02.03.2023 Views

FKRA_BK_Landbrukskatalogen_2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STORFE | Storfegrinder<br />

Storfe<br />

GRIND FOR FIKSERING AV<br />

STORFE UNDER KALVING<br />

305 cm lang. Med denne grinden kan kua bli<br />

fiksert ved behov for hjelp under kalving. Grinden<br />

har tre avtakbare rør slik at kalven kan drikke,<br />

eller dersom det er behov for keisersnitt. Den<br />

har også fjernbetjent åpning av fanglås for økt<br />

sikkerhet.<br />

980174F040201320<br />

9 480,-<br />

Fangbokser og grinder<br />

En god fangboks vil redusere stress på<br />

både dyr og operatør, og dermed sikre<br />

et tryggere og mer produktivt miljø.<br />

Les mer her:<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!