inte - Kumla kommun

www2.kumla.se

inte - Kumla kommun

Kumla bibliotek

ÖppettIder:

HUVUDBIBLIOTEK

Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla

le188190

Måndag-fred 12-20

lörd 11-14, sönd 16-18

Filialer

HÄLLABROTTET

Tallängens skola, tel 72413

tisd 10-14

onsdoch torsd 10-14, t7-19

KUMLABY

Kumlaby Centrum. Högstadieskolan

Korstagatan, tel88198

Månd 1O-t7. tisd 17-19

onsd 10-19, torsd 10-17

SANNAHED

Centrumhuset, tel 78630

Månd 17-19

tisd och fred 10-t 3

HUVUDBIBLIOTEKET HALLER STÄNGT

lörd 1 november (Alla Helgons dag) och sönd 2 november 1986. Fred 3t oktober öppet

12-17.

KUMLAN

Informationsblad för Kumla kommun

Ansvarig utgivare:

Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand

Redaktion:

Kanslichef Thage Arvidsson

Assistent Sigbrit Hägghult

Postadress:

Bal( 17, 69201 KUMLA

2

ABYTORP

Posthuset, tel 73241

Tisd t7-20

fred tO-13

SAGOSTUNDER

anordnas under hösten för bam 4-6 år

på platser där grupper om minst 8 bam

bildas.

Välkommen med din anmälan till huvudbiblioteket

tel 88 190.

Besöksadress:

Stadshuset, Kumla torg

Telefon:

019/BB 100 (växel)

Nästa nr utkommer

början december t 986

1987 - börjar redan nu!

A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rand

Redan nu börjar arbetet med att planera

1987 års verksamhet. För hela

den samlade kommunala verksamhetcn

sker detta genom den årliga budgetberedningen,

som pågår under en

vecka i september månad. Vid denna

utarbetas ett gemensamt underlag för

hur mycket den kommunala verksamheten

får kosta under 1987.

De tyngsta kostnaderna under ett år

är personal- och lokalkostnaderna. De

anställda i skolor, barnstugor, servicehus

för äldre etc skall ha lön. Byggnader

skall underhållas, uppvärmas och

repareras.

Näst därefter kommer kostnader för

sådana nyttigheter som vallen, el,

fjärrvärme, kostnader för sophämtning

med mera, vilket direkt kommer

den enskilde Kumlabon till del.

För detta måste också till en intäktssida.

Denna består dels av avgifter,

exempelvis för vatten, el, barnomsorg

etc. Dels vissa andra intäkter såsom

hyres- och ränteintäkter och statsbidrag

för vissa verksamhetsgrenar.

Den väsentligaste inkomstkällan är

dock skallebetalarna i Kumla. Ambitionen

är givetvis att liksom tidigare

hålla en oförändrad kommunalskatt,

nu och under hela den kommande

femårsperioden. Det ger dock till följd

att vi får pruta ordentligt i de olika förvaltningarnas

ambitioner.

Samtidigt är det också statsmakternas

önskan att kommunerna skall hålla

igen på utgifterna, för att inte påskynda

inflationen genom onödig upplåning

i banker etc.

Med andra ord kommer 1987 och

åren framöver sannolikt att präglas av

stor försiktighet i kommunens verksamhet.

Om det slutliga förslaget till

budget för år 1987 kommer vi dock att

återkomma i Kumlan.

Den aviserade försiktigheten i kommunens

budget innebär dock inte att

Kumla kommer att stå still i sin utveckling.

Kommunen kommer som tidigare att

prioritera äldre- och barnomsorgen,

liksom skolan. Exempelvis påbörjas

under hösten en om- och tillbyggnad

av tidigare Sannaheds ålderdomshem

till ett modernt servicehus i tiden.

Ytterligare fem barnstugeavdelningar

tillskapas under hösten och vintern

1986-87. Den brist på platser som

bland annat rått inom barnomsorgen i

Ekeby skall förhoppningsvis dänned

vara avhjälpt. Likaså har i bristen på

barnomsorg varit markant i norra delen

av Kumla tätort. Genom en ombyggnad

av den tidigare ICA-butiken

vid Oppegård III får vi en bättre fördelning

inom tätorten Kumla.

Våra skolor i Kumla kommun kostar

stora pengar all hålla igång. Det är

viktigt för såväl lärare som elever att

lokalerna kan hällas i ett bra skick och

att man har en ombonad och stimulerande

arbetsmiljö. Nu har turen kommit

till Hagaskolan, som får en genomgripande

upprustning av de hårt

nedslitna lokalerna. Om- och tillbyggnaden

av Hagaskolan beräknas kosta

cirka Il miljoner kronor.

3


Korsningen Sörbyvägen-Drounillggatan med trafiksäkrare miljö efter ombyggnad sommaren 1986

I

l,

Välklippta häckar ger fri sikt

8

ders, och bollen ligger hos trafikanterna.

I dag är det ju så, att man skryter

med att ha åkl till Stockholm på tid

under två timmar med en haslighet på

130 i snitt utan att polisen reagerat.

Men om man snattar i affären eller varuhuset

för en tia och polisen kommer

och hämtar en, då är man tyst. Det är

ingenting man berättar på lördagskvällens

fest. Men trafiköverträdelsen

är en merit. Det är tufft att kunna köra

som en biltjuv slort sett. Det är en

trend vi måste bryta.

Ett sätt är att vi verkligen tänker oss

för i trafiken, tycker Mats. Tänker efter

vad som ligger bakom skyltarna

och de olika bestämmelserna. Vad

lagstiftarna har tänkt sig med den begränsningen

eller den anvisningen.

Detta alt tänka efter före, är ganska

bra. Vi kan inte skylta allting, vi kan

inte sätta upp så kallade grisar - betongklumpar

- överallt, vi kan inte

gära bulor och gupp i det oändliga.

För närvarande har vi ansökningar om

att vi ska bygga bulor oeh gupp och

placera ut grisar för ett par hundratusen

kronor. Det är pengar som vi tycker

att vi kan använda till andra, viktigare

saker.

Ett sätt vore kanske att försöka utbilda

trafikanterna, funderar Bengt Gö-

Vildvuxen vegetation extra farlig, speciellt för

lagövemädande cyklist

Övcrgångsstlillcn - för gående och för cyklister

ran, men vem kommer till en kurs i

trafikkunskap? Det är just del! MHF

ordnar studiecirklar, studieförbunden

likaså, men var finns deltagarna?

Trafikanterna, vem är trafikant?

Trafikant är var och en som färdas eller

eljest uppehåller sig på väg eller i

fordon på väg.

Det låter enkelt, men det är inte helt

så enkelt. Många tror inte, konstaterar

Anders, att man om man går på en

väg ska kunna bli bötfälld för trafikförseelse,

Men det kan man. Man kan

till och med hamna innanför murarna

bara för att man springer över vägen

för att plocka några blommor på andra

sidan och därmed orsakar en trafikolycka.

Det är alltså inte bara bilisten som är

trafikant. Så fort man vistas på en väg,

är man trafikant, gående, cyklande eller

som bilist.

Barnen är redan nu trafikanter. Därför

är det viktigt att de lär sig vad som

gäller. Polisens trafikundervisning i

skolorna är av stor betydelse.

Skärpning Kumlabor!

Slutsatsen för Kumlas

alltså - SKÄRPNING!

trafikanter ar

O

9


Stig till Viaspåret

Gång- o cykelväg

Sannahed - Kumla

KORSTABYAR

-

Sportfältet

Lekplats

Kumlaby skola


Fritid Kvarntorp

Kumla golfklubb - Höglorpsbanan - kvalificerad miljiiåterstallning. Det är mill j prick

\'ad det handlar om. när Kumla golfklubb eRer år al' intensivt arbete nu invigt en förnämlig

gollbana i KvarntorpsomrAdet.

Kumla kommun har genom samarbete med goln.lubben återställt cirka 80 ha mark i

Kvarnlorpsområdel. Området har genom arrende överlåtits på golfklubben, som här nedan

får presentera sig och sill arbete i Kvarnlorp. Presentatör är banchden och dcn an·

n'arigl' ffir b)"ggandet 3\' banan,jörre bJggtUU1Mhejen RolfKrutJ.

I begynnelsen

Kumla golfklubb bildades vid ett upptaktsmöte

i Malmens skola den 23 september

1982. En arbetsgrupp hade då

varit verksam under några månader.

Den hade funnit all intresset för att

bilda en golfklubb i Kumla var mycket

stort. Den första arbetsuppgiften var

således att så snabbt som möjligt fånga

upp detta intresse.

Klubben startade alltså mill under en

höstsäsong. För att hålla det stora intresset

vid liv, ville man komma igång

med en utbildnings- och träningsverksamhet

inomhus. Detta blev möjligt

genom all kommunens fritidsnämnd

upplät det välkända BOB-tältet vid

Idrottsparken för klubbens verksamhet.

En stor tillgång var den duktige

instruktören och tränaren Jan Skogfeldt

från Katrineholm. Kylan bet i

fingrarna under kalla vinterdagar.

men de flesta medlemmarna fullföljde

sitt program för vintern.

Våren 1984 flyttades träningsverksamheten

utomhus, till eU av kommunen

upplåtet område vid Kumlaby.

Intresset för golfsporten ökade.

Klubbens styrelse började ana en möjlighet

för klubben att bygga en egen

golfbana.

18

Del hände i Kvarntorp

Under en följd av år hade en arbetsgrupp

bestående av företrädare för

Kumla kommun. länsstyrelsens turistoch

idrottsorganisationer. industriföretag,

landstinget och naturvårdsenheten

i länet med flera arbetat med

åtgärdsprogram för att återställa den

synnerligen förstörda miljön i Kvarntorp.

I utredningen "Fritid i Kvarntorp"

planerades ett flertal fritidsaktiviteter

inom området. Bland dessa kunde

märkas skid-, båt- och motorsport. I

utredningen fanns även en 9-håls golfbana

skissad väster och norr om Hög·

torps gard.

Detta utlöste en febril verksamhet i

klubbstyrelsen liksom bland övriga

medlemmar. Alla var överens om att

man ville ha en golfbana vid Högtorp

och inte bara en 9-hålsbana utan om

möjligt en l8-hålsbana.

Högtorp nästa

Styrelsen ansåg tiden vara mogen att

våga satsa på den bana, som alla önskade.

Runt "Nordsjön" fanns plats för

ett banbygge. Efter överläggningar

med kommunen och samråd med

landskapsarkitekterna Söderblom &

,

Palm och gollbanearkitekt Jan Sederholm

kunde klubbstyrelsen gå till verket.

Det var inte bara en golfbana som

skulle byggas. Hela tiden slod det väsentliga

i blickpunkten. En skadad

miljö skulle återställas och bli levan·

de.

Våren 1984 köpte klubben Högtorps

gård. Efter restaurering och uppsnyggning.

i huvudsak genom eget arbete,

fungerar nu Högtorp som klubbhus

och fast punkt i tillvaron.

Nytt övningsfält anlades. Projekteringen

av den efterlängtade 18-hålsbanan

var snart igång. Preliminär tidplan

upprättades med sikte på invigning av

banan i augusti 1986. Duktiga arkitek·

ter och entreprenörer, god samar·

betsvilja från Kumla kommun. entusiasm

och engagemang hos klubbmedlemmar

har gjort. att det uppsatta må·

let nåtts helt planenligt.

Lördagen den 23 augusti 1986 klippte

landshövding Elvy Olsson det blågula

bandet och gjorde det första "historiska"

utslaget från euans tee. Högtorpsbanan

var invigd! Klockan 15.00 samma

dag kunde klubbmedlemmarna

börja spela på egen hemmabana.

Kosinaderna då?

Innan banbygget påbörjades hade

klubbstyrelsen en kostnadskalkyl om

cirka 6,4 miljoner kronor. Slutnoteringen

kommer att stanna vid cirka 6,5

miljoner kronor. Inte bara tidplanen

utan även kostnadskalkylen har hållit.

,

KUMLA

En blomstrande Ifommun

Vem betalar kalaset?

Kostnaderna betalas till största delen

av klubbens egna medlemmar genom

så kallade medlemslån och årsavgifter.

Klubben söker även sponsorer från

näringslivet för att få hjälp med resterande

kostnader.

Av de 10 miljoner kronor, som ställts

till kommunens förfogande för att

återställa Kvarntorpsområdet, har 1,8

miljoner använts för att göra grönområde

av det totalt förstörda industriområdet.

I själva golfbaneprojektet

finns inga kommunala skattemedel

nedplöjda.

Kumla golfklubb antog en utmaning

och har lyckats! Högtorpsbanan har

blivit en verklighet. Framför allt har

ell miljövårdsarbete av stora mått genomförts.

En del av "fritid Kvarntorp"

står klar att tas i bruk.

Miljö för alla

Kumla golfklubb kan nu hälsa med·

lemmar och nya medlemmar välkomna

till Högtorpsbanan. För den som

inte spelar golf finns det promenadvägar

inom området. Vi hoppas att alla

ska trivas, ta hänsyn till varandra och

vara aktsamma om den återställda

miljön i bana och grönområde.

Vi tror all denna storsatsning från

golfklubbens sida kommer att uppskallas

av invånare och näringsliv i vår

egen kommun liksom i andra kommuner

i denna del av Närke.

D

19


Park- och fritidsförvaltningen

informerar

KUMLAHAL.L.EN

Sporthallen

Öppet mändag-fredag kl 06.45-22.15, lördagsöndag

kl 08.15-15.45.

Telefon: driftledare laneric Solberg 019-Sl! 17S,

vaktmästare 88179. kassa 88 180, simhall 88 181.

maskinist 88182,

SIMHALLEN

Badlider

måndag-torsdag

tisdag

onsdag. fredag

lördag

söndag

Övrig tid disponeras av skolan

07,()()-08.15

07.00-08.15

13.00-19.30

13.00-19.30

13.00-20.20

09.00-15.30

09.00-12.30

OBS. Kassan stänger 30 minuter före badtidens

slut.

Badpriser

Simhall med bastu. skåp 12:-

Simhall med bastu. hytt 14:-

Skolungdom t o m 16 år 5:-

Militär, pensionärer. studerande 7:l:a

klass bastu, turk 26:-

Rabatthäfte 10 bad med skåp 100:-

Rabatthåfte 10 bad med hytt 120:-

Rabatthäfte lO bad med turk 230:-

Säsongskort med skåp 160:-

Arskort pensionärer 170:-

Säsongskort pensionärer 100:-

Familjekort, 2 vuxna med barn 350:-

Familjekort. I vuxen med barn 180:-

Lilla bassängen har varje tisdag från klockan

13.00 temperaturen höjd till 30 grader. Småbarnsföräldrar

uppmanas att ta tillfället i akt alt

då bada tillsammans med sina barn.

26

Friskvård

Klockan 16.00-17.00 är lilla bassängen reser·

verad för handikappade. Temperaturen är då 33

grader.

EL·WUSSPÅREN

Belysning i el-ljusspären vid Viaskogen och

Djupadalsparken från mörkrets inbrott till kl

22.00.

FRITIDS· och KVARTERSGÅRDARNA

.'rilidsgården Malmen (Malmens skola)

Oppet Måndag-torsdag kI16.00-22.oo, fredag

och lördag kI18.oo-23.30, söndag stängt.

Cafeteria, bordtennis, TV, biljard. sällskaps·

spel. hobby, diskotek och idroll.

Fritidsgården Kumlaby skola

Öppet måndag-fredag. Belt lider. se anslag i

fritidsgården. Bordtennis. biljllfd, cafeteria.

TV, hobbyverksamhet.

Kvartersgården FyistIl skola

BetT öppethållande, se anslag.

Fritidsgården Häl1abroUet (Tallängens skola)

Öppet måndag, onsdag och torsdag

kl 17.OO-2UO.

Bordtennis. biljard, TV, sällskapsspel, hobby.

disko, servering m m.

K.-artersgården Kvarntorp, (Folkets hus)

Betr öppethållande, se anslag.

K\'artersgården Saoollhed (Centrumhuset)

Öppet måndag och torsdag kl 17.00-21.00.

Bordtennis, sällskapsspel. disko m m.

För upplysning om fritids- oeh kvartersgårdar

kontakta fritidsgårdsförcståndare Ingemar

"Kvisten" Johansson tel 019-88 176, 88 459.

Vi hälsar dig välkommen lör konsultation och rådgivning. På

Friskvårdscentralen kan Du trälla läkare och sköterska. kost·

och hälsorådgivare samt få en konditionstest och individuella

råd för t ex rygg och nackbesvar, lobaksberoende ffi m.

Öppet onsdagar 17.00-21.00. Tidbestålining tel 019-88 212

Avgift 50 kronor, tesl15 kronor.

KUMLA FRISKVÅRDSCENTAAL

Kvarntorps

Livs

Innehavare: I Persson

Telefon 019-77050

Öppettider:

Vardagar 10.00-20.00

Lördagar 09.00-15.00

Söndagar 13.00-16.00

Service: Tips, videofilm, garn,

hemsändning m m

Bygden behöver

ICAbUtiken! .

Brändåsens

Livs

Innehavare:

K Kjellström

Telefon 0582-23053

Öppettider:

Vardagar utom torsdag

09.00-18.00

Torsdagar 09.00-19.00

Lördagar 09.00-12.30

Service: Tips, lotter, hemsändning

mm

Ordförande i kundrådet

Bengt Andersson,

te1019-76135

ärna om din

LA DSBYGD

handla i din

••

ARBUTIK!

27


Gruppkorsband

Har Du funderingar, frågor, ideer

om trafiken och trafikmiljön i Kumla?

Prata med

gatuchef Mats Iggmark

polisinspektör Anders Johansson

trafiksäkerhetskommitlen genom

Bengt Göran Andersson

tel 019-88261

tel 019-78060

tel 019-88171

Behöver Din utbildning bättras på?

KOMVUX i Kumla erbjuder

GRUNDVUX

fOr den som har svårt att läsa, skriva eller räkna

ETAPP 1, amneskurser på grul'ldskolenivå, kvällstid

ETAPP 2, ämneskurser motsvarande 2-årigt gymnasium, kvällstid

ETAPP 3, ämneskurser som ger skillnaden mellan 2-årigt och 3-årigt gymnasium,

kvällstid

Inga kursavgifter, du betalar endast läroböckerna! Betyg med kompetensvärde

efter avslutad kurs.

Ring kommunala vuxenutbildningen, tel 019-88301, lör anmälan eller förfrågan.

More magazines by this user
Similar magazines