Kunskapsbedömning i skolan - Umeå universitet

use.umu.se
  • No tags were found...

Kunskapsbedömning i skolan - Umeå universitet

FörordKunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i lärarenskompetens. En framåtsyftande kunskapsbedömning, kommunicerad med eleven,ger ett kraftfullt stöd för lärandet.Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar på det växande intresset kringbedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stödmaterialetär en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och fören rättvis och likvärdig bedömning.Materialet innehåller en genomgång av centrala begrepp som används i bedömningssammanhang.Materialet ger också några exempel från kunskapsbedömningenspraktik och innehåller råd och rön kring kunskapsbedömningens problem ochmöjligheter. Det kan fungera som en utgångspunkt för diskussion och utvecklingsarbetepå den egna skolan, oavsett skolform, kring kunskapsbedömning.Huvudförfattare till detta stödmaterial är Annika Karlsson och Agneta Grönlund,Karlstads universitet. I arbetet har Daniel Wernegren och Johan Samuelssonmedverkat.Materialet har också granskats och utvecklats i samråd med experter inomområdet: Gudrun Erickson, Anders Jönsson, Christian Lundahl, Peter Nyström,Astrid Pettersson och Eva Östlund-Stjärnegårdh. I framtagandet av materialethar också ett antal lärare och rektorer bidragit med synpunkter.Ragnar EliassonAvdelningschefKarin Hector-StahreEnhetschefkunskapsbedömning i skolan 3

More magazines by this user
Similar magazines