02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STORFE | Røkterutstyr og klauvpleie<br />

KUBØRSTE<br />

STASJONÆR<br />

Komplett SB.<br />

92432688265780<br />

2 596,-<br />

RØKTEBØRSTE<br />

I tre med nylonhår.<br />

9800701819<br />

60,-<br />

RØKTESKRAPE<br />

Med mankam.<br />

9800701811<br />

96,-<br />

BØRSTE<br />

FOR VEGG/HJØRNE<br />

50x23 cm.<br />

980070293100<br />

688,-<br />

BÅSMATTE KEN<br />

Robust, formstabil og slitesterk båsmatte.<br />

Ken 120x170 cm 1 098,-<br />

96534202831500<br />

Ken 120x200 cm 1 292,-<br />

96534202832000<br />

BENSKRAPE<br />

92432685555402<br />

68,-<br />

RØKTESKRAPE<br />

92432685555401<br />

76,-<br />

KLØMATTE<br />

40x30 cm 284,-<br />

98007032678<br />

60x40 cm 496,-<br />

98007032689<br />

38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!