JORDSMONN PÅ DYRKA MARK I ØSTFOLD - Skog og landskap

skogoglandskap.no

JORDSMONN PÅ DYRKA MARK I ØSTFOLD - Skog og landskap

Østfold fylke har et landareal på 3888 km 2 . I følge Statens kartverk sin arealstatistikk for 2007

utgjorde jordbruksareal i drift 769 km 2 , eller 19,8 %. Det meste av dette er fulldyrka.

Rakkestad er den desidert største jordbrukskommunen i fylket med ca 113 km 2 . Figur 1 viser den

kommunevise fordelingen av jordbruksarealet. Minst jordbruksareal finner vi i Moss (vel 6 km 2 ),

Hvaler (ca 4 km 2 ) og Rømskog (ca 3 km 2 ).

Når det gjelder dyrka mark, er Østfold et typisk leirjordsfylke. Ca 77 % av jordbruksarealet har leire

i overflata. Sandjord utgjør ca 16 % og siltjord om lag 5 %. Arealer der ploglaget består av

organisk materiale, utgjør kun 1,5 % (figur 3).

Figur 1. Selv om Østfold er et typisk leirjordsfylke når det gjelder dyrka mark, finnes store sand og grusressurser som

her i Monaryggen ved Mysen

2

More magazines by this user
Similar magazines