16.12.2020 Views

Inkijkexemplaar delicious. 1 - januari 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BE A BETTER

COOK

Beter en lekkerder koken, dat wil toch iedereen?

In deze rubriek laat het delicious.kookteam je zien hoe.

— het delicious.kookteam —

EKE LEERT JE

DE TECHNIEK

Perfecte ceviche

maakt Eke Mariën

van rauwe vis,

citroensap en

chilipeper.

TRUDELIES’

NO WASTE TIPS

Er bestaan rijpe en

onrijpe papaja's.

Culi-redacteur Tru

weet wat je er mee

doet in de keuken.

RUTGER GEEFT

BAKTIPS

Zo'n té lekkere

chocoladesoufflé

is niet moeilijk als

je Rutger volgt.

MERIJNS

STAP VOOR STAP

Merijn leert je hoe je

mole pablano

maakt, met pepers

en chocolade.

delicious. 89

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!