30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Till dig som<br />

är cirkelledare<br />

Antingen är du en av cirkeldeltagarna som blivit utsedd<br />

till eller själv tagit initiativ till att leda gruppen,<br />

eller så kommer du ”utifrån”. Kanske arbetar du med<br />

företagarfrågor som rådgivare på ett Startcentrum<br />

eller Näringslivskontor. Kanske arbetar du på det studieförbund<br />

som anordnat cirkeln.<br />

Vem du än är, är förstås din särskilda uppgift att ha<br />

en plan, ligga steget före, ha funderat ut hur du lägger<br />

upp samtalen, redovisningen av uppgifter och så<br />

vidare. Du vet att cirkeldeltagarna har mycket att tillföra<br />

av både erfarenheter och kunskaper och planerar<br />

därför sammankomsterna så att det finns utrymme<br />

för att alla får komma till tals och det är du som<br />

har koll på tiden. Hur professionellt och lyhört än<br />

sällskapet må vara, finns alltid en fara att någon pratar<br />

och associerar till sitt hela tiden. Då är risken stor<br />

att man missar viktiga erfarenheter och synpunkter<br />

från deltagare som inte är så snabba att yttra sig.<br />

Och självklart är din inställning att denna cirkel ska<br />

ge så mycket som möjligt till alla som är med. Med<br />

andra ord är du helt kundorienterad!<br />

Önskvärt är också att du som ledare för denna cirkel<br />

själv är eller ha varit företagare eller haft företagande<br />

på nära håll, i familjen. Som jag ser det, är det först<br />

när du, under minst ett helt år, har varit i den situationen<br />

som du riktigt förstår vad företagande innebär.<br />

Inte minst vad gäller den ekonomiska biten.<br />

Cirkelns plan och uppgifter utgår i huvudsak från<br />

boken Konsten att ta betalt få betalt och betala, även<br />

om den kronologiskt inte helt följer boken. Allt är<br />

inte heller med som står där, men det förutsätts att<br />

deltagarna har läst boken, så det är ju ändå på sätt<br />

och vis med, indirekt. En del är också tillagt.<br />

Givetvis är det meningen att ännu mer kommer till<br />

medan cirkeln pågår, utifrån såväl dina som deltagarnas<br />

kunskaper, erfarenheter och önskemål.<br />

Att vara kundorienterad och få nöjda kunder handlar<br />

ju om att kunna uppfylla kundens förväntningar.<br />

Detsamma gäller för en kurs – och en studiecirkel!<br />

Redan vid första träffen gäller det därför för dig som<br />

cirkelledare att inventera vilka förväntningar som<br />

finns och sen under resans gång stämma av förväntan-uppfyllelse<br />

och också medverka till att alla deltagare<br />

förstår att det är allas ansvar att resultatet blir<br />

så bra som möjligt. Du är visserligen ledare, men inte<br />

minst bland en samling företagsamma personer som<br />

antingen redan är eller håller på att planera att bli<br />

företagare, är din roll mer av samordnande slag.<br />

Minst en gång under cirkeltiden bör också cirkelledaren<br />

och deltagaren träffas enskilt för att diskutera<br />

vad innehållet i cirkeln får för resultat för deltagarens<br />

företag.<br />

Lycka till!<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!