30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Målsättning<br />

med cirkeln<br />

Målsättningen med den här cirkeln är att med boken<br />

Konsten att ta betalt, få betalt och betala som utgångspunkt,<br />

ta del av såväl erfarenheter som redovisas i<br />

boken, som egna och andras erfarenheter, funderingar<br />

och lösningar kring ämnet att sälja och ta betalt för<br />

sina varor och tjänster. Givetvis för att därefter praktiskt<br />

kunna överföra denna kunskap till det egna företagets<br />

sätt att arbeta!<br />

En ytterligare målsättning kan vara att bilda mindre<br />

eller större nätverk där ni fortlöpande stöttar och inspirerar<br />

varandra.<br />

För vem?<br />

Eftersom boken Konsten att ta betalt, få betalt och<br />

betala huvudsakligen vänder sig till småföretagande<br />

kvinnor tänker jag att det i första hand är er handboken<br />

vänder sig till. Men naturligtvis kan även andra<br />

ha glädje och nytta av att samtala runt och göra<br />

uppgifter kring de här frågorna, som till exempel den,<br />

kvinna som man, som i nuläget går och drömmer om<br />

eller tänker på att starta eget: Vad behövs rent ekonomiskt<br />

för att ett företag ska leva och utvecklas? Och<br />

hur gör jag rent praktiskt, sätter pris, marknadsför<br />

och säljer?<br />

Krav på förkunskap<br />

Alla deltagare bör ha läst boken Konsten att ta betalt,<br />

få betalt och betala innan cirkeln börjar.<br />

Helt klart går det då fortare att komma in i ämnet<br />

och därmed få mer tid att utveckla det. Kanske kan<br />

man också se de egenskaper som lyfts fram i introduktionen<br />

för deltagarna, som ”förkunskaper”. Att<br />

var och en bär med sig en positiv attityd, en öppen<br />

inställning och vilja att bidra och ta sig tid för såväl<br />

själva arbetet i cirkeln som däremellan.<br />

Vad får man med sig? Varför ska<br />

man delta i den här studiecirkeln?<br />

Efter att ha deltagit i den här cirkeln ska alla deltagare<br />

grundligt ha gått igenom sitt företags ekonomi, sitt<br />

eget förhållningssätt till pengar och försäljning och<br />

hittat flera lösningar på de problem som man haft<br />

innan cirkeln startade. Naturligtvis ska man också<br />

sett de goda sidorna, de briljanta lösningar och förhållningssätt<br />

som man redan har, men som man bara<br />

inte tänkt på, förrän man nu pratar om dem och får<br />

andra att se och uppmuntra dem!<br />

Varje deltagare bör också ha fått möjlighet att enskilt<br />

diskutera lösningarna med cirkelledaren.<br />

Överhuvudtaget ska alla som deltagit i cirkeln ha fått<br />

en bredare insikt om vad företagspengar är.<br />

Förberedelse inför första träffen:<br />

Fundera på varför du gått med i cirkeln, vad du vill ha ut<br />

av den och vilka frågor som är viktigast för dig. Förbered<br />

frågorna som kommer att tas upp enligt det som står<br />

under träff 1.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!