30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Några ord innan<br />

vi börjar ...<br />

Konsten att<br />

ta betalt, få betalt<br />

och betala<br />

Handbok för företagarkvinnor<br />

av Eva-Britt Hult<br />

Att ta betalt för de varor och tjänster man som företagare<br />

säljer är förstås en förutsättning för att det alls<br />

ska kallas ett företagande och för att det ska gå att<br />

leva på att vara företagare.<br />

Att det är på det viset kan tyckas vara så elementärt<br />

att det nästan är larvigt att behöva påpeka det.<br />

Ändå är vi många som har insett att det är en sak att<br />

som företagare veta att jag måste räkna ut ett pris,<br />

kunna sälja och få betalt för min produkt, och en helt<br />

annan att verkligen kunna göra det, tycka om att göra<br />

det, lyckas med att göra det och vara nöjd med hur<br />

jag gör det.<br />

Min erfarenhet är att få personer drömmer om att bli<br />

eller blir företagare för att de vill bli goda försäljare!<br />

Det finns många undersökningar som entydigt visar<br />

att skälen till att vi startar eget handlar om att vi vill<br />

arbeta friare, förverkliga en idé eller överhuvudtaget<br />

skapa oss ett eget arbete, antingen vi lämnar en anställning<br />

eller vi inte hade något lönearbete alls innan<br />

vi startade eget.<br />

Själva försäljningsdelen i företaget kan rentav ibland<br />

upplevas som ”ett nödvändigt ont”. Faktiskt! Det vet<br />

jag och det vet antagligen också du som just har öppnat<br />

den här handledningen för en studiecirkel om<br />

Konsten att ta betalt.<br />

Handledningshäftet och själva studiecirkeln utgår från<br />

boken med samma namn, Konsten att ta betalt, få<br />

betalt och betala (Nutek, 2:a uppl, 2002) som jag skrev<br />

just utifrån min egen erfarenhet av att brottas med<br />

dessa frågor och för att jag mött tusentals andra småföretagare<br />

som gjort detsamma – och då särskilt småföretagande<br />

kvinnor.<br />

Gensvaret på den boken har bekräftat att de här frågorna<br />

verkligen är något man ständigt arbetar med<br />

och som man inte ändrar förhållningssätt till och löser<br />

över en natt.<br />

Därför tror jag att det är alldeles perfekt att ha en<br />

studiecirkel i det här ämnet! Man behöver tydliggöra<br />

sina egna tankar och problem inför andra likasinnade,<br />

bli speglad av andra ”som vet hur det är” och –<br />

inte minst! – höra hur de har tänkt och gjort, hur de<br />

har lyckats mindre bra och hur de har lyckats jättebra!<br />

Jag kan lätt föreställa mig alla roliga, spännande, lärorika<br />

samtal som lär bli i en studiecirkel som denna!<br />

Hör gärna av er och berätta hur det var och hur det<br />

gick.<br />

Med varm lyckönskan till studier och träffar!<br />

Eva-Britt Hult<br />

Författaren<br />

(eva-britt.hult@life-tech.se)<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!