30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Till dig som<br />

deltar i cirkeln<br />

4<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Jag ser framför mig en grupp som mest består av småföretagande<br />

kvinnor, kanske också några kvinnor som<br />

planerar att starta företag, kanske också någon man<br />

är med. Det beror på.<br />

Ibland kan det vara en poäng att ”bara” vara kvinnor<br />

tillsammans. Ibland är det en lika stor poäng att<br />

en grupp är öppen för båda könen. Inte minst när det<br />

handlar om Konsten att ta betalt kan det vara spännande<br />

att få med en eller flera män. Ser de frågorna<br />

på samma sätt? Handlar det mer om olika branscher<br />

än att man är företagande kvinna eller företagande<br />

man?<br />

Som varande företagare eller blivande företagare vet<br />

du redan den avgörande betydelsen av att vara en<br />

dubbelt så god lyssnare som talare, vara allmänt lyhörd<br />

för andras behov och att i en grupp med ett<br />

gemensamt mål kunna bidra till en trivsam, öppen<br />

och glad stämning.<br />

För det kan sägas direkt: min absoluta övertygelse är<br />

att det inte spelar någon roll hur väl jag kan lägga en<br />

budget och räkna ut vad jag måste ta betalt och lära<br />

mig hur jag får det; om man inte är en glad och öppen<br />

person som tycker att företagande är roligt och<br />

att det är roligt med människor, försvårar det avsevärt<br />

att, på sikt, få ett lyckosamt företagande! Speciellt<br />

gäller detta förstås när jag säljer tjänster och själv<br />

är en del av produkten.<br />

Givetvis är alla som anmäler sig till en sådan här studiecirkel<br />

också särskilt intresserade av ämnet och har<br />

redan massor med egna erfarenheter och frågor. Det<br />

gör att det förutan exemplen i min bok, också finns<br />

en sjö av exempel, misstag och framgångstillfällen att<br />

gemensamt lyfta fram!<br />

Och självklart: har du gått med och bestämt dig för<br />

att avsätta dyrbar odebiterbar tid, så tänker du förstås<br />

ta tillfället i akt och verkligen göra ditt bästa för<br />

att träffarna och uppgifterna däremellan ska ge både<br />

dig och dina cirkelvänner så mycket som möjligt, som<br />

en ovärderlig kompetensutbildning – till glädje för er<br />

alla som deltar, era kunder och samarbetspartners.<br />

Lycka till!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!