13.07.2015 Views

Sabo'nun Yolunda

Sabo'nun Yolunda

Sabo'nun Yolunda

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Çözüm ya da özgürlük,kendi ellerimizdedir!Halk cephesinden Evrenler’in, A¤arlar’›n, ABD ve AB’nin bu tür önerilerinesar›lmak, denize düflenin y›lana sar›lmas› gibidir. Ama halk›ny›lana sar›lmas› mecburiyeti yoktur. Tersine, Türk ve Kürt halk›, el elevererek, birbirine sar›larak, k›r›nt›lar› bir yana itip, ulusal ve sosyalkurtuluflunu gerçeklefltirebilir.1920’den bu yana, Kürt sorununailiflkin pek çok politika üretilmifl,bu konuda özel kararlar al›nm›fl, yasalarç›kar›lm›flt›r; ancak ne Kemalistyönetim ne de oligarflik diktatörlük,bu konuyu gündemlerinden ç›-karamam›fllard›r. Çünkü bir çözümbulamam›fllar, çözüm diye zorla,bask›yla uygulad›klar› her politikan›nsonucunda ise, sorun daha dabüyümüfl, derinleflmifltir.12 Eylül askeri darbesinin lideri,eski Cumhurbaflkan› Kenan Evren’ingeçen haftaki sözleri vesilesiyle,Kürt sorunu bir kez daha tart›flmagündeminde. fiovenizmin siyasiolarak körlefltirdi¤i veya onlarcay›ld›r süregelen söylemlerle beyinleriuyuflmufl, burjuva politikac›-lar›n söyledi¤i her söze inanan kesimleraç›s›ndan Evren’in sözleri oldukçaflafl›rt›c›yd›.Bak›n 12 Eylül’ün lideri, eskiCumhurbaflkan› s›fat›n› tafl›yanbiri neler söylüyordu: “Biz onlar›ayr› tuttukça onlar da kendileriniayr› kabul ediyorlar. 'Kürtler’e kardeflmuamelesi yapmal›y›z, MecliseDTP de girsin... Ayn› haklar tan›n›rsaniye ayr›lmaya kalks›nlar?... Kat›milliyetçilik yapmamal›y›z... Türkiye’deileride eyalet sistemi olabilir...”Bu sözlerin, böyle bir kifli taraf›ndansöylenmifl olmas› hiç kuflkusuzönemlidir ve önemli fleyleringöstergesidir. Peki neyin göstergesi?As›l soru budur.Öncelikli olarak flu belirtilmelidirki, mesele “Evren bile gerçe¤igördü, A¤ar da gerçe¤i gördü” meseleside¤ildir. Bir politika meselesidir.Evren’e ve genel olarak oligarfliyegöre, Kürt realitesi, Kürtler’ehiçbir hak tan›madan yokedilebilseydi,Kürt halk› tamamen sindirilipasimile edilebilseydi, mesele çözülmüflolacakt›. Ama öyle olmad›. Bupolitika, amaca ulaflmad›. Tersine,Kürt sorunu oligarflinin karfl›s›ndaher geçen gün daha da büyüyen birsorun olarak dikildi.Ak›ll› ve güçlü bir burjuvazi hiçkuflku yok ki, bu nitelikteki birsorunu “sistem içinde” çözer. Nitekimbirçok ülkede ulusal sorunlar,az›nl›k sorunlar›, mevcut sistemdetemel ve s›n›fsal bir de¤ifliklik olmaks›z›nçözülmüfltür. Ancak ülkemizdekiiflbirlikçi tekelci burjuvazi,bafl›ndan itibaren kendine güvensizdir.Bu güvensizli¤in ekonomik, tarihseltemelleri vard›r. Fakat öteyandan gelinen noktada iflbirlikçi tekelciburjuvazi ve emperyalistler,sistemin ve sömürünün istikrar› içinbu konuda bir ad›m at›lmas› gerekti-¤inin fark›ndad›rlar. Bugün bu türönerileri dile getirenler de esas olarakburjuvazinin bu kesimlerininsözcüsü olarak konuflmaktad›rlar.DYP Genel Baflkan› MehmetA¤ar’›n, M‹T Müsteflar› EmreTaner’in ve ard›ndan da Evren’in buaç›klamalar› hiç kuflkusuz “tesadüf”olarak görülemez. Burada hemenkomplo teorilerine baflvurmak, sorunu“birileri dü¤meye bast› bunlar›konuflturuyor” türü senaryolarlaizah etmeye çal›flmak, ucuz, kolayve ayn› zamanda içi bofl yorumlard›r.Evet, bu üç ismin peflpefle konuflmas›tesadüf de¤ildir; emperyalizmeve oligarfliye sadakatlerinden,devlete ba¤l›l›klar›ndan, milliyetçiliklerindenkimsenin “flüphe” duyamayaca¤›bu üç ismin peflpefle konuflmas›,oligarflinin Kürt sorunundakipolitikalar›n›n nas›l bir açmaziçinde bulundu¤unun tezahürüdür.A¤ar, Taner ve Evren’in Kürt sorunundakiaç›klamalar› “buyöntemle çözemedik” itiraf›d›r. Ge-‹ ç i n d e k i l e r3 Çözüm ya da özgürlük,kendi ellerimizdedir!5 Evren ne diyor9 Alanlardan tüm kad›nlara...12 ‘Öcalan zehirleniyor’ iddias›14 19-22 Aral›k katliam davalar›16 Genelge derhal uygulanmal›d›r- Not düflüyoruz19 Röportaj: ‘Sorumluluklar›m›z çok dahafazla artt›’22 Hayat›n ‹çindeki Teori: Marksizm,kurtulufl yolunun bilimidir-226 Onlar› unutmay›n!28 16 Mart faflist katliam20 Mart faflizme cevap30 Türk milliyetçili¤inin tarihi geliflimi- 434 As›l ‘tehlike’ nerede?36 Röportaj: Emekli Sen Beyo¤lu 2 No’lufiube Baflkan› Hasan Kaflk›r38 Emek: ‘Beyaz Eylemler’ bafllad›41 Sosyalist, Kürt, Alevi, Örgüt, S›n›f...42 Liselilere ‘örgütlenmeyin’ bask›s›43 fiakirpafla halk›ndan yozlaflmaya karfl› eylem44 ‹flgalin y›ldönümünde Irak veaya¤a kalkan Afganistan47 Tüm meydanlarda,Tüm yoksul mahallelerde..48 Dünya: Danimarka gençli¤inin direnifli50 Ogeneli Mustafa O¤uz’u kaybettik


Evren ne diyor?Savunanlar nesini savunuyor?Elefltirenler neyi, niçin elefltiriyor?12 Eylül Cuntas›’n›n flefi KenanEvren’in Kürt sorunuyla ilgili sözleriüzerine bafllayan tart›flma sürüyor.Tart›flma son derece ilginç birsaflaflmay› da ortaya ç›karmakta.Daha düne kadar generallere, 12Eylül’e bir fley demeyenler, onlar›nhalka karfl› suçlar›n› görmezden gelenler,bir anda Evren’in Amerikanc›l›¤›n›,iflkencecili¤ini, kurdu¤udara¤açlar›n› hat›rlad›lar.Kuflkusuz, bu ortam hem kiminne oldu¤u, neyi savundu¤u konusundayan›lt›c› bir karmafla yaratmakta,hem de Kürt sorunu konusundaspekülatif bir ortam yaratmaktad›r.Fakat geliflmeleri bu spekülasyonlar›nötesinde, emperyalizminve oligarflinin politika ve ihtiyaçlar›aç›s›ndan görmek gerekir.Geçen y›l›n Ekim’inde “bölünmekorkusundan vazgeçelim” diyenDYP Genel Baflkan› Mehmet A¤ar,PKK’lilerin “da¤da silah tutaca¤›-na düz ovada siyaset yapmas›n›” istedi.2007’nin ilk günlerinde konuflanM‹T Müsteflar› Emre Taner, “statükocuyaklafl›m›” elefltirerek, “sadecesavunma politikas› kabul edilemez”dedi.fiimdi de Evren, Kürtler için de“ayn› haklar tan›n›rsa niye ayr›lmayakalks›nlar? Kürtler’e kardeflmuamelesi yapmal›y›z” dedi ve ilerideeyalet sistemine dönülebilece-¤ini söyledi.En baflta hat›rlanmas› gerekenfludur ki, burjuva politikas›nda (veyaayn› özelli¤e sahip oligarflininaskeri kadrolar›nda) ilkeler, kurallar,de¤erler yoktur. Burjuva politikas›ndaahlâki, felsefi, bilimsel birtutarl›l›k arayanlar bofluna ararlar.Evren’in dün yapt›klar›yla bugünyapt›¤› aras›nda bir çeliflki veyatutars›zl›k aramak da boflunad›r.Çünkü Evren, 12 Eylül Cuntas›’n›yaparken de, bugün bu sözleri söylerkende ayn› amaca hizmet etmektedir.Ve Evren, bunun bilincindebir karfl›-devrimcidir.Evren, Mart 1982’de gazetecilereflöyle diyordu: “12 Mart’ta ifllerflöyle bir cilaland›, ama gene ifllemedi.Bu tecrübelerin ›fl›¤›nda birdaha geri dönüfl olsun istemiyoruz.”Ama olmufltur. Cuntan›n ne düzenpartilerine iliflkin siyasi arenadakurdu¤u düzen kal›c› olabilmifltir,ne de halk›n mücadelesini engellemeküzere yapt›¤› düzenlemeler istedi¤isonucu vermifltir. Evren veoligarfli, cunta politikalar›n›n istediklerisonucu vermedi¤i gerçe¤iylekarfl› karfl›yad›rlar.Evren’in vicdan› veAmerikanc›l›¤›Kimileri sorunu bir vicdan muhasebesiyle,kimileri gerçekleri görmekleaç›klamaktad›rlar. Olayaböyle bakmak, her fleyden önce kiflisellefltirmektir.‹flkenceciler, katliamc›lar,faflist diktatörler, kontrgerillaflefleri görüfl de¤ifltiremezlermi? De¤ifltirebilirler elbette. AncakEvren, A¤ar özgülünde bu “görüflde¤iflikli¤i”nin hiçbir piflmanl›k,hiçbir özür içermedi¤i gözden kaç›-r›lmamal›d›r. Bu da onlar için herkoflulda geçerli olan›n “sisteminbekas›” oldu¤unu gösterir. Dünkatlederken, “Kart kurt” derken deamaçlar› ayn›yd›, bugün “ova”,“eyalet” derken de..Bu tür öneriler, Evren’i, A¤ar’›emperyalizmin iflbirlikçisi, ajan› olmaktankurtar›r m›? Onlar›n halkakarfl› iflledi¤i suçlar› ortadan kald›r›rm›? Elbette hay›r. Çünkü sorun dedi¤imizgibi vicdan veya vicdans›zl›kmeselesi de¤ildir. A¤ar’›n k›z›ölmüfl de, k›rk›ndan sonra vicdanmuhasebesi yap›yormufl da... VeyaEvren’in yafl› kemale ermifl de...Bunlar zekâ seviyesi düflük yorumlard›r.Olay› “vicdan” noktas›na getirenleribizzat bu katillerin kendisiyalanl›yor zaten. Evren, daha geçensene yapt›¤› bir konuflmada flu sözlerisöylememifl miydi: "35 kifliidam edildi. ‹dam edebilmek içinkimsenin yafl›n› filan büyütmedik.‹damlar› onaylarken elim hiç titremedi,hiçbir zaman vicdan azab› daduymad›m."Yaln›z idamlarla ilgili de¤il, yinegeçen y›l 12 Eylül’e iliflkin de flöylediyordu: “E¤er yeniden GenelkurmayBaflkan› olsam ve o flartlar yaflansayine müdahaleden çekinmezdim.”Evren’in sözleri “vicdan” meselesiyleizah edilemeyece¤i gibi, tekbafl›na Amerikanc›l›¤›yla da aç›klanamaz.ABD D›fliflleri Bakan› Muskie,ABD Baflkan› Carter’e cuntay›haber verirken ne diyordu: “Mr.President ... Herhangi bir kayg›yagerek yok. Kimlerin müdahale etmesigerekiyorsa, onlar müdahaleetti.”Dolay›s›yla, Evren’in Amerikanc›l›¤›konusunda kimsenin bir flüphesiyoktur. Ve bu anlamda, bugünsöylediklerinin de Amerikan emperyalizmininKürt sorunu ve Irak politikalar›naparalel olmas›nda flafl›lacakbir fley yoktur. Ve önemli olanda bunu tespit etmektir. Bununötesinde, Amerika’n›n Evren’in ku-511 Mart 2007 / 95


la¤›na f›s›ldamas›na gerek yoktur.Çünkü Evren gibiler zaten ABDemperyalizminin bak›fl aç›s›yla düflünür,kendi görevlerini ona görebiçimlendirirler.Evren dün de Amerikanc›yd›,bugün de. Dolay›s›yla Amerikanc›-l›¤›, o sözleri niye dün de¤il, bugünsöyledi¤ini aç›klamamaktad›r. Evren’insözlerine “O zaten Amerikanc›”diye itiraz edenler, esas olarakKürt sorununun tart›fl›lmas›n›nüstünü örtmek isteyenler, daha do¤rusuKürt kelimesinin telaffuzunabile tahammülsüz olanlard›r.Düzen partilerininikiyüzlülü¤üDSP Genel Baflkan› Sezer, Evren’inaç›klamas›n› "densizlik" olarakyorumlam›fl. Sezer, sözünün devam›nda“O Evren ki, 'Türkiye'yikurtaraca¤›m' diye darbe yap›pyurtseverlerin ac›mas›zca ezilmesinin,ülkenin tüm demokratik duyarl›klar›n›nyok edilmesinin, din istismarc›lar›n›npalazlanmas›n›n, hattaKürtçe’nin sokakta bile yasaklanmas›gibi yanl›fl uygulamalarla terörüngüç kazanmas›n›n sorumlusudur”diyor.CHP Genel Baflkan Yard›mc›s›Özyürek, "iflkencecinin görüflleribüyütülmemeli" diyor.CHP Genel Baflkan› Deniz Baykalda Evren’i "ölçüyü aflmakla"elefltirip, “Her sabah erken kalkan,kafas›ndaki ülkenin modelini teklifediyor. Bir ülke her gün DNA's›n›de¤ifltiremez" dedi.Bu ülkede hain ilanedilmek, çok kolayd›r!Cunta flefi de, eski cumhurbaflkan›da olsan›z odamgay› yiyebilirsiniz...Baykal’a göre bir ülkeninDNA’s› neye göre, nas›l belirleniyoracaba? Türk Tarih tezine göre mimesela? Ülkenin DNA’s› Kürtler“da¤ Türkleri” olunca m› korunmufloluyor?ANAP’dan kimi AKP’lilere kadarherkes Evren’in 12 Eylül suçlar›n›say›p döküyor... San›rs›n›z ki,12 Eylül dün olmufl veya bunlar›n12 Eylül’den yeni haberi olmufl...Hür Parti Genel Baflkan› YaflarOkuyan da düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,"Bu aç›klamalardan, 12Eylül 1980 darbesinin anarfliye'dur' demek amac›yla de¤il,ABD'den al›nan talimat gere¤i Türkiye'yieyalet sistemine geçirip bölmekamac›yla yap›ld›¤› anlafl›l›yor''dedi. Ne zekâ!3 Mart tarihli Cumhuriyet Gazeteside Yaflar Okuyan’›n sözünü çokilginç bulmufl olacak ki, bafll›¤a ç›-kard›: Cumhuriyetçiler flu bafll›¤›atm›fllard› o gün: “12 Eylül darbesininamac› ortaya ç›kt›.”611 Mart 2007 / 95Demek Yaflar Okuyan ve Cumhuriyet’inkurmaylar›, 27 y›l sonraancak anlayabilmifller 12 Eylül darbesininamac›n›. “Alg›da” bu kadargecikme, t›bben de, siyaseten deciddi bir sorun olsa gerek.Esas›nda, bugüne kadarki bask›ve yasaklamalar›, k›s›tlamalar› 12Eylül’e ba¤layan düzen partilerininsahtekârl›¤› da birkez daha ortayaç›kt›. Evren’i elefltirenler, hâlâ onunyapt›rd›¤› anayasayla yönetiyorlarmemleketi.. Ve o anayasay› 27 y›ld›rde¤ifltirmeye yanaflmad›lar...Bugün yürürlükte olan anayasa,onun yapt›rd›¤› anayasad›r. Yürürlüktekihukuk, esas olarak “12 Eylülhukuku” olmaktan ç›kmam›flbir hukuktur.Düzen partilerinin sözcülerininyapt›klar› aç›klamalara bak›ld›¤›ndaEvren’in iflkencelerinin, yurtseverlerinas›l ezdi¤inin fark›ndaolduklar› anlafl›l›-yor. Peki tam 27 y›ld›rEvren’in suçlar›n› soruflturmak,yarg›lamak içinneden tek bir ad›m atmad›lar.Hiçbir düzen partisi, 1982Anayasas›’n›n cunta fleflerine dokunulmazl›ksa¤layan maddesinin arkas›nas›¤›namaz. Çünkü, 1983’tenbu yana birçok parti ve koalisyon,TBMM’de anayasan›n ilgili maddesinide¤ifltirebilecek ço¤unlu¤a sahipolmas›na ra¤men, böyle birad›m atmad›lar. 12 Eylül’le ve Evren’le“bar›fl›k” yaflad›lar. fiimdi nezaman ki, Evren, resmi devlet politikas›ylaçeliflir görünen bir söz etti,o zaman 12 Eylül elefltiricisi kesildiler.Hiç mi hiç inand›r›c› de¤illerEvren elefltirilerinde.CHP’liler veCumhuriyetçiler...Özellikle kendini sol olarak görenve gösteren bir kesim ise, Evren’eyöneltti¤i elefltirilerin arkas›-na gizlenerek Kürt düflmanl›¤›n›“solculuk” gibi yutturmaya çal›fl›-yor. “Ulusalc›”lar, Evren’i, Amerika’ylaveya fleriatç›larla özdefllefltirerekflovenistliklerini perdelemeyeçal›fl›yor... Kâh Evren’in söyledikleriyleÖcalan’›n söyledikleri aras›ndaparalellikler kurarak, kâh Evren’inAKP’ye hizmet etti¤ini kan›tlamayaçal›flarak Evren’i elefltirenbu cenah, esas›nda sorunun özündenkaçmaktad›r. Evren “Kart-kurt”derken hiç rahats›z de¤illerdi amaEvren bu defa “Kürt” demeye bafllay›ncatüyleri diken diken olmuflturve tam bir flovenist hezeyan içindesözler sarfetmektedirler.Kenan Evren Çankaya’dayken,“o Amerikanc›d›r” diye tav›r ald›klar›n›hat›rlam›yoruz mesela. Tutars›zl›klar›o kadar aç›kt›r ki, Cumhuriyet’inbaflyazar› ‹lhan Selçuk, KenanEvren’e karfl› Büyükan›t’a sar›-lan bir yaz› yazd›. Ordunun eski komutan›nakarfl› yeni komutan›na sar›lmay›politika sananlar, cuntac›lar›ngölgesinden ç›kamaz ve onlar›nsuçlar›na ortak olmaya devam eder;ayn› Cumhuriyet Gazetesi gibi.Evren’e “muhalefet” yapanlararas›nda, cunta döneminde Evren’inkurdu¤u hükümete bakan vermektehiçbir sak›nca görmeyen Türk-‹flbile vard›. Türk-‹fl Baflkan› Salih


K›l›ç “Bu flekilde söylemini kesinliklereddediyoruz. Anayasa’dakihak ve özgürlükleri do¤rayan sensin.Bir de bu konuda konufluyorsun”sözleriyle elefltirdi(!) Evren’i.Faflistler, gericiler ve laiklik ad›-na, fleriata karfl› olma ad›na faflistdüzenin savunuculu¤unu yapanlar,flunu görmelidirler ki, Evren’e karfl›ç›kmakla ABD emperyalizminekarfl› ç›km›fl olmazs›n›z. Bu bir aldatmave aldanmad›r. ABD emperyalizminekarfl› ç›kmak, Kürt halk›-na karfl› uygulanan bask›lara, Türkhalk›na karfl› uygulanan bask›lara,Ortado¤u halklar›na karfl› uygulananemperyalist politikalara tümdenve köklü bir anti-emperyalizmlekarfl› ç›kmakt›r. Güya Evren’e karfl›ç›karak ABD’ye karfl› ç›kma aldanmas›içindekiler, ABD’nin ülkemizdekien önemli kalesinin Genelkurmayoldu¤unu unutmamal›d›rlar.ABD’ye karfl›ysan›z, Genelkurmay’akarfl› ç›k›n!Evren’in islam ve Kürtpolitikas›n›n benzerli¤iDaha yak›n zamana kadar “Kartkurt”söyleminin savunucusu olanbirinin bugün seçim baraj›n› indirmekten,Barzani’yle görüflmekten,eyaletlerden sözetmesi, ancak Evren’inpolitika anlay›fl› ve tarihi bilinirse,do¤ru kavranabilir.Evren’in din, irtica konusundakikonuflma ve politikalar›na bak›ld›-¤›nda da benzer çeliflkiler, paradokslargörülür bolca.Evren, irticay› 12 Eylül Cuntas›’n›ngerçeklefltirilme nedenlerindenbiri olarak saym›flt›r y›llarca.Fakat okullarda din derslerini zorunluhale getiren, halka ayetlerlekonuflan da kendisidir. Suudi sermayeliRab›ta’ya devletin memurlar›n›teslim eden, fleriatç›l›¤›n himayesindeki‹slam Kültür Merkezi’ne,Y›ld›z Saray›’n› tahsis eden de cuntayd›.Hat›rlanacakt›r, devletin yurtd›fl›nagönderdi¤i memurlar›n maafl›n›nSuudi kaynakl› dinci örgütRab›ta taraf›ndan ödendi¤i ve hemde bunun “Atatürkçü”, “laik” 12Evren iflbafl›ndayken ‘fikrimiziktidarda’ diyen siz de¤il miydiniz?Evren’e en “sert” tepkiyi, tahmin edilece¤i gibi MHPgösterdi. Malum en milliyetçi kim? En flovenist tutumu kimtak›nacak? En keskin vatan millet hamasetini kim yapacak?En yüksek perdeden “bölücüleeeer” diye kim ba¤›racak yar›fl›oldu¤u için, ne diyece¤ini bilemez duruma düfltü MHP. Bahçeli’nin sözlerinebiraz da bu gözle bak›lmas›nda fayda var!MHP Genel Baflkan› Devlet Bahçeli, Evren’e flunlar› söylüyordu:“Bu z›rvalar, bölücülü¤e refakat etmeye bafllayacak. fiahs›n hezeyanlar›-n›n ikinci perdesi muhtemelen daha sonra aç›lacak, bu zat veya açt›¤› kap›-dan doluflan bölücüler, sözde eyaletlerde konuflulacak diller, uygulanacakyasalar› tart›flmaya bafllayacakt›r. Bunun ad› y›k›c›l›k ve suçtur.”Evren’i de iki dakikada “bölücü” ilan eden, iflkenceci a¤z›yla “flah›s, zat”gibi s›fatlar kullanan MHP’nin birçok çeliflkisinin yan›s›ra en baflta geleni,cunta flefinin en kudretli oldu¤u günlerde, “fikirlerimiz iktidarda” diyeninde kendileri olmas›d›r. Bugün Evren’in 12 Eylülcülü¤ünü hat›rlayanMHP,’nin baflbu¤u Türkefl, cuntay› aynen bu sözlerle de¤erlendirmiflti.Peki MHP bu sözün özelefltirisini yapt› m›?Elbette hay›r.Aksine her vesileyle dört elle sar›ld›¤› yasalar, uygulamalar tam da lanetledi¤iEvren’in yapt›¤› yasalard›r. Cuntan›n sa¤lad›¤› siyasal koflullarda politikayapmaya devam etmektedir.MHP’den böyle bir özelefltiri beklenmesi de zaten abestir.Günübirlik, pragmatik hesaplar›n partisidir MHP. Bu nedenle iktidar koltu¤unaoturduklar›nda IMF’nin isteklerini yerine getirirler, Amerika önündesecdeye var›rlar, muhalefete düfldüklerinde de en keskin IMF ve ABD karfl›t›kesilirler.Hamasi milliyetçilikten, ikiyüzlülükten ve kitlelerin en geri, flovenistduygular›n›n k›flk›rt›lmas›ndan beslenen MHP, cunta flefine laf söyleyeceken son partidir.Eylül yönetiminin izni ve onay›ylagerçekleflti¤i a盤a ç›kt›¤›nda çoktart›fl›lm›flt›. Ama bu örnek, ayn› zamandacuntan›n neye nas›l karfl› ç›-k›p ç›kmad›¤›n›n da bariz göstergesiolmufltu.Evren, devletin, oligarflinin denetimid›fl›na ç›kacak türde bir fleriatç›örgütlenmeyi engellerken, kürsülerdeKur’an’dan ayetler okuyarak,tarikatlara hofl görünmeye çal›-flarak, faaliyetlerini el alt›ndan serbestb›rakarak pragmatizmin, devletindini kullanmas›n›n en çarp›c›misallerini vermifltir. Bütün bunlar›yapan Evren, Cumhurbaflkan› ikenOcak 1987’de tekrar “irtica hareketleritehlikeli boyutlara varm›flt›r”demeye bafllam›flt›r.Fakat asl›nda çeliflki gibi görünentav›rlar, Evren’in her kofluldadüzenin bekas›n› savunma politikas›n›nsonucudur.Kürt sorununda 12 Eylül’den itibarenuygulad›¤› politikan›n ve bugünsöylediklerinin aras›ndaki farkda iflte böyle bir farkt›r.Faflizmle yönetildi¤imizunutulmas›nCunta flefi Kenan EVREN, neden12 Eylül darbesini yapt›klar›n›anlat›rken, “biz müdahale etmeseydikflimdi burada biz de¤il onlarolacakt›” diyordu. Bu sözler, her nekadar o günkü koflullar aç›s›ndanbir abartmay› içerse de, Evren’inzihniyetini göstermektedir. O düze-711 Mart 2007 / 95


nin “koruyucu ve kollay›c›s›” olarakdüflünüp davranmaktad›r. Bugünresmi bir görevinin olmamas›,onun düflünce yap›s›n› de¤ifltirmez.Evren, asl›nda nisbeten aç›ksözlü bir cuntac›yd›: Mesela, daha1982’de Anayasa haz›rland›¤› s›-rada yapt›¤› konuflmada “biz hiçbirzaman yeni anayasa 1961Anayasas›’ndan daha fazla özgürlüklergetirecek demedik”(1982 Afyon konuflmas›) diyordu.Bugün de DTP meclise girsin derken,bunu daha “demokratik”, daha“özgürlükçü” oldu¤u için de-¤il, onlar› sisteme entegre etmek,kendi deyimiyle “yumuflatmak”için önerdi¤ini de aç›k aç›k söylüyor.K›sacas›, “sopa”yla halledemedik,“havuç”la halledebilirizbelki diyor.Yine “eyalet”, “bölge valilikleri”derken, bununla 80 ile “dahafazla hakim olmay›” amaçlad›¤›-n› da gizlemiyor.Bütün bunlar ortadayken, KenanEvren’in sistemin bekas› içinönerdiklerinde demokrasi aramak,onun sözlerini fazlas›yla zorlamakolacakt›r. 12 Eylül Cuntas›’n›yap›p, aç›k faflizmi kurumlaflt›rman›nprogram›n› uygulam›fl bircuntac›dan demokrasi beklenemeyece¤iaç›k olsa gerek.Ve yine buradan hareketle, Evren’ineyalet “çözümü”, sosyalistbir sistemdeki eyalet, federasyontarz› çözümlerle karfl›laflt›r›lamayaca¤›gibi, bu öneri, burjuva demokrasisiiçindeki çözümlerle dekarfl›laflt›r›lamaz. Çünkü ülkemizdemokrasiyle de¤il, faflizmle yönetilenbir ülkedir. Halk›n çözümüolarak, “demokrasinin” bir parças›olarak gündeme gelecek bireyalet sistemiyle, 12 Eylül aç›kfaflizminin mimar› Kenan Evren’inönerdi¤i eyalet sistemi aras›ndabiçimsel de¤il, nitelik birfark olacakt›r do¤al olarak. Evren’inönerilerinde “demokratik”bir öz görenler, onun önerdiklerindezorlama bir flekilde “demokrasi”yigörmeye çal›flanlar, bu ülketarihini hiç bilmiyor ve burjuvaziyitan›m›yorlar demektir.Evren’e Soruflturma:Halka karfl› ifllenen suçlar yarg›dan muaf, devletinresmi politikalar›na ters konuflmak en büyük suç!Mu¤la Cumhuriyet Baflsavc›s›Mehmet Yurtseven, Kenan Evren'in"Türkiye 8 eyalete bölünebilir" sözleriyleilgili inceleme bafllatt›¤›n›aç›klad›.Ankara'da Vatansever KuvvetlerGüç Birli¤i Hareketi Derne¤i GenelBaflkan› Taner Ünal, Mersin VatanseverKuvvetler Güçbirli¤i HareketiDerne¤i, Evren'in aç›klamalar›n›'Vatana ihanet' olarak de¤erlendirerek,suç duyurusunda bulundular.Mu¤la Barosu Baflkan› Ayla Karada "bu aç›klamalarda suç unsurugörüyorum... suç duyurusunda bulunabiliriz"diyerek bu kervana kat›ld›.Evren’in TCK’n›n 305. maddesiniihlal etti¤i ileri sürülüyor. Madde“Temel milli yararlara karfl› fiillerdebulunmak”tan sözediyor. Ve “3y›ldan 10 y›la kadar hapis cezas›”öngörüyor.Evren’in bu aç›klamalar›yla birde TCK’n›n 302. maddesini ihlal etti¤iiddias› var. 302. madde ise flöylediyor: "Devlet topraklar›n›n tamam›n›veya bir k›sm›n›, yabanc› birdevletin egemenli¤i alt›na koymayaveya devletin ba¤›ms›zl›¤›n› zay›flatmayaveya birli¤ini bozmaya veyadevletin egemenli¤i alt›nda bulunantopraklardan bir k›sm›n› devlet idaresindenay›rmaya yönelik bir fiil iflleyenkimse, a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbethapisle cezaland›r›l›r."Traji komik bir durum var ortada!Daha do¤rusu bu ülkede hukukun,yarg›n›n ne ifle yarad›¤›n› gösteren“ilginç” bir örnek sergileniyor.Yüzbinlerce insan› iflkencelerdengeçirmifl, onlarca insan› asm›fl, hapishaneleridoldurmufl, sendikalar›,demokratik kitle örgütlerini kapatm›fl,kitaplar› yakm›fl ve haz›rlad›¤›anayasa ile, her alanda oluflturdu¤ukurumlarla tüm bir toplumu zapturaptalt›na alm›fl bir cunta flefi, tümbu suçlardan dolay› tek bir kez dahiifade vermedi, soruflturmadan geçmedi.Aksine, bu konuda giriflimdebulunan bir savc› “do¤du¤una piflman”edildi, sürgünler yaflad› yetmedi,hakk›nda dava aç›l›p cezaland›r›ld›.Ancak mesele, oligarflinin “k›rm›z›çizgilerine” gelince, cuntan›nbafl› da olsa “dur bakal›m orada” diyorhukuk! Bu soruflturmadan birfley ç›kmayaca¤›n› flimdiden söyleyebiliriz,ama bu durum, sözünü etti¤imiztabloyu de¤ifltirmemektedir.Hukuk halk›n de¤il, devletin ç›karlar›için vard›r. O ç›karlarda da bask›dan,zulümden baflka hiçbir fleyyoktur.*Evren, soruflturma üzerine yapt›¤›aç›klamada, söylediklerinin suç unsuruolmad›¤›n›, kendisinin federasyonde¤il, eyalet sistemi önerdi¤inibelirtiyor ve bak›n devam›nda ne diyor:"Federasyon demiflim gibi, AdaletBakanl›¤›'ndan soruflturma aç›lmas›söylenmifl. Biz münakafla, tart›flmakültürüne sahip de¤iliz. Böylebir fikir at›lm›fl ortaya. Bunun iyi taraf›n›da kötü taraf›n› da savunanlarolur. Bu bir düflünce özgürlü¤ü.”Tarihin cilvesi iflte. Eski bir cuntaflefi, eski bir cumhurbaflkan› olarakgörüfllerini dinletebilmek için “özgürlü¤e”ihtiyaç duyuyor. Kendisinink›rp›p, kesip budad›¤› özgürlü-¤e...Hiç kuflku yok ki, Evren, davaaç›lmas› karfl›s›nda bir “düflüncesuçlusu” olarak kabul edilip savunulabilecekbiri de de¤ildir. ‹HD taraf›ndanyap›lan bu tür bir yorum ves›fatland›rma, sadece komiktir. 12Eylül Cuntas›’n›n flefinin bu düflünceleribir “ayd›n” s›fat›yla dile getirdi¤inikabul etmektir ki, buna kargalarbile güler. Kimse faflist cuntan›nflefi Kenan Evren’i hangi gerekçeyleve hangi biçimde olursa olsun, savunmayakalk›p da kargalar› güldürmesin.811 Mart 2007 / 95


No’lu fiube’den fiükran Duman, sendikal›olmayan kad›nlara, fabrikadayanan kad›nlara de¤inen bir konuflmayapt›. Tecrite karfl› erkek yoldafllar›ylaomuz omuza direnerek ölüm orucundaflehit düflen kad›nlar›n yol gösterdi¤inede¤inen Duman’›n ard›ndanGrup Vardiya türkülerini seslendirdi.Grup Vardiya’n›n sahneden inmesiylebirlikte ESP kitlesinin alan› terketti¤igörülürken, TAYAD ad›na konuflanNaime Kara da, direnen kad›nlar›m›zadikkat çekerek, “Gülsümanlar’›nelindeki nas›rl› izler devriminkan›na kar›flm›flt›r” diye konufltu.TUYAB ad›na ise Seza Mis Horuz’unkonufltu¤u miting, Al›nteri ‹flçiKorosu ve Grup Munzur’un türküleriylecoflkulu bir flekilde ve devrimcidayan›flman›n güzel bir örne¤i sergilenereksona erdi.Kad›nlar devrimle kurtulurAnkara’da Sakarya Caddesi'ndetoplanan Aka-Der, Al›nteri, BDSP,ÇHD Ankara fiube, DHP, ESP, HÖC,Kald›raç, Odak ve Partizan üyesi 400kifli sloganlarla Abdi ‹pekçi Park›'nayürüdü. "Kad›nlar Emperyalizme,Irkç›l›¤a, Sömürüye Karfl› Birleflelim"pankart›n›n arkas›nda yürüyenHÖC'lüler, tafl›d›klar› dövizlerle dekad›nlara kurtuluflun, mücadeleninyolunu gösterdiler. ‘Tecrite Karfl› DireniflteÖlümsüzlefltiler’ pankart›n›narkas›nda ölüm orucunda flehit düflenkad›nlar›n resimleri tafl›n›rken, ‘Kad›n›zHakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaflas›n8 Mart, Devrime Meflale Bizim Kad›nlar›m›z’sloganlar› at›ld›.Abdi ‹pekçi Park›'nda okunan ortakaç›klamada, 8 Mart’›n, emekçikad›nlar›n eflitlik ve özgürlük talepleriyledirenmelerinin ad› oldu¤u belirtildi.Kad›na yönelik emperyalizmin,oligarflinin politikalar›na yer verilenkonuflman›n ard›ndan kürsüye gelenZerrin Taflp›nar, "Dünya Kad›nlarlaDe¤iflecek" diyerek bir fliirini okudu.Mamak ‹flçi Kültür Evi Tiyatro Toplulu¤u’nunemekçi kad›nlarla ilgilisergiledi¤i oyunun ard›ndan TAYADad›na konuflan Semiha Eyilik, düzeninkad›na bak›fl›na de¤inerek, “Bizimkad›nlar›m›z direnenin kazand›-¤›n› gösteren kad›nlard› ve FatmaKoyup›nar son dile¤inde en son benolay›m demiflti. Sevgi Saymaz ve GülcanGörüro¤lu onlara zaferi hediyeeden kad›nlar›m›z olmufltur" diye konufltu.Etkinlik, ‹dilcan Müzik Toplulu-¤u’nun tüm dünyan›n direnen kad›nlar›için söyledi¤i türküler, marfllar veçekilen halaylarla sona erdi.Bursa’da Fomara Meydan›’ndatoplanan gruplar, tüm emekçi kad›nlar›mücadeleye ça¤›rd›lar. OsmangaziMetro ‹stasyonu’na kadar yap›lanyürüyüflün ard›ndan ortak aç›klamaokundu. BAT‹S, BDSP, DHP, DPG,EKD, ESP, HÖC, Mudanya DenizKültür Sanat Evi, Partizan ad›na okunanaç›klamada, “emekçi kad›nlarkapitalizmin sömürü çarklar›n›n diflleriaras›nda eziliyor” denildi. 200kiflinin kat›ld›¤› kutlama “Yaflas›n 8Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü,Kad›n Erkek El Ele Mücadeleye” sloganlar›ve halaylarla son buldu.Adana’daki 4 Mart tarihli kutlamaU¤ur Mumcu Meydan›’ndayd›.‹nönü Park›’ndan meydana yürüyengruplar, en önde Al›nteri, BDSP,ÇHKM, DHP, EKD, ESP, Partizan,HÖC’lü Kad›nlar, Mücadele Birli¤i,Tekstil-Sen imzal› “Cinsel, Ulusal,S›n›fsal Sömürüye Karfl› Kad›n Dayan›flmas›,Faflizme Karfl› Halklar›nKardeflli¤i” pankart›n› tafl›d›lar.HÖC’lü Kad›nlar “Devrime MeflaleBizim Kad›nlar›m›z” yaz›l› kad›n flehitlerinresimlerinin oldu¤u pankartlaeylemde yerald›lar. TAYAD ad›na yap›lankonuflmayla süren etkinlik DenizeTürkü grubunun türküleri eflli-¤inde çekilen halaylarla son buldu.8 Mart günü de Al›nteri, BDSP,ÇHKM, DHP, Mücadele Birli¤i,HÖC’lü Kad›nlar ve Partizanbileflenleri meflaleli eylem yaparakkad›nlara s›n›fsal mücadeleye kat›lmaça¤r›s› yapt›lar.Artvin’de, Gençlik Derne¤i taraf›ndanseminer düzenlendi. DernekBaflkan› Z. Turan Seçkin, 8 Mart’›ntarihini anlat›rken, kamu emekçilerigözüyle Gamze Ya¤mur, kad›n sorununuele ald›.Samsun’daki kutlamalar, Halkevleri,HÖC, ESP, Ö¤renci Kolektifi,BDSP, Sosyalist Yurtseverler ve Kald›raç’tanoluflan platform taraf›ndangerçeklefltirildi. 3 Mart’ta bildiri da-¤›t›m›, müzik dinletisi ile bafllayanetkinlikler, 4 Mart’ta Adalet Park›'ndadevam etti. "Kad›nlar Emperyalizmefiovenizme Sömürüye Karfl›Birleflik Mücadeleye” ortak pankart›alt›nda yap›lan kutlamada "Kad›n –Erkek El Ele Mücadeleye, Kad›n›zHakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›hayk›r›ld›. 5-6-7 Mart’ta müzik dinletisive film gösterimi ile süren program,8 Mart’ta Çiftlik Caddesi’ndeyap›lan yürüyüflle son buldu.8 Mart Malatya’da da coflkulukutland›. 3 Mart günü bafllayançal›flmalarda Paflaköflkü Mahallesi'ndemegafonla bildiri da¤›t›m›naç›kan HÖC, DHP, Partizan ve ESP1011 Mart 2007 / 95


üyelerine polis müdahale etti. OrhanSoylu isimli devrimcinin gözalt›naal›nd›¤› olay, 8 Mart’›n anlam›na uygunbir flekilde kutlanmas›n› engelleyemedi.8 Mart’ta Soykan Park›’ndadüzenlenen etkinlikte mücadeledeflehit düflen kad›nlar an›ld›.Dersim’de 8 Mart eylemi,HÖC’lü Kad›nlar, HKM ve EKD taraf›ndan7 Mart’ta Sanat Soka¤›’ndayap›ld›. 8 Mart’›n içeri¤inin boflalt›lmas›naizin vermeyeceklerini hayk›-ran devrimciler, kad›n›n kurtuluflunundevrim saflar›nda olaca¤›na dikkatçektiler. HÖC’lü kad›nlar›n, kad›nflehitlerin resimleri ile kat›ld›¤›aç›klaman›n ard›ndan kad›n tutsaklarakart gönderildi.Babaeski’de bulunan TrakyaKültür Merkezi'de 4 Mart günü, kad›nlar›nmücadelesini anlatan “DemirÇeneli Melekler” isimli filmin gösterimiyap›ld›. 8 Mart’ta da BabaeskiE¤itim-Sen, Trakya Kültür Merkezive ÖDP’- nin ortak düzenledi¤i bas›naç›klamas›nda 8 Mart’›n önemianlat›ld›. Ayn› gün Trakya KültürMerkezi’nde Kad›nlar›n Yüzleriisimli belgesel film gösterimi yap›ld›.Etkinlik hep birlikte çekilen halaylarlasona erdi.‹zmir’de “Sabo ‹dil Sibel YolumuzuAyd›nlat›yor Kad›nlar Savafl›yor”slogan›yla ‹zmir Kemeralt›giriflinde toplanan HÖC’lü Kad›nlar,emekçi kad›n›n mücadelesinin 150.y›l›n› kutlad›. Yurdagül Gümüfl taraf›ndanyap›lan aç›klamada AntalyadakiNovamed iflçilerinin direnifllerinede¤inilerek sömürü ve bask›n›nazg›nca sürdü¤ü dile getirildi.Antalya HÖC Temsilcili¤i de 8Mart’ta eylem yaparak kad›nlarakaranfil ve mücadele ça¤r›s›n›nyap›ld›¤› bildiriler da¤›tt›. Yap›lanaç›klamada 8 Mart’›n kavga günüoldu¤u dile getirildi.Gençlik Federasyonu ö¤rencilerininKars Faik Bey Caddesi’ndeyapt›klar› eylemde sözalan DilekAslan “8 Mart’›n anlam› direnifltir”dedi.Eskiflehir Gençlik Derne¤i üyeleriAdalar Migros önünde yapt›klar›aç›klama ile kad›n›n kurtuluflununsosyalizmde oldu¤unu vurgulad›lar.Yaflas›n 8 Mart slogan›Mersin’de yap›lan eylemdeen s›k hayk›r›lan slogand›.KESK binas› önünden büyükflehirbelediyesine kadaryap›lan yürüyüfle 250 kiflikat›ld›. HÖC’lü Kad›nlar’›nkortejinin önünde “Gelece¤im Ankara‹çin Yürüyorum” HÖC’lüÇocuklar dövizi tafl›yan küçükk›z ilgi toplad›.Hatay’›n Samanda¤ ‹lçesi’nde8 Mart kutlamas› yap›ld›. Aralar›ndaHÖC’lü Kad›nlar’›n da oldu¤uSamanda¤ Emekçi Kad›nlarPlatformu taraf›ndan düzenleneneylem davul zurna eflli¤inde çekilenhalaylarla sona erdi.Trabzon Temel Haklar GençlikKomisyonu, ÖEP, Ekim Gençli¤i veYDG taraf›ndan Trabzon Meydan›- *nda “Kad›n Erkek Elele EmperyalizmeKarfl› Mücadeleye” pankart›aç›larak 8 Mart’la ilgili bas›n aç›klamas›yap›ld›.Rize’nin F›nd›kl› ‹lçesi’nde HÖCve ESP’nin birlikte düzenledi¤i eylemde“Kad›n›z Anay›z Irkç›l›¤a Karfl›y›z”slogan› at›l›rken 8 Mart’›n tarihselönemine vurgu yap›ld›.Zonguldak’ta DemokrasiPlatformu bileflenleri de yürüyüflyaparak 8 Mart’› kutlad› vesömürüsüz dünyan›n mücadeleyleyarat›laca¤› hayk›r›ld›. 80 kiflininkat›ld›¤› eylem coflkulu geçti.Diyarbak›r Sanat Soka¤›’ndaDicle Gençlik Derne¤i ve Partizanbileflenleri yapt›klar› eylemle 8t ü mMart coflkusunu alanlara tafl›d›lar.emekçi kad›nlaraör-P›nar Demir taraf›ndan yap›lanaç›klamada kad›nlar›n zulme boyunnek olduklar›belir-e¤meyecekleri sözlerine yer verildi.*tildi.BES ‹stanbul 1 No’lu fiube, VatanVergi Dairesi’nin Konferans Salonu’nda8 Mart’la ilgili bir etkinlikdüzenledi. “Yaflas›n 8 Mart DünyaEmekçi Kad›nlar Günü” pankart›n›nas›ld›¤› etkinlikte sayg› duruflununard›ndan konuflan Gülflen K›z›lkaya,kad›nlar›n yaflad›klar› sorunlarave mücadeleye de¤indi. fiiiler’inve skeçlerin yerald›¤›, YeninurAda’n›n türküleriyle kat›ld›¤› etkinlikte400 kifli biraraya geldi.‹kitelli Liseli Gençlik, ‹kitelli TemelHaklar’da düzenledi¤i etkinlikle8 Mart’› kutlad›. 8 Mart’› anlatan konuflmaylabafllayan etkinli¤e 70 kiflikat›l›rken, liselilerin oynad›¤› tiyatrooyunu ilgiyle izlendi. Etkinlik müzikdinletisi ve coflkulu halaylarla sonbuldu.Dünya Emekçi Kad›nlar Günüyurtd›fl›nda da etkinliklerle kutland›.Fransa'n›n Nancy flehrinde yap›lankutlamada, sinevizyon ve müzikdinletisi yeral›rken, Fransa HÖCad›na yap›lan konuflmada, direnenCepheli kad›nlar›n1111 Mart 2007 / 95


‘Öcalan zehirleniyor’ iddias›PKK önderi AbdullahÖcalan’›n avukatlar›,müvekkillerinin saç örnekleriüzerinde yap›lanincelemede “yüksek orandastronsiyum ve kroma rastland›¤›n›”aç›klad›. Av. Mahmutfiakar, “Müvekkilimizinyaflam›n›n ciddi ve büyük birrisk alt›nda oldu¤una inan›yoruz”diye konufltu.Roma’da bas›n toplant›s› düzenleyenavukatlar ve uzman Dr. PaskalKintz, 3 ayd›r yürüttükleri çal›flman›nsonuçlar›n› aç›klad›lar. Saçörnekleri üzerinde yapt›rd›klar› incelemelersonucunda normalin üzerindestronsiyom ve kroma rastland›¤›n›belirten Av. fiakar, “Güvenliknedeniyle Say›n Öcalan’›n ismi verilmeden,konusunda uzman bir kurumayapt›rd›¤›m›z bu incelemeninsonuçlar›n› uzmanlar, kronik zehirlenmeolarak de¤erlendirmektedirler”dedi. fiakar, ald›klar› sonucubir hafta önce Avrupa Konseyi ‹nsanHaklar› Komiserli¤i’ne veCPT’ye ilettiklerini aktard›.Avukatlar olarak, çok zor koflullaralt›nda al›nan ve tetkik edilen buörneklerin sonuçlar›ndan kayg›duyduklar›n› belirten fiakar, flöyledevam etti: “Bu metallerin hangietkenden kaynakl› bu alarm vericidüzeye ulaflt›¤›n›, ne kadar süredenberi bu düzeyde oldu¤unu ve müvekkilimizinüzerinde nas›l bir etkidebulundu¤unu bilmiyoruz. Ancakmüvekkilimizin yaflam›n›n ciddi vebüyük bir risk alt›nda oldu¤una inan›yoruz.Elimizdeki verilerin, böylesibir iddiay› ileri sürmemiz için yeterlioldu¤unu düflünüyoruz. Ulaflt›-¤›m›z sonuçlar›n, ba¤›ms›z ve uluslararas›bir uzman heyeti taraf›ndantest edilmesi ve daha uygun koflullardaanalizlerinin yap›lmas›,durumun tamamen netleflmesi aç›-s›ndan önemlidir.”Konuya iliflkin aç›klamada bulunanKKK Yürütme Konseyi, hükü-Osmanl› yöntemleri sürüyor!metin Öcalan’›n zehirlenmesi konusunaciddi yaklaflmad›¤›n› belirterek,“biz propaganda yapm›yoruz.Önder Apo’nun yaflam›na da çokciddi yaklafl›yoruz” dedi. Aç›klamadayaflanacak olumsuzluklardandevlet ve AKP hükümetinin sorumluolaca¤› kaydedildi. DTP Eflbaflkan›Aysel Tu¤luk da, iddialar›nTTB, T‹HV, Türkiye Barolar Birli¤ive uluslararas› sa¤l›k kurulufllar›n›nda aralar›nda bulundu¤u ba¤›ms›zbir kurul taraf›ndan araflt›r›lmas›n›istedi. “Bu do¤ruysa, devletin sorumlulu¤ualt›nda bilinçli ve planl›bir cinayet iflleniyor demektir” diyenTu¤luk, DTP olarak Öcalan’›nflahs›na yap›lan bu sald›r›y›, “iç bar›flayöneltilmifl ak›l almaz bir sald›-r›” olarak gördüklerini, “ciddi vetehlikeli” bulduklar›n› söyledi.Burjuva bas›n Tu¤luk’un aç›klamas›n›“tehdit ediyor” fleklinde flovenizmik›flk›rtan bir yaklafl›mlayans›t›rken, ‹HD, Mazlum-Der veT‹HV de ortak aç›klama yaparak,"‹ddialar sadece Öcalan’›n yaflamve sa¤l›k hakk›n› ilgilendirmemekte,ayn› zamanda kamu düzenini yak›ndanilgilendirmektedir” dediler.4 Mart günü ise Güneydo¤u GazetecilerCemiyeti’nde bas›n toplant›s›düzenleyen 54 DTP’li belediyebaflkan›, ba¤›ms›z bir kurulunincelemesini istediler.Belediye baflkanlar›ad›na aç›k-Türkiye ve yurtd›fl›ndayap›lanlama yapan OsmanBaydemir, “Hükümetve ilgili kurum-gösterilerle Türkiyedevleti proteslar›n,iddialarayaklafl›m› durumunciddiyetinin yeterincealg›lanmad›- lerde “Türkiyeto edildi. Eylem-¤›n› göstermektedir.Toplumda k›r›lmalaryaratabile-zehirleniyor, Zehirinpanzehiricek bu hassas durumlar›ntüm flüpheleriortadan kal-HPG’dir” gibid›racak kurumsal sloganlar at›ld›.1211 Mart 2007 / 95ciddiyetle ele al›nmas› gerekti¤inidüflünüyoruz” dedi.Önce inkar vesuçlamaOrtada bir iddia ve sunulmufl kan›tlarvar. Hükümetin burada ilkyapmas› gereken, olay›n do¤rulunuaraflt›rmakt›r, kamuoyuna inand›r›-c›, sa¤l›kl› bilgiler aç›klamakt›r. Ba-¤›ms›zl›¤›ndan kuflku duyulmayacaksa¤l›k kurumlar›n› yetkilendirmek,gerekirse buna uluslararas› hekimkurumlar›n› dahil etmektir.Ancak AKP iktidar›n›n ilk ifli buolmad›. Önce suskunlukla karfl›lad›-lar, bas›n yazmaz, konu gündemetafl›nmazsa, birçok meselede oldu¤ugibi, susmaya devam edeceklerdi.Ancak bekledikleri gibi olmad› veolay bas›nda yer buldu kaç›n›lmazolarak.Bunun üzerine aç›klama yapanAdalet Bakanl›¤›, daha hiçbir incelemedebulunmadan, an›nda “yaland›r”dedi, hatta “uluslararas› yalan”oldu¤unu iddia etti; “Öcalan’›n bugünekadar ciddi bir sa¤l›k problemiolmad›” dedi.Ancak tarihi boyunca, bu türyöntemlere baflvurmaktan çekinmemifl,komployu, provokasyonu, katletmeyipolitika haline getirmifl, heleher konuda halka yalan söylemeyibir siyaset tarz› haline getirmiflbir devlete kimsenin, bu aç›klamaile inanmas› beklenemezdi.


Ard›ndan Cemil Çiçek, üç kiflilikbir doktor heyetini gönderdikleriniaç›klad›. Bunu aç›klarken dahi,adeta heyetin raporunun ne olaca¤›-n› da ilan edercesine, “bu iddialaruluslararas› bir yaland›r” demeyide ihmal etmedi Çiçek.Karfl› sald›r› ve flovenistkoronun hezeyanlar›Bu yaz› yaz›ld›¤›nda, heyetin raporuhenüz aç›klanmam›flt›. Ancakoligarflik iktidar›n karfl› sald›r›s›an›nda bafllad›.Diyarbak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›,Öcalan’›n zehirlendi¤i aç›klamas›nailiflkin, Öcalan’›n avukatlar›‹rfan Dündar ile Mahmut fiakar hakk›nda“görevi kötüye kullanmak”tansoruflturma bafllatt›. Gündem Gazetesi’ninyay›n›, “Öcalan zehirleniyor”manfleti nedeniyle mahkemekarar›yla 1 ay durduruldu.“‹flareti” alan burjuva bas›n veDTP’ye Sistematik Baskıonun flovenist kalemflörleri karfl›sald›r›ya kat›ld›lar. Birbiri ard›s›raküfürlü, hakaret dolu, komplo teorisisüslemeli yaz›lar kaleme al›nd›.Bilimsel bir araflt›rma yap›lmas›n›istemek, yoksa böyle bir durum, bununnetlefltirilmesini istemek gibi,b›rak›n demokratik bir tutumu, akl›selim bir tav›rdan dahi uzakt› bu yaz›lar.fiovenist koroya göre “zehirleniyorolabilir” aç›klamas›n› yapanlar›namac›, Öcalan’›n sa¤l›¤›ndanduyulan kayg›n›n d›fl›nda her fleyolabilirdi! “Öcalan’› gündemde tutmakiçin yap›yorlard›... Newroz’akat›l›m› art›rmak için yap›yorlard›...Kendilerini tart›flt›rmak içindibunlar... Devleti Kürt sorunundaköfleye s›k›flt›rmaya çal›fl›yorlard›...PKK bebekleri öldürdü¤ünde sesiç›kmayan avukatlar, terörist bafl›n›nsa¤l›¤› olunca dünyay› aya¤a kald›-r›yorlard›...”Öte yandan DTP’ye yönelikbask›lar siyasi alanda oldu¤ugibi, adliye boyutuyla da songünlerde gittikçe t›rman›yor.Sadece son 10 günde sekizDTP yöneticisi tutuklan›rken60’dan fazla kifli gözalt›naal›nd›, parti binalar› bas›ld› veola¤anüstü kongre hakk›ndasoruflturma bafllat›ld›. Bask›-lara iliflkin DTP taraf›ndanyap›lan aç›klamada, bask›lar›nsistematik oldu¤u ve giderekart›r›ld›¤› kaydedildi. ‹fltebunlardan baz›lar›:◆ DTP Silopi ‹lçe Yöneticisi‹dris Algan, 'Say›n Öcalan'dedi¤i için gözalt›na al›n›phakk›nda soruflturma aç›ld›.◆ “Kerkük'e yap›lacak sald›r›Diyarbak›r'a yap›lm›fl say›l›r”diyen DTP Diyarbak›r ‹lBaflkan› Hilmi Aydo¤du, 23fiubat'ta tutukland›. O’nudestekleyen Batman ‹l Baflkan›Ayhan Karabulut ve üçarkadafl› gözalt›na al›naraksoruflturma aç›ld›. ◆ 18Ocak 2006 tarihinde bir bas›ntoplant›s›nda “Say›n Öcalan”diyen Ahmet Türk’e, 6Mart’ta sonuçlanan davada 6ay hapis cezas› verildi. ◆DEP Eski Milletvekili ve DTPParti Meclisi üyesi Sedat Yurttaflhakk›nda, Roj TV’de kat›ld›¤›bir programda ‘say›nÖcalan’ dedi¤i için, 7 Mart’tagörülen duruflmada 6 ay hapiscezas› verildi. ◆ ‹stanbul12. ACM, örgüt üyesi olduklar›iddias›yla yarg›lanan Öcalan’›navukatlar› ‹rfan Dündarile Mahmut fiakar’›n cezaland›r›lmalar›istendi. ◆DTP Bal›kesir ve Elaz›¤ il binalar›6 Mart günü bas›ld›.Adana ‹l Yöneticisi Sima Dorak’›nevi bas›larak gözalt›naal›nd›. ◆ DTP Van ‹l Baflkanl›¤›'na18 fiubat'ta bask›ndüzenledi, il baflkan› ‹brahimSunkur dahil 20 kifli gözalt›-na al›nd›. Sunkur ve GençlikMeclisi üyesi Abdulvahap Turan,tutukland›. ◆ Eski DTPDilovas› Belde Baflkan› ‹smail‹flçimen 1 Mart'ta tutukland›.◆ Ankara Baflsavc›l›¤›, 28fiubat'ta Ankara'da yap›lanDTP 1. Ola¤anüstü Kongresinedeniyle parti yönetimi vedivan kurulu üyeleri hakk›ndasoruflturma bafllatt›. ◆DTP Esenyurt ‹lçe Baflkanl›¤›jandarma taraf›ndan bas›ld›.DTP Büyükçekmece ‹lçe Baflkan›Subhi Sar›bulak'›n daaralar›nda oldu¤u befl kifli gözalt›naal›nd› ve üç kifli tutukland›.◆ Siirt ‹l binas›na 3Mart'ta bask›n düzenledi, ilbaflkan› Abdurrahim Taflç› dadahil 25 kifli gözalt›na al›nd›.Örne¤in, Hürriyet Baflyazar› OktayEkfli, flovenist bir zihniyetin nas›lmant›¤›n› yitirdi¤ini, “hukukdevleti” teraneleri okurken, “b›rak›nölsün!” demeye getirdi¤ini gösterdiherkese. Öcalan’a yönelikböyle bir tertibin olmad›¤›ndan gayetemin yazan Ekfli, avukatlar›naç›klamas›n› flöyle yorumlad›:“Tüm bunlar “var” imifl, “gerçek”imifl gibi kamuoyuna sunup, AbdullahÖcalan’› gündemde tutma, özellikled›fl dünyaya onu ac›nd›rma,ard›ndan “af ç›kart›n da serbestkals›n” taleplerini tahrik etmeamaçl› bir kampanya bafllatt›klar›-na yemin edebiliriz” (8 Mart)Öyle “ihtimal”, kuflku de¤il, kesinbilen Ekfli, Bas›n Konseyi Baflkan›oldu¤unu bir an unutup hükümetsözcüsü gibi, bas›n› “yazarakbu tuza¤a düfltünüz” diye suçlamay›da ihmal etmiyordu. T›pk› Çiçekler,Tayyipler, Genelkurmay gibi, “yazmay›n,görmeyin, duyurmay›n”ça¤r›s› yap›yordu.Asl›nda Ekfli ve onun gibi flovenistler,komplocu, katliamc› devletik›l›ç kalkan savunmaktan baflkahiçbir fley yapmamaktad›rlar. Gerçektesöyledikleri flu: “Ne var yanizehirlenmiflse, b›rak›n ölsün”!B›rak›n ortaya konulan delillerciddi olabilir, araflt›r›lmal› demeyi,Adalet Bakanl›¤›’n›n görevlendirdi-¤i doktorlar›n incelemesini bilebeklemiyor, aksine bunun gereksizli¤iniflu alayc› üslupla ortaya koyuyor:“... Üç uzman, Abdullah Öcalan’›nmübarek(!) saçlar› ile asil(!)kan›ndan ve idrar-› flahanesinden(!)al›nm›fl örnekleri inceleyerek...”Elbette Ekfli tek örnek de¤il,ama bu kesimlerin halet-i ruhiyesini,flovenist zihniyeti göstermesiaç›s›ndan tipik bir örnektir.Öcalan’›n avukatlar› taraf›ndanyap›lan aç›klamada dile getirilen iddialar›n,bu tür karfl› sald›r›larla, flovenistkampanyalarla üzeri örtülemez.Kürt sorununda katletmektenbaflka “çözümü” olmayan bir düzenden“her fleyin beklenebilece¤i”aç›kt›r. Öcalan’›n avukatlar›n›n talepleridikkate al›narak yerine getirilmelidir.1311 Mart 2007 / 95


✗19-22 Aral›k katliam davalar›Operasyon sahipsiz!19-22 Aral›k hapishaneler katliam›ndaÜmraniye Hapishanesi’ndekioperasyonlara iliflkin davaya geçenhafta devam edildi.2 Mart günü Üsküdar Adliyesi 2.A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülenÜmraniye katliam davas›nda yarg›-lanan askerler, önceki duruflmalardaoldu¤u gibi, yine “operasyona kat›lmad›klar›”ya da “d›flar›da bekledikleri”masallar› anlatt›lar. 11 May›s’aertelenen davaya, yarg›lananaskerlerden Emin Yöndem ve HamdiKaplan ile, müfltekilerden AliMurat Bal›k kat›ld›.Emin Yöndem ve Hamdi Kaplanisimli askerler daha önce ifade verentüm askerler gibi “operasyonakat›lmad›klar›n›” söylerken, Av.Güçlü Sevimli'nin, her ikisinin de“operasyona hapishane içinden kat›lanlar”belgesinde adlar›n›n geçti-¤ini hat›rlatmas› üzerine, panik vekorku içinde “biz yoktuk, öyle geçiyorolabilir ama içeride özel timlervard›, biz yoktuk” dediler. ‹lginçtir,askerler komutanlar›n›n ad›n› dahihat›rlam›yor, ba¤l› bulunduklar›alay›n neresi oldu¤unu dahi bilmiyorlard›!✗‘Digor’daAcemice ezberletilmifl ifadelerinard›ndan, Ali Murat Bal›k, operasyondayaflad›klar›n› anlatt›. Adaletsisteminin ifllemedi¤i, hukukunayaklar alt›na al›nd›¤› bir ülkede yaflad›¤›m›z›ifade eden Bal›k, “geceyar›s› bombalar ve kurflunlarla,gazlarla uyand›r›l›yoruz. Ve bununad›na ‘Hayata Dönüfl’ deniyor. Yap›lankatletmeydi. Direk hedef al›-narak atefl ediliyordu. Sürekli elbombas› kullan›l›yordu. 4 gün boyuncagaz›n her çeflidiyle yo¤un birflekilde karfl›laflt›k” dedi.Operasyonu anlatmakta zorland›¤›gözlenen Bal›k’›n ard›ndan,Avukat Güçlü Sevimli, operasyonakat›lan askerlere dair eksiklikleringiderilmesini isterken, duruflma, 11May›s tarihine ertelendi.‘Arabulucu Heyet’DinlenecekÖte yandan, Bayrampafla Cezaevi'ndekioperasyona iliflkin EyüpAdliyesi’nde devam eden davada,mahkeme heyeti, katliam öncesindetutsaklar ile hükümet aras›nda “arabuluculuk”yapan heyette yeralankatliam yapt›k’ itiraf›Y›l 1993. Demirel’inCumhurbaflkanl›¤›, Çiller’inbaflbakanl›¤›, Do¤an Gürefl’inGenelkurmay Baflkanl›¤›’nda, Susurluk’unkatlederek sindirme politikalar›n›nen pervas›z flekilde uyguland›¤›günlerdi. 15 A¤ustos'uny›ldönümü yaklafl›rken, PKK ateflkesça¤r›lar› yap›yordu, ancak devletinhaz›rl›klar› bambaflkayd›.Devlet Kürt halk›na yönelik büyükbir sald›r›ya geçti. Sald›r› sadecegerillaya yönelik operasyonlarlas›n›rl› de¤ildi, do¤rudan halk› hedefal›yordu. Amaç, katlederek sindirerek“denizi kurutmak”t›!15 A¤ustos için yürüyüfller yapan,kepenkler kapatan silahs›z halkavahflice sald›r›ld›. Digor Katliam›da bunlardan biriydi. 14 A¤ustosgünü Kars’›n Digor ilçesineba¤l› köylerden gruplar halindegösteri yapmak için Digor’a yürüyorduhalk. ‹lçe giriflinde yollar›panzerler, özel timler taraf›ndankesildi. Silahs›z, savunmas›zd›lar.Hunharca tarand›lar, aralar›nda çocukve yafll›lar›n da yerald›¤› 17köylü katledildi, 63 kifli yaraland›.Resmi aç›klama benzeri bütünolaylarda oldu¤u gibiydi: Köylüler‘gerilla’ olarak gösterildi, “çat›flmaç›kt›, ölü ele geçirildiler” denildi!Yarg› da onay verdi katliama,ayd›nlar›n dinlenmesine karar verdi.Tutsak avukatlar›ndan Ömer Kavili,Orhan Pamuk'un duruflma günüABD'den görüntülü olarak mahkemesalonuna ba¤lanmas›n› istedi.Hat›rlanaca¤› gibi, heyette yeralanayd›nlar, bir biçimde o görüflmelerinhükümet taraf›ndan istismaredildi¤ini ifade etmifllerdi. Heyetteyeralan Mehmet Bekaro¤lu isebunu daha aç›k bir flekilde ortayakoyarak, “kullan›ld›k” demiflti.fiimdi ayd›nlar›, gerçekleri ortayakoyma gibi bir sorumluluk bekliyor.Üstelik, katliamc›lar hakk›nda henüzaç›lan bir davan›n dahi bulunmad›¤›,katiller için soruflturma izninindahi verilmedi¤i, buna karfl›nkatliamdan sa¤ kurtulanlar›n san›ksandalyesine oturduklar› bir davadasorumluluklar› daha da artacakt›r.*Ümraniye’de neredeyse operasyonsahipsiz kalm›fl durumda, bukatliam› kim yapt›, ç›k›p savunanyok! Bayrampafla’da ise, diri diriyakanlar, kurflunlayanlar hakk›ndadava dahi aç›lam›yor! 12 insan›nölümü “faili meçhul” hale getirilmeyeçal›fl›l›yor.Ve bir yandan burjuva politikac›-lar› ve hukukçular›, Türkiye’nin hukukdevleti oldu¤u teranesini tekrarlamayadevam ediyorlar!!!katiller akland›. Ve A‹HM’e gidendava, geçen hafta sonuçland›.Devlet, “dostane çözüm” isteyerek,“katlettik, para verelim unutal›m!”demeye getirdi. Hükümetad›na yay›nlanan deklerasyonda,“Güvenlik güçlerinin afl›r› güç kullan›m›nedeniyle bu kadar insan›nölümünden ve yaralanmas›ndanhükümetimiz üzüntü duymaktad›r”denildi. Bu itiraft›, ama eksikti. 8özel timciyi beraat ettiren sistemyerinde duruyordu her fleyden önce.Üstelik ortada çat›flma yoktu ki“afl›r› güç” kullan›lm›fl olsun! Dahada önemlisi, tek tek katliamlar de-¤il, Susurluk politikalar›, bugün desüren Kürt sorununda “inkar-imha”politikalar› tart›fl›lmadan, “üzüntü”itiraflar› yaland›r.1411 Mart 2007 / 95


✗ ‹nfazc›lar Yarg› Korumas›ndaAdana’da 28 May›s 2004 tarihinde sokak ortas›nda fiiyar Perinçek’i infazetmek ve Nurettin Baflç›’ya iflkence yapmaktan yarg›lanan polisler 6Mart’ta görülen duruflmada beraat ettiler.Yarg› bir kez daha infazc›lara ve iflkencecilere kol kanat gerdi. Siyasi fiubepolisleri Davut Özatefl, Erhan Çilo¤lu ve Mesut Gürken’in yarg›land›¤›davada mahkeme “delilleri yetersiz” buldu.Klasik bir infazc› aklama senaryosuBu dava birçok yönüyle klasik bir ‘infazc› aklama’ davas›d›r. Benzerinionlarca infaz davas›nda görebilece¤iniz senaryodan baz› bafll›klara bakal›m:1- Olay›n ilk an›ndan itibaren, deliller Adana Emniyeti taraf›ndan karart›ld›.Bunun en klasik biçimi ise, tüm infaz davalar›n›n de¤iflmezi olan, infazedilen kiflinin elbiselerinin ortadan kaybolmas› oldu. Yani normal koflullardakaybolmas› mümkün olmayan elbiseler, infaz›n en önemli delili olduklar›için bir anda yok oluverdiler. Tek bafl›na bu bile aleni bir suçu örtbasetme giriflimi olmas›na karfl›n, mahkeme sormad›, soruflturmad› bile.2- ‹nfazc›lar› aklama gerekçesi olarak, “kendini savunma”mazeretine s›¤›n›ld›. Gerçekten kendini mi savunmufltu infazc›-lar, bir çat›flma m› yaflanm›flt›? Görgü tan›klar› tam tersini söylüyordu.Olay› gören tüm tan›klar, (polislerin kendileri hariç)fiiyar Perinçek’in planl› flekilde, aç›kça infaz edildi¤ini kan›tlayanifadeler verdiler. Mahkeme bunlar› de¤il, infazc›lar›n “kendimizisavunduk” yalanlar›n› esas ald›.3- Tan›klar› da bir yana b›rak›n, bir mahkemenin böyle birdurumda yapaca¤› ilk fley, olay›n yafland›¤› yerde keflif yapmakt›r. Çat›flmayailiflkin bir emare var m›, araflt›rmakt›r. Avukatlar›n bu yöndeki taleplerinidava boyunca hep reddeden mahkeme, “delil toplamay›” gereksiz buldu.4- Ayn› durum iflkence olay› için de geçerlidir. Nurettin Baflç›’n›n iflkencegördü¤üne dair doktor raporlar› olmas›na karfl›n, yok say›ld›. Doktor raporlar›na,bilime de¤il, iflkenceci polisleri itibar etti oligarflinin hukuku.Tablo ortada; bu ülkede hukuk, adalet var m›? ‹nfazc›lar›n, iflkencecilerinaymazca korundu¤u bir yerde, demokratikleflmeden, “iflkenceye s›f›rtolerans”tan söz edilebilir mi? ‘El so¤utmama’ politikas› AKP ile sürüyor!✗Türkler’in katiline beraatD‹SK genel baflkanlar›ndan Kemal Türkler’i 27 y›l önce katledenfaflist katillerden Ünal Osmana¤ao¤lu bir kez daha beraat ettirildi.5 Mart’ta görülen duruflmada, soruflturman›n geniflletilmesi talebini dahaönce reddeden Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi, Yarg›tay’dan dönen dosyada,faflist tetikçinin “bu suçu iflledi¤i hususunda mahkumiyetine yeterli vekati deliller bulunamad›¤›” iddias›yla beraat›na hükmetti. Oysa, faflist tetikçi,Kemal Türkler’in k›z› Nilgün Soydan taraf›ndan teflhis edilmiflti.27 y›l önce ifllenen cinayetin katillerini dahi korumaya devam eden biryarg›, asl›nda bu cinayetin as›l faillerinin kim oldu¤unu da göstermektedir.Türkler’in katledilmesi, geliflen devrimci mücadeleye, iflçi emekçilerin mücadelesinekarfl›, devletin devreye soktu¤u MHP’li faflistlerin cinayetlerindenbiriydi. T›pk› Çorum, Marafl, 1 May›s ‘77 katliamlar› gibi, geliflen hareketiterörize edip sindirmeyi amaçl›yordu. “Milliyetçiler cinayet iflliyordedirtemezsiniz” politikas› devam ediyor. Linçler, Dink cinayeti ve artansald›r›lar, faflistlerin bu politikadan gerekli mesaj› ald›klar›n› da gösteriyor.Yarg›tay Savc›s›:Yaflanan Vahflettir10 y›l önce Diyarbak›rE Tipi Cezaevi’nde 10PKK tutsa¤›n›n kafalar›parçalanarak katledilmesineiliflkin davada verilenkarar›n Yarg›tay’dabozulmas› istendi. Aralar›ndaüst düzey polis veaskerlerin de bulundu¤u 62 kiflihakk›nda verilen 5’er y›ll›k mahkumiyetinaz oldu¤unu belirten Yarg›-tay Savc›s› Gökhan Sayg›n, gerekçesindebaz› gerçekleri dile getiriyor.Sayg›n, tutuklular›n öldürülmesinintoplumun ortak bilincinin,duygusunun ve vicdan›n›n hiçbirzaman onaylamayaca¤› tarzda, vahflibir e¤ilim sergileyerek ve canavarcabir hisle meydana geldi¤ininalt›n› çizerek, san›klar›n a¤›rlaflt›r›lm›flmüebbet hapisle cezaland›r›lmalar›n›istedi.Dokunulmazl›k Kan›Temizleyemez!Süleyman Demirel, kendisiniDeniz Gezmifl, Hüseyin‹nan ve Yusuf Aslan'›n idamlar›ndansorumlu tutan ve"Elinizde kan izi var SüleymanBey. Menderes'in infaz›-n›n rövanfl›n› 3 gencin cenazesiüzerinden almak istiyordu"diyen, Sabah yazar› Ergun Babahan'›dava etti. Babahan'›n, Demirel’i'öç al›c› kifli' olarak tan›t›phakarette bulunmaktan, 32 aya kadarhapsi isteniyor.Demirel; Babahan’›n suçlamalar›nailiflkin ise, avukatlar›nca verilendilekçede “kürsü dokunulmazl›-¤›na” s›¤›nd›. Bu bile asl›nda, “suçiflledim, evet idam ettirmek içinelimden geleni yapt›m” itiraf›yd›.Demirel’in avukat›, “kürsü dokunulmazl›¤›oldu¤unu, meclisteki oyve sözlerinden, mecliste ileri sürdü-¤ü düflüncelerinden dolay› sorumlututulamaz” savunmas› yapt›.1511 Mart 2007 / 95


Üç Direniflçiden Adalet Bakanl›¤›’na Ça¤r›:GENELGE DERHAL UYGULANMALIDIR!Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›-¤› genelge üzerine 22 Ocak’da ölüm or u-cuna ara veren ölüm orucu direniflçileri Av. BehiçAflc›, Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz, 5 Mart’taortak bir aç›klama yaparak, genelgenin uygulanmas›noktas›nda ç›kan sorunlara dikkat çektiler. Üç direniflçininaç›klamas›n› afla¤›da sunuyoruz:"22 OCAK 2007 TAR‹H VE 45/1 SAYILI;ADALET BAKANLI⁄I GENELGES‹, F T‹P‹HAP‹SHANELERDE UYGULANMALIDIR!2000 y›l›ndan 2007 y›l›na dek süren F Tipi hapishanelerdekitecrite karfl› ölüm orucu direnifline bilindi¤iüzere 22 Ocak 2007 tarihinde ara verildi.Biz bu büyük direniflin son ölüm orucu direniflçileriolarak Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 22 Ocak 2007 tarihindeyay›nlanan 45/1 say›l› genelgeyi tecritin k›r›lmas›ndasomut bir ad›m olarak de¤erlendirmifl ve direniflimizinilerleyen günlerinde ölüm orucu direniflimizeara vermifltik.Bu genelgede direniflimize ara vermemize etkenolan flu hükümler söz konusu olmufltu:45/1 say›l› genelgede tutsaklar›n "tretman" kofluluolmadan biraraya gelmesi mümkün hale getirilmifltir.Bu ad›m tecritin k›r›lmas›nda belirleyici olmaktad›r.Yine söz konusu bu genelgede tutsaklar›n haftadaTAYAD'l›lardan Bakanl›¤ave Tecrit Karfl›tlar›na Ça¤r›10 saat birarayagetirilmesiöngörüldü¤ügibibizzat Adalet Bakan›'n›n kendisi bu sürenin 20 saate ç›-kar›laca¤›n› da taahhüt etmifltir.Ancak genelgenin yay›nlanmas›n›n üstünden yaklafl›k1,5 ay geçmifl olmas›na ra¤men, genelgenin hükümlerihalen uygulamaya geçirilmemifltir. F Tipi hapishanelerininidari yetkilileri genelge hükümlerini hayatageçirme konusunda ayak diremektedirler.Adalet Bakanl›¤› ve Ceza ve Tevkif Evleri GenelMüdürlü¤ü ise sorunlar›n çözümü do¤rultusunda seyircikalarak bu sonucun as›l muhatab› durumundad›rlar.Direniflçiler olarak geliflmeleri ve uygulamalar› dikkatleizliyoruz. Ve Adalet Bakanl›¤›n› uyar›yoruz;Adalet Bakan›, 45/1 say›l› genelge ile tan›d›¤›, sözlüolarak taahhütlerde bulundu¤u haklar› fiilen ifllevsizhale getirme hesaplar› yapmamal›d›r. Bu tür manevralarve hesaplar direniflimize yeniden bafllayaca¤›m›zanlam›na gelecektir.Ayr›ca ölüm orucu direnifline ara verirken F Tipihapishanelerde uygulamaya konulacak genelgenin takipçisiolacaklar›n› aç›klayan ve sorumluluk alacaklar›n›söyleyen, ayd›nlar›-sanatç›lar›, DKÖ ve meslekörgütleri temsilcilerini ve politikac›lar› sorunlar›n çözümüdo¤rultusunda giriflimlerde bulunmaya davetediyoruz.5 Mart 2007 / Av. Behiç Aflc›,Gülcan Görüro¤lu, Sevgi SaymazTAYAD'l› Aileler, ölüm orucunaara verilmesine vesile olan AdaletBakanl›¤›’n›n 45/1 say›l› genelgesininuygulanmad›¤›n› duyurmak vebu durumu protesto etmek için 7Mart günü ‹stanbul Taksim’de bireylem yapt›lar.‘Hapishanelerde 45/1 Say›l›Genelge Uygulans›n’ pankart› açanTAYAD'l›lar, eylemde "F TiplerindeTecrit ve Hak ihlalleri Sürüyor”,“45/1 Say›l› Genelge Uygulanm›-yor" yaz›l› dövizler de tafl›d›lar.Eylemde bir aç›klama yapan TA-YAD Baflkan› Mehmet Güvel flöylededi: “22 Ocak tarihinden bu yana45/1 say›l› genelgenin hapishanelerdehayata geçirilmesi için at›-lacak ad›mlar› bekledik ve izledik.Ancak gördük ki genelgedekihükümler hayata geçirilmiyor,kazan›lan haklar uygulanm›yor.Bu sonuçtan hiç kuflkusuz birincidereceden sorumlu olan AdaletBakan›d›r. Alt›nda kendi imzas›n›nbulundu¤u bu genelgeyi uygulatmakbakanl›¤›n iradesinin ve insiyatifininve niyetinin de göstergesiolacakt›r. Biz tutsak yak›nlar› olaraktecrite karfl› mücadelemizi tecritkalkana kadar sürdürece¤iz. Bu konudaöncelikli hedefimiz 45/1 say›l›genelgenin uygulanmas›d›r."1611 Mart 2007 / 95Yaklafl›k 80 kiflinin kat›ld›¤› eylemde,tecrite karfl› oldu¤unu söyleyenherkesi genelgenin uygulanmas›için mücadeleye ça¤›ran Güvel’inkonuflmas›n›n ard›ndan Av. BehiçAflc›, Gülcan Görüro¤lu ve SevgiSaymaz'›n genelgenin uygulanmas›nailiflkin yapt›klar› aç›klamaokundu.


Halk›n Hukuk Bürosu da 7 Martgünü bir aç›klama yaparak, tecritinkald›r›lmas› için somut ad›m olarakkabul edilen genelgenin uygulanmas›ça¤r›s› yapt›. Aç›klamadaözetle flunlar belirtiliyor:22 Ocak 2007 tarihinde AdaletBakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan45/1 say›l› genelge ile hiçbir flartaranmaks›z›n 10 tutuklu ve hükümlününhaftal›k 10 saat biraraya getirilmesiile hapishanelerin incelenmesive denetlenmesi noktas›ndaDemokratik Kitle Örgütlerinin kat›-l›m› kabul edilmifltir.Yine Adalet Bakan› çeflitli meslekodas› ve konfederasyon baflkanlar›nasözlü olarak "Sohbet görüflmesineç›kacak on kiflinin tespitedilmesinde kiflilerin talebinin esasal›naca¤› ... toplu biraraya gelmesüresinin 20 saate ç›kar›labilece¤ive on saatle s›n›rl› sürenin imkanlarçerçevesinde geçici olarak kabuledilmesi gerekti¤ini" belirtmifl vebu beyan bas›na da 23-24 Ocak2007 tarihlerinde yans›m›flt›r.Tecriti tamamen ortadan kald›rmayan,yaln›z ortadan kald›r›lmas›noktas›nda somut ad›m olarak de-¤erlendirilen bu geliflmeler üzerinesorunun taraf› ve muhatab› olduklar›n›aç›klayan Demokratik Kitle Örgütlerive ayd›nlar›n ça¤r›s›ylaölüm orucu eylemini sürdüren AvukatBehiç AfiCI, Sevgi SAYMAZve Gülcan GÖRÜRO⁄LU geliflmeleride¤erlendirmek ve izlemek üzereeylemlerine ara verdiklerini aç›klam›fllard›r.22 Ocak tarihli genelgenin yay›nlanmas›üzerinden yeterli zamangeçmesine ra¤men genelge hâlihaz›rdahiçbir hapishanede tam olarakuygulanmamaktad›r.◆ Çeflitli hapishanelerde; nedengöstermeksizin veya fiziksel imkâns›zl›kiddias›yla sürenin on saatinBakanl›k kendi imzas› ile yay›nlanan genelgeninuygulanmas›n› sa¤lamal› ve kamuoyu önündeverdi¤i sözleri bir an önce yerine getirmelidir.alt›nda kabul ettirilmeye çal›fl›ld›¤›görülmektedir.Tamamen bakanl›¤›n sözlü taahhüdününruhuna ayk›r› bulunan veiyilefltirme iradesinin süreklili¤indenflüphe duyulmas›na yol açan bututum terk edilmelidir.◆ Genelge tarihi ile "uygulama"tarihi aras›nda herhangi bir mekânsalsay›sal fark bulunmad›¤› aç›k oldu¤unagöre sözde imkâns›zl›k ilerisürülerek say› s›n›rlamas›na gitmenintamamen kötü niyetli bir tutumoldu¤una dikkat çekilmelidir.◆ Haftal›k toplam 10 (on) saatolan biraraya gelme süresinin hapishaneidarelerinin iradesine terk edilerekkeyfi olarak afla¤›ya çekilmesigiriflimleri genelgenin sözüne oldu-¤u kadar amac›na da ayk›r› bulunmakta,hakk›n kullan›lmas›n› zorlaflt›rmaktaveya imkâns›z hale getirmektedir.Ayn› genelge ile aç›kçadüzenlenen ve "ortak mekân yetersizli¤isorunu çözülünceye kadarkapat›lma birimleri de dâhil olmaküzere her türlü kapal› alan›n kullan›labilmesineimkân tan›yan düzenleme"hayata geçirilmelidir. BuYAfiASIN D‹REN‹fiYAfiASIN ZAFER1711 Mart 2007 / 95yönde bahane üretmek genelge koflullar›ndamaddi ve hukuki anlamdanyoksundur.◆ Genelgenin tretman kofluluolmaks›z›n biraraya getirmeyi düzenlemesinera¤men baz› hapishaneidarelerinin tutuklu ve hükümlüleridisiplin cezalar› oldu¤u gerekçesiyleasgari süreyi ihlal eden uygulaman›ndahi d›fl›nda tutmalar› kayg›vericidir.Genelgenin aç›k hükmü karfl›-s›nda, uygulay›c›lar yönünden "görevisuistimal suçu" oluflturacak bututum derhal terk edilmeli, sorumlularhakk›nda adli ve idari soruflturmayürütülmelidir.◆ Bakanl›k kendi imzas› ile yay›nlanangenelgenin uygulanmas›n›sa¤lamal› ve kamuoyu önünde verdi¤isözleri bir an önce yerine getirmelidir.Aksi tutum ve davran›fllarbakanl›¤›n tecrit uygulamalar›n› savundu¤uanlam›na gelece¤i gibi butarihten sonra meydana gelecekolumsuzluklar›n tarihsel ve siyasalsorumlulu¤unu da siyasal iktidarüzerinde b›rakacakt›r.Kocaeli Haklar ve ÖzgürlüklerCephesi, ölüm orucu direnifline araverilmesinin ard›ndan Büyük Direnifl’in122 flehidini anmak için bir etkinlikdüzenledi.6 Mart’ta Tuncelililer Derne-¤i'nde düzenlenen etkinlikte yap›lankonuflmalarda ölüm orucu direniflineara verilmesi de¤erlendirilirken,HÖC ad›na Ekin Günefl Sayg›l› taraf›ndanyap›lan konuflmada 19 Aral›ksald›r›s›n›n amaçlar›ndan, gelinennoktada elde edilen siyasi zafer vesomut kazan›mlardan bahsedildi. Ard›ndansöz alan Kocaeli TuncelililerDerne¤i Baflkan› Ruhi Çelik, dernekolarak bu konuya sürekli duyarl›l›kgösterdiklerini, bu etkinli¤e ev sahipli¤iyapt›klar›ndan dolay› da mutluolduklar›n› ve ölen 122 insan›nönünde sayg›yla e¤ildiklerini ifadeetti. Kocaeli Tecrite Karfl› Dayan›flmaKomitesi ad›na Barbaros Tantanda yaflanan sürece duyars›z kalman›nimkâns›z oldu¤unu belirtti.Etkinlikte FOSEM taraf›ndan haz›rlanan'Umut Ya¤muru' adl› filmgösterilirken, Kocaeli Gençlik Derne¤iTiyatro Grubu, haz›rlad›klar›oyunu, Grup K›v›lc›m'›n müziklerieflli¤inde sahneye koydu. Etkinlik,kat›lan 150 kiflinin coflkulu halaylar›ylasona erdi.


Kand›ra F Tipi’nde‹fiKENCEKand›ra F Tipi’nden Taner Korkmaz’›n27 fiubat 2007 tarihli mektubundanaktar›yoruz:16 fiubat Cuma günü arkadafl›m›z Mehmet Sa¤l›k,araman›n yap›l›fl tarz› üzerine ç›kan bir tart›flman›n ard›ndan"Müdürle görüfltürece¤iz" denilerek bir odayasokulup, burada feci halde dövülüyor. Ard›ndan da 'süngerlioda' diye tabir edilen her taraf› süngerle kapl›, kapal›hücreye at›l›yor. Uzun süre geri gelmeyince merakedip sorduk. Bir cevap da alamay›nca, ›srar etmemizüzerine, ancak birkaç saat sonra durumundan haberdarolabildik. Ve ard›ndan da Mehmet, yüzü gözü kanlariçinde hücreye getirildi. ... Bu olayda sorun arama de-¤ildi. Öyle olsayd› bir flekilde çözülürdü zaten. Dahaönce de benzer sorunlar yaflanm›fl ve çözülmüfltü. Budefa anlafl›lan o ki niyet fark› vard›. Bu yüzden tahammülsüzlükdiyoruz. Politik zaferimize yönelik bir sald›-r›d›r bu esas›nda.... Genelgenin ard›ndan 7 y›l›n akabinde birbirimizlekucaklaflaca¤›m›z için heyecanland›k ve bu heyecan›halen canl› tutuyoruz. Çünkü henüz biraraya gelebilmiflde¤iliz. ... Yeterli yer olmad›¤› söyleniyor. Biz de genelgeningere¤inin yap›lmas›n› söyledik ve bekliyoruz.***‹dare Ayak SürüyorTekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden Kenan Günyel’in 23fiubat tarihli mektubundan aktar›yoruz:13 fiubat Sal› günü sohbet alan› olan ailelerle aç›kgörüfl yapt›¤›m›z yere götürüldük. Bizim hücre ve di¤erhücre ile ç›kt›k. Yani 6 kifli. 2 saat sürdü. O hafta bir dahaç›karmad›lar. Sonraki hafta (19-23 fiubat) da hiç ç›-karmad›lar. ‘Yeni düzenleme yap›p ç›karacaklar’m›fl.Bakal›m yeni düzenleme ile nas›l olacak?***Sincan F Tipi’nden Kaan Ünsal’›n 14 fiubat 2007tarihli mektubundan aktar›yoruz:Bu mektupla birlikte 3 adet karar gönderiyorum: YürüyüflDergisi’nin 76, 77 ve 78. say›lar› ile gençlik dergisinin2 say›s›n›n sak›ncal› bulunmas› ile ilgili E¤itimKurulu, Ankara ‹nfaz Hakimli¤i ve Ankara 2. A¤›r CezaMahkemesi’nin karar›. Cezaevi E¤itim Kurulu, hakk›ndatoplatma, yasaklama karar› olmayan, bayilerdesat›lan, serbestçe da¤›t›lan bu dergilerin bize verilmemesiiçin karar ald›. ...Yürüyüfl Dergisi’ni 64. say›dan sonra -yani 30 haftad›r-okuyamad›k. Sürekli buna benzer kararlarla dergilerden,kitaplardan yararlanmam›z, okumam›z engelleniyor.not düflüyoruz✔ Tekeller “ifline” bak›yorGenelkurmay’la AKP hükümeti, “Barzani’yle görüflelimmi görüflmeyelim mi?” diye kavga ededursun,tekeller, Barzani’nin yönetimindeki Kuzey Irak’ta ticaretve yat›r›mlar›n› sürdürüyorlar.Geçen hafta, Çukurova Grubu’nun Kuzey Irak'ta (yaniBarzani’nin yönetimindeki Güney Kürdistan’da) açt›-¤› kuyulardan birinde daha petrol buldu¤u aç›kland›.Çukurova Grubu bünyesindeki Genel Enerji Afi’ninaçt›¤› kuyu, “Taq Taq sahas›” ad› verilen bölgede bulunuyor.Bu bölge ise, Kerkük'ün 60 kilometre kuzeydo¤usunda.K›sacas›, tekellerin Güney Kürdistan’daiflleri yolunda, Barzani’yle de bir problemleri yok!!!✔ 2 yafl›nda hapishanedeNuriye ‹reç, bundan bir süre önce hastanede sezeryanlado¤um yapt›. Ama hastane masraflar›na ödeyemedilerve borç senedi vererek ç›kabildiler hastaneden.Ne var ki, 719 YTL tutar›ndaki o borcun bir k›sm›n›ödeyemediler. Patronlar ve patronlar›n devletihemen yakas›na yap›flt› ‹reçler’in. Ve geçen hafta, 32yafl›ndaki Nuriye ‹reç, 38 yafl›ndaki kocas› Ahmet‹reç ve 2 yafl›ndaki çocuklar›yla birlikte, Mersin E TipiCezaevi’ne at›ld›lar.Evet, “hastanede rehin kalma dönemi” bitmifl, flimdianneleri, babalar›, çocuklar›yla birlikte hapsetme dönemibafll›yordu. Baflbakan Erdo¤an ‘Benim ülkemdebu olamaz’ demifl. O zaman baflka bir ülkede olmuflolmal› veya Erdo¤an bu ülkede yaflam›yor! Herneyse, “imdada bir hay›rsever yetiflti” ve ‹reçler ç›kar›ld›larhapishaneden. Bir hay›rseverle küllemifl mi oldunuzflimdi bu Türkiye gerçe¤ini???✔ Bu ‘üçüncülük’ kimin utanc›???AB'ye ba¤l› Avrupa Yaflam ve Çal›flma Koflullar›n› ‹yilefltirmeKurumu taraf›ndan haz›rlanan bir rapor, i flyerindecinsel tacizde Türkiye’yi “Avrupa üçüncüsü”olarak gösteriyor.Hat›rlanaca¤› gibi, bir süre önce de internette, çocukpornosuyla ilgili sitelere en fazla Türkiye’den girildi-¤ini gösteren bir araflt›rma yay›nlanm›flt›. Keza, Uluslararas›Göç Örgütü’nün 2004’te yay›nlad›¤› rapordada, “Türkiye'nin kad›n ticareti ve fuhuflta merkezüs haline geldi¤i” gösteriliyordu.Ne oluyor? Veya, nas›l oluyor da, “muhafazakar, mütedeyyin”bir toplumda böyle bir sonuç ortaya ç›k›-yor... Bu yozlaflma nas›l kendine zemin bulupyay›l›yor. Ama tüm bu rakamlardan, istatistiklerdenve olaylardan daha önemli ve daha vahim olan,bu ülkeyi yönetenlerin bunlar› görmezden gelen tutumudur.1811 Mart 2007 / 95


Büyük Direnifl’in son neferleriolan Gülcan Görüro¤lu ve BehiçAflc›’n›n tedavileri sürerken, direnifleara verilmesinin ard›ndan ilk kezgörüfltük onlarla. Geçen hafta Gülcan’ayer vermifltik. Bu hafta da BehiçAflc›’ya kulak veriyoruz.Bir an önce iyilefliptutsaklar› ziyaret edece¤im◆ fiu an sa¤l›k durumunuz nas›l,tedaviniz nas›l gidiyor, ne türbir tedavi uygulan›yor?Ölüm orucuna ara vereli yaklafl›kbir ay oldu. 22 Ocak'tan berihastanedeyiz, bu sürenin 10 günüyo¤un bak›mda geçti, reanimasyonservisinde. O serviste geçirdi¤imgünlerin zaten çok az bir k›sm›n›hat›rl›yorum, hastaneye kald›r›ld›-¤›m anda durumum biraz a¤›rm›fl,çok a¤›r bir enfeksiyon tüm vücudukaplam›fl, ütonom açl›k var, vücuduntüm ya¤ ve kas kitlesi erimifl.Sorumluluklar›m›zçok daha fazla artt›Behiç Aflc›, direnifle ara verdiktensonra ilk kez Yürüyüfl’e konufltu1911 Mart 2007 / 95Vücut birçok fonksiyonunu durdurmufl,örne¤in art›k kan üretmiyormufl,asgari anlamda enerji kullan›ld›¤›için art›k temel organlar çal›fl›-yor, örne¤in kalp gibi. Koma halindeasl›nda getirilmifliz hastaneye.Uyutulmuflum ve yo¤un bir tedaviuygulanm›fl, antibiyotik tedavisi,kan ve kan ürünleri verilmifl, sonuçtatedaviye cevap vermiflim. fiu ans›v› mamaya geçtik, 9-10. günündeacil dahiliye servisine getirildim.Burada da gerçekten uzman, ‘96Ölüm Orucu’ndan deneyimi olanbir ekibin denetiminde tedavilerimizdevam ediyor. Vücudun eksikolan maddeleri tamamlan›yor. fiu anorganlar›n hemen hepsi normal çal›-flabilir duruma geldi. Sadece gözlerimdebulan›k görme problemi var,halen cisimleri birbirinden ay›rtedemiyorum, televizyon izleyemiyorum,gazete okuyam›yorum. Buda zaten zaman içinde çözülecekolan bir mesele.Bunun d›fl›nda, bir aksilik olmazsayar›n diyet beslenmeye bafllayaca¤›z,biraz daha rahatlam›flolaca¤›z. Vücut her fleyini kaybetmifldurumda doktorlara teslim edildik.fiimdi doktorlar da vücudunkaybetti¤i o her fleyi yerine koymayau¤rafl›yorlar. Kas kitlesi, vücudunya¤ kitlesi, di¤er dokular› organlar›nyeterli ve düzgün çal›flmas›n›nsa¤lanmas› vs. hepsini yapmayaçal›fl›yorlar. Son yap›lan kontrollerdede her fley normal ç›kt›. Do¤alolarak 293 günlük bir açl›k sözkonusuyduhiç kas dokusu kalmam›flt›.Oluflan bu kaslar normal bir insan›nkaslar› gibi de¤il, aktif hale getirmekgerekiyor, yatakta veya oturarakkültür fizik hareketleri yap›-yoruz. Yeni yeni aya¤a kalk›p yürümeantremanlar›na bafllad›k. 10metre, 20 metre kadar yürüyüp dinleniyorum.Yürüme antremanlar›ndaüç defa aya¤›m burkuldu. Yanikaslar bu kadar zay›f. Hedefimiz biran önce iyileflmek, ifllerimizin bafl›-na geçmek.Ölüm orucu flehitlerinin mezarlar›n›ziyaret etmek gerekiyor, bubizim borcumuz, hapishanedeki tutsaklar›ziyaret etmek gerekiyor. Onlariçin ölüme yatt›k. Ve demokrasimücadelesi anlam›nda toplumunde¤iflik kesimlerinden son derecegüzel tepkiler geldi. Onlarla enaz›ndan bir teflekkür görüflmeleriyapmak gerekiyor.Anlamayanlar olacakt›r◆ Eylemi bitirme karar›n›nverildi¤i an› nas›l yaflad›n›z?Avukat olmamdan kaynakl›ölüm orucundaki geliflmelerin büyükbir k›sm›n› çok daha yak›ndantakip edebildim, belki di¤er direniflçileregöre fark›m›z bu oldu. Böylebir bitifl bekliyor muyduk? Aç›kças›beklemiyordum. Çünkü Adalet Bakan›anlafl›lmaz bir flekilde uzlaflmazbir görüntü sergiliyordu. Hemenher türlü öneriyi klasik bir terördemagojisiyle reddediyordu. ‹stedi¤itek fley direnifli b›rakmam›zd›.Böyle bir fley olmas› mümkünde¤ildi. Her fley çok h›zl› geliflti. Biranda genelge gündeme geldi, haftada10 saat müvekkillerimizin hiçbirkoflula ba¤l› olmaks›z›n birarayagelmelerini sa¤layacak bir genelge.Bu haberi al›nca hem flafl›rd›mhem de merak etmeye bafllad›m.Müvekkillerimiz, bunun tecritinkald›r›lmas› konusunda ilk ad›molaca¤›n› düflünerek, kabul edipölüm orucuna ara vereceklerini söylediler.Onlar›n ara vermesi durumundazaten biz de ara verecektik.Genelgenin ak›betini bekledik. Yan›m›zdao zaman çok az insan vard›,bir aç›klama yapmam›flt›k henüz.Sonra haber geldi, D‹SK, ‹stanbulBarosu, TTB baflkanlar›, YaflarKemal, heyet olarak ziyarete gelecekler.Ve "bakanl›k genelgeyi yay›nlad›,bu tecritin kald›r›lmas› anlam›ndabir ilk ad›md›r, sizler de direniflib›rak›n" ça¤r›s›n› yapmaya


Halk›n hemenher kesimiçokaç›k bir flekildetecritkonusundabilgi sahibive tecritinmücadeleedilmesi gerekenbir iktidarpolitikas›oldu¤ukonusundaherkes hemfikirart›k.geldiklerini haber ald›k. Onlar ziyaretegeldiklerinde bakanl›k genelgeside yay›nland›.Hepimizi çok mutlu etti bu. Hat›rl›yorumo an›, gözlerim dolu doluoldu. Çünkü bir sonuç elde ettik. Busonucu flu anda anlad›¤›m kadar›ylasol anlamad› henüz. 122 insan bununiçin mi öldü, 7 y›l direnifl bununiçin mi yap›ld›... gibi de¤erlendirmeleryapm›fllar. Kendi içinde birsürü fleyi tafl›yan bambaflka bir sonuçtu.Dile kolay 7 y›ll›k bir direniflinsonu. 122 flehidin sonu. Bu sonugetiren elbete 122 flehittir. Onlar›nflehitlikleri direnifli bu noktaya ç›-karm›flt›r ve elde edilen sonuç kendiiçinde oldukça de¤erlidir bence.Yani çok karmafl›k duygular yaflad›¤›m›hat›rl›yorum. Tutsaklarad›na çok sevindim, birbirlerini görebileceklerart›k. K›sa bir süre önceErcan Kartal ve Ali Osman Kösebiraraya getirilmifllerdi, o zamanflöyle düflünmüfltüm. Bu sonuç bile7 y›ll›k sürece de¤er. Onlar› yüz yüzegetirmek görüfltürebilmek, insansesini ulaflt›rabilmek için 7 y›ll›ksüreç de¤er diye düflünmüfltüm. Ayn›s›oldu. fiimdi müvekkillerimizbirbirini görebilecekler, doyas›yasohbet edebilecekler. O zaman çokbüyük bir mutluluk yaflad›¤›m›z›hat›rl›yorum. Do¤rusu belki dahaçok taze oldu¤u için duygular›m›z›kolay anlatam›yoruz. Uzunca birsüre konuflamad›¤›m› hat›rl›yorum.Karmafl›k duygular yaflad›k bir yandanda. Bir yanda ödenen bedel biryandan yarat›lan sonuç. Ben önemlibir sonuç diye düflünüyorum. Solçocukluk hastal›¤›ndan bir türlükurtulamam›fl. Anlam›yorlar. Sürecinbütünlü¤ünü düflündü¤ümüzdebile kendi içinde çok ö¤retici, dersç›kar›lmas› gereken fleyler oldu¤unuve kendi içinde birçok zaferi tafl›d›¤›n›düflünüyorum. Bunlar› düflündüm.Zaten heyet ziyarete geldi-¤inde onlarla da konuflamad›m. Tamambakanl›k genelgeyi yay›nlarsabiz de tedaviye bafllayaca¤›z. Mademki müvekkilerimiz bu genelgeyikabul ediyorlar bize düflen tedaviyebafllamak diyebildim sadece.Mesele nas›l öldü¤ünüz◆ Yüzlerce günlük açl›¤› yaflayanlarya flehit oldu, ya gazi, yada hain... Siz ise ölümün efli¤indendönerek zaferi yaflad›n›z...Ölüm orucuna bafllarken bu tart›flmay›da çok yaflam›flt›m kendiiçimde. Ölüm orucunda var›lacaknokta bellidir. Ya taleplerimiz kabuledilecek ve biz yaflayaca¤›z ya daölece¤iz. Ölümü daha farkl› bir yerekoymak gerekiyor, devrimcilikleölüm iç içedir, bunu yaratan da siyasiiktidard›r. Çünkü devrimcili¤i fizikenyoketmeye çal›fl›yorlar. Butart›flmay› tekrar tekrar yapt›m ve flusonucu ç›kard›m. Ölümden korktu-¤umu ya da korkmad›¤›m› söyleyemem.Çünkü ölüm bir gerçeklik,mesele nas›l öldü¤ümüz, kim içinöldü¤ümüz. Ben eyleme bafllad›ktan10 gün sonra bir avukat arkadafl›m›zadli bir flekilde b›çakland› veöldü. Ben onunki gibi bir ölümü aslatercih etmek istemezdim. Ölümorucundaki bir ölüm tercih edilebilecekbir ölümdür. Burada bir amaçvar ve baflkalar› için kendi hayat›-m›zdan vazgeçiyoruz. Zaten bu hesaplaflmay›yapt›ktan sonra ölümhem do¤allaflt› hem gündemizdenç›kt›. Zaten hastaneye kald›r›ld›-¤›mda art›k son anlar›m›z› yaflamaktaym›fl›z.Doktorlar öyle söylüyor,en fazla bir gün daha yaflarm›-fl›m. Yani ölebilirdik, bu da zaten bueylemin kendi do¤all›¤›nda olan birsonuç. Böyle olmad› bambaflka güzelbir sonuç yaflad›k. Bu sonucuanlatmak hakikaten çok zor, isterdikki di¤er arkadafllar›m›z da bunugörsünler, Fatma, Ahmet ‹bili, hepsibu sonucu görsün. Ama eminim kionlar da görüyorlar bu sonucu.Ya flehit olacakt›k ya da direniflbitecekti. Direniflin bu noktada haberverilmifl olmas›ndan dolay› elbettemutluyuz. Gerçekten çok ola-¤an üstü sonuçlar yarat›ld›.Demokratik mücadeledegüzel örnekler yarat›ld›◆ Bu süreçte hukukçular›n yeral›fl›n›ve sürecin hukuk ve adaletaç›s›ndan kazan›mlar›n›n birde¤erlendirmesini yapar m›s›n›z?Sadece hukukçular ve avukatlarde¤il asl›nda toplumun büyük birkesimi görev ve sorumluluk ald›. Azönce, anlam› olan bir sonuçtur derkenkastetti¤im biraz da buydu. Ayd›nlar,sanatç›lar, avukatlar, sendikac›lar,iflçiler, memurlar... toplumunbirçok kesimi direniflin içindedaha aktif yeralmaya bafllad›. Vetecrite karfl› bir birlik yaratt›lar.Avukatlar, bafltan itibaren süratleörgütlendiler ve kendilerini örgütlediler,arkas›ndan toplumun de¤iflikkesimlerini örgütlemeye çal›flt›lar.Eylemlerle etkinliklerle bir yandanbakanl›k üzerinde bask› yaratarak,bir yandan de¤iflik kesimleri örgütlemeyeçal›flarak tecrit konusundabir duyarl›l›k yaratmaya çal›flt›lar.Bunu da baflard›lar. Bugün san›r›mflunu söyleyebiliriz, halk›n hemenhemen her kesimi çok aç›k bir flekildetecrit konusunda bilgi sahibi vetecritin mücadele edilmesi gerekenbir siyasi iktidar politikas› oldu¤ukonusunda hemfikir. fiöyle güzelbir fley oldu, bu sürecin belki de enbüyük kazan›mlar›ndan birisidir diyedüflünüyorum; tecrite karfl› mücadeleetmek için biraraya gelenavukatlar, ayd›nlar, sanatç›lar kal›c›örgütlenmeler yaratmaya bafllad›larve direnifle ara verilmesinden sonrada¤›lmad›lar. Örne¤in avukatlar bulunduklar›yerlerde gündeme müdahaleediyorlar ve bunu tecrite karfl›avukatlar kimli¤iyle yap›yorlar. Ya2011 Mart 2007 / 95


da sanatç›lar tecrite karfl› mücadelekomitesinde yeralmaya devam ediyorlar.Bunlar ciddi bir kazan›m.Özellikle demokratik mücadelenas›l verilir sorusuna cevap olabilecekgüzel bir örnektir bu pratik. Buaç›dan güzel bir geliflme çünkü gerekavukatlar gerek sendikac›lar, iflçiler,memurlar hepsi tecrite karfl›mücadelede sorumluluk sahibidirlerasl›nda. Bu görev ve sorumluluklar›n›çok daha önce görüp yapmalar›gerekiyordu. Ama önemli de¤il, hat›rlad›larkendileri için böyle bir hedefkoydular. Kal›c› örgütlenmeleryarat›lmaya çal›fl›ld›. Bugün tecritekarfl› yar›n baflka konularda mücadeleedecekler. Demokrasi mücadelesindehemen her konuda müdahaleedebilecek kararl›l›¤› olan örgütlenmeleryaratmaya bafllad›lar. Türkiye'dedemokrasi mücadelesininkazan›m›d›r bu sonuç.◆ Gerek direnifl sürecinin bütününe,gerekse de sizin içinde yerald›¤›n›zbölümüne iliflkin eklemekistedikleriniz var m›?Biz yafl›yoruz ama anlatam›yoruz.Kuflkusuz bu direnifle iliflkinsöylenecek çok fley var ve bunu dabiz söylemeliyiz. fiu an aç›kças› bukonudaki düflüncelerimi tam olaraktoparlayam›yorum. Çünkü o kadarçok fley yafland› ki. Yani 19 Aral›ksald›r›s›, cenazeler, Armutlu, ordakisald›r› direniflin her bir günü her biran› hepsi ayr› ayr› anlat›lmas› gerekenfleyler. San›r›m bunu toparlamakve anlatmak bize düflüyor yine.Biraz zamana ihtiyac›m olacak diyedüflünüyorum. Çünkü flu an her fleyçok s›cak, ama süreç bitmedi asl›nda.Sadece ölüm orucu direniflineara verildi tecrite karfl› mücadelede.Yoksa tecrite karfl› mücadele devamediyor. Çünkü tecrit devam ediyorama bu haliyle bile birçok ö¤reticili¤iolan bir süreçti yaflad›¤›m›z 7y›l. Elbette bu süreci anlataca¤›z.Rehavete kap›lmamal›y›z◆ Yürüyüfl okurlar›na bir mesaj›n›zvar m›?Çok k›saca flunu söyleyeyim.Olan ölüm orucu direnifline ara verilmesidir,tecrite karfl› mücadelebitmemifltir. Sorumluluklar›m›z çokdaha fazla artt›. Siyasi iktidara birbiçimde tecriti kabul ettirdik politikaanlam›nda. fiimdi sorun bunuçözmektir. Bu da bizim yarataca¤›-m›z kamuoyu bask›s›yla olacakt›r.Tecrite karfl›mücadele devamediyor.Sorumluluklar›m›zçokdaha fazlaartt›. Siyasiiktidara birbiçimde tecritikabul ettirdik.fiimdisorun bunuçözmektir.Bunu yapabilece¤imizigördük.Bunu yapabilece¤imizi gördük.fiu anki pratik bunu da gösterdiasl›nda. Çünkü iflin en zor k›sm›n›asl›nda çözdük, hallettik. Siyasi iktidaratecriti kabul ettirdik en zork›sm› buydu. Bundan sonra çözmekonusunda biraz daha çaba, emekharcamak gerekiyor. Bu konudakendi öz gücümüze güvenmemizyeterli. O gücümüze güvenerek ataca¤›m›zad›mlarla bu sorunu çözebilirizdiye düflünüyorum. Bu nedenleherkesi rehavete kap›lmadaneskisinden biraz daha fazla çal›flmayaça¤›r›yoruz.‹zmir Tecrit Karfl›t› BirlikMücadelesini Sürdürecek‹zmir Tecrit Karfl›t› Birlik, 2 Mart’ta düzenledi¤i eylemle,“Tecrite karfl› mücadelemiz sürecek!” dedi. Kemeralt›giriflinde biraraya gelen birlik üyeleri ad›na konuflanYurdagül Gümüfl, mücadelenin yeni bir aflamayagirdi¤ini belirtti.‹ktidar›n direnifli yok sayma çabas›n›n sonuç vermedi¤inikaydeden Gümüfl, “fiehitlerimiz baflta olmaküzere, ödenen a¤›r bedeller sonucunda tecrit gerçe¤inikabul eden iktidar, hiçbir ön koflul olmaks›z›n belirlisay›da insan›n biraraya gelmesini kabul etmek zorundakalm›flt›r” dedi. Bu ad›m›n olumlu ancak yetersiz oldu-¤unu belirterek, genelgenin hayata geçirilmesinde FTiplerinde sorunlar yafland›¤›n› hat›rlatan Gümüfl, Birlikiçinde yeralan siyasi yap›-lar›n bu sürecin takipçisi olacaklar›n›ve tecrit tamamenkald›r›lana kadar mücadeleninsürdürülece¤ini belirtti.Eylemde, “Tecrit ‹flkencedirTecrite Son, Yaflas›n DevrimciDayan›flma” sloganlar›at›ld›.Günay Ö¤rener An›ld›Büyük Direnifl’in 109. flehidi olan Günay Ö¤rener, 4 Mart günü Antalya,Isparta ve Burdur'dan gelen arkadafllar› ve yoldafllar› taraf›ndanan›ld›. K›z›l bayrak ve tek tiple, "Günay Ö¤rener Ölümsüzdür","Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" sloganlar›yla yürüyüfle geçenkitle, Günay'›n mezar›na yaklafl›rken "Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Zafer"sloganlar›n› att›lar. Sayg› duruflunun ard›ndan Günay'›n hayat›ve vasiyeti okundu. fiiir ve marfllar›n ard›ndan Günay'›n vasiyetineuygun olarak göl k›y›s›nda da k›sa bir anma gerçeklefltirildi.2111 Mart 2007 / 95


hayat›niçindekiteoriMarksizm, kurtuluflyolunun bilimidirMARKS‹ZM -2Merhaba sevgili okurlar›m›z.Sohbetimize geçen hafta kald›¤›m›zyerden devam ediyoruz. Lenin“Marks’›n ö¤retisi”ni oluflturanbölümler olarak flunlar› s›ralam›flt›hat›rlarsan›z:- Felsefi Materyalizm- Diyalektik- Materyalist Tarih Kavram›- S›n›f Savafl›m›Geçen sohbetimizde Marksizm’-in tarifi üzerinde durduktan sonramuhtevas›na geçmifl ve yukar›da say›lanlardanmateryalizm üzerindedurmufltuk. Di¤erlerine de özet olarakda olsa de¤inece¤iz. Ancak sohbetimizinbu bölümüne Marksizmkonusundaki baz› elefltirel, dahado¤rusu elefltirel de de¤il, inkarc›,yads›mac› görüflleri ele alarak bafllayal›m.Öyle daha iyi olmaz m›?Mazlum: Bence de iyi olur.Bu bafll›klar› ele al›rken, bu inkarc›yaklafl›mlara da cevap vermifl oluruz.Marksizm’i yok sayan bu söylemleringüncel bir örne¤ini son zamanlar›noldukça popüler isimlerindenbiri olan Noam Chomsky dilegetiriyor. Bak›n neler diyorChomsky:“Marksizm, Freudçuluk; Bunlar›nher birinin irrasyonel bir kültoldu¤unu düflünüyorum.Onlar teolojidir, dolay›s›yla onlar,teoloji dendi¤inde akl›n›za negeliyorsa odur; bundan daha fazlabir fley olduklar›n› düflünmüyorum.... Marksizm ve Freudçuluk gibikavramlar örgütlü dinin tarihineaittir. ... Bana öyle geliyor ki ‘Marksizm’gibi bir fleyi tart›flmak bile zatenbir hatad›r.”Birincisi, Marksizm’le Freudçulu¤uayn› kategoriye koymak bilimselbir tutum de¤il zaten. ‹kincisi,ikisini de “ak›ld›fl›” buluyorChomsky. ‹nsan akl›n›n do¤a, toplumve tarih karfl›s›nda ulaflabildi¤ien üst noktalardan birini böyle nitelendirmektendaha ak›ld›fl› bir fleyolamaz herhalde. Kald› ki, do¤adave toplumda olan biten her fley karfl›s›ndasadece izleyici olmay› ve r›-za göstermeyi öneren dinlerin aksine,bu geliflmeye müdahil olmay›öneren Marksizm’i “dinin tarihine”ait bir parça gibi göstermek deMarksizm’den hiçbir fley anlamamakt›r.Chomsky, Marks’›n felsefeningörevi yorumlamak de¤il, de¤ifltirmektirfleklindeki yaklafl›m›n› daya duymam›fl, ya anlamam›fl olmal›!Chomsky devam ediyor:“Marx’›n soyut bir kapitalizmmodeli vard› -size hakikati söylemekgerekirse bunun ne kadar de¤erlioldu¤u konusunda emin de¤ilim.”“Kanunlar›n oldu¤u varsay›l›r(yani tarihin ve ekonominin kanunlar›).Onlar› anlam›yorum, tüm söyleyebilece¤imbu; peflinden gidece-¤imiz herhangi bir kanun varm›fl gibigelmiyor bana... tarihteki ‘kanunlar›’bildi¤imizi düflünmüyorum.... En az›ndan onun, her sa¤duyuluinsan›n ö¤renmesi ve kullanmas›gereken, s›n›f ve üretim iliflkilerigibi baz› ilginç kavramlar ortayakoydu¤unu düflünüyorum.” (Aktaran,26 Aral›k 2005, Birgün)Eh, sözlerinin en sonunda lütfetmifl,Marks’›n ö¤renilmesi ve kullan›lmas›gereken baz› ilginç kavramlarortaya koydu¤unu söylemifl...Gerçi bunda da yan›l›yor, Marks’›nkendisinin de belirtti¤i gibi, s›n›flar›nvarl›¤›n›, s›n›f savafl›n› ortayakoyan Marks de¤ildir.Neyse, kitaplar›na, genel ve güncelçözümlemelerine bu kadar ilgigösterilen birinin Marksizm hakk›ndabu kadar s›¤, bu kadar kör bir de-¤erlendirme yapmas› ilk anda pekanlafl›l›r gibi de¤il. Ama mesele fluki Chomsky, tüm ‘muhalifli¤ine’ra¤men, esas›nda sistem içidir. Dahas›,sözlerindeki agnostizmin [tarihin,toplumun kanunlar›n› bilemeyiz]de gösterdi¤i gibi, esas olarakidealist dünya görüflünden, metafiziktende kopamam›flt›r. Bu noktadakendi bilimsel, entellektüel kapasitesininde gerisine düflüp mevcutkapitalist düzenin asl›nda alternatifsizoldu¤u noktas›na geliyor.Özlem: Bence Chomsky’ninsözleri, farkl› bir görüfl olman›n ötesindebilime, gerçe¤e karfl› da birsayg›s›zl›k içeriyor sanki. Çünkü,zaman zaman burjuva teorisyenlerin,ekonomistlerin, tarihçilerin dekabul etti¤i gibi, Marksizm, tarihsel,toplumsal geliflme içinde defalarcakan›tlanm›flt›r. Kapitalist ekonomidekigeliflmeler, dünya tarihiningeliflim seyri, hep do¤rulam›flt›rMarks’›. Marksizm’in gücü ve etkisininve ayn› zamanda burjuvazininde hâlâ Marksizm’e karfl› savaflmayadevam etmesinin de nedeni budurzaten. Baz›lar› da ne yaz›k ki“sol” bir görünümle kat›l›yorlar busavafla.Mazlum: Geçmiflte olsun, bugünolsun, bu konuda son derece ilginçörnekler var.Burjuvazinin savafl› aç›k. Bir okülkede Marksizm’i anlatan kitaplar,ony›llarca yasakl› oldu. Marksizm’den,s›n›f savafl›ndan sözedenpartiler burjuvazinin terörüne maruzkald›lar. “Demokrasi”nin befli¤iolma iddias›ndaki ülkeler, ony›llarcaMarksizm’i okullar›na, üniversitelerinesokmad›lar. Sonra, bu tür2211 Mart 2007 / 95


arikatlar›n, hiçbir flekilde Marksizm’inönünü kesemeyece¤i a盤aç›kt›. Sonra, “Sonra, diyalektik materyalizminetkisi büyüyünce (ayn›zamanda iflçi s›n›f›n›n otoritesi art›nca)hile yapmak gerekti: O zamanburjuva ideologlar›n›n havas› de-¤iflti. “Dediler ki: "Elbette, Marksizm,eskiden iyiydi. Ama bugün,Marksizm afl›lm›flt›r." Say›s›z Marksizm’i‘aflma’ giriflimleri, buradanileri geliyor.” (Politzer, syf. 38)Diyebiliriz ki, o günden beri birileriMarksizm’i aflmaya çal›fl›yor.Bu iddiada bulunanlar bir de¤il, binde¤il. Ama ortada Marksizm gibibütünlüklü bir dünya görüflü de görünmüyor.Revizyonistler de genellikle ifleMarks’› “revizyona tabi tutmakla”bafllay›p, inkarla bitirirler. Ama inkarettik demez, aflt›k derler. II. Enternasyonalsavunucular› ve onlar›nvarisleri Marksizm’i revize etmenin,inkar›n ve “aflma”n›n bafl›n› çektilerhep. Fakat bu hemen her zaman riyakarcademagojik yöntemlerle yap›ld›.Bir yandan sosyalizmi savunuyorgörüneceklerdi, bir yandan damevcut sistemi sürdüreceklerdi.En sonunda, mesela flöyle diyebildiler:"Marksizm, diyalektik vetarihsel materyalizm, sosyalizm içinhiç de gerekli de¤iller; dinsel telkinde onun kadar de¤erlidir." (YeniSosyalist Enternasyonalin Tüzü¤ü,aktaran G. Politzer, syf. 38)Marksizm’siz bir sosyalizm nekadar mümkün olursa, onlar da okadar sosyalisttiler iflte.Chomsky’deki gibi önceMarks’›n görüfllerinin, Marksizm’inönemi küçültülüyor, ard›ndan “sondarbe” vuruluyor. Ülkemizde deMarksizm’i zay›flatmaya yönelikbu tür yaklafl›mlar özellikle reformistkaynaktan gelmektedir. Yukar›daaktard›¤›m›z Chomsky’nin yaz›s›n›nÖDP çizgisindeki BirGünGazetesi’nde yay›nlanm›fl olmas›,kaynaklardan birini göstermektedir.Di¤er kaynaklardan biri de Kürtmilliyetçi hareketinin reformizmidir.Kürt milliyetçi hareketin teorisindederin izleri görülen Wallersteinda benzer görüfllere sahiptir. Hat›rlayacaks›n›z,Öcalan da, ayn› paraleldeWallerstein gibi “Marksizmkapitalizmin bir mezhebidir” demektedir.Öcalan da bunu söylerken,hem sosyalistlik iddias›n› sürdürüyor,hem Marks’› aflt›¤›n› iddiaediyor.“Türkiye Solu tezlerimi anlam›-yor. ... Ben Marksizm'den istifa etmedim,Marksizm'i aflt›m... Marksizm'ikötülemiyorum, bo¤ufltum,aflt›m. ... olumlu yanlar›n› ald›m,ama aflt›m. ... Benim düflüncem bellidir,sosyalisttir, demokratiktir. F›rsat›molsayd› kapitalizmi Marks'tandaha iyi çözümlerdim.” (4 Eylül2004, Özgür Politika)Görüldü¤ü gibi, farkl› dönemlerde,farkl› yerlerde de olsa, yads›maayn› biçimlerde gerçeklefliyor. fiuda onlar› ayn›laflt›ran bir di¤er noktad›rki; Marks’›n, Marksizm’inreddedildi¤i yerde, sosyalizm yoktur,olamaz.Kemal: Evet arkadafllar, Marksizm’ekarfl› bu yaklafl›mlar› gördüktensonra, Marksizm’in muhtevas›n›ele almaya devam edelim.Materyalizm üzerinde durmufltukönceki bölümde. Diyalektik, bubütünün, yani Marksist Ö¤reti’ninolmazsa olmaz parçalar›ndan biridir.“Marx'a göre, diyalektik, "d›fldünya için oldu¤u kadar insan düflüncesiiçin de hareketin genel yasalar›n›n... bilimi"dirMarksizm bu anlamdad›r ki “de-¤iflimin ve geliflimin” yasas›d›r.Metafizik te, idealist felsefede olmayanbudur. Politzer’in deyifliyle“Her ortamda, her durumda, diyalektikçininüstünlü¤ünü sa¤layanfley de budur. Marksizm’e yarat›c›gücünü veren budur: Marksizm, herderde deva, mekanik olarak her durumauygulanabilen bir reçetelerstoku de¤ildir; de¤iflikli¤in bilimidir,deneyle zenginleflir.”2311 Mart 2007 / 95Revizyonistler de genellikle ifleMarks’› “revizyona tabi tutmakla” bafllay›p,inkarla bitirirler. Ama inkar ettik demez,aflt›k derler. II. Enternasyonal savunucular›ve onlar›n varisleri Marksizm’irevize etmenin, inkar›n ve “aflma”n›n bafl›n›çektiler hep. Fakat bu hemen her zamanriyakarca demagojik yöntemlerleyap›ld›. Bir yandan sosyalizmi savunuyorgörüneceklerdi, bir yandan da mevcutsistemi sürdüreceklerdi.S›n›f savafl›m› alt bafll›¤›na gelince...Tarihe bak›ld›¤›nda hemengöze çarpan karmafl›k, birinin bitti-¤i yerde ötekinin bafllad›¤› olaylard›r.Toplumlar kendi içinde çeliflkilerledoludur. Ha keza, toplumlar,uluslar aras›nda da çeliflkiler hemenhiçbir dönem bitmemifltir. “Birbiriard›ndan gelen devrim ve gericilik,bar›fl ve savafl, durgunluk ve h›zl›ilerleme ya da düflüfl dönemleri...”yledoludur tarih.Marksizm, iflte bu “labirent vekaosu yöneten yasalar›n bulunmas›için bir k›lavuz, yani s›n›f savafl›m›-n›n teorisini sa¤lam›flt›r.”Marks, o güne dek varolan bütüntoplumlar›n tarihinin -ilkel toplumd›fl›nda- s›n›f savafl›mlar› tarihi oldu¤unugöstermifltir. "Özgür insanve köle, patrisyen ve pleb, efendi veserf, lonca ustas› ve kalfa, tek sözcükle,ezen ve ezilen, biri ötekinesürekli bir karfl›-olufl içindeydi, kimizaman gizli, kimi zaman aç›k birkavga, her defas›nda, ya bir devrimletoplumun genifl ölçüde yenidenkurulmas›yla ya da kat›lan s›-n›flar›n ortak yokoluflu ile sonuçlananbitmez tükenmez bir kavga sürdürüyorlard›.”Peki, feodal toplumun y›k›nt›lar›ndanyefleren, modern burjuvatoplum bu karfl›tl›¤› yokedebildimi? Hay›r. Eski s›n›flar›n yerine,yeni s›n›flar, yine ezen ve ezilenolarak iki yeni s›n›f ve yeni mücadelebiçimleri geçmifltir.Burjuva toplum, s›n›flar› yoketmemifltirama, bu s›n›fsal ayr›m›ngerçek muhtevas›n› gizlemeye çal›flm›flt›r.Faflizmin “korporatif” anlay›fl›da, burjuvalar›n a¤›zlar›ndandüflürmedi¤i “hepimiz ayn› gemideyiz”söylemi de, “patron çok kazans›nki iflçisine de çok versin” türün-


den deyifller de esas›nda bu derin,keskin ve uzlaflmaz karfl›tl›¤› gizlemeyeyöneliktir. Fakat burjuva toplumda neticede s›n›f düflmanl›klar›-n› giderememifltir.Mazlum: Asl›nda, bu gerçek,yani adalet, eflitlik, özgürlük bayra-¤› alt›nda kurulan burjuva toplumunda yeni bir bask› sistemi ve iflçi s›n›-f›n›n sömürülmesi anlam›na geldi¤idaha ilk andan belli olmufltur. Budüzene karfl› alternatif düflüncelerde do¤makta gecikmedi. Kapitalizminözel mülkiyetine karfl› ortakmülkiyeti esas alan sosyalist ö¤retilerdo¤du. Ancak, bu ilk sosyalistdüflünceler ütopik nitelikteydi. Ütopikli¤isorunun temelini tam çözemedi¤iiçin, sorunu, mesela kapitalistleri“sömürünün ahlâks›zl›k oldu¤una”ikna ederek çözebilece¤inidüflünüyordu... Öte yandan, s›n›fmücadelesi gerçe¤i bu ütopik düflünceleriaflarak kendi kat› gerçekli-¤i içinde gelifliyordu. ‹flte tam bunoktada, Lenin’in deyifliyle“ Marx'›n dehas›, bundan, dünyatarihinin ö¤retti¤i dersi ç›kartan vebu dersi tutarl› bir biçimde uygulayanilk insan olmas›nda yatar.Onun ç›kard›¤› bu sonuç, s›n›f savafl›m›ö¤retisidir.”Özlem: Ben burada flunu ekleyerekdevam etmek istiyorum.Marks’a yönelik elefltirilerde onunsosyalizme iliflkin pek bir fley söylemedi¤isöylenir.Mazlum: Araya gireyim, evet,benim biraz önce Chomsky’den aktard›¤›myaz›da da böyle bir cümleMarksizm, herfleyden ötede, bir “kurtulufl”ideolojisidir. Onu herhangi bir teoriden,akademik bir incelemeden ay›rdedende, onun her kelimesine, her tezine, teorisinesinmifl bulunan bu siyasal muhtevas›d›r.Ki bu noktada Stalin’in, flu tarifi son dereceyerindedir: "Marksizm, do¤an›n ve toplumungeliflmesinin yasalar›n›n bilimidir, ezilenve sömürülen s›n›flar›n devriminin bilimidir,bütün ülkelerde sosyalizmin zaferininbilimidir, komünist toplumun kuruluflununbilimidir."vard› ama özel olarak aktarmayagerek görmemifltim. Chomsky de oyaz›s›nda aynen flöyle diyor:“Marks’ta sosyalizm hakk›ndahiçbir fley yoktur, o sosyalist bir felsefecide¤ildi. Marks’›n tüm çal›flmalar›ndasosyalizme iliflkin olanyaklafl›k befl cümle vard›r. O kapitalizminkuramc›s›yd›.”Özlem: Evet, tam da buna dikkatçekmek istemifltim. Bu tür söylemlerdeaç›k bir çarp›tma vard›r.Marks’› kapitalizmin teorisyeni,Marksizm’i kapitalizmin mezhebiolarak ilan eden teoriler de s›rt›n› buçarp›tmaya dayarlar... Evet, Marksve Engels, sosyalist infla ve sosyalisttoplumun flekillenifli konusunda kahinli¤esoyunmam›fllard›r. Bu zaten,kendi tarih ve toplum anlay›fllar›ylaçeliflmeleri olurdu. Fakat, Marksizm,daha ilk flekillenmeye bafllad›-¤› andan itibaren kapitalizme karfl›bir alternatifi içermifltir. Bu alternatifde sosyalizmdir ve tüm Marksistteori, bu alternatifle doludur. Marx,kapitalist toplumun sosyalist toplumadönüflmesinin kaç›n›lmazl›¤›-n›, toplumlar›n gelifliminin ve özelolarak da kapitalizmin ekonomikyasas›ndan ç›karm›flt›r.Keza, bunun devam›nda da sosyalistve komünist topluma iliflkin,devletin sönmesi, s›n›fs›z toplum gibi,o güne kadar kimsenin ufkununulaflamad›¤› öngörülerde bulunmufllard›r.Bu anlamda yine denilebilirki, sosyalizmin temel direkleriMarksizm taraf›ndan kurulmufltur.Marks’ta sosyalizmi bulamayanlar,ya kördür ya da Marksizm’e flu veyabu nedenle düflmand›r.Marksizm, materyalizmden diyalekti¤e,s›n›flar savafl›m›na kadarki tüm yanlar›yla;2411 Mart 2007 / 95“1. Sosyalizmin temelini;2. Sosyalizmin kuruluflu için gerekennesnel koflullar›;3. Sosyalizmin kuruluflunun öznelkoflullar›n›, bilimsel olarak tan›mlamaya”olanak sa¤lam›flt›r.Evet, o güne kadarki teorileriçinde proletaryan›n kapitalist sistemiçindeki gerçek durumunu, konumunuaç›klayan sadece Marks’›nekonomik teorisi olmufltur. AmaMarks, proletaryan›n “durumunu”aç›klamakla kalmay›p, “proletaryaya,o güne kadar, bütün ezilen s›n›flar›niçinde bo¤uldu¤u manevi köleliktenkurtuluflun yollar›n› dagöstermifltir.”Mazlum: fiöyle de diyebiliriz;Marksizm, her fleyden ötede, bir“kurtulufl” ideolojisidir. Onu herhangibir teoriden, akademik bir incelemedenay›rdeden de, onun herkelimesine, her tezine, teorisine sinmiflbulunan bu siyasal muhtevas›-d›r. Ki bu noktada Stalin’in, Marksizmnedir konusunda ele ald›klar›-m›z› da bir anlamda özetleyecek flutarifi son derece yerindedir: Stalin,Marksizm’in özellikle proletaryan›nkurtulufluna dair yanlar›n› da vurgulayarakflöyle der:"Marksizm, do¤an›n ve toplumungeliflmesinin yasalar›n›n bilimidir,ezilen ve sömürülen s›n›flar›ndevriminin bilimidir, bütün ülkelerdesosyalizmin zaferinin bilimidir,komünist toplumun kuruluflunun bilimidir."Kemal: Marksizm’i kavrayamayanlar›nveya çarp›tanlar›n birdi¤er yan› da, Marksizm’de sadecetarihin ve toplumlar›n “determinist”bir anlat›m›n› görmektir.Özellikle Chomsky gibi Marksizm’i“dinle” benzefltirenler bu çarp›tmay›yapmadan, bu benzetmeyi de yapamazlar.Oysa bizzat Marks’›n hayat›ve kendi teorisine yükledi¤i anlam,böyle bir “determinist” anlay›fl›reddetti¤ini göstermeye yeter.“Daha 1844-45'ten bafllayarak,eski materyalizmin temel eksikliklerindenbirini, yani devrimci pratikeylemin önemini kavramada ya dakoflullar›n› anlamadaki yetersizli¤iniinceledikten sonra, Marx, teorikçal›flmalar›n›n yan›nda, bütün yaflam›boyunca, proletaryan›n s›n›fsavafl›m›n›n taktiksel sorunlar›nasürekli bir dikkat göstermifltir.”E¤er Marks ve Engels, nas›l olsakapitalist toplumdan sonra sosyalisttoplum gelecek diye bir determi-


nizm içinde olsalard›, proletaryan›n-kendi ideolojileri oldu¤u için- kendili¤inden“sosyalist” olaca¤›n› düflünselerdi,bütün yaflamlar› boyuncas›n›f mücadelesinin o zorlu prati-¤i içinde yeral›rlar m›yd›?“Marksist felsefeyi incelemeyebafllayacak olanlar›n hiçbir zamanunutmamas› gereken bir nokta vard›r.Devrimci proletaryan›n bilimselfelsefesi, marksizm, hiçbir zaman teoriyi(yani bilgiyi) pratikten (yanieylemden) ay›rmaz. ... Zaten teori ilepratik aras›ndaki bu organik ba¤d›rki, Marksizm’e zenginleflmek olana-¤›n› sa¤lad›: Devrimci hareketin heraflamas›, teoride yeni bir ileri hamleyihaz›rlad›. E¤er Marksizm’in verimlili¤iniortaya koyan devrimci eylemekat›l›nmazsa, Marksizm’in ilkelerisindirilemez.” (Politzer, FelsefeninTemel ‹lkeleri, syf. 39)Marksizm için s›kl›kla söylenen"Marksist teori bir dogma de¤il, eylemiçin bir k›lavuzdur" sözü de asl›ndaMarksizm’in bu özelli¤ini anlat›r.Teoriyle pratik, baflka hiçbirbilimde, baflka hiçbir teoride olmad›¤›kadar içiçedir Marksizm’de.Mazlum: Marksizm’deki determinizmtart›flmas›na dair fluna dade¤inmek yerinde olur san›r›m. Diyoruzki, Marksizm proletaryan›nideolojisidir. Marksizm’in gösterdi-¤i tarihsel ve toplumsal olgular,burjuvazinin aleyhine iken, proletaryan›nlehinedir. Fakat bu, Marksizm’le,proletaryan›n "s›n›f içgüdüsü"nünayn› fley oldu¤unu göstermez.Baz›lar› Marksizm’i böyle eleal›rlar, ama bu yanl›fl bir ele al›flt›r.Bilindi¤i gibi, Marksist bilim deproletarya taraf›ndan ortaya konulmuflde¤ildir. Sosyalizm de ayn› flekildeproletaryan›n “kendili¤inden”bir ürünü olmayacakt›r. Kapitalisttoplumda, proletaryaya kendili¤indenve her zeminde sunulan ideoloji,burjuva ideolojisidir. Proletaryan›nkendi ideolojisiyle buluflturulmas›,s›n›flar savafl›n›n bir konusudurve burjuvazinin bask›yla, terörle,propagandayla engellemeye çal›flt›¤›fley de budur. Proletarya“kendili¤inden bir s›n›f” olmaktanç›k›p “kendisi için bir s›n›f” olmayayaklaflt›kça, kendi ideolojisiyle deyaklafl›yor demektir. Yani baflka birdeyiflle, Marksizm, proletaryan›nkendili¤inden Marksist olmas›n›,kendili¤inden sosyalizmi savunmayabafllamas›n› beklemenin teoriside¤ildir. “Kendili¤indenli¤i” kutsayanrefomistler, revizyonistler, burjuvaziylesavaflmay› de¤il beklemeyiönerirken, asl›nda Marksizm’inözünü inkar etmektedirler.Kemal: Marksizm, bu temelö¤retilerinin tamamlay›c›s› olarakalt yap› üst yap› iliflkisi, bilgi teorisindensömürgeler sorununa, ulussorununa, devlet konusundan proletaryadiktatörlü¤üne kadar bir çokkonudaki çözümlemeleriyle de birbütündür. Bu anlam›yla da hayat›nher alan›ndaki olgular›n ve olaylar›naç›klamalar›n› veya bu aç›klamalar›n“anahtar›n›” içerir.Tersi yöndeki muhtelif iddialarakarfl›n, Marksizm bugün afl›lm›fl de-¤ildir. Afl›lmas› da nesnel olarakmümkün de¤ildir. Çünkü, her önünegelen yeni bilimsel yasalar, yeni do-¤a ve toplum kanunlar› ortaya koyamaz.Bunlar belli bir nesnelli¤in ifadesidirlerve Marksla Engels’inyapt›¤› bu nesnelli¤i bulup ortayakoymufl olmakt›r. Marksizm’in afl›lmas›demek, do¤an›n ve toplumunkanunlar›n›n de¤iflmesi demektir.Marksizm’in afl›lmas› demek, toplumlar›nkuruluflunun, tarihin gidiflat›n›ntamamen de¤iflmesi demektir.Böyle bir fley de olmad›¤›na göre,Marksizm’in afl›lmas›ndan sözetmeksadece billimsel temeli olmayanbir spekülasyondur.Politzer Marksizm’e iliflkin flöylediyor: “Tamamen bilimsel ve, bilimseloldu¤u gibi, kan›tlar›n› olgulardan–çünkü pratik, teoriyi do¤rular–alan marksist felsefe, ayn› zamanda,tarihsel rolü burjuvaziyi altetmek,kapitalizmi ortadan kald›rmak, sosyalizmikurmak olan proletaryan›nfelsefesi, devrimci s›n›f proletaryan›npartisinin teorisidir.”2511 Mart 2007 / 95Marksizm ne bir dogmad›r, ne sihirlibir reçete, ne de donmufl bir teoridir.Her fleyden önce Marksizm’in diyalektiközü, böyle bir donmufllu¤u, dogma olmay›reddeder. “Gerçek marksist, marksizminklasiklerini ezbere bilen, bütün problemleribirkaç çözüm-tipiyle çözebilece¤ini sanankimse de¤ildir, her sorunu, onun çözümüiçin gerekli verilerin hiçbirini ihmaletmeden somut olarak ortaya koyma yetene¤indebir tahlilcidir.”Burada önemli olan flu; Marksizm’inproletaryaya dair alt›n› çizdi¤igörev, toplumlar›n geliflimininnesnel koflullar›n›n ortaya koydu¤ubir görevdir. Bu nesnelli¤i görmeyip,“Marksizm’i bir bilim olarakde¤il de, yaln›zca tarihin proletaryaiçin tafl›d›¤› ‘öznel’ anlam› (baflkabir deyiflle proletaryan›n olaylarhakk›ndaki öznel yorumunu) temsiletti¤ini sanmak kesinlikle yanl›flt›r.”fiimdi burada son olarak flununda alt›n› çizmeliyiz; Marksizm nebir dogmad›r, ne sihirli bir reçete,ne de donmufl bir teoridir. Her fleydenönce Marksizm’in diyalektiközü, böyle bir donmufllu¤u, dogmaolmay› reddeder. “Gerçek Marksist,Marksizmin klasiklerini ezbere bilen,bütün problemleri birkaç çözüm-tipiyleçözebilece¤ini sanankimse de¤ildir, her sorunu, onun çözümüiçin gerekli verilerin hiçbiriniihmal etmeden somut olarak ortayakoyma yetene¤inde bir tahlilcidir.”Yenilenmeyi, geliflmeyi ve de-¤iflmeyi reddeden bir dargörüfllülük,teoriyi tafllaflt›rma veya politikadasekterizm, Marksizm’e yabanc›d›r.Bu anlamda da Marksizm’in gereks›n›flar savafl›na, gerekse de sosyalizmeiliflkin söyledikleri, dogmalarolarak de¤il, eylem klavuzu olarakkavranmal›d›r. Marksizm, ancak ozaman halklar›n kurtulufl yolunugösteren yolun bilimi olur. Tersi ise,yani dogmalaflt›r›lm›fl, pratikle ba¤›kopart›l›p akademiklefltirilmifl birMarksizm, kurtuluflun yolu de¤il,lafazanl›¤›n malzemesi olur ancak.Evet sevgili okurlar›m›z, Marksizmçal›flmam›z› burada sonland›-r›yoruz. Baflka konularda sohbetimizedevam etmek üzere flimdilikhoflçakal›n.


HAL‹L KAYAFAD‹MEB‹NGOLSEZG‹NENG‹ND‹NÇER YILMAZHASAN GÜRGENRE‹S KOPALMÜMTAZ KAYAGENCO DEM‹RHAKANÇUBUKOnlUnutmÖnce kontrgerillan›n ölüm mangalar›yla, ard›ndanpolis ve orduya ba¤l› resmi güçlerle sald›rd›larGazi’ye. Onlar direniflin en ön saflar›ndayd›lar. Onlarnamlunun ucundayd›lar. E¤er, 12 Mart 1995’de ve ertesigün ve daha ertesi gün ve o günlerden bu yana,e¤er Gazi’yi, Ümraniye’yi ve ‹stanbul’un gecekondular›n›teslim alamad›ysa oligarfli, kurdu¤umuz bu büyükbarikat›n harc› onlar›n kan›yla kar›lm›flt›r.18 flehit verdik o büyük ayaklanmada.HAL‹L KAYA, sald›r›da ilk flehit düflen oydu. Gazi’yesald›ran kontrgerillan›n kurflunlar› onu buldu¤undakahvehanede her zamanki yerinde oturmufl çay›n› yudumluyordu.70 yafl›ndayd› ak sakal› al kana buland›¤›nda.Halil Dede’nin kan› yay›ld› Gazi’nin sokaklar›na.Kan öfkeye dönüfltü.SEZG‹N ENG‹N, en genç flehidiydi Gazi ayaklanmas›n›n.Çocuklu¤unda tan›flt› devrimci düflüncelerle.Liseli DEV-GENÇ’li bir devrimci olarak mücadeleyeat›ld›. Cepheli oldu. Ayaklanma boyunca kahramanca çat›flarakflehit düfltü.FAD‹ME B‹NGÖL, Karsl›, çocuklu¤undan beri biremekçi; evli ve çocuklar› vard› ve Gazililer’in ablas›yd›.Sald›r›y› duyunca bir saniye bile evinde durmay›p kat›ld›ayaklanmaya.D‹NÇER YILMAZ, Tokat’l›, 19 yafl›nda konfeksiyoniflçisi bir gençti, Cepheli’ydi. Katliama karfl› ilk tepkininörgütlenmesinde ve öfkenin ayaklanmaya dönüflmesindecanla baflla çal›flanlardand›. 13 Mart'ta katledildi.HASAN GÜRGEN, 26 yafl›nda, Sivas Zaral› bir delikanl›d›rHasan. Emekçidir Gazi’dekihemen herkes gibi... Cephe taraftar›-d›r. Katliama karfl› en önde koflup yi-¤itçe çarp›flanlardand›r. Panzerinüzerindeki üç kahramandan biridir.AL‹ YILDIRIM, 22 yafl›ndayd›aslen Sivas, Hafik ilçesinden Ali.Ba¤c›lar Endüstri Meslek Lisesi’ndeokurken Liseli DEV-GENÇ’li olmufltu. Gazi’deki sald›-r›y› duyar duymaz Okmeydan›’ndahalk› toplay›p Gazi’ye do¤ru yürüyüflegeçirenlerden ve Gazi’de panzerinüzerine ç›kan üç gençten biriydi.MEHMET GÜNDÜZ, üç çocukbabas› bir emekçiydi 1958 Erzurumdo¤umlu ve Cepheli MehmetGündüz. Katliam› duyar duymaz soka¤af›rlad›. Emekçi elleriyle kurdubarikatlar›. Polis panzerinden aç›lanbir ateflle ölümsüzleflti.ZEYNEP POYRAZ, 1970’de do¤du.‘80’li y›llarda devrimcilerle tan›flt›.Katliam› duydu¤unda oturduklar› DerbentMahallesi’nden koflup geldi Gazi’ye.Barikatlarda geçen günün sabah›nda kalleflbir kurflunla s›rt›ndan vuruldu.D‹LEK SEV‹NÇ, yeni evliydi. ‹ki ayl›khamileydi ve bir konfeksiyon iflçisiydi. Katliam›‹stanbgecekonGazi’yi Un‹flçiler, memusendikalar, odade olunTürkiye12 Mart 1995’Gazi fie12 Mart 2007 PGazi MahallesiToplanma Yeri: GSaat:2611 Mart 2007 / 95


AL‹ YILDIRIMMEHMET GÜNDÜZZEYNEPPOYRAZD‹LEKSEV‹NÇFEVZ‹TUNÇar›‹SM‹HAN YÜKSEL‹SMA‹L BALTACIHASANPUYANYAfiAR AYDINay›n!ul’undulular›utmay›n!lar, ayd›nlar,lar, Gazi’de sizbu kez!halk›;i Unutmay›n!hitleri,azartesi Günü,’nde an›lacak.azi Cemevi Önü09.30duyar duymaz f›rlad› d›flar›. “Amank›z›m bir yere gitme” dedi büyükleri.Oysa gitmeliydi, Gazi için, halk için,karn›ndaki bebesi için gitmeliydi faflizmekarfl› direnenlerin yan›na....Direnenlerin saf›nda ölümsüzlefltikarn›ndaki bebesiyle.FEVZ‹ TUNÇ, 22 yafl›ndayd›.Askerden geleli daha 4 ay anca olmufltu.Her Gazili gibi sald›r›y› duyuncaFevzi de kofltu halk›n›n yan›na.Sloganlar›yla, öfkesiyle direnirkenkatledildi.RE‹S KOPAL, o da henüz 20yafl›ndayd›. Yedi kardefli daha vard›Reis’in. Bir terlik fabrikas›ndaiflçiydi. Gazi ayaklanmas›nda isebir savaflç›. Dövüflürken de tezgahbafl›ndaki kadar ustayd›. Bir emekçininonuru ve cüretiyle ölümsüzleflti.MÜMTAZ KAYA, 22 yafl›ndaGazili bir delikanl› daha. Alibeyköy’detepenin yamac›ndaki tek katl›konduda anas›, babas› ve 1 y›ld›r evli oldu¤uefli ile birlikte kal›yordu. Oligarflininordusunda askerdi. ‹zine gelmiflti. Sald›r›y›duydu¤unda tereddütsüz Gazi’yekofltu. Halk›n saflar›nda direndi ve flehit düfltü.GENCO DEM‹R, Ümraniye’de flehit düflenlerdendi.33 yafl›nda, üç çocuk babas›yd›. Tek koluyoktu Genco’nun. 15 Mart’ta Gazi katliam›n› protestoeden halk›n içindeydi. Tek kolu öfkeyle havadayd› katillerinkurflunlar› vücuduna sapland›¤›nda.HAKAN ÇUBUK, 22’sindeydi, inflaatlarda çal›fl›yor,su tesisatç›l›¤› yap›yordu ‹ki y›ld›r devrimcilerle iliflkisivard›. Ekmek kavgas›n› s›n›f kavgas›yla birlefltirmiflti.Polisin atefliyle bafl›ndan vuruldu. 15 gün boyunca ölümedirendi. 30 Mart’ta flehit düfltü.‹SM‹HAN YÜKSEL, katledildi¤inde 52 yafl›ndayd›.Faflizmi Marafl’tan biliyordu. Marafl katliam›n› yaflam›flt›.Gazi katliam›n› duydu¤unda öfkesi aya¤›n›n k›r›k oldu¤unubile unutturmufltu ona. Ümraniye’de Marafl’›n,Gazi’nin hesab›n› sormak için yürürken s›rt›ndan vuruldu.‹SMA‹L BALTACI, 1 May›s Mahallesi’nin kuruluflçal›flmalar›nda yeralan bir emektard›. Devrimcilerdenyanayd›. 40 yafl›nda üç çocuk babas›yd›. 15 Mart’ta Ümraniye’desald›ran polise karfl› gençlerle birlikte tafl atmaktayd›.5 kurflun sapland› bedenine.HASAN PUYAN, iki çocuk babas›, onurlu, faflizmekarfl› biriydi. Halk›yla birlikte Gazi katliam›n› lanetlemekiçin yürürken katledildi.YAfiAR AYDIN, halktan biriydi. Hakan Çubuk vuruldu¤undataksisine yerlefltirip h›zla hastaneye yetifltirdi.Geri dönerken geçirdi¤i trafik kazas›nda ölüm yakalad›onu.Türkiye halk› onlar› unutmayacak.2711 Mart 2007 / 95


16 Mart Faflist Katliam20 Mart Faflizme CevapHalk›n yükselen devrimci mücadelesininen ön saflar›ndayd› gençlik.Üniversiteli gençler, Anadolu’nundört bir yan›na tafl›nan devrim›fl›¤›n›n tafl›y›c›lar›yd›lar. Faflistterör kitle katliamlar›na yönelirken,öncelikle onlar› hedef seçmesi nedensizde¤ildi yani. Faflist terör,üniversiteleri teslim alabildi¤i ölçüde,devrimci mücadele ve örgütlenmede geriletilebilirdi.Sald›r›, resmi-sivil faflist güçlertaraf›ndan birlikte organize edildi.Subaylar, polisler ve MHP’li sivilfaflist hareketin elemanlar› yerald›organizasyonda. Tarihler 16 Mart1978'i gösterirken sald›r› gerçeklefltirildi.‹stanbul Beyaz›t Meydan›’nda7 üniversite ö¤rencisi, HaticeÖzen, Ahmet Turan Ören, CemilSönmez, Murat Kurt, Abdullahfiimflek, Hamit Ak›l, Baki Ekiz,okul ç›k›fl› patlayan bombalar, s›k›-lan kurflunlarla can verdi.Emekli Yüzbafl› Ali Çeviker patlay›c›lar›haz›rlam›fl, patlay›c›lar,faflist örgütlenmenin fleflerindenAbdullah Çatl› taraf›ndan ‹stanbul’agetirilmiflti. Sald›r›y› iki faflist ve ikipolisten oluflan dört kiflilik bir ekipgerçeklefltirdi. Polis flefi Reflat Altay,o gün Beyaz›t Meydan›’nda görevliydive “katillerin kaçmas›n›sa¤lamak” olan görevini baflar›yla(!)yerine getirdi.Katliam›n soruflturmas› bile üstünkörüyap›ld›.Faflist düzenin “talimatlar›” d›fl›-na ç›kamayan “ba¤›ms›z” yarg›,göstermelik yaz›flma ve soruflturmalar›nard›ndan katliam› örtbas etti.Devrimci Gençli¤in aradan y›llargeçse de katliam› unutmamayave unutturmamaya devam etmesinin;o gün meydanda bombalar›n,kurflunlar›n hedefi olan hukuk ö¤rencilerininavukat cüppesini giydiktensonra adalet için faflizme karfl›kavgaya devam etmelerinin sonucundadava 19 y›l sonra yenidengörülmeye baflland›.Fakat devlet yine yerindeydi.Devlet, 16 Mart 1978’deki devletti.Yeniden aç›lmak zorundakal›nan davada, mahkemenin sordu¤usorular, devletin EmniyetGenel Müdürlü¤ü ve M‹T’i taraf›ndancevaplanmad›. M‹T, istenenbilgilerin “devlet s›rr›” kapsam›nagirdi¤ini aç›klad›.‹flin “s›rr›” da buradayd› zaten.16 Mart katliam›yla ilgili bilgilerin“devlet s›rr›” oldu¤ununsöylenmesi, asl›nda katliamdadevletin rolünün de bir bak›ma ifflas›demekti.Halk ve devrimciler, daha ogünden itibaren biliyorlard› bugerçe¤i.*Bugün Türkiye halk› ve soluaç›s›ndan 16 Mart 1978 katliam›n›hat›rlamak kadar, hatta belki ondanda daha önemli olan 20 Mart 1978’ihat›rlamakt›r.Gençlik, katliam›n ard›ndan öfkesiniDEV-GENÇ’lilerin önderli¤indemilitan ve kitlesel eylemlerle ortayakoyarken, gençli¤in öfkesi ve tepkisik›sa sürede halk›n genifl kesimleri taraf›ndanda sahiplenilecekti.Ertesi gün, 17 Mart’ta, D‹SK, faflistsald›r›lar› ve katliam› protestoetmek için 2 saat ifl b›rakaca¤›n›aç›klad›. D‹SK’in tavr›, TÖB-DER,TMMOB, Türk Tabipler Birli¤i,TÜTED, TÜMAS, ‹stanbul Barosu’nunda içinde oldu¤u demokratikkitle örgütlerinin çok büyük bölümütaraf›ndan benimsendi.Eylemin ad›, “Faflizme ‹htar”d›.20 Mart sabah›nda, iflçiler, memurlar,serbest meslek sahipleri, ö¤renciler,faflizme ihtar vermek için,saat 08.00-10.00 aras›nda ülkemizindört bir yan›nda çarklar› durdurdular.Birçok ilde fabrikalar çal›flmazken,elektrik, su kesildi, trafik kilitlendi,radyo sustu, okullarda boykotagidildi, avukatlar duruflmalaraç›kmad›... K›sacas›, eylem öyle olmamas›nakarfl›n, ülkede bir genelgrev havas› esti. Faflizme karfl› budemokratik eyleme Türk-‹fl yönetimikat›lmazken, Türk-‹fl'e ba¤l› iflçilerdende faflizme ihtar eylemineönemli kat›l›mlar oldu.Gazeteler, faflizme ihtar eylemineyaklafl›k 1 milyon kiflinin kat›ld›¤›n›yazd›lar. Oligarfli ürkmüfltü,burjuva bas›n pani¤ini “‹htilal Provas›”bafll›klar›yla yans›tt›. 16 Martkatliam›nda da Baflbakan “sosyaldemokrat, halkç›” Ecevit’ti. Halk›n20 Mart’taki demokratik tepkisini“yasad›fl›” ilan ederek tehditle engellemeyeçal›flm›flt›. Ama faflizmekarfl› halk›n öfkesinin meydanlarataflmas›na, nas›rl› ellerin flalterlereuzanmas›na, gençli¤in meydanlar›zaptetmesine engel olamad›...2811 Mart 2007 / 95


29 y›l geçti üzerinden. Nelereflahit oldu bu meydan.Ama o gün gibisini görmedi.Mart'›n 16's›n› unutmad› Beyaz›t.K›z›la boyanm›flt› heryan. Katliam meydan› olmufltuad› Mart'›n 16's›nda. 7 üniversiteö¤rencisi okul ç›k›fl›patlayan bombalar, s›k›lankurflunlarla can vermiflti bumeydanda. Korkunç bir patlama,k›sa bir sessizlik ve ard›ndansessizli¤i y›rtan kurflunv›nlamalar›... kan gölünedöndü Beyaz›t Meydan›. Yaral›lar,kaç›flanlar, slogan seslerive yerde cans›z yatan bedenler.Meydan böylesinigörmemiflti hiç. Gençler gelirdiburaya okul ç›k›fllar›nda;tertemiz, kocaman hayalleriolan gençler. Ne yürüyüfllergörmüfltü; iflgallere, boykotlara,gençli¤in hak alma eylemlerinetan›kl›k etmiflti.Coflkulu sloganlar, marfllarla geçmiflti gençler meydandan.O gençleri ne çok sevdi¤ini düflündü meydan."Bu çocuklar baflaracak bir gün" derdi hep. fiimdiyseinsan yüzleri görüyordu; ifadesiz, donuk, flaflk›n,kan içinde kalm›fl insan yüzleri. Kiminin gözlerikapanm›flt›; huzurlu bir uykunun tam ortas›ndaym›flgibi. Kimisi gözbebeklerinde tafl›yordu vahfletin izlerini.Anlamaya çal›flarak etraf›na bak›yordu. ‘Niye?’diye soruyordu; "Niye bu zulüm?"Meydan›n dili olsa, niye gençli¤i katlettiklerini, anlat›rm›yd›?Anlat›rd› elbet. "Çünkü" derdi, “sen bu topraklar›numudusun. Sen gördü¤ünde bu topraklarda yaflananac›lar›, açl›¤›, yoksullu¤u zulmü; tereddütsüzce dikileceksinzalimlerin karfl›s›na. Hesap soracaks›n halk›nabunca zulmü reva görenlerden. Ç›kars›z at›lacaks›nbu kavgn›n en ön saflar›na. Umut ba¤layacak bu halksana. ‘Dev gibi gençler’ diyecek ard›ndan. Ad›nolacak DEV-GENÇ'li. Ad›na türküleryakacak u¤run ölümlereyürüdü¤ün Anadoluhalklar›, ba¤r›na basacakseni. Önde sen oldu¤unsürece tereddütsüzyürüyecek ölümsaçan namlular›n üzerine.Sözgençlikte:Gö¤e çevir gözünü namluGö¤e çevirVe bilecek; sen oldu¤un sürece vatan› parsel parselstanlar, huzur bulamayacaklar. Sen halk›n adaletiolacaks›n zalimlerin peflinde. "Benimyerim halk›m›n yan›d›r" diyeceksinher kufltmada ve bu inançlayaracaks›n kuflatmalar›. Neredeiflçi grevi, sen orada olacaks›n.Köylü mitinglerinde yerini alacaks›n;bütün y›l emek verdi¤inin karfl›l›¤›n› alamayanköylülerin ve topraks›z, en yoksul emekçilerin. Yüre-¤in yanar onlar›n ac›s›yla, koflars›n h›nçla, inançla.Birlikte dikilirsin onlara bu yoksullu¤u, açl›¤› reva görenlerinkarfl›s›na. Sen var oldu¤un sürece Anadolu'nunhep bir umudu olacak.Olmamal› oysaki. ‘Olmamal›’ diyor egemenler:"Benim verdi¤imle yetinmeli halk; benden korkmal›,itaat etmeli"! Ama sen vars›n iflte, vars›n ve tehlikelisin.Her geçen gün biraz daha fazla sars›yorsun saraylar›n›.Surlar› art›k güven vermiyor. Rahat uyuyabilmelerinintek flart› senin yok olman. Yok, olmal›s›nsen! Sesin her gün biraz daha gürlefliyor ve her günyeni sesler ekleniyor. Yank›s›n› buluyor 盤l›¤›n. Veiflte 盤l›¤›n› susturman›n bir yolunu bulmufllar. Belkidedünyan›n en eski yöntemi bu. San›yorlar ki bombalarparçalarsa bedenini, yok olursun, kurflunlar susturursesini. Yan›l›yorlar!‹flte bunlar› anlatmak isterdi meydan›n dili olsayd›.Tarih anlat›r nas›lsa! Kendisine de tüm bunlar› tarihanlatmam›fl m›yd› zaten. Nice karamanl›klar› anlatm›flt›,en çok da Mart'›; Mahir yüreklileri, Kawalar’›,NewYork'lu kad›n iflçileri... ‹flte yine Mart't›. Ne çokfley ö¤renmiflti ve ne çok fley ö¤renecekti; ertesi günbunu anlam›flt›. Topra¤a düflenlerin bir gecede binlercefiliz verdi¤ini gördü meydan. Ertesi gün binlerceHatice vard›. Binlerce s›k›l› yumruk gö¤e yükseliyordu.Zalimlerin o büyük yan›lg›lar›na tan›k oldu meydan.Susturmam›flt› iflte Hatice'nin 盤l›¤›n›, ço¤alm›flt›Haticeler...Meydan› dolduranlar, Haticeler Ölmez diyenler,katillerin ahmakl›¤›n›n kan›t›yd› iflte. Nerede görülmüflkoca bir halk›n katledilerek tüketildi¤i! Kalabal›-¤a bakt› güvenle. Bir ucu Sirkeci’ye uzan›rken bir ucumeydan› daha terk etmemiflti. Onlar›n ard›na düflmeyiistedi yürekten. O yi¤it, o güzel evlatlar›n› u¤urlamakistedi. Bakt› Hatice'nin ard›ndan; bir gün mutlakaçocuk, bir gün sorulur hesab›... Ve söz veriyor Hatice'ninyoldafllar›: ‘Unutmak ihanettir’ diyor DEV-GENÇ’liler. Ak›yor on binler hesap sormaya. On binlerhayk›r›yor: ‘Hatice Özenler Ölmez’. Ve ölmüyor Hatice.Seher oluyor, fiengül, Canan, Zehra, Özlem herMart'›n 16's›nda görüyor meydan; verilensözler unutulmuyor ve tarih yaz›lmayadevam ediyor.GençlikFederasyonu2911 Mart 2007 / 95


Türk milliyetçili¤inintarihi geliflimi4. bölüm1940’l› y›llar Turanc› milliyetçili-¤in, tek parti iktidar›n›n hoflgörüsü veNaziler’in deste¤iyle h›zla örgütlendi¤iy›llar olmufltu. Naziler’in savafl› kaybedece¤ininanlafl›lmas›yla birlikte CHPiktidar›n›n Turanc›lar’a gösterdi¤i hoflgörüde sonuna gelmifl ve tarihe “Irkç›-l›k-Turanc›l›k Davas›” olarak geçen davaaç›lm›flt›. Önceki bölümde ele ald›-¤›m›z gibi, ne bu dava ne de k›sa sürelitutuklamalar, Kemalistler’in faflist hareketleköklü bir hesaplaflmas› anlam›-na gelmiyordu. Pratik olarak böyle birhesaplaflman›n önünde, kendi elleriylebüyüttü¤ü faflist milliyetçili¤in orduda,bürokraside ve toplumdaki gücü engelolurken, ideolojik bir hesaplaflma zatenmümkün de¤ildi. Çünkü, Türk milliyetçili¤ininiki ayr› kanal›n› temsil edenTuranc›l›k ve Kemalist milliyetçilik çat›flmahalinde oldu¤u kadar, birbirini debesleyen bir geliflim izlemekteydi. Turanc›l›klahesaplaflmak, o güne kadarTürk milliyetçili¤ininipleri ABD’nin elinde◆ Türkiye Amerikanemperyalizmininyeni-sömürgesiolurken,resmisi gayriresmisiile milliyetçilik‘anti-komünizm’temelindeABD emperyalistpolitikalar›ylabütünlefltive ba¤›ml›l›¤›gizleyen, meflrulaflt›ranbir roloynad›.izlenen milliyetçi politikalarla da hesaplaflmakdemekti. Burjuva milliyetçili¤ininiki ak›m› aras›nda böyle bir hesaplaflmabeklemek ise elbette mümkünde¤ildi. Buna karfl›n, Kemalist milliyetçilikile bugün MHP çizgisinde ifadesinibulan ›rkç› Turanc› milliyetçilik birçoknoktada da ayr›flmaktad›rlar.Kemalist milliyetçilik; belli bir sürecekadar ulusal kurtuluflçu ve antiemperyalisttir.Turanc›l›k tarihi boyuncaböyle bir nitelik göstermemifl,aksine sürekli olarak iflbirlikçi bir çizgidevarolmufltur. Önce Alman emperyalizmininhizmetine girmifl, ard›ndan birazdanele alaca¤›m›z gibi Amerika taraf›ndankullan›lm›flt›r.Kemalist milliyetçili¤in “ulus” anlay›fl›ve “Türklük” tan›m›; 1923 Devrimi’ninard›ndan yarat›lmaya çal›fl›lan“Türk kültürü” üzerinden yap›l›r. Vurguyuetnik temele de¤il, ortak dile, kültüreyapar. “Vatan” olarak ise, kurtar›-lan topraklar görülür. Ancak, 1930’luy›llarla birlikte ›rkç›l›¤a kayan bir vurguyuön plana ç›kararak Turanc›l›k’ladaha da yak›nlaflm›flt›r.Turanc›l›¤›n “ulus” anlay›fl› ise,“Türk ›rk›” temeli üzerinde yükselir.“Vatan”, Türk’ün yaflad›¤› kabul edilenbütün topraklard›r. Bu ›rkç› milliyetçili-¤in zihniyet yap›s›n› en özlü flekilde NihalAts›z’da bulmak mümkündür. O¤luna“vasiyet”inde, Türk ›rk› d›fl›ndaneredeyse dünya üzerindeki bütün insanlar›“düflman” diye tan›mlayan Ats›z,16 Temmuz 1934 tarihli OrkunDergisi’de flöyle diyordu:"Türkler için milliyet her fleyden öncekan meselesidir. Yani Türküm diyecekadam Türk neslinden olmal›d›r. Yabanc›kan tafl›yan bir insan Türkçe'denbaflka dil bilmese bile, o Türk de¤ildir...As›l büyük tehlike Türk’ümsü olan yabanc›lard›r.Bunlar iyi Türkçe konufltuklar›ve çok defa Türkçe'den baflka dilbilmedikleri için Türk'ten ay›rt edilemezler.Fakat kanlar›n›n baflka oldu¤unubilir, ya da sezerler. Onun için bunlaraTürk’ümsü diyorum. Bunlar dalkavukyalanc›d›r. Yüze gülerler. Türklü¤ezararl› fikirler bunlar aras›nda revaçtad›r.Onun için bizce anlafl›lm›flt›r kiTürk olmak için kan› Türk olmaktanbaflka ç›kar yol yoktur ve olamaz da...”Bugün emekli generallerin yönetimindeki“ulusalc›” derneklerin yemintörenlerinde "Türk babadan olma, Türkanadan do¤ma" flart› arayanlar iflte buzihniyetten beslenmektedirler. Ve do-¤ald›r ki, bu topraklarda yaflayan Ermeni'yi,Çerkes’i, Laz’›, Kürt’ü, Arap'›düflman olarak görmekte, daha da ötesindeyoketmeye çal›flmaktad›rlar.Turanc›l›k; sonraki y›llarda resmimilliyetçilikten, islamiyet unsurunukendi hedefleri do¤rultusunda kullanmas›yan›yla “dinci” bir görünüm sergilemesiylede ayr›ld›. Faflist Türk milliyetçili¤ininilk flekillendi¤i 1930’lardaise tam tersi bir durum sözkonusuydu.Türk tan›m›nda din hanesini Türkler’in‹slamiyet öncesi inanc› doldurur. Buy›llar resmi milliyetçilik ile ›rkç› faflistmilliyetçili¤in “dinin toplumu güçsüzlefltirdi¤i”fleklindeki ortak tespiti dedo¤al olarak ortadan kalkacakt›r. ‹deolojikdüzlemde yaflanan bu kopufl, köklübir ayr›flma ya da cepheleflme anlam›nagelmemektedir. Belirtti¤imiz gibi3011 Mart 2007 / 95


irbirini etkileyen, besleyen, yer yerkarfl› karfl›ya gelen bir geliflim seyriiçinde sürecektir. Örne¤in, Kemalistkadrolar›n temel amac› olan, “kurtar›lantopraklardaki herkesi Türklefltirmetemelinde ulusal bir bütünleflmesa¤lamak ve olas› bölünmenedeni olarak görülen farkl›l›klar›ortadan kald›rmak” ve bu anlamdada “herkese, ya Türk olmay› kabullenmesiya da çekip gitmesinin dayat›lmas›”,MHP’nin “ya sev yaterk et” slogan›n ilham kayna¤›d›r.Cumhuriyetin resmi politikas›, milliyetçipolitikada bu flekilde sloganlaflt›r›lm›flt›r.(Erdo¤an Ayd›n, MilliyetçilikTürkiye’nin ç›kmaz›d›r)Yeni-sömürgeleflme;Milliyetçili¤in YeniPatronu AmerikaDizimizin ilk üç bölümünde görülece¤iüzere, milliyetçili¤in ve butemeldeki hareketlerin geliflimi hep“d›fl” geliflmelerle, sürecin öne ç›-kan emperyalist güçlerin ihtiyac›olan politikalarla flekillenmifl, onlar›nihtiyaçlar›na cevap veren birtarzda varolmufltur. “D›fl güçlere”ba¤›ml› milliyetçilik, faflist Almanya’n›nçöküflü ile bir süre boflluktakald›. 1945-’55 aras›nda hiçbir d›flülkeden destek alamayan sivil faflistler1946’da kurduklar› TürkKültür Ocaklar› ve Milliyetçi Derne¤i,1947’de kurulan Türk GençlikTeflkilat› gibi dernekler (daha sonraMilliyetçiler Federasyonu çat›s› alt›ndabirlefltiler) d›fl›nda hiçbir varl›kgösteremedi.Burjuva politikas›n›n beslenmekaynaklar›n›n bafl›nda milliyetçili-¤in gelmesi nedeniyle, Naziler’inyenilgisi sonras› di¤er sa¤ burjuvapartilerle ayn› cephede varl›¤›n›sürdürebilen faflistler, 1950’ler sonras›arad›klar› deste¤i Amerika’dabuldular. Burada da yine, devletten,resmi milliyetçilik ba¤›ms›z olmayanbir Amerikan piyonlu¤u sözkonusudur.Zira, tek parti dönemindead›mlar› at›lan ve as›l olarak DP iktidar›ylabirlikte geliflen siyasal süreç,ayn› zamanda oligarflik devletinad›m ad›m faflistleflti¤i, ülkemizinemperyalizmin yeni-sömürgesinedönüfltü¤ü, ordunun ABD yörüngesinegirdi¤i, yani ‘so¤uk savafl’tadevletin saf›n› emperyalizmin yan›ndabelirledi¤i bir süreçti. Hitlerfaflizminin ideolojik etkisini her zamanhücrelerinde bar›nd›ran faflisthareketin, ayn› dönemde Amerikanemperyalizmine hizmet etmeleri kadardo¤al bir fley olamazd›.Bu y›llarda milliyetçili¤in varolmatemeli, “anti-komünizm”di art›k.Çünkü emperyalistler böyle istiyordu.Çünkü, 2. Paylafl›m Savafl›sonunda sosyalizm büyük bir güçolmufl, kapitalist kamp›n karfl›s›ndatüm ezilen, sömürülen halklar›n alternatifiolarak yükseliyordu. Emperyalizmiçin büyük tehlikeydi bugeliflme. Bu geliflim durdurulmal›ve giderek kuflat›l›p bo¤ulmal›yd›.Kapitalist kamp içinde liderli¤eyükselen ABD’nin komutas›nda gelifltirilenbu sürecin kullan›lacakgüçleri ve ideolojileri de belirlenmiflti.Milliyetçilik ve din. Ne ki,emperyalistler tarihsel olarak hangiideolojiyi kendi politikalar› eksenindekullanabileceklerini çok iyibiliyorlard›. Birçok noktada (pragmatizmgibi) ortak özellikler gösterenmilliyetçilik ve dincilik temelindekihareketlerin kullan›lmas›, öncelikliolarak Sovyetler’i çevreleyenülkelerde olacakt›. Geçen y›lBush’un “Yunanistan ve Türkiye’yikomünizmden biz kurtard›k” diyeifade etti¤i süreç böyle bafllad›.“Kurtar›lan”›n ne oldu¤u ise, art›kkimse için s›r de¤ildir; dünyadüne göre çok daha korkunç bir flekildeemperyalist talan, sömürü, iflgaller,ambargolar ve zulüm alt›ndad›r.Ülkemizde ise, halk› aç, bask›alt›nda inleyen, faflizmin kurumsallaflt›r›ld›¤›ba¤›ml› bir ülke ve milliyetçili¤inelinde oyuncak olan birhalk gerçe¤inde ifadesini bulmaktad›rbu “kurtar›lmak”.Emperyalistler Sovyetler’i kuflat›rkenayn› zamanda bizim gibi ülkelerdehalk iktidarlar› kurulmas›n›da engellemek istiyorlard›. ‘YeflilKuflak’ islamc›lar›yla birlikte milliyetçili¤eas›l büyük iflin düfltü¤ü yerde buras›yd›. Halk kitleleri ordusu,iktidarlar›, bürokrasisi ve sivil faflisthareketi ile milliyetçili¤i kullanangüçler taraf›ndan aldat›lmadan, gelifltirilenba¤›ml›l›k iliflkileri “Türkiye’ninç›kar›na” diye gösterilmeden,Amerikan emperyalizminin buülkeyi sömürgelefltirmeyi baflarmas›olanakl› de¤ildi. Kurtulufl Savafl›’n›nhemen ard›ndan yüzünü kapitalizmedönen Kemalistler’in temsiletti¤i milliyetçilik de farkl› bir rotaizlemeyecekti. Devlet de anti-komünizmibenimsedi ve resmi milliyetçilikde öncesine göre çok dahabask›n bir flekilde ba¤›ml›l›¤› gizleyenbir içerik kazand›.Milliyetçili¤in tarihi kendini yineliyordu.1940’larda faflistlefltirmeve Türkiye’yi Nazi Almanyas›’n›npefline takma misyonuna soyunanmilliyetçilik, ayn› fleyi flimdi Amerikaad›na yapacakt›.Ba¤›ml›l›¤›n K›l›f›;“Milli Ç›karlar›m›z”Ba¤›ms›zl›k çizgisinin bir yanab›rak›larak emperyalizmle yenideniliflki gelifltirilmesi DP’den önceKemalist iktidar dönemindedir. Oligarfliemperyalizmin sosyalizmekarfl› savafl›nda (“so¤uk savafl” diyeadland›r›lan süreç) saf›n› ABD’ninyan›nda belirledi. ABD savafl gemisinin‹stanbul’a geliflinde genelevlerinbeyaza boyanmas› bu tercihinutanmazca ifadesiydi adeta. Irkç›Turanc› örgütlenmeler (Türk KültürOca¤› gibi) ayn› dönemde devlet taraf›ndandesteklenip gelifltirildi. ‹flbirlikçili¤inüzerinin örtülmesi içingericili¤e, milliyetçilik maskesineihtiyaç vard›. Siyasal gericili¤in boyutland›¤›bu y›llar, ›rkç› floven propagandaalabildi¤ine yo¤unlaflt›.Tan Matbaas›’n›n Kemalist iktidar›ndenetiminde tahrip edilmesi,Serteller’in sürgünü bu dönemdevarolan siyasal atmosferi yans›tmas›aç›s›ndan çarp›c› örneklerdir. Ayd›nlar,komünistler üzerinde bafllat›-lan bask› kampanyas› boyutland›r›ld›.‹flbirlikçili¤in ihtiyac› olan “mil-3111 Mart 2007 / 95


6-7 Eylül ya¤ma vetalan›; oligarflinin miliyetçili¤ik›flk›rtarakörgütledi¤i kontrgerillaoperasyonlar›ndanbiriydi. O gün az›nl›klar›nmallar›n› ya¤malarkenTürk bayra-¤› sallayan “miliyetçi”,tam 50 y›l sonra6-7 Eylül sergisini basarakbayrak açt›!Devletin ve siyasi iktidar›nbüyük himayesiniarkalar›ndagören milliyetçilerlinçlerde, faflistsald›r›larda boygösterirken, milliyetçili¤inoligarflininpolitik ihtiyaçlar›do¤rultusundak›flk›rt›ld›¤› günlerde,bu kez Ogün Samastolarak ç›kt› karfl›m›zda.Yan›nda devletinaskeri polisi, ellerindeyine bayrak vard›.liyetçi gençlik” yetifltirmek için üniversitelerdensolcu ö¤retim üyelerinintasfiyesine özel önem verildi.Tek parti iktidar›, Kurtulufl Savafl›y›llar›n›n Kemalist milliyetçili¤inide¤il, iflbirlikçi milliyetçili¤in bayra¤›n›dalgaland›r›yordu.1950’de DP’nin iktidar olmas›ile birlikte ise yeni-sömürgecili¤inkilometre tafllar› döflendi. Oligarfli,binlerce Anadolu gencinin emperyalistç›karlar u¤runa Kore’de k›rd›-r›lmas› karfl›l›¤›nda NATO’ya girdi.Birbiri ard›na iflbirlikçilik anlaflmalar›imzalan›rken, tüm bunlara karfl›halk›n olas› tepkisini nötralize etmekiçin milliyetçi hamaset en üstboyuta ç›kar›ld›. Ülkemiz emperyalizminsömürgesi haline gelirken,burjuva politikac›lar NATO üyeli¤ini"Sovyetler’in bo¤azlarda üs veDo¤u Anadolu'da toprak talepleriniengelleme” gibi “milli” davalaradayand›rarak aç›kl›yorlar, NATOüyeli¤ine karfl› ç›kanlar› “vatan haini”ilan ediyorlard›. Örne¤in, Amerikanemperyalizmin ç›karlar› u¤runaKore’ye asker gönderilmesinekarfl› ç›kan Behice Boranlar, “millimukavemeti k›rmak ve milli menfaatlerezarar vermek” gerekçesiylebefler y›l hapisle cezaland›r›ld›lar.Milliyetçi hamasetin hakim oldu¤uortamda, emperyalizmin bir ülkeyi(Kore) iflgali “milli mukavamet”,iflgalle amaçlad›¤› ç›karlar ise,“milli menfaat” olarak pazarland›.Ülke askeri-siyasi-ekonomik olarakher geçen gün ba¤›ml› hale getirilirken,o y›llardan itibaren nerede emperyalistç›karlara hizmet varsa,orada “milli ç›karlar›m›z” diye nutukatt›, bu ülkenin ensesi kal›n, pekmilliyetçi ve mukaddesatç› politikac›lar›ve generalleri.NATO üyeli¤i, milliyetçili¤inkontrgerilla tarz› örgütlenmelerintemel motifi olmas›n› da beraberindegetirdi. Amerikan emperyalizmi,yeni sosyalist iktidarlar›n do¤uflunuengellemek için NATO üyesi tümülkelerde kontrgerilla örgütlenmelerioluflturmaya bafllad›. Ordu vepolisin yan›s›ra ülkemizde kontrgerillan›n“sivil” aya¤›n› oluflturmaktada hiç zorlanmad› emperyalizm.MHP’nin do¤rudan CIA taraf›ndanörgütlenmesinin bu y›llara denkgelmesi tesadüf de¤ildi. “So¤uk savafl”›nanti-komünizm kampanyas›için ›rkç› Turanc› çizgi “bulunmazkaftan”d›. 1945-1955 aras›nda 9 y›lABD'nin çeflitli kontrgerilla merkezlerindee¤itilen Alparslan Türkefl,hareketin lideri olarak öne ç›-kar›ld›. Tüm dünyada ulusal kurtuluflhareketlerini ve solu ABD ç›karlar›na“dolayl› sald›r›” olarak nitelendirenemperyalizmin, bu hareketleriönlemek için gelifltirdi¤ikontrgerilla savafl›n›n temel unsurlar›oldular.Milliyetçi kesimin önemli kalemlerindenolan Ahmet Kabakl›'n›nifadesiyle, o güne kadar sadecepolis tenkiliyle ezilmeye çal›fl›-lan solun karfl›s›na art›k yayg›n birmilis ç›kar›lmas› stratejisi uygulanmayabafllanacakt›. Bu stratejinintemeli, emperyalist sistemin uç karakoluolarak Türkiye'nin Sovyetler'ekarfl› tahkim edilmesiydi. Devletinde iradi tercihi, böyle bir Türkiye'desol fikirler ve sol bir gençli-¤e de¤il, milliyetçi bir gençli¤e vemilliyetçi bir tahkimata ihtiyaç vard›.Ve elbette bu milliyetçilik, Kurtuluflsavafl›n›n ba¤›ms›zl›kç› milliyetçili¤ide¤il, tersine her alandaemperyalizme ba¤›ml›l›¤› meflrulaflt›racakbir milliyetçilikti. Ekonomide“milli sanayi kurma” düflüncesibir yana itilip yabanc› sermayeyekap›lar aç›l›rken, topraklar›m›zAmerikan üsleriyle dolduruldu.Nazi ç›karlar›na hizmet eden ›rkç›milliyetçi Turanc› kadrolar, art›kAmerikan emperyalizminin ç›karlar›için savafl›yorlard›. Turan Davas›’nda“vatan haini” ilan edilmelerimilliyetçi propagandalarla unutturulmufltuçoktan ve ba¤›ms›zl›¤› savunansolcular› hayas›zca “vatanhaini” gösterme kampanyalar› öneç›kar›l›rken, Nazi iflbirlikçisi Turanc›larda ba¤›ml› Türkiye’nin tahkimedilmesi için milis gücü ifllevi görüyorlard›.Toplumda eflitsizlik, yoksullukartt›kça Türkçülük hamasetiNATO stratejisi çerçevesinde dahada ön plana ç›kar›ld› ve Türk milliyetçili¤ikomünizme karfl› kontrgerillasavafl›n›n koçbafll›¤› ve milisörgütlenmelerinin ideolojisi ve elbettekadro gücü yap›ld›. Öte yandanda Turan ideolojisinden hareketle,Sovyet topraklar›nda yaflayanTürki cumhuriyetlere yönelik, “esirTürkler” söylemi ile ‘beflinci kol’faaliyetleri örgütlendi. Turanc›l›kböylece yeniden meflruiyet kazan›-yor, ülke ba¤›ml›l›¤›n utanc›n› yaflarken,Türkiye “tek ba¤›ms›z Türkdevleti” diye nitelenerek, özgürce,kardefllik içinde yaflayan Sovyettopraklar›ndaki Türki Cumhuriyetler“kurtar›lmas› gereken esir Türkler”diye propaganda ediliyordu.Tüm bunlar aç›kt› ki, emperyalizminstratejik politikalar› etraf›ndanflekilleniyordu. T›pk›, ba¤›ms›zTürkiye için, halk›n haklar› için mücadeleeden sol hareketin faflist milliyetçiterörle ezilmeye çal›fl›lmas›ndaoldu¤u gibi. Bu sürecin en etkinkullan›lan unsuru ise, önceCKMP, 1969’da ise MHP ile partileflenfaflist milliyetçi hareket oldu.1967-’68’lerde devrimci mücadeleningeliflmesi karfl›s›nda faflist subaylarR›fat Baykal, Dündar Tafler3211 Mart 2007 / 95


vb’lerinin yönetimi alt›nda Türkefl’inaçt›rd›¤› ‘komando kamplar›’ndaadam öldürme, kavga ve savaflteknikleri e¤itimi verilen milisleryetifltirildi.Dikkat çekilmesi gereken birbaflka noktas› ise, ABD’nin SovyetlerBirli¤i’ni yeflil bir kuflakla çevrelemepolitikas›na milliyetçili¤ingösterdi¤i uyumdur. Resmisi gayriresmisiile milliyetçilik bu süreceuyum sa¤lad›. Laiklik bir yana b›rak›larakbizzat devlet eliyle dinci örgütlenmeler,tarikatlar gelifltirildi.Ziya Gökalp’in milliyetçili¤inin üçlemesininCumhuriyetle birlikte geriyeçekilen ‘‹slamc›l›k’ yan›, yenidendevreye sokuldu. Faflist hareketinTürklü¤ü güçsüzlefltiriyor dedi¤iislamiyeti ‘Türk-‹slam’ sentezindeöne ç›kar›p hatta bu konuda islamc›larlayar›fla girmesi de yine ayn›Amerikan politikas›n›n etkisi ile yaflambuldu. Ki, 28 fiubat süreci vesonras›nda ise tam tersi bir durumsözkonusudur. Bu kez milliyetçili-¤in islamc›l›k aya¤› geriye itilecekti.Çünkü, ABD’nin Ortado¤u politikalar›,‹srail ile iliflkiler bunu gerektiriyordu!Komünizmle MücadeleDernekleri“Komünizmle Mücadele Dernekleri”ilk kez 1954’te, Irkç›l›k Turanc›l›kDavas›’nda yarg›lananlararac›l›¤›yla Zonguldak'ta kuruldu.‹stanbul flubesi de ayn› davan›n san›klar›ndan‹lhan Darendelio¤lu taraf›ndankuruldu. 1965’te dernek110 flubeye sahipti. Pantürkçülük’tenesinlenen ve fleriatç› çevrelercede desteklenen dernek, devletinde büyük deste¤ine sahipti. Cumhurbaflkan›Cemal Gürsel’in k›sa birsüre derne¤in fahri baflkanl›¤›n›yapmas›, devletin bu aç›k deste¤ininsimgesel bir örne¤idir. Bu ortamdarahatça örgütlenen faflist milliyetçili¤inhedefi ba¤›ms›zl›k ve sosyalizmmücadelesi yürütenlerdi. Antiemperyalisteylemler temel hedefti.Oligarflik devletin ABD ba¤lant›l›kontrgerilla merkezi olan Özel3311 Mart 2007 / 95Alparslan Türkefl’inmilliyetçili¤i, tüm milliyetçileriçinde en iflbirlikçiolan›d›r, gerçekteABD’ye ba¤›ml›-l›¤› kamufle eden birmilliyetçiliktir. Ba¤›ms›zl›kiçin mücadeleedenleri, “‘Tam ba-¤›ms›z Türkiye’ slogan›alt›nda anarfli yaratankomünistlerin gerçek niyeti, Türkiye’yiNATO’dan ay›r›p, Varflova Pakt›içinde Rusya’ya ba¤lamakt›r.” (DokuzIfl›k, Sy. 129-130) sözleri onun bu niteli¤ininbir ifadesidir. ABD politikalar›nagöre parti ideolojisini flekillendiren Türkefl’inHitler hayranl›¤› da, CKMP’ninad›n› MHP olarak de¤ifltirmesi ile dahaaç›k kendini gösteriyordu. Naziler’in“nasyonal sosyalist” çizgisinden hareketle“Milliyetçi toplumculuk” partininideolojisi oldu. Atatürk taraf›ndan yasaklanmas›nakarfl›n ‘baflbu¤’ s›fat› da,Mussolini’nin ‘Duçe’sinin, Franco’nun‘Coudillo’sunun, Hitler’in kulland›¤›‘Führer’in bir izdüflümüydü.Harp Dairesi’ne ba¤l› çal›flan,ABD’nin gizli ödenekten 150 milyondolar aktard›¤› ispatlanan “KomünizmleMücadele Dernekleri”niniçinde islamc› güçler de olmaklabirlikte, temel gücünü milliyetçi faflistleroluflturuyordu. Devrimcigençli¤in “Tam Ba¤›ms›z Türkiye”mücadelesine, ilerici hareketlereyönelik say›s›z sald›r› gerçeklefltirdiler.Dönemin iktidar›n›n neredeihtiyac› varsa sat›rlar›, sopalar›, silahlar›ile oradayd›lar. ‹flbirlikçimilliyetçilik sadece anti-emperyalistanti-oligarflik mücadele karfl›-s›ndaki milis gücü de¤il, ayn› zamandaAmerikan “anti-komünizm”kampanyas›n›n da ideolojisi halinegeldi. Ki, bu durum emperyalistideologlarca belirlenmiflti.CIA’y›, sömürgelerde ABD ç›-karlar›n› güvenceye almak için çal›-flan “kapitalizmin gizli polis örgütü”olarak tan›mlayan ve CIA’n›nbaflar›s› için bu ülkelerde “kayma-¤›n ço¤unu yiyen” ancak “nüfusunyüzde iki ya da üçlük k›sm›n› oluflturaniflbirlikçilerin” olmas› gerekti-¤ini söyleyen CIA ajan› PhilippeAGEE, CIA’n›n anti-komünistkampanyas›n›n temel yöntemlerindenbirini flu flekilde aç›klar: "CIAkarfl› sindirme ö¤retisi milliyetçilik,vatanseverlik kavramlar›n› ilerisürüp az›nl›kta kalan zenginlerekarfl› geliflen halk hareketlerini Sovyetyay›lmac›l›¤›yla ilgiliymifl gibigöstererek bu uluslararas› ç›karc›s›n›flar aras›ndaki iliflkiyi örtmeyeçal›fl›r." (CIA Günlü¤ü, P. AGEE)Adeta Türkiye anlat›lmaktad›r.Sola yönelik sald›r›lar›n “vatan›kurtarmak, Sovyet tehdidine karfl›savunmak” vb. yalanlarla meflrulaflt›r›lmas›,solun, “Sovyetler’in buyay›lmac›l›¤›n›n tafleronu” gibigösterilmesi, kontrgerilla örgütlenmelerininve sivil faflist hareketin“vatanseverlik” maskesini kullanmas›hep bu strateji etraf›nda flekillenenolgular olarak yaflanm›flt›r.*1960’lar›n ikinci yar›s›ndan itibarensivil faflist hareket; kendinifaflist rejimin koruyucusu olarak konumland›rd›.Devletin üzerindeyükseldi¤i ve pompalad›¤› flovenistmilliyetçilik kayna¤›ndan beslenerekdevletle fiili ve ideolojik iliflkisinis›k›laflt›rd›. Ve uzun, kanl› y›llarayay›lacak flekilde devletin, emperyalizminvurucu gücü oldu.Bir yanda Türkefl “ülkücüler komünizmekarfl› mücadelede devleteyard›mc› oluyorlar” derken, öteyanda; Cumhurbaflkan› Cevdet Sunay,ayn› fleyi, faflist terörü elefltiren‹nönü’ye karfl› “onlar komünizmekarfl› mücadelede devlete yard›meden vatansever çocuklar” fleklindeifade ediyordu. Demirel’in “banamilliyetçiler cinayet iflliyor dedirtemezsiniz”sözü de, bu devlet polikas›n›n1970’li y›llardaki uygulan›fl›-n›n veciz sözü olarak tarihe geçmifltir.Ony›llard›r izledikleri politikalarlamilliyetçili¤i toplumsal zihniyettehakim unsur haline getirmeyibaflarm›fl olman›n verdi¤i güven vepervas›zl›kla konuflan devlet adam›tipinin örnekleridir Sunaylar, Demireller.Ve devletin “ç›karlar›” sözkonusuoldu¤unda devreye sokacaklar›“milli” milis gücü olarak hep elalt›nda tuttular faflistleri.


As›l ‘Tehlike’ Nerede?‘Tehlikenin fark›nda m›s›n›z’ diye ‘fleriat’uyar›s› yapanlar, ‘Cumhuriyet tarihinin enbüyük tehditleriyle yüz yüzeyiz’ diyenler,gerçek tehlikeleri gizliyorCumhuriyet Gazetesi bir süredirsloganlaflt›rd›¤› ‘Tehlikenin fark›ndam›s›n›z?’ kampanyas›n›Cumhurbaflkanl›¤› seçimi üzerindensürdürüyor. “Tehlike”; Tayyip’incumhurbaflkan› olmas›, bir baflkadeyiflle “fleriat tehlikesi”! Cumhuriyet,bu tehlikeyi Amerikan emperyalizmiile (‘›l›ml› islam’ ve BOP)ba¤lant›land›rarak, asl›nda çoktanterk etti¤i “solcu” kimli¤ine de uygunolarak, “ilerici, anti-emperyalist”bir misyonla yapt›¤› görüntüsüvermeye çal›fl›yor. Gazetenin, ‹lhanSelçuk baflta olmak üzere, “Kemalistsolcu” köfle yazarlar›n›n yaz›lar›da bu tarz vurgularla dolu.“Her yönden kuflat›lan ülkemizindin devletine dönüfltürülmesi,parçalanmas› yolundaki ad›mlaryo¤unlafl›yor” (Öner YA⁄CI, Cumhuriyet3 Mart) bu cepheye göre!Genelkurmay Baflkan› Yaflar Büyükan›t’agöre de, Türkiye tarihininen tehlikeli dönemini yafl›yor. Geçti¤imizgünlerde gitti¤i Amerika’dakonuflan Büyükan›t, “Türklük” duygular›flaha kalkm›fl bir kalabal›¤aflöyle sesleniyordu:"Bugün Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ninkuruldu¤u 1923'tenbu yana hiç bu kadar çeflitli risklerle,tehditlerle, s›k›nt›larla karfl›karfl›ya kalmam›flt›r".Yani, emperyalist iflgalden sonrakien büyük risklerle kuflat›lm›fl›z.Neymifl peki bu büyük riskler?Büyükan›t’a göre, “d›fl tehdit”unsurlar› olarak Irak sorunu,“Irak'›n kuzeyi sorunu" (Kürdistandememek için yap›lan laf cambazl›-¤›na bak›n!), K›br›s sorunu, Kafkaslar'dakibelirsizlik, ‹ran'dan kaynaklananendifleler ve AB ile “güvenlik”konusundakiiliflkilerdekis›k›nt›lar.Elbette cumhuriyettarihiboyunca oldu-¤u üzere, birde bu d›fl sorunlarlaba¤lant›l›“iç tehdit”boyutuvar, ki as›l tehditler de bunlar. Özetle“bölücülük, terör” ve “laik rejimide¤ifltirme umudu tafl›yanlar” olaraktan›ml›yor Genelkurmay.Bu birbirine paralel, daha do¤rusuayn› kampanyan›n söylemi, uzunsüredir “fleriatç›-laik” sahte çat›flmas›üzerinden iktidar etmeye çal›-fl›yor. “Bölücülük” ve “terör” söylemiyleflovenizm sürekli olarak bukesimlerce pompalan›yor.Tehlikedesiniz! Kurtar›c›Biziz Büyükan›t’›n konuflmas›nayak›ndan bakal›m. Bu konuflmadakimant›¤a göre; asl›nda tarih kitaplar›nda‘büyük tehlike’ diye ö¤retilenfieyh Sait Ayaklanmas›, Dersim ‹syan›gibi olaylar gerçekte bugünkükadar büyük tehlike de¤ilmifl! Bugünküdurum “cumhuriyet tarihininen büyük tehlikesi” ise, o zaman ayn›ordu 27 May›s’ta, 12 Mart ve 12Eylül’de ne derece büyük “tehlikelerle”yönetime el koydular? Sorular›ço¤altmak mümkün; demek kibaflka bir amaç var!!!Bu “amaca” iliflkin birçok bafll›ks›ralanabilir, ancak meselenin oda-¤›nda iktidar kavgas› oldu¤u, halk›nas›l sorunlar›n› görmemesine hizmetetti¤i çok aç›kt›r. Büyükan›t butehlikeleri s›ralad›ktan sonra, topluma“güven verme” üslubunu tak›narak,“Kim Türkiye'yi bölecek?..Türkiyeyi koruyan o dinamik güçlervar oldu¤u sürece, o rüyay› görenlerkabusla uyanacak ve derslerinialacaklar” diye devam ediyor.“Zinde” ya da “dinamik güçler”kavram›n›n kontrgerilla örgütlenmelerlebütünleflmifl olmas› bir yana,burada güven telkininden öte,önce “en büyük tehlikeler” ile korkutup,ard›ndan, “bu tehlikelerekarfl› sizi, toplumu, Türkiye’yi bizkoruruz” denilmektedir. fiovenizmle,milliyetçilikle beyni dumura u¤rat›lm›flkitleler bu durumda ne yapacak;kurtar›c›s›na sar›lacak!Bunun siyasi literatürdeki ad›,toplumu manipüle ederek iktidar savafl›vermektir. Ve birçok GenelkurmayBaflkan›’ndan duyulmufltur bu“tespitler”, hep “en büyük tehditlerle”karfl› karfl›ya olmufltur bu ülke!Neden? Çünkü, Genelkurmay, sistemiçindeki iktidar gücünü “tehlikeler”üzerinden varetmifltir bugünekadar. O “büyük tehlikeler” hep varolmal›d›rki, “tehlikelere” karfl›koyma gücü olan (ordu) iktidar gücünüde elinde tutabilsin. Ve hep bu“tehlikeler” varolmal›d›r ki, halk buordunun gerçek niteli¤ini kavrama,sorgulama gibi bir olana¤› bulamas›n,gözü kapal› “vatan borcu” diyerek,orduya “kurtar›c›m›z” diye dörtelle sar›ls›n.fiöyle bir düflünün, Cumhuriyettarihi boyunca bu ülke hep “iç ved›fl düflmanlar›n” tehditleri alt›ndad›r.Ama ne hikmetse, “bizi bölecekler”dedikleri emperyalistlerleen s›k› iflbirli¤ini yapanlar ve ülkemizisömürgelefltirenler, onlar›n iflaretettikleri “iç mihraklar” de¤il,tam tersine bizzat kendileridir. Türkiyeemperyalizmin yeni-sömürgesihaline geldi ve böyle de devam edebiliyorsa,bu ordu ve milliyetçi mukaddesatç›burjuva politikac›lar› sayesindedir.Cumhuriyet’in yaman çeliflkisiCumhuriyet Gazetesi de zateniflaret etti¤i tehlikeye karfl›,“kurtar›c›” diye orduyu gösteriyor.Hangi ordu bu? Darbeci ordu! Halk›nkan›n› döken ordu! Solu ezmekiçin tarikatlarla anlaflan, da¤lara tafllaraayetli bildiriler atan ordu!Cumhuriyet yazarlar› bir yandan“ba¤›ms›zl›kç›l›¤›” dillerinden düflürmüyorlar,öte yandan yasland›klar›ordunun 1950’den bu yana hiçde¤iflmeyen bir biçimde ba¤›ml›l›-¤›n bekçisi oldu¤unu görmezdengeliyorlar. Bu çeliflkiyi, ‘o ordu buordu de¤il’ gibi antibilimsel biryaklafl›mla gizlemeye çal›flmalar›3411 Mart 2007 / 95


u gerçekleri de¤ifltirmiyor. Onunarad›¤›, varoldu¤unu iddia etti¤i“ba¤›ms›zl›kç›”, Kemalist unsurlarçoktan tasfiye edilmifltir ordudan.Cumhuriyet bu çeliflkiyi ortadankald›rmak durumundad›r. Evet, gericili¤ekarfl› mücadele edilmelidir,ba¤›ms›zl›k savunulmal›d›r. Amabunu orduya dayanarak yapman›n,“denize düflenin y›lana sar›lmas›ndan”hiçbir fark› yoktur. Nitekim,bu çeliflki giderilmedi¤i içinMHP’yi, faflizmi savunma noktas›-na kadar gelinmifltir.‘Ulusalc›’ maskesi ile görevç›karanlar ve görevlendirilenlerAç›k ki, hem muhalif olan›ezme politikalar›na “kitle deste-¤i” ve “meflruluk” yarat›lmak isteniyor,hem de “fleriat tehlikesi” ve“iç ve d›fl mihraklar ülkemizi bölecek”korkusu üzerinden bir teyakkuzhali sürekli diri tutularak iktidarsavafl› veriliyor.Asl›nda büyük oranda bu teyakkuzhali yarat›lm›flt›r durumda. Tarihselkökenleri olan “bölünme”korkusu bu konuda katalizör etkiside görüyor. Büyükan›t’›n konuflmas›n›dinleyenlerin, Cumhuriyet’inyay›nlar›n› takip edenlerin, (ki bunlara;MHP’den BBP’ye, medyadanfaflist sendikac›lara kadar genifl bircepheyi ekleyebiliriz) gösterilen“düflmanlar”a karfl› harekete geçmesido¤ald›r. Yeni tarz para-militerörgütlenmeler devletin yaratt›¤› buzeminde ve onun icazeti ile ortayaç›kmaktad›r. Sa¤da solda p›t›rak gibibiten “Kuvvac›” dernekler, ulusalc›oluflumlar bu halet-i ruhiyeüzerinde kendilerini varediyor vebu ruh halini toplum içinde daha dakörükleyerek kitle deste¤i yaratmakistiyor. Linçler, bayrak yürüyüflleriböyle düzenleniyor, ‘hassas’ kentlerdefaflist örgütlenmeler bu zemindegelifltiriliyor.Silah üzerine yeminler edip,‘Türk ana babadan do¤ma’ flart› arayanKuvay› Milliye Derne¤i Baflkan›emekli albay›n, "Vatan›n bütünlü¤üve milletin bölünmezli¤i tehlikede.Kurtulufl Savafl› sonras›ndaülkenin içinde bulundu¤u tehlikeninRakel Dink: Devlet hesap vermeli40 gün önce katledilen Hrant Dink için, 3 Mart günü ‹stanbul Zeytinburnu'ndakiBal›kl› Ermeni Mezarl›¤›'nda bir anma düzenlendi. Mezarl›¤ak›zlar›, o¤lu ve yak›nlar› ile birlikte gelen Dink'in efli Rakel Dink, h›çk›r›klararas›nda "Devlet bunun hesab›n› vermeli" diye seslendi.Hrant Dink ölümünün 40. gününde Kumkap› Meryem Ana ErmeniKilisesi'nde de bir ayinle an›ld›. Ayin sonras› kilise bahçesine kadar girenbir kiflinin havaya atefl açt›¤› belirtilirken, ayinde konuflan TürkiyeErmenileri Patri¤i Mesrob II, geçen 40 gün zarf›nda, suikast›n gerçekazmettiricilerinin belirlenememifl olmas›n›n, “son derece üzücü ve düflündürücü”oldu¤unu dile getirdi.E¤itim-Sen kundakland›E¤itim-Sen Sakarya fiubesi, 4 Mart sabahakarfl› kundaklanarak tamamen yak›ld›. Olay yerindebulunan bir k⤛tta kontgerillan›n kulland›-¤› “T‹T” (Türk ‹ntikam Tugay›) yaz›l› oldu¤u belirtilirken,beklendi¤i gibi sald›r›ya iliflkin yakalananolmad›. Öte yandan sald›r›y› k›namak içinyap›lmak istenen bas›n aç›klamas› s›ras›nda daprovokasyon yarat›lmaya çal›fl›ld›.flu anda bin misli var, Müslüman veTürk egemenli¤inde bir Türkiye içinmücadele ediyoruz” sözleri, anlatt›-¤›m›z bu durumun bir d›flavurumudur.Bu “dinamik güçler” de, “kurtar›c›”ordunun “yard›mc› gücü”olarak konumlan›yorlar!As›l tehditlere karfl› birleflmeliyizSahte tehdit ve tehlikelerüzerinden tahkim edilen sürekli teyakkuzhali, öteden beri flovenistmilliyetçili¤in kulland›¤› bir taktiktir.Bu taktik, yukar›da ifade etti¤imizamaçlara hizmet etmesinin yan›s›ra,as›l olarak halk› gerçek sorunlar›ndanuzaklaflt›rmakta, gözüneperde çekmektedir. As›l tehlikede budur!As›l tehlike; ülkemizin zatenSakarya flubesininkundaklanmas›eylemlerle protesto edildiE¤itim-Sen üyeleri Ankara baflta olmak üzere bir çok kentte düzenlediklerieylemlerle sald›r›y› protesto ettiler. Olay›n gerçekleflti¤i gün Ankara 1No’lu fiube önünde toplanarak Gima önüne yürüyen sendika üyeleri, "KahrolsunFaflizm Yaflas›n Mücadelemiz” sloganlar› att›lar. Burada aç›klamadabulunan Genel Baflkan Alaaddin Dinçer, Sakarya fiubesi’ne yap›lan sald›-r›n›n, yo¤unlaflan milliyetçi-gerici-floven aç›klamalardan ve hedef göstermelerdenba¤›ms›z olmad›¤›n› dile getirdi. ‹stanbul, ‹zmir, Antalya, Hatayve daha bir çok kentte yap›lan eylemlerde de faflizme karfl› sloganlar hayk›r›ld›ve bu tür sald›r›lar›n E¤itim-Sen’i emek ve demokrasi mücadelemizdenasla geri döndüremeyece¤i dile getirildi.emperyalizmin sömürgesi oldu¤unun,bunu sürdürenlerin de milliyetçilikmaskesi takanlar oldu¤unungizlenebilmesidir.As›l tehlike; “fleriat tehlikesi”diyerek, bölücülük nutuklar› atarakfaflizmin tahkim edilmesidir.As›l tehlike; halklar› düflmanlaflt›rarak,Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’›ile bu ülkede yaflayan tüm emekçihalklar›n kendi iktidar› için birleflmesininönüne set çekilmesidir.As›l tehdit; emperyalizm veonun yerli iflbirlikçileri olan ordu veburjuva iktidard›r. Evet “teyakkuza”geçmeli, aya¤a kalkmal›y›z.Ama onlar›n gösterdi¤i de¤il, gerçektehlike ve tehditlere karfl› aya¤akalkmal›y›z.3511 Mart 2007 / 95


Emekli-Sen Beyo¤lu 2 No’lu fiube Baflkan› Hasan Kaflk›r:‹hraç nedeni mücadeleyeyaklafl›mdaki farkl›l›klard›rEmekli-SenGenel Merkezitaraf›ndan 1 y›lsüreyle üyeliktenuzaklaflt›r›lan,sendikan›n Beyo¤lu2 No’lufiube Baflkan›Hasan Kaflk›r,karar› dergimizede¤erlendirdi.BU KARAR TASF‹YED‹R◆ Genel Merkezin bu karar›n›nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Sendikaüyeli¤inden uzaklaflt›r›lman›zaneden olacak neler yapt›n›z?Benimle beraber Kartal fib. Baflkan›Emir Babakufl da ayn› gerekçeyleihraç edildi. Genel Merkezinbu karar› bir tasfiyedir. 7 Ekim 2006tarihindeki ‘Yeter Art›k B›çak Kemi-¤e Dayand›’ Mitingi’nde yaflananlardayanak yap›ld›. Hakk›m›zdaki suçlamalar:Genel Merkezi, genel baflkan›,bölge yöneticilerini tan›mad›¤›-m›z, kararlar›na karfl› geldi¤imiz,üyeleri miting hakk›nda bilgilendirmedi¤imizvb. Bu suçlamalar ayn›zamanda Genel Merkezin sendikalanlay›fl›n› da ortaya koymaktad›r.Bunun yan›nda mitingin eksiklerininüzerinin örtülmesi, sorumlulu¤unukendi üzerinden atma yaklafl›m›n› dasomutlamaktad›r.Örnek: "Ulafl›m olanaklar›ylasendikam›z üyeleri de¤il baflka insanlareyleme tafl›nm›flt›r" deniyor.Emekli-Sen’e destek verenlere‘baflkalar›’ diye bak›lmas› sendikalanlay›fl›m›zla ba¤daflmaz. ‘Gelece¤imizolan gençlerimiz’ diye söze bafllarken,gençlerin mitingimize kat›lmalar›yad›rganm›fl, maalesef gençli-¤e “tedbir al›nmas› gereken bir husus”olarak bak›lm›flt›r.Örne¤in; "Yap›lan araflt›rmalarsonucu baz› üyelerimiz miting hakk›ndabilgilendirilmemifltir" deniyor.Neye, kime dayanarak böyle bir sonucavarm›fllar, belli de¤ildir. Ancakkesin olan bir fley varki, mitinge kitleolarak en fazla güç veren flubelerdenbiriyiz. Ve her eylemde oldu¤ugibi, genel baflkan ve merkez yöneticileri,eylemin baflar›l› geçmesinekatk›da bulundu¤umuz için bizlereteflekkür etmifllerdir.M‹L‹TAN TUTUM SUÇ SAYILDISlogan atmam›z ihraç nedenlerindenbiridir. ‹flçi s›n›f› ve emekçi halk›ntaleplerine iliflkin sloganlara veeylemde militan bir tutum sergilenmesineGenel Merkez müdahale ettive engellemeye çal›flt›. Oysa kitlemiz,içeri¤e ve ad›na yarafl›r bir tutumsergilemiflti. ‘B›çak Kemi¤e Dayand›’diye miting düzenleniyorsa,kitleye sessiz yürümek önerilmez.Skandal düzeyindeki organizasyonbozuklu¤unu bir yana b›rak›rsak, GenelMerkezin eylemin içeri¤ine uyguntutum sergilediklerini söylemekgerçeklere gözümüzü kapamakt›r.Sorulmas› gereken birinci soru flu:Kitle pankart açmadan, slogan atmadanSHP ve CHP otobüslerinin arkas›ndanyürüyerek Abdi ‹pekçi Park›'nagitseydi, bu tutumdan kimler,hangi s›n›f›n temsilcileri hoflnut olacakt›?‹kincisi; Türkiye iflçi s›n›f›,emekçi halk› ve onlar›n ayr›lmaz parças›emekli, dul ve yetimlerin taleplerinindile getirilmesinden neden rahats›zl›kduyuldu, engellenmeye çal›fl›ld›?Hakk›m›zda getirilen bu suçlamalarçok soyuttur. ‹hraç karar›-n›n arkas›nda yatan as›l gerçek ises›n›f mücadelesine, özelde de onunbir parças› olan sendikal mücadeleyeyaklafl›mdaki farkl›l›klard›r.◆ Nedir bu farkl›l›klar?Emekli-Sen, D‹SK’e ba¤l›, s›n›fsendikac›l›¤› ilkelerini savunan, ricac›de¤il mücadeleci bir sendikad›r.Baz›lar›n›n ileri sürdü¤ü gibi, ‘ununuelemifl, ele¤ini asm›fl’ insanlar›n biraraya geldi¤i bir örgütlülük de¤ildir.Aksine, ‘ifl hayat›ndan emekli olunurama demokrasi ve sosyalizmmücadelesinden asla emekli olunmaz’ilkesini benimsemifl olanlar›nbiraraya geldi¤i bir sendikad›r.Emekli-Sen'e göre s›n›f›n kitle örgütüolan sendikalar; iflçi s›n›f›n›n egemens›n›flara karfl›, direnifl, örgütlenmeve birlik merkezleri, s›n›f›n kesinkurtuluflu için bir kald›raç, iflçilerins›n›fsal e¤itime bafllad›klar›, sömürüve bask›ya karfl› mücadele ettikleribir okuldur.S›n›f sendikac›l›¤› ilkelerini savunanEmekli-Sen kendini emekli,dul ve yetimlerin ç›karlar›n› savunmaklas›n›rlamaz. ‹flçi s›n›f› veemekçi halk›n ç›kar ve talepleri içinde mücadele eder. Kendini onlar›nbir parças› olarak görür.Emekli-Sen'de; ‘sendikaya siyasetsokmayal›m’, ‘sendikaya girerkenrozetimizi ç›karal›m’, ‘politikayapmayal›m’ vb. burjuva görüfllerisavunulamaz. Kendimizi hiçbir zamandemokrasi güçlerinin d›fl›ndagörmüyoruz. Sorunlar›m›z›n, taleplerimizinbirbirine ba¤l› oldu¤unudüflünüyoruz. Emek güçlerininbirlikte mücadelesinden yanay›z.Bizim halk›n ç›kar›ndanbaflka bir ç›kar›m›z yoktur. Eylemlerdeaçt›¤›m›z pankartlar,hayk›rd›¤›m›z sloganlarTürkiye iflçi s›-n›f› ve emekçi halk›ntalep ve özlemleridir."‹flçi s›n›f› veemekçi halk, gençlik,kad›nlar bizi ilgilendirmiyor"diyenlerolabilir. Baz› merkezve flube yöneticilerindebu tür anlay›fllar›nolmas› hem bizi üzer, hemde bu anlay›fllara karfl› mücadelegörevini yükler.‹flte biz emeklilerin taleplerinesahip ç›karak bu anlay›fllarlamücadele etti¤imiziçin ihraç edildik.3611 Mart 2007 / 95


GER‹LEY‹fi‹N SORUMLULARIB‹Z‹ ‹HRAÇ EDENLERD‹RUzun zamand›r durgunluk ve gerileyiflegiden bir süreç var. Bizi ihraçeden anlay›fl bunun sorumlusudur.Genel Merkez gerilemeyi durduracak,ileri mevzilere tafl›yacak yolagirece¤ine, bunlar› dile getirenlerekarfl› adeta savafl açt›. Birçok flubenindurumu içler ac›s›. Genel merkezingenelgelerinde de belirtildi¤igibi idari-mali s›k›nt› yaflan›yor. Pekibunlar› aflmak için ne yap›yor? S›n›fsendikac›l›¤› ilkeleriyle mi hareketediyor; sorunlar› elefltiri-özelefltiritemelinde mi çözmeye çal›fl›yor?Hay›r. Tersine tüm bunlar› reddetmekleifle bafll›yor. Benden yanabanakarfl› diye flubeleri ay›r›yor.Bölge Temsilcisi’ni, yönetime karfl›olanlarla ilgili bilgi toplamakla görevlendiriyorve istihbarat çal›flmas›yapman›n do¤ru oldu¤unu savunarakflube baflkan ve üyeler aras›na güvensizliktohumlar› at›yor. Muhalif olanlar›etkisizlefltirmek için DisiplinKurulu'nu harekete geçiriyor. Böyledavranmay› yönetimde kalman›n garantisiolarak görüyorlar.ÜYELER KARARI TANIMADILAR◆ fiubenizin üyeleri karara nas›ltepki gösterdiler?Beyo¤lu fiube Genel Merkezinbu tasfiyeci karar›n› tan›-mad›. Ayn› flekilde Kartal fiubeyönetimi ve üyeleri de genel merkezintasfiyeci karar›n› tan›-mad›lar. Genel Merkez yeni bir baflkanseçilmesi için her iki flubeye yaz›gönderdi. Ancak her iki flube üyelerive yönetimleri bunu hakl› olarakuygulamad›lar. Bu tasfiyeci yaklafl›-ma sadece flubemizden de¤il di¤er“Pir Sultan’›n yolunday›z”‹zmir Çi¤li Pir Sultan Abdal Derne¤i, 4 Mart’ta Alsancak Fuar ‹smet‹nönü Kültür Merkezi’nde aç›l›fl etkinli¤i düzenledi.Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Dernek Baflkan› Türkan Do¤an, aç›l›flakat›lan 400 kifliyi “Pir Sultan Abdal’›n inanc› ve direnci ile” selamlad›.“Pir Sultan’›n yolunday›z” diyen Do¤an, yozlaflmaya dikkat çekerek,“Biz Anadolu topraklar›n›n insanlar›y›z. Bizim dinamiklerimizde PirSultan Abdal direnci yatar” dedi.flubelerden de tepkiler geldi. Emekli-Sen Baflkanlar Kurulu’nda bu tepkilerifade edildi. Genel Merkez elefltirive tepkiler karfl›s›nda karar›n› savunamazduruma düfltü.K‹fi‹SEL ÇIKARLARPENCERES‹NDEN BAKILIYOR◆ Bu tasfiye karar› karfl›s›ndane yapmay› düflünüyorsunuz?3711 Mart 2007 / 95Ülkede yaflanan ekonomik, siyasal,sosyal geliflmelere bak›ld›¤›nda,2007 y›l›n›n; sömürenle sömürülenleraras›ndaki mücadelenin keskinleflece¤i,egemen s›n›flar›n AKP arac›-l›¤›yla iflçi ve emekçi halk›n kazan›lm›flhaklar›na yönelik sald›r›lar›n›nartaca¤› bir y›l olaca¤› görülüyor. Busüreçte emekten yana güçlerin ortakhedefe yönlendirilmesi, sald›r›lar›npüskürtülmesinde ve yeni mevzilerinelde edilmesinde büyük bir önemesahiptir. Bunun içindir ki emektenyana parti, sendika ve kitle örgütlerisürece nas›l müdahale edeceklerinitart›fl›p haz›rl›klar›n› yapmaktalar.Kazan›lm›fl haklar› ortadan kald›-ran ve bir k›s›m haklar› kullan›lamazhale getiren, Sosyal Güvenlik Yasas›yeniden gündeme al›nacak. 2821-2822 say›l› Sendikalar ve Toplu ‹flSözleflmesi yasalar›nda yap›lacakde¤iflikliklerle örgütlenme ve T‹Syapman›n önüne yeni engeller konulmaya,“K›dem Tazminat› Fonu”ad› alt›nda kurulacak bir fon ile iflçilerink›dem tazminat›na el konulmayaçal›fl›lacak...Böylesi bir dönemde ço¤unlu¤uaçl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflayan emeklilerin,di¤er emekten yana örgütlerlebirlikte mücadeleye at›lmas› gerekirkenEmekli-Sen yönetimi, önceliklemücadelenin yükseltilmesi ve ortaklaflt›r›lmas›ndanyanaolan flube yönetimlerinitasfiyeye yönelerekadeta Türk-‹fl yöneticilerinetafl ç›kartmaktad›r.Bugünkü GenelMerkez Yönetimi,Emekli-Sen'i ilerimevzilere tafl›yacaksiyasal ve sendikal ye-Komplo sonucu tutuklanan Sar›yerPSAKD Baflkan› Muammer fiimflek’in mesaj›okunurken, ard›ndan PSAKD Genel Baflkan›Kaz›m Genç konufltu. 8 Mart ve tecrite de¤inenGenç, “can›n› ortaya koyan Behiç Aflc› dabizim onurumuzdur” dedi. Çi¤li Müzik Grubu,Menemen Semah Ekibi, Grup S›laya Hasret,Do¤ançay Semah Ekibi ve Dertli Divanis›ras›yla sahneye ç›karak deyifllerini söyledilerve semah döndüler.Türkiye iflçi s›-n›f›, emekçi halk›ve onlar›nayr›lmaz parças›emekli, dul veyetimlerin taleplerinindilegetirilmesindenneden rahats›zl›kduyuldu, engellenmeyeçal›-fl›ld›?terlilikten yoksun.Olaylara ve geliflmelereiflçi s›n›f› ve emekçihalk›n ve onlar›n bir parças› olanemekli, dul ve yetimlerin k›sa veuzun vadeli talepleri aç›s›ndan de¤il,kiflisel kariyer penceresinden bak›l›-yor. Bu yaklafl›m›n kaç›n›lmaz sonucuolarak da s›n›f›n ç›karlar› yerinekiflisel ç›karlar ön plana ç›k›yor. Buanlay›fl sendikam›z› t›kanma noktas›-na getirmifltir. Bugün ‹stanbul'da ikiflubenin bafl›na gelenin yar›n GenelMerkez yöneticilerini elefltirmeyekalkan di¤er flubelerin de bafl›na gelebilece¤inisöyleyebiliriz.Sendikam›z flu anda, düzene entegreolma ya da düzene karfl› mücadeleetme kavfla¤›nda bulunuyor.Emekli-Sen üyeleri ya bugünkü yöneticilerleyola devam edip düzeneentegre olma yolunda h›zla ilerleyecek,ya da bu yönetimi de¤ifltirip bizleriezen, açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflamayamahkum eden düzene karfl›mücadeleyi seçecek.Bizler, geçmiflinde onurlu mücadelelervermifl Emekli-Sen üyelerininikinci yolu, yani mücadele yolunuseçeceklerine inan›yor, bütünüyeleri sendikam›za sahip ç›kmayaça¤›r›yoruz.


Türk Tabipler Birli¤i’nin aç›klad›¤›ve SES, Dev Sa¤l›k-‹fl ile TürkDifl Hekimleri Birli¤i’nin destekledi¤i‘Beyaz Eylemler’in ilki 1Mart’ta yap›ld›. Ülke genelinde yap›laneylemlerde, ‘Sa¤l›kta Dönüflüm”program›n›n IMF’nin iste¤ioldu¤u ifade edildi.11 Mart’ta Sa¤l›k Bakanl›¤›önünde ‘Beyaz Miting’ ve 14Mart’ta ise ‘G(Ö)REV’e ç›karakhizmet vermeme fleklinde devamedecek eylem program›n›n ilki, 1Mart’ta sa¤l›k ocaklar› önünde düzenleneneylemlerdi.Ankara’da, Mürsel Uluç Sa¤l›kOca¤›’nda düzenlenen eylemde,“AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r” pankart›aç›ld›. “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz”sloganlar› atan emekçiler ad›na konuflanAnkara Tabip Odas› yöneticisiErcan Yavuz, “sa¤l›kta y›k›m politikas›naitiraz ediyoruz” dedi vesa¤l›k hakk›na sahip ç›kma ça¤r›s›yapt›. Yavuz, sa¤l›k ocaklar›n›n yerinekonulmak istenen "Aile Hekimli¤i"sisteminin birinci basamaksa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesianlam›na geldi¤ini kaydederek,“Yap›lmak istenen; insanlar›n hastalanmas›ndankazanç elde etmek,daha çok hasta yaratarak ilaç veteknoloji satan tekellerin gelirleriniartt›rmakt›r” dedi. D‹SK, KESKad›na yap›lan konuflmalarda da iktidar›nIMF güdümünde oldu¤unadikkat çekildi.‹zmir'de Bornova Atatürk Sa¤l›kOca¤›, Çi¤li Ayd›nl›kevler, KonakBar›fl, Eski ‹zmir Yüzbafl› fierafettinve Konak Çimentepe Sa¤l›k Ocaklar›önünde yap›lan eylemlerde yüzlercesa¤l›k emekçisi, yoksul halk›nbaflvuru yeri olan sa¤l›k ocaklar›n›ntasfiyesine karfl› ç›kt›.Adana’da fiakirpafla MahallesiSa¤l›k Oca¤› önünde toplanan sa¤l›kç›larve destek veren DKÖ’ler,‘Beyaz Eylemler’ Bafllad›Sa¤l›k Hakt›rSat›lamaz!yüzbin kiflilik mahallede yetersizolan sa¤l›k oca¤›n›n personelinindahi azalt›ld›¤›n› dile getirdiler.ATO, SES, Dev Sa¤l›k-‹fl ve TürkSa¤l›k-Sen taraf›ndan düzenlenenortak eylemde konuflan Tabip Odas›Baflkan› Osman Küçükosmano¤lu,"inan›yoruz ki sa¤l›k ocaklar›m›zdanbafllayan ça¤r›m›z dalga dalgatüm Türkiye'ye yay›lacakt›r ve buörgütlü gücümüzle bizler de sa¤l›kocaklar›m›z› satt›rmayaca¤›z" dedi.Mersin’de Demirtafl Mahallesi'ndeki10 No’lu Sa¤l›k Oca¤›önünde, Eskiflehir'de Büyükdere AileSa¤l›¤› Merkezi önünde, Hatay’da3 No’lu Sa¤l›k Oca¤› önünde,Samsun'da 2 No’lu Sa¤l›k Oca-¤› önünde, Eskiflehir'de BüyükdereAile Sa¤l›¤› Merkezi önünde, Bursa'daZümrütevler, Teleferik ve S›-ramefleler Sa¤l›k ocaklar› önündedüzenlenen eylemlerde de sa¤l›ktadönüflüm aldatmacas› teflhir edildive AKP hükümeti tekrar uyar›ld›.Birçok kentte oldu¤u gibi, ‹stanbul’da1 Mart’ta yap›lan eyleminard›ndan, Kad›köy ‹skele Meydan›’na‘Beyaz Çad›r Sa¤l›k Oca¤›’kuruldu. Sa¤l›k hakk›na sahip ç›kanhalk kesimlerinin, demokratik kurumlar›ndestekledi¤i sa¤l›k emekçileri,akflam saatlerinde de serbestAKP Örgütlü Hekim ‹stemiyorTTB’nin yönetimini ele geçirmeyeçal›flan olmay›nca da y›pratma,kaale almama politikas› izleyen AKPiktidar›, örgütlenme düflman› oldu¤unubir kez daha gösterdi. Uygulad›¤›IMF politikas›na karfl› mücadele yürütensa¤l›k emekçilerini y›pratmayaçal›flan Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤,“TTB’ye yaln›zca özel çal›flan hekimlerinüye olmak zorunda oldu¤unu,tüm hekimleri temsil etmedi¤ini”kürsü oluflturdular. Kürsüde konuflanTTB Baflkan› Gençay Gürsoy,Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n TTB’yi saf d›-fl› b›rakmaya çal›flt›¤›na dikkat çektive eylemlerinin amac›n›n sadecekendi haklar› olmad›¤›n›, halk›nsa¤l›k hakk›n›n yokedilmesine karfl›mücadele ettiklerini belirtti. ‹zmir’dede 3 Mart günü Konak Meydan›’ndakurulan çad›rla AKP iktidar›n›nsa¤l›k politikas›n›n amac›halka anlat›ld›.Sa¤l›kç›lar; 5 Mart’tan itibarenise, 9 Mart’a kadar sürecek olan‘Beyaz Referandum’ bafllatt›lar. Ankara’daA.Ü. T›p Fakültesi Cebecive ‹bni Sina hastanelerinin yemekhaneleriönüne konulan sand›klardaemekçiler oy kullan›rken, ATO YönetimKurulu Üyesi Hamit Boztafl,Cebeci Hastanesi’nde yapt›¤› konuflmada,Türkiye'nin ilaç harcamalar›ylailgili kayna¤›n, ço¤u uluslararas›olan ilaç tekellerine gitti¤inibelirterek, “Art›k yeter diyoruz.Sa¤l›k hakk›, özlük hakk›m›z, ifl güvencemizve meslek onurumuz içinbeyaz eylemleri bafllat›yoruz” dedi.Referandum çal›flmas› Türkiyegenelinde devam ederken, sa¤l›kemekçilerinin karfl› ç›kt›¤›, “yabanc›hekimlere çal›flma izni veren” yasa,Cumhurbaflkan› Sezer’den dönmesininard›ndan yeniden gündemeal›nd›. Baflbakan bir gün önce kararlar›nda›srar ederken, 8 Mart günüyap›lan görüflmelerde, “yabanc› hekim”denvazgeçildi¤i aç›kland›.Böylece sa¤l›k emekçileri, ilkkazan›mlar›n› elde etmifl oldular.söyledi.TTB Merkez Konseyiyapt›¤› aç›klama ile,kamuda çal›flan hekimlerin deTTB’ye üye olabildi¤ini belirtilerek,mevcut 103 bin hekimden 73 bin500’ünün TTB üyesi oldu¤unu vebunun ço¤unlu¤unun da kamuda vekamuyla birlikte özelde çal›flan hekimleroldu¤u bildirildi.“Sa¤l›k Bakan› kim(ler)i temsilediyor” diye soran TTB, “Uygulamalar›ve söylemleri ile halk›n ve he-emek3811 Mart 2007 / 95


Akkumafl iflçisi kazanacak!Uflak Karma Organize sanayiAkkumafl A.fi.'de iki ayd›r maafl vedört ayd›r mesailerini alamayan iflçiler,23 fiubat günü "evde çocuklar›m›zaçken biz de yemek yemiyoruz"diyerek yemek boykotu yapt›-lar. Patron boykotu k›rmaya çal›fl›rken,ertesi günü de eyleme öncülükeden Vahap K›fl, Hasan Çakmak,fiafak Atefl ve Engin Köylü adl› dörtiflçiyi iflten ç›kard›.Bunun üzerine iflçiler, 26 fiubatta,iflten at›lanlar›n geri al›nmas› veOtoyol’da iflçi k›y›m› ve iflbirlikçi sendikac›l›kOtoyol Afi’nin Sakarya’daki fabrikas›nda çal›flan 115 iflçi iflten ç›kar›ld›.Konuya iliflkin bas›n toplant›s› düzenleyen Türk Metal fiube Baflkan› R›dvanTafl, son 7-8 ayd›r ç›kar›lan iflçi say›s›n›n 325’e ulaflt›¤›n› belirtti. Tafl,fabrikan›n çal›flmas› için flimdiye kadar esnek çal›flma modellerini uygulad›klar›n›kaydederek, “gerekirse ücretsiz çal›flma yoluna da gidebiliriz” diyekonufltu.‹flçiden önce fabrikay› düflünen, esnek çal›flmay› itirazs›z kabul eden vemilliyetçili¤i kimseye b›rakmayan Türk Metal’in aç›klamas›, patronun bucüreti nereden ald›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.Dandy’de direnifl kazand›77 gündür sendikalaflma mücadelesi veren Dandy iflçilerinin direnifli zaferlesonuçland›. Tek G›da-‹fl ile patron aras›nda yap›lan görüflmeler sonucundaiflçilerin sendika talebi kabul edildi. 2 Mart günü fabrika önündeaç›klama yapan Tek G›da-‹fl Marmara ve Trakya Bölge fiube Sekreteri Gökselfiengül, patronla görüflmeye iliflkin bilgi verdi. ‹flten at›lan 8 iflçinin iflegeri al›naca¤›n›, sendikalaflman›n önündeki engellerin kald›r›laca¤›n› belirtenfiengül, iflten at›lan iflçilerin 15 gün içinde döneceklerini kaydetti. ‹flçiler,sonucu “Yaflas›n Sendika Mücadelemiz” slogan›yla karfl›lad›lar.kimlerin yarar›na hizmet etmedi¤iortada olan Sa¤l›k Bakan› Dr. Akda¤,Dünya Bankas›’na, IMF’ye vebir avuç sermaye grubuna hizmet etmektedir”dedi.AKP iktidar› toplumun di¤er kesimlerindeoldu¤u gibi, hekimlerin deörgütlü olmas›na tahammül edemiyor.Hele, IMF taraf›ndan önüne konulan,sermaye yanl›s› sa¤l›k politikalar›karfl›s›na ç›kan bir örgütlülü¤e asla tahammüledemiyor. Politikalar›n› elefltiren,halktan yana gibi gösterdi¤i politikalar›ngerçek yüzünü teflhir edenlerekarfl› düflmanlaflan iktidar, sözkonusuolan sol, devrimci, demokrat örgütlenmelerse,çok daha sald›rganlafl›yor.‹ktidar›n TTB’ye karfl› tutumu,onun anti-demokratik zihniyetini görmekiçin yeterlidir. Akda¤’›n TTB’ninsa¤l›k hakk› için düzenledi¤i eylemlerekarfl› bu söylemi ve TTB’yi “gelirlerinive üye say›s›n› k›smakla” tehditetmesi, her konuda kendini gösterenzihniyetin yans›mas›d›r.maafl ve mesailerinin ödenmesi talebiylebir gün ifl b›rakt›lar. “‹flçiyizHakl›y›z Kazanaca¤›z, Direne DireneKazanaca¤›z, Akkumafl fiafl›rmaSabr›m›z› Tafl›rma" sloganlar›ylaUflak merkeze yürüyen iflçilerden70’i toplu olarak sendikayaüye oldular.Sald›r›lar›n› sürdüren patron HüsamettinAkkaya, bu kez de "Nedeneylem yapt›n›z? Bir daha olsa yaparm›s›n›z?" fleklinde anket düzenledive ayn› gün Ömer Polat, Ercan Aslan,SerkanÇak›r veOkan Sakaisimli iflçileride iflten att›.‹flçilerin maafllar›n›vermeyen,anayasalhaklar›-n› tan›mayan patron sonraki günlerdede iflçilerin direniflini k›rmak içiniflten atmaya devam etti. fiu ana kadartoplam 12 kifli iflten at›ld›. ‹flçiler,sald›r›lar karfl›s›nda y›lmayacaklar›n›belirterek, 2 Mart tarihindenitibaren üç gün boyunca Tirito¤luPark›’nda imza stand› açt›lar.Sendika hakk›ndanvazgeçmeyece¤izLastik-‹fl ‹stanbul fiubesi üyesi,‹brahim Ethem Ulugay ‹laçFabrikas› iflçileri, sendikalar›n›nkabul edilmesi için direniyor. Topkap›havzas›nda bulunan iflyeriniterk etmeme eylemi yapan iflçilerinbu hakl› talebine karfl›l›k, patron5 iflçiyi daha iflten atarak cevapverdi. Fabrika Genel MüdürüMassimo Gaiotto, eylemi “kanund›fl›” ederken, iflçilere “hepiniziatar›z” mesaj› vererek direnifli k›rmayaçal›fl›yor. Patronunun buamaçla gündeme getirdi¤i “at›lanlar›geri al›r›z ama sendikay› kabuletmeyiz” fleklindeki rüflveti ise, iflçilertaraf›ndan geri çevrilmifl durumda.Ayn› bölgede bulunan Petrol-‹flüyesi Bayer ‹laç Fabrikas› iflçileri,direnen iflçileri yaln›z b›rakmayarak,her sabah ve ö¤le paydosundasloganlarla ‹brahim Ethem iflçilerininyan›na gelerek destek veriyorlar.Direnen iflçiler ise, “Yaflas›nS›n›f Dayan›flmas›, SendikaHakk›m›z Engellenemez” sloganlar›ile karfl›l›yorlar.Lastik-‹fl’e üye, Kocaeli veÇerkezköy’deki fabrikalarda çal›-flan iflçiler de 5 Mart günü ‹brahimEthem iflçilerini ziyaret ederek,desteklerini sundular.emek3911 Mart 2007 / 95


emek"Emekli-Sen Kapat›lamaz"Yarg›tay’›n Emekli-Sen hakk›ndaverdi¤i kapatma karar›n› protestoetmek için 3 Mart günü Samsun’dayürüyüfl düzenlendi.Samsun fiubesi taraf›ndan düzenlenenyürüyüfle, sendikan›n GenelBaflkan› Veli Beysülen de kat›ld›.HÖC’lüler ve baz› siyasi partilerinde destek verdi¤i emekliler,"Emekli-Sen Kapat›lamaz" yaz›l›pankart açarak sloganlarla yürüyüflegeçtiler. Yolu trafi¤e kapatan emekliler,Çiftlik Caddesi’ne do¤ru sloganlarlayürürürken, s›k s›k "Yaflas›nÖrgütlü Mücadelemiz, Zafer DirenenEmekçinin Olacak” sloganlar›att›lar.Polisin müdahale tehdidine karfl›nyürüyüflünü sürdüren Emekli-Sen üyeleri, polisin “kald›r›mdanyürüyün” dayatmas›na "Bask›larBizi Y›ld›ramaz, Emekçiyiz Hakl›-y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla cevapverdiler ve yürüyüfle devam ettiler.Bunun üzerine polis emeklilerinönüne barikat kurdu.Kitle, polis barikat›n› oturma eylemiyaparak protesto ederken, polisintek tek insanlar› sürükleyerekkald›rmaya çal›flt›¤› görüldü. Düzeninemeklisine muamelesi herkestaraf›ndan görülürken, emeklilerpankartlar› y›rt›lmas›na, yerde sürüklenmelerinekarfl›n yürüyüfle devamettiler.Süleymaniye Geçidi’ne kadaryap›lanyürüyüflü nard›nda n ,SendikaGenelBaflkan› Veli Beysülen bir aç›klamayapt›.Beysülen, sendikalar›n›n kapat›lmas›için birçok davan›n aç›ld›¤›-n›, ancak sonuçta hepsinin kazan›ld›¤›n›söyleyerek, iktidara seslendi.‹ktidar›n “demokratiklefltik” söylemininriyakarl›¤›n› teflhir eden Beysülen,“Demokrasi sadece iflinizegelen alanlarda yasalar ç›karmakde¤ildir” dedi.Emekli-Sen üyeleri Ankara’dada yapt›klar› aç›klaman›n ard›ndanmilletvekillerine mektup gönderdi.Köylüler topra¤›nasahip ç›k›yorManisa’n›n Salihli ilçesine ba¤l›Kabazl› köylüleri, köylerine Çöp ‹fllemeTesisi yap›lmak istenmesinekarfl› 5 Mart günü Salihli Belediyebinas›n› iflgal ettiler. Sabah erkensaatte belediye baflkan›n›n makamodas›nda oturma eylemi yapan köylüler,Belediye Baflkan› MustafaU¤ur Okay’›n makam odas›na girmesiylebirlikte, slogan att›lar vepankart açt›lar.Belediye yetkilileri, zab›ta vepolislerin köylüleri atmas›n› isterken,köylüler Okay ile görüflmedenayr›lmayacaklar›n›, demokratikhaklar›n› kulland›klar›n› söylediler.Bunun üzerine Oktay Konyar’›nbaflkanl›¤›ndaki bir heyet belediyebaflkan› ile görüfltü. Konyar tesisindo¤ay› katledece¤ini belirtirken,belediye baflkan› tutumunda ›sraretti. Bunun üzerine köylüler protestoederek belediyeden ayr›ld›lar.Bursa’n›n Gürsu ilçesi Karah›d›rköylüleri de aç›lmas› planlanan tafloca¤›n› 2 Mart günü düzenlediklerieylemle protesto ettiler ve tafl oca¤›yap›lacak bölgeye yürüyerek karar›niptal edilmesini istediler.EMO’da 1 May›s Resmi Tatil OlduTMMOB'a ba¤l› Elektrik Mühendisleri Odas›'nda imzalanan toplu iflsözleflmesiyle 1 May›s, tatil kabul edildi. Tez-Koop-‹fl Sendikas›’n›n örgütlüoldu¤u EMO Genel Merkezi ve ba¤l› ifl yerlerinde çal›flan iflçiler ad›nayürüttü¤ü toplu ifl sözleflmesi 4 Mart günü anlaflmayla sonuçland›. Sözleflmeyegöre; ücretlere birinci 6 ayda %11, sonraki her alt› ayda da enflasyonart› %1 zam yap›ld›. 31 Aral›k 2008’e kadar geçerli olacak toplu ifl sözleflmesiylesosyal yard›mlar da ücret zamlar›na paralel oranlarda art›r›lacak.Anlaflman›n emekçiler aç›s›ndan en önemli yan›n› ise, toplu ifl sözleflmesine,"Uluslararas› iflçi s›n›f›n›n birlik, mücadele, dayan›flma günü 1 May›statil" hükmü eklenmesi oldu. Tez-Koop-‹fl 2 No'lu fiube Baflkan› HaydarÖzdemiro¤lu, iflçi konfederasyonlar›n›n yöneticilerini her y›l 1 May›s'ta hükümetyetkililerini ziyaret edip 1 May›s'›n tatil olmas›n› istediklerini, ancakdaha sonra bu talebi unuttuklar›n› belirterek elefltirdi.Güvencesiz çal›flma intihar ettirdiBursa’da fiengül Özkan ad›nda ücretli çal›flan bir ö¤retmen 18 fiubat günüintihar etti. fiengül ö¤retmen 4 y›ld›r, KPSS denilen s›nav› geçemedi¤iiçin, her an at›lma korkusuyla ve ailesinin de geçimini üstlenmifl bir flekildeçal›fl›yordu. Son umudu olan fiubat atamalar›nda da kadrolu olarak atanamamas›onu çözümsüzlü¤e itti. “Çözümü” intiharda buldu. Daha önce deAdana’da ayn› sebeplerden dolay› yine bir ö¤retmenintihar etmiflti.Bursa ‹flsiz ve Güvencesiz E¤itim ‹flçileri ÖrgütlenmeGiriflimi 3 Mart’ta Osmangazi Metro’dan MilliE¤itim Müdürlü¤ü’ne kadar yapt›¤› yürüyüflle olay›protesto etti. Burada yap›lan aç›klamada, bu ölümünkader olmad›¤›, bugün devlet okullar›nda 150bin ö¤retmenin ifl güvencesinden yoksun olarak çal›flt›¤›kaydedildi ve KPSS’nin kald›r›lmas› istendi.4011 Mart 2007 / 95


Anadolunun Sesi’nin kapat›lma gerekçeleri,oligarflinin de¤iflmez korkular›d›r:Sosyalist, Kürt, Alevi, Örgüt, S›n›f...RTÜK’ünAnadolunun Sesi Radyosu’nu kapatmas›,bir bask› ve yasaklar ülkesindeyaflad›¤›m›z› herkese birkeçdaha hat›rlatm›fl oldu. RTÜK karar›yla9 fiubat’ta yay›n› SÜRES‹Zdurdurulan, yani kapat›lan AnadolununSesi yay›n yönetmeniyle yapt›¤›m›zröportaj› önceki say›m›zdayay›nlam›flt›k.Röportaj› okuyanlar, bu bask› veyasak devletinin neleri “bafl tehlike”sayd›¤›n› da görmüfllerdir.Anadolunun Sesi, ilk olarak2000 y›l›nda yay›n durdurma cezas›ylakarfl›lafl›yor. Sonra 2001’dedevam ediyor bu uygulama. 2000-2001 y›llar›nda toplam üç ay sesik›s›l›yor Anadolunun Sesi’nin.Peki gerekçe?‹flte gerekçeler: Devrimci tutsaklar›ndüflünceleriyle yaflamakiçin gerçeklefltirdi¤i ölüm orucu eylemindensözetmek; 19 Aral›k hapishanelerkatliam›ndan sonra tutuklulardangelen mektuplar› okumak.Anadolunun Sesi’ne, 2002 y›l›ndayine yay›n durdurma cezas› uyguland›.Gerekçe; Avukat Cemal Yüceltaraf›ndan haz›rlanan ve Alevi veBektafli Kurulufllar› Birli¤i KültürDerne¤i'nin kapat›lmas›n› konu alan"Hukuka Bak›fl" program›yd›.RTÜK, Alevi halk›n sorunlar›nadikkat çekilmesi nedeniyle 180 günkapatt› Anadolunun Sesi’ni.2003’de de Anadolunun SesiRadyosu’nun yay›n›, bir baflka gerekçeyle30 gün süreyle durduruldu...Peki bu defa neydigerekçe?Daha do¤rusu gerekçelervard› bu kez: Ahmet Kaya'n›n"Gururla Bak›yorum Dünyaya"flark›s›n›n sözleri; bir gazetedekiKürt Sorunu tart›flmas›;19 Aral›khapishaneler katliam›n›n ve döneminAdalet Bakan› Hikmet SamiTürk'ün elefltirilmesi...Oligarflinin bu “büyük suçlar”karfl›s›nda uygulad›¤› yapt›r›mlar,elbette sadece yay›n durdurma iles›n›rl› kalm›yordu. Her yay›n durdurman›nard›ndan radyonun yöneticilerihakk›nda ya “yasad›fl› örgütüyesi olmak” ya da "sosyal s›n›f,›rk, din, mezhep veya bölge fakl›l›-¤›na dayan›larak halk› birbirinekarfl› kamu düzeni için tehlikeliolabilecek flekilde düflmanl›¤a veyakin beslemeye tahrik etmek"ten dedava aç›l›yordu.Çünkü, devrimci bir yay›n organ›,yaz›l› veya sözlü veya görsel,gerçekleri hayk›rd›kça korkular›deprefliyordu oligarflinin. Korkular›;cumhuriyet tarihi boyunca bir türlükurtulamad›klar› korkular›.Türkiye, onlar›n gözünde öylebir ülkeydi ki, bir an bile bofl bulunsalar,bir an bile balyozu eksik etselerhalk›n üzerinden, bir karpuz gibiçat diye orta yerinden ikiye bölünebilirdi...Öyle bir ülkeydi ki, birazbafl› bofl b›rak›ld›¤›nda vatan, millet,din elden gidiverirdi... Öyle birÇok uzakt›r dostlar bizim yolumuzu¤runa yürüyene bin selam olsunbiner biner ölürüzyana yana döne döne yine gelirizbiz dostu da düflman› daelbet biliriz(Anadolunun Sesi’ne yay›n durdurma cezas›için gerekçe yap›lan Ahmet Kaya’n›n "GururlaBak›yorum Dünyaya" adl› flark›s›ndan)ülkeydi ki Türkiye, biraz geç kalsalar,mazallah devletleri gümbürgümbür y›k›l›r ve kürsülerden proletaryadiktatörlü¤ünün komünisttemsilcileri konuflmaya bafllayabilirdi...Komünist, devrimci, örgüt, s›n›f,Kürt, Alevi, direnifl... ve bunlardantüretilmifl tüm kelimeler, cümleler,tüylerini diken diken etmeye yeterdisömürücü egemen s›n›f›n. Ülkeningündemi ne olursa olsun, beyinlerihep bunlarla meflguldur. Ekonomi,politika, kültür, askeri planlar,seçimler, her fley ama her fley esas›ndabunlara göre planlan›r.Anadolunun Sesi’nin kapat›lmas›nagerekçe yap›lan 3984 say›l› yasan›n4. maddesinin 4a, b, c bendlerinegöre, herkesi vatan hainli¤iyle,bölücülükle, isyanc›l›kla devletekarfl› k›flk›rtmayla, hakaretle suçlayabilirsiniz...Nitekim böyle yapmaktad›rlar.Bu korkularla, bu kabuslarla yaflayamazd›devleti yönetenler. Oyüzden, Kürt diyen, s›n›f diyen, örgütdiyen, Alevi diyen, özgürlük diyen,adalet diyen, eflitlik diyen, ba-¤›ms›zl›k diyen herkesi ezmeli, sindirmeli,susturmal›, bast›rmal›, yasaklamal›,hapsetmeliydiler... Ancaköyle kurtulabilirlerdi kabuslardan,ancak öyle geceleri uyuyabilirlerdi.‹flte bundand›r onlar›n zulmettikçe“huzur ve istikrar” bulmalar›.Bundand›r “huzur ve istikrar” ad›nacuntalar yap›p, faflist yasalar ç›karmalar›.‹flte bundand›r AKP’nin ilerici,muhalif bas›n yay›n organlar›-na karfl› uygulad›¤› faflist sansür politikas›.Mesele, yaln›zca AKP GenelBaflkan› ve Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›nmedyaya, muhaliflere tahammülsüzlü¤ümeselesi de¤ildir;tahammülsüz olan düzendir; AKPbu düzenin sürdürücüsü oldu¤u içintahammülsüz, bask›c›, yasakç› vesansürcüdür.


Liseliye ‘örgütlenmeyin’ bask›s›Adana Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu,üzerlerindeki bask›lar› 5Mart’ta Adana Adliyesi yan›nda düzenledi¤iaç›klama ile protesto etti."Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›açan ö¤renciler ad›na konuflanBilgen Geçgil, demokratik mücadeleveren, haklar›n›n gasbedilmesinekarfl› ç›kan gençli¤in bask›larla karfl›-laflt›klar›n› söyledi.Bunun son örne¤inin, 22 fiubat’taKurttepe Anadolu Meslek ve EndüstriMeslek Lisesi’nde yafland›¤›n› belirtenGeçgil, siyasi flube polisleri taraf›ndanverilen konferansta birçokdemokratik kitle örgütünün hedefgösterildi¤ini, sinevizyon görüntülerieflli¤inde "bunlarterör örgütü, gidersenizbafl›n›zaçok kötü olaylargelir" tarz›ndakonuflmalar yap›ld›¤›n›kaydetti.Ayn› polislerin yapt›klar› anketlederneklere giden ö¤rencileri tespitedip idare arac›l›¤›yla bunlar üzerindebask› kurdu¤unu söyleyen Geçgil,“bunlardan biri de dernek çal›flan›-m›z Ahmet Sarg›nda¤'d›r. Polis-idareiflbirli¤i çerçevesinde bask› yap›lm›flt›r”dedi. Arkadafllar›n›n ‘Terörist’diyelanse edilip ö¤renim hakk›n›n engellenmekistendi¤ine dikkat çekenGeçgil, Adana Gençlik Derne¤i’ninyasal, demokratik bir dernek olarak 5y›ldan bu yana faaliyet yürüttü¤ünühat›rlatt›.Bask›lar›n liseli gençli¤in mücadelesiniengellemeyece¤i kaydedilenaç›klama sonras› sorumlular hakk›ndasuç duyurusunda bulunuldu.DKÖ’lerin hedef gösterilmesineiliflkin, polis sinevizyonunda ad› geçenfiakirpafla ve Adana Temel Haklardernekleri de 5 Mart günü AdanaAdliyesi yan›nda aç›klama yaparaksuç duyurusunda bulundular.Faflist sald›r›larda ayn› senaryoZKÜ Karadeniz Ere¤li E¤itim Fakültesi ö¤rencisi Bülent Ulafl, faflistlerinsald›r›s› sonucu feci flekilde dövülerek 15 gün ifl göremez raporu ald›. DersimliBülent Ulafl’›n anlat›m›na göre; 23 fiubat’ta, Can Artan isimli faflistin bafl›n›çekti¤i faflistler, ‘yürü lan gidiyoruz ölüm zaman›n geldi’ tehdidi ile, sopalarlalinç edilircesine dövüldü. Faflistler, çevreden ay›rmak isteyenleri de ‘kar›flmay›nbu PKK’li siz de vurun’ diye k›flk›rtmaya çal›flt›lar. Olay, emniyetmüdürlü¤üne 40 metre uzakta olmas›na ve Bülent Ulafl ifadesinde, Can Artan’›nismini vermesine karfl›n, faflist ertesi günü serbest b›rak›ld›.Adeta “kopya ka¤›d›” konulmufl bir faflist sald›r›. Polis yine faflistlerin yan›nda,yine ayn› k›flk›rtma söylemleri; bu faflistleri meflrulaflt›ran politikalarsürdükçe, tüm bu sald›r›lardan iktidar sorumlu olacakt›r.Bu arada, Adana Ç.Ü. ö¤rencileri, faflist sald›r›lar›, soruflturma ve tutuklamalar›3 Mart’ta düzenledikleri yürüyüflle protesto ettiler. 150 kiflinin kat›ld›¤›eylemde ‘Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar› at›ld›.Eskiflehir'de EtkinlikEskiflehir Gençlik Derne¤i, 3Mart günü Ticaret Odas› KonferansSalonu'nda, "Üretim, Paylafl›m,Çözüm ‹çin Eskiflehir GençlikDerne¤i'nde Buluflal›m” etkinli¤idüzenledi. Aç›l›fl konuflmas›n› yapanMakbule Y›ld›r›m, derne¤in faaliyetlerinive amac›n› anlatt›.Ard›ndan 19-22 Aral›k, F Tipleri,Tecrit ve Büyük Direnifl slayt veoyunlarla anlat›l›rken, fliir grubu, direniflianlatan fliirler seslendirdi.100 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte,özgür tutsaklar›n mesajlar› okunurken,derne¤in müzik grubu GrupBoran Halay›, coflkulu türkü vemarfllar seslendirdi. Polisin mahkemekarar› ile kamera çekimi yapmas›ve tacizleri, etkinli¤in coflkusunuengelleyemedi.AntiemperyalistGençler Tahliye OlduGençlik Federasyonu’nun"Ne ABD Ne AB, Ba¤›ms›zTürkiye" kampanyas›nda 17Ocak 2005’te düzenledi¤i Ankaraeylemi s›ras›nda tutuklananlardanson iki kifli dahatahliye edildiler.Sözkonusu davada mahkemeonlarca gencimize 5 y›l6’flar ay hapis cezas› vermifl,dosya Yarg›tay’dan bozularakdönmüfltü. Yarg›tay’›n bozmailam›ndan sonra, Ankara 11.ACM’de görülen duruflmada,tutuklu yarg›lanan U¤ur Eyilikve Musa Kurt ile avukatlar› ÖzgürY›lmaz haz›r bulundu.Mahkeme Eyilik ve Kurt'untahliyesine karar vererek duruflmay›may›sa erteledi.Fatura Ö¤renciyeAkdeniz Üniversitesi ö¤rencileri,geçti¤imiz dönem uygulamayakonulan yeni s›nav sistemini,2 Mart’ta yapt›klar› eylemleprotesto ettiler. Bin ö¤renci,“Bütünleme S›nav› GeriGelecek, Paras›z Bilimsel DemokratikE¤itim” sloganlar›ylarektörlü¤e yürüdü. Yapt›klar›referandumda 4 bin kiflinin busisteme ‘hay›r’ dedi¤ini duyuranö¤renciler, “Bilimsel olmayankalitesiz ezberci e¤itim sistemininfaturas› yeni sistemleö¤rencilere kesiliyor” dediler.Önder Babat An›ld›Önder Babat, katledilmesinin3. y›ldönümünde 3 Martgünü an›ld›. Devrimci Harekettaraf›ndan düzenlenen anmayaHÖC’ün de yerald›¤› devrimcigruplar destek verdiler. Katledildi¤iyere karanfiller b›rak›lmas›n›nard›ndan, Önder BabatKültür Merkezi’nde bir etkinlikdüzenlendi. Etkinlikle,Önder Babat Müzik Grubu, ‹lkayAkkaya ve Hakan Yeflilyurttürkülerini seslendirdiler.g ençlik4211 Mart 2007 / 95


fiakirpafla Halk›ndanYozlaflmaya Karfl› Eylemfiakirpafla Temel Haklar’›n ça¤r›s› ile 3Mart günü düzenlenen eylemde, yozlaflmayaizin verilmeyece¤i hayk›r›ld›.Dernek üyelerinin yan›s›ra mahalle halk›ndanda kat›l›m›n oldu¤u eylemde,Emekçiler Caddesi’nde toplan›larak "YozlaflmayaHay›r! Uyuflturucuya,H›rs›zl›¤a, ÇetelereKarfl› Birleflelim"pankart› aç›ld›." MahallemizdeUyuflturucu ‹stemiyoruz,Mahallemizde Çete-H›rs›z ‹stemiyoruz" gibi dövizlerin de aç›ld›¤› yürüyüflte,s›k s›k at›lan sloganlarda da ayn› talepler dile getirildi.Geçti¤imiz günlerde fiakirpafla Mahallesi’nde çetelerin katletti¤i GaziÖztürk’ün sald›r›ya u¤rad›¤› yerde yap›lan aç›klamada, "Pefl pefle insanlar›-m›z yozlaflman›n batakl›¤›nda katlediliyor” denildi. Dernek ad›na konuflan‹lhan Sar›o¤lu, son olarak ‹stanbul Ba¤c›lar’da yaflanan çete sald›r›s›n› dahat›rlatarak, “Biz buradan sesleniyoruz; daha kaç insan›m›z ölecek? Dahakaç gencimiz bu batakl›¤›n içinde yok olacak? Bu sorular›n cevab› yozlaflmayakarfl› mücadelededir, birlik olmakt›r” dedi.Yozlaflman›n boyutuna dikkat çeken Sar›o¤lu, Ana, babalara, gençlere vemahalle halk›na mücadele ça¤r›s› yaparak, “Gazi'nin, U¤ur'un katillerinincezas›z kalmamas›n›n tek yolu birlik olmakt›r. Bu yaflama, yozlaflmay› dayatanlarakarfl› birleflerek, halk olarak gücümüzü gösterelim. Yozlaflmaya,uyuflturucuya, h›rs›zl›¤a, çetelere karfl› birleflelim, mücadele edelim. BaflkaGaziler, U¤urlar ölmesin" diye konufltu.Comandante Che’den Mahir’e...Grup Yorum 4 Mart günü Bostanc› Gösteri Merkezi’nde dinleyicileriylebulufltu. ‘Beyaz Atl›lar’ flark›s› ile bafllayan konserde, eski ve yeniflark›lar›n›, marfllar›n› seslendiren Grup Yorum, Tecrite Karfl› Sanatç›lar’›nortak flark›s›n› da seslendirdi.Yorumcular, ‘Fabrika k›z›’, ‘Güven Park’ flark›lar›n› emekçi kad›nlaraarma¤an ettiklerini belirtirken, flark›lar›n içeri¤ine uygun olarak, sinevizyongösterimi efllik etti. Yorum, 16 Mart Marfl›’n› söylerken bu kez 16Mart katliam› Tiyatro Simurg oyuncular› taraf›ndan canland›r›ld›.Onlarca dilde ve ülkede söylenen “Hasta Siempre” marfl›n›, Che ile özdeflleflenk›z›l y›ld›zl› bereler giyerek söyleyen Grup Yorum kitleyi cofltururken,sinevizyonda büyük devrimcinin resmi yans›d›. Sinevizyonun sonundaise, “Biz mücadelemize devam edece¤iz. T›pk› sen yan›m›zda oldu-¤un gibi ve sana diyoruz ki Hasta Siempre Sonsuza Dek Komutan” sözleriise, Yorum’un mücadele kararl›l›¤›n›Che’nin diliyle anlatt›¤› and›.‹kinci bölüm, Mahir’in Adal› fliiri ilebafllad› ve Mahir ve Ulafl’› birlikte gösterenresim sinevizyona yans›rken, K›z›ldereve Ulafl’a A¤›t ile sürdü. “Mahir HüseyinUlafl Kurtulufla Kadar Savafl, KurtuluflKavgada Zafer Cephede, Yaflas›n DireniflYaflas›n Zafer” sloganlar›n›n s›k s›k at›ld›-¤›, 1500 kiflinin kat›ld›¤› konser, Cemo ileson buldu.Tevfik DurdemirHalk Sahnesi Aç›ld›A n t a l y aGençlik Derne¤i,devrimflehidi TevfikDurdemir’inad›yla HalkSahnesi'ninaç›l›fl›n› yapt›.3 Mart günü yap›lan aç›l›fltakonuflan Selda Bulut ve MehmetÇizmeci, halk sahnesinin ad›n›devrim mücadelesinde flehit düflenDEV-GENÇ'li Tevfik Durdemir'denald›¤›n› söyleyerek, kat›-lanlar›, Durdemir nezdinde tümdevrim flehitleri için sayg› duruflunadavet ettiler. Sayg› duruflununard›ndan Tevfik Durdemir'in mücadeleyaflam› anlat›ld›. DEV-GENÇ’li olman›n halk için birömür boyu mücadele etmek, gerekti¤indeonun gibi can›n› ortayakoyabilmek oldu¤u kaydedilenkonuflman›n ard›ndan, 8 Mart dolay›s›ylahaz›rlanan, ‘Devrime MeflaleBizim Kad›nlar›m›z’ adl› sinevizyongösterimi yap›ld›.Sinevizyon gösterimini Naz›mHikmet'in "Tanya" adl› fliirinin tiyatrogösterimi takip etti. fiair SacideTuncer’in fliir okudu¤u aç›l›flta,Gençlik Dernekli ö¤rencilerinkurdu¤u Grup Seslenifl de türküve marfllar›n› seslendirdi. Coflkulugeçen aç›l›fla 100’e yak›n kifli kat›ld›.Satranç turnuvas›Artvin Gençlik Derne¤i, yozlaflmayakarfl› yürütülen kampanyakapsam›nda, 3 Mart günü, satrançturnuvas› düzenledi. Liseligençli¤in kat›ld›¤› turnuvada, birincive ikinciye hediyeler verilirken,yap›lan konuflmada, gençli¤iyozlaflt›rma politikalar›na de¤inilerek,“Artvin Gençlik Derne¤i’nin,yozlaflmaya daima karfl› oldu¤uve olaca¤›” belirtildi. Etkinlik, yozlaflmayakarfl› birlik ve mücadeleça¤r›s› ile sona erdi.4311 Mart 2007 / 95


iflgalin y›ldönümünde IRAK veaya¤a kalkan AFGAN‹STANiflgalleri katliamla sürdürmepolitikas› da iflas edecekIRAK’a ilk bomba, 19 Mart2003’te düflmüfltü. Ba¤dat semalar›parlarken emperyalistler ve Amerikanc›demagoglar sevinç 盤l›klar›at›yorlard›. Emperyalistler için zafermutlak, Irak için yenilgi kaç›n›lmazd›,halk iflgalcisini çiçeklerlekarfl›layacak, dünya bir diktatördenkurtulurken demokrasi gelecekti.Hikaye buydu!Sonra direniflin, Irak’›n “dikensizgül bahçesi” olmad›¤›n› gösterdi¤iilk kurflunu duyuldu. Ve o kurflun,bomba sesleri hiç susmad› dörty›ld›r. Direnifl gücünü kabul ettirdikçe,herkes emperyalist karargâhlardayap›lan hesaplar›n halklar›ndirenifline çarpt›¤›na tan›k oldu. Birkez daha unutturulmak istenen gerçek;halklar›n gücü tart›fl›lmayabaflland›. Kadri mutlak gösterilenemperyalizmin de¤il, halklar›n güçlüoldu¤u gerçe¤i görüldü.Ve iflgalciler cephesinden, özelliklegeçen y›ldan itibaren itiraflarbirbirini izlemeye bafllad›. ‹tiraflar›,Amerikan iç politikas›ndaki çat›flmalar,istifalar izledi, iflgalin baflkurmaylar›ndanSavunma Bakan›Rumsfeld istifa etti. Bush’un takviyeasker plan› ve yeni stratejisi deasl›nda bir itiraft›. Dergimizde eleald›¤›m›z gibi, bu strateji de “dahafazla katliamdan” baflka iflgalcilerinhiçbir çözümlerinin bulunmad›¤›n›ortaya koyuyordu.‹flgalcilerin ilk bombay› atmalar›ndanbu yana nas›l bir Irak yaratt›klar›nageçmeden önce, bu itiraflardansonuncusuna bakal›m.Amerikal› Generaller‘Vietnam Gibi’Çöküfl Bekliyor‹ngiltere’de yay›mlanan The GuardianGazetesi’nin haberine göre;Amerikal› komutanlar, Irak’ta, Vietnamgibi bir çöküfl bekliyorlar. Haberdeifadelerine yer verilen, Ba¤dat’takiAmerikan Özel BirlikleriKomutan› General David Petraeus,Irak’ta kazanmalar› için sadece alt›aylar› oldu¤unu belirtiyor. Petraeus,aksi halde Vietnam tarz› bir çöküflleyüz yüze kalacaklar›n› ve bunun daorduyu “ani geri çekilmeye” zorlayaca¤›n›söyledi. Yine Petraeus’undan›flmanl›¤›n› yapan komutanlarda benzeri ifadelerde bulunuyorlar.Çöküflü haz›rlayan etkenler ise;“arazideki yeteneksiz birlikler. Bütünleflememifluluslararas› koalisyon.‹ngilizler’in terk etmesiyle güneydekidireniflin yükselmesi. Kay›plar›art›ran ahlâki sorunlar. Washingtonve/veya Ba¤dat’taki politikisteksizlik” olarak s›ralan›yor.Komutanlar, takviye askere ra¤men,“direniflle mücadele konusundayeterli say›ya sahip olmad›klar›-n›” sözlerine ekliyorlar.Yaratt›klar› IrakDirenifl karfl›s›nda a¤›r kay›plarveren, örne¤in sadece bir günde dokuzaskerini (5 Mart) kaybeden, helikopterleri“keklik gibi avlanan” iflgalcilerdört y›l önce ne söyledilerse,bugün Irak’ta tam tersi yaflan›-yor.‹flgale gerekçe yap›lan konular›nyalan oldu¤unun tüm dünya taraf›ndangörülmüfl olmas›n› bir yana b›-rak›yoruz. En baflta özgürlük ve demokrasivaatlerinde bulunmufllard›.‹flgalle demokrasi ve özgürlük gelmeyece¤inikan›tlamakla kalmad›-lar, ülkeyi büyük bir iç çat›flmaya,mezhep savafllar›na sürüklediler.Mezhepler aras›nda yaflanan çat›flmalardaher günkü ölüm bilançosu100’den afla¤›ya düflmüyor. ‹badetyerlerine ve en son Kerbela’daoldu¤u gibi dini törenlere sald›r›lar,sivil halk›n bulundu¤u yerlerde patlayanbombalar, tecavüzlere, iflkencelerevaran bir ç›lg›nl›k art›k “al›-fl›lm›fl bir durum” halini ald›. Mezhepçat›flmalar›na kaynakl›k edendini ideolojilerin elefltirisi bir yana,as›l sorumlu olan kuflkusuz ki, iflgalcilerdir.Kimi zaman do¤rudanprovokasyonlarla yaratt›lar bu ortam›,direnifl karfl›s›nda ülkeyi ele geçiremediklerindebölüp parçalamaplanlar›n› devreye sokarak, düflmanlaflt›rarakyaratt›lar bu tabloyu.‹flgale kadar bu halk, bu mezheplerbiraradayd›lar. Birbirlerindenk›z al›p veriyorlar, ayn› mahalleleri,sokaklar› paylafl›yorlard›.fiimdi, di¤er mezhepten k›z alman›n“ihanet” olarak görüldü¤ü bir süreçyaflan›yor, aileler bu nedenle parçalan›yor,sokaklar, mahalleler mezhepleregöre ayr›lm›fl durumda.Demokrasi dediler, ülkede hukukad›na hiçbir k›r›nt› b›rakmad›-lar. Sokaklara hakim olan iflgalci terörü,mahkeme salonlar›na ve hapishanelerehukuksuzluk ve iflkencelerolarak yans›d›. Saddam’›n idam›bu hukuksuzlu¤un ayyuka ç›kt›-¤› noktayd›.Yaratt›klar› Irak elbette bunlarlabitmiyor. ‹flgalin bafl›ndan bu yanasüren katliamlar ve kitlesel tutuklamalar,iflgalciler için batakl›¤›n derinleflmesiile birlikte daha da yo-¤unlaflt›. Ba¤dat’ta halen süren operasyonlardayüzlerce insan “direniflçi”diye tutuklan›rken, kitle katliamlar›n›naç›klamas› da ayn› oluyor;direniflçi öldürdük!Geçen hafta Felluce’de yafland›-¤› gibi. Irak ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›naç›klamas›na göre, gün boyu sürençat›flmalarda 80 direniflçi öldürülmüfltü.Ne ilginçtir ki, soka¤a herç›kt›klar›nda cesetleri toplanan kuklaordudan ya da iflgalcilerden hiçkay›p yoktu. Tüm kitle katliamlar›ndaayn›s› yaflanm›yor mu?Öte yandan iflgalciler politik olarakda tam bir hezimet yaflamaktad›rlar.4 y›ld›r ortaya ç›kard›klar›4411 Mart 2007 / 95


hükümet, polis ve ordu örgütlenmesinebak›ld›¤›nda; yönetemeyen,yolsuzluklar içinde bo¤ulan, ülkeninönemli bir bölümünde denetimibulunmayan, hatta baflkentte dahi“güvenli¤i” sa¤layamayan bir tablovar. Hükümet içindeki siyasi, etnik,dini gruplar pamuk ipli¤i ile ba¤lanm›fldurumda, fliddetli iç çat›flmalar,hatta bakanl›klar›n iflgalci askerlertaraf›ndan bas›lmas›na kadar uzananiç çat›flmalar sözkonusu.Yani o sözünü ettikleri “istikrar”Irak için bugün hayal bile de¤il.Özetle dört y›lda, iflgalcilerineseri olan iki Irak ç›kt› ortaya. Biri,kaosun, sefaletin, mezhep çat›flmalar›n›n,siyasi istikrars›zl›klar›n hakimoldu¤u Irak. Di¤eri ise tümbunlara karfl› direnen Irak. Ve bugünBa¤dat’ta süreci belirleyen, hiçkuflkusuz ikincisidir.Irak halk› direndikçe, direniflgüçleri birli¤ini sa¤lad›kça, Amerikal›generallerin bekledi¤i çöküflede tan›k olacak dünya. Bunun ne zamangerçekleflece¤i, alt› ay m›, alt›y›l m› iflgalin sürece¤i koflullaraba¤l› olacakt›r. Kesin olan flu ki; tariho sayfalara bir yenisini daha ekleyecek:Hiçbir iflgalci, iflgal etti¤itopraklara hakim olamaz! Amerikada Irak’a olamad›!AFGAN‹STAN ‹flgalciler ‹çin‹kinci Batakl›k OluyorIrak’›n iflgalciler için bir batakl›-¤a dönüfltü¤ü art›k herkesin üzerindehemfikir oldu¤u bir konu. Bugünlerdeas›l dikkat çekici geliflmelerinyafland›¤› yer ise, 11 Eylülsonras› yerlebir edilerek iflgal edilenAfganistan’d›r. Nisbeten “huzurlu”geçen iflgal, yerini gittikçe güçlenendirenifle b›rakmaktad›r. Son birkaçayda bas›na da yans›d›¤› gibi, direnifleyaletleri, kasabalar› ele geçiriyor,kimilerinde kal›c› kimilerindeise belli sürelerle denetiminde tutuyor.Yans›yan bilgilere göre, güneyeyaletlerinde en az 20 bölge direniflçilerindenetiminde bulunuyor.2006'da iflgalcilerin askeri kay›plar›önemli ölçüdeartt›. Çat›flmalarya da düflürülenhelikopterlerleNA-TO’nun kayb› 50askere yak›n.Bagram'daki üsse,ABD BaflkanYard›mc›s› DickCheney'in ziyaretis›ras›nda düzenlenensuikastdahi tek bafl›nadireniflin eriflti¤iboyutu gözlerönüne sermekteydi.Geçen haftaNATO güçlerininAfganistan'›n güneyindebulunanHelmand eyaletinde bafllatt›klar›operasyon, iflgalden bu yana en büyük“taarruz” olarak de¤erlendiriliyor.Kabil d›fl›nda neredeyse hiçbirbölgede denetimi bulunmayan iflgalciler,büyük güçlerle operasyonlardüzenleyip, denetim sa¤lamayaçal›flmaktad›rlar.Asl›nda bunu baflarabildiklerinikendileri dahi söyleyemiyorlar.Bugün rahatl›kla söyleyebilirizki, Afganistan iflgalciler için ikincibir batakl›k olma yolunda h›zla ilerlemektedir.Emperyalist burjuvamedyan›n yo¤un sansür duvarlar›arkas›ndan s›zan haberler, NATOgenerallerinin itiraflar›, üst üste yap›lanNATO zirvelerinin bafl gündemihaline gelmesi gibi geliflmeler,bu gerçe¤in yans›malar›d›r.Kukla hükümetin arkas›nda, savafla¤alar›, afyon tüccarlar› d›fl›ndahiçbir halk deste¤i bulunmuyor.Geçmiflte halka zulmeden, ülkeyiuyuflturucu batakl›¤›na dönüfltürenve halka her türlü kötülü¤ü yapansavafl a¤alar›n› meflrulaflt›rarak bakanl›k,milletvekilli¤i koltu¤unaoturtan iflgalciler, hem kendileri aç›-s›ndan “ölümcül” bir hata yapm›floldular, hem de buna zorunluydular.Ölümcüldü; zira, bu unsurlarlabirlikte hareket etmek, halk› Taliban‹damlar ertelendi3 Mart günü idam edilecekleriaç›klanan üç kad›n direniflçininidamlar›n›n, tepkiler nedeniyle martsonuna ertelendi¤i aç›kland›.Kadmiye Hapishanesi’nde tutuklubulunan 31 yafl›ndaki WacenTaleb, 25 yafl›ndaki Zainab Fadhel ve26 yafl›ndaki Lika Ömer Muhammed...Onlar›n suçlar›, iflgale direnmek. Suçlar›n›a¤›rlaflt›ran ise, kad›nlar›n -flu aniçin- direnifl cephesine kat›l›m›n›n yo-¤un olmad›¤› bir ülkede, ellerine silahalmalar›. Bu durum, tüm kad›nlar için“kötü örnek” olabilir! Onlar nas›l ki,tüm kad›nlara direniflçilik örne¤i veriyorlarsa,iflgalciler ve kuklalar› da onlarüzerinden tüm kad›nlara korku salmak,direnifle kat›l›rsan›z böyle olur demek istemektedir.‹damlardaki ›srar ve komik bir flekilde, iflgalciyle iflbirli¤ialeni olanlar taraf›ndan “vatan hainli¤i” ile suçlanmalar› buyüzden. Ve yine bu nedenle hukukun göstermelik kurallar›,avukat, savunma hakk› dahi yok onlar›n!Kad›n› erke¤i,genci yafll›s› ileIrak halk› direnecekve kazanacak!‹flgalcileronlar› katliamlarve idamlarla teslimalamayacak!ve direnifl saflar›na kendi elleriyleitmek demekti. Zorunluydu; zira,dayanabilecekleri, iflbirli¤i yapabilecekleribaflka bir güç de yoktu.Peki nedir bugünkü tablo; kuklatabirinin dahi yetersiz kald›¤› birdevlet baflkan› ile yönetiliyor gösterilen,asl›nda ne ordusu, ne polisteflkilat› bulunan, devlet baflkan›n›ndahi güvenlik güçlerine güvenmedi-¤i ve kiflisel korumas›n› iflgalcilerinyapt›¤› bir ülke. Ba¤dat’›n “YeflilHatt›” gibi, Kâbil'in de El Hadrabölgesi var. Kukla hükümet neredeyseburada “mahsur” kalm›fl durumda.Üç suikastten kurtulmufl olsada, dördüncüsünü yaflamamakiçin El Hadra’dan kafas›n› ç›karm›-yor. Hükümetin görülmedik düzeydeyolsuzluk bata¤›na batm›fl olmas›ise, zaten beklenen bir durumdur.‹flgalciyle iflbirli¤ini yapan bir çürümüfllü¤ünyapamayaca¤› hiçbir fleykalmam›fl demektir.Ülkenin imar›, halk›n açl›k vesefaletten kurtar›lmas› gibi vaatlerise çoktan unutuldu bile. Hele, iflgalegerekçe yap›lan “kad›nlar› özgürlefltirme”gibi sloganlar, flimdilerdehiç hat›rlanm›yor. Zira, iflgalcileriniflbirlikçilerinin en bilinen s›fatlar›tecavüzcülükleridir. Bugün halk giderekTaliban saflar›na kat›l›yor,destek veriyorsa, bunun alt›nda ya-4511 Mart 2007 / 95


tan dini etkenden çok, tek alternatifolmas›d›r. Halk, emperyalistlerin, osözünü ettikleri burjuva demokrasisini,refah› de¤il bask›y› ve sefaletibulmufltur. Aç›k iflgale duyulan öfkeise giderek büyümektedir.Yani, iflgalcilerin yang›ndan malkaç›r›rcas›na düzenledikleri göstermelikseçimler, bir devlet inflaas›için yetmedi, gerçek kendini dayatt›ve emperyalistlerin iflgali baflarm›fll›khavalar› çabuk söndü.Hal böyle olunca t›pk› Irak’ta oldu¤ugibi, Afganistan’da da iflgalcilerdaha fazla katliamlara baflvurmaktançekinmiyorlar. Çok gerileregitmeye gerek yok, sadece geçenhaftaya yans›yanlar flöyle:4 Mart’ta Nangarhar eyaletindesald›r›ya u¤rayan Amerikan askerleri,sivil katliam›yla cevap verdi.ABD ordusu, “düflman karmafl›k birpusu kurdu, her yönden atefl açt›...”gibi izahlarla katliam› mazur göstermeyeçal›fl›rken, gerçek fluydu:16 sivil öldü, 25’i yaraland›.Karzai, sivilleri katleden NA-TO’yu suçlamaks›z›n “olay› k›nad›-¤›n›” aç›klarken, ertesi günü de Kapisakasabas›nda sald›r›ya u¤rayanNATO güçleri, yine sivilleri katletti.Kapisa vali yard›mc›s›na göre, sald›r›yasavafl uçaklar› ve topçu atefliylekarfl›l›k veren NATO, 3’ü çocuk,5’i kad›n 9 sivilin ölümüne nedenoldu.Nangarhar’da katliam›n yafland›¤›yerde toplanan binlerce öfkeliAfgan, yollar› kapatarak, “Amerika'yaÖlüm, Karzai'ye Ölüm” sloganlar›att›. NATO katliamlar›, 6Mart günü de baflkent Kabil’de binkadar üniversite ö¤rencisi taraf›ndanprotesto edildi. Gösteride “‹flgalKuvvetleri Gitsin” yaz›l› pankartaç›ld›, “Koalisyona Ölüm” sloganlar›at›ld›.Bu arada, iflbirlikçilerin ahlâk›n›tan›mak, hangi “kutsal” amaçlarlaolursa olsun iflgalcilerle iflbirli¤i yapanlar›nnas›l kiflilikler oldu¤unu,pragmatizmin nas›l bir halk düflmanl›¤›nayol açt›¤›n› görmekmümkün oldu. Devlet Baflkan› HamitKarzai’nin, Nangarhar’daki katliamailiflkin yapt›¤› aç›klama, kendihalk›n› de¤il efendilerini düflündü¤ününen aç›k kan›t› oldu.16 sivilin ölümünü bak›n nas›l“k›n›yordu” kukla baflkan:“Koalisyon konvoyuna düzenlenenintihar sald›r›s› s›ras›nda meydanagelen olay› ve olay›n koalisyongüçlerini siviller üzerine ateflaçmaya k›flk›rtmas›n› fliddetle k›namaktay›z.”K›nanan kim? 16 sivili katledenlermi, ülkeyi iflgal eden, ilk gündenbu yana halk›n üzerine bomba kurflunya¤d›ranlar m›? Hay›r!‹flgale direnenleri k›n›yor.Siz eylem yapmasan›z cici iflgalcilerimizde sivilleri katletmek zorundakalmaz diyor iflbirlikçi ruhhali. Bir baflka deyiflle, sivillerinkendi kendilerini öldürttüklerinisöylüyor.Bugün görülen ve yar›n herkesinkabul edece¤i gerçek flu ki; katliamlardireniflin büyümesini engellemeyecektir.‹flgalcilerin zafer naralar›att›klar› yerden flimdi direniflin silahseslerinin aras›nda NATO generallerinin“daha fazla silah, daha fazlaasker” 盤l›klar› duyuluyor.Emperyalizm YenilecekDirenen Halklar KazanacakIrak iflgalinden k›sa süre önce, ABD askerlerininTürkiye topraklar›ndan Irak’a sald›rmas› için AKP hükümetitaraf›ndan haz›rlanan ve ‘1 Mart Tezkeresi’ olarakbilinen iflbirlikçilik vesikas›n›n reddediliflinin y›ldönümünde,anti-emperyalist devrimciler halklar›n direniflininkazanaca¤›n› hayk›rd›lar. Geçen hafta yer verdi¤imiz‹stanbul’un d›fl›nda, Antalya, ‹zmir ve Ankara’da da1 Mart’ta eylemler vard›.Antalya’da sendikalar, DKÖ’ler ve siyasi partiler,K›fllahan Meydan›’nda toplanarak, Ortado¤u halklar›yladayan›flma içinde olduklar›n›hayk›rd›lar.Kadir Zeybek taraf›ndanokunan aç›klamada,o gün tezkereyekarfl› ç›kanlar›n bugünde Irak iflgaline, ‹ran’asald›r›ya karfl› ç›kmayadevam ettikleri belirtildi.HÖC AntalyaTemsilcili¤i’nin deyerald›¤› eylemde, “Irak Halk› Yaln›z De¤ildir, KatilABD ‹flbirlikçi AKP” sloganlar› at›ld›.‹zmir Kemeralt› giriflinde biraraya gelen Emperyalizmeve Siyonizme Karfl› Birlik (BDSP, HÖC, EHP,Kald›raç, 78’liler Derne¤i) ile Al›nteri, ESP ve Partizanüyeleri, “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak”sloganlar›n› hayk›rd›lar. Yurdagül Gümüfl taraf›ndanokunan ortak aç›klamada, 1 Mart süreci veAKP iktidar›n›n, sermayenin ve genelkurmay›n iflbirlikçili¤ianlat›larak, bugün ‹ran konusunda iktidar›n iflbirlikçili¤inedikkat çekildi. Gümüfl, “devrimci, demokrat,yurtsever, anti-emperyalistler olarak, emperyalizminezilen, sömürülen halklara karfl› sald›r›lar›na ve ülkemizinemperyalizmin bir üssü olarak kullan›lmas›na izinvermeyece¤iz” dedi. Eylem, Gün›fl›¤› Müzik Grubu-’nun dinletisi ve Gündo¤du Marfl›’n›n hep bir a¤›zdansöylenmesi ile sona erdi.HÖC’ün de içinde yerald›¤› Emperyalizme ve Siyonizm’eKarfl› Ankara Platformu’nun eylemi ise, Gimaönünde yap›ld›. “Halklar›n Kurtuluflu EmperyalizmeKarfl› Mücadelededir” pankart› aç›lan eylemde konuflanMurat Korkut, iktidar› uyararak, “emperyalizm ve siyonizmleiflbirli¤ine son verin. Yapt›¤›n›z her iflbirli¤i veiflgal ortakç›l›¤› plan› halklar›m›z›n barikat›yla karfl›laflacakt›r”dedi.4611 Mart 2007 / 95


Mersin, Antalya, Malatya, Kars, ‹zmir, ‹stanbul, Hatay...Tüm Meydanlarda, Tüm YoksulMahallelerde Yürüyüfl’ün Sesi Duyulacak‹stanbul’un gecekondular›ndabafllayandergimizin toplusat›fllar›, giderekAnadolu’nun tümkentlerine yay›l›yor.Ve iddia ediyoruz,okurlar›m›z›n bulundu¤utüm kentlerinmeydanlar›nda, yoksulgecekondu mahallelerindebu ses duyulacak. Gerçe¤in,hakl›n›n, hakk›n› arayan›n sesiYürüyüfl’e uzanmam›fl emekçi elib›rakmama azmi ile sokaklar› ad›mlayacakokurlar›m›z.Megafonlarla içeri¤ine iliflkinkonuflmalar yap›larak dergimizin 94.say›s›n›n yap›lan toplu sat›fllar›nailiflkin ulaflan bilgileri aktar›yoruz:Mersin Demirtafl Mahallesi'nde1 Mart günü 1.5 saat süren sat›flta,25 dergi halka ulaflt›r›l›rken, milliyetçili¤e,yozlaflmaya karfl› mücadeleyeiliflkin konuflmalar yap›ld›.Antalya'daki Yürüyüfl okurlar›da ayn› gün gecekondu mahallelerindeydiler.Okurlar›m›z Varsak vefiafak Mahallesi’nde 32 aileye dergimiziulaflt›rd›lar.Kars’ta ise, 5 Mart’ta AtatürkMahallesi’nde tan›t›m yapan okurlar›m›z,polis taraf›ndan engellenmekistediler. “‹hbar var flüpheli flah›s”yalan› ile kimlik kontrolü yapanpolislerin as›l amac›n›n dergimizingerçekleri halka ulaflt›rmas›n›engellemek oldu¤u aç›kt›. Nitekim,“satamazs›n›z izniniz var m›” gibikeyfi dayatmalarda bulunmalar› bununsonucuydu. Okurlar›m›z› karakolagötürmeye çal›flan, halk› tedirginetmek için provokatörce davrananpolisin engellemelerine karfl›n,mahalle halk›n›n sahiplendi¤i okurlar›m›z35 eve dergimizi ulaflt›rd›lar.Malatya Cemal Gürsel Mahallesi’ndede polisin keyfi engellemelerivard›. Dergimizin sat›fl›n› yapanokurlar›m›z “hakk›n›zda ihbar var,flüpheli flah›slars›n›z' diye keyfi birflekilde durduruldu ve kimlikkontrolü yap›ld›. “Yasad›fl›” bir iflyap›l›yor havas› yaratarak halk› tedirginetmeye çal›flan polisin keyfitutumlar›n› aflan okurlar›m›z, buradada 35 aileye Yürüyüfl’ü ulaflt›rd›lar.Dergimizin Anadolu’da toplu sat›fl›n›nyap›ld›¤› yerlerden biri deHatay oldu. Ulus Meydan›’ndanbafllayan sat›fl, Saray Caddesi boyuncadevam etti. Megafonla dergimiziniçeri¤inden bölümleri halkaanlatan okurlar›m›z, polisin kamerayaalma, takip gibi taciz yöntemlerinekarfl›n, bir buçuk saat içinde36 derginin sat›fl›n› yapt›lar.‹zmir’de ise, Kemeralt› Girifli,Menemen ve Çay Mahalle’sindeokurlar›m›z Yürüyüfl yaz›l› önlüklergiyip megafonlarla konuflmalar yaparaksat›fl gerçeklefltirdiler. Bundansonra da her hafta dergimizintoplu sat›fl›na devam edeceklerinisöyleyen Yürüyüfl okurlar›, 117 dergiyihalka ulaflt›rd›.‹stanbul’da ise, Maltepe GülensuMahallesi’nde yap›lan toplu sat›flta,78 gecekonduya dergimizlebirlikte gerçekler ulaflt›.Dersim boyune¤meyecekKöy boflaltmalara, bask›lara vekatliamlara maruz kalan Dersim’debask› ve gözalt› haberleri bitmiyor.Hozat ‹lçesi’ne geçti¤imiz günlerdeyap›lan operasyon gerekçesiyle,Taflkirek, Axzunik, Seydik köylerigünlerce ablukaya al›nd›, “ihbarvar” denilerek evler arand› ve çoksay›da köylü gözalt›na al›nd›.Öte yandan itirafç› ifadeleri üzerinegözalt›na al›n›p serbest b›rak›-lan köylülere J‹TEM’in bask›lar› isesürüyor. ‘Tuncay Baflçavufl’ diyebilinen J‹TEM’ci komutas›nda, “çayborcunuz var almaya geldim” denilerekjandarma birlikleri köylülerinevlerine giriyor ve bask› yap›yor,köylüleri iflbirlikçili¤e zorluyor.Hozat köylerinde bu bask›lar sürerken,ilçe merkezinde de polisinbask›lar› sürüyor. Son süreçte çoksay›da insan gözalt›na al›narak,“festivalde yasad›fl› slogan ve pankartaçmak” iddias›yla ifadelerial›nd›. Festival üzerinden 8 ay geçmesindensonra polisin soruflturmabafllat›p gözalt›na almas› polisin niyetiningözda¤› oldu¤unu ortayakoymaktad›r.Bir süre önce de yine polisler,Hozat esnaflar›n› gözalt›na al›p zorlaifade vermeye zorlam›fllard›. H›z›-n› alamayan polis bu kez de DersimTemel Haklar Hozat Temsilcili¤i çal›flanlar›n›,“buralarda olursan›z sizinlede ilgilenece¤iz” diye tehditetti. Demokratik mücadeleye olantahammülsüzlüklerini ortaya koyan,acizleflen Hozat polisi, tehditle“sessiz” bir Hozat yarataca¤›n› düflünmektedir.Baflaramayacaklar! Dün oldu¤ugibi bugün de Dersim halk› bask›laraboyun e¤meyecektir.Hakimleri ‘Hizaye Getirme’ NöbetiAdalet Bakanl›¤›’nda!Hat›rlanaca¤› gibi Emekli Korgeneral Altay Tokat,fiemdinli sonras›, kendisinin de bölgede “e¤itim” amaçl›birkaç bomba att›rd›¤›n› söylemiflti.Kazan ‹lçesi Hâkimi Kemal fiahin, Emekli KorgeneralAltay Tokat'›n "hakimleri hizaya sokmak için evlerininyak›n›na bomba att›rd›¤›" itiraf›n›n ard›ndan RadikalGazetesi'ne "Hizayaaa gellll!" bafll›kl› bir yaz› yazarak,bu durumu ve izlenen politikay› elefltirmiflti.‘Hizaya getirme’ iflini Adalet Bakanl›¤› sürdürüyor.Aç›kça bu ülkenin hakimlerini bombalad›¤›n› söyleyenAltay Tokat’a iliflkin hiçbir giriflimde bulunmayanAdalet Bakanl›¤›, onu elefltiren hakimi “hizaya getirmek”için hakk›nda soruflturma bafllatt›.4711 Mart 2007 / 95


dünyaDanimarka Gençli¤inin DirenifliOtonom gruplar›n ‘Gençlik Evi’ olarak kulland›¤›binan›n bir tarikata sat›lmas›n›n ard›ndan boflalt›lmakistenmesi, Danimarka’da son 15 y›l›n en büyük direnifliniyaratt›. Daha önce de polisin müdahalesine direnifllekarfl›l›k veren gençlik, bu kez dört gün boyunca sokaklardaçat›flt›.Olaylar, 1 Mart sabah› özel timlerin Gençlik Evi’neoperasyon düzenlemesiyle bafllad›. Operasyona direniflle karfl›l›k verengençler, barikatlar kurdular ve molotoflarla çat›flt›lar. Zaten günlerdir böylebir sald›r›ya karfl› haz›rl›kl› olan ve kamuoyu deste¤ini büyük oranda arkas›-na alm›fl bulunan gençler, direnifli kentin çeflitli yerlerine yayarak 12 ayr›yerde trafi¤i barikatlarla kapatt›lar ve molotoflarla çat›flt›lar.2 Mart günü de devam eden gösteriler sonucunda 600’den fazla genç gözalt›naal›n›rken, polisin ‹sveç’ten z›rhl› araç takviye etmesi, direniflin büyüklü¤ünügösteriyordu. Di¤er kentlerin neredeyse tüm polisleri de Kopenhag’tatoplan›rken, Avrupa’n›n birçok ülkesinden de anarflist ve anti-emperyalistgruplar enternasyonal dayan›flma sergileyerek hem bulunduklar› ülkelerdegösteriler düzenlediler hem de destek için Kopenhag’a geldiler.3 Mart günü düzenlenen ve gençlerin d›fl›nda halk›n de¤iflik kesimlerindeninsanlar›n ve sol gruplar›n kat›ld›¤› 20 bin kiflilik gösteri, gençlere verilendeste¤i somutlad›.Üç gün süren direniflin ard›ndan, ‘Gençlik Evi’ 5 Mart günü y›k›l›rken,y›k›m› yapan görevlilerin kar maskeli olmas›, gençli¤in gücünden duyulankorkunun bir ifadesi oldu. Y›k›ma karfl›n gençler gösterdikleri direniflle, Danimarkaiktidar›na istedi¤i gibi at oynatamayacaklar›n› gösterdi.ETA tutsa¤›n›n talebi kabul edildiBask’l› tutsak Iñaki de Juana Chaos’nun 114 gündür sürdürdü¤üaçl›k grevi sonuç verdi. Geçen y›l tahliye edilmesi gerekirken keyfiflekilde aç›lan davalarla tutsakl›¤›n›n uzat›lmas›n› protesto ederektahliye edilmesi için direnifle bafllayan Chaos, ‹spanya ‹çiflleri Bakan›’n›nkarar› ile serbest b›rak›ld›. Karar üzerine sa¤c›, faflist muhalifgüçler “teröre prim veriliyor” yaygaras› ile gösteriler düzenlerken,Chaos cezas›n›n geri kalan iki y›l›n› ev hapsinde geçirecek.Putin Protestosunda Çat›flmaKomünistler ve baz› muhalif gruplar, Devlet Baflkan›Putin aleyhine 3 Mart günü bir gösteri düzenlediler. Rusya'n›nikinci büyük kenti St. Petersburg'da (Leningrad)düzenlenen yürüyüfle kat›lan 5 bin kifli, bask›lar› protestoederken, yürüyüflü yasaklayan iktidar›n polisi barikat kurdu. Bunun üzerinegöstericiler barikat› yararak caddeyi iflgal ettiler. Polisin coplarla sald›rd›¤›göstericiler polisle çat›fl›rken, 100 kiflinin gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.Sosyal Y›k›ma Karfl› 100 Binler EylemdeSosyal demokrat hükümetin sa¤l›k ve sosyal k›s›tlamalar› Portekiz'inbaflkenti Lizbon'da 2 Mart günü 100 binlerce kifli taraf›ndan protesto edildi.Portekiz ‹flçileri Genel Konfederasyonu (CGTP) taraf›ndan düzenlenen eyleminsadece bir “bafllang›ç” oldu¤u vurguland›.Ö¤renciler ›rkç›l›¤›protesto ettiÖ¤renci derneklerinin ça¤r›s›ile 3 Mart günü Köln’de birarayagelen binlerce ö¤renci, yabanc›düflmanl›¤›n›, Nazi örgütlenmeleriprotesto etti. Yürüyüfle kat›-lan ö¤renciler, döviz ve pankartlar›ile Almanya’da artan ›rkç›l›-¤›, yabanc› düflmanl›¤›n› lanetlerken,ayn› saatlerde Brandenburgeyaletindeki Halbe kentindede yaklafl›k 150 Neonazi gösteridüzenledi. Gösteri kent halk› vesol gruplar taraf›ndan karfl› gösteriile protesto edildi.Yunan gençli¤inineylemleri sürüyorAnayasan›n özel e¤itimi yasaklayanmaddesinin de¤ifltirilmesiniprotesto eden ö¤rencilerineylemleri sürüyor. 2 Mart’ta Atina’dadüzenlenen gösteriye kat›-lan on bine yak›n ö¤renci ve e¤itimci,tasar›n›n geri çekilmesiniistedi. Öte yandan 300 civar›ndafakültede de ayn› taleple iflgal eylemleridevam ederken, eylemik›rmak isteyen sa¤c› ö¤rencilerile solcu ö¤renciler aras›nda dayer yer çat›flmalar yaflan›yor.Yüksek ö¤renim e¤itimcileri sendikas›POSDEP, iki ayd›r grevyaparken, PAME baflta olmaküzere iflçi, memur sendikalar› daeylemlere destek veriyorlar.Filipinler’de çat›flmaFilipinler'in güneyinde, ordugüçleri ile Filipinler KomünistPartisi gerillalar› aras›nda ç›kançat›flmalarda, ordunun resmiaç›klamas›na göre, 2 asker ile 10gerillan›n öldü¤ü bildirildi.Komünist parti 1969'dan buyana gerilla savafl›n› sürdürürken,hükümet ile gerillalar aras›ndasüren “bar›fl görüflmeleri”,2004'te kesilmiflti.4811 Mart 2007 / 95


y urtd›fl›Kapitalizmi savunmayan‘›slah’ olmam›flt›r!Ad›, Christian Klar. Alman K›z›lOrdu Fraksiyonu (RAF) tutsa¤›, 25y›ld›r cezaevinde. Alman yasalar›nagöre erken tahliyesi için cumhurbaflkan›“aff›” gerekiyor. AncakKlar bu yönde verdi¤i dilekçeye cevapalabilmifl de¤il. Bunun nedeniise, yürütülen tart›flmalar sonucundaanlafl›l›yor.O’nun suçu büyük! Rosa LükxemburgKonferans›'na gönderdi¤ibir mesajda kapitalizmi elefltirmifl!Mesaj›nda Avrupa'y› “emperyalistbirlik” olarak tan›mlayarak “Avrupa'daekonomik topluluklar›n y›k›lmas›gerekiyor. Yoksa baflka bir gelecekiçin kap› aralanmaz” demiflti.Baden Württemberg EyaletiAdalet Bakan› Ulrich Goll, Klar'›naç›klad›¤› fikirlerinden sonra bir aff›nsözkonusu olmayaca¤›n› fütursuzcadile getiriyor. Klar’›n '›slaholup olmad›¤›n›' araflt›racak yeni bir“bilirkifli”raporu haz›rlayacaklar›n›söylese de,asl›nda ‘›slah’›nne anlama geldi¤i çoktan belliolmufl durumda.Haziran 1995’te Marmara Üniversitesi’ndehücrelerin ön haz›rl›klar›olarak düzenlenen bir sempozyumakat›lan, Alman Prof. Dr. KurtRebmann, Alman devletinin yaklafl›m›n›çok veciz bir flekilde anlatm›flt›.Baden Württenberg eyaletiAdalet Bakanl›¤›, Federal Baflsavc›-l›k gibi önemli görevler yapm›flolan Rebmann, “fiimdi yirmi y›lsonra tekrar d›flar›ya ç›kt›klar›ndaart›k bunlar terörist de¤illerdir” diyordu.Yani, bu süre içinde düflüncelerinide¤ifltirme operasyonlar›,rehabilitasyonlar, tecrit politikalar›en kat› flekilde uygulan›r ve art›k okifli düflünsel olarak 20 y›l öncekikifli olmaz. Siyasi tutsaklara yönelikhapishaneler politikas›n›n özü bu.Avrupa emperyalizminin “Rehabilitasyon”anlay›fl›n›n, y›llarcacezaevinde yat›r›rken temel olarakhangi düflüncelerinin de¤iflmesinidayatt›klar›n›n bir örne¤idir Klar.Kapitalizmi elefltirmeyeceksin,alternatifini savunmayacak, heleAvrupa emperyalizmine hiç laf söylemeyeceksin!Yani, kapitalizmi savunmayanrehabilite olmam›flt›r!Bu k›stas sadece Almanya içingeçerli de¤ildir, bütün Avrupa ülkelerindeve ülkemizde de dayat›lantemelde budur. Oligarflinin dilindeki‘›slah’›n yegane anlam› da buradad›r.Mevcut kapitalist sömürü düzeninide¤ifltirmeye çal›flan düflüncelerindenvazgeçmeyenler, o sisteminsahipleri taraf›ndan “terörist”olarak adland›r›lmaya ve ‘›slah›’için her yol denenmeye devam edilecektir.Bu gerçeklik içinde burjuvazinininsan haklar›, tutsak haklar› gibikavramlar›n›n hiçbir önemi yoktur.En a¤›r insan hakk› ihlali olantecritin bu amaçla, yani kapitalizmönünde biat ettirme amac›yla kullan›lmas›bunun aç›k kan›t›d›r.Cephelilere özgürlükBelçika'da bir y›ld›r tutuklu bulunan DHKP-C Davas›tutsaklar›na destek amac›yla CLEA taraf›ndan iki ayr›eylem düzenlendi.‹lk eylem 28 fiubat’ta Brüksel merkezinde yap›ld›.Musa Aflo¤lu, fiükriye Akar, Bahar Kimyongür ve KayaSaz’›n resimlerinin tafl›nd›¤› eylemde, ‘Belçika’da SiyasiTutsak ‹stemiyoruz’, ‘Musa, Bahar, Kaya ve fiükriye’yeÖzgürlük’ pankartlar› ile ‘‹fade Özgürlü¤ü, ÖrgütlenmeÖzgürlü¤ü Terörizm De¤ildir’ dövizleri aç›ld›.80 kiflinin kat›ld›¤› eylemde da¤›t›lan CLEA bildirisinde,DHKC Davas›’nda, demokratik faaliyetlerin “terörizm”olarak damgaland›¤› belirtilirken, cezaya gerekçeyap›lan yasan›n Bush yönetiminden esinlenildi¤ininalt› çizildi. Bildiride; “DHKC Davas›’nda, Belçikamahkemeleri, Türkiye devletinin muhaliflerine uygulad›¤›bask›y› meflrulaflt›rd›lar” ifadelerine yer verildi.Bildiride fiükriye Akar’›n mektubundan da, bir bölümeyer verildi. Akar, cezaland›rma gerekçelerini flu flekildeanlat›yordu: “Küreselleflmenin insanlara refah getirmeyece¤ini,kapitalizmin insani olmad›¤›n› siyonizminve emperyalizmin masum halklar› katletti¤inisöyledim ve buna karfl› elimden geleni yapt›m.”Bir baflka gösteri ise, Cephe tutsaklar›ndan baz›lar›-n›n tutuldu¤u Bruges Hapishanesiönünde 3 Mart’ta gerçeklefltirildi.“Musa, Kaya ve fiükriye'yeÖzgürlük, DirenmekSuç De¤ildir" sloganlar›n›nat›ld›¤› ve ayn› içerikte pankartlar›ntafl›nd›¤› eylem s›ras›ndatutsaklar›n camlar›ndanel sallayarak, zafer iflareti yaparakcevap verdikleri görüldü.Sloganlarla hapishanenin etraf›n› dolaflan grup ad›-na konuflan, CLEA sözcüsü Nadine Rosa Rosso, 18Mart’ta iflgallere karfl› yürüyüflte bu davan›n tutsaklar›ad›na yeralacaklar›n› belirterek, “Belçika'da terör yasalar›na,insanlar›n cezaland›r›lmas›na yol açan politikaile iflgallere yol açan siyaset ayn›” dedi.Nebi Albayo¤lu an›ld›20 fiubat’ta Belçika’da yaflam›n› yitiren Nebi Albayo¤lu,4 Mart günü ‘7 yeme¤i’nde an›ld›. Beringenflehrinde verilen yeme¤e 100 kifli kat›l›rken, dostlar› veCepheli yoldafllar› da haz›r bulundular. Anmada BAH-KEM ad›na yap›lan konuflmada, Nebi’nin devrimcidüflünceleri ve kiflili¤i anlat›ld›. Anmaya, Albayo¤luile ayn› davadan yarg›lanan Cephe tutsaklar› MusaAflo¤lu ve Bahar Kimyongür de mesaj gönderdiler.4911 Mart 2007 / 95


Ogeneli Mustafa O¤uz’uKaybettikTrabzon'unÇaykara ‹lçesi, Ogene Köyü'ndenYürüyüfl okurlar›ndan MustafaO¤uz 28 fiubat'ta, çal›flt›¤› Kazakistan'dakalp krizi geçirerek vefat etti.31 yafl›nda, evli ve bir çocuk babas›olan O¤uz, 1 Mart’ta Ogene'detopra¤a verildi.Yard›msever, dürüst, esprili kiflili¤iylesevilen bir insan›m›z olanMustafa O¤uz'un ailesine baflsa¤l›¤›diliyoruz. Trabzon’dan MustafaO¤uz’u yak›ndan tan›yan bir okurumuzO¤uz’a dair afla¤›daki yaz›y›gönderdi bize:*"Dün akflamüstüydü, telefon çald›.Arayan ‹stanbul’dan bir arkadaflt›.Sordu: Mustafa’dan haberin varm›? Dedim: ‹mans›z hiç aram›yor!fiaka yap›yordum, ömrümün en densizflakas›n›. Dedi: Öldü.Ölen Mustafa’yd›. Bizim Mustafa,Mustafa O¤uz. Kocaman Mustafa,"Allah›n Urumu!” Mustafa.Mustafa gençti daha. Emekçiadamd›, y›llard›r yurtd›fl›nda çal›fl›-yordu. Uzunca bir süre Sibirya’daçal›flt›, vefat etti¤inde ise Kazakistan’daiflçiydi.Köyünden bir k›zla evlenmiflti,ad› Fatofl. Ve o¤ullar› vard› Umutdiye, daha bir yafl›nda. Yârini, yavrusunu,anas›n›, evini, oca¤›n› b›rak›pgurbete gitmiflti yine. Her fleyonlar içindi zaten.Duyunca hemen kofltuk Ogene’ye,yeni ad› ile Çaykara’n›n KöknarKöyü’ne. Yan›mdakilerden biriMustafa’n›n ifl arkadafl› Mutin’di, 3y›l onunla Sibirya’da birlikte çal›flm›flt›.Bir da¤ köyüydü Ogene, karl›yd›ve de yasl›. Yollar› araçla güçbela aflt›ktan sonra vard›k Ogene’ye.Mutin köy meydan›na var›p araçtanindi¤imizde kendi kendine söyleniyordu:‹flte burada çocuk olmufl,koflmufl oynam›fl Mustafa’m, da¤ gibiadam, su gibi tertemiz, çok erkengittin be Mustafa…Bu köye ilk Mustafa’yla gelmifltimben de, son da onunla. Hiç akl›-ma gelmeyecek fleydi bir dahaki geliflimdeonun mezar›n› görece¤im.Gördük...Bu köyün, Ogene’nin sevdal›s›yd›Mustafa. 2 y›l önceydi, Mustafa’ylaOgene’ye ç›km›flt›k. "Mustafagel burayla ilgili bir yaz› yazal›m”demifltim. "Ben beceremem yaz› iflini,anlatay›m sen yaz” demiflti. Anlatt›klar›n›not tutmufltum. Köydeninerken o notlar geldi akl›ma, banahediye etti¤i fliir kitab›n›n aras›ndayd›.Hiç düzenlemeden aktar›yorumMustafa’n›n köyüne dair anlatt›klar›ndanbir bölümü:*‘Trabzon’un eski Rum köylerindendir.Eski ad› Ogene, yukar› köydemek. Yeni ad› Köknar’› çam a¤açlar›ndanald›. Nüfusun % 90’› etnikolarak Rum kökenlidir, anadiliRumca’d›r, ev içlerinde hâlâ Rumcakonuflulur. Nüfusun öteki % 10’u daZaza, Sivas’tan gelmifl, ZezanduMahallesi diye geçer. ‹nsanlar›m›zzor koflullarda çal›fl›yor, ormanda,tarlada... Hayvanc›l›k temel geçim.Lahana, m›s›r, patates, fasulye vemeyve yetifliyor. Evin esas yükü kad›nda.Yaflam koflullar›ndan kaynakl›çok göç vermifl. Eski din H›ristiyanl›k,buradaki kiliseler bak›ms›zl›ktany›k›lm›fl. Köyün 4 Rum ailesindenolufltu¤u söylenir: Bavlandu,Yonguandu, Erguandu, Burdurandikardefller...Gençlik buralarda gurbetçi genelde;ya Rusya ya Almanya. Nüfus3000 civar›nda. D›flar›dakilerle 15bin var... fielalerimiz meflhurdur burada.Sultan Murat Yaylas›, Zalimori,Dumanl›... Atlama horonumuzvar, Akçaabat horonuna benzer.Köyümüzün flenlikleri var. Hersene 15 Ocak’ta Köknar Kültür Gecesidüzenlenir. Yayla flenlikleri haziranve a¤ustosta olur.*Güler yüzün düflümüzde, yard›mseveryüre¤in bizimle Mustafaarkadafl... Seni unutmayaca¤›z.5011 Mart 2007 / 95GökçefiAH‹NUmudun bayra¤›n›da¤larda dalgaland›ranlardand›Onlar da. 20 Mart2002’de Ordu Ünye ‹lçesiYeflilkent Beldesi yak›nlar›ndajandarma özel timleriile ç›kan çat›flmada flehitdüfltüler.TuranGökçe fiAH‹N, birlifiAH‹N¤in komutan›yd›. HacettepeÜniversitesi’nde ö¤renciyken Dev-Genç içinde yerald›.‘95’te tutsak düfltü. Tahliye oldu¤unda tereddütsüzda¤lara kofltu. fiengül GÜLSOY, konfeksiyonatölyelerinde çal›flan yoksul bir genç k›zd›.Atölyelerde ö¤rendi s›n›f mücadelesini. Düflman› iflkencehanelerdetan›d›. ‘98’de gerillaya kat›ld›. TuranfiAH‹N, gerillalar› küçük yaflta tan›d›, sevdi ve1997 Ekim’inde onlardan biri oldu.MürselGÖLEL‹fiengülGÜLSOYNaz›mKARACABa¤›ms›zl›k, demokrasive sosyalizmiçin mücadele ediyorlard›.19 Mart 1994’deDersim Çemiflgezek ArasorDeresi mevkiinde oligarflininaskeri güçleri taraf›ndanpusuya düflürüldüler.Feride Gün boyu süren çat›flma sonucu,beraberlerindeki ge-KARACArillalar›n kuflatmay› yarmalar›n› sa¤layarak flehitdüfltüler.Mürsel GÖLEL‹, 1980 öncesi kat›ld›mücadeleye. 12 Eylül sonras›nda y›llarca tutsakkald›. ‘90’da Ortado¤u’daki kamp faaliyetlerindegörev ald›. Dersim Gerilla Birli¤i’nde bir savaflç› olarakflehit düfltü. Naz›m, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesiiçinde yer alarak devrimci mücadeleyekat›ld›. 1990’larda Dersim da¤lar›na ilk ayak basangerilla birli¤indendi. Feride, gerillada henüzyenidir, ama çat›flmada ilk yaralananlardan olmas›nara¤men, son nefesine kadar direnmeye devamederek flehit düfltü.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!