16.12.2020 Views

Inkijkexemplaar delicious. 1 - januari 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VERPAKT IN FILODEEG

flapjes

& hapjes

In veel landen ligt filodeeg standaard

in de vriezer. In Marokko voor de

beroemde kippenpastei b’stilla,

in Egypte voor gehaktpastei en in

Griekenland voor de sinaasappelcake.

Zoet én hartig passen perfect

in filodeeg, want dat knapperige

laagje geeft extra smaak en stuctuur.

RECEPTEN, STYLING KIRSTEN JENKINS FOTOGRAFIE CHRIS COURT

78 delicious.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!