30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Förord<br />

På begäran har Nutek uppdragit åt Eva-Britt Hult att författa föreliggande studiematerial.<br />

Många företagare har läst hennes bok Konsten att ta betalt, få betalt och betala<br />

och tyckt att den är precis vad de behövt. Många projektledare har framfört att de<br />

mött stort behov hos företagare att också få diskutera kring frågorna att ta betalt, få<br />

betalt och betala.<br />

Nutek har tagit fram detta studiematerial inom programmet Att främja kvinnors företagande.<br />

Programmet har arbetat med att utveckla information och kunskaper för och<br />

om kvinnor som företagare. För rådgivare finns till exempel arbetsböckerna På egna<br />

vingar och Från osynlig till synlig tillväxt. Böckerna och skrifterna är utgivna på Nutek<br />

förlag som också har en särskild förteckning över just dessa skrifter.<br />

Att främja kvinnors företagande är också att synliggöra kvinnors företagande vilket<br />

bland annat görs genom statistik som publicerats i skriften Kvinnors och mäns företagande.<br />

För den som så önskar finns också statistiken som OH-bilder att hämta på<br />

www.nutek.se/kvinnftg under länken Statistik.<br />

Vilka projekt för affärsrådgivning till kvinnor som fått medel under åren 2002–2004<br />

kan Du få veta på http://firstclass.nutek.se/nutekkvinnor i mapparna Projekt 2002,<br />

Projekt 2003 och Projekt 2004.<br />

Uppföljningarna av år 2002 och 2003 års anslag finns i skrifter publicerade under<br />

titlarna Att förstärka sin egen drivkraft respektive Affärsrådgivning till kvinnor – uppföljning<br />

av 2003 års projektanslag.<br />

Föreliggande studiematerial är alltså skrivet av Eva-Britt Hult, konsult, forskare och<br />

författare. För innehållet ansvarar författaren ensam.<br />

Nutek hoppas att studiematerialet skall bli till nytta för många företagare och projektledare.<br />

Nutek den 15 november 2004<br />

Kerstin Wennberg<br />

Projektledare<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!