16.12.2020 Views

Inkijkexemplaar delicious. 1 - januari 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Janneke Philippi is receptenschrijver

en kookboekauteur.

Zij woont met haar gezin in

Zuid-Limburg. Haar man Serge

fotografeert al haar kookkunsten.

10X

SIMPEL & SNEL

+ EASY MENU

Ga mee op culinaire wereldreis met Janneke Philippi.

Kies jouw favorieten en kook uit Europa, Zuid-Amerika,

Afrika. En maak haar leuke USA-menu en sluit af met

de verrukkelijke chocolade-pecanpie.

RECEPTEN, FOTOGRAFIE, STYLING, BEREIDING STUDIO PHILIPPI

MET MAXIMAAL 10 INGREDIËNTEN UIT DE SUPERMARKT + SUPERSNEL OP TAFEL

12 delicious.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!