Reglement waterschap Tienhoven_Breukeleveen_1871

hkloosdrecht

Afkondiging in 1871 van het bijzonder reglement voor het waterschap Breukeleveen en Tienhoven, gelegen onder de gemeenten Breukelen St. Pieters, Tienhoven en Maarsseveen.

VAN

UTRECI-IT.

(N°. •J 2). Bealuit van den 5. Januarij 1871, n°. 9, tot afkondiging

fian !let bijzonder reglement voor het wateracltap Breukeleveen

en Tienhoven , gelegen onder de gemeent1J11

Breukeleu St Pieters, Tienhoven en Maarsseveen.

DE GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE UTRECHT

Doen te weten, dat door de Staten dier provincie, in hunne

vergadering van den 8. November 1870, is vastgesteld hetgeen

vo1gt:

De Staten der provincie Utrecht ,

Overwege11de, dat, ingevolge art. 2 van bet algemeen reglement


voor de waterschappen in die provmme , van den 4. December

1857 (Provinciaal-blad 18.58, n°. 19), bijzondere reglementen behooren

te worden vastgesteld voor de waterschappen F'tmtkeleveen

en 'Jlienhoven ;

Overwegende , dat deze waterschappen gemeenschappelijke belangen

hebben van waterlossing en waterverdediging, en derhalve

tot een waterschap behooren te worden vereenigd ;

Overwegende, dat tot het verkrijgen van eene behoorlijke

grens de insluiting van eenige perceelen, gelegen ten zuiden van

het Tienhovensch kanaal , tusschen de Zogwetering en den

Vechtdijk , is noodig bevonden ;

Gelet op art. 26, al. 2, van het reglement op de veenderijen

in de provincie Utrecht, van 10 November 1859 (Provinciaalblad

no, 114),

Heb ben besloten :

1°. De polders Breulceleveen en Tien!wven met de land en, gelegen

tusschen de Zogwetering en den Vechtdijk, te vereenigen tot

een waterschap , onder den naam van het waterschap Breztlceleveen

en Tienlwven;

2°. Vast te stellen het navolgend

B IJ Z 0 N D E R R E G L E M E N T

VOOB. HET

W ATERSCH.A.P BREUKELE VEEN EN TIENHOVEN,

GELEGEN ONDER DE GEMEENTEN

BREUKELEN SINT PIETERS, TIENHOVEN en

lttAARSSEVEEN.

Att. l. (Art. 3 A. R.)

Het waterschap Breukeleveen en Tienhoven is bepaald door de

navolgende grenzen:

Van den ooatelijlcen oever van de rivier de Vecht loopt de grens,

Do&twaart• langs den noordelijken oever van de W eersloot tot aan

de kade ten noorden van bet Tienhovensch kanaal, en daarna,


8

langs den noordelijken teen van die kade tot aan de grensscheiding

van de gemeenten Tienhoven en Westbroek;

Vervolgeus loopt die grens, zuidwestwaarts, langs den zuidoostelijken

teen van de '/Jen!tovensche kade tot aan en over den

Looydijk, en voorts , in dezelfde rigting , langs de grensscheiding

van de gemeenten Tienhoven en Maarsseveen tot aan den noordelijken

Boezemdij k van de Droogmakerij der Tienhovens ch-Maarsseveensche

plassen , en langs den noordelijken teen van dien dijk

tot aan de Vecht; daarna, noordwaarts op, langs den westelijken

teen van den Vechtdijk tot aan den noordelijken oever van

het Tien hovensch kanaal; voorts, oostwaarts, langs dien oevet· tot

aan de Zog- of Scheenwetering, en, noordwaarts, Iangs den westelijken

oever van die wetering tot aan den zuidelijken oever van

den watergang , loopende langs den Weerwal, evenwijdig met de

Weers loot; westwaarts langs den zuidelijken oever van dien watergang

tot aan de Vecht, en noordwaarts Jangs den westelijken

teen van den Vechtdijk tot aan den noordelijken oever van, de

W eersloot, en aldaar aa.nsluitende aan het in den aanvang vermelde

punt .

.Alles gelijk is aangewezen door de roode lijn op de bij dit

reglement behooreude schetsteekening .

.Art. 2.

(.Art. 4 .A. R.)

Het bestuur bestaat uit eenen voorzitter en ze1 leden , onder

den naam van Sclumt en Heemraden •

.Art. 3.

(.Art. 5 A. R.)

Het grondbezit , bedoeld bij art. 5 , al. 2 van het algemeen

reglement , wordt bepaatd op 2 bunders.

Art. 4.

(.Art. 7 A. R.)

Onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten ka.n de voorzitter

tevens penningmeester zijn.

Art. 5.

(Art. 28 A. R.)

De keuzen voor ledcn van het bestuur geschieden in de vergadering

van ~:Jtemgeregtigde ingela.nden ..


4

Art. 6.

Op de wijze , bij het vorig arlikel vermeld, worden door de

stemgeregtigde ingelanden twaalf Hoofd-ingelanden gekozen.

Art. 7.

De Hoofd-ingelanden moe ten, tijdens hunne verkiezing, in eigen·

dom, vruchtgebruik of erfpacht bezitten minstens twee bunders

land, in den omslag dragende.

Art. 5, al. l en 4, en de artikelen 8, 11, 12, 29 en 30, al. 1,

van het algemeen reglement op de waterschappen, zijn op hen

van toepassing.

Art. 8.

De vergadering der Hoofd-ingelanden is zamengesteld uit het

bestuur en de Honfd-ingelanden. De overige ingelanden hebben

daartoe den toegang, maar maken geen deel der vergadering uit.

De artikelen 33, 34, 35 , 37, 38, 39 , 41 , 42, 43, 59 en 60

van het algerneen reglement zijn toepasselijk op de vergadering

der Hoofd-ingelanden.

Art. 9.

De Hoofd-ingelanden oefenen uit al de, bij het algemeen reglement

op de waterschttppen, aan de sterngeregtigde ingelanden

toegekende regten , met uitzondering van de verkiezing van de

1eden van het Bestuur 1 en der Hoof'd-ingelanden.

Art. 10.

(Art. 7l A. R.)

Art. 11.

(Art. 73 A. R.)

Het maximum van schrijf- eu kantoorbehoeften en andere huis·

houdelijke kosten, dat jaarlijks in rekening mag worden gebragt,

bedraagt:

voor het bestuur .

II den secretaris .

II 11 penningmeester .

De jaarlijkscbe bezoldiging van den voorzitter bedraagt j 100.-

die der leden van het bestuur, ieder - 12.-

die van den secretaris . • 100.-

" , 11 penningmeester - 100.-

.f40.­

- 15.-

. - 10.-


--------·~~~ ------~----~----~~~--~--~

I)

~

(No. 12).

Voor bet bijwonen van iedere schouw genieten de leden van

het bestuur ieder. . . • . • . . . . . . . . . f 2.­

en de secretaris . . . . . . . . . . . . . . . - 2.~

De hoofd-ingelanc;len genieten voor het bijwonen van

elke vergarlering . . . . . . . . . . . . . • - 2.-

Art. 12.

(Art. 77 A. R.)

De schouwen worden gevoerd door minstens twee leden van

bet bestuur, al dan niet bijgestaan door den secretaris.

Art. 13.

(Art. 83 A. R.)

De werken en leverantien, bedoeld bij art. 83 van het algemeen

reglement, zijn die, waarvan de kosten de som van f 200.­

vermoedelijk te hoven zullen gaan.

Art. 14.

(Art. 103 A. R.)

De aankoopen en aanbestedingen, bedoeld_ bij art. 103,2°. van

het algemeen reglement , zijn die , waarvan de kosten de som

'Van f 200.- vermoedelijk te boven zullen gaan.

Art. 15.

(Art. 105 A. R.)

Behalve de perceelen, opgenoemd in art. 105, 1"., 2°. en 8°.

van bet algemeen reglement, zijn nog van den omslag vrijgesteld

:

1°. de open bare rijks- en provinciale wegen, bedoeld bij art.

1 van bet reglement op de wegen in de p~· ovincie Utrecht, van

den 8. November 1853 (Provinciaal-blad n°. 102) en 18 November

1857 (Provinciaal-blad n°. 88) , en de wegen, vermeld op de bij

art. 6 van dat reglement vermelde leggers;

2°. bet Tienbovensch kanaal;

3°, de Vecbtdijk;

4°. bet voorland, genaamd de Stroolc, langs bet Tienhovensch

kanaal, kadaster sectie C, gemeente Breukelen Sint Pieters, n°.

786 tot en met n°. 797, zoo lang dit voorland in eigendom

beboort aan het fonds der consignatie-penningen van den veenpolder

Breukeleveen;

5°. de perceelen , kadaster sectie A , gemeente Maarsseveen ,

n°. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 13, 14, 20, 1056 1 1057, 1058,


6

1059, 1061' 1062, 1063, 1064, 1065, 81' 82, 84, 85, 1121

1122, alsmede de perceelen , kadaster sectie B, gemeente Breukelen

Sint Pieters, n". 404, 404a, 405, 406, 407, 408, 416,

418, 419, 420, 421' 422,423, 424, 425, 426, 427' 428, 431,

432' 467, 468 , 469 ' 498' 499' 500' 501 , 502' 503' 504' 529,

530, 531, 532, 533 en 534.

Art. 16.

Voor zooverre de heffing van .den omslag over de perceelen,

gelegen:

l 0 • in bet Bimtmtweg en in het oostelijk gedeelte van den veenpolder

Breukeleveen , en

2o. in het Bimlenweg, het Zelc en het oostelijk gedeelte van den

veenpolder Tienhoven, niet kan geschieden naar de uitkomsten

van het kadaster, kau die heffiug geschieden naa.r de thans

geldende polderboeken.

Art. J 7.

(Art. 115 A. R.)

Het onderhoud i?t natura van werken komt ten laste van de

eigenaars in vollen eigendoru, erfpachters en vruchtgebruikers.

De verpligting omvat zoowel den arbeid, als de levering va.n

de benoodigde grondstoffen.

Art. 18.

(Art. 130 A. R.)

J

De afkondigingen geschieden door aanplakking aan het gemeente-huis

van Tienhoven, aan het locaal in de Breulceteveen8cll~

buurt, waar het bestuur van dit waterschap zijne zittingen houdt,

en aan de sluiswachterswoningen bij de W eersluis, en bij de

sluis aan het Kraaijennest.

De ltennisgevingen aan ingelanden geschieden door brieven of

billet ten, toe te zen den op de wijze, bepaald bij art. 15, al. 2

van het algemeen reglement.

Art. 19.

Het bestuur voert eene voorjaars· en eene najaars-schouw, en

voorts zooveel schouwen, als zullen worden vereischt.


7 (No. f2).

Art. 20.

Het bestuur ontvangt de ontworpene keuren door het bestuur

van den Ooatelijken Binnenpolder, en zendt deze met zijne opmerkingen

aan Gedeputeerde Stateu in.

Art. 21.

De werken, die, naar aanleiding van art. 26, al. 2 van het

reglement op de veenderijen van den 10. November 1859 (Provinciaal-blad

no. 114), nadat de kassen en de fondsen der consignatie-gelden

van de veenpolders Breukeleveen en Tienhoven, of

van een van heiden, geheel zullen zijn verbruikt, in onderhoud

en beheer aan het bestuur van dit waterschap zullen overgaan,

zijn de zoodanige, die bestemd zijn tot bescherming en instandhouding

van ringkaden , dijken, wegen, schutdammen en voorlanden

, binnen de genoemde veenpolders gelegen.

Art. 22.

De zorg voor het onderhoud der, in het vorig artikel bedoelde

werken vangt voor het W aterschaps-bestuur aan, zoodra de kas

en het fonds der consignatie-gelden van de beide veenpolders of

van een daarvan geheel verbruikt zullen zijn, of onvoldoende

zijn gevonden , om de te maken onkosten te bestrijden.

Art. 23.

Gedeputeerde Staten beslissen bij een met redenen omkleed besluit,

of de in het vorig artikel bedoelde gevallen bestaan.

Zij bepalen daarbij, welke werken in onderhoud overgaan op

het W aterschap , en het tijdstip waarop.

Dit besluit wordt, indien daartoe termen bestaan, gewijzigd of

ingetrokken bij een met redenen omkleed besluit.

Geen besluit wordt genomen, gewijzigd of ingetrokken , dan

na verhoor van het betrokken Veenderij-bestuur, van het bestuur

van het W a terse hap , van den Opzigter der veenderijen en van

den Hoofd-Ingenieur van den W aterstaat.

Al de te dezer zake genomen besluiten worden in het Provinciaal-blad

geplaatst.


8.

Art. 24.

Voor de kosten van onderhoud dier werken wordt, wanneer

zij behooren tot den veenpolder Breukeleveen, een afzonderlijke

omslag geclaan over de perceelen, gelegen in det1 veenpolder

Breukeleveen, en wanneer de werken behooren tot den veenpolder

Tienhoven, wordt een afzonderlijke omslag gedaan over

de perceelen, gelegen in den \'eenpolder Tieuhoveu.

En dat bet voorschreven bijzonder reglement, b~i besluit van

30 December 18i0, n°. 2, door deu Koning _is goedgekeurd.

En zal deze in het Provinciaal-blad geplaatst en algemeen

verkrijgbaar gesteld worden.

Gegeven te Utrecht, den 5. Jauuarij 1871.

De Gedeputeerde Staten voornoemd,

Uitgegeven •

den 13. Januarij 1871.

De Griffier der Staten ,

DE KOCK.

VAN DOORN, voorzitter.

DE KOCK, griffier.

More magazines by this user
Similar magazines