02.11.2016 Views

Tromp

De bemanning van het Admiraalschip van Cornelis Tromp in 1673

De bemanning van het Admiraalschip van Cornelis Tromp in 1673

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

. 1<br />

1!\c betnanning ban bet ~bntiraalscbip<br />

ban ([ornelis ([rontp in 1673<br />

~·<br />

IJ. .


j!)e bemanning ban bet ~bmiraalsrbip<br />

ban ctCornelis urromp in 1673<br />

Cornelis <strong>Tromp</strong>, de zoon van Macrten Harpertsz. <strong>Tromp</strong>, was in 1666 door<br />

De Ruyter vcrantwoordclijk gestcld voor den minder gunstigen afloop v:m<br />

den slag bij Noord~ Voorland. Een hevige hvist tusschen be ide zeehelden<br />

was gccindigd met het ontslag van <strong>Tromp</strong>. Hij W


personen de plaats van herkomst. Bij een klein aantal is zulks niet het<br />

geval en het is dus niet mogelijk in procenten uit te drukken, welk aandeel<br />

de verschillende Ianden van Europa hebben gehad in de overwinning van<br />

de Nederlandsche vloot bij Schooneveld. Maar dat aile Ianden daar op het<br />

admiraalschip van Cornelis <strong>Tromp</strong> vertegenwoordigd waren, is bij lezing<br />

van de lijst duidelijk. Natuurlijk waren er Nederlanders en wei uit allc<br />

gewesten van Noord en Zuid. Aangezien het schip ,De Gouden Leeuw"<br />

tot de admiraliteit van Amsterdam behoorde, is het aantal schepelingen uit<br />

Amsterdam en omgeving het grootst. Maar beschouwt men die Amster•<br />

dammers nader, dan moet men tot de ontdekking komen, dat vele van die<br />

Amsterdammers merkwaardig on•Nederlandsche namen droegen. Ik mecn<br />

dan ook, dat we hier niet altijd te doen hebben met echte Amsterdammers,<br />

maar vaak met personen, die misschien geen vaste woonplaats hadden en<br />

in Amsterdam waren gemonsterd. Zoo is Abraham Flaman, Adam Larant,<br />

Daniel Donnevant, Franc;:ois d'Corte, Pieter Rigo enz. stellig niet karaktc•<br />

ristiek voor de Amsterdamsche bevolking van de 17e eeuw.<br />

Daarnaast evenwel zijn de Ianden van Europa in bonte rij aanwezig:<br />

Andries Trolsenii van Venetie, Anthonij d'Sive van Angola, Anthonij<br />

Bacha van lerland, Dirck Roeloffs van Stockholm, Hans Jonas van Bergen<br />

of Hans Jacobs van Stavanger, Jan de Grieck van Santos, Jan Sullemoske<br />

uit Polen, Jan Gestant uit de Dauphine, Pieter Jacobs van Kopenhagen,<br />

Pierre Nure of Pierre Meret uit Picardie, om maar enkelen te noemcn. Ja,<br />

moeten we in nr. 43, Johannis Backer van Nieuw•Nederland, een der eerste<br />

Amerikanen op onze vloot zien?<br />

Opvallend groot is het aantal Duitschers. Bij een vluchtig doorzien van de<br />

lijst vinden we Bremen, Tecklenburg, Oldenburg, Jevcr, Holstein, Keulen,<br />

Koningsbergen, Ditmarschen, Rijnberk, Budw!t, Pruisscn, Hamburg, Dort•<br />

mund, Emmerik, Frederikstadt, \Vesel, Lubeck, Gulick, Sleeswijk, Stade,<br />

Danzig, Norden.<br />

Het zal nienigeen ook opvallen, dat het aantal Engelsche namen op hct<br />

schip <strong>Tromp</strong> niet onaanzienlijk moet worden genoemd. Behalve vagc aan•<br />

duidingen als Schotland of Ierland zijn toch o.a. de navolgende plaatsnamcn<br />

voorradig: Chattem, Canterbury, Orment, Larwick, Plymouth, Furly, Abcr•<br />

deen, Dublin, Cork, Glasgow, Limerick, Dover, Hymouth.<br />

Bij enkelc namcn konden de plaatsnamen niet gei'dentificcerd worden, ter•<br />

wijl ook soms de vraag moest worden gesteld, of we met een wcrkelijken<br />

plaatsnaam te doen hadden: Rietbeek, Scheen, Onwatering, Mardouw,<br />

Balem, Chebou, 'Grotenberckel, Esens, Ballegom, Calmelack, Ticgel, Mos.<br />

Erckelens of Fleauw.<br />

Met dat a! een bont gezelschap, dat onze vlag tegen de Engelsche aanslagen<br />

verdedigde. Onwillekeurig dringt zich cen vergelijking op met de bonte<br />

mengeling van Europeesche volken, die nu tegen het bolsjewisme te velde<br />

zijn gttrokken. Er is natuurlijk dit groote verschil: onze schcpclingen v.m<br />

de 17e eeuw deden hct uitsluitend uit overwegingen van geldelijkcn aard<br />

lk stel me voor, dat Pierre Garij van Livorno of Nicolaes de Grieck van<br />

15


Santos met en~nvccl gcnocgcn op de Engelsehc vloot zoudcn hcbbcn gc ~<br />

strcdcn. indien men hen daarvoor gemonstcrd had, terwijl bij den huidigcn<br />

stri.id in OosH .. ~urop


244 Abraham Dircx van Amsterdam<br />

245 Albert Erents van Uijtregt<br />

248 Adam Jacobs van Amsterdam<br />

255 Anthonij Matijse v. Antwerpen<br />

259 Abran Jans van Scheen<br />

285 Arent Brouwer van Amsterdam<br />

286 Abram Lamselle van Leyden<br />

299 Andries Clase v. Westrijse<br />

305 Abram Marijs van Haerlcm<br />

307 Aert Dirckse van Oossanc<br />

311 Abram de Noij van Wtregt<br />

325 Antonij Adriaens v. Amsterdam<br />

327 Adriaen Clase v. Crommenic<br />

350 Arij Jansz van Leijde<br />

356 Ariaen Joosten van Rotterdam<br />

357 Andries Cornelis Borde v. Durckdam<br />

388 Agram Snel van Leijde<br />

410 Anthonij Bacha van IJrlant<br />

412 Anthonij Jansz v. Amsterdam<br />

436 Albert Goverts van Turnhout<br />

446 Abram Cornclisz van Maerse<br />

460 Anthonij Cornelis van der Hoog<br />

467 Anthonij Pieters van Amsterdam<br />

472 Adolf£ Jansz van Tckelenburg<br />

479 Andries Tomasz van Swijnsont<br />

475 Anthonij Wiggcrse v. Amsterdam<br />

479 Albert Doedes van Amsterdam<br />

489 Aert Corse van Haerlem<br />

313 Andries Pietersz van Sardam<br />

folio<br />

72 Bancker Mcussen uijt de \Vijck<br />

95 Beentie Polmcs van Akersloot<br />

107 Barent Harmensz van Amsterdam<br />

144 Benijemijn Frees van Chattum<br />

145 Bartel Bartels van Amsterdam<br />

209 Barent Huijkerts van Akersloot<br />

233 Bastiaen Willemsz v. Onwatering<br />

253 Burger Houtman van Breemcn<br />

268 Bou Volkerts van Hacrlcm<br />

277 Burger Jansz van Oldenburgh<br />

333 Buijs Jansz van Crommene<br />

folio<br />

9 Cornelis Pictersz v. Purmcrend<br />

24 Carsten Juriaens v. Mardouw<br />

26 Cornelis Teunisz v. Cristiaen<br />

76 Claas Jelte van Campen<br />

98 Cornelis Cornelis v. Haerlem<br />

99 Cornelis Joosten Snauw<br />

111 Claas de Graaff v. Amsterdam<br />

113 Claas Jansz Jeroe nv. Amsterdam<br />

122 Cornelis Claasen Cuijper<br />

127 Cornelis Dieloffs v. \Vopmecr<br />

B.<br />

c.<br />

132 Claas Ercnts van Haerlem<br />

l.'i3 Cocrt Lourents van Balcm<br />

158 Cornclis Alberts v. Kuijnder<br />

159 Cristiacn Jansz v. Clooster<br />

168 Carel Clasen Koninek v. Edam<br />

170 Cornelis Pictcrsz van Sardam<br />

171 Cornelis Cornelisz v. Sardam<br />

173 Cornelisz Pictcrsz de \V ees v.<br />

Amsterdam<br />

180 Claas Gerrits van Amsterdam<br />

182 Cornclis Vaetcrs v. Wormer<br />

183 Coenracts Philips v. Zwammerdam<br />

189 Claas Baanze van Quadijck<br />

215 Claas Clase Baack v. Amsterdam<br />

217 Claas Joosten van Amsterdam<br />

226 Cornelis Jansz v. Purmerlant<br />

228 Carsten Roeloffse v. Westrijse<br />

236 Cristiaen Gerrits v. \Vestsaane<br />

240 Cornelis Tomasz Wcllant<br />

240 Cornelis Jansz v. \Vestsaane<br />

25-1 Claas Pictersz Glas v. Enkhuijscn<br />

267 Cornclis Andricsc van Rijpc<br />

272 Claas .1\lcijer van !vlinne<br />

275 Cri~tiacn Jongh van Linge<br />

275 Cornelis Claase v. Sardam<br />

278 Cornclis Dircx van Sardam<br />

278 Cornelis Cornclisz v. Holstcijn<br />

280 Claas Coesvelt v. Jevercn<br />

284 Cornelis Hcndnckx uijt Holsteijn<br />

288 Coert Jurgens v. Brecmcn<br />

292 Cornelis 'Andries v. Cristiacn<br />

294 Cornelis Aerts v. Antwcrpcn<br />

297 Cornelis I-larmcns v. Amsterdam<br />

300 Cornclis Tomas van dcr Ncus<br />

303 Cornelis Florits v. Santfoort<br />

306 Cornelis Jacobs v. Amsterdam<br />

308 Cornelis Cornelisz v. Hacrlem<br />

319 Cornelis v. Crccvclt v. Cculen<br />

321 Cornelis Gerrits v. Renssaterwov<br />

324 Claas Pouwcls v. Crommcne<br />

326 Claas Dircx v. Asscndclft<br />

337 Cornel is Jans v. \V eesp<br />

341 Claas J\1angcls v. Zantfoort<br />

3-12 Claas Jansz 1\:a v. uadijck<br />

347 Cornclis Clase v. Crommenc<br />

349 Cornclis Haricks v. Asscndclft<br />

368 Cornelis Pictcrsz v. Amsterdam<br />

369 Cornelis Adams v. Amsterdam<br />

314 Cornelis Tomas v. Buijcksloot<br />

380 Corne1is .lansz v. Amsterdam<br />

381 Cornelis France v. Amsterdam<br />

403 Corsbout v. Cantelburgh<br />

41-1 Coert Cocrts v. Norden<br />

421 Cristoffcl Nag. v. 1\.oningsbcrgcn<br />

452 Claas Joosten v. Amsterdam<br />

459 Cornclis vandcn lleuvcl Capt.<br />

17


469 Cornelis Everts \Vacher<br />

480 Carel Loduwijcks v. Amsterdam<br />

482 Claas Voogt v. Ditmarse<br />

487 Claas Jansz Swart v. Amsterdam<br />

49-t Cornelis Jonsz v. Clooster<br />

495 Carel Pieterse van Brussel<br />

49() Claas Pictersz v. Sardam<br />

482 Cornclis .Jansz v. Amsterdam recrut<br />

fo. D.<br />

7 Douwe Jacobs Bollaert<br />

45 Dirck van Zuijnder v. Rotterdam<br />

90 Dirck Pietersz Engel v. Munckdam<br />

135 Davidt Moor v. Schotlant<br />

138 Dirck Kelly van Ormont<br />

145 Dirck Andriese v. Maesterlant<br />

185 Daniel Rogierse van Leijde<br />

193 Dirck Cornelisz \Yen<br />

226 Dirck Aerts van Crommeneers<br />

246 Dirck Hendricx v. Amsterdam<br />

264 Davidt Tymons v. Naerde<br />

266 Daniel Cornelisz v. Chebou<br />

270 Daniel Joosten v. Amsterdam<br />

277 Dirck Jacobs van Amsterdam<br />

313 Dirck Adriaens van den Overtoom<br />

317 DirckRoeloffs van Stockholm<br />

373 Dirck van Mels v. Rijnberck<br />

393 Dirck Gerrits v. Amsterdam<br />

402 Dirck Barents v. Wijckeloo<br />

418 Davitt Tomas van Amsterdam<br />

442 Dirck van der Pol v. Nimwege<br />

443 Daniel Donnevant v. Amsterdam<br />

448 Davidt Tenwoude v. Amsterdam<br />

450 Dirck Gerrits Kuijs v. Amsterdam<br />

456 Dirck Backer v. Oldenburgh<br />

485 Dirck Jans v. Boeckholt<br />

493 Douwe Jetses v. Bolswart<br />

E.<br />

50 Evert de Goijer v. Campen<br />

77 Ewout Jansz Verstrate uijt d'Wijc<br />

82 Eijcke Willems v. Greuninge<br />

114 Engel Leendersz uijt de Craag<br />

242 Elias Elders v. Staffanger<br />

245 Eldert 'Barents v. Westrijse<br />

316 Evert Hendricx v. Berculo<br />

F.<br />

57 Frans Boetman v. IJperen<br />

61 Focke Egberts van de Graaff<br />

135 Floris Engelsz v. Assendelft<br />

223 Fransisco van Venetie<br />

'241 Frans Tomas v. Amsterdam<br />

243 Frederick Fredericks v. Oldenburgh<br />

300 Francois d'Corte v. Amsterdam<br />

336 Frederick Weijman v. Leeuwaerden<br />

355 Floris Engels van Assendelft<br />

394 frans Stevens v. Amsterdam<br />

89 fmns Tcunisz van Vlissinge<br />

G.<br />

33 Gcrrit Post van Amsterdam<br />

51 Glaqde Marines<br />

62 Gijsbert van Craijesteijn<br />

73 Gerbrant Crijne van Amsterdam<br />

83 Gerrit Boom van Amsterdam<br />

97 Gillis Jacobs van Haerlem<br />

118 Gerrit Sijbouter van Amsterdam<br />

129 Gerbrant Pietersz. van Assendelft<br />

lH Gerrit Jansz van der Hoe<br />

H6 Gerrit Corse van Amsterdam<br />

147 Gijsbert France van Amsterdam<br />

167 Gerrit Nolsmidt v. Blockziel<br />

187 Gijsbert van Hardenbrocck<br />

199 Gerrit Jacobs v. Amsterdam<br />

200 Gerrit Pietersz v. Winckel<br />

249 Gillis Jansz van Hoesom<br />

260 Gerrit \Villemsz v. Esseren<br />

289 Gerbrant Sipkes v. Molqueern<br />

301 Govert Jansz van Laerwijck<br />

309 Gijsbert Cornelisz van Lamuijde<br />

327 Gilles Tas van Luijck<br />

335 Gerrit Jansz van Veur<br />

3-tO Gerbrant Keijser uijt de W ijck<br />

352 Gerbrant Pieterse van Crommene<br />

353 Gijsbert Cornelisz v. Assendelft<br />

395 Geurt Enckelant v. Amsterdam<br />

423 Greijert de Wijsge uijt Pruijse<br />

492 Gerck Hotjes van Worcom<br />

H.<br />

20 Hendrick Jansz v. Schipdorp<br />

22 Hans Jonas van Bergen<br />

23 Hans Jacobs v. Staffanger<br />

30 Hendrick Jansz dij van Texel<br />

34 Hendrick Hendrickx do~ Luijpert<br />

38 Hendrick Meijer v. Hamburgh<br />

75 Hans Gosens v. Grotenberckel<br />

85 Harmen Pieterse van Amsterdam<br />

88 Hendrick Jansz Zoet v. Overtoom<br />

101 Harmen Jansz van Amsterdam<br />

106 Hendrick Swijn van Breemen<br />

123 Hendrick Jansz van Amsterdam<br />

128 Hertie Dirckx van Koedijck<br />

142 Hendrick Cornel. v. Corthoeff<br />

146 Hendrick Fredrickx v. Naerde<br />

154 Harmen France van Sardam<br />

159 Harmen van Dijck v. Uijtregt<br />

174 Hendrick Jansz v. Ravesteijn<br />

184 Hendrick Cornelisz v. Amsterdam<br />

191 Harmen Cristiaens v. Amsterdam<br />

199 Harmen Gerrits van Slooten<br />

205 Hendrick Rijck van Dortmont<br />

206 Hendrick Tekelensburg van Esens<br />

·'lS


219 Hendrick Willems van Ham<br />

221 Hendrick Volkerts van Amsterdam<br />

222 Huijbert de Bock van lperen<br />

223 Hans Adriaens van Rijpe<br />

250 Hendrick Tijse van Amsterdam<br />

251 Harmen Pictcrsc van Ballegom<br />

263 Hendrick Hendrickx van Oldenburgh<br />

271 Barmen Jansz van Oldenburgh<br />

272 Hendrick Fredericks van Campen<br />

296 Hendrick Schrudder van Voorthuijse<br />

308 Hendrick Lourens van Amsterdam<br />

322 Hendrick France van Ceulen<br />

339 Hilbrant Dircx Spanjert<br />

364 Hendricx Roeloffse van Amsterdam<br />

376 Hendrick Joseps van Amsterdam<br />

378 Barmen Jansz van Emmerick<br />

391 Barmen Stevens de Wolff<br />

408 Hendrick Cornelis v. Uijtregt<br />

425 Harmen Porssel v. Lijmcrick<br />

447 Huijg Quartij van Conde<br />

484 Hendrick Arentse van Ditmarse<br />

498 Hendrick Clasen Pater v. Wormer<br />

J.<br />

2 Jan van Hardenbroeck Capt.<br />

4 Joris Cloetingh Luijtt.<br />

3 Jan van Solt Capt.<br />

6 Jan Incoert<br />

11 Jacob Gerrits van den Brouck<br />

13 Jacob Leser<br />

14 Johannis van Beeck<br />

16 Juriaen Barents v. Fredrickst.<br />

17 'Juriaen Alberts van Harlingen<br />

18 Jan Le Loij<br />

19 Jal). Canivet van Camerick<br />

28 Jan Michielse van Hoorn<br />

35 Jan Clase Ka van Wormer<br />

42 Jochem Jansz Nieuboer<br />

43 Johannis Backer v. Nieunederlt.<br />

47 Jan Bonnet van Calmelack<br />

49 Jacob Torento van Schotlant<br />

54 Jacob Pietersz Geelgieter<br />

55 Jan van Asperen<br />

58 Jan Jansz van Amsterdam<br />

59 Jacob Kellij v. Pleijmout<br />

61 Jan Gerrits van Alckmaer<br />

63 Joan Bergh<br />

64 Jan Tobias<br />

66 Jan Everts van Delft<br />

71 Jan Willems· van Amsterdam<br />

74 Jan Jansz Bredero<br />

, 78 Jacob Jansz Geluwe<br />

79 Jan Clausen van Oldenburgh<br />

81 Jan Frederickx van Amsterdam<br />

84 Jacob Lourens van Uijthoorn<br />

86 Jacob Jansz van Langerack<br />

87 Jan Adriacns Kenne van Akersloot<br />

93 Jan Pieterse van Amsterdam<br />

96 Joris Bezeth van Schotlant<br />

96 Jan Gerrits van Breemen<br />

99 Jan Cornelisz van Huijr<br />

100 Joos Pieterse van Amsterdam<br />

102 Jan France van Haerlem<br />

103 Jan G'crrits van Breemen<br />

104 Jan Swart' van Vlissingen<br />

455 Jan de Haas van Amsterdam<br />

105 Jsack Tijse van Berge<br />

106 Jacob [\\eusse van Utregt<br />

106 Jan Jacobs Vonck<br />

109 Jan Hendrickx van Amsterdam<br />

110 Jacob Haman van Brecmen<br />

114 Jacob Jansz van Amsterdarn<br />

117 Jsack Teunisz van Antwerpcn<br />

121 Jan Andriese van Amsterdam<br />

125 Jacob Alberts van Texel<br />

126 Jan Tielman van Amsterdam<br />

130 Joost Cornelisz van Amsterdam<br />

133 Jacob Clase van Assendelft<br />

134 Jacob Teunisz uijt de wijck<br />

136 Jan de Grieck van Sante<br />

137 Jan Gerrits Vias v. Berge op Zoom<br />

139 Jan Roeloffse van Amsterdam<br />

147 Joost Lourens van Balem<br />

149 Jan de Klerck van Amsterdam<br />

150 Jacob ]\leusse Schotte uijt de Wijck<br />

151 Jan Gerrits uijt de Buert<br />

156 Jan Hendrickx van Stcijn<br />

160 Jan Luijckas van Amsterdam<br />

161 Jan Luijckasse Keteltas van Campen<br />

163 Jan Hendrickse van Wesel<br />

164 Jan Jansz van Breemen<br />

172 Jan Elders van Stockholm<br />

172 Jochem Plugger van Hamburgh<br />

175 Jacob Jacobsz van Amsterdam<br />

178 Jan Sijmonts van Amsterdam<br />

179 Jacob Carstens van den Overtoom<br />

186 Jochem Jochems van Amsterdam<br />

188 Johannis van Aernhem ·<br />

190 Jan Cornelisz van Tiengaer<br />

190 Jacob Cornelisz van Tonderen<br />

191 Jan Gerrits van Hoorn<br />

196 .loris Huijgen van der Gouw<br />

197 Jan Jansz van Essendelft<br />

206 Johannis Pietersz van Amsterdam<br />

207 Jan Pieterse Haack van Akersloot<br />

208 Jan Tijse van \Vormer<br />

208 Jan Evants van Amsterdam<br />

210 Jan Otto van Hamburgh<br />

213 Jacob van Doorn van Haerlem<br />

214 Jacob Jansz van Haerlem<br />

219 Jan Pieterse van Leijde<br />

224 Jsbrant van Ligten van Munckdm.<br />

19


225 .lsbrant .loseps van Crommene<br />

227 Jan de Luijpert<br />

228 J,lwb Yorderse van Huijsduijne<br />

231 Jochum Franck van Lubeeck<br />

23-1 Jan France van Venetie<br />

236 Jacoh Pieterse van Amsterdam<br />

237 Jan France van Amsterdam<br />

2.\8 Jacob Bog,~rt van Amsterdam<br />

252 .Jan Pietcrse Celuwe v. Haerlem<br />

2111 Jan .Jans~ Dubois v. Amsterdam<br />

262 Jan Sebet van Amsterdam<br />

262 .Jon


13 Marinus Drabbc<br />

69 Mcijndcrt Jansz van Uijtgecst<br />

7.'i Magie! Gijsberts v. Amsterdam<br />

\.14 Matijs Cornelis van Huijr de Swarte<br />

JOO Mattijs .Jacobs van Fleauw<br />

121 Mattijs Jansz Manna v. Leijden<br />

124 Ma ttijs Bartels van der Gouw<br />

131 l\1achiel Jansz van Rotterdam<br />

l.'i6 Marten Aertsz Rijck v. \Vessanc<br />

166 J\leijndert Abrahams v. Hacrlem<br />

168 J\liehicl Aernouts Gillaigc<br />

203 _1\~arten Hendricx van Oldenburg<br />

2.12 Magic] Jansz van Crommenie<br />

238 Marten Hcndricx van Brccmcn<br />

283 Markus Pietersz. v. Ditmarsc<br />

323 Marten Bont van Amsterdam<br />

329 Magic! Hcndricx d'Hardcr<br />

350 Maerten Dircx Spaens v. \\'essane<br />

359 l\larten Daniels van Essendelft<br />

372 _1\larten Docdcs van Enckhuijse<br />

379 Markus Cornelis van Holsteijn<br />

413 l\lartigh l\1oort van Beemster<br />

455 l\larten <strong>Tromp</strong><br />

458 Mcijndert J\leijnderts van Amsterdam<br />

464 Mattijs J\latijse van Sleeswijck<br />

465 l\leijndert Meijnderts van Amsterdam<br />

466 2\lartcn Jansz van Cortrijck<br />

478 Michie! Sijbrants van Rotterdam<br />

483 Mattijs Cocnraets van Hilversum<br />

92 .1\lattijs Cornelisz van Huijr de Witte<br />

N.<br />

397 Nanningh Arents van Harlinge<br />

434 Nicolaas Willems v. Schotlant<br />

0.<br />

193 Otto Hendricx van Langesont<br />

338 Ontman Elders van Staden<br />

P.<br />

5 Pieter .lansz Roelant<br />

10 Pictcr Cornclisz Coorn van Texel<br />

12 Philip Biens<br />

15 Petrus Pavo<br />

27 Picter Roeloffsc van Bergen<br />

52 Pieter Hendricx van Amsterdam<br />

56 Pietcr Boudart van Doornick<br />

60 Poulus Bisschop<br />

68 Pietcr Davits van Bocckcnes<br />

91 Pieter honingam van Schothmt<br />

112 Pietcr Adriaens van A bbekerk<br />

116 Pietcr Cornelis van Amsterdam<br />

125 Poulus .lansz van Danzick<br />

127 Pict.:r Plet van Tondcren<br />

130 Pictcr Cock uijt Holsteijn<br />

143 Pictcr .lansz Spruijt van Sardam<br />

153 l'ictcr Clasen van Hoorn<br />

1.'i5 Pictcr llcndricx van Amsterdam<br />

1(10 l'ictcr Joosten van Balem<br />

1W Philip Tcunisz van Hul<br />

1\.15 l'ietcr Rocloffs van Drontom<br />

202 Pictcr Egbcrts van Blockziel<br />

204 Pieter ( :ornelisz van den Overtoom<br />

204 Pictcr .Jacobs van Amsterdam<br />

212 l'ieter Pietersz van Greuningen<br />

229 Pictcr van Nou van Lansfoort<br />

239 l'icter Li cvents van Leeuwaerde<br />

233 Pictcr van Suijlcn van Amsterdam<br />

237 Pieter .J acobs van Coppenhage<br />

258 l'ieter Barnas van Amsterdam<br />

289 Pieter Sijmunsz Haver van \ Vormer<br />

293 Pieter Dircx van Rotterdam<br />

311 Philip Teunisz van Amsterdam<br />

328 l'ieter b ·crts van Holsteijn<br />

328 Pictcr 1-h:nclricx van Schermerhorn<br />

345 Pictcr Poulus van Micldelij<br />

354 l'ictcr Ouwc .lansz van Crummcne<br />

357 Philip J\1osis van A1ncsfourt<br />

31)0 Pietcr Cornclis Hcere van Crommcne<br />

365 Pictcr .lansz van Haerlcm<br />

377 Philip Jansz van Haerlem<br />

384 Picter Jacobs van Amsterdam<br />

390 Pietcr Sijbrants van Edam<br />

398 Picter Jansz van Amsterdam<br />

399 Pieter V


s.<br />

70 Sicke Jacobs van Bolswaert<br />

115 Sijbrant Clasc van Hacrlem<br />

120 Sander Seb.eth v. Schotlant<br />

142 Siewert Jacobs van Muijde<br />

162 Salomon :'ltelisse v. Campen<br />

216 Sijwert Jansz van Amsterdam<br />

177 Sijmen Douwcnts v. Amsterdam<br />

211 Sijmon Sijmons~ van Alckmaer<br />

291 Sijwert Gerrebrants v. Christiaen<br />

318 Sijmen Jansz van Dort<br />

320 Sijmen Swager van \Vessane<br />

321 Sijbrant Roeloffse v. Westrijse<br />

330 Stoffel Jansz van Bergen<br />

333 Siewert Jansz van Leeuwaerde<br />

3-!3 Sijmen Pietcrse Keele v. Quadijck<br />

346 Sijmon Nannings van Crommene<br />

358 Sacke Martens van Leeuwaerd<br />

428 Sagarias Pieterse van Amsterdam<br />

497 Sijmen Cornelisz vander Houff<br />

268 Steven vander Cuerbceck<br />

T.<br />

1 Tomas Tobias Capiteijn<br />

15 Theodorus Cloppenburgh<br />

Teunis Andriese van \Vestrijse<br />

25 Tomas van Balgom v. d. Graaf<br />

29 Tomas Tomasz v. Glaskouw<br />

53 Tomas Flint van Lijmerick<br />

140 Tomas Andriese van Stockholm<br />

141 Thomas Pieterse van Amsterdam<br />

152 Teunis Andries van Zirckzee<br />

194 Terk Heere van Amsterdam<br />

198 Tomas Willems v. Ernster (?)<br />

208 Teunis Huijberts van Akersloot<br />

225 Teunis Abrahamsz van Haerlem<br />

J'ljij ben luibspreher<br />

Ir. de komende maand zullcn door het Ver'<br />

bond in onze uitzending: , \Vie en wat<br />

waren onze Voorouders?", de volgende<br />

radio,voordrachten ·worden gehouden:<br />

25 Juli, Kerkhofbloemen.<br />

8 Aug., Vragen van luisteraars.<br />

22 Aug., Kent u sibbe?<br />

De uitzendingen vinden plaats over Hi!'<br />

versum I, van 12.45- 13.00.<br />

Wit bet berbonb<br />

Zooals welhaast elk bedrijf, ondervinden<br />

natuurlijk ook wij moe.ilijkheden met de<br />

personeelsbezetting. In verband hiermede<br />

is het ons niet mogelijk, tijdens het zomer'<br />

verlof van ons personeel, dat dit door zijn<br />

harde wcrken zeker ten voile verdient, het<br />

247 Teunis Jansz uijt de Kuijnder<br />

257 Tobias Jansz van Leijde<br />

314 Teunis Jansz van Sneeck<br />

342 Tomas Borting van Londe<br />

356 Teunis Lammerts van Crommene<br />

362 Tomas Davits van Amsterdam<br />

387 Tomas Jansz van Amsterdam<br />

477 Tcunis Jansz Ott<br />

481 Tijs Michiels van Stockholm<br />

v.<br />

432 Volckert Jansz v. Ae1smeer<br />

w.<br />

21 \Villem Arents v;m Amsterdam<br />

32 Willem de Vedder van Amsterdam<br />

37 \Villem Penzon v. Doeveren<br />

68. Wijbe Riewerts van Outboom<br />

76 \Villem Willemsz van Bunschoote<br />

80 \Vouter Hendricx van Blockziel<br />

118 \Villem Jansz van Amsterdam<br />

142 Willem van Sale<br />

148 Willem Cornelisz v. Frederickstadt<br />

157 Willem Cassel v. IJrlant<br />

201 Wilem Sanders v. Heijmout<br />

273 Wijbe Jans van Harlinge<br />

305 \Villem Jansz van \Vormer<br />

317 \Vijnant Harmens van Muijde<br />

334 Willem Clase van \Vijck op Zee<br />

349 Willem Buijs van Embden<br />

348 \Villem Pietersz van Assendelft<br />

371 Wijbrant Wijbrants Fortuijn<br />

396 \Villem Jansz van Amsterdam<br />

405 Willem Cristiaens van Haerlem<br />

424 Willem Kennijdij van Ortmont<br />

426 Willem Flemming van Korck<br />

470 \Villem Jansz van Oossanen overtoom<br />

bedrijf in vollen omvang te doen function'<br />

neeren. Anderzijds is het practisch welhaast<br />

onmogelijk, het bedrijf gedurende 14 dagcn<br />

geheel te sluiten. Het bestuur heeft daar'<br />

om besloten, een gedeelte van het perso'<br />

nee1 met verlof te zenden van 19- 24 Juli,<br />

daarna weder een week op volle kmcht te<br />

draaien en vervolgens een ander gedeelte<br />

van 2-7 Augustus vacantic te geven. Ge'<br />

durende deze weken blijft dus een kleine<br />

bczctting achter voor spoedeischende geval'<br />

len, doch ·worden geen spreekuren enz.<br />

gehouden. Tenzij voor bijzondere gevallen<br />

is het V crbond dus gesloten in de voor'<br />

laatste week van Juli en de eerste week<br />

van Augustus. Met vertraging bij het be'<br />

antwoorden van correspondentie gelieve<br />

men dus hiermede rekening te houden .<br />

.22


-·-·----m,=r-tr-~ -~<br />

-··· ······~·········· ·m· 6a'H' ····-··-f·(:··· ... 7. ·-· "lli"AUl<br />

rt--><br />

······················-··················-·················-·-·-·······- , ~<br />

l -··-;~::::~·i~~--~~:~;;'Y I<br />

j<br />

Sr.,.;;:'-'-'"-·'·-~· • •· '~ ...... ""_,., _,....,,...,.._..._ ..... ..,~ ~ "~''-~""' "' ... -., .. _,,""r-"'-•~,.... -< .; ""'' ' • •'h- ,_..,.,...,..._,~; .:~. ._. , .... _._, _;...).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!