02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STORFE | Kalvefôring<br />

Riktig montering<br />

av smokk<br />

Det er ikke likegyldig hvordan en smokk<br />

blir montert. Den skal monteres som<br />

et + og ikke som en X. Dette for at<br />

kalven skal få melk i riktig hastighet.<br />

KALVEBØTTE 8 L<br />

Med smokk. Produsert i kraftig blå plast.<br />

9243262150009388<br />

138,-<br />

RETT<br />

FEIL<br />

PAKNING<br />

4 MM 5 PK<br />

98007014805<br />

24,-<br />

KALVEFLASKE<br />

MED SMOKK<br />

92432697105702<br />

100,-<br />

KALVESMOKK 5 PK<br />

hvit 68,-<br />

98007014535<br />

rød 68,-<br />

9800701475<br />

natur 76,-<br />

98007014775<br />

KALVESMOKK<br />

Rød 24,-<br />

92432697105501<br />

Natur 36,-<br />

9243262150009824<br />

SMOKK FOR KRAFTFÔR<br />

9800701429<br />

36,-<br />

KRAFTFÔRFLASKE<br />

Komplett med smokk og<br />

plastikkbrakett. Kapasitet<br />

4 l. Beregnet for kalver<br />

fra 2. dag opp til 3 mnd.<br />

9800701428<br />

212,-<br />

METALLHOLDER<br />

9800701437<br />

152,-<br />

LOKK TIL<br />

KRAFTFÔRFLASKE<br />

98007014280<br />

32,-<br />

SMOKK FOR MELK<br />

9800701432<br />

32,-<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!