16.12.2020 Views

Inkijkexemplaar delicious. 1 - januari 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

lekker boek.

Paramaribo!

Chef en cateraar met Surinaamse roots, dat is Judith Cyrus. Ze kookte

jaren professioneel Ottolenghi-gerechten en andere recepten voor diners

en workshops. Maar nu vond ze het hoog tijd voor iets heel anders:

de emancipatie van de Surinaamse keuken. Ze schreef er een geweldig

boek over: Paramaribo. Met al die heerlijke klassiekers, waarvan hier

een kleine selectie. Eetcultuur om trots op te zijn!

RECEPTEN, BEREIDING JUDITH CYRUS FOTOGRAFIE CHRISTIAN FIELDEN (GERECHTEN), MARIEKE STROBBE

56 delicious.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!