30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

16<br />

TRÄFF 5<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Beredskapsplaner för<br />

både sämre och bättre tider!<br />

Gå igenom era beredskapsplaner.<br />

• Hur lång tid är jag villig att vara i ett uppbyggnadsskede?<br />

• Vilka konsekvenser får det för mitt sociala trygghetssystem?<br />

• Sjukpenning och pension. Betyder det något vilken<br />

företagsform jag har, enskild firma eller AB.<br />

• Kan jag varva företagande med anställning medan<br />

jag bygger mitt företag? Ge exempel i gruppen<br />

på olika erfarenheter och tankar.<br />

• Kan jag tänka mig att helt lägga ner mitt företag<br />

om jag inte får in pengar som behövs? Hur gör jag<br />

då?<br />

Diskutera alla var och ens beredskapsplaner för sämre<br />

tider. Exempel och erfarenheter, hur det har varit,<br />

hur ni eller några andra gjorde.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

En beredskapsplan för hur det går om det går riktigt<br />

bra, bättre än du trodde – är ju lika viktig!<br />

• Vågar du lyckas?<br />

• Vågar du visa att det går bra?<br />

• Hur hanterar du om du får så mycket att göra och<br />

så många kunder att det blir svårt att hinna med<br />

och klara av dem?<br />

• Kan du få hjälp av andra? Anställa? Eller höja priset<br />

rejält?<br />

• Hur skulle det kännas?<br />

Diskutera varandras lyckoplaner. Vilka<br />

realistiska steg skulle behöva tas för att<br />

komma dit? Brainstorma och ge<br />

varandra massor av tips!!<br />

Kan vi hjälpa varandra<br />

– vara varandras coacher?<br />

Före sista träffen: gå igenom:<br />

Konsten att göra<br />

• Vad har jag fått för nya erfarenheter?<br />

• Vill jag fortsätta att träffas i den här gruppen i fortsättningen?<br />

• Hela gruppen eller bara några av oss?<br />

• I så fall, under vilka former?<br />

• Som studiegrupp?<br />

• Som nätverk där man får testa idéer och uppslag och<br />

kan ge varandra stöd och inspiration i det egna företagandet?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!