02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STORFE | Klippemaskin<br />

Klipping av ku<br />

I mange tilfeller kan det være smart å<br />

bruke saue klipper med shattlekam til<br />

storfe. Spesielt om dyrene er skitne,<br />

fuktige, eller har vanskelig pels/hår<br />

(ikke utstillingsdyr). Det blir mindre<br />

problem med varmgang på knivene,<br />

som ofte medfører dårligere<br />

klippe egenskaper (bl.a. hår mellom<br />

knivene).<br />

OLJE TIL KLIPPEMASKIN 100 ML<br />

Spesialolje for klippemaskiner forlenger levetiden<br />

på knivene og holder smuss borte. Smør alltid før<br />

klipping, og hvert 10. minutt under klippingen (oftere om<br />

motstanden øker). En batteri drevet maskin, vil også ha<br />

lengre klippetid dersom knivene holdes godt smurte.<br />

92432697106540<br />

84,-<br />

REFILL 500 ML<br />

92432692525830<br />

260,-<br />

KLIPPEMASKIN C250<br />

For ku. El-klipperen C250 har to hastigheter, noe som gjør det enklere å klippe<br />

pels i forskjellig tykkelse. Stillegående 68 dB, ergonomisk håndtak som er godt<br />

å holde i. Vekt er 1,18 kg, ledning 5 meter, 250W.<br />

9243262150007814<br />

4 996,- KNIVSETT<br />

For C2, C250, CC320, R200,<br />

CC3-18, HCP65, R2<br />

STANDARD KU/HEST 31/5<br />

Standard - fin, hårlengde 3-4 mm.<br />

92432685695902<br />

524,-<br />

FIN KU/HEST 31F/15<br />

Standard - kortere klipping, hårlengde 1 mm.<br />

92432685695903<br />

728,-<br />

GROV KU/HEST 21/23<br />

Standard – grov, hårlengde 3-4 mm.<br />

92432685695901<br />

524,-<br />

EKSTRA GROV KU/HEST 18/23<br />

Ekstra grov, hårlengde 2–4 mm.<br />

92432697107178<br />

596,-<br />

KAM<br />

DeLaval Shattle kam for storfe. Klippebredde<br />

78 mm. Kam til bruk på saueklippemaskin.<br />

92432697106455<br />

524,-<br />

KLIPPEMASKIN S250<br />

DeLaval el-klippemaskin S250 er en ergonomisk riktig<br />

klippemaskin til sau, med en kraftig motor opp til<br />

250 W. Klippemaskinen har to hastigheter som man<br />

enkelt kan skifte mellom, også mens man klipper. Denne<br />

er også fin til kjøttfe med tykkere eller<br />

skitten pels. Til storfe anbefales å bruke en<br />

shattlekam, som kan kjøpes i tillegg.<br />

9243262150007812<br />

5 496,-<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!