Tromp

hkloosdrecht

De bemanning van het Admiraalschip van Cornelis Tromp in 1673

. 1

1!\c betnanning ban bet ~bntiraalscbip

ban ([ornelis ([rontp in 1673


IJ. .


j!)e bemanning ban bet ~bmiraalsrbip

ban ctCornelis urromp in 1673

Cornelis Tromp, de zoon van Macrten Harpertsz. Tromp, was in 1666 door

De Ruyter vcrantwoordclijk gestcld voor den minder gunstigen afloop v:m

den slag bij Noord~ Voorland. Een hevige hvist tusschen be ide zeehelden

was gccindigd met het ontslag van Tromp. Hij W


personen de plaats van herkomst. Bij een klein aantal is zulks niet het

geval en het is dus niet mogelijk in procenten uit te drukken, welk aandeel

de verschillende Ianden van Europa hebben gehad in de overwinning van

de Nederlandsche vloot bij Schooneveld. Maar dat aile Ianden daar op het

admiraalschip van Cornelis Tromp vertegenwoordigd waren, is bij lezing

van de lijst duidelijk. Natuurlijk waren er Nederlanders en wei uit allc

gewesten van Noord en Zuid. Aangezien het schip ,De Gouden Leeuw"

tot de admiraliteit van Amsterdam behoorde, is het aantal schepelingen uit

Amsterdam en omgeving het grootst. Maar beschouwt men die Amster•

dammers nader, dan moet men tot de ontdekking komen, dat vele van die

Amsterdammers merkwaardig on•Nederlandsche namen droegen. Ik mecn

dan ook, dat we hier niet altijd te doen hebben met echte Amsterdammers,

maar vaak met personen, die misschien geen vaste woonplaats hadden en

in Amsterdam waren gemonsterd. Zoo is Abraham Flaman, Adam Larant,

Daniel Donnevant, Franc;:ois d'Corte, Pieter Rigo enz. stellig niet karaktc•

ristiek voor de Amsterdamsche bevolking van de 17e eeuw.

Daarnaast evenwel zijn de Ianden van Europa in bonte rij aanwezig:

Andries Trolsenii van Venetie, Anthonij d'Sive van Angola, Anthonij

Bacha van lerland, Dirck Roeloffs van Stockholm, Hans Jonas van Bergen

of Hans Jacobs van Stavanger, Jan de Grieck van Santos, Jan Sullemoske

uit Polen, Jan Gestant uit de Dauphine, Pieter Jacobs van Kopenhagen,

Pierre Nure of Pierre Meret uit Picardie, om maar enkelen te noemcn. Ja,

moeten we in nr. 43, Johannis Backer van Nieuw•Nederland, een der eerste

Amerikanen op onze vloot zien?

Opvallend groot is het aantal Duitschers. Bij een vluchtig doorzien van de

lijst vinden we Bremen, Tecklenburg, Oldenburg, Jevcr, Holstein, Keulen,

Koningsbergen, Ditmarschen, Rijnberk, Budw!t, Pruisscn, Hamburg, Dort•

mund, Emmerik, Frederikstadt, \Vesel, Lubeck, Gulick, Sleeswijk, Stade,

Danzig, Norden.

Het zal nienigeen ook opvallen, dat het aantal Engelsche namen op hct

schip Tromp niet onaanzienlijk moet worden genoemd. Behalve vagc aan•

duidingen als Schotland of Ierland zijn toch o.a. de navolgende plaatsnamcn

voorradig: Chattem, Canterbury, Orment, Larwick, Plymouth, Furly, Abcr•

deen, Dublin, Cork, Glasgow, Limerick, Dover, Hymouth.

Bij enkelc namcn konden de plaatsnamen niet gei'dentificcerd worden, ter•

wijl ook soms de vraag moest worden gesteld, of we met een wcrkelijken

plaatsnaam te doen hadden: Rietbeek, Scheen, Onwatering, Mardouw,

Balem, Chebou, 'Grotenberckel, Esens, Ballegom, Calmelack, Ticgel, Mos.

Erckelens of Fleauw.

Met dat a! een bont gezelschap, dat onze vlag tegen de Engelsche aanslagen

verdedigde. Onwillekeurig dringt zich cen vergelijking op met de bonte

mengeling van Europeesche volken, die nu tegen het bolsjewisme te velde

zijn gttrokken. Er is natuurlijk dit groote verschil: onze schcpclingen v.m

de 17e eeuw deden hct uitsluitend uit overwegingen van geldelijkcn aard

lk stel me voor, dat Pierre Garij van Livorno of Nicolaes de Grieck van

15


Santos met en~nvccl gcnocgcn op de Engelsehc vloot zoudcn hcbbcn gc ~

strcdcn. indien men hen daarvoor gemonstcrd had, terwijl bij den huidigcn

stri.id in OosH .. ~urop


244 Abraham Dircx van Amsterdam

245 Albert Erents van Uijtregt

248 Adam Jacobs van Amsterdam

255 Anthonij Matijse v. Antwerpen

259 Abran Jans van Scheen

285 Arent Brouwer van Amsterdam

286 Abram Lamselle van Leyden

299 Andries Clase v. Westrijse

305 Abram Marijs van Haerlcm

307 Aert Dirckse van Oossanc

311 Abram de Noij van Wtregt

325 Antonij Adriaens v. Amsterdam

327 Adriaen Clase v. Crommenic

350 Arij Jansz van Leijde

356 Ariaen Joosten van Rotterdam

357 Andries Cornelis Borde v. Durckdam

388 Agram Snel van Leijde

410 Anthonij Bacha van IJrlant

412 Anthonij Jansz v. Amsterdam

436 Albert Goverts van Turnhout

446 Abram Cornclisz van Maerse

460 Anthonij Cornelis van der Hoog

467 Anthonij Pieters van Amsterdam

472 Adolf£ Jansz van Tckelenburg

479 Andries Tomasz van Swijnsont

475 Anthonij Wiggcrse v. Amsterdam

479 Albert Doedes van Amsterdam

489 Aert Corse van Haerlem

313 Andries Pietersz van Sardam

folio

72 Bancker Mcussen uijt de \Vijck

95 Beentie Polmcs van Akersloot

107 Barent Harmensz van Amsterdam

144 Benijemijn Frees van Chattum

145 Bartel Bartels van Amsterdam

209 Barent Huijkerts van Akersloot

233 Bastiaen Willemsz v. Onwatering

253 Burger Houtman van Breemcn

268 Bou Volkerts van Hacrlcm

277 Burger Jansz van Oldenburgh

333 Buijs Jansz van Crommene

folio

9 Cornelis Pictersz v. Purmcrend

24 Carsten Juriaens v. Mardouw

26 Cornelis Teunisz v. Cristiaen

76 Claas Jelte van Campen

98 Cornelis Cornelis v. Haerlem

99 Cornelis Joosten Snauw

111 Claas de Graaff v. Amsterdam

113 Claas Jansz Jeroe nv. Amsterdam

122 Cornelis Claasen Cuijper

127 Cornelis Dieloffs v. \Vopmecr

B.

c.

132 Claas Ercnts van Haerlem

l.'i3 Cocrt Lourents van Balcm

158 Cornclis Alberts v. Kuijnder

159 Cristiacn Jansz v. Clooster

168 Carel Clasen Koninek v. Edam

170 Cornelis Pictcrsz van Sardam

171 Cornelis Cornelisz v. Sardam

173 Cornelisz Pictcrsz de \V ees v.

Amsterdam

180 Claas Gerrits van Amsterdam

182 Cornclis Vaetcrs v. Wormer

183 Coenracts Philips v. Zwammerdam

189 Claas Baanze van Quadijck

215 Claas Clase Baack v. Amsterdam

217 Claas Joosten van Amsterdam

226 Cornelis Jansz v. Purmerlant

228 Carsten Roeloffse v. Westrijse

236 Cristiaen Gerrits v. \Vestsaane

240 Cornelis Tomasz Wcllant

240 Cornelis Jansz v. \Vestsaane

25-1 Claas Pictersz Glas v. Enkhuijscn

267 Cornclis Andricsc van Rijpc

272 Claas .1\lcijer van !vlinne

275 Cri~tiacn Jongh van Linge

275 Cornelis Claase v. Sardam

278 Cornclis Dircx van Sardam

278 Cornelis Cornclisz v. Holstcijn

280 Claas Coesvelt v. Jevercn

284 Cornelis Hcndnckx uijt Holsteijn

288 Coert Jurgens v. Brecmcn

292 Cornelis 'Andries v. Cristiacn

294 Cornelis Aerts v. Antwcrpcn

297 Cornelis I-larmcns v. Amsterdam

300 Cornclis Tomas van dcr Ncus

303 Cornelis Florits v. Santfoort

306 Cornelis Jacobs v. Amsterdam

308 Cornelis Cornelisz v. Hacrlem

319 Cornelis v. Crccvclt v. Cculen

321 Cornelis Gerrits v. Renssaterwov

324 Claas Pouwcls v. Crommcne

326 Claas Dircx v. Asscndclft

337 Cornel is Jans v. \V eesp

341 Claas J\1angcls v. Zantfoort

3-12 Claas Jansz 1\:a v. uadijck

347 Cornclis Clase v. Crommenc

349 Cornclis Haricks v. Asscndclft

368 Cornelis Pictcrsz v. Amsterdam

369 Cornelis Adams v. Amsterdam

314 Cornelis Tomas v. Buijcksloot

380 Corne1is .lansz v. Amsterdam

381 Cornelis France v. Amsterdam

403 Corsbout v. Cantelburgh

41-1 Coert Cocrts v. Norden

421 Cristoffcl Nag. v. 1\.oningsbcrgcn

452 Claas Joosten v. Amsterdam

459 Cornclis vandcn lleuvcl Capt.

17


469 Cornelis Everts \Vacher

480 Carel Loduwijcks v. Amsterdam

482 Claas Voogt v. Ditmarse

487 Claas Jansz Swart v. Amsterdam

49-t Cornelis Jonsz v. Clooster

495 Carel Pieterse van Brussel

49() Claas Pictersz v. Sardam

482 Cornclis .Jansz v. Amsterdam recrut

fo. D.

7 Douwe Jacobs Bollaert

45 Dirck van Zuijnder v. Rotterdam

90 Dirck Pietersz Engel v. Munckdam

135 Davidt Moor v. Schotlant

138 Dirck Kelly van Ormont

145 Dirck Andriese v. Maesterlant

185 Daniel Rogierse van Leijde

193 Dirck Cornelisz \Yen

226 Dirck Aerts van Crommeneers

246 Dirck Hendricx v. Amsterdam

264 Davidt Tymons v. Naerde

266 Daniel Cornelisz v. Chebou

270 Daniel Joosten v. Amsterdam

277 Dirck Jacobs van Amsterdam

313 Dirck Adriaens van den Overtoom

317 DirckRoeloffs van Stockholm

373 Dirck van Mels v. Rijnberck

393 Dirck Gerrits v. Amsterdam

402 Dirck Barents v. Wijckeloo

418 Davitt Tomas van Amsterdam

442 Dirck van der Pol v. Nimwege

443 Daniel Donnevant v. Amsterdam

448 Davidt Tenwoude v. Amsterdam

450 Dirck Gerrits Kuijs v. Amsterdam

456 Dirck Backer v. Oldenburgh

485 Dirck Jans v. Boeckholt

493 Douwe Jetses v. Bolswart

E.

50 Evert de Goijer v. Campen

77 Ewout Jansz Verstrate uijt d'Wijc

82 Eijcke Willems v. Greuninge

114 Engel Leendersz uijt de Craag

242 Elias Elders v. Staffanger

245 Eldert 'Barents v. Westrijse

316 Evert Hendricx v. Berculo

F.

57 Frans Boetman v. IJperen

61 Focke Egberts van de Graaff

135 Floris Engelsz v. Assendelft

223 Fransisco van Venetie

'241 Frans Tomas v. Amsterdam

243 Frederick Fredericks v. Oldenburgh

300 Francois d'Corte v. Amsterdam

336 Frederick Weijman v. Leeuwaerden

355 Floris Engels van Assendelft

394 frans Stevens v. Amsterdam

89 fmns Tcunisz van Vlissinge

G.

33 Gcrrit Post van Amsterdam

51 Glaqde Marines

62 Gijsbert van Craijesteijn

73 Gerbrant Crijne van Amsterdam

83 Gerrit Boom van Amsterdam

97 Gillis Jacobs van Haerlem

118 Gerrit Sijbouter van Amsterdam

129 Gerbrant Pietersz. van Assendelft

lH Gerrit Jansz van der Hoe

H6 Gerrit Corse van Amsterdam

147 Gijsbert France van Amsterdam

167 Gerrit Nolsmidt v. Blockziel

187 Gijsbert van Hardenbrocck

199 Gerrit Jacobs v. Amsterdam

200 Gerrit Pietersz v. Winckel

249 Gillis Jansz van Hoesom

260 Gerrit \Villemsz v. Esseren

289 Gerbrant Sipkes v. Molqueern

301 Govert Jansz van Laerwijck

309 Gijsbert Cornelisz van Lamuijde

327 Gilles Tas van Luijck

335 Gerrit Jansz van Veur

3-tO Gerbrant Keijser uijt de W ijck

352 Gerbrant Pieterse van Crommene

353 Gijsbert Cornelisz v. Assendelft

395 Geurt Enckelant v. Amsterdam

423 Greijert de Wijsge uijt Pruijse

492 Gerck Hotjes van Worcom

H.

20 Hendrick Jansz v. Schipdorp

22 Hans Jonas van Bergen

23 Hans Jacobs v. Staffanger

30 Hendrick Jansz dij van Texel

34 Hendrick Hendrickx do~ Luijpert

38 Hendrick Meijer v. Hamburgh

75 Hans Gosens v. Grotenberckel

85 Harmen Pieterse van Amsterdam

88 Hendrick Jansz Zoet v. Overtoom

101 Harmen Jansz van Amsterdam

106 Hendrick Swijn van Breemen

123 Hendrick Jansz van Amsterdam

128 Hertie Dirckx van Koedijck

142 Hendrick Cornel. v. Corthoeff

146 Hendrick Fredrickx v. Naerde

154 Harmen France van Sardam

159 Harmen van Dijck v. Uijtregt

174 Hendrick Jansz v. Ravesteijn

184 Hendrick Cornelisz v. Amsterdam

191 Harmen Cristiaens v. Amsterdam

199 Harmen Gerrits van Slooten

205 Hendrick Rijck van Dortmont

206 Hendrick Tekelensburg van Esens

·'lS


219 Hendrick Willems van Ham

221 Hendrick Volkerts van Amsterdam

222 Huijbert de Bock van lperen

223 Hans Adriaens van Rijpe

250 Hendrick Tijse van Amsterdam

251 Harmen Pictcrsc van Ballegom

263 Hendrick Hendrickx van Oldenburgh

271 Barmen Jansz van Oldenburgh

272 Hendrick Fredericks van Campen

296 Hendrick Schrudder van Voorthuijse

308 Hendrick Lourens van Amsterdam

322 Hendrick France van Ceulen

339 Hilbrant Dircx Spanjert

364 Hendricx Roeloffse van Amsterdam

376 Hendrick Joseps van Amsterdam

378 Barmen Jansz van Emmerick

391 Barmen Stevens de Wolff

408 Hendrick Cornelis v. Uijtregt

425 Harmen Porssel v. Lijmcrick

447 Huijg Quartij van Conde

484 Hendrick Arentse van Ditmarse

498 Hendrick Clasen Pater v. Wormer

J.

2 Jan van Hardenbroeck Capt.

4 Joris Cloetingh Luijtt.

3 Jan van Solt Capt.

6 Jan Incoert

11 Jacob Gerrits van den Brouck

13 Jacob Leser

14 Johannis van Beeck

16 Juriaen Barents v. Fredrickst.

17 'Juriaen Alberts van Harlingen

18 Jan Le Loij

19 Jal). Canivet van Camerick

28 Jan Michielse van Hoorn

35 Jan Clase Ka van Wormer

42 Jochem Jansz Nieuboer

43 Johannis Backer v. Nieunederlt.

47 Jan Bonnet van Calmelack

49 Jacob Torento van Schotlant

54 Jacob Pietersz Geelgieter

55 Jan van Asperen

58 Jan Jansz van Amsterdam

59 Jacob Kellij v. Pleijmout

61 Jan Gerrits van Alckmaer

63 Joan Bergh

64 Jan Tobias

66 Jan Everts van Delft

71 Jan Willems· van Amsterdam

74 Jan Jansz Bredero

, 78 Jacob Jansz Geluwe

79 Jan Clausen van Oldenburgh

81 Jan Frederickx van Amsterdam

84 Jacob Lourens van Uijthoorn

86 Jacob Jansz van Langerack

87 Jan Adriacns Kenne van Akersloot

93 Jan Pieterse van Amsterdam

96 Joris Bezeth van Schotlant

96 Jan Gerrits van Breemen

99 Jan Cornelisz van Huijr

100 Joos Pieterse van Amsterdam

102 Jan France van Haerlem

103 Jan G'crrits van Breemen

104 Jan Swart' van Vlissingen

455 Jan de Haas van Amsterdam

105 Jsack Tijse van Berge

106 Jacob [\\eusse van Utregt

106 Jan Jacobs Vonck

109 Jan Hendrickx van Amsterdam

110 Jacob Haman van Brecmen

114 Jacob Jansz van Amsterdarn

117 Jsack Teunisz van Antwerpcn

121 Jan Andriese van Amsterdam

125 Jacob Alberts van Texel

126 Jan Tielman van Amsterdam

130 Joost Cornelisz van Amsterdam

133 Jacob Clase van Assendelft

134 Jacob Teunisz uijt de wijck

136 Jan de Grieck van Sante

137 Jan Gerrits Vias v. Berge op Zoom

139 Jan Roeloffse van Amsterdam

147 Joost Lourens van Balem

149 Jan de Klerck van Amsterdam

150 Jacob ]\leusse Schotte uijt de Wijck

151 Jan Gerrits uijt de Buert

156 Jan Hendrickx van Stcijn

160 Jan Luijckas van Amsterdam

161 Jan Luijckasse Keteltas van Campen

163 Jan Hendrickse van Wesel

164 Jan Jansz van Breemen

172 Jan Elders van Stockholm

172 Jochem Plugger van Hamburgh

175 Jacob Jacobsz van Amsterdam

178 Jan Sijmonts van Amsterdam

179 Jacob Carstens van den Overtoom

186 Jochem Jochems van Amsterdam

188 Johannis van Aernhem ·

190 Jan Cornelisz van Tiengaer

190 Jacob Cornelisz van Tonderen

191 Jan Gerrits van Hoorn

196 .loris Huijgen van der Gouw

197 Jan Jansz van Essendelft

206 Johannis Pietersz van Amsterdam

207 Jan Pieterse Haack van Akersloot

208 Jan Tijse van \Vormer

208 Jan Evants van Amsterdam

210 Jan Otto van Hamburgh

213 Jacob van Doorn van Haerlem

214 Jacob Jansz van Haerlem

219 Jan Pieterse van Leijde

224 Jsbrant van Ligten van Munckdm.

19


225 .lsbrant .loseps van Crommene

227 Jan de Luijpert

228 J,lwb Yorderse van Huijsduijne

231 Jochum Franck van Lubeeck

23-1 Jan France van Venetie

236 Jacoh Pieterse van Amsterdam

237 Jan France van Amsterdam

2.\8 Jacob Bog,~rt van Amsterdam

252 .Jan Pietcrse Celuwe v. Haerlem

2111 Jan .Jans~ Dubois v. Amsterdam

262 Jan Sebet van Amsterdam

262 .Jon


13 Marinus Drabbc

69 Mcijndcrt Jansz van Uijtgecst

7.'i Magie! Gijsberts v. Amsterdam

\.14 Matijs Cornelis van Huijr de Swarte

JOO Mattijs .Jacobs van Fleauw

121 Mattijs Jansz Manna v. Leijden

124 Ma ttijs Bartels van der Gouw

131 l\1achiel Jansz van Rotterdam

l.'i6 Marten Aertsz Rijck v. \Vessanc

166 J\leijndert Abrahams v. Hacrlem

168 J\liehicl Aernouts Gillaigc

203 _1\~arten Hendricx van Oldenburg

2.12 Magic] Jansz van Crommenie

238 Marten Hcndricx van Brccmcn

283 Markus Pietersz. v. Ditmarsc

323 Marten Bont van Amsterdam

329 Magic! Hcndricx d'Hardcr

350 Maerten Dircx Spaens v. \\'essane

359 l\larten Daniels van Essendelft

372 _1\larten Docdcs van Enckhuijse

379 Markus Cornelis van Holsteijn

413 l\lartigh l\1oort van Beemster

455 l\larten Tromp

458 Mcijndert J\leijnderts van Amsterdam

464 Mattijs J\latijse van Sleeswijck

465 l\leijndert Meijnderts van Amsterdam

466 2\lartcn Jansz van Cortrijck

478 Michie! Sijbrants van Rotterdam

483 Mattijs Cocnraets van Hilversum

92 .1\lattijs Cornelisz van Huijr de Witte

N.

397 Nanningh Arents van Harlinge

434 Nicolaas Willems v. Schotlant

0.

193 Otto Hendricx van Langesont

338 Ontman Elders van Staden

P.

5 Pieter .lansz Roelant

10 Pictcr Cornclisz Coorn van Texel

12 Philip Biens

15 Petrus Pavo

27 Picter Roeloffsc van Bergen

52 Pieter Hendricx van Amsterdam

56 Pietcr Boudart van Doornick

60 Poulus Bisschop

68 Pietcr Davits van Bocckcnes

91 Pieter honingam van Schothmt

112 Pietcr Adriaens van A bbekerk

116 Pietcr Cornelis van Amsterdam

125 Poulus .lansz van Danzick

127 Pict.:r Plet van Tondcren

130 Pictcr Cock uijt Holsteijn

143 Pictcr .lansz Spruijt van Sardam

153 l'ictcr Clasen van Hoorn

1.'i5 Pictcr llcndricx van Amsterdam

1(10 l'ictcr Joosten van Balem

1W Philip Tcunisz van Hul

1\.15 l'ietcr Rocloffs van Drontom

202 Pictcr Egbcrts van Blockziel

204 Pieter ( :ornelisz van den Overtoom

204 Pictcr .Jacobs van Amsterdam

212 l'ieter Pietersz van Greuningen

229 Pictcr van Nou van Lansfoort

239 l'icter Li cvents van Leeuwaerde

233 Pictcr van Suijlcn van Amsterdam

237 Pieter .J acobs van Coppenhage

258 l'ieter Barnas van Amsterdam

289 Pieter Sijmunsz Haver van \ Vormer

293 Pieter Dircx van Rotterdam

311 Philip Teunisz van Amsterdam

328 l'ieter b ·crts van Holsteijn

328 Pictcr 1-h:nclricx van Schermerhorn

345 Pictcr Poulus van Micldelij

354 l'ictcr Ouwc .lansz van Crummcne

357 Philip J\1osis van A1ncsfourt

31)0 Pietcr Cornclis Hcere van Crommcne

365 Pictcr .lansz van Haerlcm

377 Philip Jansz van Haerlem

384 Picter Jacobs van Amsterdam

390 Pietcr Sijbrants van Edam

398 Picter Jansz van Amsterdam

399 Pieter V


s.

70 Sicke Jacobs van Bolswaert

115 Sijbrant Clasc van Hacrlem

120 Sander Seb.eth v. Schotlant

142 Siewert Jacobs van Muijde

162 Salomon :'ltelisse v. Campen

216 Sijwert Jansz van Amsterdam

177 Sijmen Douwcnts v. Amsterdam

211 Sijmon Sijmons~ van Alckmaer

291 Sijwert Gerrebrants v. Christiaen

318 Sijmen Jansz van Dort

320 Sijmen Swager van \Vessane

321 Sijbrant Roeloffse v. Westrijse

330 Stoffel Jansz van Bergen

333 Siewert Jansz van Leeuwaerde

3-!3 Sijmen Pietcrse Keele v. Quadijck

346 Sijmon Nannings van Crommene

358 Sacke Martens van Leeuwaerd

428 Sagarias Pieterse van Amsterdam

497 Sijmen Cornelisz vander Houff

268 Steven vander Cuerbceck

T.

1 Tomas Tobias Capiteijn

15 Theodorus Cloppenburgh

Teunis Andriese van \Vestrijse

25 Tomas van Balgom v. d. Graaf

29 Tomas Tomasz v. Glaskouw

53 Tomas Flint van Lijmerick

140 Tomas Andriese van Stockholm

141 Thomas Pieterse van Amsterdam

152 Teunis Andries van Zirckzee

194 Terk Heere van Amsterdam

198 Tomas Willems v. Ernster (?)

208 Teunis Huijberts van Akersloot

225 Teunis Abrahamsz van Haerlem

J'ljij ben luibspreher

Ir. de komende maand zullcn door het Ver'

bond in onze uitzending: , \Vie en wat

waren onze Voorouders?", de volgende

radio,voordrachten ·worden gehouden:

25 Juli, Kerkhofbloemen.

8 Aug., Vragen van luisteraars.

22 Aug., Kent u sibbe?

De uitzendingen vinden plaats over Hi!'

versum I, van 12.45- 13.00.

Wit bet berbonb

Zooals welhaast elk bedrijf, ondervinden

natuurlijk ook wij moe.ilijkheden met de

personeelsbezetting. In verband hiermede

is het ons niet mogelijk, tijdens het zomer'

verlof van ons personeel, dat dit door zijn

harde wcrken zeker ten voile verdient, het

247 Teunis Jansz uijt de Kuijnder

257 Tobias Jansz van Leijde

314 Teunis Jansz van Sneeck

342 Tomas Borting van Londe

356 Teunis Lammerts van Crommene

362 Tomas Davits van Amsterdam

387 Tomas Jansz van Amsterdam

477 Tcunis Jansz Ott

481 Tijs Michiels van Stockholm

v.

432 Volckert Jansz v. Ae1smeer

w.

21 \Villem Arents v;m Amsterdam

32 Willem de Vedder van Amsterdam

37 \Villem Penzon v. Doeveren

68. Wijbe Riewerts van Outboom

76 \Villem Willemsz van Bunschoote

80 \Vouter Hendricx van Blockziel

118 \Villem Jansz van Amsterdam

142 Willem van Sale

148 Willem Cornelisz v. Frederickstadt

157 Willem Cassel v. IJrlant

201 Wilem Sanders v. Heijmout

273 Wijbe Jans van Harlinge

305 \Villem Jansz van \Vormer

317 \Vijnant Harmens van Muijde

334 Willem Clase van \Vijck op Zee

349 Willem Buijs van Embden

348 \Villem Pietersz van Assendelft

371 Wijbrant Wijbrants Fortuijn

396 \Villem Jansz van Amsterdam

405 Willem Cristiaens van Haerlem

424 Willem Kennijdij van Ortmont

426 Willem Flemming van Korck

470 \Villem Jansz van Oossanen overtoom

bedrijf in vollen omvang te doen function'

neeren. Anderzijds is het practisch welhaast

onmogelijk, het bedrijf gedurende 14 dagcn

geheel te sluiten. Het bestuur heeft daar'

om besloten, een gedeelte van het perso'

nee1 met verlof te zenden van 19- 24 Juli,

daarna weder een week op volle kmcht te

draaien en vervolgens een ander gedeelte

van 2-7 Augustus vacantic te geven. Ge'

durende deze weken blijft dus een kleine

bczctting achter voor spoedeischende geval'

len, doch ·worden geen spreekuren enz.

gehouden. Tenzij voor bijzondere gevallen

is het V crbond dus gesloten in de voor'

laatste week van Juli en de eerste week

van Augustus. Met vertraging bij het be'

antwoorden van correspondentie gelieve

men dus hiermede rekening te houden .

.22


-·-·----m,=r-tr-~ -~

-··· ······~·········· ·m· 6a'H' ····-··-f·(:··· ... 7. ·-· "lli"AUl

rt-->

······················-··················-·················-·-·-·······- , ~

l -··-;~::::~·i~~--~~:~;;'Y I

j

Sr.,.;;:'-'-'"-·'·-~· • •· '~ ...... ""_,., _,....,,...,.._..._ ..... ..,~ ~ "~''-~""' "' ... -., .. _,,""r-"'-•~,.... -< .; ""'' ' • •'h- ,_..,.,...,..._,~; .:~. ._. , .... _._, _;...).

More magazines by this user
Similar magazines