28.12.2016 Views

Bij Nederlands Bevrijding

Sonnetten van Garmt Stuiveling, 1945 (Breughel, 's-Graveland)

Sonnetten van Garmt Stuiveling, 1945 (Breughel, 's-Graveland)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BIJ NEDERLANDS<br />

... BEVRIJDING<br />

?<br />

GARMT STUIVELING


9NI01niA3H SONV1tl303N 1m


GNV'ltiAV1JD·S, - 'ltiHDOti1IH "M. ·o<br />

D NIOfiCIAtl


TIJDENS DE BEZETTING


Vorstenverrader en verradersvorst,<br />

wiens haat verraderlijk ons vaderland<br />

waagde te maken tot verraderland,<br />

en op ons vreedzaam volk uw wreed volk dorst<br />

te hitsen z6, dat als in blote borst<br />

die dolkstoot d6ordrong van verradershand:<br />

vorst van verraad, hoe zwaar slaat naderhand<br />

u de aanklacht van dit bloed, door u vermorst!<br />

Machtig braveert ge en machtig bralt uw mond: .<br />

en wat ben ik? - Op dit vertrapt stuk grand<br />

een dichtertje dat heimlijk rijmpjes boekt.<br />

Maar als uw naam voor vuilnis ligt versmeten<br />

doet nog mijn vers mijn volk uw vonnis weten:<br />

vervloekt, vervloekt, tot in de hel vervloekt!<br />

7


Machtigste man, die held wil zijn en hater,<br />

heilige en heerser, en wiens hand onze eeuw<br />

de vorm geeft die haar kenbaar maakt voor later :<br />

wat zal uw eigen vorm zijn: luis of leeuw?<br />

Grootheid-van-schijn is als een beeld van sneeuw<br />

dat een dag zonlicht omsmelt in vuil water.<br />

Zo smelt verachtlijk 's volks almachtig prater<br />

eens tot wreed schreeuwertje in veel wreed geschreeuw.<br />

Want schoon uw hand de keel knelt van ons heden,<br />

vrij voor uw brute greep is 't rijk verleden,<br />

vrij is de toekomst, die uw waanzin wraakt.<br />

Of dacht ge soms, door volk na volk te vreten,<br />

dat eens uw vraatzucht wei genie zal heten<br />

en dat succes een schoft tot schepper maakt?<br />

8


Vorstin, die meer dan veertig Jaar dit land<br />

hebt geregeerd naar wijsheid en geweten:<br />

in trotse trouw een schalm ter gouden keten<br />

van Uw geslacht, die de eeuwen overspant -<br />

hoe maakt Uw waardig woord de dwaas te schand<br />

die reeds Uw naam verguisd waant en vergeten:<br />

nog staat, en door geen storm wind omgereten,<br />

de Oranjeboom in Hollands tuin geplant!<br />

Schiep eens uit benden zonder tucht en wet<br />

des Zwijgers wil de kern van 't volksverzet,<br />

kern van 't volk zelf, strijd-sterk in hart en handen<br />

nu wekt Uw stem, uit wanhoop, wrok en spijt,<br />

opnieuw 's volks kern tot Geuzen, U gewijd,<br />

vrije Vorstin der straks weer vrije Ianden!<br />

9


IN MEMORIAM


Alleen de dood onthult wat iemand was:<br />

de spiegel van zijn onbedrieglijk glas<br />

kaatst klein wie om bet sterven 't Ieven vreesden,<br />

gr6ot wie om 't Ieven zich van vrees genas.<br />

U schonk bet lot, als zelfgekozen part,<br />

een schot-snel einde aan liefdes wrangste smart.<br />

Doch wij, eenzaam gedoemd tot verder Ieven,<br />

ons gaat dit salvo daaglijks weer door 't hart .. .<br />

Zo ver zijt gij ons voor, dat kreet noch klacht<br />

meer op-reikt tot de sterren van uw nacht,<br />

die nog ten troost door onze tranen stralen:<br />

Wie 't offer waagt, heeft liefdes wil volbracht.<br />

0 vrucht en bloem gelijk, van dood en jeugd,<br />

gerijpt, opeens, wijl ons ow knop nog heugt,<br />

geplukt, opeens: tot ooft voor 's hemels korven ...<br />

Al 't leed is aards, al 't bovenaardse is vreugd!


BIJ NEDERLANDS BEVRIJDING


Waaide ooit de vlag zo weids, klonk zo vol zin<br />

ons oud Wilhelmus, als nu 't volk, verenigd<br />

van Noord en Zuid, de ellende voelt gelenigd<br />

op 't flonkrend feest van vrijheids nieuw begin?<br />

Maar, ledig in de kring van 's lands gezin,<br />

missen gezichten, ons zo lief als 't Ieven:<br />

zonen gedood, vrienden vermoord, verdreven ...<br />

En snikkend houdt ons hart zijn jubel in.<br />

0 Hollands kindren, stervend in uw trouw;<br />

o Rotterdam; o graven aan de Grebbe;<br />

o martlaarsbloed, eer dat ik U vergeet ...<br />

Rijpt vrucht-van-vreugde 't rijkst uit zaad-van-leed?<br />

Stuwt de vloed h6ger, al naar lager de ebbe?<br />

Dan: zalig 't volk dat feest viert in zijn rouw.<br />

13<br />

/<br />

//<br />

/<br />

/ /<br />

/<br />

'<br />

'


Hoe ligt uw tuin vertrapt, uw schoon geschonden,<br />

land, nooit in vreugde als nu in nood ons zoet:<br />

steden, stuivend van gruizig puin en roet;<br />

stobben, waar eens ruisende borneo st6nden;<br />

de waterwolf uit dam en dijk ontbonden,<br />

en 't zacht blank duinzand bunker-wreed doorwroet ...<br />

Arm land, 6ns land, dat leeft uit stervensmoed,<br />

lijdend uw lijdzaam wee van honderd wooden ...<br />

Maar zilt waait zeewind lucht en lichaam trots;<br />

zwaar zwelt de wolk, die vruchtbaar 't veld beregent;<br />

de zon zoelt ooft en halmen oogstens-ree.<br />

Groei gr6ot, volk, tussen hemel, aarde en zee:<br />

dat eens ons 't leven zie door 't leed gezegend,<br />

als Jacob, heup-ontwricht, door de engel Gods.<br />

14


0 vrijheid, die ons land weer overzont,<br />

goudglans van vrijheid op geboomte en huizen,<br />

vrijheid die zingt in 't golve- en winde-suizen<br />

en bloeiend opgeurt uit weer de eigen grond.<br />

En vrede: woord dat ooze ontwende mood<br />

zoet proeft als honing, zoet als rijpe druiven;<br />

woord, hand-gelijk, wier kracht, zachter dan duiven,·<br />

koorts' bra.ndende ogen koel streelt en gezond.<br />

Vrijheid en vrede! o volk gebenedijd,<br />

driemaal ter dood bedreigd, driemaal herboren:<br />

uit Spaans, uit Frans, uit Duits geweld gered.<br />

Hoor, n6g uit scheemrende eeuw stelt Een uw wet:<br />

,Afkomst breng' toekomst voort, als koren koren.<br />

Zaai wat Ik zaaide in U: gerech tigheid !"<br />

15


COLOPHON<br />

Van deze bun del ontstond het eerste drietal sonnetten in 194 0-1941,<br />

het tweede drietal, dat ook als rijmprent verschijnt, in 19 4 3-194 4. De<br />

In Memoriam-kwatrijnen werden seschreven na de dood van twee jonse<br />

vrienden, sefusilleerd te Amsterdam op 8 Maart 1945. De uitsave,<br />

verlucht met een houtsravure van Jan Th. Giessen, sezet uit de Lutetia<br />

en in het verborsene sedrukt, werd na de bevrijdins in de handel sebracht<br />

door G. W . Breushel te 's-Graveland. De oplaas bedraast 900<br />

senummerde en sesisneerde exemplaren op seschept Hollands papier en<br />

4000 sewone exemplaren. De nummers 1-50 zijn sereserveerd voor<br />

auteur en uitsever; van de opbrensst der nummers 51-900 is tien<br />

sulden per exemplaar bestemd voor de naselaten betrekkinsen der<br />

slachtoffers van de Duitse terreur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!