30.09.2022 Views

Tidningen Cykling 3 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KOMMUNVELOMETERN

HELSINGBORG PETAR

UPPSALA FRÅN TRONEN

ETT MEDVETET VAL

MAMBONA LAGAR BÅDE

KORV OCH CYKLAR

AKTIVISM

TRE KRAV I ÖPPET BREV

TILL TRAFIKVERKET

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 3-2022

Emil Jensen tar cykeln

på Sverigeturnén


ECORIDE

The Swedish E-bike

Manufacturer

Från ax till limpa

från fabriken i

Göteborg

ECORIDE AMBASSADOR

Smart, enkel och rolig att cykla

För citypendlaren. För motionären. För livsnjutaren.

Vi vill göra det självklart och härligt att cykla genom vardagen och livet.

Prova en Ecoride du med hos din närmsta butik eller återförsäljare, ecoride.se/butiker

GÖTEBORG

Butik & Verkstad

031-722 78 70

Skanstorget 9

411 22 Göteborg

MALMÖ

Butik & Verkstad

040-91 61 61

Storgatan 41

211 42 Malmö

STOCKHOLM

Butik & Verkstad

08-31 80 92

Hornsgatan 94

118 21 Stockholm

The Swedish E-bike Manufacturer


INNEHÅLL

05

STIPENDIUM

Studie av brunnslock

får pris

08

KOMMUNVELOMETERN

Helsingborg, Trollhättan

och Håbo i topp

10

EMIL JENSEN

På cykel för livets

snillrikedom

14

CYKEL+KORV=SANT

Många nyttor

på en plats

14

SVENSKA CYKELÄVENTYR

12 semestertips

från hela landet.

16

TRAFIKVERKET

Cykelaktivister erbjuder hjälp

och ställer krav

Sörj.

Acceptera.

Ställ om.

När Novus i somras lät svenskar lista sina viktigaste

frågor inför valet hamnade klimat- och miljöfrågan

på sjätte plats, trots att världens samlade forskarkår

skriker efter snabba och genomgripande åtgärder

för klimatet och den ekologiska mångfalden. Våra

politiker har hamnat i en visionslös återvändsgränd,

och media har hängt på. Valåret har varit en kavalkad

av dumheter som trotsat vetenskap och klimatmål:

hårdare straff, ännu hårdare straff, tusenlappar

till alla bilägare och till de största elförbrukarna, och

så lite fler hårda straff.

Hur kunde vi drabbas av detta kollektiva

tunnelseende? ”Vad är det ni inte förstår?”, undrar

1944 svenska forskare i en debattartikel som riktas

till våra folkvalda.

Men nu är valet över. Äntligen! Nu kan våra

makthavare släppa oron för att inte bli omvalda och

börja tala klarspråk om de förändringar som måste

till, intalar jag mig själv. För nej, vi kan inte fortsätta

konsumera, flyga, köra bil och äta animaliskt som vi

gör idag. Det är en jobbig insikt för många av oss och

det är helt okej att vara ledsen. Låt sorgen ta plats.

Sen är det dags att acceptera och raskt börja skapa

ett hållbart samhälle. En tillvaro där stress och konsumtionshets

ersätts av meningsfull tid med nära

och kära. Ett samhälle där större ytor för människor

och grönska möjliggör fler aktiva transporter och

gör oss friskare och gladare.

20

CYKELTURVECKAN

Semester på två hjul

i Ulricehamn

22

DEBATT

Forskare:

Så kan cyklingen öka

Våra politiker har misslyckats med att presentera

visioner för en levande framtid. Därför är det upp

till oss medborgare, folkbildare, civilsam hällets

organisationer, forskare och företag att hjälpa

politiker och myndigheter på traven. Under den

här mandatperioden måste vi rivstarta det hållbara

samhällsbygget. Vi på Cykelfrämjandet är fast

beslutna om att fortsätta driva på för en grön

omställning där cykeln är en självklarhet.

Tatjana Borić-Persson, chefredaktör

3


LEDARE

”Politikerna behöver

sluta plåstra om

fossilindustrins sår.”

en senaste mandatperioden förde med

sig ett flertal bakslag för utvecklingen

mot ett grönare, friskare och fredligare

samhälle. Klimatförändringarna gör sig

ständigt påminda med extremväder och skogsbränder.

Pandemin blottlade en rad brister inom det

svenska välfärdsbygget. Rysslands brutala invasion

av Ukraina har, förutom att skörda tusentals liv och

tvingat människor på flykt, fått svenska politiker att

kasta sig över kortsiktiga lösningar som befäster bilberoendet

på klimatets och folkhälsans bekostnad.

Samtidigt har de senaste fyra åren också visat att

vi har både verktygen och viljan att skapa förändring.

Pandemin fick många att upptäcka friheten i

att cykla både i vardagen och på semestern. Trots

politikernas ensidiga fokus på sänkta bränsleskatter

och energipriser under valrörelsen så kämpar

oroade mammor, engagerade aktivister och ideella

organisationer varje dag för att sätta klimatet på

agendan. Bara i år har vi sett en uppsjö av utredningar

och rapporter med syfte att främja en hållbar

omställning där Klimaträttsutredningen och VTI:s

förslag till nationella mål för ökad cykling är två av

de viktigaste exemplen.

Den kommande mandatperioden behöver omställningen

till ett mer hållbart samhälle kraftigt påskyndas.

I det arbetet har såväl Klimaträttsutredningen

och VTI som FN och IPCC pekat ut hållbara transporter

och ökad cykling som viktiga pusselbitar. Enligt

VTI:s förslag till nationella mål för ökad cykling

finns det potential att fördubbla cyklingen till 2035.

Trafikverket menar å sin sida att bilresandet behöver

minska med 10–20 procent för att transportsektorn

ska nå målet om 70 procent mindre utsläpp till 2030

– oavsett vad som driver bilarna. Men för att vi ska

ha en chans att nå de här målen måste politikerna

sluta plåstra om fossilindustrins sår och överge den

förlegade prognosstyrning som hittills dominerat

transportpolitiken. Istället behöver vi en proaktiv

och målinriktad politik som stakar ut en tydlig riktning

för framtiden.

Många av de verktyg som den nya regeringen behöver

för en mer målstyrd transportpolitik finns redan

på plats – det är bara att öppna någon av nämnda

rapporter och utredningar. Enligt den valgranskning

som Cykelfrämjandet presenterade innan

valet finns det även en riksdagsmajoritet för att både

klubba VTI:s förslag till nationella cykelmål och ta

fram en handlingsplan för hur de ska nås. Valgranskningen

visade även på ett brett stöd för andra cykelpolitiska

förslag som skulle göra det enklare, säkrare

och mer attraktivt att välja cykeln.

Den tillträdande regeringen behöver agera

skyndsamt, men på skrivborden i Regeringskansliet

väntar redan mycket av det material som behövs för

att styra politiken mot ett friskare, tryggare och mer

hållbart samhälle.

Per Hasselberg,

ordförande i Cykelfrämjandet

”Svenska städers framtid

är att bli hållbara” skriver

Per Hasselberg i en replik

på DN Debatt. Läs mer på

cykelframjandet.se/

opinion/2022/09/15/

cykelframjandet-i-debatt .

Cykling är Cykelfrämjandets medlemstidning

Frågor om tidningen? Hör av dig till

redaktion@cykelframjandet.se

Vill du annonsera? Mejla till

redaktion@cykelframjandet.se

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap!

Gå in på cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver

att du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du

ta del av unika erbjudanden, kurser, cykel turer

och aktiviteter. Dessutom ingår gratis olycksfallsförsäkring

när du cyklar, liksom fyra nummer av

vår finfina medlemstidning Cykling. Medlemskapet

kostar endast 275 kr per år – ungefär som att laga

en cykelpunktering (25 kr/mån med autogiro).

Ungdom upp till 26 år betalar en hundralapp

(10 kr/mån med autogiro). Om någon i familjen

redan är medlem kostar det bara 75 kr per

person att inkludera alla i cykel gemenskapen.

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/

ge-bort-ett-medlemskap kan du också skänka

en valfri summa.

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,

redaktion@cykelframjandet.se

Postadress: Cykelfrämjandet

Box 3, 101 20 Stockholm

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se

Vill du ändra din adress? Gå in på

cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila

medlem@cykelframjandet.se

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin

Omslagsfoto: Emil Jensen fotograferad av

Margareta Bloom Sandebäck

Tryck: Trydells tryckeri

ISSN: 0280-3038.

Debattartiklar och insändare välkomnas, men

arvoderas inte och kan redigeras.

Tidningen är miljömärkt och distributionen

klimatekonomisk.

Cykling går även att läsa online på

cykelframjandet.se/tidningen-cykling. Den

som medverkar i tidningen med text eller bild

anses medge detta inom arvodets ram.

4 Cykling nummer 3-2022


NYHETER

Billigare att

laga cykeln

Stipendium till

studie av cyklisters

körbeteende

Varje år belönar Cykelfrämjandet en studentuppsats som

berör ämnet cykling. I år är det Simon Jändel och Albin

Kvarnefalk från KTH som tilldelas ett stipendium på

10 000 kr för sin kandidatuppsats Brunnars påverkan på

cyklisters körbeteende.

Bakgrunden till ämnesvalet är att Region Stockholm vill att andelen

cykelresor ska mer än dubbleras till år 2030 och stå för 20 procent av alla

resor i länet. Samtidigt står bristande underhåll och dålig utformning

på cykelbanor för ca 60 procent av allvarliga cykelolyckor. En ökning

av cykelresor ställer därmed höga krav på utformning och underhåll av

cykelinfrastrukturen.

– Cykelbanorna är designade att ha en viss bredd, men det är inte säkert

att hela den bredden är tillgänglig för cyklisten. Brunnslock kan vara ett

potentiellt hinder på cykelbanor, berättar Simon och Albin.

Deras studie visar att det är få som cyklar över brunnslocken vid de

fyra undersökta platserna. En slutsats är att brunnslock troligen bör ses

som ett hinder som minskar den tillgängliga bredden. Det i sin tur gör att

de rekommenderande bredderna inte uppfylls på studieplatserna. Enligt

juryn sätter författarna ljus på ett viktigt område som sällan diskuteras

inom cykelplanering.

Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium 2022

presenteras i samarbete med:

Edge – formar framtidens städer, infrastruktur och landskap.

Siegel Architecture AB – driver Cykelhotellet Ohboy samt utvecklar,

bygger och förvaltar fastigheter.

Nominera en uppsats om cykling senast 15 januari 2023.

Läs mer på cykelframjandet.se/uppsats

Från den 1 juli gäller sänkt moms från 12 till 6

procent för reparationer av bland annat cyklar,

skor och kläder. Syftet är att göra det billigare att

laga saker istället för att köpa nytt. André Karlsson

driver cykelbutiken BienVélo i Malmö. Han menar

att ändringen inte gör någon större skillnaden för

konsumenten:

– Jag kommer inte att ändra mitt pris för att laga

punktering från 200 kr till 188 kr, det känns bara

fånigt. Men för mig som butik gör det skillnad på årsbasis.

Detta kan göra cykelbutiker och återförsäljare

mer benägna att erbjuda reparationer istället för att

sälja nytt. Så tanken är bra, säger André.

Krister Isaksson

får Svensk

Cyklings

opinionspris

Svensk Cyklings opinionspris går till personer som

lyfter cykling på den politiska agendan. I år går priset

till Krister Isaksson för sitt idoga arbete med att höja

kvaliteten på cykelinfrastrukturen i Sverige. Så här

låter ett utdrag ur motiveringen: ”Med väl underbyggda

fakta, enorm kunskap och stort tålamod, alltid på

de cyklandes sida, har han använt sig av artiklar,

intervjuer, föredrag, sociala medier och framför allt

bloggen på Bicycling.se, som i år firar hela 10 år.”

– Hedrad, stolt och glad, skriver Krister Isaksson

på Twitter om utmärkelsen.

Färre barn cyklar

när föräldrarna

väljer bilen

Färre barn cyklar eller går till skolan idag jämfört

med för tre år sedan. Det visar den årliga skoltrafikundersökningen

som försäkringsbolaget If och

Svenska Cykelstäder gjort. Undersökningen visar

också att en majoritet av landets rektorer ser sämre

trafiksäkerhet vid skolan som ett problem och där

bilburna föräldrar utgör den största trafikrisken.

Bara ett fåtal av rektorerna upplever att föräldrar

följer trafikreglerna kring skolan fullt ut.

Läs mer på cykelvanligskola.se.

Cykling nummer 3-2022 5


NYHETER

7 av 10 vill ha mer

plats för cyklar

En majoritet prioriterar lägre hastigheter för bilar

och mer utrymme för cyklar i städerna. Det visar en

färsk rapport där personer från Eskilstuna, Linköping,

Norrköping och Örebro har fått ta ställning till

olika framtidsscenarier.

– Det är tydligt att människor som bor i städerna

föredrar en trafiklösning som innebär mindre bilbuller

och högre trafiksäkerhet, säger Sandra Strömstedt,

från projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Läs mer på: projektetfossilfritt2030.se/enkat-trafikmiljo

Förmånscyklar till

40 000 anställda

Stockholms stad har beslutat att erbjuda förmånscyklar

till samtliga 40 000 anställda. Personalen kan

välja mellan elcykel och vanlig cykel och en månadskostnad

dras på bruttolönen. Efter några år är det

möjligt att köpa loss cykeln för ett lägre värde.

– På det sättet får vi både personal som mår bättre

och en smartare stad med fler som väljer bort bilen,

säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Nelson Mandela-pris

till Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandets projekt Frihet på cykel får årets

Nelson Mandela-pris. Genom att erbjuda cykelkurser

till vuxna nybörjare, i huvudsak utlandsfödda

kvinnor, främjar projektet integration, jämlikhet

och hållbarhet och bidrar till ett mer inkluderande

Stockholm. Priset delas ut av Stockholms stad sedan

1998 och belönar och uppmärksammar goda initiativ

som verkar för en mer öppen och integrerad stad.

ILLUSTRATION: JONATAN SAHLIN

Cykelfrämjandets medlemmar

skänker 100 000 till Ukraina

I ett Ukraina hårt drabbat av ett förkastligt invasionskrig spelar cykeln en

viktig roll i hjälparbetet på marken. Med brist på bränsle, infrastruktur i

spillror och kollektivtrafik som står stilla möjliggör cykeln att hjälparbetare

kan nå ut med humanitärt bistånd till de mest behövande. Under juni

månad valde därför Cykelfrämjandet att skänka alla medlemsintäkter

till vår ukrainska systerorganisation U-Cycle och deras kampanj #Bikes-

ForUkraine. Tack vare stöd från både gamla och nya medlemmar liksom

bidrag från Cykelfrämjandets riksstyrelse kan vi nu skänka 100 000 kr till

U-Cycle och deras hjälparbete.

– Det är fantastiska nyheter. Stort tack för kampanjen och för stödet från er

organisation och era medlemmar, säger Natalia Kniazeva, en av koordinatorerna

för #BikesForUkraine samt kampanj- och projektledare på U-Cycle.

Hur cykelvänlig blir

den nya regeringen?

Strax innan valet den 11 september släppte Cykelfrämjandet sin valgranskning

där samtliga riksdagspartier fick ta ställning till tio cykelfrämjande

förslag. Förslagen spände över områden såsom budget, lagstiftning, skola

och cykelturism. Resultatet visar på stora skillnader i partiernas ambitioner

för att främja cykling. Enbart två av de åtta partierna sa ja till samtliga förslag

– Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Därefter kom Centerpartiet, Kristdemokraterna,

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i fallande ordning.

Sist kom Sverigedemokraterna som sa nej till alla utom två förslag.

– När den här tidningen går till tryck är det ännu inte helt klart vilka

partier som kommer att sitta i nästa regering, men mycket tyder på att det

inte blir en konstellation av de cykelvänligaste. Oavsett hur regeringen

ser ut kommande mandatperiod kommer vi på Cykelfrämjandet fortsätta

att bevaka frågorna och riksdagsmajoriteter för enskilda förslag, ställa

partierna till svars för sina löften och på andra sätt påverka politiker på alla

nivåer att fatta cykelfrämjande beslut, säger Samuel Williams som jobbar

med politiskt påverkansarbete på Cykelfrämjandet.

Ta del av hela valgranskningen på cykelframjandet.se/vagvalet2022.

6 Cykling nummer 3-2022


UTBLICK

Stora vinster om

alla cyklade som

i Nederländerna

Världsrekord på cykel för

hållbarhetens skull

Det italiensk-brittiska paret, Arianna Casiraghi och Daniel

Rayneau-Kirkhope, sålde bilen 2019 och bestämde sig för att cykla

genom Europa. De ritade en cykelformad rutt genom sju länder

och gav sig iväg tillsammans med hunden Zola. Utmaningen, som

fick namnet Cyklar kommer rädda världen, visar att cyklingen har

potential att få ner utsläppen och minska de värsta effekterna av

klimatkrisen och den ekologiska krisen.

– Vi hoppas att vårt galna upptåg kan motivera andra att

skippa bilen och ta cykeln i vardagen. Forskning visar att 50 procent

av alla bilresor i Europa är kortare än 5 km och hade kunnat

ersättas med gång eller cykel, säger Arianna och Daniel.

Det blev en cykeltur på otroliga 7237 km och på köpet

lyckades trion slå några inofficiella världsrekord. Det första är

den längsta GPS-ritningen, där det tidigare rekordet på 7164 km

genomfördes med flera transportslag. De andra är rekord för

den längsta GPS-ritningen avverkad på cykel, där det tidigare

rekordet ligger på 4106 km. Sist men inte minst slår de rekord för

störst cykelritning.

I Nederländerna cyklar varje person i genomsnitt 2,6

km om dagen. Om alla cyklade lika mycket skulle våra

globala utsläpp minska med 686 miljoner ton koldioxid

per år. Det motsvarar drygt sju gånger Sveriges årliga

konsumtionsbaserade utsläpp. Uträkningen, som gjorts

av en internationell forskargrupp, förutsätter att cyklingen

ökar på bekostnad av biltrafik.

Läs hela rapporten på: nature.com/articles/s43247-022-00497-4

Zagreb satsar

på cykling

Kroatiens huvudstad Zagreb har gått med i Cities &

Regions for Cyclist (CRC), ett nätverk av europeiska städer

och regioner som arbetar för att främja cyklingen. De

senaste investeringarna i Zagreb har resulterat i ca 500

km cykelvägar, 3000 cykelparkeringsplatser och en rad

projekt och planer med målet att öka andelen cykling

från 3 procent 2017 till 8 procent 2025. Redan i år byggs

flera supercykelstråk, hastigheten sänks till 30km/h i

flera zoner, det byggs 3000 nya separerade cykelvägar

och fokus ligger på att sammankoppla cykelvägnätet –

allt för att minska bilismen i staden och göra cyklingen

både snabbare och tryggare.

Läs mer på: ecf.com/community/cities-for-cyclists

Läs mer på: bicycleswillsavetheworld.com

Cykelglädje

på tre hjul

specialcyklar

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35

Liggcyklar, vikbara cyklar, transportcyklar

Cykling nummer 3-2022 7


I FOKUS

Helsingborg blir årets

cykelfrämjarkommun

Helsingborg är bäst i Sverige när Cykelfrämjandet jämför kommunernas

insatser för ökad cykling. Bland mellanstora kommuner vinner Trollhättan

medan Håbo är i topp bland de mindre. Under 2021 investerade de 55

deltagande kommunerna i snitt 296 kronor per invånare i cykelinfrastruktur.

OM KOMMUN-

VELOMETERN

Kommunvelometern

är en undersökning

som mäter och jämför

kommunernas insatser

för cykling. Syftet med

studien är att kunna

jämföra nuläget i en

kommun gentemot

andra kommuner,

se förändringar över

tid samt att belysa

områden där det

finns potential för

förbättringar. Undersökningen

bygger på

självrapportering från

kommuner av kontrollerbara

uppgifter

med totalt 90 möjliga

poäng. Kommunvelometern

genomförs

årligen sedan 2010.

CYKELFRÄMJANDETS

Kommunvelometer

2022

EN GRANSKNING OCH JÄMFÖRELSE AV KOMMUNERNAS

SATSNINGAR PÅ ATT ÖKA CYKLING OCH GÖRA CYKLING

SÄKRARE OCH MER ATTRAKTIVT.

– Det är glädjande att se

att samtliga deltagande

kommuner genomfört en

mängd åtgärder för ökad

cykling och att många har

ambitiösa planer för kommande

år. Det vinner både

kommunerna och deras

invånare på, säger Per

Hasselberg, ordförande

för Cykelfrämjandet.

Det är trettonde året

som Kommunvelometern

genomförs. I undersökningen

mäter och

poängsätter Cykelfrämjandet

hur kommunerna

arbetar med bland annat

cykelinfrastruktur och

cykelpolitik för att öka

cyklingen. Kommunerna

delas upp i storleksrankningarna

stora kommuner

(fler än 100 000 invånare),

mellanstora kommuner

(50 000–100 000 invånare)

och små kommuner (färre

än 50 000 invånare).

Efter flera års topplaceringar

i Kommunvelometern

blir Helsingborg

i år Sveriges bästa cykelfrämjarkommun.

På andra

plats kommer Trollhättan

och tredjeplatsen går till

Lund. Trollhättan tar också förstaplatsen

bland mellanstora kommuner och bäst i

storleksklassen små kommuner är Håbo.

De 55 deltagande kommunerna investerade

sammanlagt knappt 1 miljard kronor

under 2021 i ny cykelinfrastruktur och

ytterligare 367 miljoner kronor i drift och

underhåll, vilket sammanlagt motsvarar i

snitt 296 kronor per invånare.

– För att möjliggöra för fler att välja

cykeln behöver kommunerna fortsätta att

bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen.

Nästan alla deltagande kommuner har

uppsatta mål för ökad cykling och för att

uppfylla målen krävs det att satsningarna

går åt rätt håll, säger Per Hasselberg, ordförande

för Cykelfrämjandet.

Under 2021 har bland annat åtta nya

cykelstrategier/-program och sex nya

cykelplaner antagits bland de 55 deltagande

kommunerna. Dessutom har samtliga

kommuner under året byggt nya cykelbanor

och genomfört drift och underhåll

av cykelinfrastrukturen vintertid. Nytt för

i år är att barn och ungas cykling granskats

separat. Resultatet visar bland annat att 22

procent av kommunerna har mål för barn

och ungdomars resor, inklusive cykelresor,

och att 44 procent av kommunerna har

styrdokument för säkra skolvägar som

inkluderar cykling.

Hela Kommunvelometern med fördjupade

kommun rapporter finns på: cykelframjandet.se/

kommunvelometern-2022

8 Cykling nummer 3-2022


I FOKUS

Stora kommuner

(över 100 000 invånare)

1. Helsingborg

2. Lund

3. Uppsala

353 kr/invånare*

Mellanstora kommuner

(50 000–100 000 invånare)

1. Trollhättan

2. Karlstad

3. Varberg

347 kr/invånare*

Små kommuner

(färre än 50 000 invånare)

1. Håbo

2. Danderyd

3. Tranås

245 kr/invånare*

* Cykelinfrastruktur investeringar, inklusive drift och underhåll, 2021 i genomsnitt.

SAMTLIGA KOMMUNER

1. Helsingborg (78,5p)

2. Trollhättan (77p)

3. Lund (76,5p)

4. Karlstad (76p)

Uppsala (76p)

6. Linköping (74,5p)

7. Varberg (73p)

8. Östersund (72p)

9. Nacka (71p)

10. Malmö (69,5p)

11. Göteborg (68,5p)

12. Borås (67,5p)

13. Jönköping (66,5p)

14. Järfälla (65p)

15. Mölndal (63,5p)

Umeå (63,5p)

17. Gävle (63p)

18. Håbo (60,5p)

19. Danderyd (60p)

20. Tranås (56p)

21. Växjö (55p)

22. Luleå (54,5p)

Nyköping (54,5p)

24. Enköping (54p)

Mora (54p)

26. Hjo (53p)

Sollentuna (53p)

28. Solna (52,5p)

Upplands-Bro (52,5p)

30. Täby (49,5p)

31. Ludvika (48,5p)

32. Falköping (47,5p)

Stenungsund (47,5p)

Trelleborg (47,5p)

35. Sundsvall (47p)

36. Karlskrona (45,5p)

37. Falun (45p)

38. Eskilstuna (44,5p)

Åmål (44,5p)

40. Tibro (44p)

41. Tyresö (43,5p)

42. Falkenberg (40,5p)

43. Ljusdal (38,5p)

Vårgårda (38,5p)

45. Nässjö (37,5p)

46. Härryda (36,5p)

47. Hudiksvall (36p)

48. Partille (35,5p)

Ulricehamn (35,5p)

50. Eslöv (35p)

51. Motala (33,5p)

52. Lilla Edet (30p)

53. Alvesta (26p)

54. Västervik (21,5p)

55. Mark (20,5p)

Cykling nummer 3-2022 9


PROFILEN

10 Cykling nummer 3-2022


PROFILEN

Vad gör man när det känns dumt att åka fossildrivna fordon på en turné med temat

biologisk mångfald och det snillrika livet på jorden? Man gör som Emil Jensen så

klart – och tar cykeln istället.

– Det har fungerat otroligt bra och till slut blev jag nästan lite rastlös på mina vilodagar,

säger han till Cykling. Text: Elisabet Wahl Foto: Margareta Bloom Sandebäck och Emil Jensen

Cykelturné för

växter och djur och

människans natur

nacka går ju, men det kanske också borde

ligga någon verklig handling bakom de

orden. Ungefär så resonerade artisten Emil

Jensen när han började sätta ihop sin turnéplan

för föreställningen ”Än susar skogen” som

med en blandning av poesi, fakta och musik, humor

och allvar ska fungera som en påminnelserapport

om livets snillrikedom. Föreställningen handlar om

hav, skogar, floder och svampar, växter och djur och

människans natur.

– I en tid av många larmrapporter tror jag att vi

ibland nästan glömmer bort vad det är vi kämpar

för. Naturen är så fantastisk i sin biologiska mångfald.

Och när jag hade skrivit texter och musik på

detta tema hade det känts ironiskt om jag skulle åka

runt i en bensinslukande turnébuss. Så då blev det

cykel istället.

Och det blev en lång tur med en packning bestående

av en gitarr, kläder för en vecka åt gången

och solcellspanel på pakethållaren. Mellan första

spelningen i 1 juli och den sista 21 augusti – båda i

Stockholm – hann han med 37 konserter och 400 mil

på cykelsadeln.

– Det blev en perfekt lösning! De första dagarna

hade jag rätt mycket träningsvärk och det var många

gånger jag knappt hann till min egen soundcheck,

men i övrigt har allt gått bra. Efter ett tag var det

till och med så att det nästan blev jobbigare att inte

cykla när jag hade vilodagar. Jag blev lite rastlös.

Hur höll cykeln?

– Förutom en krasch på väg till Örebro när jag väjde för

en trottoar i lite för högt fart har det funkat otroligt

bra. Jag och gitarren klarade oss, men framgaffeln

gick sönder. Måns, cykelförsäljare

i Bagarmossen som lånade ut sin

cykel hela sommaren, satte sig på

tåget och lagade cykeln i lobbyn

på mitt hotell. En riktig hjälte.

En av de största utmaningarna

var kanske lite oväntad. Det

är nämligen inte helt lätt att hitta

mindre vägar för den som vill

cykla eller vandra genom Sverige.

Kartappar och vägbeskrivningar

vill gärna leda ut resenärer på

större vägar. Vägar som på många

håll är helt anpassade för den som

kör bil.

– De där apparna har ingen

känsla för småvägar och för att

cykla. De första dagarna när jag

ÄN SUSAR SKOGEN,

FÖRESTÄLLNINGEN:

26 okt Stockholm, Cirkus

29 okt Malmö, Malmö Live

11 nov Göteborg, Stora Teatern

12 nov Göteborg, Stora Teatern

13 nov Göteborg, Stora Teatern

19 nov Kristianstad, Kulturkvarteret

25 nov Lund, Stadsteatern

1 dec Östersund, Storsjöteatern

2 dec Umeå, Idunteatern

3 dec Sundsvall, Sundsvalls Teater

Fler datum tillkommer.

Cykling nummer 3-2022 11


PROFILEN

”Jag vill se en enorm utbyggnad av bilfria cykelvägar.

Det måste finnas sätt att lättare ta sig fram i stan och

att ta sig mellan orter på landet. Jag har verkligen

saknat det i sommar. Och så förstås att det ska vara

smidigare att ta cykeln på tåget.”

fortfarande utgick från kartorna, så tyckte de ofta

att jag skulle ut på 100-vägar, men det vägrade jag.

Emil Jensen började istället fråga människor

efter bra vägar eller så valde han en väg som han

tyckte verkade bra. Han beskriver sin färdväg som

en blandning av skogsstigar, grusvägar och landsvägar.

Favoriten var de långa raksträckorna på gamla

banvallar, medan förhållandet till grusvägarna var

mer komplicerat.

– Det blev nog 100 mil på grusvägar skulle jag tro

och det var lagom. Jag älskar grusvägar, gitarren

hatade dem och cykeln hade väl någon form av mellanposition

skulle jag tro.

Just erfarenheterna av hur dåliga landets vägar

är för den här typen av cykling gör att han snabbt

svarar på frågan om vad som står överst på hans

cykelönskelista.

– Jag vill se en enorm utbyggnad av bilfria cykelvägar.

Det måste finnas sätt att lättare ta sig fram

i stan och att ta sig mellan orter på landet. Jag har

verkligen saknat det i sommar. Och så förstås att det

ska vara smidigare att ta cykeln på tåget.

Innan det är genomfört, vad har du för tips till

den som vill göra något liknande?

– Se till att ha gott om tid och våga åka vilse. En tredje

grej man kan göra som jag lärde mig är att ha koll

på vädret. När jag skulle spela utanför Norrköping

hade jag ett ilsket moln som förföljde mig trots att

prognoserna bara förutspått solsken, efteråt visade

det sig att det var folk från SMHI i publiken, som sen

lärde mig andra appar. Så på slutet följde jag molnrörelserna

timme för timme och någon dag startade

jag fem på morgonen för att vara framme innan det

började åska.

Den här turnén är avslutad och det blir en

tågturné senare i höst. Vilket är ditt starkaste

minne från sommaren?

– Jag känner sådan tacksamhet mot alla som stöttade

mig, som dykt upp längs vägarna eller satt upp skyltar

där de tror att jag ska passera, eller bara spridit

kärlek och pepp på sociala medier. Det har varit så

fint och gett mig hopp.

12 Cykling nummer 3-2022


PROFILEN

EMIL JENSEN

Artist, skådespelare, estradpoet,

krönikör och regissör som på scen

varvar musik med lyrik och komik.

Ålder: 47 år

Aktuell: Med tågturnén med föreställningen

”Än susar skogen” och den

avslutade cykelturnén med samma

namn.

Brinner för: Mänskliga rättigheter,

jämställdhet och hållbar utveckling.

Min första cykel: Jag hängde mycket

med min syrra och två av hennes kompisar.

Vi åkte runt på två cyklar som

vi kallade Lilla röd och Lilla blå. Mina

första tramptag tog jag på Lilla blå och

kommer ihåg hur det kändes när jag

förstod att jag cyklade. Efter en stunds

rus insåg jag att jag inte visste hur jag

bromsade.

Min relation till cykling: Jag älskar

att vara utomhus och i rörelse, men

har aldrig träningscyklat eller kört

spinning eller så, egentligen gillar jag

bäst att gå och springa. Det här är min

andra cykelturné och jag trodde nog

att någon annan skulle hinna göra en

emellan, men det verkar som att det

bara är jag!

Min drivkraft: Jag vill sprida inspiration

och glädje i engagemanget, det

är det jag själv vill nå ut och nå in med.

Jag tror det är en hållbarare drivkraft

än att sprida dåligt samvete. Jag är

uppvuxen med en affisch jag hade när

jag var liten med en bild på ett träd

med texten ”Även om jorden skulle gå

under imorgon skulle jag fortfarande

plantera ett träd idag”. Det har följt

med mig genom livet som en påminnelse

om handlingens urkraft.

Cykling nummer 3-2022 13


ETT MEDVETET VAL

Mambona Bojang ställde undan kastrullerna och sadlade om. Nu driver han Cykel- och

korvmecken i Aspudden i Stockholm med fokus på återvinning och återbruk av gamla

bortglömda cyklar. Hans verkstad har blivit en social smältdegel för både unga och gamla.

Text och foto: Hans Hellberg

Mambona bygger

nya cyklar av gamla

an har jobbat som kock

såväl i Bangkok som på flera

av Stockholms kända krogar.

De sista åren har han

lagat, som han säger, ”riktig och god

mat” åt eleverna på Fryshusets skola i

Husby. Men för drygt ett år sedan fick

det vara nog.

– Det var jättekul att laga mat till

kidsen men jag började bli trött på

mina egna smaker och kände att jag

rullat mina sista köttbullar och vispat

mina sista såser. Och cyklingen och

mekandet har alltid varit en stor del

av mig, säger Mambona Bojang.

Förra sommaren drog han tillsammans

med en kollega, i en nedlagd

livsmedelsbutik från 1950-talet, i gång

det som skulle bli någonting mer än

bara en vanlig verkstad.

– Vi vill vara en annorlunda verkstad,

ta med lite av servicekänslan

från restaurangen som jag ofta saknat

i cykelbranschen. Man vinner mycket

på att vara trevlig och inte idiotförklara

kunden, som man ibland kan

känna när man själv är inne i en cykelbutik,

säger han.

MOTVERKAR RESURSSLÖSERIET

Annorlunda är också den tydliga inriktningen

på återvinning och återbruk

både av hela cyklar och cykeldelar. De

flesta cyklar får de gratis genom att

hjälpa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

att rensa ut bortglömda

cyklar från förråd och cykelrum. Men

de köper också upphittade cyklar som

ingen saknar från polisen.

– Det är ett enormt resursslöseri

som också bidrar till att bygga på

skrotberget att så många cyklar står

bortglömda någonstans samtidigt

som det säljs cirka 600 000 nya cyklar

varje år, säger Mambona.

Sedan i vintras driver Mambona

företaget själv. Förutom att laga punkteringar

och göra service är hans specialitet

att bygga nya cyklar av gamla

genom att plocka delar från flera olika

cyklar. Kunden väljer en passande

ram som blästras och lackeras i en färg

som sticker ut och matchas sedan med

passande begagnat styre och gafflar.

Kedja, däck, växlar och bromsar är

dock nya.

– En sådan cykel kostar lika mycket

som en motsvarande ny men kunden

får en helt unik hoj.

SOCIAL MÖTESPLATS

Mambonas intresse för andra

människor och lediga sätt har gjort

Cykelmecken till en social mötesplats

för cykelintresserade, grannar och

ungdomar, som gärna kommer förbi

och tar en fika och snackar lite cykel.

Ett par dagar i veckan har han också

frivillig hjälp av Alejandro och Mats,

som gillar atmosfären i verkstan och

tycker det är kul att skruva och mecka.

Ännu mer mötesplats har det blivit

sedan Mambona tillsammans med två

gamla restaurangkolleger i våras öppnade

en korvkiosk i en begagnad byggbod

i anslutning till verkstan. Alla korvar

har förstås namn som anknyter till

cykling i någon form – Crescent Classic,

Gros Continental, Fuji Tourer och

Stödhjulet, som är en enkel kokt med

bröd. Populärast är Tour de France,

merguezkorv med surkål, aioli, ajvar

och feferoni i ett irakiskt samounbröd

Korvkiosken sköts av fem skolungdomar,

bland annat några gamla

elever från Fryshuset.

– Det är sjukt kul att jobba med barn

och ungdomar. Flera av dem har hjälpt

till i starten av verkstan så det känns

roligt att jag nu kan ge dem jobb.

Korvkiosken har hittills öppet på

helger och skollov och har snabbt blivit

en succé i grannskapet.

– Det kommer bland annat många

barnfamiljer från den närliggande

Aspuddsparken. Nu kommer många

hit inte bara för att få punkan lagad

utan även för att käka en god korv eller

glass.

VILL ÖPPNA I

GÖTEBORG OCH MALMÖ

Hittills i år har Mambona jobbat varje

helg och i början på sommaren kunde

han ta ut sin första lön. Nu drömmer

han om att snart kunna anställa så att

han själv kan hinna bygga fler egna

cyklar. Försäljningen av egenbyggda

cyklar svarar hittills bara för några

procent av verksamheten.

Många har föreslagit honom att

även börja sälja nya cyklar för att öka

lönsamheten i firman.

– Visst skulle jag tjäna mycket mer

pengar på det. Jag förstår att handlare

tar in skitcyklar från Kina för tusen

spänn och säljer dem för sextusen,

det är absolut big business men ökar

klimatpåverkan. Jag kommer aldrig

att göra det.

I framtiden finns däremot förhoppningar

om att öppna en Cykelmeken

även i Göteborg och Malmö.

– Det är så sjukt kul att vara sin egen,

jag undrar varför jag inte gjort det

tidigare. Men jag hade aldrig klarat

det utan all support från familj, släkt

och vänner samt min mentor Tomas

Cykelrecycle, säger han.

14


MAMBONA BOJANG

Aktuell som: Driver Cykel- och korvmecken

i Aspudden i Stockholm.

Ålder: 40 år

Bor: Lägenhet i Fruängen

Familj: Sambo och två barn

Fritidsintressen: Cykling, gym och

trädgårdsarbete (när jag hinner)

Motto: Att hjälpa andra och omge mig

med bra människor som ger mig energi.

Öppettider: tis–fre 10–18, lör 10–16

cykelmecken.se

15


CYKELAKTIVISM

Trafikverkets underfinansiering av

regionala cykelsatsningar hindrar boende

på landsbygden att cykla även korta

sträckor, menar Tomas Stanislawski, ordförande

för Cykelfrämjandet Kristianstad.

Aktivister ställer

krav på Trafikverket

I augusti genomförde aktivister från ett flertal klimat- och cykelrörelser en gemensam

aktion mot Trafikverket. Genom att lägga sig på marken och spela döda bredvid cyklar

inne i myndighetsbyggnaden ville aktivisterna visa på vilka konsekvenser myndighetens

prioritering av bilismen leder till. I ett öppet brev till Trafikverket framfördes tre krav som

kan hjälpa myndigheten i rätt riktning. Foto: Martin Smedjeback, Extinction Rebellion

et är en kvav och klibbig dag. Temperaturen

är nästan uppe i 30 grader trots att

det är förmiddag i mitten av augusti. En

grupp människor från klimatrörelsen

Extinction Rebellion, några av Cykelfrämjandets

lokalkretsar och Cykelaktion Stockholm har samlats

i närheten av Trafikverkets kontor i Solna, norr

om Stockholm. Skrotcyklar står uppställda på en

grusplan medan aktivisterna sprayar dem vita med

kalkfärg. De ska förvandlas till så kallade ”ghostbikes”

– vitmålade cyklar som symboliserar cyklisters

utsatthet i trafiken och brukar ställas på platser

där cyklister omkommit till följd av motortrafiken.

”Trots att 13 procent av

svenskarnas dagliga resor

sker med cykel är det

endast en halv procent av

infrastruktursatsningarna

som är avsatta för cykling.”

Planen är att genomföra en första gemensam

manifestation mot vad de anser är Trafikverkets

ensidiga fokus på ökad biltrafik. Tanken är att fylla

myndighetens entré med ghostbikes och förmedla

att Trafikverkets prioritering av motortrafiken är

dödligt farlig för oskyddade trafikanter och underminerar

Sveriges miljö- och klimatmål, något som

kostar både liv och hälsa.

En av de som rest till Stockholm för att delta vid

aktionen är Tomas Stanislawski, ordförande för

Cykelfrämjandet Kristianstad.

– Trafikverket tvingar de boende utanför Kristianstad

till bilberoende då man underfinansierar

regionala cykelsatsningarna. Avgörande delar

av landsbygdsvägnätet mellan tätorterna är helt

olämpliga för cykling vilket hindrar boende att

cykla även korta sträckor som ett par kilometer till

närmaste affär utan att utsätta sig för stora risker.

Trafikverket behöver kraftigt höja sin medfinansiering

av de regionala cykelsatsningarna, både

som andel och som totalt belopp, så att människor

på landsbygden också kan få valfrihet i sin vardag,

säger Tomas.

Trots att 13 procent av svenskarnas dagliga resor

sker med cykel är det endast en halv procent av

infrastruktursatsningarna

som är avsatta för

cykling. Trafikverkets

eget cykelbokslut visar

att cykelolyckorna ökar

samtidigt som olyckor

med andra trafikslag

minskar.

– När en rapport från

Trafikverket visade

att antalet bilar måste

minska i Sverige för att

vi ska klara klimatmålen

så valde ledningen

att stoppa rapporten.

Att cyklister ska sänka

hastigheten eller cykla

långa omvägar på grund av

bristfällig trafikplanering

tycks vara en hörnsten i

Trafik verkets arbete, säger

Björn Paxling, psykolog

och klimataktivist i

Extinction Rebellion.

16 Cykling nummer 3-2022


CYKELAKTIVISM

har satts för att nå klimatmålen, säger

Terese Vangstrup från Cykelaktion

Stockholm.

Aktivisterna anser att

Trafikverket fastnat i en

ond spiral som leder till

ökad bilism: myndigheten

beräknar att

biltrafiken kommer öka,

bygger ut bilvägnätet,

finner att biltrafiken

ökat och räknar med

fortsatt ökning, ett

fenomen som kallas för

inducerad trafik.

Man rullar upp fönsterrutan, sätter på AC:n och

låtsas som om klimatförändringarna inte existerar.

Trafikverket är en myndighet i starkt behov

av hjälp, och vi är här för att hjälpa, säger Björn

Paxling, psykolog och klimataktivist i Extinction

Rebellion från Malmö.

Cyklarna rullas in i byggnaden och placeras ut

på golvet medan aktivisterna lägger sig ner, likt

omkomna cyklister. Några väljer att kedja fast sig

vid cyklarna med bygellås runt halsen. En blomma

överlämnas till receptionen för att visa på manifestationens

fredliga metod tillsammans med det

öppna brevet till Trafikverket. Aktivisterna tar

själva kontakt med polisen för att informera att en

fredlig civil olydnads aktion inletts på myndigheten.

Den fredliga aktionen genomförs utan någon

som helst dramatik, och den lugna stämningen

står i stark kontrast till den vassa kritik som riktas

mot myndigheten.

– Nivån på Sveriges cykelinfrastruktur är

pinsamt dålig. Trafikverket ignorerar i högsta grad

de politiska och demokratiska ambitionerna som

Det öppna brevet till Trafikverket

består av tre krav. Det första är att

myndigheten genast upphör med

självuppfyllande prognoser om ökad

biltrafik där fler och bredare bilvägar

ökar bilismen. Istället kräver man kraftigt

ökade investeringar i infrastruktur

som främjar hållbara transporter.

Det andra kravet handlar om att

Trafikverket måste planera med

fyrstegsprincipen som utgångspunkt.

Fyrstegsprincipen innebär att i första

hand tänka om avseende transportbehov

och transportsätt, därefter optimera

befintlig infrastruktur, innan

det slutligen blir aktuellt att bygga om

eller bygga nytt. Denna princip kan

inte fortsätta vara en fin pappersprodukt

enligt aktivisterna, om Sverige

ska nå klimat- och folkhälsomål.

Det tredje och sista kravet är att

Trafikverket pausar redan planerade

projekt och genomför en klimatkonsekvensbeskrivning.

Syftet med kraven

är enligt aktivisterna att anpassa

myndighetens arbete till de stora

utmaningar som samhället står inför.

Nyfikna medarbetare passerar de

liggande cyklarna och människorna.

Några stannar till för att fotografera

och får information om vad som händer.

Efter drygt en timme kommer

Trafikverkets presschef, Bengt Olsson, ner för att

ta emot det öppna brevet. I skrivande stund har

Trafikverket ännu inte svarat på aktivisternas krav.

”Trafikverket är en myndighet

i starkt behov av hjälp,

och vi är här för att hjälpa”

– Olika remissinstanser har i åratal lämnat svar

till Trafikverket vars budskap är i linje med våra krav.

Det finns gott om rapporter och forskning som säger

samma sak som vi: investera i hållbara transporter

och sluta bygg för ökad motortrafik. Klimatet, miljön,

hälsan och samhällsekonomin vinner på det!

Trafikverket måste steppa upp. Får vi ingen respons

nu så kommer vi att påminna dem tills budskapet

går fram, säger Tomas Stanislawski.

Läs det öppna brevet till Trafikverket på:

cykelframjandet.se/nyheter/infrastruktur/2022/08/16/

oppet-brev-till-trafikverket/

Cykling nummer 3-2022 17


INITIATIV

Cykelvänliga

initiativ

2. Cykelguide till trädgårdspärlor

Nu finns en ny guide till de 25 mest spännande trägårdsupplevelserna längs den 39 mil

långa Kattegattleden som går mellan Helsingborg och Göteborg. Trädgårdsexperten

Christina Högardh-Ihr står bakom guiden där slottsträdgårdar och parker varvas med

självplock och gårdsbutiker.

gardensofkattegattleden.com

1. Psykla för

hälsan

FOTO: HANNA WENDELBO

Sveriges Fontänhus vänder sig till alla med

upplevd psykisk ohälsa. Organisationen

erbjuder arbetsuppgifter och sociala aktiviteter

som hjälper människor tillbaka till

arbete eller utbildning. I augusti genomfördes

projektet Psykla för Fontänhusen

– en tiodagars cykeltur mellan Falun och

Malmö med stopp vid samtliga Fontänhus

i landet: Stockholm, Sköndal, Nyköping,

Örebro, Motala, Göteborg, Falkenberg,

Älmhult, Båstad, Helsingborg och Lund.

Mer än 90 deltagare cyklade någon del

av den 140 mil långa sträckan. Syftet

med cykelturen var att uppmärksamma

Fontänhusens arbete med att främja en

hälsosam livsstil.

sverigesfontanhus.se

3. Medborgarförslag gav resultat

Susanna Yavas från Strängnäs skrev ett medborgarförslag i augusti 2021 där hon efterfrågade

fler och bättre cykelställ, cykelparkering under tak och pumpstationer i centrum

– åtgärder som skulle få fler att välja cykeln framför bilen. ”Ta och nyttja lite av den ytan

som idag används av bilar”, skriver Susanna bland annat i sitt förslag. Trafik- och servicenämnden

klubbade igenom hennes förslag i mars och sedan är det förvaltningens ansvar

att utse lämpliga platser och förverkliga idéerna.

– Vi satte igång arbetet i våras och har åtgärdat det mesta, men det finns lite kvar som

ska göras, säger Anders Ekman, Stadsmiljö- och servicechef på Strängnäs kommun.

Läs mer i artikeln från Strängnäs tidning 2022-03-22

18 Cykling nummer 3-2022


MEDLEM

4. Cykelkalas i

Alingsås

Alingsås kommun bjöd in till ett Cykelkalas den 25

augusti för att fira den nya gång- och cykelbanan

längs Nyebrogatan. Allmänheten välkomnades att

prova elcykel, delta i frågetävling kring cykling och

prata om trafiksäkerhet med bland annat polisen.

En lokal cykelhandlare bistod, på uppdrag av

kommunen, med enklare cykelservice och Cykelfrämjandet

erbjöd rabatterat medlemskap.

Ge bort ett

medlemskap

i höst!

(så ingår även 2023)

Födelsedag, dop eller bara en trevlig gest – ge bort ett

medlemskap i Cykelfrämjandet! Din gåva stödjer vårt

arbete med att göra cyklingen trygg och smidig, så att fler

kan cykla mer året om. Cykling är mer än bara transport.

Det är frihet!

Läs mer på cykelframjandet.se/

ge-bort-ett-medlemskap

DIGITAL CYKELTRÄFF 26 OKTOBER:

Cyklistvelometern 2022

Ta del av resultaten från Cykelfrämjandets stora nöjdhetsundersökning.

Vad tycker cyklister och har det förändrats över tid? Hur

kan vi använda resultaten som verktyg för förändring? Vi ses 26

oktober klockan 19.00–20.30 på Zoom!

Läs mer och anmäl dig på cykelframjandet.se/digital-cykeltraff

5. Cyklig sommar

i Backa

CYKELUTMANINGEN 7–25 NOVEMBER:

Utmana kollegorna!

Tävling!

I stadsdelen Backa i Göteborg pågick mycket

aktiviteter under sommaren för att skapa en trygg

och levande mötesplats. Bakom initiativet Sommar

i Backa står kommunala bostadsbolaget Poseidon.

Trafikkontoret var en av aktörerna på plats och

erbjöd utlåning av mountainbikes, sparkcyklar, trehjulingar

och taxicyklar för barn i olika åldrar.

– Utlåningen blev så populär att vi var tvungna

att begränsa tiden man kunde låna en cykel.

Många barn återkom dag efter dag, säger Anette

Thorén, en av projektledarna från Trafikkontoret.

Cykelentusiasten Mats, från den ideella cykelverkstaden

i Tuve, servade och fixade Backabornas

cyklar. Flera hade inte cyklat på länge på grund av

punktering eller någon trasig del.

– Vi hoppas kunna göra något liknande nästa

sommar och kanske skala upp så att cykelaktiviteter

kan erbjudas på fler platser runtom i Göteborg,

berättar Anette.

Vill du utmana dig själv att komma igång med – eller hålla uppe

– cykelpendlingen i höst? Prata med kollegorna och anmäl er till

Cykelutmaningen 2022 – årlig lagtävling som går ut på att medarbetare

vid samma arbetsplats tävlar mot varandra i att cykla så

mycket som möjligt mellan den 7–25 november. Vinnarlaget får

ett fint diplom och cykelvänliga priser. Utmaningen arrangeras av

Cykelvänligast, en kostnadsfri digital plattform som ger stöd och

inspiration till företag som vill blir mer cykelvänliga arbetsplatser.

Läs mer och anmäl ditt lag på cykelvänligast.se/cykelutmaningen

Cykelfrämjandet i debatt

Vi skriver debattartiklar för att påverka politiken i en cykelvänlig

riktning. Till exempel ”Vilken framtid har cykeln i Umeå?” av Rune

Karlberg, Cykelfrämjandet Norrbotten och ”Bättre tätorter med färre

parkeringar” av Tomas Stanislawski, Cykelfrämjandet Kristianstad.

cykelframjandet.se/opinion/2022/09/15/cykelframjandet-i-debatt

Cykling nummer 3-2022 19


MEDLEM

Cykelturveckan i Ulri

Ulricehamn stod värd för årets

Cykelturvecka i samarbete med

Cykelfrämjandet. Cykling tog ett

snack med Ulricehamns turistchef

Helena Haglund, som var med och

arrangerade de cykelintensiva

sommardagarna.

Det här var Ulricehamns andra

Cykelturvecka. Berätta!

– Ja, första gången var 2005. Den här

gången var det i ett något mindre format,

men en lika härlig stämning med omkring

150 cyklister från olika delar av Sverige –

ett rutinerat gäng som hade avverkat ett

stort antal Cykelturveckor. Det fanns en

stark sammanhållning bland deltagarna

och det blev många trevliga möten och

kära återseenden. Vi fick också massor av

tips under veckan vilket underlättade vårt

arbete.

Hur såg dagarna ut?

– Varje morgon började med samling vid

kansliet och en kort genomgång och uppvärmning

inför dagens rundor. Vi erbjöd

tre rundor varje dag på 30 km, 50 km och

70 km. Många valde de lite kortare rutterna

och några få den längsta turen. Våra cykelreparatörer

var på plats varje morgon för att

hjälpa till med eventuella cykelproblem.

– Vi lade ner mycket tid på att skylta rutterna,

så varje morgon i ottan gav vi oss ut för

att skylta upp de tre rundorna som gick i fyra

olika väderstreck. Varje eftermiddag skulle

allt samlas in och sorteras för att nästa morgon

sättas upp i en annan del av kommunen.

– Rutterna var planerade så att det skulle

finnas mat och kaffe att tillgå oavsett om

man cyklade en kortare eller lite längre

sträcka. Vi hade även en mobil aktör som

byggde upp ett kök utefter de rutterna där

det var lite längre mellan stoppen.

Cykelturveckan i Ulricehamn är mer

än cykling. Vad fanns det för andra

aktiviteter?

– Vi ordande allsång, dansbandskväll och

utomhusbio liksom en traditionsenlig

avslutningsmiddag. Det fanns en konferencier

och ett musikband både på invigningen

och avslutningen, något som förhöjde

upplevelsen och skapade en riktigt

härlig stämning.

– Onsdagens aktivitetsdag och cykelkortege

var också uppskattad och vi var drygt

hundra personer som cyklade i strålande

solsken ut till Vings Kvarn. Här togs vi

emot med fiolspel och kaffe med hembakta

kakor.

Vad tyckte deltagarna om

arrangemanget?

– Vi fick väldigt positiv feedback på servicen

kring arrangemanget, att det var noggrant

20 Cykling nummer 3-2022


MEDLEM

Hallå

där!

cehamn

skyltat och att det fanns många aktiviteter

under veckan. Just skyltningen var viktig

för oss och fick bra hjälp av Fritidsförvaltningen.

Många har sagt att de vill komma

tillbaka och uppleva mer av Ulricehamn, så

det ser vi ser vi fram emot och tolkar som

ett gott betyg!

FOTO: LINNEA PERSSON/NUAB.EU

Kent Larsson, kassör i

Cykelfrämjandets riksstyrelse och

hedersmedlem i Cykelfrämjandet

Hur var Cykelfrämjandet som organisation när

du blev medlem 1971?

– På 70-talet bestod styrelsen av äldre herrar

som såg Cykelfrämjandet som en ganska intern

förening. Det var inte många kretsar som var med

på årsmöten. Vi som deltog från Göteborg var

nya och kom med flera motioner, men herrarna

var mer intresserade av att sluta i tid för att hinna

till middagen. Idag är det många fler kretsar och

medlemmar som är engagerade runt om i landet.

Du blev utnämnd till hedersmedlem i Cykelfrämjandet

i år för din fantastiska insats som

kassör i riksstyrelsen, men också för ditt långa

engagemang i föreningen. Berätta!

– Jag var med när Göteborgskretsen återbildades

1975. Då satt jag med i styrelsen och var revisor

under många år. Det var först 2014 som jag började

engagera mig i riksföreningen. Det fanns ingen

kassör från början och det var lite rörigt med

ekonomin i föreningen. Men jag är bra på siffror

och kunde hjälpta till med det. Det är en roll som

passar mig bra.

Vad får dig att fortsatta vara medlem?

– Jag har aldrig funderat på att inte vara medlem.

Cyklingen är en del av den jag är och Cykelfrämjandet

är både gemenskap och samhörighet.

Har Cykelturveckan bidragit till

att utveckla Ulricehamn som

cykeldestination?

– Ja, absolut! De underlagen för cykelrutterna

som vi arbetade fram inför Cykelturveckan

kommer att ligga till grund

för vår fortsatta utveckling när det gäller

besöksnäringen och cykelturismen. Vi vill

arrangera ett liknande event, men vill då

försöka nå ut till en bredare målgrupp där

vi även kan erbjuda annan cykling som tex

MTB/stigcykling vid sidan av de mer traditionella

rundorna.

KENT LARSSON

Aktuell som: Medlem i Cykelfrämjandet sedan 1971,

tillhör Göteborgskretsen och är kassör i riksstyrelsen

Ålder: 69 år

Bor: Alingsås

Kent har alltid varit ”cyklisten” i gruppen och på

jobbet. Han deltog i cykeldemonstrationer på

70-talet under parollen ”Bli fri – Bilfri” och har kört

Vätternrundan samt deltagit på Cykelturveckan

under 20 av de senaste 25 åren. Förr i tiden

cyklade han 1 000 mil per år, men tröttnade på

att räkna cykelmilen och nu blir det inte lika långt.

Numera uppskattar han sin vikcykel med elmotor.

Cykling nummer 3-2022 21


DEBATT

Per Nilsson och Anna Niska

Så kan kommuner och regioner

bidra till ökad cykling

Till 2035 ska cyklingen fördubblas

i Sverige. Det föreslår VTI, Statens

väg- och transportforskningsinstitut,

i en rapport som tagits fram på

uppdrag av regeringen. Men redan

nu finns mycket som kommuner

och regioner kan göra för att bidra

till bättre folkhälsa, ökad tillgänglighet

och minskad klimatpåverkan,

skriver VTI och regeringens

kommitté för främjande av fysisk

aktivitet.

Vår stillasittande livsstil är på väg att

bli ett hot mot folkhälsan i Sverige.

Idag är såväl barn som vuxna inaktiva

cirka 70 procent av sin vakna tid, vilket

är en riskfaktor för såväl fysisk som

psykisk ohälsa.

Samtidigt står vi inför en klimatomställning

som innebär att utsläppen

av växthusgaser ska minska dramatiskt.

De klimatmål som riksdagen

ställt sig bakom slår fast att Sverige

inte ska ha några nettoutsläpp år 2045.

För inrikes transporter ska utsläppen

minska med 70 procent redan till 2030.

Att gå eller cykla i vardagen är en av

de viktigaste formerna av fysisk aktivitet

som stärker muskler, hjärta och

kondition – vilket kan ge bättre sömn

och psykisk hälsa och förebygga en

mängd sjukdomar. Samtidigt bidrar

cykling till bättre framkomlighet,

lägre buller och minskade utsläpp.

Hösten 2021 fick VTI i uppdrag av

regeringen att föreslå mål för ökad

cykling. I den rapport som nyligen

lämnades över till regeringen föreslår

VTI följande mål till 2035:

Cyklingen ska fördubblas.

– Cykelresornas andel av resor kortare

än 10 km ska öka till 45 procent.

– Cykelresornas andel av det totala

antalet resor för barn i grundskoleåldern

ska öka till 50 procent.

Rapporten visar att det finns en stor

potential för att fler kortare resor i

vardagen ska ske med cykel. Drygt en

tredjedel av alla bilresor i Sverige är

kortare än fem kilometer. 93 procent

av befolkningen har mindre än 20

minuters väg med cykel till en livsmedelsbutik,

96 procent har mindre

än 20 minuter till grundskolan och 85

procent har mindre än 20 minuter till

en vårdcentral med cykel.

För att Sverige ska nå målen för

cykling krävs insatser från alla delar av

samhället. Men redan nu kan kommuner

och regioner gå före och erbjuda

en infrastruktur som gör det lättare att

nå de nationella målen. Regeringens

nationella cykelstrategi från 2017 föreslår

bland annat:

– Lyft cykeltrafikens roll i

samhällsplaneringen.

– Förbättra drift och underhåll på

vägnätet för cykeltrafik.

– Förbättra förutsättningarna för

barn och ungas cyklande.

– Främja pendlingsresor på cykel.

Ingen aktör kan ensam åstadkomma

ett samhälle som främjar fysisk aktivitet

och löser miljö- och klimatproblemen.

Men genom att göra det lättare

för alla att gå eller cykla mer i vardagen

kan landets kommuner och regioner

ge ett viktigt bidrag för att nå dit. Det

är en investering som ger invånarna

utdelning på tre plan: bättre hälsa,

minskad klimatpåverkan och ökad

framkomlighet.

Per Nilsson,

ordförande för Kommittén för

främjande av ökad fysisk aktivitet

Anna Niska,

forskningsledare på VTI och

föreståndare för Cykelcentrum

22

Cykling nummer 3-2022


Medlems erbjudanden

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och

lite billigare att cykla mer. Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor

eller maila till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkod till aktuella

erbjudanden. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden.

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du

cyklar? Dessutom kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och

aktiviteter. Trevlig cykling!

25% PÅ HOUDINIS HELA SORTIMENT

Upptäck Houdinis kvalitetskläder.

Den här säsongen är 100% av tygerna

återvunna, återvinningsbara,

förnybara, biologiskt nedbrytbara eller

Bluesign-certifierade. Som medlem i

Cykelfrämjandet får du 25% rabatt på

hela sortimentet. Erbjudandet gäller till

och med 31 december 2022 och kan inte

kombineras med andra rabatter.

houdinisportswear.com

20% PÅ HÖVDING

Cykla säkert med frihetskänsla! Möt

hösten med Hövding – nu med 20% rabatt

för dig som är medlem i Cykelfrämjandet.

Du sparar 700 kr (ord pris 3499 kr).

Erbjudandet gäller till och med 31

december 2022 och kan inte kombineras

med andra erbjudanden.

hovding.se

15% PÅ HANDSYDDA CYKELVÄSKOR

L’ateljé tillverkar cykelväskor i liten skala

i Östergötland, både till cykelpendlaren

och till äventyraren. Välj mellan flera

modeller från styrväska till måttanpassad

väska för just din cykelram eller cykelkorg

– nu med 15% rabatt för dig som är medlem

i Cykelfrämjandet. Erbjudandet gäller till

och med 31 december 2022.

Sök på @latelje.bags i sociala medier eller skriv

till latelje@outlook.com.

RABATT PÅ CYKELPAKETRESOR

Som medlem i Cykelfrämjandet hittar

du alltid förmånliga erbjudanden på

cykelpaketresor hos Sweden by Bike.

cykelframjandet.se/erbjudanden

15% PÅ CYKELKARTOR

Du som är medlem i Cykelfrämjandet

får 15% på Cykelkartan från Norstedts

förlag. Kartserien täcker Götaland, stora

delar av Svealand samt området runt

Siljan. Erbjudandet gäller till och med

31 december 2022 och gäller ej redan

nedsatta varor.

cykelframjandet.se/erbjudanden

15% PÅ

REGNSKYDD

OCH VÄSKOR

Som medlem hos

Cykelfrämjandet får

du just nu 15% rabatt på alla produkter

i kategorin Väskor och regnskydd hos

Sweden by Bike. Erbjudandet gäller

till och med 31 december 2022 och gäller

ej redan nedsatta varor.

cykelframjandet.se/erbjudanden

Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkoder till aktuella erbjudanden.


RETURADRESS:

AVSÄNDARE:

Cykelfrämjandet

Box Järnvägsgatan 3 36

101 131 54 20 Nacka Stockholm

Cykla säkert

året runt

Just nu får du som medlem i Cykelfrämjandet

20% rabatt på Hövding på cykelframjandet.se/

erbjudanden. Erbjudandet gäller hela 2022 och

kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!