02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GJERDE | Tilbehør til el-gjerde<br />

El-gjerdeskolen<br />

www.delaval.com/no/lar/elgjerdeskole/<br />

På denne nettsiden finner<br />

du informasjon og nyttige tips om<br />

el-gjerde, og hvilke produkter en<br />

bør velge.<br />

Best på<br />

gjerde!<br />

ISOLATORRØR 25 M<br />

For ståltråd.<br />

92432691960708<br />

316,-<br />

TRÅD- OG TAUSKJØT<br />

5 STK.<br />

4 mm 52,-<br />

92432687050701<br />

6 mm 68,-<br />

92432687050702<br />

TAUSKJØT 5 STK.<br />

For tau opp til 6 mm.<br />

92432690601982<br />

128,-<br />

BRYTER FOR<br />

ELEKTRISK GJERDE<br />

AKO. Praktisk på/av og omkoblingsbryter<br />

med fire innstillinger. Gir enkelt bytte mellom<br />

to separate gjerdesystemer, eller begge på<br />

samtidig. Enkelt å skru av<br />

strømmen for vedlikehold<br />

når en har lange<br />

avstander.<br />

98007044607011<br />

100,-<br />

KOMBIVINDE LITEN<br />

En lettvektsvinde som forenkler opprulling<br />

og uttrekking av poly-tråd og band. Den<br />

rommer ca. 2000 m tråd (2 mm) eller<br />

ca. 600 m band (12 mm).<br />

Spole 196,-<br />

92432694247005<br />

Holder 220,-<br />

92432694247006<br />

TORDENVÆR-<br />

BESKYTTELSE<br />

Overspenningsvern reduserer risikoen<br />

for at lyn ødelegger gjerdeapparatet.<br />

Monteres mellom + på apparat og<br />

gjerdetråd, og forankres i det ene<br />

jordspydet.<br />

92432698872010<br />

180,-<br />

KOMBIVINDE STOR<br />

Stor vinde spesielt tilpasset til å rulle<br />

inn og ut polytråd og band. Ulik kapasitet<br />

i forhold til type, opptil 1500 m<br />

band og 4000 m tråd. Vinden<br />

er utstyrt med brems.<br />

Spole 316,-<br />

92432685030005<br />

Holder 264,-<br />

92432685030006<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!