06.04.2016 Views

Dubbel reglement Loosdrecht 1804

Reglement voor het gemeentebestuur van Loosdrecht anno 1804; tevens reglement voor de criminele en civiele rechtbank van Loosdrecht

Reglement voor het gemeentebestuur van Loosdrecht anno 1804; tevens reglement voor de criminele en civiele rechtbank van Loosdrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REG·LEMENT<br />

VOOR.<br />

HET<br />

GEMEENTE-BESTUUR<br />

IN<br />

DE<br />

LOOSDRECHT,<br />

Cearre{leerd by /'t Departementaal Befluur<br />

van Holland op den 25 'January 1So4.<br />

Te<br />

UTRECHT,<br />

By H. fl. KE MINK, Boekdrukker in de<br />

Schoutefteeg, 1 8o4.


.,.<br />

Pag. 3•<br />

R,EGLEMENT<br />

VOOR<br />

HET<br />

GEMEENTE-BESTUUR<br />

IN DE<br />

LOOSDRECHT.<br />

Art. I.<br />

t.~ ~ ~ ~~ ~·<br />

H et Gemeente· Beftuur van de <strong>Loosdrecht</strong> za 1 b~fi:aan<br />

uit acht Leeden, waar van drie uit de Oude Looserecht<br />

en drie uit de Nieuwe <strong>Loosdrecht</strong>, en een beurtlings<br />

uit de Oude en Nieuwe <strong>Loosdrecht</strong>, nevens een uit<br />

de onderhorige Gehugten van Oud-Over of Muijeveld<br />

zullen verkoozen werden_, welke Leeden by hunne eerfl:e<br />

Vergadering uit de zeven eerstgenoemde, een tot Buurmeefter<br />

zullen verkiezen, en de overige zeven Leeden<br />

Uitmaken het Gemeente.Beftuur met een Schout' aan 't<br />

Hoofd, dog welke alleen een ad vifeerende Stem zal<br />

hebben, en voor ~t<br />

overige fungeeren ·ais van ouds met<br />

een Secretaris, die teevens zal moeten fungeeren by<br />

de Rechtbank, welke insgelyks zal mogen gecompofeerd<br />

zyn , door Leeden van 't Gemeenre~B_efhmr.<br />

A~ II. De


( 4 )<br />

n.<br />

.<br />

De Leeden tot het Gemeente-Beftuur moeten zyn<br />

Stemgerechtigd, oud vyfentwintig Jaaren, reo minfien<br />

twee Jaaren in deze Gemeente gewoond hebbende, geene<br />

Pofl:en aan de Gemeente zel ve Comptabel mogen be 4<br />

kleden, en elkanderen niet befl:aan in de derde graad,<br />

van Bloedverwamfchap of Zwagerfchap, zo echter dat<br />

o.pknmende Zwagerfchap niet hiqderlyk zal zyn.<br />

Dat zy Zitting nemende, behoorlyk en overeenkomfl:ig<br />

de W) ze gebruikelyk by bet Kerkgenoodfchap<br />

waar toe zy behooren , zullen afleggen den navotgenden<br />

Eed.<br />

/<br />

Ik beloove en zweere dat ik als Lid van het<br />

Gemeente-Beil:uur van de <strong>Loosdrecht</strong>, achtervolgens<br />

de Staatsregeling, het Regiemetll ~oor<br />

het Departement Holland, mitsgaders. hec- Reg_~.<br />

ment- van Befluur dezer Gemeente,. de belan'"'<br />

gens van dezelve Gemeente met al my verm{) ..<br />

gen zal helpen bevorderen , en myn oprechtelyk<br />

en naarftelyk zal kwyten, van aile plicht~n my:<br />

in myne betrekking opgelegd,. zonder mr daar<br />

van immer te, laat!en weerhqwien, Qlll lief o(<br />

leed , gunst of ((>ngunst, belo£ten of gefchenken s..<br />

nog eenige andere ~aaken, dat ik vrorts: om myne<br />

benoeming en verkiezing te bekomen, niet be-­<br />

loofd ef gegeeven hebbe, nog beloven of g_eve-n<br />

zal, eenige giften, ga.veu of ~fchenken,<br />

a~n<br />

eenige Perfoonen direCtely,k of indire8e.tyk . i<br />

eeniger maniere, en dat wanneer zulks buiteit ~ .<br />

myn


s. )<br />

myn weeten door iemand anders ~t zyn gefchitd<br />

• en hetzelve ter ntyner kennis mogt komen,<br />

ik zulks terftOnd aan het Gemeente-Beftuur<br />

dezer- plaatze zal ogenbaaren, en dat ik al mede<br />

tot het begeeven van eeoige Ampten of Bedieningen,<br />

ofte om iets ho~genaamd in voorfz. myner<br />

betrekking te doen, van niemand eenige beloften<br />

of gefchenken zal aanneemen of ontfangen ~<br />

direetelyk of indireCl:elyk in eeniger maniere.<br />

III.<br />

'sJaarlyks op den I February zullen twee Leeden<br />

afgaan , dog welke weder verkiesbaar zullcn zyn , de<br />

eerfie aftreeding zal door ~et Lot worden beflist, en de<br />

eerfte afwisfelingzal plaats hebbenop den 1 February I 8os.<br />

De wyze van verkiezing zal nader WQrden bepaald.<br />

IV.<br />

De tusfchentyds openvallende plaatzen, zoo ... het ontbreekende<br />

Lid nog_ een langer tyd dao drie Maanden<br />

Zitting in bet Befl:uur zouden hebben gehad, zal dadelyk<br />

vervuld worden, dog binnen de drie laatfie Maanden<br />

voorvallende, onvervuld gelaten worden.<br />

v.<br />

De Buurmeefter heeft de Adminiftratie van Ontfalfgen<br />

Uirgaaf,- van al ,, g~en tot de Dorps-Casfa is. ~on~


( 6" )<br />

van de overige Leeden te handelen, en zal 's Jaarlyks<br />

op den !2 May Rekening en V erantwoording van zyne<br />

Adminifl:ratie doen , ten overflaan van de andere Leeden,<br />

voor de geheele Gemeente of derzelver Gecommitteer•<br />

dens, gevende alvorens daarvan Copia aan den Ambaf;tsheer<br />

of V rouwe in der tyd, en indien op zyne<br />

Adminifrratie eenige bedenkingen mogten vallen, welke<br />

in d..)r minne niet konden worden vereffend, zullen de<br />

gefchillen hier over ontflaande ter beilisfing van het<br />

Departemenraal Befluur gebragt worden.<br />

VI.<br />

Het Gemeente-Belluur heefc het opzicht over aile<br />

Dorps-Eigendommen, Gebouwen, Sluizen, Bruggen &c.<br />

miugaders over Dorps-Obligatien, ten lafl:en van Hoihind,<br />

fpruitende uit de Waarborgs-Penningen, van Ver·<br />

veende Landen,- en zal zorgen dat dezel ve naauwleurig<br />

bewa3rd w'Orden , in het Huis der Gemeente, in<br />

de daartoe aangelegde Cas, en dezelve niet afgeveil,<br />

dan onder eene genoegzaame fecuriteit. ~·<br />

VII.<br />

'<br />

Het maakt Wetten , Keuren en Ordonnantien ter<br />

bevoordering van order en rust, en ten meefie nutte<br />

van bet Dorp, en derzelver Ingezecenen, behoudens<br />

een ieders goed recht, m.its niet ftrydig met de alge•<br />

IJleene Lands Wetten.<br />

/<br />

VIII. Het


( 7 )<br />

Vlll.<br />

H~t raadpleegt over alle Aanfchryvingen en Decreeten<br />

van Hoogere Collegien, zorgt voor de uitvoering van<br />

dezelve, a1s rnede dat de Publicatien en Beveelen behoorlyk<br />

Werden gepubliceerd, en geaffigeerd ter plaatze<br />

. daar zulks gebruikelyk is.<br />

IX.<br />

Het draagt zorge voor al wat de welvaart en goede<br />

zed en der lngezetenen bevoorderlyk kan zyn , . byzonder<br />

voor de ongefi:oorde uitoe:ffening van den Godsdienst,<br />

en wat daartoe betrekking heeft, en weert aile wan order<br />

die zulks zoude kunnen hinderen, rnits die fchikkingen<br />

niet firydig zyn met de algerneene Wetten.<br />

X.<br />

Bet heeft bet toezicht over aile ondergefchikte Col·<br />

le~,ien en Amptenaaren, en is bevoegd, zulks nodig<br />

oordeelende hunne verrichtingen te inprobeeren.<br />

xr.<br />

Het heeft het toezicht over de Algemeene of Dorps­<br />

Armen, zullen de Weesmeefteren die ook Arm-Meefteren<br />

zyn , gehouden zyn, hunne Jaarlykfche Rekening te doen ,<br />

op den laatflen Maandag van de Maand· Febmary , ten<br />

overftaan van he.t Gemeente·Befi:uur, gevende mede<br />

Copia Rekening als vooren.<br />

Xll. Het


f 8 )<br />

xu.<br />

Het zorgt dat de Orclinaire en Extraordinaire I oOtl:e<br />

en .zoofte Penning, mitsgadem Huis- en Zeeburgs-hiflen,<br />

behoor1yk op zyn tyd werden geinnet, zullende volgens<br />

gewoonte de Gaderinge hiervan publicq aan de nlinstaannemende<br />

worden aanbefi:eed, en de Penningen op·<br />

zyn tyd aan de refpetl:. Comptoiren worden bezorgc.<br />

XHI.<br />

· Het zorgt dat het Huisgeld bedragende circa 700 Gut.<br />

dens toereikende is, tot_ de Jaarlykfche Tratl:ementen<br />

van de Dorps-Amptenaaren, zonder dat daartoe eenige<br />

lndere Dorps-Gelden w{)rden geemploijeerd.<br />

XIV.<br />

Het zorgt dat de Waarborgs·Penningen werden ingelegd,<br />

't zy in eens , of in Termynen van Landen die<br />

op nieuw werden ingeftooken , om te Verveenen , en<br />

ten aanzien van bet agteril:allige, waar van de Landen<br />

reeds zyn V ~rveend, zullen._ Z ylieden zorgen dat bet<br />

zelve behoorlyk werde ingevorderd, na bevind van zaaken,<br />

en ook bet Water-Quo bier in eene goede order<br />

bouden, om Jaarlyks in de Maand May aanteteekenen,<br />

die Landen die ingefl:oken zyn , en weder affcbryven<br />

't geen is ingelegd geworden, ten einde 'er een gerustheid<br />

is, dat net Dorp met bezwaard word, met geabandon • .<br />

neerde of verlaten Perceelen Water.<br />

XV. Het<br />

I


( 9 )<br />

XV.<br />

Het ul niet vermogen op N aam of ~ ten kollen van<br />

't Dorp eenige l?rocesfen te moveeren ,. het zy a1s Eisfcbers<br />

_of Verwee_rders, dan m bekomen Confent van den<br />

Amhagts-Hee.r of Vrouw-e in der tyd, en voorafgaand<br />

Buurfpraak met . de Ingelanden, en dat daarin het meerdere<br />

deel van dezelve zutlef} geconfenteerd hebben , en<br />

.zullen voor geen Ingelanden geconfidereerd worden,<br />

-dan die ten minfien voor tien Morgm in Zeeburgs-!aften<br />

Contribueeren.<br />

XVI •.<br />

· Het zal geen Gelden ten laften van 't Dorp negQti·<br />

eeren, dan met voorkennis van den Ambagts-Heer of<br />

V rouwe in der tyd , en Buurfpra.1k al!i vooren,. en Au tho ~<br />

1ifatie van het Departementaal Beftuur van Holland.<br />

XVII.<br />

In cas van nieuwe Belafti~gen , zal het Gemeente·<br />

B~uur zig gedragen naar den inhoud van bet 1 I 7e en<br />

r f8e Art. van bet Reglement vm llet Departerilent<br />

:Holland.<br />

XVHI.<br />

Het heefc het toezicht over den Yk van Ellen,<br />

Maaten cetlll Gewigten &c. en zorgt dat dezelve alle drie<br />

jaaren , werden g.eclaaa ,. en zulleu daar voor. genieteB<br />

8: PenliliJgen p~ ftl.lL<br />

. XIX. Her


( IO )<br />

XIX.<br />

Het heeft de Schouw over de W egen, Kaden en.<br />

Wateren binnen de JurisdiB:ie, en draagt zorge voor het<br />

wei en · behoorlyk onderhouden van dezelve, beneevens<br />

Bruggen en Sluizen &c. volgens de Wett~n en Keuren<br />

hietvan zynde. ·<br />

XX .<br />

. Het zal op Requifitie v-an den Ambagts-Heer of<br />

Vrouwe in der tyd de Schouwe doen, over d~ Veenlan·<br />

den, en toezien dat de Veening ftiptelyk gefchied na de<br />

Placaaten en Ordonnantien op 't Slag-Turven geemaneerd,<br />

en in cas van fraude zal daar van eene behoorlyke op·<br />

gaaf werden gedaan by een am pel Verbaal of Schouw-Ceel,<br />

inhoudende de plaars waar geleg:en, aan wien toebehoorende,<br />

en waar de fraude in befiaat om die teril:ond<br />

aan den Ambagts-Heer of V rouwe in der tyd over te<br />

geeven , om daar uit tegen dezulke te procedeeren alsbehoord.<br />

XXI.<br />

_ Het zal zyn Vergadering houden , in 't Dorps·Huis,<br />

op de gewoone Kamer, en zal in hetzelve Huis geen<br />

Tapneeringen werden gedaan, van Wyn, Bier &c. &c.<br />

XXII.<br />

De Leeden van het Gemeente·Beil:uur zullen voor<br />

hun TraCtementen Jaartyks genie ten, de Buurmeeil:er<br />

Veertig ·en de andere Leeden ieder Zesendertig Gul·<br />

dens, en zullen bovendien ten Iail:en van 't Dorp niet<br />

in


( II )<br />

in Rekening mogen brengen eenige onkoflen van Verteering,<br />

Daggelden, Vacatien, dan ingevalle Zylieden<br />

buiten 't Dorp om noodzakely ke reden, 't Dorp rakende<br />

moeten zyn, zullende aJs dan , daags genie ten,.<br />

reizende f 2 - 8 .. : ftil zynde / 1 - I 6- : en , mits voor<br />

hunne Tractementen niet meer rekenende, al fungeeren<br />

zy in de Rechtbank.<br />

XXIII.<br />

De Secretaris van 't Gemeente·Beftuur, zal 's Jaarlyks<br />

op den 1 :February voor Tracrement genieten, Vyfenzeventig<br />

Guldens, dog zal tevens mogen zyn Secretaris<br />

van 't Gerecht, op zodanig Tractement als nader zal<br />

worden bepaald.<br />

('!Pas Gel.)<br />

Accordecrt met het Origineel Rcglement<br />

by 't Departementaal Befiuur van<br />

Holland op den zs January I 8o~<br />

Cearrefleert. ·<br />

..<br />

In kennisfl vtln my,<br />

R. H. AR.NTZENIUS •


_.L<br />

J


REGLEMENT<br />

'Y 0 ·oR<br />

D E<br />

CRIMINEELE EN CIVIELE<br />

RECH-TBANK<br />

VAN<br />

DE<br />

L 0 0 S D R E C H T,<br />

Gearrefteertl by het Departefllentaal Befluztr fJan<br />

Holland op den 5 September 1 Bo4.<br />

---------­<br />

~ ... ' '<br />

Te U T R E C H T,<br />

By H. H. K E M I N K, Boekdrukker op<br />

de ~eude, <strong>1804</strong>.


0·<br />

T<br />

I<br />

-<br />

..<br />

"


--- ~-<br />

Pag. 3•<br />

REGLEMEN _T<br />

voo-tt DE , _j<br />

.CRIMINEELE EN CIVI~~E;<br />

RECHTBANK<br />

VAN DE<br />

L 0 0 S D R E C H T.<br />

Art. I.<br />

De Rechtbank zal beftaan uit zeven Leeden, welke<br />

oe ~ aam van Scheepenen Z!lllen voeren, waarvan drie<br />

in de Oude L0osdrecht, en drie in de Nieuwe Loos·<br />

drecht , en een in de onderhoorige Gehugten van<br />

Oud-Over of Muijeveld, zullen rnoeten woonagtig zyo.;:<br />

even als by het Reglement voor het Gemeente .. Beftuur:<br />

van dato zs January 1B04. is bepaald.<br />

II.<br />

Deeze bepaaling 2al altoos inoeten worden gevolgd,<br />

door die geenen die tot het formeeren der N_omirtatie_ van<br />

~eeden voor de Scheepensbau& zyn ger~.gtigd.<br />

A 2<br />

ill. De


c • '. ...<br />

r 4 J<br />

Ill.<br />

De Perfoonen, die op de Norninatie werden geil:eld ~<br />

moeten alle de vereischtens bezitte.n die by Art. 12'8. van<br />

bet Reglernent voor bet Departement Holland, en by<br />

, bet voorn. nieuw gearrefteerde Reglernent voor het<br />

Gemeente-Befiuur van de <strong>Loosdrecht</strong> zyn voorgefcbreven.<br />

IV.<br />

Ook zullen Jaarlyks op de Nominatie ·van Scheepenen<br />

kunnen werden _ gefteld, die twee Perfoonen welke tot<br />

Lee den van bet Gemeente-Befumr zyn verkooren of<br />

benoemd.<br />

• L - "' v.<br />

Jaarlyks op den 1 February, zuTlen twee Leeden,<br />

doch eens in de vier Jaaren, naar eene daaromtrent door<br />

Schepenen te maaken fch1kking., maar een Lid afgaan.<br />

VI.<br />

Zy zullen als Scheepenen geen J:mrwedde genie ten ,.<br />

maar hunne PoR:en voor de van puds genootenc E.motu-­<br />

menten moeten waarneemen.<br />

vn.<br />

Zy zullen overeenkomtl:ig- Art. r,Sz. van het Regk ­<br />

ment vaor bet Departenient Holland, de Civiele en<br />

Crimineele Scheepensbank uitmaaken , in Civiele Zaaken<br />

met den Schout Civiel over de <strong>Loosdrecht</strong>en en in.<br />

Cri-


-, E s T<br />

Crimineele Zaaken , met den Bailliuw nan 't Hoofd<br />

fungeeren over de <strong>Loosdrecht</strong>en, Mynden, Teccop,<br />

Loenen, Hollands Kro11enburg~ Loenen, daar meede<br />

onder begreepen.<br />

vnr.<br />

Zy zullen zich in alle voorkoomende gevatlen moeten<br />

~ gedragen, na het geen by het achtfte Hoofdftuk van het<br />

Reglement voor het Oepartement Holland, van de Rech·<br />

terlyke Mage in het algemeen is voorgefchreven. '<br />

IX.<br />

Behalven de Exercirie van de Contentieufe JurisdicHe,<br />

zal bet Collegie van Schout en Schepenen, als van ouds<br />

bebben de Exercitie der Voluntaii· JurisdicHe, en zullen<br />

de ACl:en of Dispofitien daaruit voortvloeijende, worden<br />

gedepecheerd op naam van Schaut en Scheepenen.<br />

x.<br />

Tot de werkzaamheeden van de Rechtbank, zal der-'<br />

halven meede behooren het ftaan over Tranfporten, Hy ..<br />

potheek~n , Rusting Erieven, Publieke Verkoopingen,<br />

Verhuuringen, \' erpachtingen, ook ( wanneer zulks begeerd<br />

wordt) het maaken van Teftamenten, ofte andere<br />

ACl:en van Uiterfte Wille, en in bet generaal aile z·odanige<br />

Atten als gewoonlyk Schabinaal of N otarieel pleegen<br />

gepasfeerd te worden, het ftellen van Beheeringen in<br />

lnfolvente of Geabandoneerde Boedels, aanftellen en<br />

ontllaan van Voogden, in gevallen alwaar de Weeskamer<br />

is uitgeflooten, decerneeren van Confinement en, Cura·<br />

A 3.<br />

tee-


[ 6 J<br />

teelen en aanftellen van Curators , over Krankzinnigen<br />

of andere toezigt behoevende Perfoonen , en voords alles<br />

in het generaal en op dien voet, zo als te vooren. en<br />

van ouds aan de Rechtbank of bet Collegfe van Schepenen,<br />

of van Schaut en Schepenen aldaar heefr gecom·<br />

peteerd, of door dezelve is uitgeoeffend, en· zulks on·<br />

verminderd zodanige bepaalinge, als door het Depar•<br />

tementaal Beftuur dien aangaande, uit kragte van Art. t '6 r.<br />

van bet Reglement voor bet Deparrement Holland,<br />

mogten worden gemaakt.<br />

XI.<br />

13y hunne Inftallatie, zullen zy den navolgende Eed<br />

afleggen, als Schepenen Civiel in handen van den ~chout,<br />

en alsScheepenen Crimineel in handen van den Railliuw,<br />

e~ls tot nu toe gebruikelyk is gewecst.<br />

, Ik beloove en zweere dat ik myn Ambt als Lid<br />

, van het Collegie van Schepenen van d~ ~oos·<br />

, drecht, ter goeder trouwe met aile vlyt eq naar•<br />

,, fiigheid zal waarneemen , dat ik my in aile<br />

, zaaken by dat Collegie voorkomende , in het<br />

, regt fpreeken en ad vifeeren , zal gedr.1agen met<br />

, aile oprechtheid, eerlykheid en on~ydigheid,<br />

_,, zonder dam·in aan partyen toe re draagen eenige<br />

, gunst of ongtmst, en zonder my daar van te<br />

,, laaten aftrekken , door eenige beweegredenen,<br />

, hoe genaamd, en dat ik zo veel eenigzints in<br />

, myn vermogen is, getrouwlyk z~l in agt neemcn<br />

, en naarkomen, het Regleruetlt op de Recht-<br />

" bank


~ 7~ }<br />

, bank deezer Plaats, en zodanige andere In­<br />

,, il:ruCtien' VOOf netzelve reeds gemaakt of nog I<br />

;, te ma~tken; ~n d~t' il'- vootds omJ!lYne qel)oe­<br />

, .ming c;n v1.:rkiezrng te bekoomen, njet 'beloofd<br />

,, of gegeven hebbe11 nog belooven of geven zal<br />

, eeni~e giften, gaven of gefchenken, aRn eeni· ·<br />

, ge Perfoonen, direcl:lyk of indireB:lyk, in eeni-:<br />

,, ger maniere, en .. d~t wanneer zulks buiten<br />

, myn wee ten, door -iemand anders mogt zyn<br />

, gefchied, en rer myner kenni~ fe rnogt kom~n,<br />

, ik zulks terfl:ond ~an het Collegie van Sche-<br />

,, penen deezer Plaats zal openbaaren, en .dat ik<br />

, almede tot het begeven v~n eenige Ambten<br />

, of Beclieningen , of pm iets hoegenaamd in<br />

, vQorfz. myne betrekkingen te doen, van nie-<br />

" mand eeriige belofte'n of gefchenken zal aan-<br />

'' neemen of ontfangen, direB:lyk of indireB:lyk<br />

, in eeniger manierc.<br />

xu.<br />

Staande hunne eerfte Vergadering, ztlll~n zy uit hun<br />

midde,n een tot Prefident benoemen,. welke voor dat Jaar<br />

bet· ~refidium zal waar1;1eemen ..<br />

XIII.<br />

I<br />

'Er zal eens in de Maand Ordinaire Rechtdai<br />

worden gehouden, op de Gerechtskamer ,van de <strong>Loosdrecht</strong>en.<br />

XIV. Den


a :t<br />

XIV.<br />

Den Schout zorgd dat de Notificatien van den bepaalden<br />

Rechtdag tydig voor de Kerken werd gepubliceerd,<br />

zo als tot nu toe gebruikelyk is geweest, en laat Sche·<br />

penen tydig Convoceer.en, om Rechtdag te houden door<br />

den Bode.<br />

XV.<br />

Den Schaut zal op verzoek en ten kofl:en van par·<br />

tyen , ook Extraordinaire Rechtdagen beleggen , en<br />

Schepenen daar toe tydig Convoceeren als vooren.<br />

XVI.<br />

Den Schont zal alle Ci viele Rechtdagen moeten bywoonen,<br />

heefc eene advifeerende Stem; en draa~t de<br />

zaaken die verhandeld moeten worden , aan de V ergadering<br />

voor, en zorgd dat alles in goede ordre werd bebandeld.<br />

Accordeert met het Origineele Reglement<br />

by bet Departementaal Beftuur van<br />

Holland op den 5 September x8o4.<br />

Gearrefteerd.<br />

-·<br />

l<br />

(Was gete~end)<br />

W. F. ROELL.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!