16.12.2020 Views

Inkijkexemplaar delicious. 1 - januari 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

smaakexplosies

uit CAMBODJA

De keuken van Cambodja is nog

onbekend maar heel spannend.

Het is een fantastische mix van

invloeden uit China, Vietnam en

Frankrijk en ook uit Thailand en

India. Met verse munt, Thaise

basilicum, citrusfruit en friszure

tamarinde laat je deze drie

gerechten van je bord af spatten.

RECEPTEN, BEREIDING CHRISTINE MANFIELD STYLING KIRSTEN JENKINS

FOTOGRAFIE LOUISE TEN HAVE, BRETT STEVENS (GERECHTEN)

30 delicious.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!