02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GJERDE | Stolper til el-gjerde<br />

Stolper<br />

Hvilken stolpe man skal velge avhenger av grunnforholdene,<br />

hvor ofte gjerdet skal flyttes og type dyr som skal inngjerdes.<br />

FJÆRSTÅLSTOLPER<br />

Fjærstålstolper brukes til<br />

flyttbare gjerder og er<br />

enklere å bruke enn de<br />

andre stolpene dersom<br />

bakken er hard.<br />

GLASSFIBERSTOLPER<br />

Glassfiber er et moderne<br />

stolpemateriale. De er<br />

enkle å tråkke ned i<br />

bakken. Har lav vekt og<br />

synes godt.<br />

PLASTSTOLPER<br />

Produsert i holdbart<br />

materiale med flere faste<br />

isolatorer. Foten har en<br />

metallspiss som effektivt<br />

kan tråkkes ned i bakken.<br />

Med<br />

toppisolator<br />

Pakke<br />

á 5 stk!<br />

FJÆRSTÅLSTOLPE<br />

105 CM<br />

Kan monteres på ekstra<br />

isolatorer, dersom en ønsker å<br />

bruke flere tråder.<br />

92432694247060<br />

36,-<br />

GLASSFIBER-<br />

STOLPE<br />

110 cm BWP110 40,-<br />

92432697270462<br />

150 cm BWP150 64,-<br />

92432697270463<br />

PLASTSTOLPE<br />

105 cm. Standard 24,-<br />

9243262150021160<br />

140 cm. Standard 32,-<br />

9243262150021161<br />

MED STIGBØYLE<br />

115 cm. Premium 36,-<br />

9243262150025164<br />

155 cm. Premium 60,-<br />

9243262150025165<br />

PLASTSTOLPE 5 PK<br />

Med dobbel fot.<br />

105 cm 100,- (pr. stk. 20,-)<br />

98007044491<br />

156 cm 140,- (pr. stk. 28,-)<br />

980070443493<br />

EKSTRA ISOLATOR<br />

25 STK.<br />

EKSTRA ISOLATOR<br />

25 STK.<br />

GJERDEKLUBBE<br />

Med treskaft.<br />

For fjærstålstolpe.<br />

92432694247061<br />

144,-<br />

Til glassfiberstolpe.<br />

92432697270480<br />

124,-<br />

3 kg<br />

92432697270441<br />

348,-<br />

5 kg<br />

92432697270442<br />

396,-<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!