06.04.2016 Views

Reglement waterschap Tienhoven_Breukeleveen_1871

Afkondiging in 1871 van het bijzonder reglement voor het waterschap Breukeleveen en Tienhoven, gelegen onder de gemeenten Breukelen St. Pieters, Tienhoven en Maarsseveen.

Afkondiging in 1871 van het bijzonder reglement voor het waterschap Breukeleveen en Tienhoven, gelegen onder de gemeenten Breukelen St. Pieters, Tienhoven en Maarsseveen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VAN<br />

UTRECI-IT.<br />

(N°. •J 2). Bealuit van den 5. Januarij <strong>1871</strong>, n°. 9, tot afkondiging<br />

fian !let bijzonder reglement voor het wateracltap <strong>Breukeleveen</strong><br />

en <strong>Tienhoven</strong> , gelegen onder de gemeent1J11<br />

Breukeleu St Pieters, <strong>Tienhoven</strong> en Maarsseveen.<br />

DE GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE UTRECHT<br />

Doen te weten, dat door de Staten dier provincie, in hunne<br />

vergadering van den 8. November 1870, is vastgesteld hetgeen<br />

vo1gt:<br />

De Staten der provincie Utrecht ,<br />

Overwege11de, dat, ingevolge art. 2 van bet algemeen reglement


voor de <strong>waterschap</strong>pen in die provmme , van den 4. December<br />

1857 (Provinciaal-blad 18.58, n°. 19), bijzondere reglementen behooren<br />

te worden vastgesteld voor de <strong>waterschap</strong>pen F'tmtkeleveen<br />

en 'Jlienhoven ;<br />

Overwegende , dat deze <strong>waterschap</strong>pen gemeenschappelijke belangen<br />

hebben van waterlossing en waterverdediging, en derhalve<br />

tot een <strong>waterschap</strong> behooren te worden vereenigd ;<br />

Overwegende, dat tot het verkrijgen van eene behoorlijke<br />

grens de insluiting van eenige perceelen, gelegen ten zuiden van<br />

het <strong>Tienhoven</strong>sch kanaal , tusschen de Zogwetering en den<br />

Vechtdijk , is noodig bevonden ;<br />

Gelet op art. 26, al. 2, van het reglement op de veenderijen<br />

in de provincie Utrecht, van 10 November 1859 (Provinciaalblad<br />

no, 114),<br />

Heb ben besloten :<br />

1°. De polders Breulceleveen en Tien!wven met de land en, gelegen<br />

tusschen de Zogwetering en den Vechtdijk, te vereenigen tot<br />

een <strong>waterschap</strong> , onder den naam van het <strong>waterschap</strong> Breztlceleveen<br />

en Tienlwven;<br />

2°. Vast te stellen het navolgend<br />

B IJ Z 0 N D E R R E G L E M E N T<br />

VOOB. HET<br />

W ATERSCH.A.P BREUKELE VEEN EN TIENHOVEN,<br />

GELEGEN ONDER DE GEMEENTEN<br />

BREUKELEN SINT PIETERS, TIENHOVEN en<br />

lttAARSSEVEEN.<br />

Att. l. (Art. 3 A. R.)<br />

Het <strong>waterschap</strong> <strong>Breukeleveen</strong> en <strong>Tienhoven</strong> is bepaald door de<br />

navolgende grenzen:<br />

Van den ooatelijlcen oever van de rivier de Vecht loopt de grens,<br />

Do&twaart• langs den noordelijken oever van de W eersloot tot aan<br />

de kade ten noorden van bet <strong>Tienhoven</strong>sch kanaal, en daarna,


8<br />

langs den noordelijken teen van die kade tot aan de grensscheiding<br />

van de gemeenten <strong>Tienhoven</strong> en Westbroek;<br />

Vervolgeus loopt die grens, zuidwestwaarts, langs den zuidoostelijken<br />

teen van de '/Jen!tovensche kade tot aan en over den<br />

Looydijk, en voorts , in dezelfde rigting , langs de grensscheiding<br />

van de gemeenten <strong>Tienhoven</strong> en Maarsseveen tot aan den noordelijken<br />

Boezemdij k van de Droogmakerij der <strong>Tienhoven</strong>s ch-Maarsseveensche<br />

plassen , en langs den noordelijken teen van dien dijk<br />

tot aan de Vecht; daarna, noordwaarts op, langs den westelijken<br />

teen van den Vechtdijk tot aan den noordelijken oever van<br />

het Tien hovensch kanaal; voorts, oostwaarts, langs dien oevet· tot<br />

aan de Zog- of Scheenwetering, en, noordwaarts, Iangs den westelijken<br />

oever van die wetering tot aan den zuidelijken oever van<br />

den watergang , loopende langs den Weerwal, evenwijdig met de<br />

Weers loot; westwaarts langs den zuidelijken oever van dien watergang<br />

tot aan de Vecht, en noordwaarts Jangs den westelijken<br />

teen van den Vechtdijk tot aan den noordelijken oever van, de<br />

W eersloot, en aldaar aa.nsluitende aan het in den aanvang vermelde<br />

punt .<br />

.Alles gelijk is aangewezen door de roode lijn op de bij dit<br />

reglement behooreude schetsteekening .<br />

.Art. 2.<br />

(.Art. 4 .A. R.)<br />

Het bestuur bestaat uit eenen voorzitter en ze1 leden , onder<br />

den naam van Sclumt en Heemraden •<br />

.Art. 3.<br />

(.Art. 5 A. R.)<br />

Het grondbezit , bedoeld bij art. 5 , al. 2 van het algemeen<br />

reglement , wordt bepaatd op 2 bunders.<br />

Art. 4.<br />

(.Art. 7 A. R.)<br />

Onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten ka.n de voorzitter<br />

tevens penningmeester zijn.<br />

Art. 5.<br />

(Art. 28 A. R.)<br />

De keuzen voor ledcn van het bestuur geschieden in de vergadering<br />

van ~:Jtemgeregtigde ingela.nden ..


4<br />

Art. 6.<br />

Op de wijze , bij het vorig arlikel vermeld, worden door de<br />

stemgeregtigde ingelanden twaalf Hoofd-ingelanden gekozen.<br />

Art. 7.<br />

De Hoofd-ingelanden moe ten, tijdens hunne verkiezing, in eigen·<br />

dom, vruchtgebruik of erfpacht bezitten minstens twee bunders<br />

land, in den omslag dragende.<br />

Art. 5, al. l en 4, en de artikelen 8, 11, 12, 29 en 30, al. 1,<br />

van het algemeen reglement op de <strong>waterschap</strong>pen, zijn op hen<br />

van toepassing.<br />

Art. 8.<br />

De vergadering der Hoofd-ingelanden is zamengesteld uit het<br />

bestuur en de Honfd-ingelanden. De overige ingelanden hebben<br />

daartoe den toegang, maar maken geen deel der vergadering uit.<br />

De artikelen 33, 34, 35 , 37, 38, 39 , 41 , 42, 43, 59 en 60<br />

van het algerneen reglement zijn toepasselijk op de vergadering<br />

der Hoofd-ingelanden.<br />

Art. 9.<br />

De Hoofd-ingelanden oefenen uit al de, bij het algemeen reglement<br />

op de waterschttppen, aan de sterngeregtigde ingelanden<br />

toegekende regten , met uitzondering van de verkiezing van de<br />

1eden van het Bestuur 1 en der Hoof'd-ingelanden.<br />

Art. 10.<br />

(Art. 7l A. R.)<br />

Art. 11.<br />

(Art. 73 A. R.)<br />

Het maximum van schrijf- eu kantoorbehoeften en andere huis·<br />

houdelijke kosten, dat jaarlijks in rekening mag worden gebragt,<br />

bedraagt:<br />

voor het bestuur .<br />

II den secretaris .<br />

II 11 penningmeester .<br />

De jaarlijkscbe bezoldiging van den voorzitter bedraagt j 100.-<br />

die der leden van het bestuur, ieder - 12.-<br />

die van den secretaris . • 100.-<br />

" , 11 penningmeester - 100.-<br />

.f40.­<br />

- 15.-<br />

. - 10.-


--------·~~~ ------~----~----~~~--~--~<br />

I)<br />

~<br />

(No. 12).<br />

Voor bet bijwonen van iedere schouw genieten de leden van<br />

het bestuur ieder. . . • . • . . . . . . . . . f 2.­<br />

en de secretaris . . . . . . . . . . . . . . . - 2.~<br />

De hoofd-ingelanc;len genieten voor het bijwonen van<br />

elke vergarlering . . . . . . . . . . . . . • - 2.-<br />

Art. 12.<br />

(Art. 77 A. R.)<br />

De schouwen worden gevoerd door minstens twee leden van<br />

bet bestuur, al dan niet bijgestaan door den secretaris.<br />

Art. 13.<br />

(Art. 83 A. R.)<br />

De werken en leverantien, bedoeld bij art. 83 van het algemeen<br />

reglement, zijn die, waarvan de kosten de som van f 200.­<br />

vermoedelijk te hoven zullen gaan.<br />

Art. 14.<br />

(Art. 103 A. R.)<br />

De aankoopen en aanbestedingen, bedoeld_ bij art. 103,2°. van<br />

het algemeen reglement , zijn die , waarvan de kosten de som<br />

'Van f 200.- vermoedelijk te boven zullen gaan.<br />

Art. 15.<br />

(Art. 105 A. R.)<br />

Behalve de perceelen, opgenoemd in art. 105, 1"., 2°. en 8°.<br />

van bet algemeen reglement, zijn nog van den omslag vrijgesteld<br />

:<br />

1°. de open bare rijks- en provinciale wegen, bedoeld bij art.<br />

1 van bet reglement op de wegen in de p~· ovincie Utrecht, van<br />

den 8. November 1853 (Provinciaal-blad n°. 102) en 18 November<br />

1857 (Provinciaal-blad n°. 88) , en de wegen, vermeld op de bij<br />

art. 6 van dat reglement vermelde leggers;<br />

2°. bet Tienbovensch kanaal;<br />

3°, de Vecbtdijk;<br />

4°. bet voorland, genaamd de Stroolc, langs bet <strong>Tienhoven</strong>sch<br />

kanaal, kadaster sectie C, gemeente Breukelen Sint Pieters, n°.<br />

786 tot en met n°. 797, zoo lang dit voorland in eigendom<br />

beboort aan het fonds der consignatie-penningen van den veenpolder<br />

<strong>Breukeleveen</strong>;<br />

5°. de perceelen , kadaster sectie A , gemeente Maarsseveen ,<br />

n°. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 13, 14, 20, 1056 1 1057, 1058,


6<br />

1059, 1061' 1062, 1063, 1064, 1065, 81' 82, 84, 85, 1121<br />

1122, alsmede de perceelen , kadaster sectie B, gemeente Breukelen<br />

Sint Pieters, n". 404, 404a, 405, 406, 407, 408, 416,<br />

418, 419, 420, 421' 422,423, 424, 425, 426, 427' 428, 431,<br />

432' 467, 468 , 469 ' 498' 499' 500' 501 , 502' 503' 504' 529,<br />

530, 531, 532, 533 en 534.<br />

Art. 16.<br />

Voor zooverre de heffing van .den omslag over de perceelen,<br />

gelegen:<br />

l 0 • in bet Bimtmtweg en in het oostelijk gedeelte van den veenpolder<br />

<strong>Breukeleveen</strong> , en<br />

2o. in het Bimlenweg, het Zelc en het oostelijk gedeelte van den<br />

veenpolder <strong>Tienhoven</strong>, niet kan geschieden naar de uitkomsten<br />

van het kadaster, kau die heffiug geschieden naa.r de thans<br />

geldende polderboeken.<br />

Art. J 7.<br />

(Art. 115 A. R.)<br />

Het onderhoud i?t natura van werken komt ten laste van de<br />

eigenaars in vollen eigendoru, erfpachters en vruchtgebruikers.<br />

De verpligting omvat zoowel den arbeid, als de levering va.n<br />

de benoodigde grondstoffen.<br />

Art. 18.<br />

(Art. 130 A. R.)<br />

J<br />

De afkondigingen geschieden door aanplakking aan het gemeente-huis<br />

van <strong>Tienhoven</strong>, aan het locaal in de Breulceteveen8cll~<br />

buurt, waar het bestuur van dit <strong>waterschap</strong> zijne zittingen houdt,<br />

en aan de sluiswachterswoningen bij de W eersluis, en bij de<br />

sluis aan het Kraaijennest.<br />

De ltennisgevingen aan ingelanden geschieden door brieven of<br />

billet ten, toe te zen den op de wijze, bepaald bij art. 15, al. 2<br />

van het algemeen reglement.<br />

Art. 19.<br />

Het bestuur voert eene voorjaars· en eene najaars-schouw, en<br />

voorts zooveel schouwen, als zullen worden vereischt.


7 (No. f2).<br />

Art. 20.<br />

Het bestuur ontvangt de ontworpene keuren door het bestuur<br />

van den Ooatelijken Binnenpolder, en zendt deze met zijne opmerkingen<br />

aan Gedeputeerde Stateu in.<br />

Art. 21.<br />

De werken, die, naar aanleiding van art. 26, al. 2 van het<br />

reglement op de veenderijen van den 10. November 1859 (Provinciaal-blad<br />

no. 114), nadat de kassen en de fondsen der consignatie-gelden<br />

van de veenpolders <strong>Breukeleveen</strong> en <strong>Tienhoven</strong>, of<br />

van een van heiden, geheel zullen zijn verbruikt, in onderhoud<br />

en beheer aan het bestuur van dit <strong>waterschap</strong> zullen overgaan,<br />

zijn de zoodanige, die bestemd zijn tot bescherming en instandhouding<br />

van ringkaden , dijken, wegen, schutdammen en voorlanden<br />

, binnen de genoemde veenpolders gelegen.<br />

Art. 22.<br />

De zorg voor het onderhoud der, in het vorig artikel bedoelde<br />

werken vangt voor het W aterschaps-bestuur aan, zoodra de kas<br />

en het fonds der consignatie-gelden van de beide veenpolders of<br />

van een daarvan geheel verbruikt zullen zijn, of onvoldoende<br />

zijn gevonden , om de te maken onkosten te bestrijden.<br />

Art. 23.<br />

Gedeputeerde Staten beslissen bij een met redenen omkleed besluit,<br />

of de in het vorig artikel bedoelde gevallen bestaan.<br />

Zij bepalen daarbij, welke werken in onderhoud overgaan op<br />

het W aterschap , en het tijdstip waarop.<br />

Dit besluit wordt, indien daartoe termen bestaan, gewijzigd of<br />

ingetrokken bij een met redenen omkleed besluit.<br />

Geen besluit wordt genomen, gewijzigd of ingetrokken , dan<br />

na verhoor van het betrokken Veenderij-bestuur, van het bestuur<br />

van het W a terse hap , van den Opzigter der veenderijen en van<br />

den Hoofd-Ingenieur van den W aterstaat.<br />

Al de te dezer zake genomen besluiten worden in het Provinciaal-blad<br />

geplaatst.


8.<br />

Art. 24.<br />

Voor de kosten van onderhoud dier werken wordt, wanneer<br />

zij behooren tot den veenpolder <strong>Breukeleveen</strong>, een afzonderlijke<br />

omslag geclaan over de perceelen, gelegen in det1 veenpolder<br />

<strong>Breukeleveen</strong>, en wanneer de werken behooren tot den veenpolder<br />

<strong>Tienhoven</strong>, wordt een afzonderlijke omslag gedaan over<br />

de perceelen, gelegen in den \'eenpolder Tieuhoveu.<br />

En dat bet voorschreven bijzonder reglement, b~i besluit van<br />

30 December 18i0, n°. 2, door deu Koning _is goedgekeurd.<br />

En zal deze in het Provinciaal-blad geplaatst en algemeen<br />

verkrijgbaar gesteld worden.<br />

Gegeven te Utrecht, den 5. Jauuarij <strong>1871</strong>.<br />

De Gedeputeerde Staten voornoemd,<br />

Uitgegeven •<br />

den 13. Januarij <strong>1871</strong>.<br />

De Griffier der Staten ,<br />

DE KOCK.<br />

VAN DOORN, voorzitter.<br />

DE KOCK, griffier.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!