30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vad är en<br />

studiecirkel?<br />

6<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Studiecirkeln har en lång historia i vårt folkbildande<br />

och föreningstäta land. Det finns en rad studieförbund<br />

som enbart arbetar med att anordna studiecirklar<br />

eller inspirera andra att göra det med viss support<br />

från studieförbundet.<br />

Ibland kan man få statsbidrag eller EU-bidrag till litteratur<br />

och andra kostnader för cirkeln. Till exempel<br />

om man vid något tillfälle vill ta in en extern föreläsare<br />

eller göra något studiebesök. Hör efter med<br />

studieförbund i din närhet, om vilka regler som gäller<br />

just nu.<br />

För att få ta del av sådana bidrag måste vissa krav<br />

vara uppfylla. De kraven grundar sig oftast på den<br />

ram som studiecirkeln utvecklat efter alla år, under<br />

olika förhållanden, med vitt skilda människor och<br />

ämnen. Det är väl helt enkelt så att det är den mest<br />

fungerande formen man kommit fram till.<br />

Så: vare sig man kan få del av något bidrag eller inte<br />

(bara att alla ni deltagare bidrar med er närvaro,<br />

motivation och arbetsglädje är ju ett jättebidrag!), så<br />

brukar ett bra koncept för en studiecirkel vara:<br />

• 6–10 deltagare<br />

• minst 5 sammankomster<br />

• minst 15 studietimmar á 45 minuter totalt<br />

• alla ska ha tillgång till samma litteratur och studera<br />

enligt en fastställd plan<br />

I upplägget av denna studiecirkel har jag haft nytta<br />

av det avsnitt om studieplan som min kollega Liv<br />

Ohlson och jag föreslog i vår första bok Första året<br />

som företagare (Uppsala Publishing House, 2:a uppl,<br />

1999).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!