13.07.2015 Views

Unutmad›¤›m›z› ggösterdik! Hesap soraca¤›m›z gün dde ggelecek!

Unutmad›¤›m›z› ggösterdik! Hesap soraca¤›m›z gün dde ggelecek!

Unutmad›¤›m›z› ggösterdik! Hesap soraca¤›m›z gün dde ggelecek!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Unutmad›¤›m›z› gösterdik!www.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 609 Temmuz 2006Fiyat›: 1 YTL(kdv dahil)info@yuruyus.comBüyükDirenifl‹çerideD›flar›daSürüyorAlevili¤igericilefltirmesald›r›lar›ve kimlikmücadelesiBir ülke,bir halk...1948’den beriiflgal, katliam,tecrit alt›nda...Ama y›lm›yor,yenilmiyor,zafer içinsavaflmaktanvazgeçmiyor!Hesapsoraca¤›m›zgün de gelecek!ISSN 13005 - 7944Trabzon’da“huzuru”bozankim?


“Hapishanelerde insanlar birbirine yaklaflt›r›lm›yor belki amad›flar›da da hepimize, sadece kendimizin s›¤aca¤› küçüklükte, tekkiflilik hücreler infla ediliyor. Biz, öteki "hücrelerde" ne olup bitti¤inimerak etmedikçe bu inflaatlar›n duvarlar›na bir tu¤la dahadöfleniyor. Oysa fiiflli'de, Cami'yi Taksim'e do¤ru az geçince, sa¤kolda bir apartman dairesinde bir avukat, insanlar hücrelerdeyaln›zlaflt›r›lmas›n diye ölmeye karar veriyor.Bir hukukçunun, adalet ararken hukuk yollar›n› tüketti¤ini,ölüm orucu eylemi yapmaktan baflka çaresi kalmad›¤›n› söylemesindenhofllanmayabilirsiniz... Ama bütün bunlar› düflünürkenflunu da düflünün: Bir hayat kaç metrekare olmal›d›r? Bir baflkas›n›nölümünü umursamayacak kadar dar m›?”(Ece Temelkuran, Milliyet 30 Haziran)*“Garip bir demokrasimiz vard›r bizim. Bizim demokrasimizdeinsanlar ölüm orucuna yatarlar.Ölürler, yanarlar. AvukatBehiç Aflç› 'n›nda ölüm orucundaoldu¤uve bu orucunkendisiylede-¤il, F tipitutukevlerindeyatanlarla,yanibirilerininhakk›, hukukuylailgili oldu¤unuherkes bilir. Bilmeyen,duymayan yaln›zcasiyaset dükkânlar›d›r.”(Güray Öz,Cumhuriyet5 Temmuz2006)Ölüm Orucunda(9 Temmuz) 96. GünÇa¤r›‹lan● 12 Temmuz flehitleri anmaTarih: 12 Temmuz 2006Saat: 13.00Yer: Karacaahmet Mezarl›¤›● Grup Yorum konserTarih: 12 Temmuz 2006Yer: Antakya festivali● Ercan Kartal duruflmaTarih: 12 Temmuz 2006Saat: 10.00Yer: Befliktafl 14. ACM● Adres de¤ifliklikleriantalyahoc@gmail.combilgi@bursatemelhaklar.comwww.izmirgenclikdernegi.comDikmen Temel Haklar: 48. Sok.No: 6/11 ‹lker - Dikmen / AnkaraHaftal›k Süreli Yerel Yay›nSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Sevtap TÜRKMENAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› TelSok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBULTelefon: 0 212 251 94 21Faks: 0 212 251 94 35Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Hesap No: 1051 - 1637885 SevtapTürkmen Türkiye ‹fl Bankas› fiiflli fib.Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kBask›: ASPAfi Pazarlama-Evren Mah. GülbaharCad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Fiyat›: 1 YTLAvrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 2.5Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 EuroBüyükDireniflte fiehitDüfltülerBÜYÜK D‹REN‹fi’in 60.flehidiydi. Oligarflinin tahliyerüflvetine dayanan manevras›n› bozanlardan biri olarakölümsüzleflti.1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e sempatisi Mahirler’lebafllad› ve o günden itibaren 25 y›l›n›n heran›, mücadele içinde, örgütlülük içinde geçen bir devrimcioldu. Bu 25 y›lda, iflkencelerden, hapishanelerdengeçti, say›s›z görevler üstlendi. Son üstlendi¤i görev,Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler sald›r›-s›nda, Birinci Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi olarak sald›r›n›nönünde barikat olmakt›. 14 Temmuz 2001’de,12 Temmuz’da katledilen efli ‹brahim Erdo¤an’›nölüm y›ldönümünden iki gün sonra flehit düfltü.FintözD‹KMEBuluthanKANGALG‹L14 Temmuz 1991’de Ankara’dabulunduklar› üs polis taraf›ndan kuflat›ld›,çat›flarak flehit düfltüler.Fintöz, 1978’de Liseli DEV-GENÇsaflar›nda mücadele etti. 12 Eylül sonras›ndabir süre yurtd›fl›nda kald› fakat ülkeyedönmek için ›srarl› bir çaba içindeoldu. Sonunda ülkesine dönerek SDB’lerdegörev ald›.Buluthan, ‘80 sonras› gençlik mücadelesindeyerald›. Bir süre tutsak kald›.Daha sonra Devrimci Sol Savaflç›s› olarakmücadelesine devam etti.NurtenDEM‹RSevgiERDO⁄AN‹smailAKARÇEfiMEBa¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 13 TemmuzHasan HüseyinONATLevent DO⁄AN15 Temmuz 1994’deSivas’›n Zara ilçesi k›rsal›ndaKanl›çay›r Köyü OtluçimenMezras›’ndaki çat›flmalardaflehit düfltüler.Nihat, 78’de devrimcidüflüncelerle tan›flt›. Ö¤retmenolarak devrimci mücadeleiçinde yerald›. 1993Haziran’›nda gerilla saflar›-na kat›ld›. Ahmet KarlangaçK›r Silahl› Devrimci Birli¤iKomutan Yard›mc›s› oldu.Gülnaz, 1980’lerin ortalar›ndadevrimci mücadeleye,1993 yaz›nda da Sivas da¤lar›naad›m atarak kurtuluflsavaflç›lar›na kat›ld›. Murat,1974 Sivas do¤umludur,91’de k›sa bir süreTDKP saflar›nda çal›flt›. Ayn› y›l Devrimci Sol saflar›nda yerald›. ‘91 yaz›ndagerillaya kat›ld›. Osman, 1961 Bursa Gemlik do¤umludur. Lise y›llar›ndadevrimcilerle tan›flt›. 7 y›l tutsak olarak kald›. 91’de gerillaya kat›ld›.17 yafl›ndayd›.19 Temmuz1996’da ölümorucunu desteklemekiçin Ba¤c›larNam›k KemalCaddesi’nde yap›-lan bir gösteri s›-ras›nda polis taraf›ndankatledildi.19 Temmuz15 Temmuz1996’da‹stanbul GültepeMerkezi’neyönelik birbask›ndan sonra,TelsizlerMahallesi’ndebir evde kuflat›ld›lar.Oligarflininsald›r›s›na sloganlar›yla ve atefllekarfl›l›k verdiler. Çat›flma sonunda 4Cephe savaflç›s› flehit düflerken, ev sahibiHan›m Gül, evden d›flar› ç›karkenpolis taraf›ndan yaralanarak hastaneyekald›r›ld›. Hastanede yine polis taraf›ndankatledildi.Hasan Hüseyin, Gülizar, Emine veAli, çeflitli alanlarda görevler ald›ktansonra, halk kurtulufl savaflç›s› olarak silahl›birliklerde yeralm›fllard›. Devrimci tutsaklar›n sürdürdü¤ü ölüm orucunu desteklemekiçin gerçeklefltirdikleri bir eylemin sonucunda ölümsüzlefltiler.NihatfiAH‹NOsmanSÖNMEZAliERTÜRK14 Temmuz 1992’de‹stanbul Kas›mpafla’da bulunduklar›üs kuflat›ld›, çat›flarakflehit düfltüler. Nurten, 1970Elaz›¤ do¤umlu, Kürt milliyetindendir.Ocak 1992’den itibarenSDB örgütlenmesi içinde görevald›. ‹smail, 1972 Giresun do-¤umludur ve 1991’den itibarenSDB üyesi olarak görev ald›.GülnazSARIO⁄LUMuratKAYMAKGülizarfi‹MfiEKHan›mGÜLEmineTUNÇALR›zaGÜNEfiER‹skenderERO⁄LUKemal AYGÜLHüseyinAKSOYBahattin‹fiCAN14 Temmuz1979’da “Emperyalizme,faflizme,pahal›l›¤a ve iflsizli-¤e karfl› mücadele”kampanyas›nda bildirida¤›t›rken jandarmalartaraf›ndantaranarak katledildi.12 Eylül sonras›n›ncezaevi direniflindeonurlu birmücadele verdi.Tahliye olduktansonra çal›flt›¤› iflyerinde16 Temmuz1988’de elektrikçarpmas› sonucukaybettik.14 Temmuz 1993’de‹stanbul ‹kitelli Parseller’dedarbeci kontra çetesi taraf›ndanpusu kurularak katledildi.Marafl do¤umlu R›za, ‹stanbulAnadolu Yakas› emekçilerininmücadelesinde yerald›.‘92 Haziran’›nda Halk›nGücü Gazetesi’nde çal›flmayabafllam›flt›.Ülkede bir Cephe taraftar›olarak mücadeleye kat›ld›.1990’da gitti¤i Almanya’dada mücadelenin aktif biremekçisi olarak çal›flt›. 15Temmuz 2001’de rahats›zl›-¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.Mücadeleye 1989’da kat›lm›flt›.Son olarak DevrimciSol Halk Milisleri üyesiydi.16 Temmuz 1993’de ‹stanbulfiirinevler’de ‹stanbul polisitaraf›ndan sokak ortas›ndakurflunlanarak katledildi.


Gazze karanl›kta... Gazze atefl alt›nda...Gazze kan içinde... Ve dünya suskunBitecek bu işgal!Bugün Filistinli olmak, bombalaralt›nda ve karanl›kta ve aç ve susuzyaflamakt›r.Bugün Filistinli olmak, kenditopra¤›nda mülteci, kendi ülkendehapis olmak ve ölümün nereden, nas›lgelece¤ini bilmemektir.Bugün Filistinli olmak, her toppatlamas›ndan sonra soka¤a ç›k›p,gelebilecek ikinci bir top mermisindensak›narak ölülerini, yaral›lar›n›toplamakt›r. Ve her top sesi duyuldu¤undaçocuklar›n› “korkma yavrumbunlar havai fiflek sesleri” diyeavutmakt›r.Çünkü çocuklar›, 7’den 70’e tümFilistinliler’i korkutmak için Gazzegökyüzünde ses bombalar› patlat›lmaktad›rdurmaks›z›n.Savafl uçaklar›, Gazze’nin üzerindenses s›n›r›n› aflarak alçaktanuçmaktad›rlar. Çünkü “Gazze’degeceleri kimsenin uyumas›n› istemiyoruz”demifltir ‹srail Baflbakan›...‹flkencehanelerin, hapishanelerinklasik yöntemi, bütün bir halkakarfl› uygulan›yor. Tüm Gazze bir iflkencehane,1.5 milyon Gazzeli, siyonistiflkencecilerin elinde tutsak!“Kaç›r›lan ‹srail askerini kurtarma”bahanesiyle ve emperyalizmintam deste¤iyle bafllat›lan sald›r›n›nard›ndan Gazze’nin; Gazze’deki Filistinliler’indurumu özetle iflte böyle.Direnifl örgütlerindentehditlere cevap:Filistinli direnifl örgütlerinin kahramancave büyük bir yarat›c›l›klagerçeklefltirdi¤i bir eylemle ‹srailliasker Gilad fialit’i esir ald›klar› 25Haziran’dan bu yana yak›p y›kar›z,as›p keseriz tehditleri ya¤d›r›yor ‹srail.Yapabilir de, geçmiflte defalarcayapt›¤› gibi, iflte flimdi Gazze’de yineayn›s›n› yap›yor. Ancak ne direniflörgütleri ne de Filistinhalk› tehditlere teslimolmad›. Eylem tümFilistin taraf›ndan sahiplenildi,esir askerkarfl›s›nda meflru taleplerdebulunuldu.28 Haziran’da ‹srail,güneyden Gazze'ye girdi.Filistinli direnifl örgütleri,‹srail’in sald›r›s›na 30 Haziran’dayay›nlad›klar› "2 Numaral›Askeri Bildiri"yle cevap verdiler;daha önceki kad›n ve çocuk tutsaklar›nb›rak›lmas› ça¤r›lar›na "1000Filistinli, Arap ve Müslüman tutsa¤›nserbest b›rak›lmas›" talebinieklediler. Bildiride, bu tutsaklar aras›ndaFilistinli gruplar›n liderlerininde olmas› gerekti¤i belirtildi.‹srail tam bir sald›rganl›k ve pervas›zl›klaaralar›nda bakan ve milletvekillerininde bulundu¤u 80’eyak›n Filistinli yetkiliyi tutsak ald›.Bombalar ya¤maya bafllad› Gazze’ye.Direniflin ve eylemin meflrulu¤undanyine taviz verilmedi.3 Temmuz’da direnifl örgütleri,‹srail'e 4 Temmuz sabah›na kadarsüre tan›d›lar. Sürenin bitiminde, art›kaskerin ak›beti ile ilgili olarakhiçbir bilgi verilmeyece¤i aç›kland›.eli kula¤›ndabitecek cehennem dolan›yunup ar›nacak karabasan›ndanbitecek halk›m›n özlemi...havada kalmazmutlak bulacakavaz›n kendine bir yer“‹nsani kriz”i yarataninsanl›k düflmanlar›Kuflatman›n bir baflka boyutu iseortaya ç›kan “insani kriz”. ‹srailkarfl›s›nda hiçbir yapt›r›m gücü bulunmad›¤›ortaya ç›kan BM, bu konudauyar›yor; “böyle giderse Filistin’deinsani kriz yaflanacak.”“‹nsani kriz”, Filistin halk›n›nkuflatma/ambargo alt›nda en temelihtiyaçlar›n› karfl›layamaz hale gelmesidir,açl›ktan ölümdür, hastal›ktank›r›lmas›d›r... Filistinli bebeklerinçiçekler gibi solmas›d›r. ‹srailsald›r›n›n ilk gününde ana elektiriksantralini, su santrallerini, d›flar›ylaba¤› sa¤layan, g›da gelebilecek üçköprüyü bombalad›, gaz vanalar›kapat›ld›...“‹nsani kriz” üzerinden politikayapanlar, ço¤unlukla emperyalizmeba¤›ml› “uluslararas› kurumlar”d›rve katliamc›lara diyorlar ki, “kuflat,iflgal et, öldür, hakk›n, ama elektriksiz,susuz b›rakma”! “‹nsani” kelimesinibile lekelediler, kirlettiler.Gazze’nin yeniden iflgal edilmesine,düzenlenen ‹srail sald›r›lar›nakarfl› ç›kmaks›z›n “insani kriz çözülsün”demek, siyonist sald›rganl›-¤› desteklemenin sinsi yüzüdür.BM’nin Filistinli MültecilerAjans› UNRWA, ‹srail sald›r›lar›n›nsürdü¤ü Gazze’de g›da stoklar›n›ntükenmekte oldu¤unu aç›klad›.BM’nin bir baflka raporuna göre,Filistin hükümetine uygulanan ambargonunetkisi o kadar büyük ve59 Temmuz 2006 / 60


y›k›c› oldu ki, “yönetim de¤iflse veülkeye yard›mlar yeniden bafllasabile ekonomi daha y›llarca belinido¤rultamayacak.” Rapora göre iflsizlikbu y›l yüzde 43, gelecek seneyüzde 52.4 olabilir... Peki ne ifadeediyor bu rakamlar, bu raporlar?‹srail terörüne emperyalistkoruma kalkan›BM Güvenlik Konseyi’ne, ‹srail’insald›r›lar›n› durdurmas› yönündegetirilen karar önergesi, ABD’ninkarfl› ç›kmas› nedeniyle gündemedahi al›namad›.Amerika’n›n BM’deki sözcüsü,Filistin temsilcilerinin sald›r›lar›ndurdurulmas› gibi hakl› ve meflrubir iste¤inin karfl›s›nda “‹srail’denönce Filistin hükümeti ve terörizmedestek verdikleri için Suriye ile‹ran’›n k›nanmas›” gerekti¤ini ilerisürüyor. Suriye’den, fiam’daki HamasLideri Halid Meflal’i tutuklamas›ve ülkedeki Hamas bürolar›n›kapatmas›n› istiyor.Avrupa emperyalizminin sesi isehiç duyulmuyor. O her zamanki gibiABD’nin peflinde, dolay›s›yla siyonist‹srail’in arkas›nda duruyorfazla dikkat çekmeden.Emperyalist dünyan›n “tepkisi”,her zulme, katliama onay verirkengösterdikleri tepkinin bir kopyas›.Emperyalistler (o da bir k›sm›) ‹srail’inönlemlerini “abart›l›” ve “orant›s›z”buluyorlar. 19 Aral›k Katliam›’nadedikleri gibi “afl›r› dozdafliddet”!.. Yani ‹srail’in Gazze’yi iflgaletmesinde temelden bir hukuksuzlukgörmüyorlar.“‹ki tarafa” da sesleniyorlar hep.“‹ki tarafa” da “gerginli¤i t›rmand›rmay›n”diyorlar. “‹ki tarafada...”; bu sözün geçti¤i her yere birmim koymak gerekti¤ini emperyalistlerve iflbirlikçileri bir kez dahagösteriyorlar.‹flkence ve korku!‹srailli ve Filistinli ‹nsan Haklar›Hekimleri Grubu, ‹srail jetlerininGazze üzerinde alçak uçufl yaparakses duvar›n› aflmalar›n›n yasaklanmas›için ‹srail Yüksek Mahkemesinebaflvurdular. Baflvuruda bununbir çeflit ''psikolojik iflkence'' oldu-¤u belirtildi.‹srailli bir yetkili ise, tam bir iflkenceciyüzsüzlü¤üyle “jetlerin alçakuçuflu, öldürücü olmayan bir silah.Askerlerle girerek evleri y›kmaktandaha iyidir'' diyerek bu iflkenceyisavundu. “Falaka öldürmekteniyidir” diyen bir iflkencecizihniyet, bir devleti yönetiyor, budevlet tüm emperyalistler ve iflbirlikçileritaraf›ndan destekleniyor vebir halk› zulüm alt›nda inletiyor.‹srail’in BM Temsilcisi DanielCarmon da “Sivillerin zarar görmemesive insani durumun daha da kötüyegitmemesi için çaba sarfediyoruz”diyordu. ‹flgal ediyor, ama “insanidurum”u da gözetiyor. Ne kadarinsanc›l iflgalciler!!!Gazze’ye ses bombalar› ya¤d›r›-l›yor. Öldürmek için de¤il, sadecekorkutmak için. Filistinli bebekler,çocuklar, yüreklerinde “‹srail korkusuyla”büyüsün diye!Terörist devlet, iflkenceci devlet;bunlar hep söylendi ‹srail’e. Ama‹SRA‹L“‹srail... bugün yolsuzluktan ibaretbir inflaat iskelesinin içinde, bask›ve adaletsizlikten bir temelin üzerindeduruyor.”Bu sözlerin sahibi, 1999’da ‹srailMeclisi Baflkanl›¤› yapm›fl olan biridir.Avraham Burg, daha 2003’te yazd›¤›bir yaz›da söylüyordu bunlar›.‹srail’i hâlâ do¤rudan veya dolayl›savunup, “Ortado¤u’daki tek demokratikülke” yalakal›¤› yapanlara flöylecevap veriyordu:“Bir yandan Filistinli ço¤unlu¤u‹srail çizmesi alt›nda bast›r›p di¤eryandan Ortado¤u'daki tek demokrasioldu¤umuzu iddia edemeyiz.”‹srail Meclis Baflkan›, direnifli askerizorla engelleyebilece¤ini umanlara,“bak›n ‹srail bir askeri için neleryap›yor, bizim de askerlerimiz öldürülüyor,biz niye yapm›yoruz” diyenflaflk›n katliamc›lara da flunu hat›rlat›-‹flgalle kurulan ve ayn› nedenleçürüyen ve çöken bir devletyor:“Bizim e¤lence mekânlar›m›zdaintihar ediyorlar, çünkü gerçek hayatlar›bir iflkence. Restoranlar›m›z›kanlar›yla y›kayarak ifltah›m›z› kaç›-r›yorlar çünkü evlerinde çocuklar›,anneleri, babalar› aç ve sefil durumda.Günde bin elebafl›n› da öldürsekhiçbir fley çözemeyiz, çünkü liderleralttan geliyor -nefret ve öfkenin kayna¤›ndan,adaletsizli¤in ve ahlaki çürümenin'altyap›lar›'ndan.”‹srail devletini hiç kuflku yok kiçok iyi tan›yan Avraham Burg’un flusözleri ise, ‹srail’in bugün nas›l birdurumda oldu¤unu ortaya koyuyor:“Yahudilerin 2 bin y›ll›k hayattakalma mücadelesi, sonunda hem kendihalklar›na hem de düflmanlar›nakulaklar›n› t›kayan, kanunlar› hiçesayan rüflvetçilerden oluflan ahlaks›zbir çete taraf›ndan yönetilen bir yerleflimlerdevletine dönüfltü.”“Araplar bafl›n› önüne e¤ip utançve öfkesini sonsuza dek içine atsa bile,bu böyle gitmez. ... Siyonizm'inüstyap›s› flimdiden ucuz bir Kudüsdü¤ün salonu gibi çökmeye bafllad›.Alt katta kolonlar y›k›l›rken hâlâ üstkatta oynamaya ancak akl›n› kaç›ranlardevam eder.”Düflünün, füzeler at›yor Filistin’e.‹nsanlar paramparça oluyor. Ölüleriyaral›lar› toplamak için ambulanslargeliyor olay yerine, insanlar yard›metmek için toplan›yor ve ‹fiTE O ANikinci ‹srail füzesi at›l›yor ambulanslar›nve toplulu¤un üstüne.Bu nas›l bir ahlakt›r, nas›l birinsanl›ktan ç›kmad›r. Cevab› iflteyukar›da anlat›lanlard›r. Ony›llard›rpervas›zca sürdürdü¤ü iflkence, katliam,iflgal politikas› çürütmüfltür‹srail’i.‹srail tüm askeri gücüne ra¤mençökmekte olan ve çökmeye mahkumbir devlettir.69 Temmuz 2006 / 60


unlar bile yetmiyor ‹srail’i tan›mlamaya.Zulüm, ‹srail zulmünü ifadeetmekte kifayetsiz bir kavramolarak kal›yor.Siyonizmin “flekerleri”Gazze s›n›r›na konuflland›r›lm›fltoplar ve tanklar ve gökyüzünde savafluçaklar›, durmaks›z›n bombal›-yorlar Gazze’yi. Yaln›z, arada s›radagökyüzünden füzelerden farkl›bir fley düfltü¤ü de oluyor. ‹srail savafluçaklar›, bombalar›n yan›s›ra,Refah, Han Yunus ve Gazze'ninorta bölgelerinde, içinde fleker veçikolata ve onlar›n yan›nda da bildirilerbulunan kutular at›yorlar.Afganistan’› hat›rl›yoruz. Öldüren“yard›m paketlerini”, katliamc›-l›¤›n tam bir utanmazl›k içinde gökyüzündenatt›¤› konserveleri hat›rl›-yoruz. Bombalarla birlikte at›lan flekerler,emperyalist barbarl›¤›n vepervas›zl›¤›n 21. yüzy›ldaki göstergesidir.Halklara, bombalar, iflgalleralt›nda “hiçbir fley yokmufl gibi” yaflamay›kabul etme dayatmas›n›n biçimidir.Halklar, Afganistan’da,Irak’ta ve Filistin’de oldu¤u gibireddediyorlar bu dayatmay›. Bombalaralt›nda parçalanma pahas›nareddediyorlar emperyalizmin ve siyonizmin“flekerlerini”.Bush’un ‘aziz dostu’ olan,Filistin’in can düflman›d›rSiyonizme kol kanat geren iflbirlikçilerdenbiri de AKP Hükümeti’-dir. AKP Hükümeti’nin D›fliflleri Bakanl›¤›taraf›ndan yap›lan aç›klamada“Filistin Yönetimi’nin seçilmiflbakanlar› ile milletvekillerinin tutuklanmalar›n›ve Filistin’in esasenson derece yetersiz olan altyap›s›n›ntahrip edilmesini kabul etmemizmümkün de¤ildir” deniliyor aç›klamadaama “kabul etmeyip” de neyapaca¤›, ne yapt›¤› belli de¤il.‹srail’le iliflkinizi mi kesebilirsiniz,hadi bunu bir yana b›rakt›k, fluveya bu ekonomik, askeri anlaflmay›m› iptal edebilirsiniz? Hiçbirini yapamazs›n›z.Geriye AKP’nin halk› aldatmay›sürdürmek için yazd›¤› senaryolarkal›yor. Tayyip, Filistin için “azizdostu” Bush’u “uykusundan uyand›rm›fl”da, “orant›s›z güç kullan›-yor” diye ‹srail’i flikayet etmifl de,Bush “bu konuflmay› çok önemli buluyorum”demifl de...Senaryo bunlar; laf, aldatmaca,oyalamaca. “ABD stratejik müttefikimizdir”diyenler, cellad›d›r Filistinli’nin.Avrupa Birli¤i orta¤›m›zd›rdiyenler, siyonizmin zindanc›s›d›r.‹srail sald›r›yor, Filistindireniyor!‹srail Baflbakan› Ehud Olmert,birkaç gün önce “Orduya, teröristleri,bunlar›n fikir babalar›n› vebunlara koruma sa¤layanlar› izlemekiçin tam yetkiyle hareket geçmeemri” vermiflti zaten.Bu emri, beklenece¤i gibi,“Gazze’de 10 Filistinli öldürüldü”,“Gazze’de 6 Filistinli öldürüldü”haberleri ve artan top, füze sesleriizledi. Filistin Baflbakan› ‹smail Haniye’ninGazze’deki bürosuna, Filistin‹çiflleri Bakanl›¤› binas›na havasald›r›s› düzenledi. “Hamas’a aittesisler” gerekçesiyle okullar, hastanelervuruldu. Paramparça çocukcesetleri, Filistinli yurtseverlerincesetleri yay›ld› sokaklara.Gazze’de ‹srail tanklar› ilerleyerek,daha önce boflaltt›klar› “yerleflimci”bölgelerine yeniden yerlefltiler.Ama onlar› ilerledikleri her metredeFilistinli direniflçiler karfl›l›yorhalen. Sokak sokak çat›flmalar oluyor.Bu çat›flmalarda Filistinli militanlarflehit düflerken, bir ‹srail askeride öldürüldü.‹srail sald›racak, Filistindirenecek ve kazanacak!Dergimiz yay›na girerken, gazeteler,televizyonlar, “‹srail’in nihaioperasyonunun her an bafllayabilece¤i”ni,“sald›r›lar›n derinleflece-¤i”ni, “büyük sald›r›n›n an meselesioldu¤u”nu duyuruyorlard›.Filistinli olmak, 21. yüzy›ldaesir olmakt›r. Filistinli olmak, Guantanamo’daolmak, F Tipi hapishanelerinhücrelerinde tutulmakt›r. Filistinliolmak her yerde, her koflulda,kuflatmalarda, iflgallerde, tutsakl›klardadirenmektir. En büyük sald›r›lar,en kal›n kuflatmalar alt›nda,en kahramanca, en fedakarca direnmek,onurla yaflamakt›r.Ony›llar ve ony›llard›r iflgal alt›ndayaflamak, Filistin halk›n›n maruzkald›¤› “en büyük sald›r›” de-¤il mi zaten! Der Yasinler’i, Tel Zaatarlar’›,Sabra-fiatilalar’› yaflamad›m› Filistin!1948’de Der Yasin’de oluk olukkan› akt› binlerce Filistinli’nin. 700bine yak›n Filistinli yurtlar›ndangöç etmek zorunda kald› o zaman.1976'da Tel Zaatar'da katledildi10 bin Filistinli. 1982'de Sabra-fiatila’dadöküldü kanlar›. fiimdi komadaolan (ve komadan asla ç›kamamas›n›diledi¤imiz) fiaron’unemrindeki siyonist katiller taraf›ndan30 bin Filistinli katledildi Sabra-fiatila’da.Mülteci kamplar› 30bin Filistinli’nin kan›yla sulan›rken,bu katliam sadece ABD taraf›ndank›nanmad›.1994'te El-Halil'de cuma namaz›ç›k›fl›nda katledildi Filistinliler. Yüzeyak›n ölü verdiler orada.Gazze’de kaç ölü vereceklerflimdi, kaç ölü verdiler flu ana kadar?Bilmiyoruz, emin de¤iliz rakamlardan.Ama bir tek fleyden eminiz;katliamlar içinde yaflayan buhalk, dökülen kan›yla bo¤acak siyonistzalimi.Bitecek bu iflgal. Filistin özgürlü¤ünükazanacak. Ve o zaman Filistinliolmak, özgür olmakt›r, Filistinliolmak, muzaffer olmakt›rdiyece¤iz. Filistin bugün direniflinad›, yar›n ZAFER‹N ADI olacak.Tarihin son sayfas›, bu uzun savafl›nsonunu böyle kaydedecek.79 Temmuz 2006 / 60


“Baflkas›n›n ac›s›n› kendi ac›nbilmek asalettir. Asilsiniz...”Behiç Aflç› direniflinin 91. gününde.91 gündür aç.Sizin için ne ifade ediyor 91 günaç kalmak? Hiç düflündünüz mü,ölüm orucunun anlam›n›? Her geçengün vücudunuzun biraz dahaeridi¤ini hissetmenin anlam›n›?Böyle bir ölüm neden seçilir, nas›lböyle ölmeye karar verilir hiçdüflündünüz mü? 6 y›ld›r bu ülkeninhapishanelerinde insanlar›n ölümorucuna yatarak öldü¤ünü duydunuzmu?Evet insanlar›m›z ölüyorlar. Üstelikaç kalarak. Üstelik hücre hücreeriyerek ölüyorlar.Çünkü onlar, biz onursuz kifliliksizbir flekilde yaflamay› kabuletmiyoruz dediler. E¤er bize bunudayat›yorsan›z iflte bedenlerimiz, iflteölüm dediler ve yatt›lar ölüme.Ve öldüler birer ikifler.Öldüler tam alt› y›l boyunca.Üç yüz Spartal›’n›n onbinlercekiflilik Pers ordular›na TermopilaiGeçidi’nde barikat olmas› gibi, emperyalizminve faflizmin bu ortaksald›r›s›na erimifl, atefl topu olmuflbedenleriyle barikat oldular. ÖldükçeSpartal› her yi¤it, tükendi Persordusu. Eridikçe her hücresi ölümorucu savaflç›s›n›n siyaseten, ahlakençürüdü düzen.Ve analar y›llarca evlatlar›n›nerimifl bedenlerini tafl›d›lar omuzlar›nda.“Ah” demediler, ac›lar›n›düflmana gösterip sevindirmediler.Bu evden, ‘bir fleyleryapmal›y›m’ diye ç›k›l›yorfiimdi fiiflli Direnifl Evi'nde biravukat yat›yor ölümün koynunda.Bu ülkede adalet yok diyor BehiçAflç›, bu ülkede hukuk yok. Obir hukukçu, y›llarca mahkeme salonlar›ndamüvekkillerinin hakk›n›savunmufl; “6 y›ld›ryaflad›klar›m,müvekkillerimiçinyapt›klar›mdanhiçbir sonuçalamamambanaölüm orucundanbaflka birçözüm olmad›¤›n›gösterdi” diyor. Bukadar yal›n anlat›labilirancak bu ülkeningerçe¤i.Büyük birsayg› duyuyorinsanlar O'nahakl› olarak.Ziyaret edenher insan birfleyler yapmal›y›mdiyerekç›k›-yor evden.Gebze'denEsat Topçuziyaret defterineyazd›¤› mesajda,“Behiç Abi seni çok seviyorum.Seni çok görmekistiyordum, gördümve ‘iflte bu’ dedim. Mutlakasenin yapt›¤›n› yapaca¤›m.Gebze ‹nönü Mahallesi'niAv. Behiç Aflç› Mahallesi yapaca-¤›m” diyor. Direniflin önemini biliyorEsat ve herkes duymal› BehiçAflç›'n›n ismini, herkes O'nun kimoldu¤unu bilmeli diye düflünüyor.Birçok gazeteci gelmifl k›sa süreiçinde. Evdekiler bas›n›n ilgisindenhem flaflk›n, hem de direnifli duyurabilmenin,6 y›ll›k sansürü k›rabilmeninhakl› gururunu tafl›yorlar.Evde destek açl›k grevine devameden Onur ile alt› gündürevde yaflananlarla ilgili sohbetettik. “Liseli bir genç vard›.Daha önce tek bafl›na gelmifl.Sonra arkadafl›n› getirmifl, ard›ndanannesini, en son ikigün önce dek›z kardefliniBen Avukat Behiç Aflc›, ölüm orucu eylemimin 90. gününde sesleniyorum.Bir mevsim boyudur açl›¤›mla müvekkillerimi savunuyorum.Bir mevsim boyudur aç kalarak insanl›¤›m› koruyorum....Direniflimiz bütün tafllar› yeniden ve yeniden yerlerineoturtuyor. Bask›n›n ve sansürün geçici karanl›¤› yerini gerçe¤inayd›nl›¤›na b›rak›yor. fiimdi ›fl›yan ve ›fl›tan tüm ayd›nlar›m›z›n,ilerici, demokrat, halktan yana herkesin çok daha fazla sesini yükseltmezaman›d›r. Gücümüzün ve misyonumuzun fark›nda oldu-¤umuzda, hep birlikte ayn› hedefte yürüdü¤ümüzde çözemeyece¤imizhiçbir sorun yoktur.ÖLÜM ORUCUNDAB‹R MEVS‹M GER‹DE KALDI...TECR‹T KALKANA KADAREYLEM‹M DEVAM EDECEK!89 Temmuz 2006 / 60


getirdi, giderken ‘yak›nda babamlada gelece¤im’ diyordu.”Bu genç dergimizden ö¤renmiflBehiç Aflç›'n›n direniflini ve flimdidaha çok insana direniflin sesiniulaflt›rabilmek için u¤rafl›yor. “Sansürünson zamanlarda k›r›lmayabafllamas› insanlara müthifl bir moralvermifl mesela. Behiç Abi'ninhaberlerde ç›kmas› falan etkiledi.Bunu gördük. Avukatlar geliyorsansürü aralam›fl olman›n coflkusuvar hepsinde, bunu görüyoruz. Bizde flunu anlad›k; süreci kan›ksamayabafllam›fl›z. Bunu Direnifl Evi’negeldikten sonra anlamaya bafllad›m.Yani insanlara anlat›yoruz, 122 insan›nflehit düfltü¤ünü anlat›yoruzama nas›l? Yani mesela tecrit politikas›üzerine hiç düflünmemiflimdo¤ru düzgün, bunu anlad›m. Devletintecrit politikas›n›n direnifllebirlikte iflas etti¤inin fark›na varamam›fl›z.Yani biz insanlara 122 insanöldü diye gidiyorduk, ama burada122 flehidin, direniflin verdi¤i sonuçlar›gördüm. Asl›nda devletintecrit politikas› ciddi anlamda iflasetmifl durumda. Belki mimari olarakbir de¤ifliklik yok ama tecrit politikas›devletin hedefledi¤i gibi gitmiyor.Örgütlülü¤ü koparamad›” diyorOnur.Onur’un konuflmas› kuflkusuzbirçok okurumuz için dersler ç›karmas›gereken bir içerikte. Öte yandan,sansürü bir delik ucu dahi açm›flolman›n yaratt›¤› hava, hangikoflullarda bu direniflin bugünleregetirildi¤inin bir göstergesi. Böylebir kuflatma alt›nda umudu korumak,direnmeyi sürdürmek büyükbir tahammül göstermek... Bunlarsadece bir tek fleyle aç›klanabilir;ideolojik sa¤laml›k. Bunun içi ise,oldukça dolu elbette. ‹nanç, kendinegüven, sosyalizm idealine ba¤l›l›k,emperyalizme ve faflizme karfl› duyulans›n›f kininin ne denli keskinoldu¤u vb. vb.Behiç Aflç›’y› görmek...Tekrar burada geçirdikleri alt›gün üzerine, ziyaretçiler üzerinesohbet etmeye devam ediyoruzOnur’la.“Genelde günlerimiz yo¤un geçti.Kalabal›kt›. Mesela geçenlerdeYurtsever Cephe'nin avukatlar› geldi.Burada oturma eylemi yapacaklar›n›vb. söylediler. Yunanistan'danbir heyet geldi. Daha sonra tekrargeleceklermifl, parlamenterlerle birlikte.Bursa'dan emekli bir ö¤retmengelmiflti. Daha önce OsmanOsmana¤ao¤lu'nu bir arkadafl› arac›l›¤›ylatan›m›fl ve O'nu ziyaret etmifl.fiimdi de Behiç Aflç›'y› duymuflve gelmiflti. Yunanistan'dan gelenheyet çok s›cak insanlard›. ‹ngilizcebilmedikleri için anlaflma sorunuyaflad›k ama ona ra¤men çok s›caklard›.Mesela sürekli Behiç Abi’yebak›p gülüyorlard›, bir fleyler anlatmayaçal›fl›yorlard›.Bir gün genç bir arkadafl gelmiflti.O'na ölüm oruçlar› üzerine kafanatak›lan bir soru var m›? diye sorduk.Ben farkl› bir yöntem öneremiyorumki, bulam›yorum ki ölümoruçlar›n› yarg›layay›m dedi. Bulsamönerece¤im ama flu anda bundandaha do¤ru bir yöntem yok demiflti.Üniversiteye haz›rlanan birgenç bu. Çocuklar vard›, Berdanvard›, çok yaramaz, Behiç Abi'yiçok seviyordu. Burda 3 gün kald›.Behiç Abi O'nu yemek yemesi içingönderiyordu, hiç yemek yemiyormufl.Ben de açl›k grevindeyim diye.Behiç Abi'nin yan›ndan ayr›lm›-yordu. Bu yüzden hiç d›flar› ç›kmakistemiyordu. Ç›kt›¤›nda da içeri girergirmez Behiç Abi'ye kofluyorduzaten.” Daha sonra kardefli Barangelmifl, ikisi birlikte evde kalmakistemifller, en son annesi ikna edemeyincekap›n›n önüne koymufl.Kovuyoruz demifller. Tabi Berdan'laBaran a¤layarak geri dönmüfller.“Faruk Kad›o¤lu'nun iki kardefliziyarete gelmifllerdi. Bir tanesi gözleridolu dolu bak›yordu BehiçAbi'ye” diyor Onur. Bir ziyaretçiylesohbetlerinde 'ölüm orucunun b›rak›lmas›bunca flehitten bunca yaflananac›dan sonra bence mümkünde¤il' diyor ziyaretçileri. Siyasetlerindirenifli b›rakmalar› üzerine yap›lansohbetlerden birinde geçiyorZ‹YARETLERDEN...Emekli-Sen Marmara BölgeTemsilcisi Ali Bektafl: Av. BehiçAflç›’n›n bu direniflini ben de destekliyorum.Elimizden geleni yapmayahaz›r›z.Emekli- Sen 3 No’lu fiubeG.O.P Temsilcisi Kadir Özkan:Emekten yana olan insanlar›n kayb›bizim için üzücü. Bunu toplumsalbir harekete dönüfltürmeliyiz.Emekli- Sen Aksaray 3 No’lufiube Örgütlenme Sekreteri CumaY›lmaz: Tabii ki bu hakl› birmücadele. Sa¤l›k problemlerim varama bu evde açl›k grevi yaparak taeyleme destek veririm.Yurtsever Cephe Hukukçular›(Bilgütay Hakk› Durna, Ayhan Erdo¤an):Her meslekten insan›n sorularsormas›na neden oldu. Tecritinas›l ortadan kald›rabiliriz diye.Herhalde Behiç Aflç› bunu düflündürmüfltür....‹nsan haklar›yla ilgilikonuflanlar›n bu sorunun neresindeoldu¤unu soruyorum. Tecrit tüm kesimlerima¤dur eden bir uygulama.Ama kimi direnir, kimi direnmez.Bu sorun konusunda sessiz kal›nmas›samimiyetsizliktir.bu söz. 'Anlayam›yorum nas›l direniflib›rak›rlar' diyor ziyaretçi.Hapishanede yak›nlar› yokAna-k›z açl›k grevindelerDirenifl Evi'nin bir annesi dahavar. Türkan Kat›rc›, bir k›z annesi.3 günlük destek açl›k grevinde bulunmakiçin eve gelmifl. K›z› Zehrada onunla birlikte açl›k grevinde. Oda açl›k grevine girmemesi için iknaedilemeyen çocuklardan. 7 yafl›nda.Fatma Koyup›nar'› d›flar›dantan›yor. "Beni Fatma Abla büyüttü"diyor küçük bedeni, kocaman yüre-99 Temmuz 2006 / 60


¤iyle. Anne k›z birlikte sohbet etmekistedik onlarla.Türkan Kat›rc›, “Türkiye'deki FTipi hapishanelerde tecrit uygulamas›oldu¤unu hepimiz biliyoruz.Bu hepimizin sorunu. Alt› y›ld›r tecritnedeniyle 122 insan›m›z› kaybettik.Bu 123 olmas›n diye bir an öncetecitin kald›r›l›p ölümlerin durdurulmas›n›istiyorum. Bu yüzdenburaday›m.(K›z›n›zla birlikte açl›k grevindesiniz)Evet k›z›mla birlikte açl›kgrevindeyim. 31 yafl›nday›m. Benimhapishanede akrabam yok. Sadeceduyarl› oldu¤um için buraday›mve çok da mutluyum. Bu bir insanl›kgörevi bence, böyle düflündü-¤üm için buraday›m. Çok heyecanl›yd›mzaten iki gündür ancak bugünyenebildim heyecan›m›.”(Zehra sen neden burada açl›kgrevindesin?) “Baflka ablalar a¤abeylerölmesin diye, hani Ayfle Ablam›z(Fatma Koyup›nar'dan bahsediyor)öldü ya, iflte baflka ablalara¤abeyler ölmesin diye burada kal›-yoruz. Açl›k grevi yap›yoruz. Annemlebirlikte.”Zehra da çok hareketli bir çocuk.Annesi ve Behiç Abi çok u¤raflm›flama siz niye yemiyorsunuz diyerekyemek yemeye ikna olmam›fl. Sizyemiyorsan›z ben de yemem diyor.O da Berdan gibi önlüksüz foto¤rafçektirmek istemiyor. Asl›nda önlü-¤ü var ama yaz›lar› ç›km›fl. Önlü¤ünene oldu diye soruyoruz “Yaz›lar›hep p›t p›t düflüyordu, sonra saç›mayap›fl›yordu, yeniden yap›caz. Benönlük istiyorum. Çünkü açl›k grevindeoldu¤um için giymem laz›m.”Zehra, Fatma Ablas›’n› çok seviyor.Ölüm orucundayken ziyaretegitti¤inde ellerine masaj yapm›fl.Fatma Ablas› da onu çok sevdi¤iKESK’ten Destek, Yunanistan’dan ‹kinci Heyet‹stanbul KESK fiubeler Platformu,Behiç Aflç›’y› 1 Temmuz günü ölüm orucunun88. gününde ziyaret etti. DireniflEvi’nin önünde aç›klama yapan 40 kiflilikKESK heyeti, “F Tiplerindeki tecritinkald›r›lmas› ve ölümlerin durdurulmas›n›istiyoruz” dedi. Aç›klama s›ras›nda s›ks›k “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,Tecrite Son” sloganlar› at›l›rken, bu esnadaevden kitlenin üzerine karanfiller att›-lar. Ziyaret s›ras›nda KESK fiubeler Platformu ad›na düflüncelerini dile getirenE¤itim-Sen 1 No’lu fiube Sekreteri Yunus Öztürk: KESK ‹stanbulfiubeler Platformu olarak iflyerlerinde, tecriti anlatmak ve kamuoyu oluflturmakiçin genifl bir çal›flma yapacaklar›n› belirterek, “Tecritin kald›r›lmas›do¤rultusundaki çabalar›m›z› birlefltirmek istiyoruz” dedi.*Behiç Aflç›’ya destek veren bir baflka heyet ise, Ege’nin öte yakas›ndand›.Yunanistan’dan gelen ikinci heyette, Yunanistan Belediye ‹flçileriSendikas›-PAME ve Yunanistan Komünist Partisi üyesi Panagetis Skiadasile Küçük ‹flletmeciler ve Atölyeler Birli¤i Üyesi ProkevisAximakopoulu yerald›. Heyet Direnifl Evi’nde Aflç› ilebirlikte düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, ziyaretlerininamac›n› tecrit uygulamas›na karfl› verilen mücadeleyi desteklemekoldu¤unu söylediler. Skiadas ayr›ca, F Tipi cezaevlerindeyaflanan sorunlara iliflkin Yunan Meclisi'ne birsoru önergesi sunduklar›n› ve Yunanistan Komünist Partimilletvekillerinin ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelerekkonuya iliflkin inceleme yapacaklar›n› da sözlerine ekledi.için sen hep buraya gel elime masajyapars›n demifl. Bunu anlatt›. “Elleriniöptüm, böyle masaj yapt›m. Ellerindek›nal› y›ld›z vard›”Sonra n’oldu Fatma Abla'ya diyesoruyor annesi. “Zafer yapt›, öldü”diyor Zehra. Zaferi kazand›Fatma Ablas›, Zehra için ve bütünçocuklar için kazand›. Ve Zehralarbüyüyecek, unutmayacak FatmaAblalar›’n›...“Biz üç gün burada kal›caz.Çünkü hiç kimse ölmesin diye. Kad›nlarerkekler ölmesin diye. BenBehiç Abi'yi seviyorum” diyerek bitiriyoruzZehra'yla sohbetimizi de.Ne mutlu ki, bu halk›nO’nun gibi bir avukat› varBehiç Aflç›'y› biraz daha zay›flam›flgördük bugün. Her geçen gündaha da zay›fl›yor. Ve her geçen günO'nu ölüme biraz daha yaklaflt›r›-yor. Ve her geçen gün Behiç Aflç›'yaolan destek daha da art›yor. 3 Temmuzgünü sanatç› Rojin de ziyaretetmifl Behiç Aflç›'y›. O da desteklerinisunmufl. Ve ziyaret defterineyazd›¤› yaz›da, “De¤erli yoldafl Behiç,bu onurlu yürüyüflte her zamansenin ve kaybetti¤imiz di¤erlerininyan›nday›z. Bu kirli, vahfli, ac›mas›zdünyada baflkas›n›n ac›s›n› kendiac›s› görmek asalettir. Asilsiniz...”Behiç Aflç›'n›n direniflin gücünüve yaratt›klar›n› gördü¤ümüz içinmutluyuz. Ve ne mutlu ki, bu halk›nBehiç Aflç› gibi bir avukat› var, BehiçAflç› bu direniflte hayat›n› kaybetsebile yeni Behiçler yaratacakt›rO’nun miras›.Her say›m›zda yapt›¤›m›z ça¤r›-y› tekrarlayaca¤›z;gidin görün Behiç Aflç›'y›, dinleyin.Sesine sesverin. BehiçAflç› 91. günündeaçl›¤›ylatecrite karfl› birhayk›r›fl olarakfiiflli DireniflEvi'nde ölümorucunu sürdürüyor.109 Temmuz 2006 / 60


Gülcan’›n ça¤r›s› sürüyorHerkes bir fleyler yapabilir119 Temmuz 2006 / 60Gülcan Görüro¤lu uzun yürüyüflünüsürdürüyor. Ölüm orucunabafllarken “herkes bir fleyler yapabilir”demiflti. Bu ça¤r›ya kulak verenler,Adana’n›n yoksul gecekondumahallelerinden biri olan fiakirpafla’daiki çocuk anas› bir kad›n›nölüme yatt›¤›n› duyanlar, “bir fleyleryapmaya” çal›flt›lar. Kimisi el ilanlar›da¤›tt›. Kimi tan›d›klar›n› DireniflEvi’ne getirme görevi verdi kendine,getiremedi¤i zaman DireniflEvi’nin kap›s›n› çalamad›, ama ohavay› solumadan da duramad›¤›için oturup bekledi Direnifl Evi’ninönünde. Bir baflkas› olanaklar› ölçüsündede¤iflen günlerde açl›k greviylecevaplad› bu ça¤r›y›.30 Haziran günü Mersin'den DireniflEvi’ne gelen Murat Türkmende onlardan biriydi. Bir emekçiydi.‹zne ayr›larak yapt› 2 günlük açl›kgrevini. Murat, ölüm orucu flehidiU¤ur Türkmen'in abisi. Açl›k greviönlü¤ünü giyerken flöyle konufltu:“Gülcan'›n yan›nda 2 günlükdestek açl›k grevinde olaca¤›m. ‹ktidarhalk› kendi istedi¤i tarzda yönetmekiçin uygulamak istedi¤i tecritpolitikas›n› devrimciler üzerindeF Tipi hapishaneler yaparak uygulamayaçal›fl›yor. Çünkü devrimcilerhalk› ayd›nlat›yor, halka önderlikediyor. Devrimcileri teslim ald›-¤› zaman halk› da alaca¤›n› düflünüyor.Onurlu mücadelesinde Gülcan’la2 gün geçirmenin mutlulu¤unuyaflayaca¤›m."Gülcan da, özellikle bir ölümorucu flehidinin ailesinin verdi¤ideste¤in ayr› bir mutluluk verdi¤iniifade ederken, Murat Türkmen gibiiflçi olan Aziz Polat da, 1 Temmuzgünü bir günlük açl›k greviyle katt›eme¤ini direnifle. Osmaniye'de iflçiolarak çal›flan Aziz Polat, “Açl›¤a,yoksullu¤a, iflkenceye ve izolasyonakarfl›y›m diyen herkes bu konudaduyarl› olabilir” dedi.“Herkes bir fleyler yapabilir” sözününsomutland›¤› bir baflka örnekise, fiakirpafla Mahallesi'nin “‹biflDay›s›”, 58 yafl›ndaki ‹bifl Hano¤lu'ydu.‹lk günden bu yana her günDirenifl Evi’ndeydi O. Hastanedeyatt›¤› günler d›fl›nda. Sa¤l›k sorunlar›vard›, ‹bifl Hano¤lu'nun. Ama“bir günlük de olsa yapabilirim” diyerek,giydi önlü¤ü ve flöyle dedi:"Gönlüm k›z›m›n yan›nda daha fazladurmaktan yana, ama sa¤l›k sorunlar›mdandolay› ancak bir günkalabilece¤im. Gülcan k›z›m›n düflüncelerineyse benim de odur. Sonunakadar k›z›m›n yan›nday›m."fiakirpafla halk›ndan gelen desteksadece ‹bifl Hano¤lu ile s›n›rl›de¤ildi elbette. Esnaf›, iflsizi, iflçisi,memuru, kad›n›, erke¤i, genci, çocu¤uile Gülcan’› ziyaretleriyle hiçyaln›z b›rakmamalar›n›n yan›s›ra,29 Haziran’da da mahalle pazar›n›ngiriflinde bir aç›klama yaparak destekverdiler. fiakirpafla Halk› imzas›yla"Gülcan Görüro¤lu TecriteKarfl› Ölüm Orucunda. TecriteSon!” pankart› aç›lan eylem s›ras›ndas›k s›k sloganlar at›l›rken, mahallehalk› ad›na aç›klamay› yapan AliTaflk›ran, Gülcan’›n 56. gününde oldu¤unuhat›rlatarak flöyle konufltu:“O bir ana. Okula giden iki k›z› var.Tecrit zulmünü kendisi de hapishanedeyaflad›. Bu sorun çözülmezseiki k›z› annesiz kalacak. Bizler fiakirpaflahalk› olarak; 122 ölümün123 olmamas› için yetkililere sesleniyoruz;TecritiKald›r›n, GülcanÖlmesin.”Yüzlerce bildirininda¤›t›ld›¤› vepazardaki esnaflave halkla direnifl üzerine konuflmalar›noldu¤u eylemde, son olarakflöyle dedi fiakirpafla yoksullar›:“Mahalle halk› olarak Gülcan'›çok seviyoruz. Gülcan bizim onurumuz,gururumuzdur."Daha sonra Gülcan’a ziyaretgerçeklefltiriliyor.*Direnifl Evi sadece ölümle gö¤üsgö¤üse çarp›fl›lan bir yer de¤il, ayn›bir “demokratik kitle örgütü” gibi.‹nsanlar› e¤iten, yol gösteren, gerçeklerianlatan. Yine bu gerçekliktenhareketle çeflitil etkinlikler, anmalarda gerçeklefltiriliyor DireniflEvi’nde. Bunlardan biri de 2 TemmuzKatliam›’na iliflkindi."Sivas"tan F Tipleri'ne Katliamlar›Unutmad›k Unutturmayaca¤›z"diye hayk›rd›lar o gün. Diri diri yak›lan33 ayd›n›n isimlerini tek teksöyleyerek, “aram›zdalar, onlar›mücadelemizde yaflat›yoruz” dediler.Evet, kelimenin gerçek anlam›ylaoradayd›lar. Zulme karfl› direnilenyerdeydiler.50 kiflinin kat›ld›¤› anmada konuflanGülcan Görüro¤lu, Sivas’tanBayrampafla’dan diri diri yak›lan 6kad›n›m›zdan sözettikten sonra flöylededi:"Bizim bu kardeflli¤imizi bozmakiçin bunlar› yap›yorlar. Halk› halkak›rd›r›yorlar, yönlendirdikleri faflistlerihalka, ayd›nlara sald›rt›yorlar.Bizim bu kardeflli¤imizin bozulmamas›için direniyoruz.”Direnifl Evi Günlü¤ünden- 26 Haziran/53.GÜNBurada bir aile gibiyiz. Herkesbu aileyle tan›flmal›, bu eve gelmeli.Herkesin bu evden ö¤renece¤i çokfley var.‹lk misafir mahalleden 15 yafl›ndabir genç. TAYAD'l› Aileler'in her


pazartesi yapt›klar› eyleme kat›laca¤›n›söyleyerek ayr›l›yor. Buarada Direnifl Evi’ndeki telefontrafi¤i hiç eksilmiyor. Almanya,Hollanda ve Türkiye'nin çeflitliyerlerinden arayanlar var. Birkamyon floförü abi geliyor, sohbets›cak, kalkmak istemiyor. Düzeninçarp›k, yoz, ç›karc› ortam›ndangelip Direnifl Evi’nin sevgi, dayan›flmaortam›n› görünce etkileniyorlarve hiç ayr›lmak istemiyorlar.Kimileri tam anlamasa da direniflesayg›l›lar ve "ne yapabiliriz"diye soruyorlar. Bir daha gelece-¤iz diyorlar. Direnifl Evi bir okul.Bugün Direnifl Evi olarakDKÖ'leri gezmeye bafllad›k. Busüreçte duyarl› olmalar› için u¤rafl›yoruz.Sansürü ve duyars›zl›¤›kararl› bir çal›flmayla aflabilirizancak.- 27 Haziran/54.GÜNYürüyüfl'ü topluca okuduk. Yaz›-lardan bir tanesi bizimle 5 gün beraberkalan Aynur Abla'n›n yaz›s›yd›.‹çten bir dille anlatm›fl. Hepimizi etkiledi.Direnifl Evi'nde oldu¤u 5 günboyunca bu sadelik ve samimiliktekiifadelerine tan›k olmufltuk.Mahallede dergi sat›fl›na ç›kanarkadafllar yanlar›nda esnaf bir arkadafl›getirmifller. 2 paket sigaragetirmifl. Gülcan Abla'ya karfl› çoksayg›l›. Dükkanda kimse olmad›¤›için eflini getiremedi¤ini söylüyor.Elinden gelen bir fley varsa yapmayahaz›r oldu¤unu söylüyor.Devrimci Memur Hareketi’nden5 memur geldi. E¤itim-Sen ve di¤ersendikalar›n tecrit konusundaki tutumlar›n›konufltuk. Tecritle mücadeledeson süreçte yakalanan ivmeninart›r›larak sürdürülmesiyle tecritiaflaca¤›m›z› ve bunun için detüm demokratik kurumlara çok ifldüfltü¤ünü söyledik.Akflama do¤ru Halkevi'ndenAbidin geldi. Bireysel olarak vicdan›rahats›z oldu¤u için geldi¤inisöylüyor. Anlat›mlar›n›n büyük bölümüsolun bu konudaki duyars›zl›-¤› ile ilgili. ESP'den 2 kifli geldi.Akflam saatlerinde mahalleden vedernekten arkadafllar geldi. Hep berabertürküler söyledik.- 28 Haziran/55.GÜNBugünün ilk misafirleri, Almanya'danG.Antep'e gelen, oradan daDirenifl Evi'ne gelen bir aile. Gülcan'›bir daha görememe düflüncesihakim. Mersin'den Seyhan Abi eflive çocu¤uyla geliyor. Y›ll›k izneayr›lm›fl. Bir ayl›¤›na köye gidecekleriiçin ziyarete gelmifller. YineMersin’den Sevtap Abla'n›n ye¤enleriBegüm ve Aysel, Yürüyüfl okurubir ablam›z yan›nda bir arkadafl›,gençlikten Rüya, Trabzon KTÜ'denbir ö¤renci arkadafl. Ellerinde çiçekleriylegeldiler.Eyüp Amca ve beraberinde ‹stanbul'danyeni gelen bir abi geldi.Hatay Erzin'den üniversiteye haz›rlananGüven geldi, daha önce 7 arkadafl›ylaberaber destek mesaj›göndermiflti. Toplu gelmeye çal›flacaklar›n›söyledi.Direnifl Evi'nin komflu gençlerindenbiri yan›nda 2 arkadafl›ylageliyor. Gülcan'a ayr› bir de¤er veriyorlar.Gülcan gençlerle yozlaflt›rmaüzerine sohbet ediyor. Bu sohbetsürerken mahalleden Direnifl Eviiçin sürekli koflturan muhasebeci birarkadafl yan›nda kardefliyle geliyor.Gene Direnifl Evi'nin komflusu diyebilece¤imizkarpuz satan 2 genç deekleniyor ziyarete.Saat 22.00 oldu. Ziyaret saatininbitmifl olmas› gerekiyor. Amayo¤unluktan çoktan aflm›fl›z o saati.Buna ra¤men afla¤›da ziyaretiçin bekleyen biri oldu¤u söyleniyor.Ziyaretin bitti¤ini söylemelerinera¤men, 5 dakikal›¤›na daolsa Gülcan'› görmekte ›srar ediyor.“Sabahtan beri iflteyim. Ancakbu saatte ç›kabiliyorum iflten”diyor. Çok heyecanl›. GülcanAbla'ya, tatil günü olan pazaratekrar gelece¤ini söylüyor.Bugün 2 Temmuz,Bugün üç kez yan›yoruz- 2 Temmuz/59.GÜNBugün Sivas Katliam›'n›n y›ldönümü.Kaç kez yand›k, kaç kezyak›ld›k. Belki de ateflin tarihiyledenktir, bizim de yan›p yak›lmam›z.Bunca y›ld›r insanl›¤a say›s›z hizmetiolan atefl dahi utan›r oldu, ateflli¤inden.Etlerimiz yavafl yavafl yanarken,derilerimiz çözülürken birbir ve küle dönüflürken bedenimiz,yeniden yeniden do¤duk.Atefl kutsald›r, ›fl›kt›r, s›cakl›kt›r,dosttur insana... Biz yanarken tektek, sayg›yla e¤ilmesi de bundand›r.Bundand›r; yoksullu¤umuza, açl›¤›-m›za baflkald›rd›¤›m›zda atefller yak›phalaylara durmam›z. Bundand›r;"sir" oynar gibi heybetli dönüflümüz,kahramanlaflmam›z.. Ve herölümümüzde yeniden do¤mam›z.Çukurova s›ca¤›n› ancak görenbilir. Cehennem s›caklar›n› yaflad›-¤›m›z bu 2 Temmuz günü 3 kez yan›yoruzburada. Sivas'›n atefli, Çukurova'n›ns›ca¤› ve bir anan›n feryad›n›nyak›c›l›¤›.Yanar›m, yeter ki analar›n gözyafllar›dinsin Atefl hâlâ zalimin elindetutsak. Ve bu kez bir anay› yak›-yor, önce yüre¤inden bafllayarak.Ba¤r›na basm›fl iki güzelim yavrusunuve yan›yor. "Yanar›m" diyor;yeter ki "analar›n gözyafllar› dinsin"ve "ben yanay›m çocuklar›m yanmas›n,atefl onlar›n yüre¤ini de yakmas›n"diyor. Sonra devam ediyor;129 Temmuz 2006 / 60


“122 kez yand› yürekler. 123.kez yanmas›n. Yeter art›k. Siz neanlars›n›z bir anan›n yüre¤inin yanmas›ndan?Ben bilirim, ben bilirim"diyor. Çünkü, "ben anay›m. Bildi-¤im için de seve seve yanar›m. Bendenönce de yananlar benim gibide¤il miydi? fiimdi benimle yananlarbenim gibi de¤il mi? Ben yanar›m.Yeter ki bu son yanmam›z olsun."Gülcan'›n 60 gündür yanmas›n›nkokular› sarm›fl her yan›. Ama bubildi¤imiz yan›k kokusu de¤il. Oyand›kça kokusu yay›l›yor, Anadolu'ya.Bu kadar m› güzel kokar?Belli ki analar›n yanmas› da baflkaoluyor. Çukurova soluyor, flimdi biranan›n yanmas›n›. Toroslar'›, Amanoslar'›,Gavur Da¤lar›'n› bir soluktaaflm›fl, dört nala yay›l›yor Anadolu'ya.Doya doya çekiyor içine Anadolum.Korkma doya doya çek. Öylebir ç›rp›da bitmez analar›n yan›kkokusu. Öyle baflka yanmalara dabenzemez bu. Çek içine Adana'n›npamu¤unu sulayan Ali Kardefl, A¤r›'n›ndoruklar›nda koyun güdenÇoban Ömer, kemençesi yan›ndaRize'de çay toplayan Fatma Teyze,Bursa'n›n fleftalisini toplayan SevdaK›z, çek içine ‹stanbul'un havas›zatölyesinde pedala basan konfeksiyoncuHasan.Bu yang›n›n ad› tecrit, 6 y›ld›rsöylemediler size Bu ateflin öbüryerlerden çok daha ayr› yand›¤› biryer var. Mütevazi, kendi halinde,koca koca binalar›n daha giremedi-¤i, koca koca fabrikalar›n bacalar›-n›n ve tüttürdükleri zehirlerinin dedaha yerleflemedi¤i flirin mi flirin,Anadolu kokan bir yer. fiakirpaflaburas›! Gülcan'›n yanmas›yla beraberbirçoklar› ilk kez tan›k oluyoryanman›n böylesine. Görür görmezsar›l›yorlar kovalar›na su tafl›makiçin. "Durun" diyor Gülcan. Duruyorve izliyorlar biraz ürkek, birazflaflk›n. Pür dikkat kesiliyorlar. Ço-¤u ilk kez dinleyecek yanan bir anay›."Durun" diyor “bu bildi¤inizyanmalardan de¤il. Su ile sönecekyanmalardan de¤il. Ama alevler olmasada görüyoruz yand›¤›n› a anam›z,a bac›m›z, a k›z›m›z. Nas›l sönecekbu?" Hep bir a¤›zdan f›s›ldaflmalar,kimisi ürkek, kimisinde usulusul süzülen gözyafllar›. Devamediyor Ana Gülcan:"Bu yang›n›n ad› TECR‹T eyanalar, babalar, kardefller. 6 y›ld›ryan›yor bu atefl. Söylemediler size,anlatmad›lar ama benden önce 122can› yakt›, kavurdu. Siz bofla m›yand›¤›m› san›yorsunuz? Ben gördümyanan 122 can›. Onlarla beraberyanan yüzlerce ana yüre¤ini. Elleri,kollar› ba¤l›. 122 evlad›n hergün usul usul yanmas›n› izledi onlarve onlarla beraber ben. Küllerinidoldurup torbalara evlatlar›n›n,"al›n” dediler, "bunlar sizin." Kimisievlatlar›n›n küllerinden bile mahrumkald›. Onlar› yakan atefl o kadargaddard› ki geriye küllerini bile b›-rakmam›flt›. Oysa ne çok isterlerdi.Yavrum, k›z›m deyip doya doya sonkez saçlar›na dokunmay›, öpüp,koklamay›. Bunu bile çok gördüler.Kolay m› san›rs›n›z bin bir çileylebüyüttü¤ünden kara topra¤a verecekbir et parças›n›n bile kalmamas›n›?Kolay m› san›rs›n›z bir anan›nbaflka analar›n yürek yang›n›na tan›kolmas›n›? Hele bütün bunlar›gördükten sonra. Hiç kolay de¤ilinan›n bana" dedi.Dinleyenlerden birço¤u sayg›l›-ca bafllar›n› önlerine e¤diler. ‹flteAyfle Ana. Aziz'ini kaybedeli dahane kadar oldu ki. Bu yang›n›n sahipleriöpmeye doyamad›¤›n› ömrünün8'inde yakmam›fl m›yd›? Kald›r›yorbafl›n› ve bak›yor Gülcan’›n gözlerininiçine. Yakal›yor gözlerindeki birtutam atefli ve koyuyor yüre¤ininortas›na. Anlad›m diyor. Kald›r›yorbafl›n› ömrünün sonlar›na do¤rumerdiven dayam›fl ‹bifl Day›. O dayakal›yor Gülcan'› gözlerinden veihtiyarl›¤›na inat bir ç›rp›da çekipal›yor bir tutam atefli Gülcan'›n gözlerinden.Ve bast›r›yor yüre¤ine. Oda anlad›m diyor. Al›p Gülcan'›ngözlerinden birer tutam atefli bas›-yorlar yüreklerine tek tek dinleyenlerve hepsi b›rak›yor elindeki kovalar›.Kofluyorlar Da¤l›o¤lu'na, Yamaçl›'ya,Kiremithane'ye, Yeflilevler'e.Kofluyorlar yüre¤inde bir tutamatefl tafl›mayanlar› bu yang›ndaberaber yanmak için davet etmeye.Bugün 2 Temmuz, Çukurova'n›ns›caklar›nda 33 canla beraber yanmagünü. Bugün 2 Temmuz bir anan›nyüre¤inin da¤lan›fl›n›n 60. günü.Anadolu'nun bir anan›n yüre¤indekiyang›n› gözlerinden çekip yüreklerinekoymaya devam ettikleri gün.Bugün 2 Temmuz, 33 kez yand›-¤›m›z gündür. T›pk› 19 Aral›k2000'inin Türkiye hapishanelerinde28 kez yand›¤›m›z gibi... Yanmayadevam ediyor Anadolu, yanmayadevam ediyor Çukurova...KATL‹AMLAR L‹NÇLER B‹Z‹ YILDIRAMAZAdana'da TAYAD'l› Aileler aylard›ryineledikleri tecritin kald›r›lmas›taleplerini hayk›rmak için 3Temmuz’da da ‹nönü Park›'nda birsaatlik oturma eylemi yapt›lar. "TecriteSon" pankart› arkas›nda, SevgiSaymaz, Gülcan Görüro¤lu ve BehiçAflç›'n›n resimlerinin oldu¤u dövizleritafl›yan aileler, "Tecriti Kald›-r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar›att›lar. Aç›klamay› yapan fiemsettinKalkan, “Bask›lar›n ve katliamlar›nkol gezdi¤i ülkemizde haklar›m›z›almak için bedel ödemek gerekti¤inibiliyoruz. Bu bedel bazen Sivas'tabazen de 19 Aral›k'ta cezaevlerindeyak›lmak oluyor. Ama bedeli neolursa olsun biz mücadelemize devamedece¤iz. Katliamlar ve tecritpolitikalar› bizi y›ld›ramaz" dedi.Oturma eyleminde ise halka yönelikkonuflmalar yap›l›rken Trabzon’dayaflanan linç giriflimi hat›rlat›larak“linçler, provokasyonlar, ba-¤›ms›zl›k, demokrasi için verdi¤imizmücadeleyi durduramaz, bizi y›ld›-ramaz” denildi.Eylemde s›k s›k “Gülcan Görüro¤luOnurumuzdur” slogan› at›ld›.139 Temmuz 2006 / 60


Elektrikte zam oyunuBorsada manipülasyonÇift haneli enflasyonSa¤l›kta tasarrufBelediyelerde Ali DiboHalka zam ya¤muruBöyle olur AKP ekonomisi-çünkü tanr›lar› kapitalizm,peygamberleri IMF’dir-IMF’nin, emperyalist ve iflbirlikçitekellerin ç›karlar› için pompalad›¤›,AKP iktidar›n›n kendini baflar›l›göstermek için rakam oyunlar›ylafliflirdi¤i “pembe” tablo da¤›ld›kça,kapitalist ekonominin kapkarayüzü ç›k›yor ortaya. Ve kara bulutlarolup halk›n üzerine zam ya¤muruolarak ya¤›yor...Halk› kapitalist ekonominin alternatifsizli¤iyalan›yla uyutmaklagörevlendirilmifl burjuva ekonomistlerive bizim açl›¤›m›z, iflsizli¤imizbüyüdükçe kasalar› fliflen “ifladamlar›”ba¤›r›yorlar; aman krizgelebilir. Kapitalizm sürekli krizlerleiçiçe varolan bir ekonomik sistemoldu¤u için kriz gelmez, a¤›rlafl›r.Halk›n s›rt›na yüklenen bedeller dahada artabilir.Bu da, bizim gibi,ekonomisininipleri emperyalisttekellerinelinde olan ülkeleriçin her anyaflanabilecekbir durumdur. Ancak bir baflka gerçekde; tekellerin “kriz” 盤›rtkanl›-¤›n›, iktidardan daha fazla ödün koparmak,emekçileri daha da yoksullaflt›r›pkendi kasalar›n› daha da fliflirecekkararlara imza att›rmak içinkulland›klar› bir yöntem olmas›d›r.‹zleyip görece¤iz!Gelin biz flimdi, sadece son ikihaftaya yans›yan baz› geliflmeler›fl›¤›nda; nas›l bir sistemle yönetiliyoruz,bize alternatifsiz diye gösterilenkapitalizm bizi nas›l yoksullaflt›r›yor?Adeta tanr›laflt›r›lan veelefltirilmesi dahi günah ilan edilenözel sermaye (1950’lerde de hür teflebbüsdiye diye propagandas› yap›lan)daha iyi ve kaliteli üretim anlam›nam› geliyormufl?1Daha fazla kâriçin 13 kentkaranl›kta kald›149 Temmuz 2006 / 60Geçen hafta 13 kent “bir anda”karanl›kta kald›. “Ar›za” denildi.Peki nedir iflin asl› bakal›m:Bir süredir elektrik üretimi do-¤algaz ile yap›l›yor. ‹lk ar›zan›n ç›kt›¤›Bursagaz, 2004’te özellefltirilenilk flehiriçi do¤algaz iflletmesi.Bir de, “kendi elektri¤imizi kendimizüretiriz” diyerek, istedikleriakarsuyun üzerine tesisler kondurantekeller var. Otoprodüktörler deniyoronlara, patronlar dememek için.Otoprodüktörler, kapitalizminpeflkefl uygulamalar›na verdi¤i adlardanbiri olan ‘Yap-‹fllet’ modelitesislerde üretip kendi fabrikalar›ndakulland›klar› elektri¤in fazlas›n›devlete sat›yorlar. Bu, önceki iktidardöneminde bafllad›. Hat›rlanacakt›r,“enerji krizi geliyor” yaygaras›kopar›lm›fl, devam›nda, devletbu özel enerji santrallerinden pahal›enerji sat›n almaya bafllam›fl, bununiçin gerekli yasalar ç›kar›lm›flt›.AKP de sistemi sürdürdü.Ancak, do¤algaza son 1.5 y›ldayüzde 60’a varan oranda zam yap›lmas›,AKP’nin, halka propagandas›n›yapmak üzere, bir süre elektri¤ezam yapmamas›, hep daha fazla kâristeyen patronlar› harekete geçirdi.“Zam isteriz” dediler. Demekle dekalmad›lar. Saat 22:00’den itibarenflalterleri indirerek elektrik vermeyikestiler. Kestiler, ama ayn› saattensonra devletten elektrik sat›n ald›-lar. Çünkü, elektrikte ikili bir fiyatsistemi geçerlidir. Saat 17:00-22:00aras›nda yüksek, 22:00’den sonraise düflük fiyat uygulan›yor. Soyguna,tekellerin iktidar destekli kurdu¤uçarka bak›n! Pahal› saattedevlete enerji sat, ucuz saatte devlettenal! ‹stersen üç saat önce sat›nald›¤›n› geri sat ve milyarlar kazan!Nas›lsa yük halka bindirilir.Devam edelim o gün olanlar;elektrik kesintisinin yafland›¤› gün,Bursagaz’da ar›za meydana geliyor.Normalde elektrik vermesi gerekenOtoprodüktörler, her gün yapt›klar›gibi, ar›zadan 10 dakika sonra flalterleriindirdiler. Enerji Bakanl›¤›,“elektrik verin” dese de, “HAYIRÖNCE ZAM” dediler. Ve o saatlerdeartan elektrik tüketimi sistemiçökertti. (Asl›nda çöken kapitalistanlay›fl!) Bursagaz’daki “ar›za”, isteklerinidayatma f›rsat› oldu, bu esnada13 kentin elektriksiz kalmas›-n›n yarataca¤› sorunlar asla sermayeyiilgilendirmedi.“Sayg›n” ifladamlar› bunlar Dahafazla kâr için flantaj yapan, 13 kentikaranl›¤a gömen bu otoprodüktörleraras›nda kimler yok ki! ‹flte bilinenler:Sabanc›, Zorlu, Koç, Ak Enerji,Ce-Ka ‹nflaat... Sayg›n ifladamlar›diye pazarlananlar bunlar.Toplam elektrik üretiminin yüzde25’ini karfl›layan “Yap-‹fllet” sistemiile çevirim yapan santrallerdenüçünün sözleflmesi, bir süre önceDan›fltay’da iptal edilmiflti. Hükümetald›¤› bir kararla, bu yarg› karar›n›bofla ç›kar›p patronlara sahip ç›-karken, art›k “yarg› engeli” ç›kmas›ndiye yeni bir yasa haz›rl›¤›ndayd›.Tesadüf(!) ki, yasan›n meclisegelifli ile kesintinin oldu¤u gün deayn›! Yasa ç›kt› elbette. ElektrikMühendisleri Odas› da, bu durumadikkat çekerek, yaflanan› bir “eylem”olarak niteliyor. fiöyle diyorEMO: “Elektrik kesintisi tehdidi ilekamuoyunun hukuksuzlu¤a raz› ol-


imizdeki paran›n, maafllar›n al›mgücünün düflüflü. Tüketim ürünlerininzamlanmas› ve yoksullaflma.AKP’nin gizleme çabalar›na karfl›n,d›fl ticaret a盤› da büyümeyedevam ediyor. Aç›k, may›s ay›nda%40 artt› ve 5.4 milyar dolarla ayl›kbazda rekor k›rd›. ‹lk befl aydaki d›flaç›k ise 21.6 milyar dolara ulaflt›.Emperyalist tekelleri ihya etmekiçin IMF’nin “ithalata a¤›rl›k ver”talimat›na “tamam” denildi; elbetteaç›k büyür. Böyle böyle bu¤day satanülkeden, alan ülke durumunageldik. Satan emperyalist tekel kazan›yor,onlar›n Türkiye temsilcilerikazan›yor. Kaybeden, halk.Son yaflananlar YTL’nin de¤erinidüflürdü. Sanayi ve Ticaret Bakan›Ali Coflkun’un bu duruma getirdi¤iaç›klama flu: YTL zaten çok de¤erliydi,flimdi param›z as›l de¤erinibuldu. O günlerde de “bak›n param›znas›l de¤erlendi” nutuklar› atanbunlar de¤il miydi? Halk› aldatmakiçin her gün bir yalan.Bir haber de Borsa’dan. Hanitüm burjuvalar›n ve iktidar›n yönünüdönüp söyleyece¤i sözü dahi onagöre ayarlad›¤›, flu kapitalizmin kabesivar ya, oradan. ‹çinde ekonomiyazarlar›, politikac›, polisler ve “yat›r›mc›lar›n”yerald›¤› bir grubun,borsa endekslerinden manipülasyonlaryaparak bir anda tatl› kârlarelde ettikleri anlafl›ld›. Borsa dedi¤inizzaten tümüyle spekülasyonlar,manipülasyonlar üzerinden döner.Bu nedenle, operasyonun farkl›amaçlar› olsa da, tablo ilginçtir. “Çete”yebak›n: Kimisi ülkeyi yönetiyor,kimisi copuyla bu düzene karfl›ç›kan› susturuyor, birisi “en iyi sistemkapitalizmdir” diye gazete köflelerindenhalk›n tepesinde boza pifliriyorve hepsi birlikte soyuyorlar.3AKP belediyelerisoyguna devamediyorlar“Ali Dibo”; ilk kez AKP’li HatayBelediyesi’nin tüm ihalelerikendi partililerine, efle dosta da¤›tt›-¤›n›n ortaya ç›kmas›yla duyuldu.Bu tarz soygunun yöresel ifadesiydi.Yöresel olmad›¤›, tüm AKP’libelediyelerin çal›flma tarz› oldu¤uher geçen gün a盤a ç›k›yor.Son örnek, ‹stanbul BüyükflehirBelediyesi’nde yafland›. 50 milyonYTL'lik bir ihalenin flartnamesindenoktas› virgülüne kadar, ihaleye girebilecekflirket tarif edildi. Tarifedilen bir tek flirketti. Sahipleri de,iktidar yalakas› Kanal 7’nin sahipleriydi.Ve ihale bu tarif edilmifl flirketeverildi. Yine ayn› sermaye grubunun;farkl› flirket isimleriyle, üçy›ld›r belediyeden benzeri ihalelerald›klar›, halktan toplanan vergileri“cukka” ettikleri ortaya ç›kt›.“Elhamdülillah müslüman bunlar”Yedikçe semiriyor, ge¤irerekyarabbi çok flükür diyorlar sakallar›n›s›vazlarken. Ve AKP soygunlar›n›nsadece küçük bir bölümü ortayaç›kt›¤›nda da bafll›yor baflbakanba¤›r›p ça¤›rmaya: fiu medya var yaflu medya... Yazmay›n, görmeyin,halk duymas›n, birlikte yiyelim demekistiyor. Soygunculu¤u, usülsüzlükleriayyuka ç›km›fl bakan vebelediye baflkanlar›na kol kanat gererkendahi utan›p s›k›lmadan “hortumlar›kesmekten” sözediyor. Hortumunucu nereye döndürülmüfl ortada!Yiyin AKP’liler yiyin! Aks›-r›ncaya t›ks›r›ncaya kadar yiyin! Buhan-› afiyet sizin!4Gecekondular›y›kanlar kaçakvillada oturuyor‹stanbul’da gecekondu y›k›mlar›n›nemrini veren, arkalar›na ald›klar›iktidar›n polisleriyle yoksullar›sokak ortas›nda b›rakan, yar› aç çocuklar›na¤lay›fllar›na kulaklar›n› t›-kayan belediye baflkanlar›n›n kaçakvillalarda oturduklar› ortaya ç›kt›.Hem de bir tanesi de¤il, hem de s›-radan küçük belediyeler de¤l.‹stanbul Büyükflehir BelediyeBaflkan› Kadir Topbafl’›n da bulundu¤u12 merkezi ilçe belediye baflkan›.Onlar için “kaçak konut” diyeNedir bu kavgan›n asl›Tayyip Erdo¤an burjuva bas›nla zaman zamançat›fl›r havas›na girer. Bugünlerde yineayn› havada esip gürlüyor. Daha önce MaliyeBakan› Kemal Unak›tan’›n kaçak villalar›,m›s›r yolsuzluklar› ortaya ç›kt›¤›ndayine bas›na veryans›n etmifl ve “ben onlar›nniye yazd›klar›n› biliyorum, hortumlar›-n› kestik de ondan” demifl ve “aç›klayaca-¤›n›” söylemiflti. Elbette aç›kla(ya)mad›.Varsa dahi neyi aç›klayacak, ayn› çanaktanyalan›yorlar.fiimdi de, ‹stanbul’da 12 Belediye Baflkan›’n›nkaçak villalarda oturmas›, Büyükflehir Belediyesi’ninusülsüz ihalesini ve di¤er AKP’libelediyelerde “Ali Dibo” diye bilinen, efldost flirketlerine ihale verme olaylar›n›nmanflet yap›lmas›nda ayn› fleyi söyledi:“Gazeteler menfaatleri kesildi¤i için bunlar›yaz›yorlar. Yak›nda söyleyece¤im.”Soru 1: Madem böyle bir fley varsa, neden bumanfletler at›lana kadar bekliyorsun da,medya patronlar›n›n hortumlar›n› aç›klam›-yorsun?Soru 2: Tutal›m ki, menfaatleri kesildi¤i içinbu haberleri yap›yorlar. Yaz›lanlar yanl›flm› do¤ru mu? 12 belediye baflkan› kaçakvillada oturmuyor mu? Oturuyorlar. ‹stanbulBüyükflehir Belediyesi resmen ihaleyiAKP’li Kanal 7’nin sahiplerine vermek içinözel statüler uygulamad› m›? Uygulad›.Bunlar›n üzerini örtmek için bafll›yor “medyadüflmanl›¤›na”. Görüntü de flu: Hortumlar›kesen, patronlarla çat›flan, medya saltanat›naboyun e¤meyen baflbakan! Vaybe! ‹yi seçim yat›r›m›.Peki o medya kimdir? AKP’ye 3.5 y›ld›r enbüyük deste¤i verenler onlar de¤il mi? Tayyipbunu da gizliyor. Medya ise, AKP’ninbildi¤i tüm pisliklerini, yolsuzluklar›n›, bask›politikalar›n› sansürlüyor, iktidar› ç›karlar›için s›k›flt›rma gere¤i duydu¤unda dasanki yeni ö¤renmifl gibi yaz›yor. K›sacakavgalar› rant kavgas›.169 Temmuz 2006 / 60


ir tan›mlama yok tabi; çünkü onlarkendilerini bu ülkenin sahibi, milyonlarcayoksulu, gecekonduluyukentin arazilerini istila eden çekirgesürüleri olarak görüyorlar.5AKP yeniden IMFile Stand-by içinzemin yarat›yorfiu aç›k ki; AKP’nin ekonomipolitikas›n› i¤neden ipli¤e IMF belirliyor.Ne diyorsa, onu yap›yor.Eme¤in her geçen gün daha fazlasömürüye tabi tutularak elde edilen“iyileflmeyi” ise, “ben yapt›m” diyeanlat›p, oy avc›l›¤› yap›yor. IMF ileyeniden bir anlaflma yap›lmayaca¤›sözlerinin mürekkebi kurumadanflimdi bunun zeminini olgunlaflt›rmayabafllad›lar bile.Sermayenin “kriz” korkusunudindirip piyasa tanr›lar›na güvencevermek için ilk önce EkonomidenSorumlu Devlet Bakan› Ali Babacanaç›klad›: “2008'den sonra daIMF ile devam edebiliriz”. Gerekçeside hayli çarp›c›. “IMF ile anlaflmayap›l›nca, ifller daha fleffafyürüyor”mufl. Ne demek bu? IMFgibi bir emperyalist sopa kafam›zdaolmazsa biz çalar ç›rpar›z, kapal›kap›lar ard›ndan hortumlar›z...Ayn› günlerde Tayyip Erdo¤ankat›ld›¤› parti kongreleri ve toplant›-larda, t›pk› seçim öncesi meydanlardayapt›¤› konuflmalara benzer konuflmalaryapmaya bafllad›. Özüfluydu: IMF IMF diyorlar... NedirIMF; uluslararas› akredite kurulufludur.Sizi akredite ediyorsa, itibar›n›zartar, kredi bulman›z kolaylafl›r. Yahuzaten IMF düflman›n›z de¤il ki!Biz de ortaklar› aras›nday›z...Demagoji bile hafif kal›r. Buhalk IMF’nin ne oldu¤unu yaflayarakgördü, görüyor. Tüm dünya tan›-yor. Buna ra¤men emperyalist tekellerinkuruluflunu halka pazarl›yor.Anlafl›lmas› gereken flu: AKPyeniden iktidar olursa; d›fl politikadaABD’ye, siyasette AB’ye, ekenomideIMF’ye ba¤›ml›l›k sürecekdemektir.6Ve fatura halkai¤neden ipli¤ezam ya¤muruGeçen hafta; fliflirilmifl rakamlarla“pembeleflen” ekonominin iplerininemperyalist ve iflbirlikçi tekelcisermayenin elinde oldu¤unu ve sonsüreçte yaflanan geliflmelerin faturas›n›nhalka ç›kar›laca¤›n› söylemifltik.Fazla beklemek gerekmedi. Dövizkurlar›nda, faizlerde dalgalanma,inip ç›kan borsa derken, daha ogünden bafllayan zamlar ya¤mur gibiya¤maya devam ediyor.Temel tüketim maddelerindenilaca, benzinden ulafl›ma her fleyzamland›. ‹stanbul Hali verilerinegöre; mevsim normallerine göre(tarla ürününün devreye girmesi nedeniyle)düflmesi gereken patl›can,domates, çilek, so¤an, elma gibiürünlerde gerileme yerine art›fl yafland›.Pirinç %30 yükseldi, yeflilmercimek 0.85 Ykr’den 1.1 YTL’yeyükseldi. Ayn› flekilde k›rm›z› mercimekde 70 Ykr’den 90 Ykr’yeç›kt›. Süt fiyatlar› da %2 ile zamkervan›na kat›l›rken, ayçiçek ya¤›da 1.4 YTL’den 1.8 YTL’ye ç›kt›.Sa¤l›k da ald› pay›n›. ‹laç fiyatlar›%5 art›r›ld› ve döviz kuru bahanesiile, bu art›fl otomati¤e ba¤lanaraky›lbafl›na kadar her ay yüzde 5olarak sürecek.Elbette benzin de durmad›. Ki,benzine en son 28 Haziran’da zamyap›lm›flt›, daha bir ay bile olmad›.Son bir y›l içinde ise, tam 18 kezzam gördü benzin. (Toplam %20)Bu kez, %19 artan rafine ç›k›fl fiyatlar›,pompa fiyatlar›na %1.4 ile%1.3 aras›nda yans›t›ld›. LPG'dekiart›fl ise, yüzde 1.35 oran›nda.“Zam yapmamakla” övünen iktidar›nyalan›, kendisinin resmi rakamlar›ndadahi görülmektedir. Sonbir y›l› kapsayan TÜFE rakamlar›nda,alkollü içecekler ve sigarayayüzde 31.11 zam yap›ld›¤›n› gösteriyor.Ayn› dönemde, g›da ve alkolsüziçecekler yüzde 9.22, konutyüzde 13.23, ulafl›m yüzde 12.64 art›flgösterdi.7Soyguncu devletekonomisi vesusman›n faturas›Otomati¤e ba¤lanan benzinzamlar›n›n her gündeme geliflinde,dünya fiyatlar› flu düzeyde gibi k›-yaslamalar yap›l›r. Ve istisnas›z birflekilde iktidarlar, yap›lan zamlar›“uluslararas› piyasalar›n durumu”ile “döviz kurlar›” ile aç›klarlar. Elbettebunlar›n belli anlamda etkilerivard›r. Ancak bu denli yüksek olmas›n›aç›klamaz. Çünkü dünyan›n enpahal› benzini Türkiye’de.Bu nas›l oluyor? Örne¤in, 95 oktanbenzinin devlete maliyeti 919 lira.Sonra iktidar bak›yor, bütçedeaç›k var, ne yapmak laz›m, bindiriyorbenzine durmadan vergiyi. Ve919 liraya malolan benzin 3 milyonunüzerinde bir fiyatla sat›l›yor.Soyguncu devlet ekonomisinin çarp›c›bir örne¤i.Peki AKP bunca pervas›z vergiyinas›l yükleyebiliyor? Çünkü karfl›s›ndabir muhalefet yok. Sendikalar,DKÖ’ler suskun, halk› zor araçlar›ylaörgütsüzlefltirmifl, dinle beyniniuyuflturup “kadercilefltirmifl.”Devletin vergi ve zam politikas›adeta kan›ksanm›fl durumda. AKPiktidar› da halk›n sessizli¤ini ahlaks›zcaistismar ederek s›rt›na binmeyedevam ediyor. Bir de ç›k›p “kene”dendert yan›l›yor. Bunlardanâlâ kene mi olur; bir avuç asalak tekelciile birlikte yap›flm›fllar halk›ns›rt›na emiyorlar ha emiyorlar. Emilenkan›m›z›, çal›nan eme¤imizi sahiplenmezsek,bu kenelere “paçalar›s›vamak” türü “önlemler” de kâretmez. Ancak silkinirsek düflürürüzs›rt›m›zdan.8Yoksulun tedaviolmas›na gerekyok; ÖLSÜN!Geçen y›l SSK’lar›n devri ilegündeme gelen, halen çeflitli yanlar›ylasüren “Sa¤l›kta reform” aldatmacas›n›nsonuçlar› görülmeye bafl-179 Temmuz 2006 / 60


hakl›-l›klar›flimdidahanet!land›.Anca kb us o -nuç,hiç deiktidar›n söyledikleriyleörtüflmüyor. Ne diyorlard›;hastanelerde daha iyibak›m olacak, herkes sa¤l›khizmetinden yararlanacak,kuyruklar bitecek,ilaç bulmada zorluklar ortadankalkacak ve daha binlerceyalan.AKP’nin IMF patentli “reform”oyununun önemli bir halkas›, sigortal›hastalar›n özel hastanelerden deyararlanmas›yd›. ‹lk bak›flta, -uygulaman›nsermayeye pazar alan› yaratmakoldu¤unu görmeyenler- “negüzel” diyorlard›. ‹ktidar da bu yöndepropaganda yap›yordu. Sa¤l›kgibi bir sektörün özel sermayenininsaf›na b›rak›lamayaca¤›, baflta TabibOdalar› olmak üzere, demokratikkurumlarca defalarca dile getirildi,eylemler yap›ld›, ama iktidarhalk› de¤il, IMF’yi dinledi.fiimdi ayn› IMF “sa¤l›kta tasarrufyap›n” talimat› verdi. Talimattakiinsanl›k düflmanl›¤›na bak›n.Sa¤l›k ve tasarruf; bu iki kavram›yanyana getiren bir ekonomik sistemininsana bak›fl›n› fazla yorumlamayane hacet. Kapitalizmin meflhurslogan›ndan uyarlarsak, “b›rak›n›ztedavi olmas›nlar, b›rak›n›z ölsünler”demekti. Peki ne için; güyaekonomiyi düzeltmek için. Halk›nsa¤l›¤›n› hiçe sayarak düzelen birekonominin halka faydas› olabilirmi? Nitekim olmuyor, onlar “iyiyegidiyor” dedikçe iflsizlik, yoksullukart›yor, emperyalist ve iflbirlikçi tekellerdaha fazla semiriyor.Evet IMF, kâr üzerine kurulu kapitalizmininsanl›¤›n hiçbir sorununaçözüm getiremeyece¤ini itirafedercesine (ve halk›n muhalefetiningerili¤inden dolay› pervas›z bir flekilde)bu insanl›k düflman› talimat›verdi. Yoksuldan, yetimden, ö¤rencilerekitap da¤›t›p ne kadar halktanyana oldu¤undan sözeden AKP neyapt›? 3.5 y›ld›r oldu¤u gibi emriyerine getirmek için kollar› s›vad›. 1Temmuz günü Maliye Bakanl›¤› taraf›ndanbu yönde bir genelge yay›nland›.“Tedavi Yard›m›na ‹liflkinUygulama Tebli¤i”nin 1 Temmuz2006 tarihli Resmi Gazete de yay›nlananiçeri¤i dahi, IMF ile ayn› dilikullan›p “tasarruf”tan sözediyordu.Genelgenin pratik ifadesi, yanitasarrufun ne demek oldu¤u ise fluflekilde karfl›m›za ç›k›yor. Bugünedek her sa¤l›k hizmeti ayr› ayr› faturaland›r›l›yordu.fiimdi ayakta tedavilerdehasta bafl›na paket ücretödenecek; tedavinin ve hastanenintürüne göre 29 ile 54 YTL aras›nda.Bir örnek üzerinden anlatal›m.Bir iç hastal›klar› tedavisi için -anlaflmavar ya- özel hastaneye gittiniz.Devlet bunun için size 44 YTLfiyat belirlemifl. Daha önce, sosyalgüvenlik kurumlar› muayene ücreti15 YTL olarak ödeniyordu doktorave istenen tetkikler (kan tahlili,film, MR vb.) devlet taraf›ndan karfl›lan›yordu.fiimdi her fley dahil 44YTL. Bu da flu demek: Özel hastanehekimi hastadan hiçbir tetkik istemeyecek,gözucuyla bak›p “muayene”edecek. Yok, tetkik isterse, hastaCEB‹NDEN ÖDEYECEK.Özel Hastaneler Platformu hemenaç›klama yapt›: Resmi kurulufllardangelen hastalara bakmayaca-¤›z. Bu do¤ald›; ad› üstünde “özel”,yani kâr üzerine kurulu.Do¤al olmayan ise, Sa¤l›k Bakan›Recep Akda¤’›n halk› aptal yerinekoyan demagojisi. Akda¤, hastanepatronlar›na, “Sa¤l›k tatl› paraifli de¤il” cevab› verdi. Ne güzel!Halk› düflünen bir bakan de¤il mi?Peki sa¤l›k hizmetlerini özellefltirenkim? AKP, uygulayan Akda¤.Sermaye elbette “sa¤l›¤› tatl›para ifli” gördü¤ü için giriyor sektöre.Kapitalist iflletme mant›¤›n›nözü budur. Halk›n sa¤l›¤› de¤il ki.Hem özel sermaye, hür teflebbüs diyeyat›p kalkacaks›n›z, her alanda“özel sermayenin daha iyi hizmet/üretimyapaca¤›n›” söyleyeceksiniz,sonra halk› aldatmak içinözel sermayenin kâr iste¤ine karfl›189 Temmuz 2006 / 60ç›k›yor gibi yapacaks›n›z.Buradan uzun uzun, sa¤l›kta tasarrufyapaca¤›n›za, soygunu, sömürüyüazalt›n, tekellere aktard›¤›-n›z kârlar› azalt›n diye anlatmayaca¤›z.Bunun için bafll› bafl›na birkapitalist sistem elefltirisi gereklidir;“kamu kaynaklar›” nas›l kullan›l›yorve halk›n sa¤l›¤›nda dahi tasarrufutanmazl›¤› düzeyinde “aç›k”nas›l peydahlan›yor tüm bunlar sisteminiflleyiflindedir. fiimdilik sadecesa¤l›kta çözümün yoluna iliflkinbir al›nt›yla noktayal›m:“Üretim araçlar›n›n özel mülkiyetineve sa¤l›k alan›ndaki özel hizmetsunumuna son verecek olansosyalist bir örgütlenme; kaynaklar›nözel sektör elinde plans›z bir biçimdeda¤›t›lmas›na ve heba edilmesineson verir. Sa¤l›k alan›ndakikaynaklar›n bunal›m dönemleri s›-ras›nda ve yat›r›mc›lar aras›ndakirekabet nedeniyle de¤ersizleflmesiolgusunu toptan ortadan kald›r›r.Devletin, belli s›n›flar›n›n ifline yarayacakve varolan eflitsizlikleri derinlefltirecekolanözel sektöreucuzkredilervb. yollarlakaynakaktar›m›n›önleyerek,kamunun elindekikaynaklar›n toplumuntümünün yarar›nakullan›m›n› olanakl› k›lar.”“Çal›flan s›n›flarca üretilen vesermaye taraf›ndan el konulan toplumsalart› ürünü (art› de¤er) yinebütün toplumun kolektif denetimineb›rakarak, önemli boyuttaki toplumsalkayna¤›n az say›daki asala-¤›n bireysel tüketimleri için harcanmas›nason verir. Böylece sosyalalanlar için harcanabilecek her türlükaynakta çapl› bir art›fl sa¤laman›nolanaklar›n› yarat›lm›fl olur.”(Sosyal Devletin Krizi ve Sa¤l›-¤›n Ekonomi Politi¤i-‹lker Belek-Sorun Yay›nlar›


hayat›niçindekiteori‹slamc›l›k - 1Sevgili okurlar›m›z merhaba! ‹slamc›l›k,bugün gerek dünya gereksede ülkemiz siyasetinde s›kça sözüedilen bir olgu. Özellikle 11 Eylül2001 eylemlerinden sonra busözedifl daha da yo¤unlaflt›. Emperyalizminhedefindeki ülkelerden birininislamc›l›¤›n iktidarda oldu¤u‹ran olmas› veya Filistin’de Hamas’›niktidara gelmesi, “islamc›l›-¤›” güncellefltiren farkl› geliflmeleroldu. ‹slamc›lar›n ayr› bir güç olarakdünya ve ülkemiz siyasetindebir rol oynad›klar› do¤rudur. Fakatayr› bir güç olmakla alternatif birgüç olmak, elbette birbirinden farkl›fleylerdir.Bu sohbetimizde iflte meselenindaha çok bu yönü üzerinde durmakistiyoruz. ‹slamc›lar›n, ülkemiz vedünya siyasetinde nas›l bir rol oynad›klar›nabakarak, çeflitli konulardasavunduklar›na bakarak, ne kadarveya nas›l bir alternatif oluflturduklar›n›da görmüfl oluruz.Mazlum: ‹slamc› ak›mlar›, dahaçok MSP-RP-FP-AKP çizgisininiktidarda halka karfl› ne yapt›klar›aç›s›ndan veya Kanl› Pazar’dan Sivas’akadar faflist katliamlarda oynad›klar›rol aç›s›ndan ele al›yoruz.Hiç kuflku yok ki bu da gerekli, çünkübunlar, ülkemizdeki islamc›l›¤›nniteli¤ini belirleyen olgulard›r. Fakatbiz flimdi daha çok mesela, islamc›lar›nekonomi anlay›fl› nedir?Sömürüye ne derler? Adalet anlay›fllar›nedir? Nas›l bir hukuku savunurlar?..Bu aç›lardan ele almak dahaiyi olacak.Bunu yaparken de san›r›m en iyiyöntem, islamc›l›¤›n gelifliminebakmakt›r. Çünkü sadece flu an flukonuda ne diyorlar diye bir ele al›fl,islamc› ak›mlar›n rengini tam göstermez.Zaten, klasik deyiflle “programatik”olarak da flu konuda flöyleHalk›n de¤il, “hak”k›n de¤il,fleyhlerin sömürü düzeni!diyorlar diye ele al›p tart›fl›lacakfazla bir görüflleri yoktur. Düflünceüretimi aç›s›ndan, sahip olduklar›“dogmatik” temelden dolay› zatençok k›s›rd›rlar.Kemal: Mazlum’a kat›l›yorum.Özellikle ülkemiz islamc›l›¤›aç›s›ndan bu çok daha geçerli. Ülkemizdehangi koflullarda ortayaç›kt›klar›, nas›l bir ortamda geliflipyayg›nlaflt›klar›, islamc› hareketlerinsiyasal flekillenmesini belirleyenunsurlar› da gösterir bize.Baflta sözetti¤imiz gibi, ‹ran veFilistin’de islamc› iktidarlar var bugün.Tüm bask›lara ra¤men ‹ran’daönemli ölçüde bir muhalefet oluflmufltur,halk›n memnuniyetsizli¤iise muhalefetten de büyüktür. Hamasiktidar› da iktidara gelmesininhemen ard›ndan hayat›n çeflitli alanlar›ndadayatmalara bafllam›fl, k›sasürede Filistinliler’i bir iç savafl›nefli¤ine getirmifltir. Bir demokrasigelenekleri de, gelece¤e yönelikböyle bir düflünceleri de yoktur.Bunlara gerekirse, sohbetimizinak›fl› içinde de¤iniriz, ama biz ülkemizdekiislamc› ak›mlar› esas olarakdevam edelim.Özlem: Geçmeden “islamc›-l›k”tan ne anl›yoruz, neyi kastediyoruz?K›saca de¤insek...Kemal: Evet do¤ru, bu ayr›m›koymak iyi olacak. Mesela ülkemizdetarikatlar her zaman var. Amaülkemizde islamc›l›¤›n geliflimi tarikatlarlaözdefllefltirilemez. Müslümanbir kitlenin varl›¤› da de¤il eleald›¤›m›z. Bu da her zaman var çünkü.‹slamc›l›ktan kastetti¤imiz, islamc›ideolojinin iktidara ulaflmaarac› olarak kullan›lmas›d›r. Elealacaklar›m›z da bu ideoloji temelindeflu veya bu biçimde iktidar olmahedefi güden örgütlenmelerdir.fiimdi devam edebiliriz san›r›m.Buyur Mazlum.Mazlum: Siyasal bir düflünceveya hareket olarak islamc›l›¤›n kökeniniOsmanl› ‹mparatorlu¤u’nunson dönemine kadar uzatabiliriz.Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ulusalhareketler sonucu “parçalanma”ylayüzyüze oldu¤u 19. yüzy›l sonlar›nda,imparatorlu¤u birarada tutmakiçin pan-islamizm ideolojisi gelifltirildi.Osmanl›’ya karfl› ulusal savafllar›nönemli bir k›sm› “müslümanolmayan” halklar taraf›ndansürdürülüyordu, en az›ndan müslümannüfusun yaflad›¤› bölgeleri Osmanl›egemenli¤i alt›nda tutabilmekiçin “pan-islamizm” Osmanl› egemens›n›flar›na iyi bir seçenek gibigörülmüfltü. Ancak “pan-islamizm”,Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun I. Paylafl›mSavafl› sonunda da¤›lmas›n›engelleyecek bir etkinli¤e ulaflamad›.Pan-islamizm ve genel olarak islamc›l›kKemalist iktidar dönemindegeri plana itildi. KemalistlerKurtulufl Savafl› döneminde yer yerislami ö¤eleri kullan›p, dini liderlerlegörüflmeler, ittifaklar yapm›flolsalar da, Cumhuriyet sonras› dönemdeyeni kurulan sistem içindeislamc›l›k bir engel olarak görülmüfltür.Bu dönemde bilindi¤i gibi,halifelik kald›r›lm›fl; medrese, tekkeve zaviyeler kapat›lm›fl, tarikatlaryasaklanm›fl, k›l›k-k›yafetten, dilekadar toplumsal yaflam›n kurallar›yeni bafltan düzenlenmifltir. Bunlaryap›l›rken, fleriat isteyen ba¤›ms›zbir islami gücün oluflmas› da engellenmeyeçal›fl›lm›flt›r.Hiç kuflku yok ki, Kemalistler dedini kullanmak amac›yla kendi dinselkurumlar›n› oluflturmufl, halk›ndini inançlar›n›, kendi kontrollerialt›nda iktidarlar›n› güçlendirmekiçin kullanmaktan vazgeçmemifllerdir.Fakat dedi¤im gibi, bu çok öneç›kar›lm›fl bir kullanma de¤ildir, dahaçok denetim alt›nda tutmaya yöneliktir.Bu dönemde Kürt hareketinde,199 Temmuz 2006 / 60


çeflitli gerici ayaklanmalarda dindamgas› olsa da yayg›n, örgütlü bir“islamc› hareket”ten sözetmek pekmümkün de¤ildir.‹slamc›l›¤›n yeniden ön plana ç›-kar›lmas›, islamc› hareketlerin aç›kolarak örgütlenmesi, çok ilginç birdöneme denk düfler. Bu dönem emperyalizminülkemize yeniden girifldönemidir.Özlem: H›ristiyan emperyalistlergeliyor ve islamc› hareketlerigelifltiriyor. ‹lginç bir nokta gerçekten.Mazlum: ‹lginç ama ülkemizeözgü de¤il. Emperyalist ülkelerinbüyük ço¤unlu¤u, malum H›ristiyanülkelerdir. Ve yine bilindi¤i gibisömürgecili¤in ilk dönemlerindeülkelerin sömürgelefltirilmesiyleH›ristiyanl›¤›n yay›lmas› paralel birseyir izlemifltir. Sömürgeci iflgal ordular›n›nyan›nda hep H›ristiyanmisyonerler olmufltur. Ama emperyalizmdeifller de¤iflmifltir.Emperyalizm gitti¤i her yere gericili¤igötürmüfltür. Ama bu gericilik,emperyalizmin girdi¤i ülkeninmilliyeti ya da dini üzerine inflaedilmifltir. Emperyalizm girdi¤i kimiülkelerde Budizm’i, kimilerindeMusevili¤i, kimilerinde H›ristiyanl›¤›ve kimilerinde de islamc›l›¤›gelifltirir. Çünkü emperyalizm bilirki, hangisi olursa olsun, dinler, halk›kaderci yapar, sömürüye karfl›geliflebilecek tepkileri yumuflatanbir rol oynarlar. Ülkemizde de islamaböyle bir rol biçilmifltir.Tabii, dinin böyle bir rolü tamolarak üstlenebilmesi, “dini liderler”inde bu politikaya angaje edilmesineba¤l›d›r bir yan›yla.1950’lere kadar toplumu denetimalt›nda tutmak için etkin biraraç olarak kullan›lmayan islamc›-l›k, bu tarihten itibaren h›zla gelifltirilmeyebaflland›. Kuran kurslar›,‹mam Hatip okullar›, Yüksek ‹slamEnstitüleri gibi dini e¤itim veren birdizi kurum adeta bir bir a¤ gibi ülkeyikuflatt›. Tarikatlar alenileflti.Yani somut bir olgu olarak bir kezdaha alt›n› çizmek gerekirse,1945’ler sonras› ülkemizde yeni-sömürgecilikiliflkilerinin geliflmesiyleislamc› ak›mlar›n önününaç›lmas› birbirine paralel olmufltur.DP, daha iktidara gelirken tarikatlar›ndeste¤ini alm›flt›r. ‹lerleyensüreçte muhalefetin güçlenmesiyle,özellikle CHP karfl›s›nda güçlenmekiçin tarikatlar› daha aç›k biçimdedestekledi.Kemal: fiunu da eklemekte yararvar san›r›m. Mesele tabii sadeceDP ile onlar›n iliflkisinden ibaret de-¤il. Bu önemli bir faktör islamc›lar›ngelifliminde. Ama bu ortam içindeislamc› ak›mlar, y›llar›n bast›r›lm›fll›¤›ndankurtularak h›zl› bir biçimdesiyasal arenaya ç›k›yor. Buradaald›¤›m baz› notlar var. 1945-50 y›llar› aras›nda kurulan 20’yi aflk›npartinin ço¤u islami nitelik tafl›-yan, islam› kullanarak güç olmay›hedefleyen partilerdi. fiu örneklerbu durumu gayet iyi yans›t›yor:1945 y›l›nda kurulan Milli Kalk›nmaPartisi program›na “‹slam Birli¤i-fiarkFederasyonu” amac›n›koymufltu. 1946 y›l›nda kurulanSosyal Adalet Partisi “DünyaMüslümanlar› Birli¤ini” savunuyordu.Ar›tma Korunma Partisi’nintüzü¤ünün birinci maddesinde“Dinci siyasi parti” oldu¤u vurgulanmaktayd›.‹slam KorumaPartisi ise amac›n› “‹slam›n yükselmesi,kuvvet kazanmas›, dayan›flmas›”olarak belirtmekteydi. Yine1951’de Cevdet R›fat Atilhanadl› kiflinin liderli¤inde bir parti dahakuruldu; bunun ad› ‹slam DemokratPartisi idi. Bu parti ülkemizde‹slam ismiyle kurulan ilkpartiydi. Gerek programlar›nda yaz›l›amaçlara, gerek adlar›na bakarsakgörülür ki, islamc›l›¤›n en “cüretli”oldu¤u dönemlerden biridirbu dönem. Sonraki dönemlerde oligarfliiçi çeliflkilerin geliflmesiyle islamc›larbu kadar “aç›k” olamayacaklard›r.Neyse, yine o döneme dönelim.‹slamc› dergi ve gazeteler de yay›nlanmayabaflland› o dönemde:Sebilürreflat, Hür Adam, Serden-209 Temmuz 2006 / 60Emperyalizmin ve DP iktidar›n›n himayesindesa¤lanan bu geliflmeninbir “diyeti” de olacakt› elbette. Diyet;emperyalizme ba¤›ml›l›¤a, faflizmininflas›na karfl› ç›kmamalar›,yeni düzenin “kitle deste¤i” olmalar›yd›...‹slami ak›mlar, bu diyeti hiçtart›flmaks›z›n ödediler.geçti, Büyük Cihat, ‹slamiyet, Fetih,Büyük Do¤u bunlardan baz›lar›d›r.‹slamc› kesim a¤›rl›kl› olarakörgütlenmeye kurumlaflmaya yönelirken,baz› radikal gruplar da ç›kmad›de¤il. Mesela Ankara-Çorumilçelerinde faaliyet yürüten KemalPilavo¤lu’nun fleyhli¤ini yapt›¤›Ticani tarikat›, Atatürk büstlerinesald›r›lar düzenliyordu.‹slamc›lara bu “cüreti” verenbelliydi elbette. Fakat, emperyalizminve DP iktidar›n›n himayesindesa¤lanan bu geliflmenin bir “diyeti”de olacakt› elbette. Diyet; emperyalizmeba¤›ml›l›¤a, faflizmininflas›na karfl› ç›kmamalar›, yeni düzenin“kitle deste¤i” olmalar›yd›.Gerek tarikatlar, gerekse de parti,dernek, dergi çevresinde örgütlenenislami ak›mlar, bu diyeti hiç tart›flmaks›z›nödediler. Yani flöyle diyebiliriz;ülkemizin yeni-sömürgelefltirilmesinde,faflizmin yukar›danafla¤›ya inflas›nda, islamc› potansiyel,destek kitle gücü olarak kullan›lm›flt›r.Mazlum: Yine bu dönemde,halk muhalefetinin bast›r›lmas›ndada islamc›lar oldukça kullan›lm›flt›r.DP iktidar›n›n son y›llar›nda(1958’de) kurulan ve genel olarakVatan Cephesi olarak bilinen “cephe”ninbir di¤er ad› da nedir biliyormusunuz? Milli ‹man Cephesi! Bucepheye kat›lanlar, “Ehli ‹man”,kat›lmayanlar ise “Ehli Salip”(Haçl› gavurlar›) olarak adland›r›-l›yordu. Cepheye verilen bu ad vecephede yeralan ve almayanlar›nadland›r›lmas›, DP ve o çizgidekilerindine bak›fl aç›s›n›, müslümanl›¤›nas›l kulland›klar›n› da aç›kça ortayakoyuyor.


‹Kemal: Bu süreç 1961 Darbesi’ylek›sa bir kesintiye u¤rasa da,islamc›lar, darbenin ard›ndanDP’nin devam› niteli¤indeki AdaletPartisi’nin (AP) ‹ktidara gelmesi ilekald›klar› yerden devam etmifllerdir.Bugün biliyorsunuz, “islamc›holdingler”den, “yeflil sermaye”dençokça sözediliyor. O kesimin deTÜS‹AD gibi, MÜS‹AD’› var. ‹slamc›l›¤›nbu ekonomik zenginleflmeside yine sözünü etti¤imiz buDP’li, AP’li döneme uzan›r. Sadecesiyasal anlamda de¤il, ekonomikanlamda da bu dönemde palazlanmayabafllad› islamc›lar. fiimdi islamc›hareketlerin tarihini biraz kesintiyeu¤rat›p, meselenin bu ekonomikyan›na bakal›m. ‹stersen,ekonomik aç›dan bu dönemi de senanlat Özlem.Özlem: Biraz önce sizin belirtti¤inizgibi, Kemalist iktidar dinciörgütlenmeleri büyük ölçüde da¤›tm›flt›r.Bunu yaparken, vak›flar gibitarikatlara ba¤l› kurumlar›n malvarl›klar›na da el koymufltu. Hembu nedenle, hem aç›k örgütlenememelerinedeniyle ekonomik olarakeski güçlerinde de¤illerdi. Fakat DPiktidar›yla düzenin imkanlar› yineaç›ld› onlara.Yeni geliflmekte olan burjuvaziile toprak a¤alar›n›n ve tefeci tüccar›nittifak› olarak siyaset sahnesineç›kan Demokrat Parti, ayn› zamandaKemalist iktidara-CHP’ye muhalifbütün sa¤c› kesimlerin bir aradatopland›¤› bir çat› örgütüydü. ‹slamc›larda bu çat› alt›nda yerald›lar.‹slamc›lar bu dönemde DP’ninemperyalizm ile iflbirli¤i politikalar›naverdi¤i deste¤in karfl›l›¤›nda,slamc›lar emperyalizme ba¤›ml›l›k politikalar›naverdikleri deste¤in karfl›l›-¤›nda k›sa sürede ekonomik bir güçhaline geldiler. Erbakan’›n 1969’daTOBB baflkanl›¤›na seçilmesi de bu gücünifadesiydi.Sonras› malum, emperyalizm ve oligarfli,islamc›lara “yürü ya kulum” dedi,onlar da yürüdüler.ucuz banka kredileri al›p, o günekadar özellikle gayri-müslim diniaz›nl›klar›n elinde olan sanayi mallar›n›ntemsilciliklerini almaya yo-¤unlaflt›lar.Bu geliflim artarak sürdü. Ülkeyeni sömürgecilik bata¤›na batt›kçaislamc›lar ekonomik olarakda güçlendiler. Küçük ve orta ölçeklerdeticari kurulufllardan flirketleflmeye,orta boy iflletmelere yöneldiler.Örgütlenmelerine paralelolarak geliflen yurtiçi ve yurtd›fl›iliflkilerini kullanarak ithalat ve ihracatagirifltiler.‹slamc›lar emperyalizme ba¤›ml›l›kpolitikalar›na verdikleri deste-¤in karfl›l›¤›nda k›sa sürede ekonomikbir güç haline geldiler. NecmettinErbakan’›n 1969 y›l›ndaTOBB baflkanl›¤›na seçilmesi de bugücün ifadesiydi.Sonras› malum, emperyalizm veoligarfli, islamc›lara “yürü ya kulum”dedi, onlar da yürüdüler. As›lbüyük s›çramal› geliflim de 1980 12Eylül Darbesi sonras›ndad›r. Bunaileride yine de¤iniriz san›r›m.Kemal: Pek ileriye b›rakmay›p,oradan devam edelim asl›nda.Daha iyi olur.Mazlum: Ben araya baflka birörnek ilifltirip dedi¤iniz noktaya öylegeleyim. ‹ran biliyorsunuz1979’dan beri islamc›lar›n yönetiminde.Bugün ‹ran’›n en zenginadam›, dini lider Rafsancani’dir.Geçenlerde onunla ilgili, onun zenginli¤inianlatan k›sa bir espri okumufltumbir yerde. Rafsancani diyorki, “bir arsa alm›flt›m, içinde ‹ranvarm›fl!” ‹ran halk›n›n a¤z›ndakibir baflka deyifl de “Eskiden bir flahvard› flimdi 1000 molla var”... ‹slamc›l›¤›nekonomi politikas›n› görmekiçin ‹ran ekonomisini ele al›pinceleyebiliriz. Ama madem bizesas olarak ülkemizdekilerden hareketlebunlar› ortaya koyaca¤›z, geneülkemizden devam edelim. Ülkemizdekiislamc›lar›n bugünlerinebak›p, yar›nlar›n› görebiliriz. Yar›neskaza iktidar olsalar, Rafsancaniler’ihaz›r say›l›r...219 Temmuz 2006 / 60‹slamc› kesimlerin ekonomik geliflmesininDP döneminde bafllad›-¤›n›, ‘80’lerde ise bu geliflmeniniyice h›z kazand›¤›n› belirtmiflti Özlem.Sonuçta nas›l bir tablo ç›kt› ortaya?Dünya nimetlerinde gözü olmayanfleyhlerin, hocalar›n yerini Mercedeslerdeninmeyen tarikat liderleri,münzevi hayatlar›n yerini, enlüks otellerde dü¤ünler ald›. Bu de-¤iflimin özeti fludur: fieyhler patron,müridleri tarikat holdinglerindeiflçi, tüm tarikat ise müflteriyedönüfltürüldü. Bu noktaya gelirkenepey bir aflamadan geçildi tabii ki.‘80 sonras› ilk de¤ifliklik, kitleselanlamda yayg›nlaflmaya ba¤l›olarak, tarikat, cemaat içi imkan veiliflkileri kâr amac›yla kullanmakoldu. Tarikat flirketleri, tarikat holdingleriböyle oluflmaya bafllad›.Müslüman kitle, “onlar›n -laik düzensahiplerinin- karfl›s›nda güçlüolmal›y›z” sözleriyle imkanlar›n›seferber etmeye ikna ediliyor, bunabir nevi “ekonomik cihad” havas›veriliyordu.Tarikat holdinglerinin bir di¤erözelli¤i, iflçilerini de özellikle kendimüritleri, e¤er yeterli de¤ilse bileyine di¤er islamc› kesimden seçmeleridir.Tarikat-cemaat iliflkileri temelindeyürütülen iflçi-patron iliflkisinde,iflçi dinin kurallar› gere¤i“flükretmek” zorundad›r. Tarikatholdinglerinin iflçileri, en ac›mas›zcasömürülen iflçi kesimlerinin bafl›ndagelmektedir. Sendikalaflmahemen hemen yok gibidir veya iflçis›n›f›n›n mücadelesi diye bir derdiolmayan islamc› sendikalar vard›r(ki bu durumda sendikal› olmalar›ylaolmamalar› aras›nda öyle büyükbir fark yoktur).Bu yeni flekillenmenin pek çokyan sonuçlar› da oldu. Kapitalizmeuygun, esas›nda islami tüketim vekültürle çok da ba¤dafl›r olmayanürünleri tükettirebilmek için, cemaatlerin,genel olarak islamc›, müslümankitlenin tüketim al›flkanl›klar›,yaflam kültürü de de¤ifltirilmifltir.Bugün art›k ifl, kapitalizmin cinselhayas›zl›¤›n›n aynen tekrar edil-


di¤i türban-tesettür defilelerine,Peygamber’le ilgili bilboard ilanlar›nakadar gelinmifltir.‹slamc› kapitalizmin riyakârl›klar›ndanbiri de faizsiz bankac›l›k,özel finans kurumlar›, çok ortakl›kmodeli adlar› verilen kurumlard›r.Her fleyleriyle kapitalizmin iflleyiflinetabi olan bu kurumlar, Allah ad›-na, din ad›na kitlelerin nas›l aldat›ld›¤›n›nçarp›c› bir örne¤idir.Çok ortakl› model, asl›nda tipikbir kapitalist doland›r›c›l›k mekanizmas›d›r.Hani bir ara meflhur “Titanc›lar”vard›. ‹slamc›lar›n yapt›¤›da farks›zd›r. “Hep yeni ifltirakçilerbulma ve yeni kat›l›mc›lardanal›nan paran›n bir k›sm›n› eski ortaklarakar pay› olarak da¤›t›p geriyekalan›n› da h›zl› dönüflü olanyat›r›m alan›na veya büyük katlamalaryapabildikleri gayri menkulspekülasyonlar›na aktarmak” fleklindesüren bu sistem, bir noktadat›kanmakta, “saadet zinciri” oradakopmaktad›r.Ki bunun sonucu da bildi¤inizgibi, bu islamc› holdinglerin peflpeflebatmas› olmufl, bankerzedeler gibibir de “yeflilsermayezedeler”oluflmufltur.Tarikat holdingleri elde ettiklerikâr›, kapitalist mant›¤a uygun olarakyeni yat›r›mlara dönüfltürüyor,en irileri, tipik birer tekelci oluyor.Di¤er tekellerden, tekelci burjuvalardanhiçbir farklar› yoktur nihaianlamda. Özel mülkiyetçidirler, serbestpiyasa ekonomisini savunurlar,varl›klar› sömürü üzerine kuruludur.Farkl›l›klar›, tarikat, cemaat üyesiolmalar›d›r. Ki bu farkl›l›¤› da dedi¤imgibi, kapitalistleflmede, tekelleflmedebir malzeme haline çevirmifllerdirzaten. Bu sayede kapitalizminrekabetçi ortam›nda kendipazarlar›n›, kendi tüketici kitlesiniyaratm›fllard›r. Tarikat iliflkilerini,“din temelindeki pazar›”, di¤erkapitalistlere karfl› kendileri için biravantaj olarak kullanm›fllard›r. KurtuluflDergisi’nin bir say›s›nda belirtildi¤igibi: “‹flin as›l ilginç yan› birzamanlar televizyon seyretmek günahm› de¤il mi tart›flmas›n› yapanislamc›lar art›k televizyon kanal›sahibi oldular, faiz haram derkenbanka sahibi oldular...”Kuflkusuz, holdingler ve tüm bukapitalist geliflme, gerçekte islamc›-lar› düzenle daha da fazla bütünlefltirenbir ifllev görüyordu. Ülkemizdekiislamc› ak›mlar› ele al›rken, bunokta son derece önemli ve belirleyicidir.Düzen islamc›l›¤› bu zemindegelifltirilmifltir. Nitekim AKPesas olarak bu kesimlerin temsilcisiolarak ç›kt› sahneye.Özlem: fiimdi size, iki islamc›hareketin program›ndan bölümlerokuyaca¤›m. Böylelikle kendi deyifllerindende ne önerdiklerini görmüfloluruz:Okuyaca¤›m ilk madde ‹BDA-C’cilerden. Bunlar, kurmay› düflündüklerisistemi flöyle tarif ediyorlar:“(...) Ayd›nlar Aristokrasisi rejimive Büyük Do¤u ideali, ifadesiniYüceler Kurultay›’nda bulur. YücelerKurultay›, ‘milleti en ileri düflünenlerinve en iyi yapanlar›n kadrosundaözlefltirmektir.”Kuracaklar› düzenin yöneticileriseçkin bir kesimi ifade eden “‹slamAristokrasisi” olacakt›r. Yine kendideyiflleriyle bu iktidar›n “...Halk›nseçti¤i de¤il, hakk›n seçti¤i” biriktidar olaca¤›n› belirtiyorlar. K›sacas›,‹BDA-C’nin hedefledi¤i düzendeiktidar halk›n iktidar› de¤il,bir avuç islamc› ayd›n›n, ‹slam aristokrasisininiktidar› olacakt›r. Esas›ndaözgün bir fley söylemiyorlar:‹ran’da Humeyni liderli¤inde oluflturulanyönetim, hemen hemenböyle bir yönetimdir. Sonuçlar› daortadad›r, biraz önce Mazlum arkadaflbirkaç deyiflle ortaya koydu.‹BDA-C’nin de, pek çok islamc›hareket gibi, kapitalizm, özel mülkiyet,sömürü gibi sorunlar› yok.Ülkeyi “islam aristokrasisi” yönetecek,mülkiyet de esas olarak onlar›nelinde toplanacak... Halk›n de¤il,“hak”k›n da de¤il, islam aristokrasisinin(yani düpedüz fleyhlerin) yönetimidirsavunulan. Sermaye de“yeflillefltirilmifl” olacak ama yineKuflkusuz, holdingler ve tüm bu kapitalistgeliflme, gerçekte islamc›lar›düzenle daha da fazla bütünlefltirenbir ifllev görüyordu.... Ekonomik anlamda islamc› herhangibir hareketin çok farkl› birfley üretmesi de sözkonusu de¤ildir.Çünkü temelde kapitalizm, özelmülkiyet sorgulanmamaktad›r.bildi¤imiz sermaye olarak kalacak.Bu da Refah Partisi’nin program›ndanbir bölüm. Biliyorsunuz onlar›nmeflhur bir “adil düzen”i vard›.Daha sonra savunmaya, sözünü etmeyebile korktuklar› adil düzenflöyle tarif ediliyor bu programda:“Adil düzen bir menfaat çat›flmas›,düzeni de¤il, bir ortakl›k düzenidir,bir bar›fl düzenidir. Meselabir iflçi daha çok kazanmak istiyorsabunun yolunu ne vergi kaç›rmaktane de iflverenle bo¤uflmakta bulamaz.Paylafl›m oranlar›n›n temelesaslar› anayasa ile belirlendi¤iiçin ve paylafl›m oranlar› ilmi kriterlereba¤l› olarak uzmanlarcasaptand›¤› için daha çok kazanman›n...bir tek yolu vard›r: O da dahaçok üretim yapmakt›r. Bu durumdaise kendisi de, iflveren de, devlet dedaha çok kazanm›fl olacakt›r.”(Bafllang›c›ndan Günümüze Refah’›nTarihsel Geliflimi, sayfa:127)Asl›nda dile getirdikleri en aç›kbiçimiyle Hitler’in savundu¤uklasik faflist korporasyon anlay›-fl›n›n bir biçimidir.Ekonomik anlamda islamc› herhangibir hareketin çok farkl› birfley üretmesi de sözkonusu olamamaktad›r.Çünkü temelde kapitalizm,özel mülkiyet sorgulanmamaktad›r.Bu nedenle de yoksullu¤a karfl›önerebildikleri çözümler mesela“zekat ma¤azalar› zinciri” gibi,asl›nda yoksullu¤u meflrulaflt›ran,kal›c›laflt›ran önerilerden baflka birfley de¤ildir.Kemal: Sohbetimize, ayn› konuyahaftaya devam etmek üzere,burada bir nokta koyal›m. fiimdilikhoflçakal›n.229 Temmuz 2006 / 60


2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta gerçeklefltirilenkatliam, baflta Sivas, ‹stanbulve Ankara olmak üzere birçok kentte düzenlenenetkinliklerle lanetlendi ve katledilen33 insan›m›z an›ld›.*‹stanbulSivas’ta AABK öncülü¤ünde düzenlenenanma, önceki y›llara göre kitlesel bir kat›l›mlagerçekleflti. 5 bine yak›n kiflinin kat›ld›¤›anmada yap›lan konuflmalarda, katliam›nsorumlular› lanetlenirken, flehitler içinkaranfiller b›rak›ld›. Mad›mak’›n kebapç›dükkan› yap›lmas›n› elefltiren ve müze yap›lmas›n›isteyen konuflmac›lar, iktidar›nbu yöndeki öneriyi mecliste reddetmesininkatliam› sahiplenme anlam›na geldi¤ininalt›n› çizdiler. Ali Baba Mahallesi'ndekiHac› Bektafl-i Veli Derne¤i’nden Mad›makönüne pankartlar›, flehitlerin resimleriyleyürüyen binlerci kifli, öfkeli sloganlar hayk›rd›.Polis, kente gelenlere kimlik kontrolü yap›p, resminiçekmek suretiyle fiflleyerek, katliam›n lanetlenmesindenduydu¤u rahats›zl›¤› ortaya koydu.‹stanbul Kad›köy ‹skele Meydan›'nda, HÖC’ün deyerald›¤› devrimci gruplar, Alevi kurulufllar›, DKÖ vesendikalar›n düzenledi¤i mitinge kat›lan binlerce kifli, de-¤il 13 y›l, yüz y›l da geçse diri diri yakanlar›n ve flehitlerinunutulmayaca¤›n› gösterdiler. Haydarpafla ve NumuneHastanesi önünde oluflturulan kortejlerin yürüyüflüylebafllayan mitinge PSAKD, yöre dernekleri, HÖC, TKP,DTP, ESP, BDSP, SODAP, DHP, HKM, EMEP, KESK,TMMOB, Partizan, Halkevleri gibi birçok kitle örgütü vesiyasi parti kat›l›rken, 10 bini aflk›n kifli sloganlar›yla SivasKatliam›’n› lanetledi."Sivas Katliam›n› 13. Y›l›nda Unutmad›k Unutmayaca¤›z"pankart›n›n en önde oldu¤u mitingte, HÖC’lüleryaklafl›k 1500 kifliyle ve "Marafl'ta Sivas'ta F Tipleri'ndeKatledenlerden Hesap Soral›m, 2 Temmuz'dan 19 Aral›k'aDiri Diri Yakanlar ‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r" pankartlar›ve k›z›l bayraklar›yla en kitlesel korteji olufltururken,TKP ve PSAKD de kitlesel kat›l›m sa¤lad›. Befliktafl Çarfl›Grubu da "Ac›m›z› Unutmay›z" pankart›yla HÖC kortejindeyerini al›rken, mitinge 200 kifliyle kat›lan SultanbeyliPSAKD, "Yezidin Torunlar›na ve H›z›rpaflalara BoyunE¤meyece¤iz, Cemevi Hakk›m›z Engellenemez"pankartlar› tafl›d›.Yürüyüflün ard›ndan,miting alan›ndaPir Sultanlar'›nyolundan yürüyenlerSivas flehitleriiçin sayg› duruflundabulundu.Tertip Komitesi ad›-na Mehpare CalakSivas taraf›ndan yap›lanUnutmad›¤›m›z› hayk›rd›kHesab›n› soraca¤›m›z gün de gelecekkonuflmada, 13 y›ld›r Sivas'ta yak›lan ateflin sönmedi¤idile getirilerek, "Hâlâ yan›yor ozanlar›m›z, ayd›nlar›m›z,gençlerimiz. Çünkü, o gün onlar› yakanlar, bugün ülkeyiyönetmeye devam ediyorlar. Onlar, iktidar koltu¤undalar,muhalefetteler, ordunun, polisin, M‹T'in, kontrgerillan›ntepesindeler. Onlar, gerici örgütlenmelerin, tarikatlar›n,ülkü ocaklar›n›n içindeler” denildi.F Tipleri ve ölüm oruçlar›n›n, infazlar›n, gözalt›ndakay›plar›n, köy yakmalar›n, Kürt halk›na yönelik sald›r›-lar›n, TMY’nin vurguland›¤› konuflman›n ard›ndan, yak›-lan Nesimi Çimen'in efli Makbule Çimen, "Bizi yakarak,katlederek tüketemezsiniz" diyerek Mad›mak Oteli'ninmüze yap›lmas›n› istedi. PSAKD ad›na ayr›ca bir konuflmayap›l›rken, Diyanet ‹flleri’nin la¤vedilmesi talep edildi.Coflkunun ve öfkenin birarada oldu¤u miting GrupYorum ve Vardiya Müzik Grubu'nun türküleri ve marfllar›ylasona erdi.Miting boyunca s›k s›k “Sivas'›n Ifl›¤› Sönmeyecek,Sivas fiehitleri Ölümsüzdür, Sivas'› Unutma Unutturma,Kahrolsun MGK M‹T CIA Kontrgerilla, Tecriti Kald›r›nÖlümleri Durdurun” sloganlar› at›ld›. Mitingte coflkununartt›¤› anlardan birisi de, sunucunun linçler üzerine yapt›-¤› anons oldu. “TAYAD'l›lar yine Trabzon'da linç edilmekistendi. Hep birlikte TAYAD'›n 盤l›¤›n› hayk›ral›m”anonsunun ard›ndan tüm alanda "Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun" slogan› hayk›r›ld›.Ayr›ca Zincirlikuyu ve Karacaahmet Mezarl›klar›’ndabulunan flehitlerin mezarlar› bafl›nda anmalar gerçeklefltirildive katliam›n unutturulmayaca¤› söylendi.Ankara’da da binlerce kifli Abdi ‹pekçi Park›’ndayd›.HÖC’ün de yerald›¤› siyasi gruplar›n, Alevi kurumlar›-n›n, DKÖ ve sendikalar›n kat›ld›¤› mitingte konuflan, Sivas’tahayat›n› kaybeden fiair Behçet Aysan'›n k›z› HelinAysan, ''1993'te ben babam› kaybettim, Türkiye gelece¤inikaybetti. Ayd›nlar›m›z öldü. Türkiye gelece¤ini kaybetti''dedi. Mitingte yap›lan di¤er konuflmalarda, Mad›-mak Oteli’nin müze yap›lmas› istendi. Mitingte Cahit239 Temmuz 2006 / 60


Berkaybirdinleti sundu.Ayr›ca Ankara’damiting öncesindede çeflitli etkinliklerdüzenlendi.1 Temmuz’da Tuzluçay›r’da‹dilcan Kültür Merkezi’nin de yerald›¤›DKÖ ve partiler taraf›ndan düzenlenenyürüyüflte, en önde Sivas flehitlerininyerald›¤› pankart tafl›nd›. “Sivas Katliam›n› Unutmad›kUnutturmayaca¤›z” yaz›l› Mamak 2 Temmuz Komitesiimzal› ortak pankart›n yerald›¤› yürüyüfle, ‹KM’liler “2Temmuz’dan 19 Aral›k’a Diri Diri Yakanlar ‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r”pankart› ve k›z›l bayraklar ile kat›ld›. Halkakatliamdan hesap sormak için mitinge kat›l›m ça¤r›s› yap›larakgerçeklefltirilen yürüyüflün ard›ndan, Tuzluçay›rMeydan›’nda aç›klama yap›ld›. 500 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamasonunda semah gösterisi sunulurken polis provokasyonyaratmaya çal›flt›. Araçtan halka küfreden polisin etraf›n›saran kitle, arac› yumruklayarak öfkesini gösterirken,eylem ‹dilcan Müzik Grubu’nun söyledi¤i türkü vemarfllarla coflkulu bir flekilde sona erdi.29 Haziran’da, Alevi örgütleri temsilcileri ve üyeleri,Mad›mak Oteli'nin müze yap›lmas› yönündeki kanun teklifinireddeden AKP’nin il binas› önüne siyah çelenk b›-rakt›lar. Panzerlerle önü kesilen grup ad›na aç›klama yapanAlevi Bektafli Federasyonu Genel Baflkan› SelahattinÖzel, AKP’nin red karar› için, “en az Mad›mak kadar ca-Ankaran›m›z› yakm›fl, AKP 13 y›l sonra Mad›mak’›ve Alevileri yeniden atefller içinde b›rakm›flt›r"dedi.‹dilcan Kültür Merkezi, 30 Haziranakflam› da Tek Mezar Park›’nda bir ça¤r›etkinli¤i düzenledi. “Marafl’ta, Sivas’ta, FTiplerinde Katledenlerden Hesap Soral›m”,“2 Temmuz’dan 19 Aral›k’a Diri DiriYakan ‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r” pankartlar›ve flehitlerin resimlerinin as›ld›¤› etkinliktekonuflan Ali Sinan Ça¤lar, Sivas’›n halk›nmuhalefetini sindirmek için gerçeklefltirildi¤inisöyledi. 150 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte ‹dilcanMüzik Grubu deyifller, marfllar söyledi ve 2 Temmuzbelgeseli gösterildi. Sivas Katliam›’n› anlatanbelgeselin gösterimi, 29 Haziran’da da Dikmen TemelHaklar’da yap›ld›.‹zmir’de 1500 kifli Bornova Stadyumu yan›ndanBornova Meydan›'na yürüyerek burada bir mitingdüzenledi. Alevi kurulufllar›, yöre dernekleri,devrimci gruplar, sendika ve DKÖ’lerin kat›ld›¤›mitingte, HÖC’lüler “Sivas Katliam›’n›n SorumlusuOligarflik ‹ktidard›r” pankart›yla yerald›lar.Önceki y›llarda tafl›nan pankartlara göre, katliam›nsorumlusunun devlet oldu¤u, hesap sorulaca¤› vurgular›pankartlarda ön plana ç›karken, sloganlar da buyöndeydi. Filistin ve Irak halk›n›n direniflini selamlayansloganlar›n da hayk›r›ld›¤› mitingte, tertip komitesi ad›nayap›lan konuflmada da, ülkemiz ve Ortado¤u’daki geliflmelerevurgular yap›ld›. Katliam› gerçeklefltiren devletinbask› yasalar›yla halk› sindirme politikas›n› sürdürdü¤ükaydedilen konuflmada, “halen devam eden ölüm oruçlar›nda122 insan›m›z›n hayat›n› yitirmesine karfl›n sorunlarçözümlenememektedir" denildi ve emperyalizme, faflizme,flovenizme, gericili¤e karfl› mücadele ça¤r›s› yap›ld›.Miting semahlarla son buldu.Uflak Gençlik Derne¤i üyeleri dernek binas›nda gerçeklefltirdi¤ianmada, türkülerini diri diri yak›lan ayd›nlar›m›ziçin söylediler.Bursa’da ise Temel Haklar taraf›ndan Santral Garaj’dabir anma eylemi yap›ld›. "19/22 Aral›k’ta Hapishanelerde2 Temmuz’da Sivas’ta Yakan Devlettir” pankart›-n›n aç›ld›¤› anmada, “Sivas flehitlerimizin hesab›n› sorman›nve özgürlü¤ümüzün yolu; TAM BA⁄IMSIZ, birTÜRK‹YE için mücadele etmekten geçiyor” denildi.Sakarya'daki anma etkinli¤i ise bir gün önce gerçeklefltirildi.Gençlik Derne¤i'nin de yerald›¤› DKÖ’lerAKM önünde toplanarak, “katliam› yapanlar, göz yumanlartarih önünde halka hesap verecekler” dediler.Babaeski Halkevi taraf›ndan dernek binas›nda gerçeklefltirilenetkinlikte ise, katliam politikas›n›n sürdü¤ününalt› çizildi.Mersin’de Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ndeanma etkinli¤i gerçeklefltirilirken, 2 Temmuz günü deHÖC, ESP, Partizan, DHP ve TÖP taraf›ndan Tafl Bina249 Temmuz 2006 / 60


önünde aç›klama yap›ld›.Samsun HÖC üyeleri, "Hâlâ YakanlarYönetiyor” pankart› açarakSüleymaniye Geçidi'nde düzenlediklerianma eyleminde, provokasyonlarla,katliamlarla yönetenlerin, Sivas'ta33 ayd›n› diri diri yakmalar›-n›n üzerinden tam 13 y›l geçti¤i hat›rlat›larak,“2 Temmuz 1993'tü, Mad›mak’tanalevler yükseldi¤inde...Hiç flüphesiz ki, o alevler yakacakyakanlar›” dediler. Aç›klama s›ras›ndas›k s›k "Kahrolsun Faflizm Yaflas›nMücadelemiz, Sivas fiehitleriÖlümsüzdür" sloganlar› at›ld›.Dersim’de Pir Sultan Abdal KültürDerne¤i ile HÖC, ESP, DTP,EMEP, DHP, HKM, KESK veD‹SK'in oluflturdu¤u DemokrasiPlatformu üyeleri Sanat Soka¤›’ndabiraraya gelerek, “Sivas Katliam›'n›unutmayal›m, hesap soral›m” dediler.Platform ad›na konuflan DersimTemel Haklar Baflkan› Murat Kaymaz,katliam›n as›l sorumlular›n›nyarg›lanmad›¤›na dikkat çekerek“Emperyalizmin ve iflbirlikçilerinkatliamlar›na karfl› halklar›n kardeflli¤inibüyütmek, birleflik mücadeleyiyükseltmek için birli¤imizi sürdürece¤iz”dedi.Dersim’de ayr› düzenlenen birbaflka etkinlik ise, Belediye KonferansSalonu’ndayd›. HÖC, DHP,ESP, DTP, EMEP ve HKM’nin düzenledi¤ietkinli¤e kat›lan 200 kifliflehitleri and›.Sivas flehitleri ‹stanbul'un gecekondumahallerinde de an›ld›. GaziTemel Haklar'dan Gazi Cemevinekadar yap›lan yürüyüfle 300,Esenler’deki anmaya ise 200 kiflikat›ld›. BDSP, DHP, ESP, G.SANATve HAYAT, HKM, HÖC,PART‹ZAN, PDD, PSAKD Maltepefiubesi’nin Gülsuyu ÖzgürlükMeydan›'na kadar düzenledi¤iyürüyüfle 250 kifli kat›ld›.Kocaeli Belediye iflhan› önündede 250 kifli ile bir anma yap›ld›.HÖC’ün de kitlesel kat›ld›¤›yürüyüfle, Hac› Bektafl Veli Derne¤i,Sivasl›lar Derne¤i, KESK fiubelerPlatformu, Dev-Sa¤l›k ‹fl, Belediye‹fl 2 Nolu fiube, ‹HD, Halkevleri,ESP; EHP, TKP ve EMEP kat›ld›.Kurbanlar, cellatlar›ndan ne bekliyor?2 Temmuz üzerine özellikle sol gazetelerde çeflitli yaz›lar, yorumlar yerald›.Bunlardan ikisi de Birgün Gazetesi’nde yerald›.ÖDP Genel Baflkan› Hayri Kozano¤lu, “2 Temmuz'dan ibret al›nd›¤›n›nen yetkili a¤›zlardan dile getirilse, belki biraz ferahlama flans›m›zolur” dedikten sonra, flöyle devam ediyordu: “Örne¤in, Tayyip Erdo-¤an Mad›mak Oteli'nin önünde, ‘burada yaflanan tüm ac›lar› paylafl›-yorum, insanlara reva görülenleri lanetliyorum’ diyebilse.”Bir di¤eri de ayn› gün Yaflar Seyman taraf›ndan kaleme al›nm›flt›. O da,Mad›mak’›n müze yap›lmas› konusunda, “Sanata katk›lar›yla, ülkegündeminde yeralan Güler Sabanc›, Oya Eczac›bafl›, Vuslat Do¤an,Ümit Boyner gibi ifl dünyas›n›n y›ld›zlar›ndan ülke bar›fl› ad›na kad›nduyarl›l›¤› göstermelerini ve bu utanc›n kald›r›lmas›n› sa¤lamalar›n›yaral› S‹VAS flehri ad›na” istiyordu.Oligarflik sistemi, bu sistem içinde iktidarlar›n yerini tümüyle gözard›eden bu ça¤r›lar, yanl›fl yerlere yap›l›yor. Ça¤r› yap›lanlar Mad›mak’›ncellatlar› s›n›f›ndakilerdir. Yaflar Seyman -kuflkusuz- iyi niyetle, Mad›-mak’› kebapç› olmaktan kurtarma, ad›na sesleniyor. Birincisi, sol birbak›flla sorulmas› gereken ilk sorunun flu olmas› gerekmez mi? Bu katliamkimin ç›karlar› için gerçeklefltirildi? Kimi hizmet etti? Egemen s›-n›flar›n gösterdi¤i fleriatç›l›k/laiklik pencereden bakmayacaksak, sorular›ncevab›nda karfl›m›za o say›lan isimler ç›kacakt›r. ‹kincisi; onlariçin “Kad›n duyarl›l›¤›”n›n s›n›f ç›karlar›n›n üzerinde oldu¤u gibi birdüflünce varsa, bu biraz da feminizm kokan bir yan›lg›d›r. Üçüncüsü,onlar›n sanatla ilgileri, kendi gerçeklerini gizlemenin bir maskesindenbaflka bir fley de¤ildir. Elbette bir de o sanat para getiriyorsa, bu ilgi dahada yo¤un olmaktad›r.33 ayd›n›, evlad› yak›lm›fl bir halk nas›l “ferahlar”? Bunun bir tek cevab›vard›r; adalet yerini buldu¤unda, katliam›n siyasi, fiili bütün sorumlular›ndanhesap soruldu¤unda. “Ac›lar› paylafl›yoruz” gibi bir ucuzluktaferahl›k aramak, Alevi halk›m›za “unutun, kafl›may›n, yaralar› tazelemeyin”diyenlerle objektif olarak yanyana düflmektir. AKP’nin demokratolmad›¤›n›, zaten yapmayaca¤›n› “kan›tlamak” için de söylenmiflolsa bu söz, mant›k sorunludur. Pekala AKP ya da baflka bir iktidarbu demagojiye de baflvurabilir. Unutacak m›y›z, “ferahlayacak”(her ne demekse!) m›y›z? “Birarada yaflam” dedi¤iniz bu mudur?‹slamc› yazarlar “Kürt sorunun çözümü” olarak Tayyip’e bu tür ak›llar veriyordu.Mesela birisi, “bir Kürt anas›n›n elini öpünce nas›l bir ba¤ kurulaca¤›n›”anlat›yordu köflesinde. B›rak›n yine onlar yaps›n bu türönerileri, sol kimli¤iyle konuflanlar de¤il.Baykal Mad›mak’ta de¤il K›rkp›nar’dayd›Alevi halk›m›z, 2 Temmuz günü Sivas’tan ‹stanbul’a ülkenin dört bir yan›ndaac›s›n› ve öfkesini hayk›r›rken, CHP Lideri Deniz Baykal, K›rkp›nar’daya¤l› güreflleri seyretmeyi tercih etmiflti. Üstelik, o halk ki,ony›llard›r CHP’yi s›rt›nda tafl›m›fl, destek vermiflti. Ama Alevi halk›-n›n yüre¤inde 13 y›ld›r sönmeyen atefl O’nun umurunda olmad›. “Neredeayd›nlar›m›z› yakanlar” diye de sormad›? Nas›l sorsundu; savundu¤udüzenin bütün kurumlar› katliam›n sorumlusu ya da orta¤›yd›lar.Soramazd› elbette ama diri diri yand›¤›m›z yerin kebapç› dükkan› yap›lmas›nakarfl› söyleyecek sözü bile yoktu Baykal’›n. Ac›y› paylaflacakdenli bir ahlaka dahi sahip olmad›¤›n› gösterdi.259 Temmuz 2006 / 60


AlevilerAlevili¤ikimlerözündenkoparmakistiyorBin y›ll›k birzulüm tarihi.Bin y›ll›k birdirenifl. Kimi zaman bafllar›-na vurulan k›l›ç oldu zulüm,bazen “fiah” demekle özdefloldu ölüm. Kimi zaman biat istedilerdünün ve bugünün Yezitleri,bazen “inanc›n›, ibadetini,kültürünü unutacak, bizim istedi-¤imiz gibi yaflayacaks›n” dayatmas›ndageldi zalim. Kar›nlar› deflildiMarafl’ta, bir yobaz›n çivili sopas› olduÇorum’da, 40 bin bafl› vuran Yavuz,soyunu sürdürüp “Komünistlere,Alevilere ölüm” diye höyküren faflistnamlularda kap›lar›n›çald›... Öldüler, k›r›ld›lar,yasakland›lar, asimileedilmek istendiler, yoksay›ld›lar,yand›lar yak›ld›lar,Osmanl›’n›n oyunuyla, Cumhuriyet’in“laiklik” tuza¤›ylaaldat›lmaya çal›fl›ld›lar...Ama onlar bir biçimde hepdirendiler. Kendileri olarakyaflamaya ahdettiler. Veyaflad›lar. Kimi zamanayaklanmakt› yaflamak;kimi zaman da¤lara çekilerekOsmanl› düzenindenayr› birdüzen kurmakt›;kimi zaman yasaklanm›fltürkülerini盤›rarak,semaha durmakt›yaflamak;bazen de asimile edilmekistenen kültürünü “kapal› toplumsalyap›lar›nda” yaflatmakt›. Gö¤ü delenbir yumruk gibi, ba¤lamay› günefle kald›ranbir baflkald›r›yd› yaflamak, zalimeboyun e¤mektense “fiah” diyerek ölmekti,devrimci mücadelenin içindegerçek kurtuluflu görmekti yaflamak...‹slamiyetin hilafet dönemindengünümüze de¤in süren -belli k›sazaman süreçleri hariç- 1300 y›ll›kmuhalefetin ve baflkald›r›n›n tarihidirAlevili¤in tarihi. Egemenlerintüm bask›c›, sömürücüyöntemlerine karfl›n, haks›z269 Temmuz 2006 / 60yönetimlere karfl› onurlu birdurufla sahip oldular, zulmünve sömürünün devrimleyokedilece¤ini bilerek, devrimci halkmuhalefetinin en önemli unsurlar› aras›ndayerald›lar.Egemen s›n›flarsa, türlü biçimlerde zuhureden Alevi düflkünü, din bezirgan› ihanetleride yan›na alarak, bu tarihi hep unutturmakistediler. Unutturulmak istenen kurubir tarih de¤ildi, bu tarihin kazand›rd›¤›,zulme isyan, zalime biat etmeme, uzlaflmamagibi geleneklerdi. Fiili, ideolojik, kültürelboyutlar› olan bu sald›r›, bugün de devametmektedir. Aleviler’in bu özelliklerinin1980 öncesinden bafllayarak artan/azalanbiçimde devrimci mücadelede ifadesinibuldu¤unu bilen oligarfli, Alevi halk›n devrimcilerleba¤lar›n› koparma ekseninde kipolitikalara öncelik veriyor.Bugün de bir kimlik, kültür olarak yokedilmekisteniyorlar. Sindirme, katletme,bask› alt›nda tutma gibi geleneksel araçlar›nyan›s›ra, düzen bugün çok çeflitli araçlarlasald›r›yor. Düzeniçilefltirmek, ehlilefltirmek,kendi Alevi tan›m›n› kabul ettirmekvb. içerikli bu sald›r›, bir bütün olarak Alevili¤igericilefltirmeye çal›fl›yor. Buna karfl›Alevi halk›m›z›n, inançlar› ve kültürleriylebirlikte yaflama mücadelesi de farkl› kanallardanyürüyor. Son y›llarda artan Alevidernek ve federasyonlar›, cemevleri, ayd›nlarboyutuyla yaflanan tart›flmalar bu mücadeleninsomut olarak karfl›m›za ç›kan halleri.Ve elbette devrimci demokratik mücadele,yoksay›lan, bask› alt›nda tutulan bir halk›ntaleplerine de sahip ç›karak, izlenen oncapolitikaya karfl›n Alevi halk›n içinde kitlesel,siyasal ve ideolojik boyutlar›yla varl›-¤›n› koruyor.Alevili¤i inkar ve asimileetme politikas› sürüyorOligarflinin demokrasicilik oyunununparças› olan “demokratikleflme” manevralar›nda,ka¤›t üzerinde de olsa kimi düzenlemeleryap›l›r. Çarp›c›d›r; son y›llarda artanbu manevralar içinde dahi Aleviler’in ad›yoktur. Baflbakan Erdo¤an’›n cemevlerinibir ibadet yeri olarak tan›mamas› ve camiyiadres göstermesi, bu konuda izlenen politikan›nbir örne¤iydi. Cemevi isteyen Aleviler’lealay edercesine “cemevleri cümbüflevi”diyen zihniyetin yans›mas› olan bu çizgi,sadece resmi devlet politikas›n› sürdürmüyor.Ayn› zamanda, kopkoyu bir gericili-¤i de temsil ediyor. Alevi halk›m›z hakk›ndahakaret içeren (mum söndü gibi) bütün


söylemler de temel olarak bu kesimlereaittir. Yezid’den bu yana sürenbir düflmanl›kt›r onlar›n ki. Ve 12Eylül öncesi devletin devrimcilereve onlarla bütünleflen Aleviler’e yönelikkatliamlar›nda yeralmaktaduyduklar› flehveti motive eden kaynaklardanda biridir bu kafa yap›lar›.Son süreçte yine cemevi konusundayaflanan bir baflka örnek, ‹stanbulSultanbeyli’de yapt›r›lmak istenencemevi meselesidir. Cemevi yap›m›n›engellemek için belediyesi,valili¤i, polisi ile hangi yollara baflvuruldu¤ubiliniyor. Bununla da kalm›yoriktidar. Aleviler’in yo¤un yaflad›¤›mahallenin ad›n› de¤ifltirerek,Alevi tarihinde 40 bin insan›n ac›s›anlam›na gelen Yavuz Sultan Selimad›n› veriyor. Cemevi’ni “arazi ‹SK‹koruma alan›nda” yalan›yla engelleyip,ayn› yere cami yap›yor ve Alevihalk›m›z› her türlü oyunu “yutmaya”haz›r aptal bir topluluk yerine koyarbiçimde, ad›na da Hz. Ali Cami diyor.TRT’de halen bir tek Alevi kültürünügerçek anlamda tan›tan programarastlayamazs›n›z. Aksine, diniprogramlar d›fl›nda neredeyse herprogramda AKP ile birlikte sünniinanc› propagandas› var. Milyonlarcainsan› ifade eden bir inanç “yok”kabul ediliyor. TBMM Baflkan› BülentAr›nç '›n ‹mam Hüseyin'in an›ld›¤›Aflure Günü’nü “kutlamas›” da,bir cehaletin de¤il, tan›mama, yoksayman›n ürünüydü. Yine AleviBektafli Kurulufllar› Birli¤i tüzü¤ündeki,“Alevi Kültürü, Alevilik, Cem,Cem Evi Kurmak” gibi ifadelerinyasak gerekçesiyle verilen mahkemekarar› da, resmi yaklafl›m›n bir baflkaörne¤idir.E¤itim sisteminin bütünü veözellikle 12 Eylül'den sonra zorunluhale getirilen din dersleri, daha çokkentleflmeyle birlikte, Alevi gençleriçin sistematik bir asimilasyonu beraberindegetirmifltir. Kendi inançlar›d›fl›nda bir inanc›n gerekleri dayat›langençler, düzenin yaratt›¤› önyarg›lar›nsonucu toplumsal yaflamdada kimli¤ini saklama ihtiyac›duydular. Ezildiler, horland›lar, afla-¤›land›lar. Bugün de e¤itim sistemindeyoksayma, Alevi gençlerinesünni inanc›n› ö¤retme anlay›fl›ndabir de¤ifliklik yok. Bu y›l, Milli E¤itimBakanl›¤›’n›n kelimenin tam anlam›ylaucuz bir aldatma yoluna giderekkitaplarda “Alevilik” kavram›nayer vermesi, içi bofl bir tan›mlaman›nötesine gitmedi.Sünnili¤i ö¤retme egemen anlay›fl›,bu y›l›n bafl›nda Alevi bir aileninaçt›¤› davada da görüldü. DersteSünni inançlar›n ö¤retildi¤ini, di¤erdin ve inançlarla ilgili bilgi-e¤itimverilmedi¤ini belirterek, k›z›n›n zorunlu'Din kültürü ve ahlak bilgisi'dersinden muaf tutulmas›n› isteyenaile, düzen hukukunun da asimilasyonaonay vermesinin ard›ndanA‹HM’e baflvurdu. HükümetinA‹HM’de yapt›¤› savunmada gerçekleriters yüz eden onlarca demagojiyibir yana b›rakt›¤›m›zda söylenenözetle fluydu: Biz devletiz istedi¤imiziö¤retiriz.Aleviler ne istiyor?Düzen ne verebilir?Çeflitli Alevi kurulufllar›, ayd›nçevreler, aralar›nda tam bir ayn›l›kolmasa da, kamuoyuna yapt›klar›aç›klamalarda talepler s›ral›yorlar.Her biri kendini “Alevili¤in temsilcisi”olarak gören ve göstermek isteyenbu kurumlar›n, iddialar›n›n alt›-n› dolduracak bir somutluklar› yoktur.Alevili¤in tarihsel özelliklerinene kadar sahip ç›kt›klar›, örne¤in zulümkarfl›s›nda nerede nas›l durduklar›,kurulu düzenle iliflkileri de sorunludur.Buna karfl›n, dillendirilentaleplere bak›ld›¤›nda özetle flunlarsöylenmektedir:- Zorunlu din dersleri kald›r›ls›n.- Cemevlerinin ibadet yeri oldu¤ukabul edilerek, yasal güvenceyeal›ns›n. Alevi köylerine cami yap›lmas›ndanvazgeçilsin. - Diyanet ‹fllerila¤vedilsin. (Kimisi de DiyanettenAlevilere pay ayr›ls›n diyor) -Devlet, Türk-Sünni kimli¤i dayatmapolitikas›na son versin, Alevilik birkimlik olarak kabul edilsin.Bunlar›n tümü inanç özgürlü¤ütemelinde demokratik taleplerdir,desteklenmelidir.279 Temmuz 2006 / 60Ancak bununla bitmiyor. Bu taleplerinmuhatab› olan devlet, Yezid’in,Yavuz Selim’in izinde yürüyendevlettir. Devletin Aleviler’eyaklafl›m› s›r de¤ildir. Böyle bir düzenin,Kürt halk›na karfl› yapt›¤› gibi,zorunlu kald›¤›nda kimi manevralarabaflvurma d›fl›nda, Alevi halk›m›z›nözgürlük taleplerine cevapvermesi mümkün mü? Oligarflininvarl›k koflulu, kendisi gibi düflünmeyen,yaflamayanlar›n, muhaliflerinher koflulda bask› alt›nda tutulmas›,yoksay›lmas› üzerinedir.Talep dile getirilir, ancak kararl›bir mücadele ile savunulmaz, sökesöke alma perspektifiyle hareketedilmezse, sonuç al›namaz. Bugünböyle bir mücadele anlay›fl› yokturbu kesimlerin. Örgütlülük düzeyleridüflünüldü¤ünde ne kadar yapabilirler,ayr› bir konu ancak, en geniflAlevi halka talepleri sahiplendirmepolitikalar› da mevcut de¤ildir. Butablo güçsüzlü¤ü ve özellikle kendigücüne, Alevi halk›na güven sorunuolan kesimlerin s›rt›n› baflka güçleredayamas› gibi bir çarp›kl›¤› beraberindegetirmektedir. Afla¤›da ele alaca¤›m›zgibi, bu durum, Alevilerigericilefltirme sald›r›s›n›n odaklar›nada f›rsat sunmaktad›r.Alevili¤i gericilefltirmesald›r›lar›n›n odaklar›Bu odaklar› belli bafll› kategorilerhalinde ele al›rsak, karfl›m›zaflöyle bir tablo ç›kmaktad›r: - Faflistdevlet. - Düzen partileri. - AvrupaBirli¤i. - Düzen islamc›lar›. - ‹çtençürüten Alevi bezirganlar›.Bu kesimlerin politikalar› birçoknoktada kesiflmekle birlikte, kulland›klar›söylemler, araçlar farkl›l›kgöstermektedir. Kimisi politikas›n›ntemeline do¤rudan yoksaymay›oturturken, bir baflkas› “Aleviler’inhaklar› tan›ns›n” gibi kula¤a hofl gelenbir yaklafl›mla karfl›m›za ç›kabilmektedir.Ortak yanlar› ise, Alevikültürünün gericilefltirilmesi, Alevihalk›n muhalif niteli¤inin yokedilmesiya da törpülenerek “vitrin süsü”haline getirilmesidir.


B uodaklar›nbafl›ndayeralanOligarflikdevletAleviler’iherzaman “potansiyeltehlike”ve düflman olarakgörmüfltür. Aleviler’in solla iliflkileribunun bafll›ca nedenidir. BirçokMGK toplant›s›n›n gündemine bununiçin gelmifltir Aleviler. Bu yöndepolitikalar yaflama geçirilmeye çal›fl›lm›flt›r.Di¤erleriyle k›yasland›-¤›nda, devlet sald›r›y› en aç›k haliyleyürüten durumundad›r. Tarihsel çizgidesapma yoktur bu anlamda. Sindir-inkaret-asimile et. Kimi zamanbiri, kimi zaman bir baflka yönü önplana ç›ksa da, özü budur. Örne¤in,düzenin ‘laik-fleriatç›’ kamplaflmas›yaratarak, buradan iktidar›n› güçlendirmesüreçlerinde, Alevileri “Laiklik”temelinde kullanabilmek için genelolarak havuç politikas› yürürlüktedir.Dün 28 fiubat’ta, bugünAKP’ye karfl› oldu¤u gibi.fieriatç›l›k gericili¤in bir oda¤›ise, düzenin laiklik anlay›fl› da birbaflka oda¤›d›r. Çünkü bu devlet içinlaiklik, sadece kullan›lan bir araçt›r.Osmanl› toplum düzenini dönüfltürmeve bir ulus devlet yaratmadaCumhuriyet’in ilk y›llar›nda birfonksiyon görmüfltür. Sonra ise, dinifleriatç›lar›n elinden almak ve kendiç›karlar› çerçevesinde kullanmaküzere Diyanet ‹fllerini kurmufltur.Böyle bir kurumun varl›¤› dahi,“ben laik de¤ilim” demektir, en büyükdini tarikat›n, devlet oldu¤ununifadesidir. Resmi Sünni devlet gelene¤ineuygun örgütlenen Diyanet,devletin dini kontrolü alt›nda tutmas›n›,toplumu denetleme ve yönlendirmesinisa¤lam›flt›r.Devletin politikalar›nda Alevilerigericilefltirmeye hizmet eden as›lyan, iflte bu çarp›k laiklik temelindekikullanmad›r. Halklar› bölüp parçalayarakyönetmeyi ony›llard›r uygulayanoligarfli, Kürt-Türk ya daAlevi-Sünni kamplaflmas› yaratmayaçal›flt›¤› gibi, son y›llarda “laiklik-fleriatç›l›k”ekseninde oynuyorayn› oyunu. “Talihsizlik”; ony›llard›rbu politikan›n hedefi olan Aleviler’inbir kesiminin, bugün bu cepheleflmede“laiklik” arac›l›¤›yla oligarflikdevletin saf›nda konumlanmas›d›r.Kuflkusuz ki bu, böyle aç›kbir flekilde tezahür etmiyor, istisnaAlevi örgütleri ve Dedeleri d›fl›nda,genel kitle kendini devletin saf›ndatan›mlam›yor. Ancak “laiklik” tuza-¤›yla objektif olarak bu konumadenk düflüyor. Yedeklemenin CHPya da “Kemalist Sol” arac›l›¤›yla yaflan›yorolmas› ise, belli anlamda bunoktadaki yan›lg›y› besleyen birbaflka unsurdur. Oysa bu kesimler,do¤rudan Genelkurmay ba¤lant›l›-d›r. Ordu ise, Aleviler’e karfl› zulümpolitikalar›n›n oda¤›ndaki güçtür.Burjuva partilerin Alevi politikalar›n›,faflist devletin politikalar›ndanço¤u kez ay›rmak do¤ru bir yaklafl›mde¤ildir. Buna karfl›n, Aleviler’ioy deposu görme temelinde kendipolitik hesaplar› da, yaklafl›mlar›-na yön vermektedir. Seçim dönemlerindeAleviler’in haklar›ndansözedenlerin, iktidar olduklar›ndaresmi Alevi politikas›n› sürdüren olmalar›,bu gerçeklikten ba¤›ms›z de-¤ildir. Özellikle kendini “sol” gösterenCHP, DSP gibi partiler bu istismar›nbafl›n› çekmektedirler. Alevihalk›, düzene örgütlemenin köprüsüdurumunda olan burjuva partilerin,Alevi halk›n taleplerini karfl›lamalar›n›nmümkün olmad›¤›, böyle birniyetlerinin de zaten olmad›¤› kan›tlanm›flt›r.289 Temmuz 2006 / 60Alevi-sol düflmanl›¤›n›birlefltiren islamc›larAlevili¤i gericilefltirme odaklar›ndanbir di¤eri de düzen islamc›lar›d›r.Bunlar›n yay›nlar›nda s›kça,Aleviler’i devrimcilere karfl› k›flk›rtmay›amaçl› haberler görülür. Tarihselolarak anti-komünist damardanbeslenen ve devletin katliam politikalar›ndagönüllü olarak rol oynayanbu kesimler, sald›r›lar›n› büyükoranda bu merkezde yürütürler. Aleviler’ledevrimci sol aras›ndaki ba¤larkopar›ld›¤›nda, direnme dinamiklerinink›r›laca¤›n› bilirler. Aleviler’inSünnilefltirilmesi, gerici islamc›potada eritilmesinin önü deancak böyle aç›labilir.Emperyalizm ve oligarflik devletleiliflkisi malum Fethullah Gülencematinin dergi ve gazeteleri, bukampanyada bafl s›radad›r. S›k s›k,yeralan Aleviler’le ilgili haber veyorumlar›n neredeyse tamam› devrimcidüflmanl›¤›yla bütünleflmifltir.Ya bir devrimcinin cenazesinincemevinden kald›r›lmas› vesilesiylegündeme getirilir, ya da durup dururken“falanca Dede dedi ki...” diyebafllayan haberlerle sola düflmanl›-¤›n geleneksel Alevi düflmanl›¤›ylabütünleflmesinin örneklerini sunarlar.Örne¤in, “Marksizmin Alevili¤inkatili oldu¤u”nu, “solun alevili¤ebüyük zarar verdi¤i”ni vb. ifllemeyeçal›fl›rlar. Bir cenazenin ortada b›rak›lmas›n›savunacak kadar dinen deahlaks›z olan bu kesimler, ço¤unluklada, Aleviler içindeki gericileres›rtlar›n› dayamaktad›rlar.Aleviler’i RP, AKP gibi partilereçekmeye çal›flan Ehl-i Beyt Vakf› veona ba¤l› “Dedeler”, ya da devletçiCem Vakf›, k›ymeti kendinden menkul“Alevi ayd›nlar›” s›kça kullan›rlar.‹slamc›lar›n amac› bellidir, bukesimler de kendi hesaplar›n› yaparlar.Alevi Bezirganlar› Alevili¤i Alevilikyapan de¤erlerinden ar›nd›-rman›n kendi gerici konumlar›n›güçlendirece¤ini düflünür. Bununiçin politik olarak Aleviler’e ve soladüflmand›rlar. Tarihi boyunca egemenlerinhedefi olmufl ve salt buyüzden dahi siyasi bir durufl tafl›m›flolan “Alevili¤in siyasete alet edildi-¤i” demagojisine s›kça baflvuran bezirganlar,bu zeminlerde biraraya gelirlerislamc›larla.Avrupa Birli¤i Aleviler’eözgürlük mü istiyor?Aleviler’e yönelik gerici sald›r›-larda bugün en sinsi biçimde yürüyen,Avrupa Birli¤i odakl› sald›r›d›r.2004’te yay›nlanan AB ‹lerleme Raporu'ndaAleviler’in 'az›nl›k' olarak


tan›mlanarak, haklar›n›n verilmesindensözedilmifltir.Peki AB gerçekten halklar›n haklar›n›savunur, onlar›n kültürlerine,kimliklerine sayg› duyar m›? Kenditopraklar›nda yaflayan göçmenlereyaklafl›mlar› dahi, böyle olmad›¤›naörnektir. Keza, çok uluslu Avrupaülkelerinde de uluslar›n haklar› k›-r›nt›d›r, örgütleri yasakt›r.O zaman nedir bu “Alevi aflk›”?Birincisi; Avrupa emperyalizmi,oligarfliye, tekellerin ç›karlar› içinistedi¤i politikalar› uygulatmak içinher zaman elinde bir/birkaç koz bulundurur.Mesela insan haklar›. Nezaman Türkiye oligarflisi ayak sürüse,“insan haklar›n›n ihlal edildi¤i”raporlar› yay›nlan›r. Oligarfli AB talimatlar›naharfiyen uydu¤undaysa,en büyük katilamlar, iflkenceler dahigörülmez. Alevili¤e bak›fl da böyledir.‹kincisi; AB’nin sömürgeci birgüç oldu¤u, emperyalist tekellerinbirli¤i oldu¤unun üzerini örtmeninen etkili yolu, “hak ve özgürlükler,kültürel haklar”dan sözetmektir. Ayn›politika Kürt halk›na karfl› da kullan›l›yor.Ancak, hem Kürtler hemde Aleviler’e iliflkin istekleri, sömürüdüzeninin temellerine dokunmayaniçeriktedir. Aksine, kayma¤›n›büyük oranda kendisinin yedi¤i budüzen için tehdit olan unsurlar› düzeniçineçekme politikas› izliyorlar.Kurtuluflunu devrimde gören birKürt halk›; devrimin en dinamik kitletaban› olan Aleviler yerine, k›r›nt›haklara raz› olmufl Kürt ve Alevilerifllerine gelir.Bu düzenin devam›nda oligarfli ilebütünleflseler de, geleneksel devletpolitikalar›, flovenizm, yüzy›llara dayananAlevi düflmanl›¤› gibi etmenleryüzünden, oligarfli ile bu konulardakarfl› karfl›ya gelmeleri kimseyi aldatmamal›d›r.Tam da burada alt› çizilmesigereken as›l nokta, Alevi halk›nbir kesiminin Avrupa Birli¤i’nin bumanevralar›na aç›k hale getirilmesidir.Bu konuda, Alevi kurumlar› temelbir rol oynam›fl ve oynamay› sürdürüyorlar.Aleviler’in haklar› konusundas›rtlar›n› AB’ye dayamaktad›rlar.‹stisna birkaç› d›fl›nda “az›nl›k”tan›m›na karfl› ç›ksalar da, söyledikleriözetle ‘AB’nin istedikleriniverin bize yeter’minvalindedir.düzenintüm kurumlar› ilealevili¤i gericilefltirmeçabalar›na ve süreklibask› politikalar›na karfl›n,onlar›n sol yumruklar› hâlâ düzene karfl›s›k›lmaya devam ediyor.Örne¤in,yurtd›fl›ndakiAlevi -ler’inen büyükörgütüolan ve Türkiye’dekiAlevi örgütlerinide büyük oranda etkileyen AvrupaAlevi Birlikleri Konfederasyonu,2004 y›l›nda Alevi kimli¤inin veinanc›n›n yasal güvencelere kavuflturulmas›için bir kampanya düzenledi.AABK Baflkan› Turgut Öker, yapt›¤›aç›klamada, toplad›klar› imzalar›,Türkiye devlet kurumlar›n›n yan›s›ra,AB kurumlar›na da ileteceklerinisöylüyordu. Yukar›da and›¤›m›z AB‹lerleme Raporu’nun haz›rlan›fl›nda,raporu haz›rlayan AB yetkilileri iledefalarca görüfltüklerini de ifade edenÖker, “az›nl›k” kavram›na tak›l›nmamas›n›,dikkat çekilen di¤er noktalarabak›lmas›n› istiyordu.Aç›k bir flekilde AB’ye s›rt›n› dayayanve haklar›n› bu çerçevede arayananlay›fl›n tek örne¤i de¤ildirAABK ya da Öker. Reformist soluda kapsayan Avrupa Birlikçiliktenfarkl› düflünülmemesi gereken, Alevikurulufllar›ndaki AB’cilik maalesefyayg›n bir durumdur. Son süreçtegündeme gelen “Alevilik islam içimidir, d›fl› m›d›r” gibi tart›flmalar da,(bilimsel olarak yap›labilece¤i gibi)AB çerçevesindeki geliflmelerden deba¤›ms›z de¤ildir. Özellikle baz› kesimleraç›s›ndan “dini az›nl›k statüsü”hesapl› politik bir manevra niteli¤indedir.Bu arada, Aleviler’i kullanma temelliyaklafl›m sadece AB için de¤il,ABD emperyalizmi için de geçerlidir.O da, Alevi halk›n düzendenmemnuniyetsizli¤ini kendi ç›karlar›için kullanma manevralar›na baflvurmaktad›r.Bu konuda, Fikri Sa¤lar’›naktard›¤› bir örnek dikkat çekicidir.Almanya’da yaflayan Hatayl› birAlevi’nin, ABD Konsoloslu¤u taraf›ndandavet edilip, “Sünni devlettenmemnunmusunuz...”diye konuflmaya bafllad›¤›n›aktaran Sa¤lar, benzeri tekliflerinbirçok Alevi’ye yap›ld›¤› bilgisiniveriyordu. (12/02/05, Birgün) FikriSa¤lar’›n Alevi halka karfl› flovenistbir tutum içinde olmad›¤›yla birliktedüflünüldü¤ünde, uyar›c› bir örnektir.Gericilefltirmeye karfl›dinamiklerYukar›da özetledi¤imiz kesimlerinsald›r›lar› küçümsenemezse de,“dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”diyen, zulüm karfl›s›nda boyune¤mektense boynuna inen sat›r›tercih eden bir kültürün, gericilefltirilmesio kadar kolay de¤ildir. Nitekimbugün çok yönlü olarak, fiili, ideolojik,ahlaki ve kültürel olarak kuflatmaalt›nda olan Alevi halk, zulüm düzeninekarfl› en güçlü dinamik durumundad›r.Özellikle Alevi gençli¤i,devrimci mücadeleden koparma giriflimleribüyük oranda baflar›s›z kalm›flt›r.Keza; kültürün temel ö¤elerinioluflturan halk dayan›flmas› temelliyaflam biçimi kentleflme ve son y›llardakiideolojik sald›r›larla y›pranm›flolsa da, tümden yokedilememifltir.Devlet katliamlar› “unutal›m”ça¤r›lar›na karfl›n önemli bir öfkekayna¤› olmay› sürdürmektedir. Oligarflininsindirme politikalar›n›n vegerekti¤inde halklar› birbirine k›rd›rmaanlay›fl›n›n sürdü¤ü bugün,yeni Sivaslar’›n, Gaziler’in yaflanmapotansiyeli her zaman vard›r. Unutmamakve buna uygun bir zihinselve fiili haz›rl›k ise, önüne geçmeninyegane yoludur. Bunun somut ifadesiise, devrimci mücadele içinde örgütlenmektir.299 Temmuz 2006 / 60


Aleviler“Kimlik”mücadelesiKuflkusuz ki,bir halk›n yada inanc›n,kendi kimli¤ine uygun birflekilde yaflamas›, bunun güvencealt›na al›nmas›; demokratikmücadelenin bir unsurudur.Devrimciler, hak ve özgürlüklermücadelesi çerçevesindebu haklar› savunurlar, savunan kesimlerleiliflki içinde olurlar. Devrimcilerinmevcut Alevi kurulufllar›-na yaklafl›m› da bu çerçevededir, demokratikmücadelenin içinde yerald›klar›oranda.Ancak sorun burada bitmiyor.Çünkü, “kimlik mücadelesi”,egemen s›n›flarla as›lçat›flma noktas› olan s›n›fmücadelesinin üzerine ç›-kar›lmaya, yerine konmayaçal›fl›lmaktad›r. Reformizmin“sol 12 Eylül öncesinde kimlikmücadelesini tali gördü”gibi ifadelerle bafllay›p,“kimlik mücadelesini” teorilefltirdikleriörneklereson y›llarda bolca rastlayabilirsiniz.Aleviler ya daKürt halk› üzerindengelifltirilen bu söyleminalt›nda yatanmant›¤›, ulusalmücadeleyevurdu¤umuzda;karfl›m›za ç›kan,ulusal mücadeleninkimlik tan›nmas›ile s›n›rlanmas› olmaktad›r. “Kürtler’inhaklar›”, kimlik, kültürel haklarlas›n›rl›d›r. Düzenle icazet ba¤lar›n› koparmamagibi etkenlerin de pay› olmaklabirlikte, reformist kesimlerde“Kürt ulusunun kendi kaderini tayinhakk›”ndan hiç söz etmemelerinde,bu bak›fl aç›s›n›n etkisi büyüktür.Etnik, kültürel farkl›l›klar› kullanma,emperyalizm aç›s›ndan gelenekselbir politikad›r. Bu, kimizaman çok uluslu ve kültürlü ülkeleribölüp parçalama zeminiyap›l›rken, kimi zaman daemekçi halklar› as›l hedeftensapt›rma amac›yla gündemegetirilmektedir.“Kimlik mücadelesi”ninde, daha çok emperyalizmin küreselleflmesüreci ile birlikte yo¤un olarak gündemegetirilmesi, bu politikadan ba¤›ms›zde¤ildir. Bir yan› milliyetçili¤in k›flk›rt›lmas›nadayanan bu anlay›fl, dünya çap›ndada küreselleflmeci sol ve ayd›nlar taraf›ndanpompaland›. Immanüal Wallerstein,Bookchin, Hardt ve Negri, Noam Chomskygibi küreselleflmeci ayd›nlarda buna iliflkinörnekler görülebilir. Avrupa’daki göçmenleri,bulunduklar› ülkelerin “devrim” mücadelesinintemeline koyacak denli ileri gidenbu sivil toplumcu, Troçkist, küreselleflmeciayd›nlar, emperyalizmin solu sol olmaktanç›karma politikalar›n›n ideolojiktafl›y›c›lar› olmufllard›r. Örne¤in, bu politikalarsonucu yarat›lan örnekler sunularak“dünyada insanlar›n kendilerini ifade tarzlar›n›n›n,kimlikleflmelerinin sosyal/s›n›fsalolandan kültürel olana geçti¤ini” kan›tlamayaçal›flm›fllar ve bu durumu da “modernli¤inserüveniyle” ba¤lant›land›rm›fllard›r.Yani, s›n›f tan›m›n›n de¤iflti¤i, s›n›fmücadelesinin bitti¤i z›rval›klar› üzerindenteoriler gelifltirmifllerdir.Örne¤in bugün Avrupa soluna bak›ld›-¤›nda, kimlikler, kültürler üzerine yap›lanafl›r› vurgu, bu geliflimden ba¤›ms›z de¤ildir.Ayn› Avrupa solunun s›n›f mücadelesianlam›nda geldi¤i nokta ise içler ac›s›d›r.1980’lerin ikinci yar›s›ndan bafllayarak,1990’larda daha da yo¤unlaflan bu ideolojiksald›r›larda ön plana ç›kar›lan kavramlardanbiri olan “kimlik mücadelesi”, beraberinde“kimlik hareketleri” kavram›n› getirmifltir.Kimdir “kimlik hareketleri”? Örne¤in,Amerika'daki eflcinsel hareketleri,siyahlar›n demokratik hareketleri ya da genelolarak inanç ya da milliyet temelindekiaz›nl›k hareketleri birer "kimlik hareketi"olarak nitelenen hareketlerdir.Bugün de emperyalizm -belli bir s›n›rdatutmak kayd›yla- dünya çap›nda ideolojikolarak etkide bulundu¤u sol kesimler arac›-l›¤›yla, ülkemizde ise reformizm ve Kürtmilliyetçili¤i bunu yapmaktad›r. Yerli oligarflilerstatülerini koruman›n gere¤i, bumücadelelerin karfl›s›nda konumlan›rken,emperyalist burjuvazi aç›s›ndan, ulusalkültürelkimlik temelindeki mücadelelerhalk›n iktidar› için yürütülen s›n›f mücadeleleriile bütünleflmedikçe zarars›zd›r. Aksinedestekler gerekti¤inde. Zira bilirler ki,as›l korkular› olan, sömürü düzenlerine veher milliyetten, inançtan halklar›n yaflad›¤›309 Temmuz 2006 / 60


ac›lara son verecek olan s›n›f mücadelesiylebütünleflmeyen böyle birmücadele anlay›fl›, devrim mücadelesiniyavafllatan bir unsur ifllevi görür,kitleleri düzeniçi taleplerde s›-k›flt›r›r, iktidar› için mücadeleyi düflünemezhale getirir. Kimlik üzerindensiyaset yapanlar›n ortak paydas›,Alevileri kurulu düzenle bir flekildebar›flt›rma siyasetidir. Düzeniçili¤inkaç›n›lmaz sonucu olan budurum, oligarflinin de ayn› kimliksiyaseti üzerinden oynamas›na zeminsunmaktad›r. Basit kültürelhaklar ya da “falanca kimli¤i tan›-yoruz” manevralar›, düzenin as›l niteli¤ininkitleler nezdinde pusland›-r›lmas›na, kimi zaman tümüyle perdelenipkendini yoksullaflt›ran birgücü alk›fllamas›na kadar varan birçarp›kl›¤a hizmet edebilmektedir.Soruna Alevi halk›m›z aç›s›ndanbakt›¤›m›zda, bugün için tümüylebir “kimlik mücadelesi”ne kilitlenmesözkonusu de¤ildir. Elbette buyönde çeflitli kesimlerden çabalarmevcuttur. Tümüyle gerici bir roloynayan, Alevileri sa¤ partilere kadarsürüklemek isteyen Alevi bezirgan›kurum ve “ileri gelen ayd›nlar”olabilece¤i gibi, kendini solda tan›mlayankurulufllarda da bu çabamevcuttur. AB’dendestek alan(s›rt›n› dayamatavr›,oligarfliyehalklar›düflmanlaflt›rmadada kozvermektedir.Bölücülükpropagandalar›ndakullanmaktad›rlar)kimiAlevikurulufllar›n›n özellikle Alevi gençleridevrimci mücadeleye karfl› k›flk›rtmagiriflimleri, bu çabadan ba-¤›ms›z de¤ildir. Alevi kurulufllar›baz›nda, kendi mücadelelerini genelhak ve özgürlükler mücadelesindenayr› görmedikleri yönündeki söylemleryok mudur? Vard›r elbette.Devrimci etkinin daha yo¤un oldu-¤u kesimlerin genel tavr› budur. Birbaflka kesimin bu tür söylemleri ise,pratik karfl›l›¤›n› bulmaktan uzakt›r,söylem ya da en iyi ihtimalle “zihni”düzeyde kalmaktad›r.Gericilefltirmeye karfl›barikat›n yoluBugün için Alevi halk›m›z nezdinde,bu yaklafl›m›n sonuç alamamas›,çeflitli Alevi derneklerine üyeolsalar dahi, as›l olarak gözlerinindevrimci mücadelede olmas›n›n birçoknedeni vard›r.319 Temmuz 2006 / 60Bunlar›n bafl›nda; Alevi halk›m›-z›n devrimci hareketlerle olan tarihselba¤lar› gelmektedir. Düne nazaran,kitlesellik anlam›nda bir geriliyifloldu¤u do¤rudur, ancak bu durumAlevi halk›n “Kimlik mücadelesi”eksenine çekilmesinden çok,mücadelenin genel sorunlar›ndankaynakl› bir durumdur, di¤er etkendaha talidir.‹kinci etken ise, Alevi derneklerininkurulufl süreciyle ilgilidir. Sivaskatliam› ve Gazi Ayaklanmas›bu sürecin önemli faktörleridir. Heriki devlet katliam›na karfl› Alevihalk›n örgütlenme ihtiyac›, “kimlik”kayg›l› olmaktan öte, “bir olmadiri olma” anlay›fl› daha egemen olmufltur.Kald› ki, gerek kurulufl sürecindegerekse de gecekondu mahallelerinde,çeflitli kentlerde bu kurumlardaözellikle gençlik potansiyeliya devrimci hareketlerin içindedirya da bir flekilde iliflkilidir.Alevili¤in tarihsel geliflimi de,asl›nda siyasal bir öz tafl›r. Yaflad›¤›sorunlarda da, aya¤a kalk›fllar›ndada hep siyasal bir içerik olmufltur.Kimli¤ini kültürünü yaflama talebi,s›n›fsal konumlar› gere¤i, örne¤inyoksullu¤a isyanla bütünleflebilmifltir.Alio¤ullar› ya da zaman içindeanlam genifllemesiyle Ali taraftarlar›anlam›n› kazanan Alevilik, dinselgerekçelerden yola ç›k›p toplumsalbir yaflam tarz›na ulaflm›fl, islamiyetikabullenen topluluklarda egemendinsel görüfle ve bask›lara karfl› birinanç hareketi niteli¤ine bürünmüfltür.Ve yine zaman içinde istenildi¤ikadar gözden ›rak tutulmaya çal›fl›-l›rsa çal›fl›ls›n, s›n›flar savafl›n›n geliflmesi,halklar›n kendi iktidarlar›n›kurma çabas› içinde Aleviler, yüzy›llard›rsüren ezilmifllik ve d›fllanm›fll›klar›n›netkisiyle bu savaflahep aktif olarak kat›lm›fl ve en h›zl›siyasallaflan kesimlerden biri olmufllard›r.Cumhuriyet’le birlikte kapitalizmingeliflmeye bafllamas›, Alevitopluluklar›ndaki geleneksel ekonomikyaflam, üretim ve tüketim iliflkilerigiderek parçalanm›flt›r. Büyükflehirlerde ve Avrupa kentlerindekisanayi bölgelerinde büyük bir Alevinüfus oluflmufltur. Bu yay›lma veda¤›lma ile mevcut üretim iliflkilerineve kültürüne her gün daha fazlaeklemlenmifl ve düzeniçinde erimifllerdir.Bunun do¤al sonucu da mevcuts›n›flar savafl›nda Alevi olman›nötesinde de taraf olmak durumundakalmalar›d›r. Aksini düflünmek demümkün de¤ildir zaten. Çok geniflbir kesim ekonomik aç›dan gerileyerek,kent yoksullar› ordusuna kat›lm›flt›r.Bugün büyük kentleri doldurmuflolan gecekondularda dayoksul Alevi halk› çok büyük biroran oluflturmaktad›r.Tüm bu s›n›fsal, sosyolojik gerçeklerinüzerine ç›kar›lan, ondansoyutlanan bir “kimlik” mücadelesi,kaç›n›lmaz olarak Alevi halk›n kendigerçe¤ine çarpaca¤› gibi, bu çerçevedeelde edilecek hiçbir fley, sorunlar›n›nkayna¤›n› oluflturan düzendeciddi bir de¤iflimi getirmeyecektir.Öte yandan, Alevi halk›m›zayönelik bugün yönelen gericilefltirmetemelli sald›r›lar›n karfl›s›ndakurulacak en güçlü barikat da, ancakbu zeminde, s›n›f mücadelesi ilebütünleflme oran›nda mümkündür.


Sultanbeyli PSAKD Yönetiminin Görevden Al›nmas›“Bu Bilinçli Bir Komplo”Cemevi yapabilmek için AKP’libelediyeye karfl› verdi¤i mücadeleylegündeme gelen Pir Sultan AbdalKültür Derne¤i (PSAKD) Sultanbeylifiubesi, bir süredir tasfiyelerlegündemde. Dernek yönetimive Sultanbeyli halk›, cemevi temeliniatmalar›ndan bir süre sonra, GenelMerkez’in tasfiye karar›n› ö¤rendiler.Ne olmufltu da, PSAKDMerkezi onlar› görevden alm›flt›?Alevi kültürü ve geleneklerine uygunsuzdavran›fllar› m› olmufltu,rantç›l›k m› yapm›fllar, Alevili¤iyüzy›llard›r inkar eden devletle gizlianlaflmalar içine mi girmifllerdi?..fiube Baflkan› Sadegül Çavufl,Yönetim Kurulu Üyelerinden ‹smailfiahin ve Bayram Demirezenile, Genel Merkez taraf›ndan yönetimkurulu üyesi olarak atanan, ancakbu görevi kabul etmeyerek istifaeden Ercan Gümüfl ile görüfltük.Tüzük Çi¤nendiGörevden al›nman›zla ilgili fluanki durum nedir? Karara iliflkin ekaç›klama, gerekçe sunuldu mu?Herhangi bir girifliminiz oldu mu?Sadegül Çavufl: fiu anki durumflöyle: Ankara'ya gidildi. Genel baflkanlagörüflüldü fakat bizi muhatapalmad›, orada insanlar›n sordu¤usorular› cevaplad›. Bizi dinlemedi¤iiçin sorunuABF’ye (AleviBirlikleriFederasyonu)tafl›d›k. ABFaraflt›rma komitesikuracak.Sultanbeyli'nindurumunuaraflt›rmakvehakl› olan taraf›ortaya ç›-karmak için.Sadegül Çavufl G e n e lMerkez, ‘kamuoyuna ve flube baflkanlar›na’bafll›kl› bir aç›klama yay›nl›yor.Aç›klamada flube yönetiminin“geçici” olarak görevdenal›nd›¤›n› söylüyor. Fakat bize gönderdi¤igörevden alma karar› “geçici”de¤il, tamamen görevden almayayönelik. Bu iki aç›klama aras›ndabir çeliflki oldu¤unu görüyoruz.Bize sadece yaz› geldi herhangibir savunma sorulmad›. Ne toplant›lardane de baflka bir yerdebunlar› tart›flmad›lar. Tepeden inmebizleri görevden ald›lar. Nedeninisordu¤umuzda bizi muhatap almad›lar,nedeni sunulmad›.Görevden al›n›rken dahi tüzü¤euyulmad›. Tüzü¤ün 21. maddesi 1-C f›kras›n› okudu¤umuzda bunu görebiliriz.Bizden sonra yedek üyelerinyönetime gelmesi gerekir fakatonlar› da görevden alm›fllard›r. Davaaçt›k yürütmeyi durdurmak için,mahkeme devam ediyor. fiu andabiz görevimizi yap›yoruz, yeni gelen,merkezin atad›¤› yönetiminço¤u ise kendi iradesiyle istifa etmifllerdir.Genel Merkez’in bu do¤rultudayeni bir yönetim atamas› gerekirfakat bunu da yapmad›. GenelMerkez Yöneticisi Erdal Y›ld›r›m,“Defterleri teslim etmezseniz poliszoru ile gelir, al›r›z” dedi. Bizde “size yak›flan budur” dedik.“Defterleri alabilmeniz için gelipburadaki halka aç›klama yap›n” dedik.Ama gelmediler, Genel Merkezkimseyi göndermedi. Belediyeninyapamad›¤›n› Genel Merkez yapt›.Belediye bizim araçlar›m›z› 7 kereba¤lad›. Buna ra¤men bizler cemeviyap›m› için çal›flmalar›m›za devamettik, fakat Genel Merkez’in budavran›fl› çal›flmalar›m›z› durdurdu.AKP’li Belediye: Biz GenelMerkezle Anlaflt›kBeton arac›n› ba¤layan belediyeyiprotesto etmek için 25 May›s’ta107 kifli ile gitmifltik. Belediye baflkan›o zaman flöyle dedi; “Sizin genelbaflkan ak›ll› insan sen ortal›¤›provoke ediyorsun. Sen ç›k benhalk› ikna ederim. Biz Genel Merkez’le,yukar›daki 800 metrekarearsa üzerinde anlaflt›k."26 May›s’ta belediye baflkan›Ankara'ya gitti. 8 gün sonra (4 Haziran)görevden al›nd›k. 9 Haziran sabah›belediyeden gelen yaz›da, “inflaat›sökmezsiniz 1-5 y›l aras› cezaverilecek" deniyordu. Ertesi gün‹stanbul Valili¤i karar defterimize elkoyuyor. Sonraki gün savc›l›k biziifadeye ça¤›r›yor. Bunlar›n tesadüfolmad›¤›n›, bilinçli haz›rlanan birkomplo oldu¤unu düflünüyoruz.PSAKD'nin demokratik iflleyiflinas›ld›r? Karar ve denetim organlar›nas›l çal›fl›r?Genel Merkez’in demokratik biriflleyifli yoktur. Bunu Sultanbeylifiubesi’ni görevden alarak göstermifltir.Çal›flmayan, ifl yapmayan birflubeyi Genel Merkez’in görevdenalma yetkisi vard›r. Genel Merkezbu flubeyi disiplin kuruluna devreder,disiplin kurulu flubenin ya daüyenin savunmas›n› al›r, 30 güniçinde karar verir. Yani görevden almakarar›n› disiplin kurulu verir.Ama bize bu flekilde uygulanmad›.Yani bizler disiplin kuruluna ça¤r›lmadangörevden al›nd›k. Disiplinkurulunun yapmas› gerekenler;uyarma, k›nama, geçici ç›karma,üyelikten ç›karma...Neden savunman›z› alma gere¤iduymad›klar›n› aç›klad›lar m›?Olmad›. Böyle bir aç›klama yapmad›larflu ana kadar.Di¤er PSAKD flubelerinin tepkisine oldu bu tasfiye karfl›s›nda?Tepki gösterenler de oldu göstermeyenlerde. Karar› do¤ru bulmad›-¤›n› söyleyenlerin tepkisi de yeterlide¤ildi. Telefonla arad›lar, yanl›floldu¤unu söylediler. Desteklerinisözlü olarak bize ifade etmektenbaflka bir fley yapmad›lar. fiubelerinbu tasfiyeci karara karfl› pratik herhangibir tepkileri olmad›. Hepsi329 Temmuz 2006 / 60


sessizli¤ini korudu. Tüm flube baflkanlar›nayaz› yollad›k, gelin içimizdekisorunu çözelim dedik, amahiçbiri yanaflmad›. Çünkü flubelerbizlere karfl› herhangi bir tav›rdankaynakl› de¤il, tamamen GenelMerkez’in politikas›ndan kaynakl›,onlardan çekindikleri için bu teklifimizeyanaflmad›lar. Korkular›, kayg›lar›var. Bizler de bu politikay›teflhir etmek için bas›na ve halkayazd›¤›m›z bildirileri da¤›tt›k.Genel Merkez Cemevi ‹çinMücadeleden Kaçt›Sultanbeyli'de Cemevi yap›m›,belediyeyle, iktidarla bir çat›flmay›göze almay› gerektirdi. Sizin bunugöze ald›¤›n›z kamuoyunca biliniyor.Bu kararla bir ilgisi var m› sizce,bir icazetçilik mi sözkonusu?Evet, Genel Merkez mücadeledenkaçt›. Bugüne kadar hiçbir cemeviyasalarla yap›lmad›. YasalarAlevilere cemevi hakk› tan›m›yor.Sizler müslümans›n›z, müslümanlar›nibadet yeri camilerdir, mescitlerdirdiyorlar. Genel Baflkan Kaz›mGenç'in mücadele anlay›fl› yasalprosedürlerle s›n›rl›d›r. Ama yasalarAlevilere böyle bir hak tan›m›yor.Biz flunu çok iyi biliyoruz ki, cemevihakk›m›z› yasalarla de¤il mücadeleylealaca¤›z. Bu mücadelede"yasad›fl›" denilip tutuklanabilirizya da bir polis, belediye müdahalesinekarfl› koyarken yaralanabiliriz,ölebiliriz. Bu mücadele bedel ödemeyigerektiriyor. Yüzy›llard›r Alevilerbedel ödeyerek haklar›n› kazanm›flt›r.Kaz›m Genç bunu gözealamad›¤›ndan devletle karfl› karfl›-ya gelmekten korktu ve önümüzükesmek için elinden geleni yapt›, ensonunda da görevden ald›. Görevdenalmas›n›n en somut nedeni bumücadeleyi göze alamamas›d›r.Komplolar› ÇökmüfltürAhlaka ayk›r› ifle alet olamamGenel Merkez’in yönetim kuruluna atad›¤›, fakatbu görevi kabul etmeyerek istifa eden Ercan GümüflGörevden alman›n nedeni nedir sizce?Ercan Gümüfl: Genel Merkez’in Sultanbeyli yönetimini pasifize etmekistemesidir bir nedeni. Bir nedeni de iktidar›n ve belediyenin burada cemeviyap›m›na karfl› oldu¤undan kaynakl›, Genel Merkez de bafl›n›n a¤r›mamas›için belediye ile anlaflma yaparak birtak›m komplolarla yönetimi alm›flt›r. Benimdüflünceme göre bu arsa üzerinden rant sa¤lamak isteyen gruplar var. Vebunlar belediye ile birlikte buradaki arsan›n cemevi yap›lmamas› için u¤rafl›-yorlar. Genel Merkez de buna alet oluyor.Yeni atanan yönetimde siz de vard›n›z, istifa ettiniz. Neden?Burada yap›lan iflin do¤ru olmad›¤›n›, ortada bir haks›zl›k oldu¤unu düflündüm.Görevi kabul etmenin orada bulunan arkadafllara ve o halka sayg›-s›zl›k oldu¤unu düflündüm. Yap›lan ifl ahlaka ayk›r› ve hukuksuzdur. Beni debuna alet etmek istediler. Ama buna izin vermedim.‹ktidarlar her zaman kendisi gibi düflünmeyenlere engel olmaya çal›flm›flt›r.Buradaki Alevi örgütlenmesine engel olmak istiyorlar. fiu andaki iktidarSultanbeyli'yi kendi kaleleri olarak görüyor ve buna karfl› her türlü oyunu oynuyorlar.Komplonun bundan ba¤›ms›z oldu¤unu düflünmüyorum. Bundansonra Genel Merkez’den bir beklentimiz yok. Bugüne kadar buradaki çal›flmalaradestek olmad›lar. Biz yap›lacak çal›flmalar› halk olarak yapmal›y›z.Cemevitemeliengellemelerera¤menkararl›l›ksonucuat›labilmifltiSizler de görevden al›nd›n›z, sizcenedir gerçek neden?‹smail fiahin: Toplum ad›na yap›lanmücadelenin önünü kesmekiçin yap›lm›flt›r. Genel Merkez kendiç›karlar› için cemevi yönetimininilerlemesini istememifltir. Kendi politikalar›için ve iktidarla karfl› karfl›yagelmemek için yönetimi görevdenalm›flt›r. Buradaki çal›flmadanmevcut iktidar rahats›zd›r. Kaz›mGenç’de iktidarla iliflkilerini bozmamakiçin bizi yönetimden alm›flt›r.Cemevi arsas› üzerinde büyükbir rant var. Kaz›m Genç ve GenelMerkez buna alet oluyor.Bayram Demirezen: Biz yönetimolarak göreve bafllad›¤›m›z andanitibaren Genel Merkez’in ç›karlar›naters düfltü¤ümüz için bir tak›mkomplo ve oyunlarla bizi görevdenald›lar. Ve bunun için komikgerekçeler öne sürdüler. Alevi kültüründeböyle bir fley yoktur.Bundan sonra nas›l geliflir?‹smail fiahin: Genel Merkezbundan sonra hiçbir fley yapamaz.Komplolar› çökmüfltür. En kötü ihtimalflubeyi feshetme yoluna gidecektir.Ancak bizler yönetim ve Sultanbeylihalk› olarak cemevimiziyapaca¤›z.339 Temmuz 2006 / 60


12 Temmuz’da öldük, yenilmedik122 fiehit verdik, yine yenilmedik...15 y›l geçti 12 Temmuz1991’den bu yana. Baz›lar›n›n “polisleDevrimci Solcular aras›nda birdüello” gibi gördükleri 12 Temmuz’unTürkiye halklar›na ve devrimcilerekarfl› aç›lan büyük bir savafl›nilk büyük sald›r›lar›ndan birioldu¤u bugün art›k çok daha aç›k.‹rili ufakl› nice 12 Temmuz yaflad›ko günden bu yana. “Bize ölümyok” dedik, “Öldüler yenilmediler”dedik, “Katletseniz de, bayra¤›m›zülkemizin her taraf›ndan dalgalanacak”dedik, “Kahramanlar ÖlmezHalk Yenilmez” dedik... Dedik,her biri bir dönemin, her biri bizibiz yapan ideolojimizin ve her biridünyan›n Türkiyesi’nde devrim içinsavaflman›n gerçe¤iydiler.Büyük düfllerimiz, büyük ideallerimiz,büyük hayallerimiz ve büyükbir iddiam›z var. Ama direniflve savafl sözkonusu oldu¤unda aslahayalci olmad›k. Tam tersine, ayaklar›m›z›,dünyan›n ve ülkemizingerçekleri üzerine bast›k s›ms›k›.Çünkü gerçeklerden koptu¤umuzda,iddiam›z› gerçeklefltirme flans›-m›z da olmayacakt›. Gerçe¤i bilmek,kabul etmek ve iddial› olmak,birbirini tamaml›yordu. Türkiyegerçe¤ini yanl›fl tahlil edenlerin hayallerinigerçeklefltirme flanslar› dahabafltan yokedilmifl demekti. fiöyleyazd› devrimci hareket 12 Temmuz’unard›ndan:"12 Temmuz emperyalizm ve oligarfliyekarfl› ciddi bir iktidar savafl›nahaz›rlanan devrimci hareketimiziniç savafl süreci boyunca alabilece¤idarbelerden sadece biridir.12 Temmuz'dan daha büyük kay›plar›göze almadan yola ç›kan birhareketin zaten 'büyük oynamak' gibibir güç ve iradesi olamaz."Dünyan›n her yan›nda böyle geliflmifltidevrimler. Bizde, dünyan›nTürkiyesi’nde farkl› olmas› için birneden var m›yd›? S›n›flar mücadelesininhüküm sürdü¤ü her kar›flüzerinde, devrimcilik bedel ödemeyigerektiren bir nitelik iken, bizdeneden ve nas›l farkl› olabilirdi ki?Hele ki, emperyalizmin, 20. yüzy›-l›n tümünde rastlanandan daha fazlahukuku ve adaleti ayaklar alt›na ald›¤›,pervas›zlaflt›¤› bir dünyada,devrimci olmak, devrim iddias›n›sürdürmek, sosyalizmi savunmak,“12 Temmuz'dan daha büyük kay›plar›”göze almadan mümkün olabilirmiydi?‹flte emperyalizmin yoketme vetasfiye sald›r›s›na karfl› Büyük Direnifl’te122 flehit verdik. Gerekirsedaha da verece¤iz. Mesele flu ki, bukadar büyük bir sald›r›ya, kapsaml›bir kuflatmaya karfl›, devrim iddias›-n› sürdüren bir güç ve iradenin sahibiyiz.Tarihe bakt›¤›n›z zaman, ilk gözünüzeçarpanlardan biri, o günekadar sürüp geldi¤iniz yoldur. O yoluMarksist-Leninist bir anlay›flla vesosyalist bir cüretle yürüyenler, dönüpbakt›¤›nda görür ki, yol engebeli,dolambaçl›d›r ama yolda yürüyenlerindo¤rultusunda en küçük birsapma yoktur. Tarihin durmaks›z›nkarfl›m›za ç›kard›¤› engelleri aflacakgüç ve iradeyi gösteremeyenlerinise, kendi tarihlerine bakt›klar›ndagörecekleri, zig-zaglar, sapmalar veistikrars›zl›klard›r. Kimileri dönüpbakt›¤›nda, o yolu görür ama o yolüzerinde kendilerini göremezler. fiuveya bu yöne sapm›fl, tarihin o an›-n›n, aflamas›n›n gerektirdi¤i siyasiöngörüyü veya bedel ödeme cüretinigösteremedikleri için o anda yolund›fl›na savrulmufllard›r.Tarihin adeta çevresinde flekillendi¤ibu yol, devrim yoludur. 12Temmuzlar, 17 Nisanlar, 19 Aral›klar,Büyük Direnifller, bu yol üzerindedir.Bu yol, ideolojik, politik, stratejikpek çok aç›dan tan›mlanabilir.Herkes ona baflka bir ad verebilir.Ama e¤er ayn› yoldan sözediliyorsa,hiç kimsenin reddedemeyece¤iözellikleri vard›r o yolun. Yine 12Temmuz sonras› dedi¤imiz gibi:“Savafl ve ölüme haz›r olma, bizimsiyasi amaçlar›m›za ulaflman›nbirer gere¤idirler. Siyasi amac›m›z›,insanlar›m›za güzel, adaletli, demokratik,sömürünün ve bask›n›nolmad›¤› bir gelecek yaratmak olarakifade ediyoruz. Bu politik amaçlar›m›zaulaflmak için ölmek gerekti¤inde,çat›flmay› ve ölümü, Temmuzflehitleri gibi elimizde silah›-m›z, dilimizde sloganlar›m›z vemarfllar›m›zla onurlu bir flekildekarfl›lamaya haz›r olmam›z gerekti-¤ini söylüyoruz.” (Bize Ölüm Yok,syf: 26)Bu yol, buna haz›r olabilenlerinkararl›l›kla ve dosdo¤ru yürüyebilece¤ibir yoldur.Önder yoldafllar›m›z, kadrolar›-m›z, militanlar›m›z, bulunduklar›üsler kuflat›ld›¤›nda iflte bunun içinkurflun ya¤murlar› alt›nda umudunbayra¤›n› dalgaland›racak, tilililerçekecek, kan›n›n son damlalar›ylaumudun ad›n› duvara nakfledecek vekatliamc›lara “as›l siz teslim olun!”diyecek kadar haz›r, metanetli, iddial›ve cüretliydiler.Mesele asla ve asla, basit anlam›ylakorkakl›k ve cesaret meseleside¤ildir. “Savafla ve ölüme haz›r olmaktan”sözeden devrimci hareket,hemen peflinden flunu ekliyordu:“Ancak bu, her fley demek de¤ildir.Bir Marksist-Leninist için politikamaçlar›na hizmet edecek tarzdakendini savafl için donatmak esast›r.”(BizeÖlüm Yok, syf: 26)Haz›r olmak ve kendini donatmak,birbirine ba¤l›yd› zaten. Ancakkendini politik amaçlar› do¤rultusundadonatabilenler, savafla ve ölümede haz›r olabilir ve ancak savaflave ölüme haz›r olanlar, o politik349 Temmuz 2006 / 60


amaçlar› gerçeklefltirme do¤rultusundabir mücadele sürdürebilirlerdi.12 Temmuz 1991, nas›l bir dönemedenk düflüyordu dünyada ve ülkemizde,hat›rlayal›m ve hat›rlatal›m12 Temmuz flehitlerinin o meydanokuyan tav›rlar›n›n öyle bir dönemiçinde ne anlama geldi¤ini:“Do¤u Avrupa ve Sovyetler Birli¤i'ndeLenin'in, Stalin'in heykelleriy›k›l›r, sosyalizmin bayra¤› delinir,kurumlar› da¤›t›l›r, kazan›mlar› birbir yok edilir ve inançs›zl›k yay›l›rken;12 Temmuz savaflç›lar›n›nMarksist-Leninist tutumu, ihanetdalgas›na karfl› kurulan devrimcibir barikat anlam›na gelir. Onlar›nkuflatma alt›ndaki gür sesleri, Küba'da‘sosyalizmden dönmeyece¤iz’diyenlerin onurlu sesine kat›lm›flt›r.”(Bize Ölüm Yok, syf: 30-31)12 Temmuz’da sosyalizmi savundukkurflun ve bomba ya¤murlar›alt›nda. Kurflun ve bombalar üzerimizeya¤arkenkurdu¤umuzbarikatlarda,bedenlerimizitutufltururkensavundu¤umuzyine ayn›yd›ve hâlâ ayn›-d›r.“Onlar› yitirmekbüyük birkay›psa, onlar›nan›lar› bu kay›ptanonlarca, yüzlercekez daha büyükbir devrimcimirast›r” demifltik12 Temmuz flehitlerimizinard›ndan.Büyük Direnifl, bumirasa sahip ç›kman›nkan›t›, onlar›nan›lar›n› yaflatman›nonurudur.Düflman hâlâ ayn›,Türkiye gerçe¤ihâlâ ayn›. 12 TemmuzKatliam›’n›n ard›ndankatilleri "Hepinizitebrik ediyorum,gözlerinizden öpüyorum" diyerekkutlayan ‹stanbul Emniyet MüdürüMehmet A¤ar, flimdi baflbakanl›¤atalip. 12 Temmuz 1991’in Baflbakan›Mesut Y›lmaz, ayn› görev içinyeniden ortal›¤a düflmüfl. Ve ortal›kA¤arlar, Y›lmazlar’dan geçilmiyor.Tarih, dünden bugüne nerede oldu¤unuzugösterir size. Biz o tarihebakt›¤›m›zda, onun en parlak sayfalar›ndagörüyoruz destanlar›m›z›.12 Temmuz’a bakt›¤›m›zda bugünügörüyoruz. Bugüne bakt›¤›-m›zda 12 Temmuz’u görüyoruz.Yolun bir ucunda Niyaziler, ‹bolar,Sabolar, Sinanlar, Faz›llar var tümö¤reticilikleriyle. Yolun bugünündeNiyaziler’in, ‹bolar’›n, Sabolar, Sinanlar,Faz›llar’›n ö¤rencileri var;ustalar›n› aflmaya çal›flan.Onlar›n ö¤rencileri, dünyada veülkemizde, tarihte efli benzeri görülmemiflbir direnifl yaratt›lar. Efli görülmemiflbir barikat kurdular emperyalizminsosyalizmi yoketme sald›r›s›nakarfl›. Efli görülmemifl bir fedakârl›klasavafl›yorlar barikatlarda.“Bize ölüm yok” diyerek devrediyorbayra¤›n› barikatta düflen direniflçi.Son nefesini verirken “al›n band›mbir baflka yoldafl›m›n aln›nda parlamayadevam edecek” diyor “yaölüm, ya zafer” kararl›l›¤›yla.“Sosyalizm öldü” 盤l›klar›n›nher yan› sard›¤› 1991’in 12 Temmuz’unda,Niyaziler, “her kurflunda,her sloganda, her düflüflümüzde yoksulbir Afrikal›n›n, Asyal›n›n, LatinAmerikal›n›n, Ortado¤ulunun yüre-¤indeki kurtulufl umudunu güçlendirdi¤imiz”bilinci ve misyonuyla direndiler.Dünyan›n dört bir yan›naumudu yay›yoruz yine. “Siz bize örnekoluyorsunuz!” diyor emperyalizmintecriti alt›nda yaflayanlar. Umutbu; yeflertmesi, büyütmesi, yaflatmas›kolay de¤il. Çok emek istiyor, çoksab›r istiyor, çok bedel istiyor.Fakat yafl›yor iflte umut. O emekverildi¤i, o büyük tahammüle sahipolundu¤u, o bedeller ödendi¤i içinyafl›yor. Umut yaflad›¤› için ve onlar,12 Temmuz’da ölümsüzleflenler,umudun yaflayaca¤›ndan emin olduklar›için “bize ölüm yok” dediler.Tarih üzerindeki o yolda, iki iradek›yas›ya çarp›flmaya devam ediyor.Emperyalizm ve oligarfli, 12Temmuzlar’la, 19 Aral›klar’la, hücrelerlebize iradesini kabul ettirmeyeçal›fl›yor; onun iradesini kabuletmek demek, yoldan ayr›lmak demek.Düflman›n dayatmas›, “bu yoldayürümekten vazgeçeceksiniz yada öleceksiniz!” diye karfl›m›za ç›-k›yor. Bizim irademiz, “ya sosyalistdüflüncelerimizle yaflayaca¤›z, yada bu yolun üzerinde ölece¤iz” diyor.Ama asla bu yoldan dönmeyece¤izdiyor irademiz. Dönmüyoruz.‹rademiz, devrimimizin, halk›m›-z›n, sosyalist yar›n›m›z›n gücünütemsil ediyor. Bu iradeyle, ölülerimizibir bayrak gibi tafl›y›p bu yoldayürümeye devam ediyoruz.Çünkü savafl›n ve ölümün içiçegeçti¤i bu yol, 12 Temmuz flehitlerimizinyolu, Büyük Direnifl flehitlerimizinyolu, zafer yoludur.359 Temmuz 2006 / 60


...6 Nisan...10 Nisan...25 HaziranBir kentin utanç günleri“Huzurunu bozmak istiyorlarTrabzon’un”; böyle bir klifle yap›flm›flTrabzon’u yönetenlerin a¤›zlar›na.Düflünmeyen, sorgulamayaninsanlar da etkileniyor bu klifleden.“Huzur” denilen nedir, bozmakisteyen kim, onlar›n hiç yeri yok bukliflede. 6 Nisan, 10 Nisan 2005’te,25 Haziran 2006’da, linç giriflimleriylebu flehrin tarihine yaz›lanutanç verici sayfalar, bu klifleylehakl› gösterilebilir mi!Oligarflinin “huzur”dan ne anlad›¤›n›biliyor bu ülke. “Huzur” sa¤lamakiçin yap›lan 12 Eylül Darbesi’ndenbiliyor. Onlar›n gözünde“huzur”lu yer, herkesin susturuldu-¤u, kimsenin haks›zl›klara, adaletsizliklere,sömürüye, zulme itirazetmedi¤i bir yerdir. ‹flte Trabzon’uda bu hale getirmek istiyorlar. Haks›zl›klara,adaletsizliklere karfl› ç›-kan cüretli bir ses oldu¤u için TA-YAD’l›lar› “huzuru bozmakla” suçluyorlar.Nas›l “huzuru bozmufl” TA-YAD’l›lar? Meydan Park’ta “KahrolsunAmerikan ve Avrupa Emperyalizmi”diye hayk›rm›fllar.“Irak’ta iflgale hay›r” demifllerorada. “Tecrite Son Verin” diyepankart açm›fllar. Zamm›, zulmü, iflkenceyielefltiren bildiriler da¤›tm›fllar.Bir flehri güzellefltiren, o flehrindürüst, namuslu, ahlakl›, haks›zl›klaraboyun e¤meyen, zalimin karfl›-s›na dikilme cesareti gösteren onurluinsanlar›d›r. Bir flehir ne zaman kiböyle insanlardan yoksun kal›r, nezaman ki böyle insanlar susturulur,o flehir iflte o zaman Ç‹RK‹NLEfi‹R!Hiçbir flehrimizin çirkinlefltirilmesineizin vermeyece¤iz. Bu ülkedesömürü ve zulüm oldukça, haks›zl›klar,adaletsizlikler oldukça,katliamc›lar›n, soyguncular›n, k›flk›rt›c›lar›n,emperyalizmin “milliyetçi”etiketli uflaklar›n›n huzurunubozmaya devam edece¤iz.‘Huzur’un düflmanlar›:Linççiler, polis ve onlar›n destekçileriPolisin gözü önünde darp suçunuiflleyen linççilerdir. Demokratikbir hakk›n kullan›m› engellemek suçunuiflleyen linççilerdir. Ama polisbir tek linççiyi gözalt›na bile almay›p,TAYAD’l›lara sald›rmakta, onlarabiber gaz› s›k›p coplamakta, biryere kapat›p orada iflkence yapmaktad›r.Polis, linççilerin yapt›¤›ndandaha fazla fliddet uygulam›flt›r TA-YAD’l›lara. “Sivil” görünümlü linçgiriflimini, devletin resmi linci izlemifltir.Bu mu devlet ad›na “güven-369 Temmuz 2006 / 60li¤i” sa¤lamak? Böyle olmad›¤› güngibi aç›k. Polis linççilere “dost”,adaleti, özgürlü¤ü savunanlara düflmand›r.Polisin bu aç›k tavr›na ra¤men,devletin polisine hâlâ tek söz söylemeyen,üstelik polise “kurtar›c›”rol yükleyen herkes (baflta burjuvamedya olmak üzere), baya¤› biryalanc› ve linççilerin orta¤›d›r.Amac›na ‘tam’ulaflmayanbir k›flk›rtma25 Haziran’daki linç sald›r›s›,devletin linç politikas›na devam etti¤inigösterdi¤i kadar, ayn› zamandabir “k›flk›rtman›n” da geri tepmesidir.TAYAD’l›lar, geçen hafta yapt›klar›aç›klamada buna dikkat çekerekflunlar› belirttiler.“Geçen y›l 6-10 Nisan tarihlerindeyaflanan linç giriflimindensonra çal›flmalar›m›z sonucundaprovokatörün polis ve devlet oldu¤uTrabzon halk›na anlat›lm›flt›r, buçal›flmalar›n sonucudur ki 25 Hazirantarihinde çevrede bulunan insanlarsald›r›ya kat›lmam›flt›r. Sald›r›y›sarhofl oldu¤u anlafl›lan faflistbir serseri bafllatm›fl ve yine polisingetirdi¤i yaklafl›k 15 kifli sald›r›yakat›lm›flt›r. Sald›r› esnas›nda etraf›galeyana getirmek için çabalayansivil polisler baflar›l› olamay›nca


arkadafllar›m›z› zorla MeydanPark’ta bulunan tuvalete sokmufl velinç güruhu toplamaya çal›flm›flt›r,yine baflar›l› olamay›nca ‘kahramanpolis’i oynamak için arkadafllar›m›z›kurtar›yormufl flovu yapmayaçal›flm›fllard›r... Yaflanan olay›nözeti bu kadard›r.”Polis oraya bir grup daha faflisti,mafyac›y› y›¤abilir, daha kalabal›kbir “linç güruhu” oluflturabilirdi. Yineyapabilirler. Mesele bu de¤il.Mesele, kendi ekme¤inin peflindeolan, namusuyla yaflayan, saf inançmilli duygular tafl›yan s›radan insanlar›nbu k›flk›rtmalara gelmemesidir.Trabzon halk›n›, a¤z› lefl gibikokan sarhofl faflistler, mafyac›larde¤il, k›flk›rtmalara gelmeyenlertemsil ediyor.Trabzon halk›! Linççileri,k›flk›rt›c›lar› tecrit edin! Onlar›n yalanlar›na,aldatmalar›na prim vermeyin.Bak›n linç güruhunun bafl›n›çekenlere; ayyafllar, faflist mafyac›-lar, flovenist k›flk›rtmalar›n yaratt›¤›rant› geçim kap›s› yapanlard›r. Bukadar pislik biraraya geliyorsa, yap›laniflin “temiz bir ifl” olmas›mümkün müdür? Linççiler, emperyalizminuflaklar›, Trabzon halk›n›kand›rmay› baflard›klar› ölçüde,flehriniz kirlenecek, lekelenecektir.?‹flte provokatör:Ad›: HikmetMesle¤i: Polis25 Haziran tarihindeki sald›r›y›da bizzat polis örgütlemifltir. Ad›n›nHikmet oldu¤unu ö¤rendi¤imizTMfi’de görevli sivil polis, 6 Nisan2005 tarihindeki linç girifliminde oldu¤ugibi 25 Haziran tarihindeki aç›klamada da aktif rol alm›fl ve insanlar›k›flk›rtmaya çal›flm›flt›r.Savc›l›¤a Not: Evet, burada bir “güvenlik görevlisini” hedef gösteriyoruz.Fakat bu köfledeki haberden ne yaz›k ki savc›lara bir “dava konusu”ç›kmaz. Çünkü B‹R‹NC‹S‹; sözkonusu “güvenlik görevlisi”nin soyad› bellide¤il. Resmi yok. Yani “hedef gösterme” fiilinin unsurlar› eksik. ‹K‹NC‹S‹;yasa “terörle mücadele eden güvenlik güçlerini hedef göstermeyi” suçsay›yor. Burada sözkonusu olan ise “terörle mücadele eden” de¤il, bizzatkendisi büyük bir flehrin meydan›nda terör yaratan, olay› önleyen de¤il, olayç›karan bir güvenlik görevlisidir.Bu anlamda, sözkonusu sivil polis flahs› bizden önce savc›lar›n araflt›r›pa盤a ç›karmas› ve hakk›nda ifllem bafllatmas› gerekmektedir!Trabzon halk› ve herkes, sorun,bak›n, AKP iktidar› uzun zamand›rsüren linç sald›r›lar› karfl›-s›nda ne yap›yor? Son sald›r› karfl›-s›nda ne yapt›?.. Önceki say›m›zda“Linçlerin sorumlusu AKP’dir”demifltik. Aradan bir hafta geçti.Usulen bir “k›nama” aç›klamas› veya“gereken yap›lacak, soruflturulacak”türünden bir aç›klama bileyoktur. AKP, geçen sürede, linçpolitikas›na ve linççilere deste-¤inin ‘tam’ oldu¤unu göstermifltir.Linççilerin bu ülkenin hükümetive bu ülkenin ordusu, polisitaraf›ndan korundu¤u bir ülkede,halk›n hiçbir yerde huzuru ve güvenli¤iyok demektir. Linçlerin, faflistsald›r›lar›n durdurulmas›n› iktidardan,polisten bekleyenler dahaçok beklerler. E¤er bu ülkenin yaflanacakbir ülke olmas›n› istiyorsak,faflizmin resmisinin de, sivilinin dekarfl›s›na dikilerek, haklar›m›z› veözgürlüklerimizi difle difl savunarakbunu kendimiz sa¤layaca¤›z.Bu kez de Samsun'da bir rahip b›çakland›Soru: Meczuplar neden hep devletin gösterdi¤i ‘hedef’lere yöneliyor?Trabzon’da bir rahibin öldürülmesinden sonra, bukez de Samsun'daki ‹talyan Katolik Kilisesi'nin RahibiPierre Brunissen’e sald›r›ld›. 2 Temmuz’da gerçeklefltirilenb›çakl› sald›r›da rahip kalças›ndan yaraland›.Son dönemde neredeyse her olay› “aman büyütmeyin,turizmimiz olumsuz etkileniyor” tavr›yla örtbas etmegayretinde olan AKP hükümeti ve burjuva medya,rahibe sald›r› olay›nda da ayn› tavr›n› sürdürdü.Zaten, klasik aç›klama da haz›rd›: Sald›rgan flizofrenbiriydi, yani o da bir meczup’tu. Fakat flu soru halaaç›ktad›r: fiizofrenler, psikopatlar, meczuplar niyehiç mesela bir iflkenceci polise, bir devlet yetkilisineyönelmiyor da, oligarflinin k›flk›rtmalar›yla hedef halinegetirdiklerine sald›r›yor? Rahibe sald›r›dan, flovenizmi,“kendinden olmayan” herkesekarfl› düflmanl›¤› k›flk›rtanlar sorumludur.‹slamc›, “ulusalc›” düzen güçleri,emperyalizme karfl› gerçek birmücadeleye giriflmiyor ama flovenizmialabildi¤ine k›flk›rt›yorlar. Halk›n emperyalizmetepkilerini, ülke içindeki “yabanc›lara”, Kürtler’e, ayd›nlara,devrimcilere yöneltiyorlar. Ayyafl serserileri,mafya çetelerini, psikopatlar› alçakça sald›r›lar› içindolduruyor, kullan›yorlar.K›sa aral›klarla iki rahibe yöneltilen sald›r›, bu ülkeninyöneticilerinin “hoflgörü ülkesiyiz” sözünün boflbir fliflinme oldu¤unu da göstermiyor mu? “Kendindenolmayan herkese düflman” olan faflistlere dur diyelim!379 Temmuz 2006 / 60


‘Sol’da da ‘huzuru’ bozulanlar m› var?Çözüm ‘alanlara ç›kmamak’ m›?Trabzon’da 25 Haziran 2006’dagerçeklefltirilen linç giriflimi sonras›nda,ülke genelinde tüm devrimcidemokratik çevreler, ayd›nlar sald›-r›y› elefltirdiler do¤al olarak. AncakTrabzon’da “sol” ad›na baz› farkl›sesler de yükseldi.Gerçekte Trabzon’daki baz› solkesimler, geçen y›lki linç sald›r›lar›sonras›nda da baz› tereddütlü, olumsuz,icazetçi, korkak tav›rlar alm›fllard›.O günlerde, her zamanki grupçu,rekabetçi mant›k içinde sald›r›y›sadece “TAYAD meselesi” olarakgörmeleri, körlük, subjektivizm vb.diye de¤erlendirilebilirdi. Fakat bugünlinç sald›r›lar›n›n niteli¤i, nas›l,hangi amaçla sürdürüldü¤ü konusundaher fley aç›kça ortadayken, butav›rlar nas›l izah edilecek?Önce Trabzon’daki baz› sol kesimlerintavr›na iliflkin TAYAD’l›lar›n“Devrimci Demokrat Kurumve Kiflilere” bafll›¤›yla yapt›¤› aç›klaman›nbaz› bölümlerini geniflçeaktarmak istiyoruz.***TAYAD’l›lar ‘sol’a soruyor:Elefltirilmesi gereken kim?“25 Haziran 2006 tarihinde ilimizdebas›n aç›klamas› yapan TA-YAD’l›lar’a yönelik yap›lan faflistsald›r›dan sonra çeflitli tart›flmalaryafland›. Bu tart›flmalara ve bize yönelikyap›lan suçlamalar› cevaplamakistiyoruz.TAYAD kampanyas› bünyesindeyaklafl›k bir ayd›r iki haftada birMeydan Park’ta bas›n aç›klamas›yap›yoruz. 25 Haziran tarihinde yaflanansald›r› d›fl›nda di¤er aç›klamalar›m›zdahiçbir sorun yaflanmam›flt›r.25 Haziran tarihindeki sald›-r›y› da bizzat polis örgütlemifltir.(...) Ülkemizde 6 y›ld›r devameden bir direnifl var, tarz›n› be¤enirsinizbe¤enmezsiniz, ölüm orucudirenifli devam ediyor. F Tipi hapishanelerinkapat›lmas› talebiyle devameden ölüm orucu eylemindebugüne kadar 122 insan hayat›n›kaybetti... Bizler de TAYAD’l› Ailelerolarak ölümlere dur demek için6 y›ld›r canla baflla u¤rafl›yoruz.Trabzon’da defalarca bas›n aç›klamas›,bildiri da¤›t›m›, afifl asma tarz›ndaeylemlerimiz oldu, belirli dönemlerdeilimizde açl›k grevi veölüm orucu da yap›ld›. Bu eylemlers›ras›nda defalarca sald›r›ya u¤rad›k,gözalt›na al›nd›k, tutukland›k.... Tecritin kald›r›l›p ölümlerin durdurulmas›için bugüne kadar yapt›klar›m›z›bundan sonra da yapaca¤›z.Trabzon’da son yaflanan sald›r›-dan bizi sorumlu tutan çevrelervar, kimi dost görünümlü, kimiaç›ktan düflman. Trabzon ValisiHüseyin Yavuzdemir yapt›¤› aç›klamadayine bizi suçlu göstermifl, sald›rganlar›ve polisi aklamaya çal›flm›flt›r.(...) Trabzon’da ç›kan KaradenizGazetesi sald›r›n›n bafl›n› çekiyor,Karadeniz Gazetesi yazarlar›ndanMurat Taflk›n ve M. As›mGüner olaylardan sonra yazd›klar›yaz›larla halk› k›flk›rtmaya çal›flm›fllard›r.Trabzon SDP ‹l Baflkan› MusaYavuzy›lmaz yapt›¤› aç›klamadasuçlu olarak bizleri göstermifl, oradasald›ran faflist grubun ve olaylar›yönlendiren polisin hiçbir suçu yokmuflgibi tüm suçu bizde ve yapt›¤›-m›z aç›klamada bulmufltur. Yine ayn›kifli ‹HD’de yaflanan tart›flmadamuhatap olmamas›na ra¤men sald›rganbir tav›r sergilemifl ve “bizonlara (linç güruhuna) benzemeyiz”diyerek tehditte bulunmufltur.Sosyalist oldu¤unu iddia eden birpartinin il baflkan› böyle tav›r sergilerse,bize sald›ran faflistlere diyecekbir fleyimiz kalmaz!Trabzon ‹HD ve ÖDP yapt›klar›bas›n aç›klamas›nda sald›ranlar› k›-namaktan çok bizlerin de sald›r›da25 Haziran 2006Trabzon Meydan Park›pay›m›z oldu¤unu ve bu olaylar›niflimize geldi¤ini vurgulam›fllard›r.Bu sald›r› TAYAD’a yönelik de¤ildir,bu sald›r› haklar ve özgürlüklermücadelesi veren herkese karfl›d›r.Bizi böyle elefltirenler yar›n ayn›alanda ayn› kiflilerin sald›r›s›na u¤rayabilirler,polisin ve faflistlerinbahanesi bitmez, “hani bayra¤›n›znerede, niye slogan att›n›z, pankart›n›zniye k›rm›z›, gözünüzün üstündeniye kafl›n›z var...” bunlar saçmasapan bahanelerdir ve her zamanböyle bahaneler bulabilirler. Buyüzden k›nanmas› ve elefltirilmesigereken polisin ve faflistlerin yapt›-¤› sald›r›d›r, TAYAD de¤ildir.Çeflitli köfle yazarlar› ve demokratikkitle örgütü temsilcileri “siz deç›kmay›n alana” diyorlar, insanlar›nölmesini izleyemeyiz, o alandalinçte olsak, öldürülsek de yine ç›-kaca¤›z, gerçekleri anlatmaya devamedece¤iz. Meydan Park’ta yaflananlar›nsorumlusu biz de¤iliz,provokasyonu örgütleyen polis vesald›ran faflistler sorumludur.Yine büyük tart›flmalara yolaçan[bir olay da] ‹HD’de yap›lan bas›naç›klamas›nda polise karfl› ald›¤›-m›z tav›rd›r. ‹HD insan haklar› ihlallerineu¤rayan insanlar›n geldi¤ibir kurum olmas› gerekirken bir iflkencecipolisin bas›n aç›klamas›nakat›ld›¤› bir kurum olmas›na her zamanitiraz ederiz ve edece¤iz de.Orada tart›flt›¤›m›z ve aç›klamayakat›lmas›n› istemedi¤imiz kifli bizleredefalarca iflkence yapm›flTMfi’de görevli bir sivil polistir. Biriflkencecinin insan haklar› kuru-389 Temmuz 2006 / 60


munda yeri yoktur, olmamal›d›r da.‹flkencecilere her zaman ve her yerdetav›r almaya devam edece¤iz, bu konudayap›lacak hiçbir demagoji yoktur,sözkonusu kifli bir iflkenceciyseyap›lacak tek fley ona tav›r almakt›r.Trabzon TAYAD’l› Aileler olarakdost ve düflmanlar›m›za bir kezdaha sesleniyoruz, tecrit kald›r›lanakadar mücadelemiz devam edecek.Ne sahte dostlar›m›z›n sald›r›lar› nede düflman sald›r›lar› bizleri y›ld›ramaz,do¤ru bildi¤imiz yoldan yürümeyedevam edece¤iz. Demokratikkitle örgütlerini tecrit konusunda dahaduyarl› olmaya ve hakk›m›zda yap›landemagojilere tav›r almaya davetediyoruz.”***Ad› geçenlerin TAYAD’l›larabir aç›klamas› olmal›d›r!TAYAD’l›lar›n aç›klamas›n›nüzerine eklenecek fazla bir söz yoktur.“Sol” ad›na, dahas› “sosyalistlik”ad›na sergilenen tav›rlar, tek kelimeylevahim’dir.Ve bu noktada, geriye, linç sald›r›-lar›n›n bafllang›c›na dönmek gerekir.O zaman da “sol” ad›na sergilenenbuna benzer olumsuz tutumlar, soldatart›fl›lmam›fl, mahkum edilmemifltir.fiunlar› o zamandan belirtmifltik:“Sol hem de¤erlendirme hatalar›yapt›, hem de pratik tav›r gelifltirmedeeksik kald›. (...) Sald›r›ya, benmerkezcili¤inve grupçulu¤un buland›rd›-¤› bir gözle bakmak, ‘bizim ilgimizyok’ gibi apolitik bir tutum sergilemek,‘Atatürk’e yaslanma ihtiyac›duymak, devletin ‘güvenlik kuvvetlerini’alk›fllamak, bunlar devrimcili¤i,sosyalistli¤i bir yana b›rak›yoruz,DEMOKRAT bir tutumun göstergeleride¤ildir.” (Ekmek ve Adalet, 1May›s 2005, say›: 156)O zaman haftalarca tart›flmaya,solun gündeminde tutmaya devam ettikkonuyu. Yukar›daki al›nt›n›n ertesihaftas›nda “bu kepazelik tart›fl›lacakm›?” diye sorduk. Ve flu ça¤r›y›yapt›k:“Bir fley olursa “sahiplenmeyece¤inibelirten bu demokratl›k tart›-fl›lmal›d›r.Bunu görmezden gelenler, bu tavr›meflrulaflt›r›rlar. Devrimcili¤in,demokratl›¤›n içinin biraz daha boflalt›lmas›nahizmet ederler. Toplant›-da yeralan ve almayan tüm sol kesimleri...tart›flmaya ça¤›r›yoruz.‘Tekil’, ‘yerel’ diye düflünme yan›lg›s›nadüflmeden, bu anlay›fl›nüzerine gidilmelidir.” (Bkz. Ekmekve Adalet, 8 May›s 2005, say›: 157)Sonraki hafta yine devam ettik.“Olaylar yerel, zihniyet merkezi” diyerekbir ça¤r› daha yapt›k: “Sorunflu veya bu hareketin sorunu de¤ildir.Sorun tüm solun sorunudur. Tüm solbu tav›rlar› k›namal›, mahkum etmelidir.”(Bkz. Ekmek ve Adalet, 15May›s 2005, say›: 158)Sonuç?Bu tav›rlar tart›fl›lmad›¤›, mahkumedilmedi¤i için yeniden ortayaç›kabiliyor. Mahkum edilmedi¤i için,faflistlere karfl› mücadele etmeyenSDP’nin il baflkan› ç›k›p, TAYAD’l›-lar› tehdit etmeye yelteniyor.Tecritte 122 ölümü seyrettikleriyetmiyormufl gibi, sorumsuz bir piflkinlikleseyretmeyenleri suçlamayakalk›fl›yorlar.ÖDP, SDP ve ‹HD, Trabzon’daortaya ç›kan bu çarp›k tav›rlar›n›mahkum etmeli, tav›rlar›n›n özelefltirisinivermeli ve linç sald›r›lar›n›nkarfl›s›nda bir devrimci gibi, bir demokratgibi durmas›n› bilmelidirler.Bu gruplar, boyun e¤erek, sinerek,“uslu sol” görünümü vererek mifaflist sald›r›lar› püskürteceklerini san›yorlar?Soruyoruz bu gruplara: Binalar›nakapan›p kalarak, mücadeleyi tatilederek, zulme, sömürüye karfl› eylemlerindenvazgeçerek mi bozacaklarlinç provokasyonlar›n›?Ne öneriyorlar mesela Trabzon’dakiTAYAD’l›lara? Baflka yerdekiTAYAD’l›lar tecrite karfl› ç›ks›nama siz ölümleri seyredin... Tav›rlar›-n›n baflka anlam› yok. Peki yar›nher yer Trabzon olursa???Trabzon ÖDP ve SDP, bu soruyabir cevap, TAYAD’l›lara bir aç›klamaborçludur!399 Temmuz 2006 / 60Trabzon Valisi’neSuç Duyurusu‹zmir Barosu avukatlar›ndanNoyan Özkan, Trabzon Valisihakk›nda suç duyurusunda bulundu.Avukat Özkan, linççileri koruyupTAYAD’l›lar› suçlayanaç›klamalar› nedeniyle, Vali HüseyinYavuzdemir'le ilgili soruflturmaaç›lmas› için ‹çiflleri Bakanl›¤›'nabaflvurdu. Özkan, valininsözlerinin “linç giriflimlerinecesaret verip teflvik etti¤ini,görevini kötüye kulland›¤›n›”belirtti¤i baflvurusunda, linç giriflimineneden olan kifli ve kurumlar›nsaptanmas›n›, valininuyar›lmas›n›, iddialar hakk›ndamülkiye müfettifli görevlendirilmesiniistedi.“Götürmeyin bizimadamlar›m›z›...”Kemal Kerinçsiz ve çetesi, 6Temmuz’da TESEV taraf›ndandüzenlenen bir toplant›dayd›laryine. TESEV, Avrupac› bir kurulufltur,bu yönüyle elefltiriyi fazlas›ylahakeden bir kurumdur.Ama Kerinçsiz Çetesi asl›ndabuna de¤il, bu ülkenin gerçeklerinin-milyonlarca Kürt yoksulununköyleri yak›larak yerlerindenzorla göç ettirilmesinin- dilegetirilmesini engellemek içinoradayd›lar.A¤›zlar›ndan salyalar ak›tarakba¤›r›p ça¤›rd›lar, hakaretlerettiler, en son yumruklar›yla sald›r›yageçtiler. Polis ancak o zamanusülen ve lütfen onlar› salond›fl›na ç›kard›. ‹flte o aflamada,güruhtan biri polise flöyle ba-¤›rmaya bafllad›: “Götürmeyinbizim adamlar›m›z›, onlar budevlet için u¤rafl›yorlar.”Bu söz, s›rt›n› devlete yaslay›psald›r›lar düzenleyen provokatörlerin,linççilerin ruh haliniçok net bir biçimde ele veriyor.


Linç terörü tecriti herkeseanlatmam›za engel olamazTAYAD’l› Aileler geçen haftadüzenledikleri tecriti protesto eylemlerinde,ayn› zamanda Trabzon’dayaflanan linç giriflimini delanetlediler ve oligarflinin faflistlerikullanarak örgütledi¤i bu teröre boyune¤meyeceklerini hayk›rd›lar.*Samsun’da da Açl›k GreviSamsun’da da iki TAYAD’l› 29Haziran’dan itibaren Süresiz Açl›kGrevi’ne bafllad›.Hacer Örgülü ve Merve Yavuzeylemlerini, Hürriyet Mahallesi SüleymaniyeCaddesi Sefa SokakNo:4 Kat:2'deki evde sürdürürken,eyleme bafllad›klar› gün bir bas›ntoplant›s› düzenlediler. Merve Yavuz,"bu zulmü sansürleyerek, halktansaklayarak çözemezsiniz. Elbettetecrit duvarlar›n› parçalay›p,sansürü delece¤iz. Tüm bu zulüm,sömürü ve bask› politikalar›na karfl›süresiz açl›k grevindeyiz" dedi.Kentte her hafta oldu¤u gibi, 1Temmuz’da da oturma eylemi yap›ld›.Süleymaniye Geçidi'nde"Tecrite Son” ve "Bu ‹nsanlar ÖlmesinDiye Açl›k Grevindeyiz” yaz›l›iki pankart aç›ld›. Hacer Örgülüve Merve Yavuz da "Tecritin Kald›-r›lmas› ‹çin Açl›k Grevindeyiz" yaz›l›önlükleri ile eyleme kat›ld›lar.*AKP Tecrite Son Ça¤r›lar›Karfl›s›nda Sa¤›r!Di¤er kentlerde süren açl›k grevlerive protesto eylemlerinden baz›-lar› flu flekilde:‹zmir'de TAYAD’l› Aileler 21.haftada da Konak Kemeralt› giriflindetecriti anlatmaya devam ettiler.Sevgi Saymaz Onurumuzdur, BehiçAflç› Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤luOnurumuzdur” sloganlar› at›-lan eylemde konuflan Sebahattin Filazo¤lu,Buca Forbes Girifli’nde açl›kgrevine devam ettiklerini hat›rlatarak,“bizler oradakieylemimize ve buradakiaç›klamalar›m›za tecrit Samsunson buluncaya kadar devamedece¤iz. Bugün Buca Forbes’ted›flar›da devam eden açl›kgrevimizin 40. günündeyiz" dedi.AKP iktidar›n›n tecrite son ça¤r›lar›nakulaklar›n› t›kamas›na de¤inenFilizo¤lu, “Fakat Günefl Balç›klaS›vanmaz. ‹ktidar kabul etse deetmese de, bu ülkede 6 y›ld›r devameden tecrit ve buna karfl› her flekliylesüren çok güçlü bir direnifl var!”fleklinde konufltu. Aç›klaman›n ard›ndan,Sivas Kapal› Hapishane’detek kiflilik hücrede tutulan NurselDemirdövücü'nün gönderdi¤i tecritianlatan mektubu okundu.Açl›k grevinin parkta sürdü¤üyerlerden olan Hatay’da da oturmaeylemlerinin 19.’su 30 Haziran’dayap›ld›. Ulus Meydan›'ndaki eylemde,devrimci tutsak Rabbena Hanedar’›ntecriti anlatan mektubu okunurken,"Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum.Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun” pankartlar› aç›ld›. Aç›klamay›yapan Niyazi Harnubo¤lu,Trabzon’daki linç giriflimini hat›rlatarak,“AKP hükümeti, tecrit sorununuçözece¤i yerde tecrite karfl›mücadele eden TAYAD'l›lara azg›ncasald›r›s›n› sürdürüyor. BuradanAKP'ye bir kez daha sesleniyoruz:Bu tür sald›r›larla tecrit gerçe¤inigizleyemez, 122 ölümü saklayamazs›n›z”dedi. Kendilerinin de 30 gündürAntakya Büyük Park›'nda açl›kgrevi yapt›klar›n› belirten Harnubo¤lu,“sald›r›lar bizim tecritekarfl› mücadelemizi engelleyemeyecektir”diye konufltu.*Yurtd›fl›nda açl›k grevlerive eylemler sürüyorYurtd›fl›nda TAYAD Komite’ninça¤r›s› ile gerçeklefltirilen süresizaçl›k grevleri sürerken, çeflitli eylemve etkinliklerle, direniflin sesive oligarflinin tecrit zulmü Avrupakamuoyuna ulaflt›r›l›yor.‹sviçre TAYAD Komite, BaselBarfüsserplatz Meydan›’nda 29 Haziran’dabir gösteri yap›p bildiri da-¤›tt›. Eylem, ayn› zamanda, Türkiye'yeiade amaçl› tutuklanan Erdo-¤an Elmas içindi. TAYAD Komite'ninde içinde oldu¤u "Erdo¤an E.Özgürlük Komitesi" pankart aç›pbildiri da¤›tarak imza toplad›.Bu arada, 30 günlük açl›k grevinisürdüren Cemal Altu¤, Önder Alkayave Musa Karakufl’u ziyareteden, Sosyal Demokrat Parti BaselKanton Milletvekili Mustafa At›c›ile Ulusal Parlamento’da D›fl ‹liflkilerKomisyonu üyesi MilletvekiliDr. Remo Gysin, 29 Haziran’da, eyleminsürdü¤ü Basel Kültür Merkezi’neziyarette bulundular. Her ikimilletvekili de, bu konuda giriflimdebulunacaklar›n› ifade ettiler.‹sviçre Basel’de bir baflka eylemise, açl›k grevindeki TAYAD Komiteüyeleri taraf›ndan Filistin halk›için yap›ld›. ‹srail’in sald›r›lar›n› 29Haziran’da Basel Filistin ile Dayan›flmaKomitesi ile birlikte Barfüsserplatz’dadüzenledikleri eylemleprotesto ettiler. Eylemde “Yaflas›nFilistin Halk›n›n Mücadelesi” dövizleritafl›nd›.Almanya Köln’de, ifl sözleflmelerininiptaline karfl› grevde olan,Ver.di Sendikas›’na ba¤l› Köln otobüsfloförlerini ziyaret eden TAYADKomite üyeleri, iflçilerin direniflinedestek verirken, ölüm orucu üzerinede iflçilere bilgi verdiler. 28 Haziran’da,Köln - Ebertplatz'dan patronlar›nmerkezine yürüyen iflçilerburada miting düzenlediler. Berlin'deise, direnifli anlatmak içinstand aç›ld›. Bush’un Almanya’ya409 Temmuz 2006 / 60


Hapishanelerde TECR‹T Var !TECR‹TTEN... Edirne F Tipi Hapishanesi’ndenAli OsmanKöse’nin 4 Haziran 2006tarihli mektubundan:“....Önümde bir dilekçevar: Konusu flöyle: “Ezansesinin yüksek, rahats›z edici flekildeyay›n yap›larak ezan›n iflkencearac› olarak kullan›lmas› hakk›nda...”Öyle yüksek sesle yay›n yap›-yorlar ki... Ve öyle uzun sürüyorki... T›pk› cunta koflullar›ndaki kakafonilergibi... fiimdi sürekli de¤ilHABERLERCunta ‘‹stiklal Marfl›’ ileiflkence yap›yordu, AKP ezanlasadece. Hele bir sabah ezan›n›nsesi var ki... Ezan 04.40 gibi bafll›yor.En az 10-15 dakika sürüyorolmal›... Cumhuriyet Baflsavc›l›-¤›’na “ezan sesinin iflkence arac›olarak kullan›lmas›ndan vazgeçilmesi”ve “ezan sesini iflkence arac›olarak kullananlar hakk›nda suçduyurusu” içerikli [dilekçeler yazd›m].Bir ara san›r›m ar›za yapm›flt›,bir hafta kadar sesi ç›kmam›flt›.O günler d›fl›nda müthifl rahats›zedici... Tabi sabahlar› da ezan sesiiflkencesi sonras› uyumak hiçmümkün olmuyor.”El ifli faaliyetindenmen cezas›!Önceki hafta Sincan FTipi’nde tutulan Cem Göçer’inyapt›¤› el iflleri hakk›nda“örgütsel motifler” tafl›d›¤›gerekçesiyle imha karar› verildi.Kendisine de 1 ay el ifli “faaliyetindenmen”!!! cezas› verildi.K›r›klar F Tipi’nde bir tutuklufelç edildi‹zmir K›r›klar 2 No'lu FTipi Cezaevi'nde müebbethapis hükümlüsüBayram Kaymak, tedaviiçin götürüldü¤ü hastanede yanl›fli¤ne sonucu felç edildi.Adalet Bakanl›¤› konuya iliflkin(sorumlulu¤unda olmas› gerekeninsanlar› katletmeyi politika olarakbenimsedi¤i için olsa gerek) sorumlulukduymam›fl olacak ki, fluana kadar hiçbir aç›klama yapmad›,soruflturma yapmad›.gelece¤i 13 Temmuz için de ça¤r›laryap›ld›. Wuppertal flehir merkezindede 29 Haziran günü yüzlerce bildirida¤›tan TAYAD Komite üyeleri,daha sonra Frederich Engels’inevini ziyaret ettiler.Fransa'n›n Paris baflta olmaküzere çeflitli kentlerinde afiflleme vebildiri da¤›t›m› hafta içinde devametti. Hafta sonu ise standlar aç›ld›.Paris'te 30 Haziran’da TürkiyeliGöçmen Dernekleri ve TAYAD Komite’nindüzenlemifl oldu¤u kampanyay›ve ölüm orucu direniflinidesteklemek için Strasburg St. DenisMeydan›’nda bir aç›klama yap›ld›.Eylemde "Türkiye’de 6 y›lda122 tutsak öldü. Sorumlusu Türkiyedevleti ve Avrupa Birli¤idir" pankart›aç›ld›. Ayn› gün dernek lokalindeDevrimci Demokrasi, At›l›mve ‹flçi Köylü okurlar›, açl›k grevcileriniziyaret ettiler.1 Temmuz’da, Paris'teki 30 günlükaçl›k grevine destek olmak amac›yla,5 Cephe taraftar› ile 2 DevrimciDemokrasi okuru ve 2 ‹flçiKöylü okuru ikifler günlük açl›kgrevine bafllad›lar. Ayn› gün Paris'inmerkezi meydanlar›ndan Les Halles'depankart as›larak stand kuruldu.Bildiriler da¤›t›lan etkinli¤e ‹flçiKöylü ve Devrimci Demokrasiokurlar› da destek verdiler. Akflamsaatlerinde ise, K›z›lbayrak okurlar›açl›k grevcilerini ziyaret ettiler. Ziyarets›ras›nda Paris Gençlik Grububir müzik dinletisi verdi.‹ngiltere'nin baflkenti Londra'daise, açl›k grevinin yan›s›ra, merkezibölgelerde bilgilendirme standlar›,bildiri, afifl, toplant›lar ve pankartasma faaliyetleri devam ediyor. 30Haziran'da üç ayr› yere "TürkiyeHapishanelerinde 122 ‹nsan ÖldüDuydunuz mu? Türkiye’de TecriteKarfl› Süren Ölüm Orucu 6. Y›l›nda"yaz›l› pankartlar as›ld›. 1 Temmuz’daise, ‹ngiliz BBC binas›önünde, temsili hücre yerlefltirenTAYAD Komite üyeleri, ölüm orucundayaflam›n› yitirmifl insanlar›nuluslararas› sansüre karfl›BBC önünde eylemresimlerinden oluflan bir pano veda¤›t›lan bildirilerle tecriti duyurdular.Ayn› içerikte bir eylem de CoventGarden Meydan›’nda yap›ld›.Avusturya’da da 30 günlük açl›kgrevi ile birlikte yap›lan baz› eylemlerflöyle: 27 Haziran’da Viyana’dabildiriler da¤›t›ld›. 28 Haziran’dakentin birçok bölgesine afifllemeleryap›ld›. Açl›k grevcileri, 30Haziran’da, Filistin halk›na destekiçin yap›lan eyleme “‹srail EmperyalizminDeste¤iyle Katlediyor’ yaz›l›önlükleriyle kat›ld›lar.419 Temmuz 2006 / 60


Armutlu halk› birkez daha sokaklardayd›.Otoyol yap›-m› bahanesi ile evlerininy›k›lmas›na karfl›ç›kan 5 bin kifli, 1Temmuz günü çevremahallelerden gecekonduemekçilerininde kat›l›m› ile oto yolflantiyesinin yap›ld›¤›Fatih Sultan MehmetArmutlu’yu y›kt›rmayaca¤›z!Köprüsü'ne yürüdü.AKP iktidar›n›n gecekondulara yönelik sald›r›lar› sürerken, Armutlu halk›,evlerini y›kt›rmama kararl›l›¤›n› bir kez daha gösterdiler. Armutlu son duraktatoplanarak, “Baflbakan fiafl›rma Sabr›m›z› Tafl›rma, Halk›z Hakl›y›zKazanaca¤›z, Hakl› Davam›z›n Onurlu Mücadelesinde Yol Yap›m› Ad› Alt›ndaYap›lmak ‹stenen Y›k›mlara Karfl›y›z” yaz›l› pankartlar tafl›yan binlercekifli, sloganlarla flantiyeye yürüdü.Talep ve öfkelerini dile getiren dövizler de tafl›yan halk, imar ve ›slahplanlar› yap›lana kadar mahallelerinde bir tek evi dahi y›kt›rmayacaklar›n›hayk›rd›. “Zengine Yol Yoksula Zulüm Olmaz, Filistin'i Y›kan ‹srail Armutlu'yuY›kan AKP” dövizleri ve ‹stanbul'un 12 belediye baflkan›n›n kaçakvillada oturdu¤unu gösteren küpürleri tafl›yarak, AKP’nin gerçek yüzünüteflhir eden halk›n öfkesine karfl›, yüzlerce polis flantiyeyi korumaya ald›.Burada Armutlu Mahalle Konseyi ad›na aç›klama yapan Mustafa Ayr›ç,AKP hükümetine seslenerek, “Ne çabuk unutuldu gecekondulara verilen vaatlerleal›nan oylar. fiimdi tüm vaatler yalan oldu” dedi. Tayyip Erdo¤an'›ngecekondululara iliflkin olarak söyledi¤i, “Gecekondular s›rt›m›zda bir urdurbunu söküp atmal›y›z” sözünü hat›rlatan Ayr›ç, “As›l ur olanlar, yetimhakk› yiyenler, ülkenin tüm kaynaklar›n› emperyalist iflgalcilerepeflkefl çeken yerli iflbirlikçilerdir” diye konufltu. Tüm gecekondu halk›na“gelin birlik olal›m” diye seslenen Ayr›ç’›n konuflmas›n›n ard›ndan, gecekonduyoksullar› sloganlarla eylemlerine son verdiler.Armutlu ve çevre mahallelerden yafll›, genç, çocuk, sakat, türbanl› binlercekiflinin yerald›¤› eyleme, birkaç ay önce y›k›mlara direnen Derbent halk›da destek verdi.Limter-‹fl’ten valilik önünde eylemLimter-‹fl Sendikas› üyesi tersane iflçileri, 30 Haziran’da‹stanbul Valili¤i önünde yapt›klar› eylemle, tutuklubulunan Limter-‹fl Genel Baflkan› Cem Dinç ile E¤itim Uzman›Kamber Sayg›l›'n›n serbest b›rak›lmas› istediler. Çeflitlisendika ve DKÖ’ler taraf›ndan desteklenen eylemde"TMY Fiilen Uygulan›yor, Sendikac›lar Tutuklan›yor. Sendikac›laraÖzgürlük, TMY'ye Hay›r" yaz›l› pankart tafl›nd›.Sendika ad›na aç›klama yaparak söz, eylem, örgütlenmehakk› önündeki engellerin kald›r›lmas›n› isteyen Limter-‹flÖrgütlenme Uzman› Levent Akhan, bask›lar›n mücadeleleriniy›ld›ramayaca¤›n› söyledi.Bakanl›¤a siyah çelenkHakim ve savc›lara yap›lan %40'l›k zammakarfl›n, memurlara zam verilmemesiniprotesto eden BES üyeleri, 29 Haziran’daAdalet Bakanl›¤›'na siyah çelenk b›rakt›lar.Ankara 1 ve 2 No’lu fiubeler’in eylemindekonuflan 1 No’lu fiube Baflkan› ‹brahimÖzger, "Ad› d›fl›nda, emekçiler aç›s›ndan,uygulad›¤› tüm politikalar› kara olanAKP hükümetinin, bölücü emek düflman›uygulamalar›na devam etti¤ini” söyledi.Seyhan içisi yürüdüSeyhan Belediyesi’nde iflten at›lan taflerontemizlik iflçileri, her hafta oldu¤u gibi buçarflamba da ‹nönü Park›’nda topland›lar.‹fle al›nmalar› talebini yineleyen iflçiler, buradan“Seyhan ‹flçisi MENSA ‹flçisi OmuzOmuza, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›ylabelediye binas›na yürüdü. ‹flçilerad›na konuflan Osman Kutgi, “Biz ifle dönmek,çal›flanlar ise at›lmamak için birleflerek,özellefltirmeye, iflten atmalara karfl›bir cephe kurmak zorunday›z” dedi.SCT grevine destekMersin’de grevde bulunan SCT Filtre Fabrikas›iflçilerini ziyaret eden KESK ve D‹SK’eba¤l› sendika yöneticileri, iflçilere erzak yard›m›ndabulunurken, mücadelelerini sonunakadar destekleyeceklerini ifade ettiler.D‹SK/Tekstil Bossa fiubesi, E¤itim-Sen ve Genel-‹flflube baflkanlar›, iflçilerin örgütlü bulundu¤uBirleflik Metal-‹fl’i 1 Temmuz günüziyaretlerinde, tüm Mersin ve Tarsus halk›n›bu direnifle destek vermeye ça¤›rd›lar.Duman Deri’de direniflTuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’nde kurulubulunan Duman Deri’den haziran ay›sonunda iflten at›lan iflçiler, fabrika önündedirenifle geçtiler.Patronun “siparifl alamad›m” bahanesini önesürerek, 4 iflçiyi iflten atmas› ve iflten atmalaradevam edece¤ini söylemesi üzerine bafllayandireniflte, Deri-‹fl üyesi iflçiler, direnmektekararl› olduklar›n› söylediler.429 Temmuz 2006 / 60


Sözgençlikte:Gençlik kamp›nadavetimizdirAdaletsizli¤in,haks›zl›¤›n eflitsizli¤inher geçengün büyüdü¤ü,yeni TMYyasalar›yla haklarve özgürlüklerinbask›-larla k›s›tlanarak yokedilmek istendi¤i bir süreciniçindeyiz. Bir yandan yüz binlerce iflçi, memur, köylüIMF programlar›na mahkûm edilirken di¤er yandanonlar›n çocuklar›, yani bizler YÖK disiplin yönetmelikleriyle,iflsizlikle, polisiyle bask› alt›na al›n›p susturulmakisteniyoruz.Gençli¤in halk için bilim halk için e¤itim diye,iflsizli¤e açl›¤a son diye hayk›ran sesi hep susturulmakistendi. Egemenler gençli¤i ‘80 öncesinin deneyimi›fl›¤›nda yozlaflt›r›lmas›, ›slah edilmesi gererkenbir topluluk olarak gördü.Ne yapm›flt› ki gençlik, tehdit olarak görüyordu?Gençlik; üniversitelerde, liselerde gerici, fafliste¤itime karfl› ç›k›yordu. Gençlik; mahalleleri, sokaklar›saran faflist çetelere karfl›, yozlaflmaya karfl› direnifliörgütlüyordu. Gençlik; halk›n en önünde ba-¤›ms›z bir ülke için mücadele veriyordu.‹flte bunun için ›slah edilmeliydi. Dürüstlük, namus,onur, özgürlük, mertlik kavramlar›na burun k›-v›rmal›yd›lar. Dilleri, düflünceleri, giyimleri, iliflkilerigençli¤i gençlik yapan ne varsa de¤iflmeliydi. Bununiçin iflkencehanelere tafl›nd›, olmad›. Alkol bata¤›na,birahanelere, kafe barlara diskolara gömülmeye çal›fl›ld›.Tek amaç düflünceyi unutsundu. Unutmal›yd›haklar›n›, do¤ru ve güzel olan›. Aslolan yeni kuflaklar›nbeyinlerinde hapishaneler kurmakt›. Her fleybuna göre ince planland›. Ve uyguland›.Yine de baflaramad›lar.Bütün bu yozlaflt›rma, kimliksizlefltirme politikalar›nara¤men gençli¤in direnen yan›n› yokedemediler.‹flte bizler bu do¤rultuda DEV-GENÇ'ten ald›¤›m›zmirasla kurduk GENÇL‹K FEDERASYONUMUZU.Miraslar›na sahipç›karak Ba¤›ms›zTürkiye içinmücadele ettilerGençli¤in taleplerininsesi oldularAmac›m›z tüm gençli¤itek bir çat› alt›nda birarayagetirmek. Hem gençli-¤in hem de ülkemizin yaflad›¤›sorunlara çözümbulmak, elimizden al›nmayaçal›fl›lan haklar›m›ziçin mücadele etmektir.12 Eylül’den sonra yayg›nlaflt›r›lanapolitiklefltirme,örgütsüzlefltirme vecan al›c› noktalardan biriolan yozlaflt›rma politikalar›ndanen çok gençliketkilendi. Federasyonumuzukurarken de ifadeetmifltik; düzenin yozlaflt›rmave apolitiklefltirmesininkarfl›s›nda alternatif kültürümüzle var olaca¤›-m›z›.Bütün bir e¤itim ö¤retim y›l› boyunca soruflturmalara,bask›lara, gözalt›lara, okuldan at›lmalara,tutuklamalara karfl› yapt›¤›m›z protestolarla, etkinliklerle,okudu¤umuz aç›klamalarla, örgütledi¤imizkampanyalarla anlatt›k gerçekleri. Oynanan oyunlararkas›ndaki amaçlananlar› anlat›p, çözümün örgütlenmektengeçti¤ini söyledik.2005-2006 e¤itim y›l›n›n bitti¤i flu günlerde flimdide Gelenekselleflen 4. Yaz Kamp›m›z› yapaca-¤›z. Bir yanda e¤lence ad› alt›nda ahlaks›zl›¤›n kolgezdi¤i, ç›lg›nl›k ad› alt›nda kendinden geçercesinehoplan›p z›pland›¤a ya da içki masalar›nda s›z›l›p kal›nd›¤›,köpük partilerinde kendini bilmez bir flekilde"dans" edildi¤i düzenin sundu¤u e¤lence kültürü,yani kültürsüzlü¤ü ve ahlaks›zl›k sunuluyor. Herkesinkendi dünyas›na hapsoldu¤u düflünmekten üretmekten,paylafl›mdan uzak bir “tatilin” karfl›s›nda busene 4.sü olan yaz kamp›m›z› yapaca¤›z. 10 günlüktatil kamp›yla e¤lenirken ö¤renecek, hep beraberbir fleyler üretirken kolektivizmi yaflataca¤›z. Kampsüresince ülkemizin dört bir yan›nda kurulu derneklerimizdengelen arkadafllar›m›zla türküler söyleyerek,halaylar çekerek, horon teperek, efe oyunlar›ndadiz k›rarak, hep birlikte kendi kültürümüzle, geleneklerimizle10 gün geçirece¤iz.Düzenin adeta tek seçenek olarak gösterdi¤i yoz,bencil, ahlaks›zl›klar›n diz boyu oldu¤u "e¤lence"nintek seçenek olmad›¤›n›, kendi kültürümüzle düflünerek,üreterek ve paylaflarak e¤lenebilinece¤ini,mutlulu¤un yoz e¤lencelerden, bencillikten de¤il,üretmekten ve kolektivizmden geçti¤ini bir kez dahagösterece¤iz. Düzenin istedi¤i bofl beyinli birgençlik olmayaca¤›m›z› göstermek için; 8-18 Temmuztarihleri aras›nda Çanakkale-Ayvac›k ilçesineba¤l› Küçükkuyu Beldesi’nde bulunan Do¤a KampAlan›’ndaki kamp›m›za tüm genç arkadafllar›m›z davetlidir.Gençlik Federasyonu439 Temmuz 2006 / 60


28 Haziran’da ‹.Ü. Ö¤renci KültürMerkezi'nde bulunan Halk BilimKulübü'nde Gençlik Derne¤i üyesiGünay Da¤ faflistlerin sat›rl› b›çakl›sald›r›s›na u¤ram›flt›. Ülkü Ocaklar›’ndangelen ve “okulun reisleri”diye adland›r›lan faflistler, GünayDa¤'› takip ederek Halk Bilim Kulübü'negirer girmez sald›rm›fl veDa¤, iki kolundan ve bafl›ndan sat›r,b›çak darbeleri ile yaralanm›flt›.Sald›r› ertesi günü Ö¤renciKültür Merkezi önünde‹stanbul Gençlik Derne¤iüyeleri taraf›ndan protestoedildi. "Faflizmi Döktü¤üKanda Bo¤aca¤›z" pankart›n›naç›ld›¤› eylemde "Bask›larBizi Y›ld›ramaz, KahrolsunFaflizm Yaflas›n Mücadelemiz"dövizleri tafl›nd›.Aç›klamay› yapan Harika Y›lmaz,sald›r›ya iliflkin bilgi vererek flunlar›söyledi:"Her gün faflist sald›r›lar yafl›-yoruz. Y›llard›r tek tek devrimci demokratö¤rencilere pusu at›lmas›na,devrimci ö¤rencilerin kaç›r›larakiflkence ile öldürülmesine, 16 Martkatliam›na ve bugüne dek yaflad›¤›-m›z tüm sald›r›larda, önde ellerindesat›r, b›çak, döner ve silahlar›yla449 Temmuz 2006 / 60faflistler, arkalar›nda ad›m ad›m onlar›koruyan polisleri görüyoruz.”Bas›n›n “sa¤ sol çat›flmas›” haberlerinielefltiren Y›lmaz, bu sald›-r›lara gençli¤in boyun e¤meyece¤iniifade etti. Günay Da¤’›n da kat›ld›¤›eylem, "Ö¤renciyiz Hakl›y›zKazanaca¤›z, Kahrolsun FaflizmYaflas›n Mücadelemiz” sloganlar›ile sona erdi.Gençlik faflist teröre boyun e¤meyecekSakarya:Faflist Sald›r›Sakarya Üniversitesi ö¤rencisiüç kifli, 29 Haziran’da faflistlerinsald›r›s›na u¤rad›. Soyismileriniö¤renemedi¤imizOkay, Ergün ve Nurcan isimliö¤renciler, gündüz saatlerindeSerdivanda semtinde 15 kiflilikfaflist grup taraf›ndan, coplar,kalaslarla darp edildiler. Evlerinegiden ö¤rencilere, çevredebulunan iflyerlerine öncedenyerleflerek pusu kuran faflistler,ö¤rencilerin slogan atmas› veakabinde mahalle halk›n›n toplanmas›üzerine, yak›n bir yerepark ettikleri minibüsle kaçt›lar.Ö¤renciler, yüzlerinden ve vücutlar›n›nçeflitli yerlerinden yaraland›lar.Sald›ranlar›n ö¤renci olmad›klar›bilgisini veren SakaryaGençlik Derne¤i, faflist sald›r›y›lanetlerken, devrimci gençli¤iy›ld›rma amaçl› oldu¤unu ancakbaflaramayacaklar›n› söyledi.Polisseyretti,faflistleravukatdövdü28 Haziran'da sat›rl› b›çakl› faflistsald›r›n›n yafland›¤› bir baflka yer deMarmara Üniversitesi’ydi. Hukuk Fakültesison s›n›f ö¤rencileri ÖzcanNazik, Ali Yüksel, Mahmut SerhatKaragöz ve Diren Yeflil, okul ç›k›fl›ndatekbir getiren faflistlerin sald›r›s›nau¤rarken, durumu a¤›r olan Diren Yeflilhalen hastanede bulunuyor.Ö¤renciler, sald›r›n›n askerleringözü önünde yafland›¤›na dikkat çekerken,hiçbir hukuki ifllem yap›lmamas›natepki gösterdiler. Diren Yeflil'inbabas› Düzgün Yeflil, sald›r›dan‹flte Günay Da¤’›sat›r ve b›çaklayaralayan faflistlerinisimleri:Mehmet GökayAkça, TanjuMert, HakanÇatak, HakanHançer, ZaferKuran ve Fatih.Hrant Dink Davas›nda tekrarlanan senaryoAyd›nlara aç›lan davalar, flovenist gösterilerin, faflist sald›r›lar›n bir baflka mekan›olmaya devam ediyor. Bu konuda yap›lan haberlere, elefltilere karfl›n,iktidar ayn› tutumunu sürdürüyor. Hrant Dink, Arat Dink, Serkis Serokyan veAyd›n Engin'in “yarg›y› etkileme” suçlamas›yla yarg›land›klar› davan›n 4Temmuz’da fiiflli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruflmas›nda, yineayn› faflist güruh, polislerin gözleri önünde sald›rd›, yarg›y› etkilemeye çal›flt›,terör estirdi. Bir önceki mahkemede Dink’e tafl/çakmak vb. atan faflistler,bu kez de Dink’in avukatlar›ndan Deniz Ceylan'› yumruklad›lar. Ayd›nlar veavukatlar›na yönelik sözlü sald›r›lar ise duruflma bitene kadar sürdü.1 ö¤renci komada faflistler polis korumas›ndapolisi sorumlu tutarken, bafl›ndan yaralananAli Yüksel, “Her zaman kap›-da duran polis o gün yoktu. Sald›r›-dan sonra geldiler fakat olay› ülkücüleringerçeklefltirdi¤ini ö¤renince depolisler çekip gittiler” dedi.Mahmut Serhat Karagöz ise, sald›rganlar›tan›d›¤›n› ifade ederek,bunlardan birinin Volkan isimli “ülkücü”oldu¤unu, di¤erlerini de ertesigünü Üsküdar Ülkü Oca¤›'na girerkengördü¤ünü belirterek, “Serbestflekilde dolafl›yorlar” dedi.Tam bir faflist terör klasi¤i!


Nurgül Acar: Medya hedef gösterdi7 Kas›m 2005 tarihindeYÖK'ü protesto etmekiçin Ankara K›z›lay Meydan›'ndaö¤rencilerinyapmak istedi¤i eylemepolis sald›rm›fl, çok say›-da kifliyi gözalt›na alm›flve 20’si tutuklanm›flt›. Onlardanbiri olan NurgülAcar’›n tutuklanmas›ndaise burjuva bas›n do¤rudan etkidebulundu, pek sevdikleri deyimle“yarg›y› etkiledi.” Ö¤rencilerden17’si ilk duruflmada b›rak›l›rken,hukuki durumu ayn› olan Acar b›rak›lmad›.Suçu büyüktü! Trabzon’da tecritiprotesto ediyor, Rize’de tecritinkatletti¤i bir devrimcinin mezar›n›ziyaret ediyor, linç edilmek isteniyor,yeniden ç›k›yor meydanlara.Üstelik bir de gelmifl YÖK’ü protestoediyor Ankara’da... Bunu bir hakve özgürlük savunucusu genç de¤il,ancak olsa olsa bir “Seyyar eylemci”yapar!!! Hepsi de demokratt› bubafll›klar› atanlar›n, hak ve özgürlüklerdensözetmeyi pek severlerdi,ama hak ve özgürlükler mücadelesiveren bir devrimciyi hedef göstermektençekinmediler. Biz de tahliyesisonras› Nurgül Acar ile görüfltük.*Niye YÖK’ü protesto ettiniz?Nurgül Acar: YÖK, 12 EylülAmerikanc› faflist cuntas›n›n ürünü.Cunta halk›n muhalefetini ezmekiçin getirilmifltir, bu da YÖK’le ö¤rencilerüzerinde 25 y›ld›r sürmektedir.Ben kendi okudu¤um okuldaYÖK’ün anti-demokratik uygulamalar›ylakarfl›lafl›yorum. En temelö¤rencilik haklar›m›z elimizdenal›nm›fl durumda. Halk çocuklar›naüniversite kap›lar› kapat›l›yor.Bir fley daha; 6 Nisan’da Trabzon’dayaflad›¤›m olaylardan kaynakl›okuldan uzaklaflt›r›ld›m. Banasahip ç›kaca¤›na linç güruhuna sahipç›kan da YÖK üniversitesiydi.Gözalt›nda neler yaflad›n›z?‹flkenceyle al›nd›k. Dayak yedik.Hakaretlere maruz kald›k. Emniyetegidene kadar da emniyetin içindede bu böyle sürdü.Aleyhinizde bas›nda ç›kan haberlervard›. Ne düflünüyorsunuz?Bas›n›n nerde durdu¤una bakmakgerekiyor diyece¤im. Onlar›n puntolar›n›nalt›nda objektif haber yap›yoruz,tarafs›z haber yap›yoruz gibi yaz›larvard›r. O yaz›lar ne kadar çoksaonun tam aksine yapt›klar› haberlerlebunun böyle olmad›¤›n›, onlar›nburjuvaziyle halk aras›ndaki savafltaburjuvazi taraf›nda olduklar›n› çokrahat görebiliyoruz. Böyle bak›ld›-¤›nda benim için yap›lan haberlerinneden yap›ld›¤›n› anlayabiliyorum.Sansürde oldu¤u gibi.Tutuklanman›zda, daha fazla tutuklukalman›zda bunlar›n da etkisioldu¤unu düflünüyor musunuz?Düflünüyorum, çünkü 17 kiflitahliye oldu ve tahliye olan arkadafllar›mdanhiçbir fark›m yok. Dosyaincelendi¤inde de bu böyle. Tekfark bas›nda ç›kan haberler. Bu haberlerburjuvaziye hizmet ediyor.Hukuk da bunu dinleyerek karar al›-yorsa, o da burjuvaziye hizmet ediyordur.Kald› ki bir devrimcinin tutulmas›ndakimant›k, mücadeledenkoparmak tecrit etmektir. Ne kadaryat›r›rsam kard›r diye bak›ld›¤› için,hakk›mda da bu haberleri ‘malzeme’diye gördüler san›r›m. Yani bas›nhedef gösterdi beni.Son olarak flunu söylüyorum:K›z›lay’a gitme nedenlerimi saym›flt›m.Bir neden de tecrittir. ÇünküYÖK’e karfl› ç›kman›n tecritekarfl› ç›kmayla ayn› oldu¤unu düflünüyorum.YÖK’ün uygulad›¤› mant›kda tecritin mant›¤› ile ayn›.Elaz›¤’da yap›lan 1 May›seylemine polisin tezgâhlad›¤›linç giriflimi ve sald›-r›n›n ard›ndan gözalt›na al›-nanlar›n yarg›lanmas›na 30Haziran’da baflland›.1 May›s 2006 eyleminesald›r›lm›fl, gözalt›na al›nan ve tutuklanan54 kifli hakk›nda, tümüylekeyfi ve gayri-hukuki bir uygulamaylaiki ayr› dava aç›lm›flt›.43 kiflinin tutuksuz olarak yarg›-land›¤› dava ayr›, 11 kiflinin tutukluolarak yarg›land›¤› dava ayr› olarakgörülmektedir. 30 Haziran’dakiyarg›lama, tutuksuz olarak yarg›lananlar›nilk duruflmas›yd›.Mahkeme sonras› bir bas›naç›klamas› yapan Elaz›¤ Haklar veElaz›¤ 1 May›s Mahkemesi1 May›s Hakt›r, Yarg›lamaGerekçesi Yap›lamaz!Özgürlükler Cephesi (HÖC), tutuklubulunan 11 kiflinin tahliye edilmesiniistedi. Hozat Garaj›’nda birprotesto eylemi yapan HÖC üyeleri“1 May›s’ta TutuklananlarSerbest B›rak›ls›n - HÖC” yaz›l›pankart açarak, Elaz›¤ 1 May›s davas›ndakihukuksuzluklar› teflhirettiler.“11 kiflinin tutukluluklar›n›n ikiay› aflk›n bir süredir devam etti¤i,bilinçli bir flekilde davan›n aç›lmas›uzat›larak ne kadar yat›r›rsamkard›r mant›¤› güdüldü¤ünün”belirtildi¤i aç›klamada,1 May›s’›n her kofluldasavunulmaya ve kutlanmayadevam edilece¤i vurguland›.TMY YürürlükteTMY henüz yasallaflmadan Elaz›¤’dauygulanmaya baflland›. Nisan ay›nda Diyarbak›rhalk›na karfl› yap›lan sald›r›lar›k›namak için yap›lan aç›klama nedeniylesavc›l›k, Elaz›¤ Temel Haklar Baflkan› HüseyinÇelik hakk›nda “suçu ve suçluyu övmekten”dava açt›. 29 Haziran’da 1.SulhCeza Mahkemesi’nde görülen dava sonucuÇelik’e 1 ay hapis cezas› verilip, 500 YTLpara cezas›na çevrildi.459 Temmuz 2006 / 60


Bahar Kimyongür Serbest!Belçika-Hollanda-Türkiye üçlüsünün komplosu bozuldu:Belçika-Türkiye-Hollanda polisininiflbirli¤iyle iki ay önce tutuklananve iki ayd›r Hollanda’da tutsakbulunan DHKP-C EnformasyonBürosu çal›flanlar›ndan Bahar Kimyongür,4 Temmuz’da ç›kar›ld›¤›mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›ld›.Hollanda’n›n baflkenti Lahey’deyap›lan duruflmada, mahkeme“Kimyongür için isnat olunan suçlar›n,san›¤›n Türkiye'ye iadesinigerektirmedi¤i ve bu nedenle derhalserbest b›rak›lmas› gerekti¤ine” kararverdi. Tahliye edilen BaharKimyongür, Brüksel’e döner dönmezyapt›¤› bas›n aç›klamas›nda,karar›n do¤al oldu¤unu, do¤al olmayan›ntutuklanmas› oldu¤unu belirterek,Türkiye’ye iliflkin gerçeklerianlatmaya devam edeceklerinivurgulad›.Tutuklanmas›n› gerektirecekhiçbir fley yoktu ortada. Sözü edilensadece Türkiye’nin “iade istemi”ydiki, o istemin gerekçesi de “D›fliflleriBakan›’n› protesto etmek” gibi, bugünekadar rastlanmad›k bir iadegerekçesiydi.Belçika-Türkiye-Hollanda aras›ndakikomplocu iflbirli¤inin belgelerlekan›tlanmas› da komplocular›niflini zora soktu. Komployusürdürmelerinin ve sonuçland›rmalar›n›nkoflullar› zay›flad›.Hiç kuflku yok ki, bu sonuçta enönemli paylardan biri de, KnokkeDavas›’nda “terör yasas›” gerekçegösterilerek verilen karardan itibarenBelçika’daki ilerici, demokratçevrelerin yürüttü¤ü haklar ve özgürlüklermücadelesidir.CLEA (‹fade ve Örgütlenme ÖzgürlükKomitesi)’nin önderli¤indegelifltirilen bu demokratik muhalefet,Kimyongür’ün Belçika devletininde içinde yerald›¤› aleni birkomployla tutuklanmas› karfl›s›nda,“terör yasas›”na karfl› muhalefetiayd›n kesimlerin, parlamenterlerinde kat›l›m›yla geniflletti. Ve bu muhalefet,Belçika ve Hollanda üzerindeönemli bir bask› unsuru oldu.Bahar Kimyongür’ün tahliyesini“sevinçle” karfl›lamayanlar da vard›elbette. AKP iktidar›n› ve “terör”denilince “devletçi”likten milimsapmayan burjuva bas›n› memnunetmedi bu karar. Bas›n›n Kimyongür’üntahliyesi için seçtikleri bafll›klarbunu gösteriyordu. “Kırmızıbültenli DHKP-C'li serbest” (Sabah),“DHKP-C'li iade edilmiyor”(Radikal), “Hollanda DHKP-C'literöristi serbest bıraktı” (Yeni fiafak)....Çok üzülmüfllerdi. FehriyeErdal’› iade ettirebilmek için Sabanc›’n›navukat›ndan bile dahafazla iflgüzar yay›nlar yapm›fl, baflaramam›fllard›.Kimyongür’ü de iadeettiremediler. Bir teki bile, iktidara“Bir D›fliflleri Bakan›’n› protesto ettidiye birinin iadesi istenir mi, bunerede olursa olsun demokratik birhak de¤il mi?” sorusunu sormad›mesela. DHKP-C’lilerin “demokratikhakk›” olmaz çünkü onlara göre.Avrupa demokrasisinde‘‹fade Özgürlü¤ü’ için...Kimyongür’ün tahliye edilmesindenönceki günlerde, CLEA(‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi),Kimyongür’ün Türkiye’ye469 Temmuz 2006 / 60iadesine karfl› etkinliklerini sürdürüyordu.30 Haziran’da Belçika’n›n LiegeKenti’nde düzenlenen destek konseride bunlardan biriydi. Konserinad› “ifade özgürlü¤ü için konser”di.Knokke Davas› sonuçlar›yla, Kimyongür’üntutuklanmas›yla, art›kçok aç›kt› ki, burjuva demokrasisininmerkezlerinde de ifade özgürlü-¤ü, terör yasalar›n›n, komplolar›ntehdidi alt›ndayd›.Latin Amerikal› Siyasi MültecilerleDayan›flma Derne¤i’nde gerçeklefltirilenetkinlikte, CLEA LiegeSözcüsü Jean-Claude Payeyapt›¤› konuflmada son yaflanan geliflmelerinABD ve AB’de gelifltirilen“teröre karfl› mücadele” politikas›n›nbir sonucu oldu¤unu belirterek,“DHKP-C’nin fliddete baflvuranbir örgüt oldu¤u” tart›flmalar›nailiflkin de flöyle dedi: “Demokrasininolmad›¤› yerde, bazen bir örgütünverdi¤i sosyal mücadelede uygulad›¤›fliddet meflru olabilir.”Jean-Claude Paye, hapishanelerkonusuna da de¤inerek flunlar› söyledi:“Türkiye’de hapishanelerindüzeldi¤i yönünde söylentiler oluyor.Türkiye Avrupa modelini ald›,art›k kaba bir iflkence yok, izolasyonlaiçten bir iflkence var.”Paye’›n ard›ndan sözalan, gecenindüzenleyicilerinden TülayUmay da “terörizm” konusuna de-¤inerek “DHKP-C’liler 35 y›ld›rvarlar, yeni bir gelecek kurmak isteyeninsanlar, terörist de¤iller” dedi.Konuflmalar›n ard›ndan çeflitliülkelerden sanatç›lar farkl› dillerdeflark›lar seslendirerek, geceyi enternasyonalbir ruhla sona erdirdiler.Hollanda’da TecriteKarfl› Açl›k GreviBahar Kimyongür, tahliye edilmedenönce Dordrecht Hapishane-


si’nde açl›k grevindeydi. Çünkü,Kimyongür, Dordrecht 29 Haziran’daziyaret sonras› yap›lmak istenenahlaks›z aramaya karfl› koymufl,bu nedenle de tecrite al›nm›flt›.Ahlaks›z aramay› kabul etmemesinedeniyle hapishane idaresitaraf›ndan 4 gün tecrit cezas›verilmiflti. Ayr›ca Kimyongür’e buzaman içinde televizyon, mektupalma ve yazma yasa¤› konuldu.Ceza kapsam›nda verilen hapishanenintek tip elbisesini giymeyi dekabul etmeyen Kimyongür’e bunedenle de 4 gün boyunca hücresindenç›kamayaca¤› bildirildi.Bahar Kimyongür iflte bu geliflmelerüzerine “siyasi tutsak oldu-¤unun kabul edilmesi” talebiyleaçl›k grevine bafllam›flt›.Kimyongür’ün avukat› da açl›kgreviyle ilgili yapt›¤› aç›klamada,“insanlar› demokratik faaliyetlerindendolay› hapishanelere at›-yor, sadece ve sadece politik nedenlerleoluflturulan iade dosyalar›n›kabul ediyor... Ama ‘siyasitutsak’ kimliklerini tan›m›yorlar”diyerek, burjuva demokrasisininçeliflkisini vurguluyordu.Musa Aflo¤lu’ndanMektup:“As›l zorluklar d›flar›-dakilerin... Biz dokuz metrekareyi,siz tüm yaflam›mücadeleyle doldurmakzorundas›n›z”DHKC Enformasyon BürosuSözcüsü Musa Aflo¤lu 4 ayd›r a¤›rtecrit uygulamas› alt›nda BruggeHapishanesi’nde tutuluyor.Hiçbir tutsak ile görüfltürülmeyen,günde 1 saat tek bafl›na havaland›rmayaç›kar›lan Aflo¤lu’yuayr›ca her 30 dakikada bir, bir gardiyanhücre kap›s›n› açarak denetliyor.Mektuplar›na getirilen k›s›tlamaise henüz bir ay önce kald›-r›lm›flt›. Aflo¤lu bir mektubundayaflad›klar›n› flöyle anlat›yor:“Moral ve coflkunuzun yerindeolmas›, d›flar›da yaflam›n ve kavgan›nsürüyor olmas› hiçbir tecrituygulamas›n›n baflar›ya ulaflamayaca¤›n›ngöstergesidir. Ve tecriteteslim olmamak, her flart alt›ndaumudu taze tutmam›z›n teminat›da budur.Birçok yoldafl›m›z›n s›n›r tan›-mayan fedakârl›klar›na tan›k oldumy›llarca. Devrimci olman›n,aln› dik yaflaman›n, teslim olmaman›nve yaflaman›n bir öznesi olman›nhep bir bedel istedi¤ini ö¤rendim.Mutluluk da buydu bence;bir avuç olmaya ra¤men teslim al›-namazlar›n yan›nda olmakt›. Bundandolay› flimdiye kadar olan yaflam›mdahep mutlu oldum diyebilirim.Ödenmesi gereken bedellerde bu mutlulu¤un do¤al bir parças›d›r...(...) Tecriti uygulayanlar; düzeneayk›r› devrimci kimli¤i teslimalabilmek için kiflinin insani, toplumsaliliflki ve üretimini alabildi-¤ince k›s›tlayarak iflkenceyi uzunzamana yayarlar. Ve zaman içindeteslim almaya çal›fl›rlar. Tabii buradasadece teslim alma giriflimiyoktur, bizim davam›zda da oldu-¤u gibi intikam alma içgüdüsü devard›r. Onlar› mutlu edecek olanda budur. Ama teslim olunmad›¤›sürece ne tecrit amac›na ulafl›r nede onlara intikam alman›n sevinciyaflat›l›r.‹flte, onlara avuçlar›n› yalatt›¤›-n› bilmek, uygulanan ve uygulanabilecektüm eziyetlere direnmegücünü sürekli art›r›r.(...) As›l zorluklar size kalm›fldo¤rusu. Sonuçta biz burada dokuzmetrekareyi siz ise tüm yaflam›ve dünyay› mücadeleyle doldurmakve her türlü bask›y› gö-¤üslemek zorunda kal›yorsunuz.Ve baflar›yorsunuz da... Yapt›klar›-n›z çok önemli ve çok daha önemlibaflar›lara imza atacaks›n›z. ...Onlar›n zavall›l›klar›, sizlerinmeflrulu¤umuzu her flart alt›ndayaflatman›z bizlere yeterinden dahafazla direnme gücü veriyor.”Musa Aflo¤luBelçika479 Temmuz 2006 / 60'Guantanamo vedemokrasi çeliflmez'ABD Adalet Bakan› Alberto R.Gonzales, Kahire’de yapt›¤› aç›klamada,gazetecilerin Guantanamo’ylailgili sorular› üzerine “Guantanamoile demokrasiyi dünyaya yayma misyonlar›aras›nda herhangi bir çeliflkibulunmad›¤›n›” savundu.Hakk›nda hiçbir suçlama olmad›-¤› halde insanlar› aylarca, y›llarcatutsak etmek gibi anti-demokratik biruygulamay›, “demokrasiyi yayma”misyonuyla ba¤daflt›rmak da ancak,emperyalist flarlatanl›¤a ve teröristli-¤e yak›fl›rd›.Frans›z emperyalizmi deGuantanamo’nun orta¤›ABD'yi Guantanamo konusundaelefltiren ülkelerden biri olan Fransa'n›nistihbarat güçlerinin Guantanamo'dakiFransa vatandafl› tutsaklar›sorgulad›¤› ortaya ç›kt›.LibÈration Gazetesi’nde yay›nlananbelgelerde, “ABD'li askerlerle iflbirli¤imükemmel” diye de rapor veriliyor.Avrupa emperyalizmininmaskesi bir kez daha düfltü.Yunan Gençli¤ininEylemleri SürüyorYunanistan gençli¤inin yeni e¤itimyasas›na karfl› eylemlerinin sürdü¤übir dönemde; Ekonomik Yard›mlaflmave Kalk›nma Örgütüüyesi ülkelerin e¤itim bakanlar›n›n27-28 Haziran tarihlerinde Yunanistan’dayapt›klar› zirve protestolarlakarfl›land›.Propilea Meydan›’nda toplananyaklafl›k befl bin kifli, E¤itim Bakanl›-¤›’na do¤ru yürüyüfle geçti. Bir süresonra çevik kuvvet polisleri gaz bombalar›ve coplarla ö¤rencilere sald›rd›.Ayn› saatlerde Lagonisi’de yap›-lan gösteriye de polis sald›rd›.28 Haziran’da da E¤itim Bakanlar›zirvesine yönelik ö¤rencilerin veiflçilerin kat›ld›¤› protestolar sürdü.


Faflizmi Savunan Baro!Barolar Birli¤i: “Kontr-terör dozaj› yüksek düzenlemeleristiyoruzÇa¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹zmirfiubesi’nin Türkiye Barolar Birli¤iBaflkan› Özdemir ÖZOK’a hitabenyaz›lan bir aç›klamada yeralan bilgiler,bu düzeni savunman›n bir hukukçularörgütünü getirdi¤i nokta aç›s›ndanhayli ibret verici bir örnek teflkilediyor. Barolar Birli¤i, Terörle MücadeleYasas› haz›rl›klar› sürerken,"Türkiye ve Terörizm" bafll›kl› bir raporhaz›rl›yor ve nas›l bir yasal düzenlemeolmas› gerekti¤ini öneriyor.‹stedi¤i yasan›n özünü flu flekildeifade ediyor Barolar Birli¤i: "Ülkeninmaruz kald›¤› tehditlerin fliddetineuygun olarak kontr-terör veyaanti-terör dozaj› güçlü de¤iflimlerplanlanmal›...”Bir “sivil” hukuk kurumunun do-¤al olarak hukuku savunmas›n›, yasaklarakarfl› hak ve özgürlüklerin geniflletilmesiniistemesini beklersiniz.Bunun için burjuva hukukçusu olmakyeterlidir, fazlas›na da gerek yoktur.Ancak faflizm kendi hukukunu sisteminruhuna göre düzenledi¤i gibi,sivili resmisi ile hukuk kurulufllar›n›da buna göre flekillendiriyor. ‹l barolar›nezdinde devrimci demokrat avukatlar›ndirençleri sonucu tüm barolardasonuç alamasa da, Barolar Birli-¤i’nde hayli mesafe katetti¤i aç›kt›r.Belle¤inizi zorlay›n; Barolar Birli-¤i’nin hak ve özgürlükler anlam›ndatek bir tane dahi giriflimi, aç›klamas›olmad›¤›n› görürsünüz. Buna karfl›l›ktersi yönde sicili oldukça kabar›kt›r.12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz ve babas›n›ninfaz›nda, özel timcileri aklayanrapor haz›rlamas›; 2002’de Piflmanl›kYasas›’n› savunmas›; 2000’de F Tipleri’ninaç›l›fl›n› erteleme oyununa iktidarcephesinden kat›lmas›; o dönemki baflkan› Eralp Özgen’in “F Tipleri’niçok be¤endi¤ini” söylemesi; yineayn› y›l 6 Eylül’de adli y›l bafllang›c›konuflmas›nda, “TBB birer suçokulu niteli¤i tafl›yan, baz› örgütlerinhücre evi niteli¤ine dönüflmüfl olanko¤ufl sistemine karfl›d›r. Oda sisteminebir an önce geçilmelidir” konuflmas›;avukatlar›n ezici ço¤unlu¤ununhukuk savunma temelinde F Tipi’nielefltirmesine karfl› “flimdiden hükümvermemek laz›m” sözleri... Örnekleriço¤altmak mümkün ama gereksiz.122 ölüm hüküm vermek için yeterliolmam›fl olacak ki, Barolar Birli-¤i F Tipi suskunlu¤undan sonra, ayn›zihniyetin ürünü olan “kontr-terör”söylemiyle karfl›m›zda.CHP çizgisindeki yönetimin, Genelkurmaytalimat›yla hareket edencephenin ön saflar›nda “vurufltu¤u”,bu anlamda da ordunun istedi¤i bütündüzenlemeleri savundu¤u biliniyor.Bu rapor da kuflkusuz bundan ba¤›ms›zbir durum de¤ildi. Vahim olan ise,ülkedeki onbinlerce avukat›n bu yönetimtaraf›ndan temsil ediliyor olufludur.Ç›kar›lan TMY’nin “kontr-terördozaj›” istedikleri yüksekli¤e eriflebildimi, bilemiyoruz; ancak bu dil,bu kafa yap›s› hiç yabanc› de¤ildir.“Kontr-terör” kavram›n› ve buçerçevede emperyalizmin bütün NA-TO üyesi ülkelerde yürüttü¤ü savafl›,1 May›s ‘77ler’den, Marafllar’dan,Çorumlar’dan biliyoruz. 11 Eylül’denbu yana Amerika’n›n ayn› “terör tehdidi”söylemiyle ülkeleri iflgal etti¤i,bombalad›¤›, tehdit etti¤i ise süren birpolitika. Yine, oligarflinin kanl› sicilindekibütün katliamlar, infazlar, kay›plarbu adla yap›ld›. Susurluk tamda ayn› söylemle örgütlendi.ÇHD flubesinin de vurgulad›¤› gibi,Barolar Birli¤i devlet terörünü savunuyor.Al›nt›lad›¤›m›z cümle bu terörünta kendisidir. Ve o terörün öncehukuku katletti¤i dünya ve ülkemiznezdinde çok iyi bilinmektedir. BarolarBirli¤i de kendi özgülünde bu gerçe¤iteyid ederken, hukuk katilininelindeki b›çakta kendisinin de parmakizi oldu¤unu itiraf etmektedir.489 Temmuz 2006 / 60TMY Protostolar›✖ 30 Haziran’da, Yüksel Caddesi’ndeki‹nsan Haklar›Heykeli’ni siyah bezle kapatanDKÖ ve siyasi partiler,“Türkiye’de insan haklar›yoktur” dediler. HÖC’ün deyerald›¤› eylemde çeflitli kurumlarad›na konuflmalar yap›l›rken,bu yasan›n demokratikmücadeleyi engelleyemeyece¤ivurguland›. AnkaraHÖC Temsilcili¤i eyleme,“Terörle Mücadele Yasas›Halklar›n Mücadelesini Engelleyemez,Kahrolsun TMYYaflas›n Haklar ve ÖzgürlüklerMücadelemiz” gibi dövizlerile kat›ld›.✖ ‹HD Bursa fiubesi, “Hak veÖzgürlükleri K›s›tlayanTMY Geri Çekilsin” bafll›kl›bir panel düzenledi. fiubeBaflkan› Abdülaziz Akyol’unyönetti¤i panelde, yasan›n“Toplumsal muhalefeti teslimalmak için” haz›rland›¤›-na dikkat çekilirken, konuflmac›lardanÇHD Genel SekreteriSelçuk Koza¤açl›, “Buyasan›n engellenmesi içinçokça ihlal edilmesi gerekiyor.Yayg›n olarak ihlal edilenbir kanunun ifllevi yoktur”dedi.✖ Fransa’da FDHF, FGIF,FTIF, Bir-kar, TAYAD Komiteve Odak çevresi, 2 Temmuz’dadüzenledikleri eylemle,TMY’nin geri çekilmesiça¤r›s› yapt›lar.


‹nce Memedler her ça¤da olacakt›rYaflar KemalSözlerime Miletli Filozof Thales'lebafllayaca¤›m. Y›llard›r onunbirkaç sözüyle birlikteyim. Thales diyorki: "Halklar›n türkülerini yaratanlarkanunlar› yapanlardan dahagüçlüdür."Sizleri bekleyen dünyada neler enbelirgin? Sizin kufla¤›n›z›n üstesindengelmesi gereken sorunlar ne? Dünyam›zdakiyokluk, açl›k, tamamen bozulmuflbir gelir da¤›l›m›... Dünyadakidillerin yokolmas›, kültürlerin yozlaflmas›...En önemlisi de do¤a k›r›-m›yla birlikte insano¤lunun soyununda tükenmesi... Karfl›lar›nda da mücadeleniziçin dayana¤›n›z, bilim ve sanat.Tüketilen dünyan›n 盤l›¤›, dünyan›nher yerinde kendini duyuruyor.Y›lan›n kabu¤undan s›yr›lmas› inan›lmayacakkadar zor bir ifltir. Görmeyenbu ac›y›, zorlu¤u hayalleyemezbile. Ben birkaç kere gördüm. Yürekparalay›c›yd›. Ça¤›m›zda dünya heryönüyle kabuk de¤ifltiriyor. De¤erleralt üst olmufl. ‹nsan› insan yapan birçokde¤er yokoluyor. O yok olan de-¤erlerin yerine de hiçbir de¤er gelemiyor.Böylesine kabuk de¤ifltiren budünyada, y›lan kabu¤unu de¤ifltirirkenonun yerine baflka bir kabuk, haz›rgeliyordu. Ölen de¤erlerin yerine,o çapta bir de¤er gelmiyor. ‹nsan bude¤iflimin ac›s›n› yürekten duymazolur mu?Dünyam›zdaki de¤iflim do¤al birde¤iflim olsayd›, ölen bir de¤erin yerineonun daha geliflmifli gelseydi, baflkabir kültürden sözedilebilirdi. Sorun,toplumlara yapay bir kültürün yanitüketim kültürünün zorla, çok geliflmifliletiflim araçlar›yla kabul ettirilmesorunudur. Bu yapay tüketimkültürü uydurmad›r, insanl›¤›n geliflmesindedo¤al bir sonuç de¤ildir, birçarp›kl›k, bir hastal›kt›r...Bugünkü dünya düzeni dünyam›z›bitirebilir. Do¤a k›r›m›, savafl k›r›mlar›ylabafla bafl gitmeye bafllad›. Do¤ak›r›m›n› kim yap›yor? Bunu teknolojininüstüne at›yorlar. Teknoloji kiminelinde, insanl›¤› sömürenlerin. Savaflve do¤a k›r›m› sürdü¤ü sürece insanl›¤›nsonu yaklafl›yor diyebiliriz. Teknoloji,dünyam›z› ç›karlar› u¤runa buhale getirmifl bir az›nl›¤›n elinde. Teknoloji,insanl›k de¤erlerine sahip ç›-kanlar›n eline geçince, can çekiflendünyam›z› kurtaracak gene teknolojiolacakt›r.Sanat, ça¤›m›z›n tüketici oburlu-¤unun, bu insanca olmayan davran›fl›-n›n karfl›s›na ç›kt›kça gerçek sanatolabiliyor. Sanatsal karfl› ç›kmalar,ancak politik karfl› ç›kmalarla birleflincesa¤l›kl› ve etkili olabiliyor. Gerisibiraz da laf ü güzaft›r, gerisi tüketicininoburlu¤una katk›d›r demeye dedilim varm›yor. Çünkü ne olursa olsun,her biçim sanat›n birinci ifli baflkald›r›d›r.Kökeninde baflkald›r› olansanat, ça¤›m›z›n ilerici insanl›¤›ylabirlikte baflkald›rd›kça, kal›c›l›¤›n›gerçeklefltirecektir. Sanat, ça¤›m›zdada tüketicilik hastal›¤›yla, bütün de-¤erleri yoketmeye çal›flan bu belaylaelbette savaflacak.Dünya dünya oldu olal› çok mecburinsan ç›km›fl, ‹sa'dan Che Guavera'ya.‹nce Memedler’in ç›k›fl noktas›da bu. Bu dünya, baflkald›r›n›n s›rt›ndaduruyor. ‹nsanl›k birçok de¤eriniyitiriyor. E¤er birgün insanl›k baflkald›rmade¤erini de yitirirse, kiflisel,hem de toplumsal baflkald›r› niteli¤iniunutursa, iflte o zaman aya¤a kalkamaz,yok olur. Ben, her insan› yarat›-c› sayd›¤›m gibi, her insan›n içinde debir baflkald›r› kurdu oldu¤una inan›-r›m. O baflkald›r› "mecbur" insan› dayarat›r. Onun için ‹nce Memedler, herça¤da olacakt›r.fiunu hiç unutmamal›y›z, bütün de-¤erleri afl›nd›ran tüketim biçimi, öncesanat› vuracakt›r. Sanat insanl›¤›n sa¤l›¤›d›r,de¤erlerine sahip ç›kmas›n›nsimgesidir. Bu simge özsel niteliklerinikorudukça, öteki de¤erlerin de birçeflit savunucusu olacakt›r. Bunu bilentüketimcilerin de boy hedeflerindenbirisi sanat olacakt›r.Tüketim toplumu bir doyumsuzlartoplumudur. Her gün, her an yeni duyumsuzluklaryarat›l›yor ve insanlarbirer obur canavar haline getiriliyor.Sanat bu duyumsuzlu¤a, oburlu¤a, busakatl›¤a uyum sa¤lad›¤›sürece ortal›kta c›l›z bir görüntüolacak, sonra da yitipgidecektir.Ça¤›m›zda tüketimcilerintopluma benimsetmeyeçal›flt›¤› bir kültür var. Bu,yapay bir kültürdür. Tüketicilikinsanl›k yaflam›nda ne kadar yapaybir olaysa, kültürü de öylesine yapayolmal› de¤il mi? ‹flte bu yapayl›kgerçek kültürün yerini alabilir mi? ‹nsanl›k,binlerce y›ld›r gelifltirdi¤i, yaratt›¤›,korudu¤u de¤erlerinden bu kadarçabuk vazgeçecek mi? Kendisiniüreten ve yaratan insano¤lu, bu büyükyetene¤ine gene baflvurmak, bununiçin de büyük bir savafl›m vermek gere¤iniduymayacak m›? Ben büyükmaceralardan geçerek gelmifl büyükinsanl›¤›n, de¤erlerini korumak içincan›n› difline takaca¤›na inan›yorum.‹nsanl›¤›n birikimi günümüzün bütünolumsuzluklar›n›n üstesinden gelebilir.Üstünde yaflad›¤›m›z bu topra¤›nkültürleri dünya kültürüne yard›m etmifl,kaynak olmufl kültürlerdir. Butopra¤› p›t›rak alm›fl bugün, ama bütünAnadolu'yu p›t›rak otu sarm›fl de-¤il. P›t›rak hiçbir fleye yaramayan,ekinlerin içinde biten yap›flkan bir ottur.Anadolu'da yarars›z kiflilere p›t›-rak gibi derler. Öyle bir iyi talih ki bütüntopra¤›m›z› p›t›rak sarm›fl de¤il.Küçük de olsa bir umut ›fl›¤› parl›yor.Bu ülkeden Naz›m Hikmet, Hakk›Tonguç, Pertev Naili Boratav geçmifltirve daha niceleri... Bütün ülkelerietkisi alt›na bu tüketim toplumu kültürü,ana kültürü y›prat›r ama çürütemez.Hele Anadolu'nun büyük kültürükökümüzde dururken.Her fleye karfl›n, her fleye karfl›n,diyorum. Anadolu'da yaflayan herhalk kendi ana dilini kullanacak. Kendiana dilinde e¤itim görecek, kitaplaryazacak, filmler çekecek.Dünya binlerce çiçekten oluflmuflkültürler bahçesidir. Kültürler her zamanbirbirlerini beslemifltir. Her kültürinsanl›k için bir zenginliktir. Uygarl›klarda birbirini beslemifltir. Anadolu'nunco¤rafyas› ise bu zenginli¤ibir flölen gibi yaflatm›flt›r...(Sabanc› Ün. kapan›fl töreninde yapt›¤›konuflmadan özetlenmifltir.)499 Temmuz 2006 / 60


kültür‹KM yeni yerinin aç›l›fl›n›halkla birlikte yapt›Taksim’deki yerini Okmeydan›'natafl›yan ‹dil Kültür Merkezi, 1Temmuz'da Sibel Yalç›n DireniflPark›'nda 2000 kiflinin kat›ld›¤› birflenlikle aç›l›fl›n› yapt›. ‹KM emekçileri,yapt›klar› aç›l›fl konuflmas›nda,devrimci kültür alan›n›n kökenlerinin1980 öncesine dayand›¤›n›belirterek flunlar› söylediler:Sald›r›lara sanat›n ve sosyalizmingücüyle karfl›koyduk “Bedellerödenerek kazan›lanTav›r DergisiTemmuz say›s›ç›kt›. Bayilerde...bu alanda kurumsal olarak,19 y›l› aflk›nd›r devrimci sanatalan›nda mücadelemizisürdürüyoruz. Bu yollar kolayafl›lmad›. ‹ktidar, devrimcisanat›n gücünü bildi-¤i için, kurumumuzu süreklibask› alt›nda tutmaya çal›flt›,sald›r›lar›-n› hep sürdürdü.Busald›r›larasanat›n vesosyalizmingücüyle karfl› koyduk. Bizi bu güçhep ayakta tuttu. Asla ideallerimizigerçeklefltirmekten vazgeçmedik.Yasaklar peflimizi hiç b›rakmad›ama onlara asla teslim olmad›k..."‹KM emekçileri konuflmalar›n›sürdürürken, park›n dört bir yan›,a¤açlar›n üzeri, balkonlar gecekonduemekçileriyle, gençlerle doldu.Çünkü bu ses, onlar›n sesiydi, GrupYorum Korosu türkülerini m›r›ldand›largecenin karanl›¤›n› delercesine.S›ca¤a ald›rmadan, gelece¤inYorumcular›yla halaya durdularomuz omuza.Korodan sonra tiyatro sanatç›s›‹smail Y›ld›z, Grup Yorum'un albümündede okudu¤u Felluce fliiriniokudu. Y›ld›z ayakta alk›fllan›rken,Nesin Vakf›’ndan onurlu ayd›n tavr›Nesin Vakf› ile Alaçat› Belediyesi aras›nda 17 Mart 2006 tarihinde imzalananprotokolle 5-8 Temmuz tarihleri aras›nda vak›f taraf›ndan Alaçat›'n›nçeflitli yerlerinde konser, söylefli, sergi gibi etkinliklerden oluflan ''Alaçat›Aziz Nesin Kültür ve Sanat Buluflmas›'' yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.Ancak, belediye Grup Yorum ve Mazlum Çimen'in de yerald›¤› gecekonserlerini iptal etti. Bunun üzerine, belediyenin sansürcütutumunu protesto eden Nesin Vakf› Yöneticisi Ali Nesin,etkinlikleri tümden iptal ettiklerini duyurdu ve ''DavetlilerdenGrup Yorum ve Mazlum Çimen'in gelmemesiiçin belediyeye bask› yap›lm›flt›r. Aziz Nesin ad› alt›ndadüzenlenen bir etkinli¤in, sansürcü bir bask›ya dayanamayarakkorkuya teslim olmas›na ortak olamazd›k'' dedi.Etkinliklere kat›lacak olan ayd›n ve sanatç›lardan; AtaolBehramo¤lu, Haluk Çetin, Zeynep Oral, Vecdi Sayar veVedat Türkali de bu protestoya kat›ld›lar.Nesin Vakf›’n›n bafl›n› çekti¤i, di¤er ayd›n ve sanatç›-lar›n destek oldu¤u bu tutum, örnek olmufltur. Bu ülkenin,“korkuya teslim olmayan” ve “korkuya teslim olanlara ortakolmayan” ayd›nlara ihtiyac› vard›r.mesajlar›n ard›ndan ‹dil'in küçükçocuklar›, Grup Yorum Çocuk Korosusahnede yerini ald›. Onlar dasöyledikleri Yorum flark›lar›yla hakettiler alk›fllar›. Ard›ndan, uzun y›llar‹dil Kültür Merkezi'nin kolektifçal›flmas›n›n içinde yeralan flair ‹brahimKaraca ve Ruhan Mavruk fliirlerinisundular emekçilere.‹dil Tiyatro Atölyesi, haz›rlad›¤›mizansenle, Ayfle Gülenler'in gelene¤inindevam› olduklar›n› gösteriyorlard›.Grup Yorum sab›rs›zl›klabeklenirken, Ortaköy Kültür Merkezi'nden,‹dil Kültür Merkezi'nedevrimci kültür cephesinin tarihinianlatan sinevizyon gösterimi, ayn›zamanda Yorum’un nas›l efsaneleflti¤ininde kareleriydi.Ve devrimci müzi¤in efsane grubusahneye ç›kt›¤›ndan inene kadarcoflku da en üst seviyede oldu. Birbiriard›s›ra söyledikleri flark›lara,marfllara havai fiflekler efllik ederken,Hakl›y›z Kazanca¤›z marfl›binlerce kifliyle birlikte söylendi.Yozlaflmayakarfl› etkinlikBahçelievler Temel Haklar yozlaflmayakarfl› yürütülen kampanyaçerçevesinde 30 Haziran’da, BesteDü¤ün Salonu'nda bir etkinlik düzenledi.Salona, “Uyuflturucuya, Kumara,Fuhufla, Çeteleflmeye ‹zin Vermeyelim"pankart› as›l›rken, derne¤inÇocuk Korosu’nun türkülerinin ard›ndanAnadolu kültürünü canlar›pahas›na savunan devrim flehitleriiçin kalkt› yumruklar havaya. Sayg›duruflu sonras› yap›lan konuflmalarda,yozlaflt›rmaya karfl› birlikça¤r›s› yap›ld›.Daha sonra s›ras›yla, mahali sanatç›Ali fiahin, K›smet Y›ld›z, BahçelievlerTemel Haklar Müzik Grubuve Grup Yorum türkülerini seslendirirken,fliirler okundu ve KomaAfliti Folklor Ekibi gösteri sundu.Behiç Aflç›’n›n mesaj› ise, 350 kiflininsloganlar›yla karfl›land›.509 Temmuz 2006 / 60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!