15.04.2021 Views

Tidningen Cykling nr 1 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 1-<strong>2021</strong><br />

UT I NATUREN<br />

ALLT FLER VILL<br />

CYKLA I SKOGEN<br />

I FOKUS<br />

MÄNNISKORNA TAR<br />

ÖVER BELGIENS STÄDER<br />

IKONEN<br />

EN PLASTIG<br />

CYKELFLOPP<br />

Sindra har startat<br />

Cykelfrämjandets<br />

ungdomssektion


INNEHÅLL<br />

05<br />

TRAFIKVERKET<br />

Storsatsar på elbilar<br />

– missar cyklingen<br />

10<br />

BELGIEN GÖR RÄTT<br />

Bygger för människor<br />

– inte för bilar<br />

18<br />

AKTIVISTEN<br />

Hélène Gladsaxes<br />

aktion mot SJ<br />

08<br />

SINDRA BERNDT<br />

Välkomnar en<br />

ny generation<br />

15<br />

HANS STOOPS<br />

Driver<br />

hållbarhetsprojekt<br />

Vad vill du läsa om?<br />

Vi – alltså Cykelfrämjandet – har funnits ett<br />

tag nu. Närmare bestämt sedan 1934. Cykeln<br />

och cykling har alltid haft en central roll<br />

men under årens lopp har vårt fokus riktats<br />

åt lite olika håll. Infrastruktur, cykelturism<br />

och cykelaktiviteter för att nämna några<br />

områden. Likaså har den här tidningen haft<br />

en rad olika skepnader och i<strong>nr</strong>iktningar. Vi<br />

vill göra en tidning som speglar föreningen<br />

och våra medlemmar. Därför vill vi nu höra<br />

vad du vill läsa (mer) om!<br />

Bättre cykelvägar och förutsättningar<br />

för cykling hör till våra hjärtefrågor. På<br />

flera håll i Europa har man börjat inse att<br />

det går att göra annorlunda. Det går att,<br />

med relativt enkla medel, bygga städer<br />

för människor – inte för bilar. Vi lyfter här<br />

exempel från Gent och Leuven i Belgien,<br />

vars stadskärnor har befriats från genomfartstrafik<br />

(sid. 11–14). Resultatet? Bättre<br />

luft, färre olyckor och ökad framkomlighet<br />

för dem som går och cyklar. Gent har<br />

faktiskt lyckats så bra att de redan har<br />

uppnått sina mål för gång-, cykel- och<br />

kollektivtrafik satta till 2030. Hoppla!<br />

Vi vet att ni är många nya medlemmar<br />

som håller den här tidningen i era händer<br />

för första gången. Extra varmt välkomna<br />

till er! Nu vill vi att du som är ny – och<br />

även du som har hängt med ett tag – delar<br />

med dig om vad du vill läsa mer om. Infrastruktur<br />

och trafikplanering? Intervjuer<br />

med spännande profiler? Cykeltrender?<br />

Eller vill du kanske att vi ska börja med<br />

korsord? Hör av dig till oss! Vår mejladress<br />

här hittar du nedan.<br />

Trevlig läsning!<br />

Fanny Westin, Chefredaktör<br />

Besök en återförsäljare och<br />

provcykla en Ecoride idag.<br />

ecoride.se<br />

BERÄTTA VAD DU<br />

VILL SE MER AV I<br />

DENNA TIDNING!<br />

Mejla dina förslag till:<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

3


LEDARE<br />

NYHETER<br />

Vovve, villa och velo<br />

Trafikverket – var är<br />

cykelsatsningarna?<br />

Trafikverkets i<strong>nr</strong>iktningsunderlag för transportinfrastrukturen för de kommande 15 åren<br />

har mötts av massiv kritik. Orsaken? Klimat- och miljöaspekterna får helt stå tillbaka och<br />

svaren på klimatutmaningarna stavas i stället – elektrifiering av motorfordonsflottan.<br />

ur skulle det se ut om cykeln var norm?<br />

Tänk om uttrycket ”nu är du ute och cyklar”<br />

betydde att du är helt rätt ute – spot<br />

on! Tänk om var du än ville ta dig skulle<br />

det finnas en lagom bred, välskött och välskyltad<br />

cykelväg. Låt mig drömma lite mer om hur det skulle<br />

kunna se ut:<br />

Tänk om de prognoser som myndigheten<br />

som planerar och reglerar trafiken konsekvent<br />

favoriserade cykeln framför andra transportmedel<br />

och överskattade cykelns potential. Och inte nog<br />

med det – tänk om de värderade cyklisternas tid<br />

högre än andra resenärers tid? 1<br />

Och tänk sen om vår regering skulle ge<br />

myndigheten i uppdrag att planera för Sveriges<br />

framtida transportinfrastruktur under de<br />

kommande 15 åren (år 2022–2037). Och att de då<br />

kom fram till att cykeltrafiken redan är så pass<br />

omfattande att det inte är någon idé att satsa på<br />

andra trafikslag och därför föreslog ytterligare<br />

miljardsatsningar på cykelvägar. 2<br />

Det kan låta extremt – snudd på absurt – men<br />

jag har faktiskt inte hittat på de nyhetsexempel jag<br />

nämner ovan – jag har bara bytt ut fordonet som är i<br />

fokus, det vill säga ”bil” mot ”cykel”.<br />

På 1930-talet när Cykelfrämjandet bildades var<br />

bilen ännu inte norm och det fanns heller ingen<br />

myndighet som såg det som sin främsta uppgift<br />

att utforma ett samhälle med biltrafiken i fokus.<br />

Idag är verkligheten en annan och i brist på en<br />

regering och en myndighet som tar cykeln på allvar<br />

har vårt arbete blivit viktigare än någonsin – och<br />

därmed även ditt medlemskap. Cykelfrämjandet är<br />

cyklisternas gemensamma röst i samhällsdebatten<br />

och ju fler vi är desto starkare blir vår röst.<br />

Alla kan inte göra allt men alla kan vi göra<br />

något. Vill du också engagera dig och göra skillnad?<br />

Oavsett vem du är och var du bor finns det olika<br />

sätt att engagera sig för ett bättre Cykelsverige. Ett<br />

exempel på en medlem som har gjort det är Sindra<br />

Berndt som precis har startat en ungdomssektion<br />

inom Cykelfrämjandet – läs om hennes inspirerande<br />

engagemang på sid. 8–9. Bor du på en ort där vi ännu<br />

inte har en lokalförening är du varmt välkommen att<br />

höra av dig till vårt kansli för att få stöd i processen<br />

att starta upp en!<br />

Isabella Thöger,<br />

verksamhetschef på Cykelfrämjandet<br />

FÖLJ OSS!<br />

Facebook:<br />

Facebook.com/<br />

cykelframjandet<br />

Instagram:<br />

Cykelframjandet _<br />

sverige<br />

u fler som väljer cykel i stället för<br />

bil, desto bättre är det för klimatet,<br />

folkhälsan och för minskad<br />

trängsel i trafiken. Under 2020<br />

har cyklandet ökat kraftigt både i Sverige<br />

och ute i Europa. I flera europeiska länder,<br />

däribland Storbritannien och Frankrike,<br />

har man investerat stort i infrastruktur<br />

för ökad cykling för att undvika trängsel<br />

under coronapandemin – och för att nå klimatmålen.<br />

Men i Sverige väljer Trafikverket<br />

i stället en helt annan linje, nämligen<br />

att satsa stort på elbilar kommande år.<br />

I<strong>nr</strong>iktningsunderlaget från Trafikverket<br />

för transportinfrastrukturen för åren<br />

2022–2037 presenterades under hösten<br />

och har nu varit ute på remiss. Cykelfrämjandet<br />

har, liksom andra cykel- och<br />

miljöorganisationer, tyckt till och ställt<br />

sig kritiska till att cykelsatsningarna lyser<br />

med sin frånvaro. För snart fyra år sedan<br />

presenterade regeringen En nationell<br />

cykelstrategi för ökad och säker cykling<br />

SAMMANFATTNING AV CYKELFRÄMJANDETS<br />

UPPMANING (REMISSVAR) TILL TRAFIKVERKET:<br />

men den tycks ha utelämnats ur i<strong>nr</strong>iktningsunderlaget.<br />

Cykelfrämjandet och<br />

andra med oss menar att Trafikverket<br />

borde låta cykelstrategin ta större plats<br />

i sitt i<strong>nr</strong>iktningsunderlag, om de har för<br />

avsikt att öka cyklingen.<br />

– Tyvärr kastar Trafikverket in handduken<br />

när det gäller att nå målet om ett transporteffektivt<br />

samhälle. De menar att vägtrafiken<br />

är så stor så det är inte någon idé<br />

att försöka minska den och få människor<br />

att välja att åka kollektivt, gå eller cykla. Ett<br />

cirkelresonemang som är anmärkningsvärt,<br />

säger Klas Elm, vd för Svensk <strong>Cykling</strong>.<br />

Underlaget i i<strong>nr</strong>iktningsplanen lägger<br />

grunden för den infrastrukturproposition<br />

som regeringen lägger fram under våren.<br />

Därmed sätter den också förutsättningarna<br />

för att nå målet om minskade utsläpp<br />

från transporter med 70 procent till 2030<br />

vilket kräver en annan typ av satsningar<br />

och att vi i stället för att öka andelen bilresor<br />

minskar andelen.<br />

– Ska vi klara klimatmålet behöver fler<br />

välja att cykla oftare. Då krävs mer pengar<br />

till cykelsatsningar och ett moderniserat<br />

regelverk, säger Isabella Thöger, verksamhetschef<br />

för Cykelfrämjandet.<br />

Läs mer på webben!<br />

Cykelfrämjandets yttrande<br />

(remissvar) i sin helhet hittar du på<br />

www.cykelframjandet.se<br />

Rapport: Trafikverkets i<strong>nr</strong>iktningsunderlag<br />

inför transport infrastruktur<br />

planeringen för perioden<br />

2022–2033 och 2022−2037 hittar<br />

du på www.trafikverket.se<br />

1. Se artikel om Trafikverkets prognoser i DN: www.dn.se/ekonomi/tag-underskattas-nar-framtidens-resande-beraknas/<br />

2. Läs mer om Cykelfrämjandets remissvar på Trafikverkets i<strong>nr</strong>iktningsunderlag på sidan intill.<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

E-post: redaktion@cykelframjandet.se<br />

Chefredaktör: Fanny Westin,<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Jöran Fagerlund<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Anders Berndt<br />

Medlemskap i Cykelfrämjandet:<br />

Huvudmedlem 275 kronor, Familjemedlem<br />

75 kronor, Ungdom t o m 26 år 100 kronor.<br />

Webb: www.cykelframjandet.se<br />

Kansli: Cykelfrämjandet Box 3,<br />

101 20 Stockholm<br />

Besöksadress: Celsiusgatan 8, Stockholm<br />

E-post: info@cykelframjandet.se<br />

Annonsförfrågningar:<br />

chefredaktor@cykelframjandet.se<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och<br />

distributionen klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online.<br />

Stor potential i det kommunala<br />

cykelvägnätet.<br />

Eftersom potentialen för ökad<br />

cykling är stor i det kommunala<br />

cykelvägnätet bör Trafikverket<br />

avsätta mer pengar till kommunerna.<br />

Det kan ske genom att:<br />

– Avsätta mer pengar till<br />

stadsmiljöavtalet.<br />

– Öka den statliga andelen till<br />

70–85% av bidraget för att<br />

bygga ”snabba cykelstråk” som<br />

den nationella cykelstrategin<br />

pekar ut som viktiga.<br />

– Möjliggöra åtgärder i det kommunala<br />

och enskilda cykelnätet<br />

i länsplanerna. För att<br />

cykeln ska vara ett attraktivt<br />

transportmedel är det viktigt<br />

att cykelvägnätet hänger ihop<br />

lokalt och regionalt.<br />

Riktlinjer kring hur snabba<br />

cykelstråk ska utformas.<br />

I Vägar och gators utformning<br />

(VGU) finns begreppet ”snabba<br />

cykelstråk” men finns inga anvisningar<br />

om hur de ska utformas.<br />

Trafikverket behöver ta fram<br />

anvisningar om utformning.<br />

Jämn och hög standard på<br />

underhåll av cykelvägar.<br />

Fler cykelvägar och fler som cyklar<br />

innebär ett ökat behov av drift och<br />

underhåll. I underhållet av cykelinfrastrukturen<br />

är det viktigt med en<br />

”stråktanke”, d.v.s. att en sträcka med<br />

olika väghållare inte skiftar i standard.<br />

Planera för att nå klimatmålen.<br />

Baserat på sina prognoser planerar<br />

Trafikverket för en större<br />

ökning av biltrafiken än för gång<br />

och cykel. Det går tvärtemot den<br />

utveckling som behövs för att<br />

nå klimatmålen. Vår uppmaning:<br />

planera för ett modernt och<br />

hållbart transportsystem med<br />

en ökad andel gång, cykling och<br />

kollektivtrafik.<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> 5


NYHETER<br />

Gekko fx HP Velotechnik<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

Cykla i vacker<br />

miljö på södra öland<br />

www.jary.se • 0709 -70 60 46<br />

Christiania • Bullitt • Birdy • Nihola • Brompton<br />

VÄLKOMMEN TILL<br />

GRÖNHÖGENS<br />

STUGBY<br />

Prisvärt boende på södra Öland!<br />

10 stugor i vacker omgivning i samhället<br />

Grönhögen på södra Öland. Stugorna har<br />

3–5 bäddar på 26 m 2 och är utrustade för<br />

självhushåll.<br />

För mer information och bokning<br />

www.gronhogensstugby.se<br />

070-387 62 62<br />

205 miljoner till<br />

cykelsatsningar<br />

26 av de kommuner och regioner som sökte pengar<br />

inom den tillfälliga cykelförstärkningen via stadsmiljöavtalen<br />

har fått sina ansökningar beviljade.<br />

Det handlar till exempel om att bygga nya gång- och<br />

cykelvägar och om breddning av befintliga vägar<br />

för att uppnå ny standard som pendlingscykelstråk.<br />

Totalt 205 miljoner kronor ligger i potten. En ny riktad<br />

utlysning för cykelåtgärder är öppen till den 19 maj.<br />

Trafikutskottet:<br />

modernisera<br />

väglagen<br />

Riksdagen har klubbat igenom trafikutskottets uppmaning<br />

till regeringen om att göra det möjligt att<br />

bygga friliggande statliga cykelvägar utan krav på<br />

kontakt med vägar för motorfordonstrafik. Trafikutskottet<br />

menar att dagens regler behöver moderniseras<br />

och bli tydligare för att förbättra möjligheten att<br />

bygga allmänna cykelvägar separerade från (bil)vägar.<br />

50%<br />

Så stor andel av deltagarna i Cykelfrämjandets nya<br />

undersökning om vintercykling upplever att dåligt<br />

underlag är ett hinder för att de ska cykla mer på<br />

vintern. Undersökningen visar också att bristande<br />

snöröjning och halkbekämpning vintertid upplevs<br />

som ett större hinder än vädret och mörkret. 86 procent<br />

svarar att snö- och halkfria vägar skulle få dem<br />

att cykla mer. 65 procent tycker att snöröjning och<br />

halkbekämpning av cykelvägar bör vara kommunens<br />

högsta prio när det kommer till vintercykling.<br />

Separerade cykelvägar och säkra korsningar ligger<br />

näst högst på cyklisternas lista över vad kommuner<br />

bör prioritera. 5 626 personer har medverkat i<br />

denna enkätundersökning som du kan läsa mer om<br />

på cykelframjandet.se<br />

<strong>2021</strong><br />

220 KM<br />

CYKELÄVENTYR<br />

VÄNTAR PÅ DIG!<br />

TOTALT 130 KM:<br />

10 KM SKÄRGÅRD &<br />

120 KM VILDMARK<br />

90 KM BILFRI ASFALT<br />

CYKLA<br />

I VÄRMLAND<br />

klaralvsbanan.se<br />

”Med tanke på de smala<br />

och krokiga gångarna i<br />

vagnarna, som kräver god<br />

balans och smidighet, kan<br />

man undra för vem SJ har<br />

handikapp toaletter?”<br />

#klarälvsbanan<br />

Hélène Gladsaxe, är funktionsnedsatt men inte får ta ombord<br />

sin ’permobil’ på tåget. Nu bjuder hon in cyklister till gemensam<br />

protestaktion. Läs mer på sid. 18–19.<br />

FRÅN<br />

HAMMARÖ I<br />

SÖDER TILL<br />

SYSSLEBÄCK I<br />

NORR<br />

NYHETER<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> 7


NYHETER<br />

När Sindra Berndt och en kompis skulle boka tågbiljetter Uppsala – Söderköping<br />

fick de nobben: ”Inga cyklar på tåget.” Det här fick henne att reagera – och engagera<br />

sig i Cykelfrämjandet. För att fånga in andra ungdomars engagemang drar hon nu<br />

igång en ungdomssektion. Text: Fanny Westin Foto: Anders Berndt<br />

Föreningen för unga<br />

som brinner för cykling<br />

indra Berndt kommer från en cyklande<br />

friluftsfamilj och det var när hon hade<br />

tagit studenten förra året och tillsammans<br />

med en kompis skulle cykla från<br />

Söderköping till Köpenhamn som de stötte på patrull.<br />

– När jag skulle boka tågbiljetterna från Uppsala<br />

till Söderköping, där vi ville påbörja vår resa, insåg<br />

jag att det var nästan omöjligt att ta med cykeln. Det<br />

slutade med att vi fick köpa cykelväskor och montera<br />

ner cyklarna vilket var väldigt frustrerande!<br />

Att SJ vägrar låta passagerare ta med cyklar gör det<br />

svårare att få en miljövänlig och hälsosam semester.<br />

Måste man ta flyget om man vill få med sin cykel?<br />

Hade det varit enklare skulle fler välja att cykelsemestra<br />

framför att åka på roadtrip med bil, menar<br />

Sindra. Speciellt under den rådande pandemin, när<br />

många sitter hemma och börjar bli rastlösa, vore det<br />

perfekt läge för SJ att tillåta cykel på tåg för att möjliggöra<br />

nya och roliga upplevelser.<br />

Sindra vägrade knyta näven i fickan och kontaktade<br />

Cykelfrämjandet med frågan om hon kunde<br />

engagera sig i ungdomssektionen. Gärna det, blev<br />

svaret. Med det lilla förbehållet att någon ungdomssektion<br />

inte fanns.<br />

– Kan jag starta en? Undrade hon och svaret blev<br />

ett rungande ja.<br />

Utöver det faktum att det på många håll i landet<br />

är omöjligt att ta ombord cykeln på tåget finns det ett<br />

stort miljö- och klimatengagemang som motiverar<br />

henne att agera.<br />

– Jag tror att ungdomar idag är mer medvetna om<br />

miljökatastrofen än vad unga var för 20-30 år sedan.<br />

Det diskuterades inte lika mycket kring det även<br />

om man absolut var engagerad i miljön. Generellt<br />

tror jag att miljöfrågor intresserar och att det kan<br />

få många att engagera sig i Cykelfrämjandets ungdomssektion.<br />

Det primära för alla kanske inte är att<br />

de älskar cykling utan att de ser de stora i fördelarna<br />

med cykeln som transportmedel.<br />

Nu är alltså uppstartsfasen för ungdomssektionen<br />

igång och ett första styrelsemöte, där verksamhetsmål<br />

och stadgar har klubbats igenom, kan<br />

checkas av. Till skillnad från hur moderorganisationen<br />

(”gamla” Cykelfrämjandet) är organiserad,<br />

med en riksstyrelse och lokalföreningar ute i landet,<br />

kommer ungdomssektionen att vara rikstäckande.<br />

Det vill säga, du kan bo såväl i Ystad som Haparanda<br />

och vara medlem. Och alla som är upp till 26 år är<br />

välkomna. Mötena kommer initialt att ske digitalt.<br />

Sindra har stor erfarenhet av engagemang inom<br />

ideella föreningar, hon har tidigare arbetet för Röda<br />

Korset och KFUM. Nu jobbar hon som verksamhetsutvecklare<br />

för Sveriges elevkårer.<br />

– Jag älskar ideella föreningar. De ger möjlighet<br />

till förändring och ger förutsättningar att göra skillnad,<br />

driva frågor och förverkliga idéer utan en massa<br />

pengar.<br />

Hur kommer ungdomssektionen skilja sig<br />

från ”gamla” Cykelfrämjandet?<br />

– Inte så mycket i de stora målen, vi vill ju samma<br />

saker. Vi vill ha bättre cykelvägar och infrastruktur<br />

och ett mer hållbart klimat. Tillvägagångssätten<br />

kommer däremot skilja sig lite. Jag tänker att vi<br />

kommer att anordna fler aktiviteter eftersom unga<br />

generellt kan engagera sig med tid snarare än med<br />

pengar. Vi planerar exempelvis cykelmekarkurser<br />

och critical mass-evenemang (ett slags aktion mot<br />

trafikmaktordningen där cyklarna tillfälligt tar över<br />

bilarnas körfält). Vi kommer också försöka samarbeta<br />

med andra ungdomssektioner som<br />

jobbar med exempelvis miljöfrågor.<br />

Slutligen, berätta om din egen<br />

relation till cykeln!<br />

– Jag har alltid cyklat till skolan och familjen<br />

har åkt på många cykelsemestrar. Vi<br />

har tillexempel cyklat från Köpenhamn<br />

till Berlin. Jag uppskattar långa cykelturer<br />

och tror fler skulle göra detsamma<br />

om de tog sig tiden att prova.<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

UNGDOMSSEKTION<br />

För vem? För dig upp till 26 år.<br />

Vad kostar det? 100 kr/år.<br />

Läs mer på webben:<br />

cykelframjandet.se/ungdom<br />

SINDRA BERNDT<br />

Ålder: 20<br />

Bor: Uppsala<br />

Gör: Verksamhetsutvecklare,<br />

Sveriges elevkårer<br />

Tidigt cykelminne: När familjen<br />

var på vår första cykelsemester<br />

för många år sedan gick kedjan på<br />

min cykel sönder. Pappa lagade<br />

den genom att fästa de lösa<br />

ändarna med ett gem. Otroligt<br />

nog höll det hela vägen!<br />

8 9


Text och foto: Torbjörn Albert Illustration: Hanna Eliasson<br />

Belgien bygger<br />

städer för människor<br />

– inte för bilar<br />

Bättre luft, färre olyckor och ökad framkomlighet för<br />

gående, cyklister och kollektivtrafik. Det blev resultatet när<br />

stadskärnan i Gent, i Belgien, befriades från motortrafik.<br />

Leuven, också i Belgien, har tagit nästa kliv och gjort om<br />

innerstadsgatorna till cykelfartsgator. Här bestämmer<br />

gående och cyklister trafikrytmen. ➲


I FOKUS<br />

”Omställningen har inte kostat mer än 50–60 miljoner<br />

kronor. Ungefär vad det kostar att bygga en cykelbro<br />

eller en kilometer bilväg.”<br />

irkulationsplaner är ett<br />

begrepp som har börjat lyftas<br />

allt oftare inom trafikplaneringen,<br />

både i Sverige<br />

och ute i Europa. Det innebär i korthet<br />

att gående, cyklister och kollektivtrafik<br />

har företräde i stadskärnan medan biltrafiken<br />

begränsas och förpassas till en<br />

ringled runt stadskärnan. I framkant<br />

ligger Gent i Belgien som 2017 införde<br />

sin cirkulationsplan som ett led i målet<br />

att skapa ”en stad för människor – inte<br />

för bilar”. Och de tycks lyckas så bra att<br />

de faktiskt redan har uppnått sina mål<br />

för gång-, cykel- och kollektivtrafik<br />

satta till 2030.<br />

På plussidan med den här typen av<br />

åtgärder, utöver att Gent har ökat sin<br />

cykelandel och fått en mer attraktiv<br />

och levande stadskärna, är också att<br />

åtgärderna är extremt kostnadseffektiva<br />

sett till resultaten. Det har sin<br />

förklaring i att man till stor del kan<br />

använda befintlig infrastruktur i stället<br />

för att bygga nytt. Man lägger helt<br />

enkelt bara om trafiken.<br />

– Omställningen har inte kostat<br />

mer än 50–60 miljoner kronor, vilket<br />

är ungefär vad det kostar att bygga en<br />

cykelbro eller en kilometer bilväg. Det<br />

berättar kommunalrådet Filip Watteeuw,<br />

ansvarig för mobilitet i Gent.<br />

Här har man delat upp stadskärnan<br />

i sex zoner som bilar bara kan köra in<br />

och ut i via den ringled som går runt<br />

stadskärnan. Det är alltså inte möjligt<br />

att köra mellan zonerna, vilket gör att<br />

man har fått bort genomfartstrafiken<br />

i de centrala delarna. Resultatet av<br />

implementeringen av cirkulationsplanen<br />

visar stora förändringar i valet<br />

av transportmedel för Gents invånare.<br />

<strong>Cykling</strong>en har ökat med 50 procent<br />

i stadskärnan och med 17 procent i<br />

kommunen i stort, medan bilresorna<br />

i de centrala delarna har minskat med<br />

16 procent och lasttrafiken med 22<br />

En cirkulationsplan<br />

innebär att innerstaden<br />

delas upp i olika<br />

trafikzoner och en<br />

bilfri och delvis cykelfri<br />

stadskärna. Zonerna är<br />

tillgängliga för biltrafik,<br />

men kör man in i en zon<br />

kommer man ut ungefär<br />

på samma plats igen och<br />

biltrafik hindras mellan<br />

zonerna. Man måste köra<br />

ut till ringleden som går<br />

runt stadskärnan.<br />

<strong>Cykling</strong>en i Gents stadskärna har ökat<br />

med 50 procent sedan de införde sin<br />

cirkulationsplan för fyra år sedan.<br />

12 13


I FOKUS<br />

UT I NATUREN<br />

”Åtgärderna är extremt kostnadseffektiva sett till resultaten<br />

vilket har sin förklaring i att man till stor del kan använda<br />

befintlig infrastruktur i stället för att bygga nytt.”<br />

Cyklister, vandrare och svampplockare. Alla vill vi – och uppmanas – att ta del av svenskt<br />

friluftsliv. Men ett ökat tryck ger också större avtryck och slitage.<br />

– Vi måste börja avsätta resurser för att det ska fungera, säger Hans Stoops, ansvarig för<br />

rekreationscykling på Cykelfrämjandet. Text: Fanny Westin<br />

”Hög tid att börja<br />

satsa på naturen”<br />

procent. Utöver det har man också<br />

kunnat se stora förbättringar när det<br />

kommer till luftföroreningar, halten<br />

av kväveoxid i luften har minskat med<br />

17 procent.<br />

En ökning av trafikmängden på<br />

ringleden med 14 procent har dock<br />

uppmätts, men trots volymökningen<br />

ser man endast en begränsad ökning<br />

av kötiderna. Detta tack vare trimning<br />

av trafikljus och körfält. Man kan<br />

anta en fortsatt uppgång för alternativa<br />

färdsätt, såsom cykling, mellan<br />

zonerna när tidsvinster och ekonomiska<br />

vinster blir än mer uppenbara.<br />

Det finns andra goda exempel<br />

från Belgien. Leuven fick samma<br />

dramatiska ökning av trafikanter som<br />

valde att gå, cykla eller ta bussen när<br />

de införde sin cirkulationsplan 2016.<br />

Andelen cyklister har ökat från 32 procent<br />

2016, innan cirkulationsplanen<br />

infördes till 48 procent efter (2019).<br />

Motsvarande siffror för biltrafiken är<br />

62 procent innan cirkulationsplanen<br />

infördes och 49 procent efter (2019).<br />

Biltrafiken på ringleden ökade inledningsvis<br />

med 8 procent, men 2019<br />

hade trafikmängden i princip fallit<br />

tillbaka till samma nivå som innan.<br />

Den första september 2020 blev de<br />

flesta gator i Leuvens innerstad cykelfartsgator<br />

med en maxhastighet på 30<br />

km/h. Motorfordon får inte köra om<br />

cyklister och cyklister uppmuntras<br />

uttryckligen att cykla i bredd. Dessutom<br />

finns också gångfartsgator och<br />

rena gågator. Sammantaget är tre av<br />

fyra gator nu anpassade efter gåendes<br />

och cyklisters hastighet. Övriga gator är<br />

bland annat avsedda för busstrafik och<br />

för in- och utfart med bil till zonerna.<br />

Dessa exempel från Belgien visar att<br />

en tydlig plan, en simpel trafikreglering<br />

och en fartanpassning ger tillbaka<br />

gaturummet till människorna. Potentialen<br />

för den här typen av städer (med<br />

en radie på upp till sju kilometer) är<br />

reseandelar på 50–60 procent för cykel,<br />

10–20 procent för gång och 20–40 procent<br />

för kollektiv- och biltrafik. Biltrafiken<br />

kan utnyttja sina fartresurser på<br />

separerade trafikleder, men är gäster<br />

i övriga gaturum. Och genom att få<br />

bort genomfartstrafiken i stadskärnan<br />

och i bostadsområden blir cykelnätet<br />

genare, luften renare och barnen friare.<br />

Det handlar om trafik, men gaturummet<br />

påverkar också handel, boendemiljö<br />

och hur människor rör sig i en<br />

viss miljö. Vi har tidigare nämnt att cirkulationsplaner<br />

har blivit ett begrepp<br />

som lyfts i svensk trafikplanering. För<br />

att ta ett mer närliggande exempel har<br />

Växjö fått medel via ett EU-projekt för<br />

en pågående förstudie om att införa<br />

en cirkulationsplan. Nu väntar vi med<br />

spänning på vad förstudien visar.<br />

Läs mer om Gent och Leuven på<br />

Cykelfrämjandet Uppsalas webb:<br />

bit.ly/LeuvenTrafikzoner<br />

bit.ly/GentTrafikzoner<br />

Så har trafiken Gents<br />

kommun påverkats sedan<br />

cirkulationsplanen infördes 2017:<br />

• <strong>Cykling</strong>en har ökat med 50% i<br />

stadskärnan och med 17% i hela<br />

kommunen (från en reseandel<br />

på 30 till 35 %)<br />

• Bilresorna har minskat med 16 %<br />

(från 45 till 38 %)<br />

• Resande med kollektivtrafik har<br />

ökat med 56 % procent (från 9 till<br />

14 %)<br />

• Bussar har ökat sin snittfart med<br />

6 % och spårvagnar med 5 %<br />

• Trafikolyckorna hat minskat<br />

kraftigt<br />

• Halten av kvävedioxid har<br />

minskat med 17 %<br />

FOTO: HANNA MI JAKOBSON<br />

tigcykling, eller mountainbike<br />

som det också<br />

kallas, är en av de friluftsaktiviteter<br />

som ökar mest<br />

i popularitet i Sverige. Och intresset<br />

för friluftsliv generellt har under de<br />

senaste åren fullkomligt exploderat,<br />

inte minst under rådande pandemi<br />

då vi har börjat utforska våra närområden<br />

i högre grad. Vi har helt enkelt<br />

blivit fler som behöver samsas om den<br />

natur vi har tillgång till.<br />

Enligt allemansrätten har alla rätt<br />

att vistas där det inte råder särskilda<br />

undantag. (Vilket det exempelvis kan<br />

göra i vissa naturreservat.) Det gäller<br />

även den som väljer att cykla i naturen<br />

anpassar sitt vägval och körsätt<br />

för att inte skada marken. En av allemansrättens<br />

grundprinciper lyder:<br />

inte störa och inte förstöra. Så länge<br />

du respekterar det, och så länge du<br />

tar hänsyn till andra människor och<br />

omgivningarna är du välkommen –<br />

oavsett om du går till fots eller rullar<br />

fram på två hjul.<br />

Att allt fler vill ta sig ut i skog och<br />

mark är givetvis en positiv utveckling,<br />

men det för med sig vissa kon-<br />

VAD SÄGER<br />

ALLEMANSRÄTTEN?<br />

Inte störa och inte förstöra –<br />

så lyder en av allemansrättens<br />

grundprinciper. Så länge du<br />

respekterar det, och så länge du<br />

tar hänsyn till andra människor och<br />

omgivningarna är du välkommen<br />

– oavsett om du går till fots eller<br />

rullar fram på två hjul.<br />

Läs mer om vad som gäller för<br />

cyklister på Naturvårdsverkets<br />

webbplats:<br />

naturvardsverket.se/Var-natur/<br />

Allemansratten/Det-har-galler/<br />

<strong>Cykling</strong>/<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> 15


UT I NATUREN<br />

UT I NATUREN<br />

”Det finns ingen tradition att satsa på rekreationsleder.<br />

Det är något som bara förväntas finnas där.<br />

Den inställningen måste vi ändra på, i alla fall när<br />

det gäller de friluftsområden som är mest besökta<br />

och som ligger nära större städer.”<br />

Hans Stoops driver ett<br />

projekt om att skapa<br />

hållbara rekreationsleder,<br />

finansierat av<br />

Naturvårdsverket.<br />

Vill du vara ambassadör<br />

för projektet Folk:hälsa?<br />

Uppdraget handlar om att<br />

representera frågorna på lokal<br />

nivå i kommunikation med media<br />

och myndigheter. Även att sprida<br />

kunskap och förståelse för de<br />

andra grupperna. En digital<br />

utbildning kommer att erbjudas<br />

under våren.<br />

Intresserad? Mejla oss:<br />

hans.stoops@cykelframjandet.se<br />

FOTO: TORGEIR MOEN<br />

GILLAR DU ATT<br />

CYKLA I SKOGEN?<br />

Här är stigcyklistentusiastens<br />

sju budord,<br />

lånade från Daniel Breece<br />

(Bicycling):<br />

1. Cykla bara där du vet<br />

att du faktiskt får.<br />

2. Respektera andra<br />

på stigen. Lämna<br />

företräde för vandrare<br />

och ryttare och var<br />

inte främmande för att<br />

du ibland kan behöva<br />

stanna helt. Använd<br />

gärna ringklocka även i<br />

skogen.<br />

3. Lär dig allemansrätten<br />

och hur den påverkar<br />

dig. Värna om det<br />

du vill njuta av, vår<br />

gemensamma natur.<br />

4. Sladda inte, att låsa<br />

hjulen i onödan bidrar<br />

mest med slitage och<br />

ger oss cyklister dåligt<br />

rykte.<br />

5. Undvik att cykla över<br />

känsliga marker och<br />

på de allra våtaste<br />

dagarna.<br />

6. Ta med ditt och även<br />

andras skräp hem.<br />

7. Hälsa! Var den<br />

trevligaste personen i<br />

skogen.<br />

sekvenser. Det ökade trycket leder<br />

exempelvis på sina håll till överbelastning<br />

och ökat slitage på populära<br />

och tätortsnära rekreationsleder.<br />

Många leder är i behov av underhåll<br />

och i vissa fall behöver de kanske<br />

helt byggas om eftersom de ofta inte<br />

är avsedda för det faktiska besökarantalet.<br />

Överbelastningarna kan<br />

exempelvis göra att besökarna breddar<br />

lederna onödigt mycket. Marken<br />

blir också ofta blöt och lerig på grund<br />

av erosion och lederna blir till stora<br />

vattenansamlingar.<br />

Vill vi vara ute i naturen måste vi<br />

skapa förutsättningar för naturen att<br />

ta emot oss, menar Hans Stoops, som<br />

är projektledare för rekreationscykling<br />

på Cykelfrämjandet. Han driver<br />

ett projekt om hur man kan bygga mer<br />

hållbara rekreationsleder, finansierat<br />

av Naturvårdsverket.<br />

– Det kan till exempel handla om<br />

att tänka på lutningen och underlaget<br />

när man planerar och anlägger,<br />

för att undvika just erosion och<br />

vattenansamlingar.<br />

Sverige beskrivs ofta som ett land<br />

med ett rikt friluftsliv. Ändå investerar<br />

vi i princip inga pengar i att underhålla<br />

de rekreationsleder vi har. Något<br />

vi behöver ändra på enligt Hans.<br />

– Kungsleden är ett bra exempel.<br />

Den är ganska snuskig på vissa ställen,<br />

med en del skräp avföring på marken.<br />

Ska det komma hundratusentals<br />

besökare till ett naturområde varje år<br />

måste man förbereda för det.<br />

I nuläget lyser de stora satsningarna<br />

med sin frånvaro.<br />

– Det finns ingen tradition att satsa<br />

på rekreationsleder, det är något som<br />

bara förväntas finnas där. Den inställningen<br />

måste vi ändra på. Jämför med<br />

till exempel simhallar eller fotbollsplaner<br />

som kostar jättemycket att<br />

bygga. Om vi som jobbar med de här<br />

frågorna skulle kunna få en bråkdel<br />

så mycket skulle vi kunna bygga bort<br />

många av problemen, menar Hans.<br />

På samma sätt som vi förväntar<br />

oss att det ska finnas service i form<br />

av exempelvis en simhall finns det<br />

förväntningar på att det ska finnas friluftsområden<br />

som vi kan nyttjas. Men<br />

var är resurserna?<br />

Nu är det dags att Sveriges friluftsorganisationer<br />

går ihop och ställer<br />

krav på finansiering av rekreationsleder,<br />

menar Hans.<br />

– Vi måste investera i friluftslivet<br />

och satsningarna måste komma<br />

uppifrån. Kanske är det dags att markägare<br />

börjar få bidrag via offentliga<br />

medel bidrag för att bygga hållbara<br />

leder?<br />

Din naturliga startpunkt<br />

på cykelsemestern:<br />

swedenbybike.com<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> 17


PROFILEN<br />

PROFILEN<br />

Cyklar är inte det enda transportmedel som är bannlyst av SJ. Nödvändiga<br />

hjälpmedel för funktionsnedsatta får inte heller tas ombord. Hélène Gladsaxe<br />

är en av dem som har tröttnat på diskriminerande regler. Nu uppmanar hon<br />

”rullare” att gå ihop och protestera. Text: Fanny Westin Foto: Mimika Kirgios<br />

”Nu måste vi ’rullare’<br />

gå samman mot SJ”<br />

– Min elmoppe fungerar som annonspelare för projektet, då jag kör runt i<br />

centrala Stockholm med texten ”JAG FÅR INTE ÅKA TÅG” under fotot<br />

av mej på moppen. En och annan cyklist som hinner läsa frågar om det<br />

är sant. Ingen tror på det då jag berättar att varken mitt hjälpmedel eller<br />

i som i vår vardag är helt beroende av<br />

olika scooters är bannlysta av SJ. I Sverige<br />

ska handikappade välkomnas inom<br />

alla områden – SJ går med sin diskriminering<br />

en helt egen väg. För att väcka opinion mot<br />

förbudet kör jag därför min elmoppe de 60 milen<br />

Stockholm– Sollefteå. Resan tar drygt två veckor.”<br />

Det här är Hélène Gladsaxes ord inför resan från<br />

Stockholm till Sollefteå som hon gjorde i september<br />

förra året. Egentligen var det tänkt att hon skulle ta<br />

tåget – det var inte planerat att resan skulle bli en<br />

protestaktion. Men eftersom hon inte fick ta ombord<br />

elmoppen (förenklat kallad ”permobil”) på tåget fick<br />

det bli just det – en protestaktion. Och det blev en<br />

mediebevakad och omskriven sådan.<br />

– I efterhand förstår jag att det var ganska fantastiskt<br />

hur uppmärksammad jag blev utmed vägen av<br />

folk som fotade, pizzerior som bjöd moppen på laddning<br />

och mej på fika eller pizza. För att inte tala om<br />

de fyra gånger jag hade batterikris och ringde på hos<br />

främlingar för att tigga laddning. Alla välkomnade<br />

och bjöd på kaffe under tiden. Att jag överlevde på<br />

landsvägarna bland timmerbilarna var dels för att<br />

jag hade en ordentlig varningsskylt för långsamtgående<br />

fordon, men också för att bilisterna genomgående<br />

var helt ok. Vid något ställe där skogsvägen<br />

mynnade ut i E4:an och jag körde 400 meter på den,<br />

hade någon ringt till radiostationen för att de skulle<br />

varna för en tokig människa som körde handikappmoppe<br />

på motorvägen... Det finns olika sätt att bli<br />

berömd på.<br />

Nu kontaktar Hélène riksdagspartierna för att<br />

uppmana dem att ge SJ nya direktiv och omvandla<br />

fina ord om inkluderande infrastruktur till realitet.<br />

Det är som bekant inte bara elmoppar som får kalla<br />

handen av SJ utan även andra typer av ”rullare”.<br />

– Cyklandet uppmuntras för både klimat och<br />

hälsa men att vara tvungen att ha egen bil för att<br />

ta med cykeln till sommarstugan blir löjligt. Även<br />

flygtrafiken måste ju minska. Att då inte tågtrafiken<br />

får ha en viktigare roll i Sveriges infrastruktur är förlegat<br />

tänkande.<br />

Elhjälpmedel av olika utformningar är<br />

av stor vikt för funktionsnedsattas självständighet<br />

och möjligheter att delta i<br />

samhällslivet.<br />

– Alla delar av samhället strävar efter<br />

att vara tillgängliga även för denna grupp<br />

– utom SJ. Frågar du deras kundkommunikatörer<br />

får du svaret att det är för handikappades<br />

och cyklisters egen säkerhet<br />

som de inte får följa med. Sanningen är att<br />

SJ slimmat utformningen av sina vagnar<br />

just för mer lönsamma kunder, som kräver<br />

mindre yta och därför avvisar grupper med<br />

permobiler och cyklar.<br />

Nu uppmanar hon ”rullare” av olika sort<br />

att gå samman i en protestaktion som, om<br />

rådande situation och restriktioner tillåter,<br />

ska ske under försommaren.<br />

– Riksdagen ska ge SJ en tydlig uppgift<br />

och ansvar i utvecklandet av infrastrukturen<br />

att bli “hela svenska folkets SJ”, genom<br />

att välkomna både våra hjälpmedel och cyklar<br />

så att även vi kan välja tåget.<br />

HÉLÈNE GLADSAXE<br />

Bor: I Stockholm<br />

Gör: Aktivist<br />

Aktuell med: Ska tillträda<br />

som Reumatikerdistriktets<br />

representant i paraplyorganisationen<br />

Funktionsrätt<br />

och som nämndeman<br />

i Stockholms tingsrätt från<br />

Feministiskt initiativ.<br />

Läs mer på Facebook:<br />

facebook.com/<br />

stockholmsollefteapaelmoppe/<br />

cyklar får åka med SJ, säger Hélène Gladsaxe.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> 19


IKONEN<br />

Itera City<br />

Den stora plastfloppen<br />

Iteran blev ett dyrköpt fiasko för alla inblandade. 1982–85<br />

tillverkades 15 000 exemplar, sedan lades tillverkningen<br />

ner och mängder av osålda cyklar fick skrotas.<br />

Itera var ett svenskt industriprojekt med avsikt att förändra cykelvärlden<br />

med sin banbrytande design. Cykeln hade en unisexram<br />

av plast med inbyggt bärhandtag och skulle enligt planen bli både<br />

starkare och lättare än andra cyklar, och även enklare och billigare<br />

att tillverka.<br />

Men det gick inte enligt planen. Prislappen, som i ett utvecklings skede<br />

hade uppskattats till 300 kronor (en standardcykel 1980 kostade omkring<br />

1200 kronor) kom i stället att landa på 1600 kronor när den lanserades<br />

1982. Och cykeln blev så tung då plastens (i jämförelse med metallens)<br />

sämre hållfasthet fick kompenseras med en kraftigare konstruktion.<br />

Hela 18 kilo vägde standardmodellen. Efter livsfarliga haverier med<br />

lanseringsmodellen fick kommande versioner förstärkningar av metall i<br />

styre, framgaffel och vevparti för designens skull som byggdes in i plast.<br />

Kuriosa: Mick Jagger sägs ha sett en Itera på turné i Sverige och<br />

utbrustit, That was the ugliest bike I’ve ever seen … I gotta have one!<br />

Text, foto och urval: He<strong>nr</strong>ik Rex Jakobsson, Cykelhistoriska Föreningen<br />

Kalendarium<br />

Här hittar du ett urval av Cykelfrämjandets<br />

cykelturer – fler hittar<br />

du på webben.<br />

GOTLAND<br />

Vi cyklar 3–4 mil och rastar<br />

två gånger. Medtag fika.<br />

10 april – prolog -21 Vy–<br />

Gnisvärd alt. Kte–Gnisvärd<br />

Kl. 10. Start: Vy Leva alt. Kte<br />

Rondo. Info: 076-767 96 76 /<br />

070-560 76 60.<br />

24 april – Visby du inte sett<br />

förut?<br />

Kl. 10. Start: Vattentornet Visby.<br />

Info: Sören 076-767 96 76 /<br />

Lars 076-141 28 78.<br />

5 juni – Norrlanda Kattun<br />

och skaldekonst i öst<br />

Kl. 10.00 Start: Norrlanda kyrka.<br />

Info: Sören 076-767 96 76 /<br />

Lars 076-141 28 78.<br />

GÖTEBORG<br />

11 april – Mölndal-Hovåsgård<br />

Kl. 11. Start: Mölndals Stadshus,<br />

Göteborgsvägen 17. (Ca<br />

10 km.) Info: Lars Gustavsson<br />

070-223 81 22.<br />

18 april – vatten och cykel<br />

ger liv<br />

Kl. 11. Start: Sankt Sigfrids<br />

plan 5–8. (Ca 25 km.) En vårtur<br />

med tema vatten. Avslutar<br />

med fika. Info: Camilla Karlsson<br />

070-883 18 15.<br />

25 april – Göteborgs<br />

vattentorn<br />

Kl. 11. Start: Linnéplatsen 11.<br />

(Ca 10 km.) Vi avslutar med<br />

medhavd fika och beundrar<br />

samtidigt utsikten över staden.<br />

Info: Anders Simonsson 076-<br />

769 98 93<br />

HALMSTAD<br />

Premiärtur för tisdagscyklingen:<br />

den 4 maj. Sista turen:<br />

den 31 augusti. Kl 18. Start: vid<br />

Slottet i Halmstad.<br />

Kommer även att anordna en<br />

heldagscykling. Mer info på<br />

webben.<br />

JÖNKÖPING<br />

Startar upp måndagscyklingarna<br />

i mitten april. För mer info<br />

se webben eller mejlutskick<br />

som går ut innan premiärturen.<br />

MALMÖ-LUND<br />

Turerna utgår från Stadsbiblioteket<br />

i Malmö om inget<br />

annat anges. Ta gärna med<br />

något att äta och dricka samt<br />

reservslang. Se webben för<br />

senaste uppdateringar.<br />

17 april – Arrie<br />

rekreationsområde<br />

Kl 9. Turlängd: 40 km.<br />

Turledare: Nils Wemmenhed.<br />

26 maj – Solnäsgård<br />

Kl 9. Turlängd: 50 km.<br />

Turledare: Nils Wemmenhed<br />

12 juni – cykla på cykelbroar<br />

i Köpenhamn<br />

Kl. 10. Start: under uret på<br />

hovedbanegården.<br />

Turledare: Henning Liljendahl<br />

NÄSSJÖ<br />

Vi ses digitalt!<br />

Maj 4 – Gissarp, Målen<br />

Kl. 18.30. Start Stortorget.<br />

11 maj – Buckhultsturen<br />

Kl. 18.30. Start Stortorget.<br />

18 maj – Soludden–Torsa<br />

Stenar–Bäckafall<br />

Kl. 18.30. Start Stortorget.<br />

SJUHÄRAD<br />

Cykla till Moss strand och bada<br />

1 juni – 31 augusti. Cykla när<br />

det passar er!<br />

Ni hälsas välkomna till Mos<br />

av oss i Cykelfrämjandet<br />

Sjuhärad som bjuder på en<br />

kopp kaffe eller en glass<br />

vid ert besök. Mos är ett<br />

strandcafé från 30-talet som<br />

erbjuder olika aktiviteter. Info:<br />

Arne Ekberg 070-399 61 25 /<br />

arnearne.ekberg@outlook.com<br />

STOCKHOLM<br />

Ta gärna med matsäck.<br />

25 april – Brunnsviken och<br />

Edsviken runt<br />

Kl. 10. Start: vid Odenplan pendeltågsstation,<br />

utgång mot Vanadisplan.<br />

(ca 30 km) Info: Ledare<br />

Eva Nilsson 070-696 06 34.<br />

4 maj – Backsippsturen,<br />

Nordians hög<br />

Kl. 19. Start: Gamla Apoteket/<br />

Picchus café, Upplands Väsby.<br />

(ca 20 km) Info: Guy Holmberg<br />

070-333 4373.<br />

2 juni – Lidingö<br />

Kl. 18.30. Start: vid Gamla<br />

Lidingöbron, på Lidingösidan.<br />

(ca 20 km) Info: Mikael Skote<br />

070-344 5264.<br />

SÖRMLAND<br />

Under våren har vi bjudit in er medlemmar till webbinarier,<br />

digitala nätverksträffar och cykelpubar där vi bland annat har<br />

diskuterat hur vi kan ska vässa vårt påverkansarbete riktat<br />

mot politiker och planerare. Håll koll på inbjudningar till<br />

kommande träffar i våra nyhetsmejl och på vår Facebooksida:<br />

facebook.com/cykelframjandet<br />

17april – Solby gård<br />

Kl. 11.00. Start: vid Slagstaglass.<br />

Turen går över Gärtre<br />

gård. Anmälan: Angela 073-<br />

045 60 60 / Anna-Lena 073-<br />

350 71 40.<br />

6 maj – Rosenforsparken<br />

Start: i Vilsta. Ta med fika.<br />

Anmälan: Birgit 070-410 64 01.<br />

27 maj – Bangolf i Vilsta<br />

Kl. 17.30. Samling vid golfbanan.<br />

Anmälan senast 26 maj till<br />

Birgit; 070-410 64 01.<br />

UPPSALA<br />

Anmäl dig gärna i förväg.<br />

25 april – Fullerö backar<br />

Kl 10. Start: Domarringens<br />

skola. Vi cyklar förbi Gamla<br />

Uppsala högar och äter<br />

medhavd matsäck bland backsipporna.<br />

(Ca 20–30 km)<br />

Info: Eva Ståhl 070-996 13 97.<br />

9 maj – Årike Fyris<br />

Kl 10. Start: vid fontänen vid<br />

Flustret. Vi cyklar östra sidan<br />

av Fyrisån och fortsätter till<br />

Kungsängen. Ta med matsäck.<br />

(Ca 30 km) Info: Björn<br />

Engström 070-251 13 88.<br />

6 juni – Funbo och Lagga<br />

kyrka<br />

Kl. 10. Start: Brantings torg.<br />

I Funbo får vi guidning av<br />

kyrkan efter högmässan och<br />

vi kan titta in i sockenmuseet<br />

intill kyrkan. Ta med matsäck.<br />

(Ca 15–30 km) Info: Björn<br />

Engström 070-25 11 388.<br />

VARBERG<br />

11 maj – Subbe fyr<br />

Kl. 18. Start: Gamlebyskolan.<br />

Ta gärna med fika. Info: Bertil<br />

Andersson 070-691 02 47<br />

18 maj – Pilgatan i Trönningen<br />

Kl. 18. Start: Gamlebyskolan.<br />

Ta gärna med fika. Info: Göran<br />

Andersson 073-830 57 44<br />

25 maj – Getterön, flygklubben<br />

Kl 18. Start: Gamlebyskolan.<br />

Ta gärna med fika. Info: Bertil<br />

Andersson 070-691 02 47<br />

VETLANDA<br />

Måndagsturer start kl 18.30.<br />

Torsdagsturer start kl 10.<br />

3 maj – premiärtur<br />

Föreda–Tällerda–Tångerda<br />

6 maj – Oljetorpet<br />

Årsmötet uppskjutet<br />

Cykelfrämjandets digitala årsmöte som<br />

skulle ha ägt rum den 24 april skjuts<br />

upp. Inbjudan med nytt datum kommer<br />

att skickas ut med e-post till dig som är<br />

medlem. Mer info hittar du på webben:<br />

cykelframjandet.se.<br />

ÖREBRO<br />

MEDLEM<br />

10 maj – grilltur med årsmöte<br />

i Boglundsängen.<br />

Kl 17. Start: Vasatorget (ca 10<br />

km). Föreningen bjuder på<br />

korv och bröd, ta med egen<br />

dryck. Anmälan till Inge:<br />

svensson_inge@yahoo.se<br />

Info: Inge, Marianne och Åsa.<br />

24 maj – Latorp med<br />

Guckuskoblommorna.<br />

Kl 10. Start: Anckarsvärds<br />

museum i Karlslund (ca 25 km).<br />

Turledare: Inge och Åsa.<br />

13 juni – söndagstur till<br />

Kvarntorp<br />

Kl 10. Start: Ronnie Petersonstaty<br />

(ca 34 km).<br />

Turledare: Inge.<br />

ÖSTERGÖTLAND<br />

22 april – Kvillingeturen<br />

Kl 18. Start: vid Himmelstalundsbadet.<br />

(ca 20 km)<br />

28 april – Löfstadturen<br />

Kl 18. Start: vid Himmelstalundsbadet.<br />

(ca 25 km)<br />

9 maj – Getsjötorp<br />

Kl 10. Start: vid Himmelstalundsbadet.<br />

(ca 45 km)<br />

ÖSTERSUND<br />

Samling följande datum kl. 12.<br />

18 maj, 25 maj, 15 juni & 22 juni.<br />

Start: Travparkeringen.<br />

Ta gärna med fika!<br />

Följ Folkhälsomyndighetens<br />

rekommendationer och<br />

stanna hemma vid minsta<br />

symptom.<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 1-2020<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2021</strong> 21


KRÖNIKA<br />

Motrörelse på stål, grus<br />

och vägar som är mål<br />

Olle Lundqvist bor i Skellefteå och har<br />

är har köpt en gravel. En<br />

gravelbike.<br />

Pär bor 200 meter uppströms<br />

och vann en gång<br />

ett ungdoms-SM i skidstafett. Lite<br />

senare befanns hans ena höftkula<br />

vara oval, inte rund, vilket inte störde<br />

skidåkningen, ”men låt bli att springa”<br />

sa doktorn och efterklok är man tyvärr<br />

först efteråt. Pär var en jäkel på stakning<br />

och hade kunnat åka rullskidor<br />

och cykel och bli Vasaloppspionjär<br />

utan fästvalla ett par år före Staffan<br />

Larsson, men när han var 16 var det<br />

hugget i sten: på sommaren skulle<br />

skidåkare springa. Så Pär la ner och<br />

la av och när han återkom till skidåkningen<br />

var det som motionär, men än<br />

i dag är han, för sin ålder och träningsbakgrund,<br />

en ruggig stakåkare.<br />

Däremot är han en usel cyklist.<br />

Trodde han i alla fall, för när han på<br />

gamla dar plockat fram den tioväxlade<br />

hoj hans far för 40 år sedan gav honom<br />

som tröst och alternativ har snittfarten<br />

varit 17 kilometer i timmen.<br />

Emellertid fick han i våras prova<br />

sin äldste sons gravelbike, upptäckte<br />

att han med samma ansträngning<br />

trampade 10 knyck fortare och köpte<br />

en likadan.<br />

Pärs grushoj är röd och stramt stilren<br />

utan bulliga rör, för den är gjord<br />

av stål och ett njutningsmedel för alla<br />

underlag och Pär har blivit cykelentusiast<br />

och det är Viktor, sonen, också<br />

och talar om motrörelse som inte bara<br />

handlar om stål i stället för kolfiber<br />

utan om filosofi, för graveln är inte<br />

avsedd för tävling och vem har inte<br />

hört talas om vägar som mer än mål<br />

gör mödan värd?<br />

Viktor vet. För några år sedan blev<br />

han, efter bara några säsongers träning,<br />

166:a på Vasaloppet, och vad<br />

månde bliva?<br />

Några månader senare sålde han<br />

hela sin skidutrustning, för hur kul<br />

är tunnelseende fokus på prestation<br />

första söndagen i mars?<br />

Men lade han av? Inte alls utan<br />

snarare tvärtom, för när Viktor paddlar<br />

surfski talar vi fyratimmarsturer<br />

och hans söndagsturer på cykeln kan<br />

mäta 18 mil och i somras tog han och<br />

en kompis bussen till Lycksele och<br />

trampade 15 mil grusväg, rakt genom<br />

granskogen, tillbaka till Skellefteå och<br />

det var äventyr och upptäcktsfärd och<br />

Karin Boye skulle ha gjort vågen.<br />

Förmodligen är det oundvikligt.<br />

Förmodligen får alla rörelser förr eller<br />

senare sin motrörelse; till exempel en<br />

reaktion och protest mot karbon, aero,<br />

betonghårda smala däck, gramjakt<br />

och tävlingshets och låter det inte<br />

befriande och sympatiskt?<br />

Men intet är nytt under solen.<br />

Ta 70-20. Löpträning som för något år<br />

sedan gav dess påstådde upphovsman<br />

Izumi Tabata gurustatus. Tja, i mina<br />

kretsar kutade vi 70-20 för 50 år sedan.<br />

Och naturligtvis uppfanns inte<br />

gruscyklingen med graveln.<br />

Graveln är lika mainstream som<br />

Tour de France, hävdar min dotters<br />

kompis He<strong>nr</strong>ik som påpekar att grusvägar<br />

funnits i flera hundra år och att<br />

arbetat som journalist, huvudsakligen<br />

reporter och krönikör, i 40 år. Han<br />

har dessutom skrivit tre böcker om<br />

malmletning, gruvdrift och smältverk<br />

eller snarare: om människorna som<br />

letar, tar upp och förädlar, samt gett ut<br />

en krönikesamling. På senare år har han<br />

blivit entusiastisk cyklist och det är han,<br />

som framgår av hans gästkrönika, inte<br />

ensam om.<br />

tusen sinom tusen cyklat och cyklar på<br />

dem, helst med bredare däck och lägre<br />

ringtryck, fast själv har han också gjort<br />

det på racercykel, vilket är både utmaning<br />

och tjusning, och jag inser att<br />

även motrörelsen har sin motrörelse,<br />

men också att den inte är tvärt emot,<br />

för He<strong>nr</strong>ik håller med: stål är fantastiskt,<br />

både att bygga cykel med (vilket<br />

han själv gör) och att cykla på, och leve<br />

grusvägarna!<br />

Och visst, när han säger ”branding”<br />

om graveln förstår jag vad han menar<br />

och vem kan inte hålla med hans<br />

cykel ideologiska ledstjärna Grant<br />

Petersen, kultcykeltillverkaren Rivendells<br />

grundare, när han påstår att försäljningen<br />

av racercyklar är baserad<br />

på en lögn. Den falska föreställningen<br />

att ramgeometri för 22-åringar i<br />

Astana stallet ska passa nyfrälsta<br />

medelåldringar med kagge, och vem<br />

kan inte liksom He<strong>nr</strong>ik drömma om<br />

en Rivendell Atlantis, men på tal om<br />

branding och varumärken lär man få<br />

punga ut med 23 000 innan man har<br />

ramen i Sverige. Enbart ramen, alltså.<br />

Och när Grant driver teser som ”Eat<br />

bacon, don’t jog and never eat fruit”<br />

får jag, 71, lust köpa en Trek Madone<br />

med extra aggressiv geometri, men<br />

He<strong>nr</strong>ik lovordar hans öppna sinne –<br />

”vad han säger är att vi själva ska testa,<br />

tänka och välja” – och allt tål att diskuteras,<br />

för några eviga sanningar finns<br />

inte, utom den om att ju fler som cyklar,<br />

desto bättre.<br />

Samt att Pärs gravelbike är rätt<br />

läcker.<br />

Är du Cykelfrämjandets<br />

nya ordförande?<br />

Eller är du intresserad<br />

av att bli ledamot i<br />

riksstyrelsen?<br />

Kom och var med och<br />

bidra till ett bättre<br />

Cykelsverige!<br />

Vid årsstämman utser vi de nya styrelseuppdragen.<br />

Välkommen att höra av dig till valberedningen (så snart som<br />

möjligt) om du är intresserad av att kandidera – eller har frågor.<br />

Anmäl ditt intresse till valberedningen via e-post:<br />

valberedningen@cykelframjandet.se<br />

Läs mer på cykelframjandet.se.<br />

OBS!<br />

Du kan bo var som helst<br />

i landet när du sitter i vår<br />

riksstyrelse. Vi ser gärna att<br />

ledamöterna speglar vårt<br />

avlånga land.<br />

22<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-2020


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3<br />

101 20 Stockholm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!