30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Innehåll<br />

Några ord innan vi börjar .................................................... 3<br />

Till dig som deltar i cirkeln .................................................. 4<br />

Till dig som är cirkelledare .................................................. 5<br />

Vad är en studiecirkel? ........................................................ 6<br />

Målsättning med cirkeln ...................................................... 7<br />

STUDIECIRKELTRÄFFAR<br />

Träff 1 • Konsten att ta betalt ............................................. 8<br />

Träff 2 • Konsten att hitta lyckade lösningar ................. 10<br />

Träff 3 • Konsten att ta betalt ........................................... 12<br />

Träff 4 • Konsten att se ...................................................... 14<br />

Träff 5 • Konsten att göra .................................................. 16<br />

Träff 6 • Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? ........... 18<br />

Illustrationer: Eva-Kajsa Nordenborg<br />

2<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!