30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

18<br />

TRÄFF 6<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Sista träffen med gänget<br />

– för den här gången<br />

Förhoppningsvis har ni valt att göra något riktigt<br />

roligt den här gången! Kanske samlas ni en stund<br />

innan i den vanliga lokalen och sammanfattar, eller<br />

så gör ni det där ni nu valt att vara.<br />

Summera allt ni lärt er under alla träffar. Gå laget<br />

runt.<br />

• Vad är den viktigaste lärdomen?<br />

• Finns några frågor kvar?<br />

• Har alla koll på hur man räknat ut sitt pris, vad<br />

man behöver ha in i företaget, vilka kunder man<br />

har och vad de kan betala, vilken ny kundgrupp<br />

som kan finnas, vad som händer om det inte går<br />

som man vill – eller det går över förväntan!?<br />

Satsa sen ordentligt på en social samvaro denna sista<br />

gång! Vad blev det för kul ni gjorde tillsammans:<br />

en studieresa, en pic-nic, ett företagsbesök, en restaurangmåltid?<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Ha kul!!!<br />

När, var, hur, och varför<br />

– varför inte? – ska vi ses igen?<br />

Bestäm om ni vill fortsätta att träffas, allihop, några,<br />

vara coacher till varandra, arrangera en ny studiecirkel,<br />

kanske i till exempel Konsten att hålla<br />

ångan uppe (Nutek Info nr 021-99)?<br />

Än en gång: Lycka till!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!