26.10.2016 Views

Gids Verzameling Sypesteyn

Tentoonstelling voorwerpen op het kasteel-museum Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht, ca. 1912

Tentoonstelling voorwerpen op het kasteel-museum Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht, ca. 1912

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VOORWOORD<br />

Eenige korte inlichtingen omtrent het gebouw waarin de tentoonstelling<br />

is ondergebracht, het herhouwde kasteel ,de <strong>Sypesteyn</strong>",<br />

mogen hier volgen.<br />

Toen in 1899 een aanvang werd gemaakt met het onderzoek<br />

naar de grondslagen van het kasteel was het eerste zoeken naar<br />

het beloop der gedeeltelijk nog bestaande grachten; dit werd<br />

volledig in het diepe veen teruggevonden, met de oude schoeiingen<br />

en brugovergangen; een even merkwaardig als zeldzaam<br />

beeld vormende van de omgeving van een kasteel in de middeleeuwen.<br />

Het herstellen van het terrein is dan ook het eerste werk<br />

geweest. Op de oude fundamenten werden op het voorplein de<br />

buitenmuur met twee torl!ntjes en aanliggende gebouwen weer<br />

opgetrokken. Van de vroegere toegangspoort vond men daarentegen<br />

in den geheel vergraven grond geene sporen; wei eenige van<br />

eene steenen brug; deze werd weer gebouwd en van een ijzeren<br />

afsluithek tusschen twee zandsteenen pilaren voorzien ,open<br />

deurenwerck" zooals Constantijn Huygens het noemde, toen het<br />

in zijn tijd in de mode kwam. In 1911 werden de fundamenten<br />

van het kasteel opgegraven en blootgelegd, waarbij aan het Iicht<br />

kwam dat feitelijk de geheele plattegrond van het kasteel zich<br />

nog in den grond bevond.<br />

Bij dit werk was geen vooropgesteld plan om het kasteel te<br />

herbouwen; het belangwekkende van de vondsten leidde hier<br />

langzamerhand toe.<br />

Het systeem bij dezen herbouw toegepast was dat men. door<br />

het hooger optrekken der nog bestaande fundamenten en muurgedeelten,<br />

op de wijze zooals het ook oorspronkelijk was geschied,<br />

een gebouw zou verkrijgen dat gelijk was aan het oorspronkelijke,<br />

ten minste in de omtrekken. De hoogte kon men opmaken uit de<br />

oude teekeningen.<br />

Als tijdperk waarnaar men zich richtte, werd dat van het einde<br />

der XV e. en begin der XVI e. eeuw genomen. In dien tijd begon<br />

men toch de kasteelen meer bewoonbaar te maken en vooral er<br />

meer vensters in aan te brengeu.


2<br />

Van aile gefantaseerde verstenngen heeft men zich onthouden.<br />

Voor de inrichting van het inwendige heeft men er echter naar<br />

gestreefd uitsluitend gebruik te maken van origineele oude voorwerpen.<br />

Zoo zijn aile schouwen, deuren, deursluitingen enz. uit<br />

den tijd; sinds ja en bijeen verzameld en aangekocht bij het<br />

sloopen van oude gebouwen. Ook met de steenen en het zware<br />

hout was dit het geval. De deurhengsels, de hengsels en sluitingen<br />

van de vensters en luiken, zij.n ten deele oud en werd het ontbrekende<br />

zorgvuldig bij gemaakt.<br />

De beschildering en . polychromie der vroegste meubelen kon<br />

maarzelden behouden bjijven; deze was vergaa:1 of ontelbare malen<br />

overgeschilderd. Het fraaie eikenhout werd in dat geval in de was<br />

gezet · en blank gelaten; hetgeen men reeds in de XVI e. eeuw<br />

heeft gedaan.<br />

De aanleg. Bij het kasteel ligt de rczentuin op een singel<br />

tusschen de buiten- en binnengrachten. De aanleg er van is<br />

evenals die van het park in den Oud-Hollandschen tuinstijl van<br />

het einde dt~r XVI e. en het begin der XVII e. eeuw. De oude<br />

terreinverdeeling werd zorgvuldig behouden; ook op teekeningen<br />

en prenten uit de XVI e. eeuw ziet men, dat bij de ingrijpende<br />

veranderingen die men toen aanbracht, de gedachte niet bestond<br />

om de terreinverdeeling te wijzigen.<br />

Er is naar gestreefd om tevens bij den aanleg eene, in de<br />

hoofdvarieteiten zeer uitgebreide verzameling opgaande boomen<br />

en heesters aan te planten; er bevinden er zich nu ongeveer 300<br />

verschillende. Wij noemen de Sophora, de witte fransche moerbei,<br />

de Taxodium Distychon, aile drie in varieteiten met hangende<br />

takken; de Liquidambar Styraciflua, d~ amberboom; de Paulownia<br />

Imperialis, genaamd naar Koningin A una Paul own a; de magnolia<br />

als boom, enz.


3<br />

DE WACHTKAMER<br />

Deze <strong>Gids</strong> is er op berekend dat de bezoekers, dadelijk bij<br />

het binnentreden van een vertrek naar rechts afslaan en dan het<br />

vertrek rondgaan.<br />

II LAGE ZAAL<br />

De Lage zaal met aanliggende vertrekken en met de bewaarplaatsen<br />

in de kelders en zolders, was bestemd om in tijden van<br />

gevaar de onderhoorigen en de bezetting te herbergen. Zij had verbinding<br />

met de verdediging op de transen.<br />

Gothische deur met paneeiwerk XV e E. Utrecht.<br />

Vroeg Gothische Sacristiekast + 1325. Brabant.<br />

Hierop : Diverse voorwerpen.<br />

Gothische Schouw. Zandsteen XV e E. met de haardplaat<br />

en vuurijzers.<br />

Offerbus XVI e E. Uit een stuk hout gemaakt. (tronc)<br />

Gothische kisten XV e E.<br />

Gothische kast. Begin XV e E. Limburg. Hierop: Diverse<br />

voorwerpen. In de vensterbanken: Diverse voorwerpen o. a. Grafplaat<br />

afkomstlg van St. Denis, Brons.<br />

IJzeren kist (tusschen de ramen) XVI e E. Met gedreven wapen<br />

Vierdeurskast XVII e E. Zeeland. Hierop: Duitsch:aardewerk<br />

(Ores) Kruiken.<br />

Reiskoffer van Frans II van Frankrijk (Dauphin) Met gedreven<br />

koperen emblemen en ornament.<br />

Vierdeurskast XVII e E. Vroeg Hollandsch model. Hierop:<br />

koperwerk.<br />

Wateruurwerk (Clepsydra). Deze uurwerken zijn in Engeland<br />

omstreeks 1600 weer eenige jaren in gebruik geweest. Dit behoorde<br />

zeer waarschijnlijk aan de stad Coventry omdat haar naam en<br />

wapen er op voorkomt met den naam van den maker: ]. Pevertin<br />

Coventry 1601<br />

Gothische deur met paneelen XV e E<br />

Gothische kast XV e E. Hierop : koperwerk.<br />

Hostiekast XVI e E. Hierop: vijzels XVI e E.<br />

Borstbeeld Guustaaf Adolf, door H. de Keijzer 1617 terra cotta.<br />

Borstbeeld van Chr. Huygens, door P. R. Xavery terra cotta.


4<br />

Ill GOTHISCHE KAMER.<br />

Betimmering van eikenhout XV e E. Uit het refectorium (eetzaal)<br />

van een voormalig klooster, later hofje, te 's-Gravenhage.<br />

Gothische kist met paneelen en beeldwerk XV e E. Hierop<br />

beelden:<br />

St.-Joris, Eikenhout XV e E. Noord Nederland.<br />

St. Maarten, Eikenhout oude polychromie XV e E. N. N.<br />

Maria met het kind Jezus en Anna, zittende. Notenhout. Oude<br />

polychromie XV e E. Frankrijk.<br />

Maria m.h. kind Jezus. Eikenhout XV e E. N. N.<br />

Maria m.h. kind Jezus. Eikenhout XVe E. N. N.<br />

Maria m.h. kind Jezus en Anna. Zittend. Eikenhout XV e E.<br />

Limburg.<br />

St. Sebastiaan Eikenhout XV e E. N. N.<br />

Pi eta. Met oude polychromie XV e E. Z. N.<br />

St. Petrus. Met oude polychromie XVI e E. Z N. gemerkt met<br />

Ter zijden van de kist.<br />

Maria met het kind Jezus. Zandsteen XVI e E. Z. N.<br />

Crucifix met damesfiguur geknield aan den voet van het Kruis,<br />

als Maria Magdalena XVI e E. (Gedurende de XV e en VI e. E.<br />

lieten voorname personen zich dikwijks afbeelden in de gedaante<br />

van een heilige).<br />

Maria met het kind Jezus. Met oude polychromie XV e E.<br />

Limburg.<br />

Heilige Vrouw. Met oude polychromie XV e E. Limburg.<br />

In de vensterbank: diverse voorwerpen.<br />

Gothische Credence XV e E. Met emblemen van het Bourgondische<br />

Huis en Bischopsmuts (Philips van Bourgondie, Bisschop<br />

van Utrecht?)<br />

In de vensterbank 2e raam, diverse voorwerpen.<br />

Heilige vrouwj XI e of XII e E. Met sporen van oude polychromie.<br />

In de vensterbank hoekraam: Oothisch snijwerk.


5<br />

St. Barbara. XV e E. Met oude poiychromie.<br />

Gothische credence XV e Met beeldhouwwerk. Limburg.<br />

Plantenkuip. Begin XVI e E. Bij versiering van de kerk gebruikt.<br />

Altaardeurtje. Gesmeed en gedreven ijzer Ao. 1464. (Afkomstig<br />

van de verz. te Heeswijk.)<br />

Wierrookbrander. Brons. Romaansch XIII e E.<br />

Brasero. Vuurdrager. Voor verwarming van een vertrek. Afkomstig<br />

uit de Kathedraal van Reims. (Een van drie stuks; de<br />

andere in het Musee du Cinquantenaire en de Coli. Vermeersch<br />

te Brussel).<br />

Gothische Schouw XV e E. Zandsteen. Met idem haardplaat<br />

en vuurijzers XV e E.<br />

Hooge Kaarsenhouder XV e E. Ijzer, voor burgelijk gebruik:<br />

uit een kasteel.<br />

Gothische Altaarlamp XVe E. Van koper, tin en Iood.<br />

Schilderijen uit de XV e E. begin der XVI e E.<br />

IV TUSSCHENKAMERTJE<br />

Bij den · ingang. Gothisch hangkastje, opengewerkt XV e E.<br />

Groot uurwerk met Carillon van metal en klokken XVI e E.<br />

De klok is eene navolging van den toren van de Groote kerk te<br />

Breda, met de spits zooals die was v66r den brand van 1698.<br />

De klok is echter van vroegeren datum, het uurwerk verkreeg<br />

later den Iangen slinger. (Huygens.)<br />

Vitrinekast. Beeld van eene heilige vrouw: zandsteen met oude<br />

polychromie XIII e E. frankrijk.<br />

Borstbeeldje van eene dame, albast XIII e E.?<br />

Haut - relief in albast, ,De Kruisdraging". XIII e E. Engeland.<br />

Half figuur gebaard man, marmer. met oude polychromie<br />

XVI e E. Duitschland. ·<br />

Haut - relief van eikenhout. De Geboorte van Christus.<br />

XV e E. Holland.<br />

Kinderbeeldje door Duquesnoy. Marmer.<br />

Romaansche deU:rpost Xlll e E. Geheel besneden. Uit een<br />

Romaanscll kerkje in Zuid - Beijeren.


6<br />

V. TORENKAMER<br />

Diverse wapens zonder volgorde.<br />

Kanonnen. Groote ijzeren slang van + 1400 (In den Biesbosch<br />

opgebaggerd.) Achterhder.<br />

Kleine busse op vork. Draaibus.<br />

Lila. Ijzer. Met inscriptie. Vervaardigd door de Chineesche<br />

nederzetting van kanonmakers op Borneo XVII e E.<br />

Indo Chineesche busse. Bons. Fraai bewerkt. Achterlader, met<br />

de laadbus. Waarschijnlijk van dezelfde afkomst als voorgaande.<br />

Kanon op wielen. Koper. Gegraveerd met het wapen der stad<br />

Hoorn. XVII e E. Met dit kanon werd vroeger het sein van afvaart<br />

gegeven bij zeilwedstrijden.<br />

Geweren. Lont-, radslot, vuursteen geweren.<br />

Pistolen. Kurassen, helmen<br />

Hoorns. Krijgshoorn, gesneden en met koperen montuur XIIIe E.<br />

lerland.<br />

Jachthoorn van het Fransche Hof-jacht departement. Met den<br />

naam van den maker, stempels van het Koninklijk Huis,<br />

3 lelieen en jachtdatum 9 bre 1793<br />

Kruisbogen. Groote krijgs-winde-voetboog XV e E.<br />

Idem met koperen beslag xv e E.<br />

Handboog van een gilde te Dongen. N. B. Palissanderhout met<br />

fraai snijwerk, vrouwen buste en koper geciseleerd naar het snijwerk<br />

Einde XVII e E.<br />

Handboog van een gilde te Utrecht. Rozenhout XVIII e E. Met<br />

insigne van geemailleerd zilver.<br />

Kleine handboog voor de vogeljacht (schnepper) geheel van<br />

ijzer met, er aan vast, inrichting voor het spannen. Enz.<br />

Hooge hoekvitrine waarin:<br />

Degen met gevest versiering van gesneden ijzer + 1600<br />

Maximiliaanhelm XVII e E.<br />

Een paar wapenhandschoenen ijzer XVI e E. Enz.<br />

Degens en sabels.<br />

Lansen, Pieken Pertuisanen, Corseeken, Vouges, Enterhaken uit<br />

den Geuzentijd XVI e E. Lansen van de 0. I. Compagnie enz.<br />

Vitrine met opgegraven wapens.


7<br />

Zwaard XIII e E. Opgegraven in de Schelde.<br />

Dolk XIII e E. Lanspunten, Bronzen lanspunten enz.<br />

Vitrine.<br />

Hausse - cots met het wapen van Prins Willem IV, Willem V<br />

en van Amsterdam.<br />

Kruithoorns van gegraveerd ivoor enz.<br />

lndische wapens. 2 Klewangs met gesneden gevesten; met zilver.<br />

Klewang. Vergiftig. Met vergifthout om het vergift uit te kunnen<br />

koken op een krijgstocht, in het gevest besloten.<br />

Dubbel blaasroer; het kleine dat in het groote past, voor het<br />

schieten op vogels. Met pijlkoker met vergiftigde pijlen. Sumatra.<br />

Lontdrager van gesmeed en gedreven ijzer.<br />

Twee krissen met gedreven zilveren gevesten en .scheede.<br />

Dolk met gedreven zilveren gevest en scheede. Turkije.<br />

Dolk met gedreven zilveren scheede en gevest van jade Turkije?<br />

De deuren in de beide torenkamers uit het begin der XVe E.<br />

zijn afkomstig uit den toren van de kerk te Grave.<br />

EERSTE VERDIEPING.<br />

VI. TORENKAMER.<br />

Groote vierdeurskast met beelden en kolommen begin<br />

XVII e. E. Holland.<br />

Tweedeurskast + 1600. Gelderland.<br />

Tweedeurskast + 1630. Gelderland.<br />

Broodkast XVII e E. Holland.<br />

Kaarsenkroontje, 6 lichten, brons. Afkomstig uit het huis der<br />

Duitsche orde. Commandery van Grave. XVI e E.<br />

Groote vijzel door Franciscus Hemony 1667.<br />

Consoleklok. Koper met email champleve XVI e E.<br />

Hang-vitrine met costuumdegens XVII e E. en XVIII e E.<br />

Dames-jachtgeweer. Ebbenhout met ivoor ingelegd en geheel<br />

geciseleerd ijzerwerk XVI e E.<br />

Antiphonarium XV e E. In lederen gestempelden band met<br />

Gothische klampen en knoppen van koper.<br />

Terminus beeldje. Borstbeeld van cen ouden man met Iangen<br />

baard; een weinig omgewend. Romeinsch beeldhouwwerk in deze<br />

Ianden vervaardigd. Opgegraven op het Waalplein te Nijmegen.<br />

Zandstcen uit den om trek. Oberkirchner?


8<br />

VII. TUSSCHENKAMERTJE<br />

Boekenkast. Met paneelwerk XVII e E.<br />

Consoleklok. Koper met graveerwerk, 5 wijzerplaten en arlres<br />

van Arent Gaveel, Goeree. XVII e E.<br />

VIII HOEKKAMER<br />

wijzer­<br />

Zaandammerklok. Palissander met koper en zilveren<br />

plaat XVII e E.<br />

Schouw. XVI e E.<br />

Kabinet op Kruisvoet. Palissander ingelegd; op voet met tors<br />

gedraaide pooten XVIII e E. Hierop: Borstbeeld van een jongman.<br />

Hout. Door Rombout Verhulst.<br />

Bolpoot-kastje. Eikenhout I e helft XVII e E. Hierop: Chineesch<br />

porselein.<br />

Borstbeeld van Hortense de Beauharnais. Gemalin van Koning<br />

Lodewijk Napoleon, door Thorwaldsen. Wit marmer.<br />

Kolomkast van palissander- en ebbenhout. X VII e E.<br />

Borstbeeld van Prins Philips Willem van Oranje. door<br />

Pollard XVI e E. Terra cotta.<br />

Borstbeeld van Oldenbarneveld. Terra cotta XVII e E.<br />

Kastje op voet. Notenhout. Met inwendige versiering als architectuur.<br />

Manier van Vredeman de Vries XVI e E.<br />

Groote kaarsenkroon. 12 Lichten. Koper. Begin XVII e E.<br />

Schilderijen: Familie portretten o. a:<br />

Groot familiestuk, door G. v. d. Mijn 1763<br />

Groot familiestuk, door C. Troost 1727<br />

IX HOOGE ZAAL<br />

Glazenkast met oud-Loosdrechtsch porselein (1771-1784).<br />

Hierop: Twee vierkanten vazen van oud-Chineesch email<br />

cloisonne; eene Chineesche kom en eene Chineesche kom met<br />

Hollandsche landschappen.


9<br />

Groot borstbeeld in biscuit van Sceaux Penthievre + 1780<br />

Glazenkast met Oud-Loosdrechtsch porselein.<br />

Borstbeeld van een jong meisje. Lood. XVIII e E. Frankrijk.<br />

Glazenkast. Op de bovenste plank Chineesch porselein door<br />

de 0. I. Compagnie op bestelling ingevoerd.<br />

Groote schotel met een Fransch vers.<br />

Groote schotel met Neptunus; kom met Prins Willem IV; twee<br />

verschillende met Prins Will em IV; twee met Prins Will em V.<br />

Middelplank. Serviesje, tete a tete, op blad; van Ftirstenberger<br />

porselein, met voorstellingen van den Haag. Waarschijnlijk in de<br />

Haagsche porselein fabriek gedecoreercl. XVIII e E.<br />

Koppen en schotels met portretten. Enz. begin XIX e . E.<br />

Fransch, Belgisch, Duitsch en Neclerlandsch.<br />

Onderste plank, divers porselein.<br />

Japansche spiegel, beschilderd.<br />

Groote dameskraag van Italiaansche kant XVI e E.<br />

Wit gelakte Louis XVI vitrine met snijwerk. Inhoud, Porselein<br />

van Weesp 1764-1771; van Ouder-Amstel 1784-1808; van<br />

Nieuwer-Amstel 1808-1810. Deze laatste fabriek werd te Parijs<br />

voorgezet.<br />

Inktkoker van de Amstel fabriek te Parij s. Merk ,Amstel'' in<br />

goud.<br />

Schouw met zandsteenen zijstukken. In het midden der zaal:<br />

Ameublement Louis XVI in mahoniehout met snijwerk. Diverse<br />

Louis XVI fauteuls, 3 Empire fauteuils. Louis XVI meubeltjes,<br />

diverse voorwerpen.<br />

Vitrines met:<br />

Staande klok. JWortelnotenhout met inlegwerk en koperwerk<br />

+ 1700. Met speelwerk op clavecimbaal.<br />

Groote glazenkast met boetseerwerk XVII e XVIII e E. me est<br />

Hollandsch en bronzen beeldwerk.<br />

Maquette van het beeld van M. Hz. Tromp op de graftombe<br />

in de Groote Kerk te Delft. Door Rombout Verhulst. Terra Cotta.<br />

Hercules den Nemeischen Leeuw ven~ la a nd e, door P. R. Xavery<br />

• 1672. Terra cotta. Nog andere door de Xavery's


10<br />

Maquette van een Christuskindje, door Hemony. Terra cotta.<br />

De Muziek. Groep afkomstig van de Houtzaagmolenpoort te<br />

Amsterdam XVII e E. Terra cotta.<br />

Schouw- steenen. met de wapens van Karel V. Philips II en<br />

Prins Willem I. XVII e E. Terra cotta.<br />

Maquette v. h. Standbeeld van Koning Willem I. door<br />

Royer. Terra cotta.<br />

In deze kast nog kleine voorwerpen van vroeg aardewerk,<br />

meest Nederlandsch.<br />

- De trap, eikenhout met snijwerk.<br />

Begin XVII e eeuw. Afkomstig van het gesloopte huis in den<br />

Haag, op welke plaats nu het hotel de , Twee Steden" staat. (Een .<br />

baluster is in bet Museum van Kunstnijverbeid te 's-Gravenhage)<br />

Onder aan de trap in bet trappenportaal:<br />

Vierdeurskast van 1632. Holland.<br />

Wapenborden; een uit de Groote Kerk van Haarlem, bet<br />

andere uit U~recbt afkomstig.<br />

Borstbeeld van M. Hz. Tromp. Grenenhout. Afkomstig van bet<br />

volgens besluit der Algemeene Staten, naar hem genoemde·<br />

oorlogsscbip.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!