Dubbel reglement Loosdrecht 1804

hkloosdrecht

Reglement voor het gemeentebestuur van Loosdrecht anno 1804; tevens reglement voor de criminele en civiele rechtbank van Loosdrecht

REG·LEMENT

VOOR.

HET

GEMEENTE-BESTUUR

IN

DE

LOOSDRECHT,

Cearre{leerd by /'t Departementaal Befluur

van Holland op den 25 'January 1So4.

Te

UTRECHT,

By H. fl. KE MINK, Boekdrukker in de

Schoutefteeg, 1 8o4.


.,.

Pag. 3•

R,EGLEMENT

VOOR

HET

GEMEENTE-BESTUUR

IN DE

LOOSDRECHT.

Art. I.

t.~ ~ ~ ~~ ~·

H et Gemeente· Beftuur van de Loosdrecht za 1 b~fi:aan

uit acht Leeden, waar van drie uit de Oude Looserecht

en drie uit de Nieuwe Loosdrecht, en een beurtlings

uit de Oude en Nieuwe Loosdrecht, nevens een uit

de onderhorige Gehugten van Oud-Over of Muijeveld

zullen verkoozen werden_, welke Leeden by hunne eerfl:e

Vergadering uit de zeven eerstgenoemde, een tot Buurmeefter

zullen verkiezen, en de overige zeven Leeden

Uitmaken het Gemeente.Beftuur met een Schout' aan 't

Hoofd, dog welke alleen een ad vifeerende Stem zal

hebben, en voor ~t

overige fungeeren ·ais van ouds met

een Secretaris, die teevens zal moeten fungeeren by

de Rechtbank, welke insgelyks zal mogen gecompofeerd

zyn , door Leeden van 't Gemeenre~B_efhmr.

A~ II. De


( 4 )

n.

.

De Leeden tot het Gemeente-Beftuur moeten zyn

Stemgerechtigd, oud vyfentwintig Jaaren, reo minfien

twee Jaaren in deze Gemeente gewoond hebbende, geene

Pofl:en aan de Gemeente zel ve Comptabel mogen be 4

kleden, en elkanderen niet befl:aan in de derde graad,

van Bloedverwamfchap of Zwagerfchap, zo echter dat

o.pknmende Zwagerfchap niet hiqderlyk zal zyn.

Dat zy Zitting nemende, behoorlyk en overeenkomfl:ig

de W) ze gebruikelyk by bet Kerkgenoodfchap

waar toe zy behooren , zullen afleggen den navotgenden

Eed.

/

Ik beloove en zweere dat ik als Lid van het

Gemeente-Beil:uur van de Loosdrecht, achtervolgens

de Staatsregeling, het Regiemetll ~oor

het Departement Holland, mitsgaders. hec- Reg_~.

ment- van Befluur dezer Gemeente,. de belan'"'

gens van dezelve Gemeente met al my verm{) ..

gen zal helpen bevorderen , en myn oprechtelyk

en naarftelyk zal kwyten, van aile plicht~n my:

in myne betrekking opgelegd,. zonder mr daar

van immer te, laat!en weerhqwien, Qlll lief o(

leed , gunst of ((>ngunst, belo£ten of gefchenken s..

nog eenige andere ~aaken, dat ik vrorts: om myne

benoeming en verkiezing te bekomen, niet be-­

loofd ef gegeeven hebbe, nog beloven of g_eve-n

zal, eenige giften, ga.veu of ~fchenken,

a~n

eenige Perfoonen direCtely,k of indire8e.tyk . i

eeniger maniere, en dat wanneer zulks buiteit ~ .

myn


s. )

myn weeten door iemand anders ~t zyn gefchitd

• en hetzelve ter ntyner kennis mogt komen,

ik zulks terftOnd aan het Gemeente-Beftuur

dezer- plaatze zal ogenbaaren, en dat ik al mede

tot het begeeven van eeoige Ampten of Bedieningen,

ofte om iets ho~genaamd in voorfz. myner

betrekking te doen, van niemand eenige beloften

of gefchenken zal aanneemen of ontfangen ~

direetelyk of indireCl:elyk in eeniger maniere.

III.

'sJaarlyks op den I February zullen twee Leeden

afgaan , dog welke weder verkiesbaar zullcn zyn , de

eerfie aftreeding zal door ~et Lot worden beflist, en de

eerfte afwisfelingzal plaats hebbenop den 1 February I 8os.

De wyze van verkiezing zal nader WQrden bepaald.

IV.

De tusfchentyds openvallende plaatzen, zoo ... het ontbreekende

Lid nog_ een langer tyd dao drie Maanden

Zitting in bet Befl:uur zouden hebben gehad, zal dadelyk

vervuld worden, dog binnen de drie laatfie Maanden

voorvallende, onvervuld gelaten worden.

v.

De Buurmeefter heeft de Adminiftratie van Ontfalfgen

Uirgaaf,- van al ,, g~en tot de Dorps-Casfa is. ~on~


( 6" )

van de overige Leeden te handelen, en zal 's Jaarlyks

op den !2 May Rekening en V erantwoording van zyne

Adminifl:ratie doen , ten overflaan van de andere Leeden,

voor de geheele Gemeente of derzelver Gecommitteer•

dens, gevende alvorens daarvan Copia aan den Ambaf;tsheer

of V rouwe in der tyd, en indien op zyne

Adminifrratie eenige bedenkingen mogten vallen, welke

in d..)r minne niet konden worden vereffend, zullen de

gefchillen hier over ontflaande ter beilisfing van het

Departemenraal Befluur gebragt worden.

VI.

Het Gemeente-Belluur heefc het opzicht over aile

Dorps-Eigendommen, Gebouwen, Sluizen, Bruggen &c.

miugaders over Dorps-Obligatien, ten lafl:en van Hoihind,

fpruitende uit de Waarborgs-Penningen, van Ver·

veende Landen,- en zal zorgen dat dezel ve naauwleurig

bewa3rd w'Orden , in het Huis der Gemeente, in

de daartoe aangelegde Cas, en dezelve niet afgeveil,

dan onder eene genoegzaame fecuriteit. ~·

VII.

'

Het maakt Wetten , Keuren en Ordonnantien ter

bevoordering van order en rust, en ten meefie nutte

van bet Dorp, en derzelver Ingezecenen, behoudens

een ieders goed recht, m.its niet ftrydig met de alge•

IJleene Lands Wetten.

/

VIII. Het


( 7 )

Vlll.

H~t raadpleegt over alle Aanfchryvingen en Decreeten

van Hoogere Collegien, zorgt voor de uitvoering van

dezelve, a1s rnede dat de Publicatien en Beveelen behoorlyk

Werden gepubliceerd, en geaffigeerd ter plaatze

. daar zulks gebruikelyk is.

IX.

Het draagt zorge voor al wat de welvaart en goede

zed en der lngezetenen bevoorderlyk kan zyn , . byzonder

voor de ongefi:oorde uitoe:ffening van den Godsdienst,

en wat daartoe betrekking heeft, en weert aile wan order

die zulks zoude kunnen hinderen, rnits die fchikkingen

niet firydig zyn met de algerneene Wetten.

X.

Bet heeft bet toezicht over aile ondergefchikte Col·

le~,ien en Amptenaaren, en is bevoegd, zulks nodig

oordeelende hunne verrichtingen te inprobeeren.

xr.

Het heeft het toezicht over de Algemeene of Dorps­

Armen, zullen de Weesmeefteren die ook Arm-Meefteren

zyn , gehouden zyn, hunne Jaarlykfche Rekening te doen ,

op den laatflen Maandag van de Maand· Febmary , ten

overftaan van he.t Gemeente·Befi:uur, gevende mede

Copia Rekening als vooren.

Xll. Het


f 8 )

xu.

Het zorgt dat de Orclinaire en Extraordinaire I oOtl:e

en .zoofte Penning, mitsgadem Huis- en Zeeburgs-hiflen,

behoor1yk op zyn tyd werden geinnet, zullende volgens

gewoonte de Gaderinge hiervan publicq aan de nlinstaannemende

worden aanbefi:eed, en de Penningen op·

zyn tyd aan de refpetl:. Comptoiren worden bezorgc.

XHI.

· Het zorgt dat het Huisgeld bedragende circa 700 Gut.

dens toereikende is, tot_ de Jaarlykfche Tratl:ementen

van de Dorps-Amptenaaren, zonder dat daartoe eenige

lndere Dorps-Gelden w{)rden geemploijeerd.

XIV.

Het zorgt dat de Waarborgs·Penningen werden ingelegd,

't zy in eens , of in Termynen van Landen die

op nieuw werden ingeftooken , om te Verveenen , en

ten aanzien van bet agteril:allige, waar van de Landen

reeds zyn V ~rveend, zullen._ Z ylieden zorgen dat bet

zelve behoorlyk werde ingevorderd, na bevind van zaaken,

en ook bet Water-Quo bier in eene goede order

bouden, om Jaarlyks in de Maand May aanteteekenen,

die Landen die ingefl:oken zyn , en weder affcbryven

't geen is ingelegd geworden, ten einde 'er een gerustheid

is, dat net Dorp met bezwaard word, met geabandon • .

neerde of verlaten Perceelen Water.

XV. Het

I


( 9 )

XV.

Het ul niet vermogen op N aam of ~ ten kollen van

't Dorp eenige l?rocesfen te moveeren ,. het zy a1s Eisfcbers

_of Verwee_rders, dan m bekomen Confent van den

Amhagts-Hee.r of Vrouw-e in der tyd, en voorafgaand

Buurfpraak met . de Ingelanden, en dat daarin het meerdere

deel van dezelve zutlef} geconfenteerd hebben , en

.zullen voor geen Ingelanden geconfidereerd worden,

-dan die ten minfien voor tien Morgm in Zeeburgs-!aften

Contribueeren.

XVI •.

· Het zal geen Gelden ten laften van 't Dorp negQti·

eeren, dan met voorkennis van den Ambagts-Heer of

V rouwe in der tyd , en Buurfpra.1k al!i vooren,. en Au tho ~

1ifatie van het Departementaal Beftuur van Holland.

XVII.

In cas van nieuwe Belafti~gen , zal het Gemeente·

B~uur zig gedragen naar den inhoud van bet 1 I 7e en

r f8e Art. van bet Reglement vm llet Departerilent

:Holland.

XVHI.

Het heefc het toezicht over den Yk van Ellen,

Maaten cetlll Gewigten &c. en zorgt dat dezelve alle drie

jaaren , werden g.eclaaa ,. en zulleu daar voor. genieteB

8: PenliliJgen p~ ftl.lL

. XIX. Her


( IO )

XIX.

Het heeft de Schouw over de W egen, Kaden en.

Wateren binnen de JurisdiB:ie, en draagt zorge voor het

wei en · behoorlyk onderhouden van dezelve, beneevens

Bruggen en Sluizen &c. volgens de Wett~n en Keuren

hietvan zynde. ·

XX .

. Het zal op Requifitie v-an den Ambagts-Heer of

Vrouwe in der tyd de Schouwe doen, over d~ Veenlan·

den, en toezien dat de Veening ftiptelyk gefchied na de

Placaaten en Ordonnantien op 't Slag-Turven geemaneerd,

en in cas van fraude zal daar van eene behoorlyke op·

gaaf werden gedaan by een am pel Verbaal of Schouw-Ceel,

inhoudende de plaars waar geleg:en, aan wien toebehoorende,

en waar de fraude in befiaat om die teril:ond

aan den Ambagts-Heer of V rouwe in der tyd over te

geeven , om daar uit tegen dezulke te procedeeren alsbehoord.

XXI.

_ Het zal zyn Vergadering houden , in 't Dorps·Huis,

op de gewoone Kamer, en zal in hetzelve Huis geen

Tapneeringen werden gedaan, van Wyn, Bier &c. &c.

XXII.

De Leeden van het Gemeente·Beil:uur zullen voor

hun TraCtementen Jaartyks genie ten, de Buurmeeil:er

Veertig ·en de andere Leeden ieder Zesendertig Gul·

dens, en zullen bovendien ten Iail:en van 't Dorp niet

in


( II )

in Rekening mogen brengen eenige onkoflen van Verteering,

Daggelden, Vacatien, dan ingevalle Zylieden

buiten 't Dorp om noodzakely ke reden, 't Dorp rakende

moeten zyn, zullende aJs dan , daags genie ten,.

reizende f 2 - 8 .. : ftil zynde / 1 - I 6- : en , mits voor

hunne Tractementen niet meer rekenende, al fungeeren

zy in de Rechtbank.

XXIII.

De Secretaris van 't Gemeente·Beftuur, zal 's Jaarlyks

op den 1 :February voor Tracrement genieten, Vyfenzeventig

Guldens, dog zal tevens mogen zyn Secretaris

van 't Gerecht, op zodanig Tractement als nader zal

worden bepaald.

('!Pas Gel.)

Accordecrt met het Origineel Rcglement

by 't Departementaal Befiuur van

Holland op den zs January I 8o~

Cearrefleert. ·

..

In kennisfl vtln my,

R. H. AR.NTZENIUS •


_.L

J


REGLEMENT

'Y 0 ·oR

D E

CRIMINEELE EN CIVIELE

RECH-TBANK

VAN

DE

L 0 0 S D R E C H T,

Gearrefteertl by het Departefllentaal Befluztr fJan

Holland op den 5 September 1 Bo4.

---------­

~ ... ' '

Te U T R E C H T,

By H. H. K E M I N K, Boekdrukker op

de ~eude, 1804.T

I

-

..

"


--- ~-

Pag. 3•

REGLEMEN _T

voo-tt DE , _j

.CRIMINEELE EN CIVI~~E;

RECHTBANK

VAN DE

L 0 0 S D R E C H T.

Art. I.

De Rechtbank zal beftaan uit zeven Leeden, welke

oe ~ aam van Scheepenen Z!lllen voeren, waarvan drie

in de Oude L0osdrecht, en drie in de Nieuwe Loos·

drecht , en een in de onderhoorige Gehugten van

Oud-Over of Muijeveld, zullen rnoeten woonagtig zyo.;:

even als by het Reglement voor het Gemeente .. Beftuur:

van dato zs January 1B04. is bepaald.

II.

Deeze bepaaling 2al altoos inoeten worden gevolgd,

door die geenen die tot het formeeren der N_omirtatie_ van

~eeden voor de Scheepensbau& zyn ger~.gtigd.

A 2

ill. De


c • '. ...

r 4 J

Ill.

De Perfoonen, die op de Norninatie werden geil:eld ~

moeten alle de vereischtens bezitte.n die by Art. 12'8. van

bet Reglernent voor bet Departement Holland, en by

, bet voorn. nieuw gearrefteerde Reglernent voor het

Gemeente-Befiuur van de Loosdrecht zyn voorgefcbreven.

IV.

Ook zullen Jaarlyks op de Nominatie ·van Scheepenen

kunnen werden _ gefteld, die twee Perfoonen welke tot

Lee den van bet Gemeente-Befumr zyn verkooren of

benoemd.

• L - "' v.

Jaarlyks op den 1 February, zuTlen twee Leeden,

doch eens in de vier Jaaren, naar eene daaromtrent door

Schepenen te maaken fch1kking., maar een Lid afgaan.

VI.

Zy zullen als Scheepenen geen J:mrwedde genie ten ,.

maar hunne PoR:en voor de van puds genootenc E.motu-­

menten moeten waarneemen.

vn.

Zy zullen overeenkomtl:ig- Art. r,Sz. van het Regk ­

ment vaor bet Departenient Holland, de Civiele en

Crimineele Scheepensbank uitmaaken , in Civiele Zaaken

met den Schout Civiel over de Loosdrechten en in.

Cri-


-, E s T

Crimineele Zaaken , met den Bailliuw nan 't Hoofd

fungeeren over de Loosdrechten, Mynden, Teccop,

Loenen, Hollands Kro11enburg~ Loenen, daar meede

onder begreepen.

vnr.

Zy zullen zich in alle voorkoomende gevatlen moeten

~ gedragen, na het geen by het achtfte Hoofdftuk van het

Reglement voor het Oepartement Holland, van de Rech·

terlyke Mage in het algemeen is voorgefchreven. '

IX.

Behalven de Exercirie van de Contentieufe JurisdicHe,

zal bet Collegie van Schout en Schepenen, als van ouds

bebben de Exercitie der Voluntaii· JurisdicHe, en zullen

de ACl:en of Dispofitien daaruit voortvloeijende, worden

gedepecheerd op naam van Schaut en Scheepenen.

x.

Tot de werkzaamheeden van de Rechtbank, zal der-'

halven meede behooren het ftaan over Tranfporten, Hy ..

potheek~n , Rusting Erieven, Publieke Verkoopingen,

Verhuuringen, \' erpachtingen, ook ( wanneer zulks begeerd

wordt) het maaken van Teftamenten, ofte andere

ACl:en van Uiterfte Wille, en in bet generaal aile z·odanige

Atten als gewoonlyk Schabinaal of N otarieel pleegen

gepasfeerd te worden, het ftellen van Beheeringen in

lnfolvente of Geabandoneerde Boedels, aanftellen en

ontllaan van Voogden, in gevallen alwaar de Weeskamer

is uitgeflooten, decerneeren van Confinement en, Cura·

A 3.

tee-


[ 6 J

teelen en aanftellen van Curators , over Krankzinnigen

of andere toezigt behoevende Perfoonen , en voords alles

in het generaal en op dien voet, zo als te vooren. en

van ouds aan de Rechtbank of bet Collegfe van Schepenen,

of van Schaut en Schepenen aldaar heefr gecom·

peteerd, of door dezelve is uitgeoeffend, en· zulks on·

verminderd zodanige bepaalinge, als door het Depar•

tementaal Beftuur dien aangaande, uit kragte van Art. t '6 r.

van bet Reglement voor bet Deparrement Holland,

mogten worden gemaakt.

XI.

13y hunne Inftallatie, zullen zy den navolgende Eed

afleggen, als Schepenen Civiel in handen van den ~chout,

en alsScheepenen Crimineel in handen van den Railliuw,

e~ls tot nu toe gebruikelyk is gewecst.

, Ik beloove en zweere dat ik myn Ambt als Lid

, van het Collegie van Schepenen van d~ ~oos·

, drecht, ter goeder trouwe met aile vlyt eq naar•

,, fiigheid zal waarneemen , dat ik my in aile

, zaaken by dat Collegie voorkomende , in het

, regt fpreeken en ad vifeeren , zal gedr.1agen met

, aile oprechtheid, eerlykheid en on~ydigheid,

_,, zonder dam·in aan partyen toe re draagen eenige

, gunst of ongtmst, en zonder my daar van te

,, laaten aftrekken , door eenige beweegredenen,

, hoe genaamd, en dat ik zo veel eenigzints in

, myn vermogen is, getrouwlyk z~l in agt neemcn

, en naarkomen, het Regleruetlt op de Recht-

" bank


~ 7~ }

, bank deezer Plaats, en zodanige andere In­

,, il:ruCtien' VOOf netzelve reeds gemaakt of nog I

;, te ma~tken; ~n d~t' il'- vootds omJ!lYne qel)oe­

, .ming c;n v1.:rkiezrng te bekoomen, njet 'beloofd

,, of gegeven hebbe11 nog belooven of geven zal

, eeni~e giften, gaven of gefchenken, aRn eeni· ·

, ge Perfoonen, direcl:lyk of indireB:lyk, in eeni-:

,, ger maniere, en .. d~t wanneer zulks buiten

, myn wee ten, door -iemand anders mogt zyn

, gefchied, en rer myner kenni~ fe rnogt kom~n,

, ik zulks terfl:ond ~an het Collegie van Sche-

,, penen deezer Plaats zal openbaaren, en .dat ik

, almede tot het begeven v~n eenige Ambten

, of Beclieningen , of pm iets hoegenaamd in

, vQorfz. myne betrekkingen te doen, van nie-

" mand eeriige belofte'n of gefchenken zal aan-

'' neemen of ontfangen, direB:lyk of indireB:lyk

, in eeniger manierc.

xu.

Staande hunne eerfte Vergadering, ztlll~n zy uit hun

midde,n een tot Prefident benoemen,. welke voor dat Jaar

bet· ~refidium zal waar1;1eemen ..

XIII.

I

'Er zal eens in de Maand Ordinaire Rechtdai

worden gehouden, op de Gerechtskamer ,van de Loosdrechten.

XIV. Den


a :t

XIV.

Den Schout zorgd dat de Notificatien van den bepaalden

Rechtdag tydig voor de Kerken werd gepubliceerd,

zo als tot nu toe gebruikelyk is geweest, en laat Sche·

penen tydig Convoceer.en, om Rechtdag te houden door

den Bode.

XV.

Den Schaut zal op verzoek en ten kofl:en van par·

tyen , ook Extraordinaire Rechtdagen beleggen , en

Schepenen daar toe tydig Convoceeren als vooren.

XVI.

Den Schont zal alle Ci viele Rechtdagen moeten bywoonen,

heefc eene advifeerende Stem; en draa~t de

zaaken die verhandeld moeten worden , aan de V ergadering

voor, en zorgd dat alles in goede ordre werd bebandeld.

Accordeert met het Origineele Reglement

by bet Departementaal Beftuur van

Holland op den 5 September x8o4.

Gearrefteerd.


l

(Was gete~end)

W. F. ROELL.

More magazines by this user
Similar magazines