30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

12<br />

TRÄFF 3<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Vi synar varandras<br />

budgetar och prissättning<br />

Uppgiften var att tänka efter, tydliggöra och helst<br />

skriva ner hur du har kommit fram till ditt pris och<br />

frågorna som i boken tas upp i kapitel 6.<br />

Gå laget runt och berätta var och en.<br />

• Hur många har tidigare gjort en kalkyl?<br />

• Vet alla om hur stora varje månads fasta kostnader<br />

är?<br />

• Ska intäkterna ”bara” täcka fasta utgifter?<br />

• Har jag lagt in en lön eller tar jag bara ut ”det<br />

som blir över”?<br />

• Har jag lagt in utvecklingspengar (vinst)? Tillräckligt<br />

för det jag vill göra?<br />

• Vad har jag för syn på ordet och begreppet ”vinst”?<br />

Visa era kalkyler och diskutera dem.<br />

Sammanfatta tankegångarna.<br />

• Om jag säljer tjänster, vilket timarvode behöver<br />

jag ha för att täcka min budget?<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

• Hur många timmar räknar jag med att kunna arbeta/ta<br />

betalt för?<br />

• Kan jag räkna alla tjänster i timtid?<br />

• Kanske kan jag ta ett fast pris ibland? Jämför med<br />

en föreläsare.<br />

• Vad spelar tillgång och efterfrågan för roll? Eller<br />

möjligheten att medan jag själv och/eller det jag<br />

säljer är särskilt ”hett” kunna smida medan järnet<br />

är varmt.<br />

• Har jag ett minimipris: under det här går jag inte!?<br />

Både om jag säljer varor och tjänster; vilken möjlighet<br />

har jag att sätta pris enligt McDonalds-modellen<br />

och bilförsäljningsmodellen? Det vill säga att en<br />

enkel ”avskalad” basvara har ett lägsta pris och sen<br />

kostar det mer om man vill ha mer, utöver det.<br />

En sak är att räkna ut vad du vill ha och behöver ha,<br />

en annan är förstås att få det. Du kan knappast slå<br />

någon i huvudet med att du måste ha ett visst pris<br />

för att du har en budget och att du har räknat ut det<br />

på ett visst sätt. Diskutera den frågeställningen. En<br />

nyckel kan vara: hur betalar jag själv?<br />

Två och två, ställ frågan ärligt:<br />

• Skulle du betala det här för min vara/tjänst? Mer<br />

eller mindre? Varför?<br />

• Vad skulle få dig att betala det pris jag vill ha,<br />

behöver ha, eller – mer än det?!<br />

Konsten att ta betalt<br />

Redovisa till alla.<br />

Samtala kring vad det är som får oss att i vissa lägen<br />

nästan betala ”vad som helst”, eller i vart fall inte i<br />

första hand se till priset. Kan jag själv skapa den<br />

känslan kring mina produkter? Vill jag?<br />

Gör en sammanfattande lista på det som är de viktigaste<br />

skälen till att jag som kund vill betala ordentligt<br />

för något.<br />

Till nästa träff:<br />

Ta med presentationsmaterial, annonser, offerter,<br />

visitkort, fakturor och så vidare från ditt företag, och<br />

gärna också någon annans som du tycker är särskilt<br />

bra eller inte bra alls, goda respektive avskräckande<br />

exempel.<br />

Försök att se ditt eget presentationsmaterial och även<br />

ditt företagsnamn med nya ”objektiva” ögon och<br />

förbered dig på vad andra kommer att kunna säga.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!