13.07.2015 Views

ÃOnlar villalar yatlar dolarlar içinde...

ÃOnlar villalar yatlar dolarlar içinde...

ÃOnlar villalar yatlar dolarlar içinde...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tecrit, bütünsel birpolitikan›n parças›d›rHer sald›r› bizedir. Her direnifl bizimdir. Sosyalistler, ilericiler,demokratlar! Tecrite ve ondan ayr› olmayan hayat›n her alan›ndakisald›r›lara karfl›, bu anlay›flla birleflik bir mücadeleyi örgütlemesorumlulu¤unu üstlenelim!"Bir kervan çölde Ba¤dat yönündeilerlerken ayn› flehre do¤ru koflarakgiden 'VEBA'ya rastlad›.Kervan bafl› 'VEBA'ya: “Neden sende Ba¤dat'a gitmek istiyorsun?" diyesordu.Veba, “5000 kiflinin can›n› almakiçin," dedi.Bir müddet sonra, Ba¤dat'tan geridönen kervan yine 'VEBA'ya rastlad›.Kervan bafl› 'VEBA'ya: "Beni aldatt›n!"diye ba¤›rd›. "5000 yerine50.000 cana k›yd›n!""Hay›r," diye cevap verdi 'VEBA'."Ben 5000 kifli öldürdüm. Geri kalan›korkudan öldü..."Tecrit, 121 insan›m›z› öldürdübugüne kadar. Peki tecrit’inyayd›¤› korkudan kaç kifli öldü, kaçkifli ‘kendini’ kurtarmak için düflüncelerini,inançlar›n›, politikalar›n›öldürdü? Kaç kifli, kaç kitle örgütü,kaç parti, tecrit’le hakim k›l›nmakistenen korkuya teslim olup kendisinibulundu¤u yerde görünmeyentecrit hücrelerine gömdü? Hangi etkenlercan almaya, sakat b›rakmayadevam eden tecriti “gündem”lerindenç›kartt›? Hangi nedenler, varl›-¤›n› tutuflan bedenlerle, tabutlarla,hücre hücre eriyen vücutlarla hergün hat›rlatan tecriti yok sayd›rd›?Bu gerçeklerle yüzleflmenin, busorular› cesaretle cevaplaman›nzaman› geçmedi mi? Son 6 y›l içinde,halka yöneltilmifl en fliddetli sald›r›lardanbiri olan tecrit sald›r›s›karfl›s›nda, sald›r›n›n niteli¤ini do¤rude¤erlendiremeyenlerin, hayat›ndi¤er alanlar›ndaki politika ve taktiklerindede isabetsiz de¤erlendirmeleryapt›¤›, isabetsiz ittifaklar peflindeoldu¤u aç›k seçiktir. Bu dado¤al bir sonuçtur. Çünkü tecrit vebaflka alanlardaki sald›r›lar, nitelikve program olarak birbirinden ba-¤›ms›z de¤ildir.Ülkemiz demokratik güçlerininen temel zaaf› da, olan bitenibütünselli¤i içinde kavrayamamakt›r.IMF politikalar›yla F Tipleri aras›ndaki,devrimcilerin tecrit edilmesiyleiflçi s›n›f›n›n sendikas›zlaflt›r›lmas›aras›ndaki, devrimci demokratikmuhalefeti tasfiye politikas›ylaKamu Reformu gibi ekonomik politikalararas›ndaki, linç sald›r›lar›ylaözellefltirme aras›ndaki ba¤lar, teorikkimi tahliller yap›lsa da, pratiktekurulamam›fl, kitlelere bu ba¤›gösterecek politikalar gelifltirilememiflve bu da sonuçta bütünlüklü birkarfl› koyuflu güçlefltirmifl, muhalefetinda¤›n›k, etkisiz kalmas›na yolaçm›flt›r.Ülkemizdeki kitle örgütlerinin,reformist gruplar›n büyük bölümü,tecriti kendine yönelik birsald›r› olarak görmedi, linç sald›r›-lar›n›n, faflist terörün tüm halk muhalefetinekarfl› devreye sokuldu¤unuanlamad›. Sendikalara, odalarabak›n; bunlar› hiç üzerlerine al›nmam›fl,gündemlerine almam›fllard›r.Bu konularda istisnai olarakyapt›klar› aç›klamalar da yine“kendi d›fllar›ndaki” bir sorunayönelik tav›r aç›klama muhtevas›n›aflmam›flt›r.Oysa ardarda gelen ekonomik,siyasi sald›r›lar, bu bak›fl aç›s›-n›n çarp›kl›¤›n› defalarca kan›tlad›.En çarp›c› biçimde kan›tlanan hiçkuflkusuz tecrit sald›r›s›yd›. Tecritpolitikas›n›n 19 Aral›k katliam›ylatutsaklar› “ko¤ufl”lardan hücrelereatmaktan ibaret olmad›¤›, halk›nher kesiminin, tek tek her fabrikan›n,iflyerinin, her kitle örgütününnas›l kendi kabu¤unda tecrit edilmekistendi¤inin onlarca örne¤iniçok somut olarak yaflad›k. Bu poli- 3 Tecrit, bütünsel bir politikan›n parças›d›r5 TAYAD’l›lar ‘Tecrite Son’ Talebiyle Ankara’da8 Tecrit: “Sorunlar›m› paylaflaca¤›m kimseolmad›¤› için kald›ramad›m”11 Gençlik: Yarg›lanan YÖK Oldu12 Ölür mü Serdarlar?14 Emek: Devrimciler iflçinin yan›nda TÜRK-‹fiNEREDE?17 Kontrgerilla günlü¤ü18 Tecrit politikas›n›n sonucu ölümSa¤l›k politikas›n›n sonucu ölüm20 Belçika mahkemesinde, Amerikanc› politika!22 Filistin seçim sonuçlar›25 Bas›ndan: “Tutsak Dergiler...”26 Soygunu sürdürüyorlar31 Koordinasyon Sonuç Deklerasyonu’nu aç›klad›32 Yaz› Dizisi: Halk Örgütlülükleri-bölüm 536 Katiller AKP’nin korumas›nda38 Hayat›n ‹çindeki Teori: Zor’un reddi,devrimin ve sosyalizmin reddidir42 Nepal halk› ayakta!42 Not düflüyoruz43 Avrupa, sald›r›s›n›n alt›nda kalacakt›r!44 Kapitalist Batakl›k: inançlara, kültürlere sayg›ve emperyalizm45 Yurtd›fl›: Vicdan›m›z test edilemez46 Halk›n Cephesi: Tekrar birleflik mücadeleüzerine48 ‹nternet kafelere karfl› kampanya49 ‘Plaza De Mayo Anneleri’


tikan›n etkisinin derinleflmesine paralelolarak, devrimci tutsaklar›n direniflindenSEKA’l› iflçilerin direniflinekadar onlarca direnifl yaln›z b›-rak›ld›. Herkes sadece “kendi” mücadelesiniverir hale geldi.Linç sald›r›lar› da bu konuda çarp›c›bir örnektir. ‹lk linç sald›r›-s› yafland›¤›nda da hedefin tüm devrimcidemokratik muhalefet oldu-¤uun söyledik. O günden bu yanaonlarca linç giriflimi yafland›. Sonolarak Ordu’da TKP’lilere karfl› polishimayesinde linç giriflimi gerçeklefltirildi.Trabzon’da TAYAD’l›-lara karfl› gerçeklefltirilen linç giriflimisonras› yap›lanlar› ve yap›lamayanlar›hat›rlayal›m. TAYAD’l›lar›nbu sald›r›lara karfl› birlikte mücadeleiçin yapt›¤› öneri karfl›s›nda solundavran›fl fleklini hat›rlayal›m. Linçsald›r›s› bir yana b›rak›lm›fl, ya duyars›zl›khakim olmufl ya da grupçuhesaplar öne ç›km›fl ve sonuçta daböyle bir birlik oluflturulamam›flt›.Solu çeflitli olaylar karfl›s›nda kötürümlefltirennedenlerden biri de zatenbu anlay›fl de¤il mi?Böyle bir anlay›fl halk›n iktidar›-n› kurabilir mi? Tersine, aç›kseçik sald›r›lar karfl›s›nda halk›ntüm kesimlerini birlefltiremeyen,halk›n ç›karlar›n› savunamayan birsolun halk iktidar› üzerine söyledi¤ihiç bir söz inand›r›c› olamaz. Bu anlay›fl›nsavunucular›, temelde, iktidariddias›nda da bulunamaz. Kaç›-n›l sonuç, iktidar iddias›n›n küçülmesigiderek yokolmas›d›r. ‹flte bugünAKP ve IMF’nin sa¤l›k alan›ndakisald›r›lar› karfl›s›nda, devrimcidemokratik güçleri birlefltirecek,halk› seferber edecek bir birlikteli-¤in sa¤lanamamas›n›n alt›nda daayn› neden yat›yor. Düflünülen, busald›r›y› nas›l yaparsak püskürtürüzde¤il, statükolar, grupçu hesaplar,icazetçi kayg›lard›r.Emperyalizmin ve oligarflinin politikalar›n›bütünlüklü olarakde¤erlendirip, o bütünlü¤e denk düflecekbir politika gelifltirmeliyiz.Sald›r›lar›n önüne, tüm halk kesimlerinibirlefltiren bir set örmek, öncehalk›n her kesiminin yaflad›¤› sald›-r›n›n politik muhtevas›n› do¤ru ortayakoymaktan geçer. “F Tipleri iflçileringündemi de¤il” diyen, Seka’dakiözellefltirmeyi, Odalar’›n“kendi sorunu” olarak görmeyenanlay›fllar, halk›n bir baflka kesimineyönelen sald›r›lar karfl›s›nda okesimin direnifline destek vermeyen,eylem alanlar›nda “temsili”olarak boy gösteren anlay›fllar, dahabafltan mücadeleyi bölen, güdüklefltirenbir zemini kendileri haz›rlamaktad›r.Uzun zamand›r karfl› karfl›yaoldu¤umuz tablo, trajikomiktir;memurlar› kölelefltiren yasa ç›kar›-l›yor, memurlar, iyi kötü o yasayakarfl› direniyor; iflçi sendikalar›,odalar seyrediyor (verdikleri temsilidestekler, onlar› ‘seyirci’ olmaktanç›karm›yor). Oysa çok k›sa süresonra, ayn› kölelefltirme yasalar› iflçiyekarfl› da gündeme getirilecek.Bunu herkes biliyor, ama anlay›flde¤iflmiyor. Nitekim bir süre sonrao yasa da gündeme geliyor. Bu keziflçi sendikalar› ç›k›yor alana ve bukez de memur konfederasyonlar›“temsili destek” olarak alanda boygösteriyorlar. Bu muhalefet de¤ildir,bu mücadele de¤ildir, bu olsaolsa “muhaliflik” oyunudur.Kendisi de aylarca tecrit hücrelerindekalan Fidel Castro, o zamantecriti flöyle tan›ml›yordu:"Tecrit: Farkl› Bir Kal›ba Sokulmak‹çin Preslenmek.” Evet, emperyalizmve oligarfli, ekonomik, siyasi,kültürel, ideolojik tüm araçlar›yla,yarg›s›, hapishaneleri, polisiyle,dört bir yandan presliyor herkesi.Nas›l bir kal›ba sokmak istedi¤i iseaç›k: Yasalar›n d›fl›na ç›kmay›n...mücadele edecekseniz size izin verdi¤imizkadar, bizim kabul edece¤imizbiçimlerde edin... sadece kendisorunlar›n›zla ilgilenin... kimseyledayan›flmay›n, kimseyi desteklemeyin...devrimcilerden uzak durun,hatta siz de onlar› tecrit edin... radikalolmay›n, ›l›ml› olun... militancadavranmay›n, sa¤duyulu olun... siviltoplumcu örgütler gibi örgütlenin...onlar gibi eylem yap›n... vs. vs.Hat›rlay›n; bir dönem klifle halinegelen “HADEP, EMEP,ÖDP, S‹P...” bloku, tecrit politikas›-45 fiubat 2006 / 38na uygun olarak oligarflinin reformizmledevrimciler aras›na mesafekoyma politikas›n›n sonucu olarakortaya ç›km›flt›. Ama oligarfli için“böl-yönet”in s›n›r› yoktur. Oligarflihemen ard›ndan bu “blok”u da bölmepolitikalar›na baflvurmufltur.Blok politik olarak parçalanm›fl,ÖDP, Kürt milliyetçili¤ine karfl› “silahb›rakt›rma” kampanyalar›n›n,PKK üzerinde bu konuda bask›oluflturma politikalar›n›n bafl›n›çekmifltir. Ölüm orucunda konfederasyonlar›n“B›rak›n, biz takipçisiolaca¤›z” aç›klamas›n›, devrimcileritecrit etmekte kullanan da oligarflidir,daha sonra ayn› konfederasyonlar›tecrit etmeye çal›flan da ayn›oligarflidir.Her fley bu kadar aç›k cereyanediyorken, hala yönetimindebulunduklar› partileri, kitle örgütlerini“kendi” s›n›rlar› içinde tutma,baflkalar›n›n sorunlar›na seyirci kalma,tüm devrimci demokratik güçlerinbirli¤ine karfl› ç›kma politikalar›izleyenler, halka karfl› büyük biraymazl›k ve sorumsuzluk içindedirler.Bu aymazl›¤›n ve sorumsuzlu-¤un faturas›n› bütün halk ödüyor.Açl›kla ödüyoruz, iflsizlikle ödüyoruz,ölerek ödüyoruz, afla¤›lanmayla,emperyalist ya¤mayla ödüyoruz.Bugün oligarflinin tüm politikalar›-na karfl› birleflik ve radikal bir direnifliörgütleme sorumlulu¤undankaçanlar›n yar›n günah ç›karmalar›veya örgütsüzlükten, duyars›zl›ktan,birli¤in sa¤lanamamas›ndanyak›nmalar› bir anlam tafl›maz. Diyece¤iolan bugün söylemeli, yapaca¤›olan bugün yapmal›d›r. Bulunduklar›konumlar itibar›yla engelolmay› sürdürenler, halk›n mücadelesiyleönünde sonunda afl›lacaklard›r.Belki halk›n ödeyece¤i faturadaha büyük olacak ama bu engeller,engellemeler, sonuna kadar halk›nmücadelesinin önünde kalamaz.Her sald›r› bizedir. Her direniflbizimdir. Sosyalistler, ilericiler,demokratlar! Tecrite ve ondanasla ayr› olmayan hayat›n her alan›ndakisald›r›lara karfl›, bu anlay›fllabirleflik bir mücadeleyi örgütlemesorumlulu¤unu üstlenelim!


Demokratik Kitle Örgütleri, sendikalarve ayd›nlar›n talepleri:1. Adalet Bakanl›¤› temsilcilerimizerandevu vermelidir.2. Tecrit uygulamas›n›n“tart›fl›labilir” oldu¤unukabul etmelidir.3. Tart›flma süreci boyunca,yani ilgili bilim adamlar›,meslek örgütleri, tutukluve hükümlüler ile yak›nlar›,infaz idaresi bu konudakitart›flmay› tamamlay›ncayakadar;Sorun yeni uygulamalarlaa¤›rlaflt›r›lmamal›d›r.Bu süre boyunca temel tecrituygulamalar›ndan; “tart›flmazeminine elverecek türve say›da” uygulamadanvazgeçilmelidir.Bakanl›kça bu zeminin sa¤lanmas›halinde; tüm tart›flmazemininin takipçisiolaca¤›m›z› ve ölüm orucueyleminin bu sürece durdurulmas›n›sa¤lamak içingiriflimlerde bulunaca¤›m›z›bildiririz.ÇHD Genel Merkezi, SES MYKüyesi Meryem Özsö¤üt, BESMYK üyesi Kenan Akbaba, BESMYK üyesi Abidin fiimflek, D‹SKGENEL-‹fi Sendikas›, Yap› Yol-Sen Genel Sekreteri, Mazlum-Der,TAYAD, Ankara Temel Haklar veÖzgürlükler Derne¤i, Yazar HalukGerger, fiair Ahmet Telli, fiairMehmet Özer, Tiyatro Sanatç›s›Y›lmaz Demiral, Yazar ZerrinTaflp›nar, fiair Özgen Seçkin, Foto¤rafsanatç›s› Cengiz O¤uzGümrükçü, Sendikac› MahmutKonuk, Ender Büyükçulha (HalkevleriG. M. Yöneticisi), Prof.Dr. Mehmet Bekaro¤luTAYAD’l›lar ‘Tecrite Son’Talebiyle Ankara’daTAYAD’l› Aileler bir kez dahaAnkara yollar›ndalar.Tecritin kald›r›lmas›, ölümlereson verilmesi talebiyle Ankara’dagörüflmeler yapmak üzere 29 Ocakgünü ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketeden TAYAD’l›lar, sloganlarlau¤urland›lar. Hareket edilmedenönce ise, Galatasaray Lisesi önündebir aç›klama yap›larak, neden Ankara’yagidildi¤i anlat›ld›.“Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun” yaz›l› pankartaçarak, “Yaflas›n Evlatlar›-m›z›n Onurlu Direnifli,Tecrit Zulmüne Son, TecritiKald›r›n Ölümleri Durdurun”sloganlar›n› atanTAYAD’l› Ailelere YazarBilgesu Erenus, fiair RuhanMavruk, E¤itim-Sen 3No'lu fiube Baflkan› veTMMOB ‹KK SekreteriMeftun Gürdallar destekverdi. Birçok ayd›n, sanatç›,köfle yazar› ve demokratikkuruluflun ailelerinbu giriflimine destek vermeleriiçin davet edilmelerinekarfl›n, 121 insan›n flehit düfltü-¤ü bir sorunda, ölümlerin durdurulmas›ndan“daha önemli ifllerinin”olmas› düflündürücüydü.“6 y›ld›r omuzlar›m›zdaevlatlar›m›z›n tabutlar›n›tafl›yoruz”Galatasaray Lisesi önünde ilkkonuflmay›, TAYAD’l› Aileler’denAhmet Kulaks›z yapt›. Kulaks›z birkez daha hapishanelerdeki tecritinkald›r›lmas› ve ölümlerin durdurulmas›için Ankara yollar›nda olduklar›n›kaydederek, “6 y›ld›r tecritsürüyor, evlatlar›m›z ölmeye devamediyor. 6 y›ld›r omuzlar›m›zda evlatlar›m›z›ntabutlar›n› tafl›yoruz. 6y›ld›r çalmad›¤›m›z kap›, afl›nd›rmad›¤›m›zyol kalmad›.Bugün bir kez daha tecrit zulmünüanlatmak, evlatlar›m›z›n sesiniduyurmak, F Tipi hapishanelerdetutuklu ve hükümlülerin yaflad›klar›zulmü anlatmak, tecritin insana enbüyük iflkence oldu¤u gerçe¤ini birkez daha hayk›rmak ve sorunlar›m›-za çözüm bulunmas› için bir kez dahaAnkara yollar›nday›z” diye konufltu.Ankara’da yap›lacak görüflmelereiliflkin de bilgi veren Kulaks›z,Cumhurbaflkanl›¤›, TBMM Baflkanl›¤›,Milletvekilleri, ‹nsan Haklar›Komisyonu, Adalet KomisyonuBaflkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, ABKomisyonu Delegasyonu, CHP veAKP genel merkezleri, Ceza VeTevkifevleri Genel Müdürlü¤ü’ylegörüfleceklerini kaydetti.Kulaks›z’›n konuflmas› “Yaflas›nÖlüm Orucu Direniflimiz, KahramanlarÖlmez Halk Yenilmez” sloganlar›yladesteklenirken, RuhanMavruk, Bilgesu Erenus ve MeftunGürdallar da birer konuflma yapt›-lar. Erenus, “analar, babalar sizlerevlatlar›n›z için, onurunuz için Ankara'yagidiyorsunuz. Sizler tariheiz b›rak›yorsunuz. Sizlerin yan›nda-55 fiubat 2006 / 38


y›m" diye seslendi. Yaklafl›k 150 kiflikortej oluflturarak bir süre sloganlarlayürüdükten sonra, bir otobüsleTAYAD’l›lar› u¤urlad›.Adalet Bakanl›¤› ÖlümlereSon VermelidirAc›l› yürekleri, 6 y›ld›r tükenmeyenkararl›l›klar›yla bir Ankarayolculu¤una daha ç›kan TAYAD’l›-lar, yol boyunca o¤ullar›n›n, k›zlar›-n›n, efllerinin, kardefllerinin, yoldafllar›n›ndireniflini konufltular, de¤erlendirmeleryapt›lar.Ankara’ya ulaflt›klar›nda, heyetleroluflturularak görüflmelere bafllanmadanönce, Yüksel Caddesi’ndebir aç›klama yap›ld›. Ankaral›ayd›n ve sanatç›lar, sendika veDKÖ temsilcilerinin de destek verdi¤ieylemde, TAYAD Baflkan›Mehmet Güvel, baz› TAYAD’l›lar›nyaklafl›k bir haftad›r Ankara’da oldu¤unuve sendikalar, ayd›nlar,DKÖ’ler ile görüflmelerde bulunarak,davet ettiklerini anlatt›. Tecritinkald›r›lmas›, ölümlerin durdurulmas›için ça¤r› yapt›klar›, bizzat görüfltüklerikurumlar aras›nda; D‹SKAnkara Bölge Temsilcili¤i, ÇHD,Mazlum- Der, HKP, SDP, EMEP,Genel-‹fl, BES, SES, Yap› Yol-Sen,‹HD Genel Merkezi, Halkevleri, PirSultan Abdal Kültür Derne¤i, Hac›Bektafl Veli Kültür Derne¤i, E¤itim-Sen, Tüm Bel-Sen, Tar›m Orkam-Sen ve ayd›n-sanatç› ve gazetecilerisayan Güvel, bugün bu kurumlardanheyetlere kat›lanlarla birliktegörüflmelere bafllayacaklar› bilgisiniverdi.“Dile¤imiz bu kanayan yaran›nart›k bir çözüme kavuflturulmas›-d›r” diyen Güvel, ancak henüz randevutaleplerine cevap alamad›klar›n›sözlerine ekledi.“Bu vesile ile, buradan bafltaAdalet Bakanl›¤› olmak üzere sorununmuhattab› olan tüm kurumlardanve yetkililerinden randevu talebimiziyineliyoruz” fleklinde konuflanGüvel’in ard›ndan, giriflimedestek veren kurumlar›n ortak imzal›aç›klamas›n› D‹SK Genel-‹flGenel Sekreteri Kani Beko okudu.“Evlatlar›m›z›n, kardefllerimizinölümlerine son verilmesi için birlikteliksa¤lad›k. Buradan milletvekillerine,bakanl›klara, iktidara buac›lara, ölümlere son vermesi içinça¤r›da bulunuyoruz” diyen Beko,Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan cezaevlerindetecrit uygulamalar›n›n ortadankald›r›lmas›na yönelik somutad›m at›lmas› gerekti¤i düflüncesindeolduklar›n› ifade etti.Somut ad›mdan ne anlad›klar›n›da maddeler halinde anlatan (giriflteaktard›¤›m›z talepler) Beko’nunyapt›¤› aç›klamadan sonra flairMehmet Özer söz alarak, “Analar›nve babalar›n yaflam› art›k ac› ile belirlenmifltir.Onlar›n düflleri karabasand›r.Onlara o¤ul sevinçleri arma¤anetmek için Adalet Bakanl›-¤›’n›n, bakanl›klar›n insan vicdan›-n› göreve ça¤›r›yoruz. Tecritin kald›r›lmas›için temsilcilerle görüflünve tecriti tart›fl›labilir bir sorun halinegetirin” dedi.Heyetlerin GörüflmeleriGiriflime imza atan kurumlar›ntemsilcileri ile TAYAD’l›lardan oluflanheyetler, dergimiz haz›rlan›rkenhalen süren görüflmelerine 30 Ocakgünü bafllad›lar.‹lk görüflme, Ceza ve Tevkif EvleriGenel Müdür Yard›mc›s› TürkerTok ile yap›ld›. TAYAD’dan ÜnzileAraz, Ali Koyup›nar, Ahmet Kulaks›z,D‹SK/ Genel-‹fl’ten Kani Bekove HALKEVLER‹ Genel Merkezi’ndenAv. Ender Büyükçulha’n›nkat›ld›¤› görüflmede Tok, “sorununfark›nda olduklar›n›, üzüldüklerini,Adalet Bakan›’n›n ailelerle görüflmesiniistedi¤ini, ayr›ca verilen belgeleriinceleyece¤ini ve rapor halindebunlar› Adalet Bakanl›¤› müsteflarlar›nave Adalet Bakanl›¤›’nailetece¤ini” söyledi.Ard›ndan, CHP milletvekilleriile görüflmeler yap›ld›.CHP Artvin Milletvekili YükselÇorbac›o¤lu, “siyasi de¤il, insaniyönüne vurgu yapmak” gerekti¤inivurgulad›¤› görüflmede, “Bu konudaMecliste bir bas›n aç›klamas›ylayetkilileri göreve ça¤›raca¤›m. Kendimgibi düflünen birkaç milletvekiliile olabilir. Bas›n ne kadar ilgilenirbilemem. Ben bu soruna duyarl›-y›m. Gücü elinde bulunduranlar›nbu sorunu yok saymamas›, tart›fl›labiliroldu¤unu kabul etmesi laz›m.Annelerin ac›s›n› derinden hissediyorum.Adalet Bakan›’na randevutalebinizi iletirim ama kabul edermi bilemem” diye konufltu.Görüflmeye BES Genel Merkezi’ndenKenan Akbaba, D‹SK/Genel-‹fl’tenErol Ekici, TAYAD ad›naLerzan Taflç›er, Niyazi A¤›rman,Ayfle Arapgirli kat›ld›lar. Ayn› heyetingörüfltü¤ü CHP milletvekillerindenbiri de Ahmet Y›lmazkaya oldu.Y›lmazkaya, muhalefet olduklar›için ellerinden fazla bir fley gel-65 fiubat 2006 / 38


medi¤inden yak›narak, “Bu konudaad›m atacak olan hükümettir. Birfley yapacak olurlarsa sonuna kadardestekleriz. Çözülmesini istiyoruz”dedi.TAYAD’dan Mehmet Güvel, SemihaEyilik, Zeynep Karademir,Ayfle Arapgirli ve sendikac› MahmutKonuk’tan oluflan heyet ise, ayn›gün CHP Hakkari MilletvekiliEsat Canan ile görüfltü. Canan,“Analar›n ac›s›n› paylaflt›¤›n›” ifadeederek çözüm için destek oldu.Akflam saatlerinde ise CHP GenelMerkezi’nde Genel Sekreter AlganHacalo¤lu ve Cevdet Selvi ilebir görüflme yap›ld›. TAYAD’danFeridun Osmana¤ao¤lu, ÜnzileAraz, ‹rfan Kad›o¤lu, Ali Koyup›-nar, Niyazi A¤›rman ile SES GenelMerkezi’nden Meryem Özsö¤üt,D‹SK/ Genel-‹fl’ten Kani Beko ve‹smail Özhamarat, BES Genel Merkezi’ndenBülent Kaya ve KenanAkbaba’n›n kat›ld›¤› görüflmede,Cevdet Selvi “Bu iflin kolay olmad›-¤›n› biliyorum. Sansür var. Çözülmesiniisterim” diye konufltu. AlganHacalo¤lu ise “Sorunu, MYK toplant›s›nagetirece¤ini, çözülmesiniistedi¤ini” ifade etti.“Adalet Bakan›’n›n TecritiKabul Etmemesi, SorununKilit Noktas›”Heyetler ertesi günü de görüflmelerinedevam ettiler. Üç TA-YAD’l› ve BES temsilcisinden oluflanheyetin görüfltü¤ü CHP Milletvekili‹nal Adalet, Adalet Bakan›’ndanrandevu isteyece¤ini ifadeederken, AKP Ad›yaman MilletvekiliA. Faruk Ünsal’la yap›lan görüflmede,ayn› zamanda TBMM ‹nsanHaklar› ‹nceleme KomisyonuBaflkan Vekilli¤i görevini de yürütenÜnsal, barolar arac›l›¤›ylaTBMM Adalet Komisyonu’yla görüflülmesiniönerirken, kendisininüyesi bulundu¤u komisyonun dagündemine getireceklerini ifade etti.Ünsal’›n iktidar milletvekili oldu¤uhalde tamamen yetkisiz herbiri bir havada, “biz ‹H‹K’da da görüflürüzama bir fley olmuyor” diyeCeza ve Tevkif Evleri GenelMüdür Yard›mc›s› TürkerTok: “Sorunun fark›nday›z,üzülüyoruz, Adalet Bakan›’n›nailelerle görüflmesini isterim.”Ersönmez Yarbay: “Adalet Bakan›hapishanelerde sadecetecrit de¤il, hiçbir sorun olmad›¤›n›söylüyor. Adalet Bakan›’n›nbu konunun sorun oldu-¤unu düflünmüyor olmas› sorununkilit noktas›.”Ertu¤rul Yalç›nbay›r: “Tecritindevlet politikas› oldu¤unu kabulediyorum. Farkl› yollardenemek laz›m. Toplumsal muhalefetbask› oluflturmal›.”Ahmet Y›lmazkaya: “Bu konudaad›m atacak olan hükümettir.Bir fley yapacak olurlarsasonuna kadar destekleriz.Çözülmesini istiyoruz.”konufltu. Görüflmeyi; TAYAD’danÜnzile Araz, Mehmet Y›lmaz veProf. Dr. Fikret Baflkaya’dan oluflanheyet yapt›.TAYAD heyetinin görüfltü¤üCHP Sivas Milletvekili NurettinSözen, partilerin grup baflkanvekilleriniadres gösterirken, CHP GrupBaflkan› Haluk Koç’tan “randevualmaya çal›flaca¤›n›” ifade etti.Heyetlerin 31 Ocak günü yapt›¤›son görüflme ise, AKP MilletvekilleriErtu¤rul Yalç›nbay›r ve ErsönmezYarbay ile oldu. TA-YAD’dan Ayfle Arapgirli ve NaimeKara’n›n görüfltü¤ü Yalç›nbay›r,“Her fleyin fark›nda oldu¤unu, ancaktecrit politikas› karfl›s›nda yaln›zoldu¤unu; durumun gücünü aflt›¤›n›”ifade ederek; “Tecritin devletpolitikas› oldu¤unu kabul ediyorum.Farkl› yollar denemek laz›m.Toplumsal muhalefet bask› oluflturmal›”diye konufltu.Ersönmez Yarbay ise, meclistedile getirece¤ini, ancak Adalet Bakan›’n›nhapishanelerde sadece tecritde¤il, hiçbir sorun olmad›¤›n›söyledi¤ini kaydederek, “AdaletBakan›’n›n bu konunun sorun oldu-¤unu düflünmüyor olmas› sorununkilit noktas›” sözleriyle düflünceleriniaç›klad›.1 fiubat günü ise, TAYAD’danbir heyet TMMOB ile görüflerek;yürüttükleri çal›flmada kendilerinedestek vermelerini ve tecritin kald›-r›lmas› talebini desteklemelerini istediler.TMMOB yöneticileri ise,resmi bir karar almak için yönetimkurulu toplant›s›n› beklemek zorundaolduklar›n›; ancak ailelere destekvereceklerini aç›klad›lar.TAYAD’l›lar›n ve duyarl› ayd›n,sendikac› ve DKÖ temsilcilerinin görüflmelerihalen devam ediyor. Dergimizyay›na haz›rland›¤›nda, sorununmuhatab› olan Adalet Bakan›Cemil Çiçek, heyete henüz randevuvermemiflti.‘Provokatif Haberler Meflrulu¤umuzu Gölgeleyemez’Trabzon ve Rize’de gerçekleflen baz› bombalama eylemlerinin ard›ndan, linç giriflimlerini hat›rlatarakTAYAD’l›lar› hedef gösteren yerel bas›n›n haberleri ve Rize Valisi Enver Saliho¤lu’nunayn› içerikteki aç›klamas›, ‹stanbul TAYAD taraf›ndan protesto edildi.27 Ocak tarihli yaz›l› bir aç›klama yapan TAYAD, bas›n›n elinde hiçbir veri olmadan, yasal birderne¤i hedef göstermesinin sorumsuzlu¤una ve bu tür haberlerin linç girifliminden bu yana sürdü¤ünedikkat çekti.Rize Valisi Enver Saliho¤lu’nun; “Bunu belli bir noktaya yüklemek flu an için do¤ru de¤il. TA-YAD veya bir baflkas› olabilir. Bu olay›n ilimiz ve bölgemiz halk›n› rahats›z etmemesi için her türlüönlemi alm›fl bulunmaktay›z” fleklindeki sözlerinin hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, “Biz demokratikbir kurumuz. Bu ülkede yaflanan her türlü bask›n›n, iflkencelerin karfl›s›nda boyun e¤meden mücadelemizeayn› kararl›l›kla devam edece¤iz. Böylesi provokatif haber ve TAYAD’› hedef gösterenaç›klamalar bizleri y›ld›ramayacak” ifadelerine yerverildi.75 fiubat 2006 / 38


TecritFiziki, psikolojiketki ve sonuçlar›Aral›k 2000’den bugüne19befl y›ldan fazla bir zamand›rbir ve üç kiflilik hücrelerdetutuluyor devrimci tutsaklar.Hücrelerinin d›fl›nda bir yaflamlar›,iliflkileri yok, kimseylegörüflmelerine, selamlaflmalar›-na izin verilmiyor. Fiziki koflullarve tecrit politikas›n› bütünleyenuygulamalar sonuçlar›n› da çeflitliflekillerde gösteriyor. Devrimcitutsaklar›n birbirlerindenkopar›ld›klar› koflullarda dahiörgütlü yaflamda ›srarlar›, direniflingücü bu etkileri asgari düzeyeindiriyor olsa da, onlarcatutsakta ortaya ç›kan fiziki vepsikolojik tahribata iliflkin d›flar›yaulaflabilen sesler art›yor.Boran Yay›nlar› taraf›ndan bas›-lan “Tecrit: Yaflayanlar Anlat›-yor” isimli kitap, tecritin politikamac›, uygulan›fl biçimlerininyan›s›ra bu etkilerini de inceliyor.Tecriti yaflayan tutsaklarcahaz›rlanan kitab› temel alarak,bu yaz› dizimizde, aradan geçen5 y›ll›k tecrit deneyimininsonuçlar›n› aktarmaya çal›flaca¤›z.Hemen ve kesin bir dille belirtelimki, bu sonuçlar›n ortaya ç›-kaca¤›ndan, hatta daha a¤›rtahribatlar yarataca¤›ndan, tecritiuygulayanlar, F Tipi Hapishaneleriaçanlar bilgi sahibiydiler.F Tipi tecrit uygulamas›n›ald›klar› emperyalist merkezlerdebu sonuçlar pratikte ve çeflitlideneylerle ortaya ç›km›flt›.Yani, her bir tutsak ne yafl›yorsa,bu ülkeyi yönetenler taraf›ndanbilinçli olarak planlanarakyarat›lm›flt›r.1“Sorunlar›m› paylaflaca¤›mkimse olmad›¤› için kald›ramad›m”S.S. isimli tutsak, tahliye edildi-¤i 19 Aral›k 2001 tarihine kadar birbuçuk y›la yak›n bir süre Tekirda¤ 1No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuldu.45 yafl›nda evli, 2 çocuk babas›S.S.’nin daha önce hiç yaflamad›¤›rahats›zl›klar› ilk kez 2001 Eylül’ündebaflgösterdi. Rahats›zl›¤›ndaha da derinleflmesi ise, tek kiflilikhücrede tutuldu¤u süreçte oldu.Tahliye edildi¤inde kafas›, tek kiflilikhücrede duvara vurdu¤u için k›-r›klarla doluydu. Yavafl ve yalpalayarakyürüyor ve öldürülmektenkorkuyordu. Ailesinin kendi ailesioldu¤una dahi inanm›yordu. Üç kiflilikhücrede kald›¤› süreçte, ayn›yerde bulunan bir arkadafl› son haliniflöyle anlat›yor:“Yan›m›za psikologlar getirdi.Bir hafta kadar teklilerde (tek kiflilikhücreler) kalm›fl. Bu süre içerisindekafas›n› duvara vurarak k›rm›flt›.Geldi¤inde yürümekten bileacizdi. Çok yavafl ve bir o yana birbu yana yalpalayarak yürüyordu.Bir hafta, neredeyse hiç güldüremedikve do¤ru düzgün konuflturamad›k.Soru sordu¤umuzda k›sa cevaplarlakesip at›yordu. Psikolojikolarak tükenmiflti. Ailesinin kendiailesi olup olmad›¤›na emin olmakiçin onlar› sorguluyordu. K›z›n›ngöz renginin baflka oldu¤unu savunuyordu.Hücrede öldürülece¤inisan›yordu. Bundan dolay› bizdenkorkuyor, gece biz yatmadan kesinlikleyatm›yordu. Uyand›¤›nda; Obeyninde neler düflünüp tasarl›yorsa,yan hücredeki arkadafllar›n daayn› fleyleri konufltu¤unu ve yapt›-¤›n› iddia ediyordu. fiiddet içeriklifleylerden korkuyor, konuflmuyordu.Cezaevinde onun bir ikizi dahaoldu¤unu ve idarenin ikizi ile kendisinikar›flt›rd›¤›n› iddia ediyordu.”S.S. çok k›sa sürede tecritin etkileriniyaflayanlardan biriydi ve tahliyesindensonra durumu giderekdüzelmeye bafllad›. 1996 y›l›nda yap›lanölüm orucu direnifli sonras›Wernicke-Korsakoff sendromunayakalanan ve A.Y. isimli tutsak da,F Tipi’ne götürülmeden önce yoldafllar›n›nilgisi ile durumunda iyileflmelergörülmüfl, F Tipi sürecindegiderek a¤›rlaflm›flt›. Tahliyesi sonras›ndada hücrenin yaratt›¤› tahribat›üzerinden atamad›.Kendi kendine konufluyor19 Aral›k Katliam›’n›n ard›ndanönce Edirne F Tipi’ne, oradan Tekirda¤F Tipi’ne sevk edilen A.Y.önce yemek yememeye ve kendikendine konuflmaya bafllad›. Haziran2001 tarihinde ise kriz geçirdi.Kald›¤› hücrenin cam›n›, çerçevesiniparçalad›. Tahliye oldu¤u Temmuz2002 tarihine kadar tek bafl›natutuldu. Krizin ard›ndan ilaç tedavisinebafllanmas›, hastanede gözetimalt›nda tutulmas› gerekiyorken, buyap›lmad›. Kriz anlar›nda, uyuflturucui¤ne yap›l›p yeniden tek kiflilikhücresine at›ld›. Bu hücrede tutuldu¤ubir sene içinde rahats›zl›¤› giderekboyutland› ve sonuçta dünyayla,gerçek yaflamla tüm ilgisikoptu. Bazen a¤l›yor, bazen gülüyor,slogan at›yor, ba¤›ra ça¤›rakendi kendine, kimi zaman da y›llarönce yaflam›n› yitirmifl arkadafllar›ylakonufluyordu.Tek kiflilik hücreye konulmadanönce dört ay birlikte kald›¤› bir tutuklu,kriz geçirdi¤i güne kadar içinekapan›k ancak genelde sakin biriolarak anlat›yor durumunu:“Kriz günü ö¤lene kadar normaldi.Ancak bana karfl› so¤uktu ilkkez. Yemekte masaya oturmad›. Akflamakadar kesintisiz volta att›. Voltadakendisiyle konufluyor, sanki biriyletart›fl›yordu. Ara s›ra banyoyagidip kafas›n› ›slat›yor, tekrar devamediyordu. Bu flekilde hiç konuflmadangece 12 oldu. Yatm›flt›.Ben de yatmak için ç›kt›¤›mda h›zlakalk›p üstünü giydi. Bir i¤ne al›poturdu. ‘Uyumamak için’ dedi. ‘Neden’dedim. Önce ‘boflver yat sen’85 fiubat 2006 / 38


dedi. Israr edince ‘Çünkü sen bir casussun,bana iflkence yap›yorsun,makine var kafamda’ dedi. Konufltukçak›zmaya, heyecanlanmayabafllad›. ‘fiimdi seni öldürürsem neolur’ vs. dedi. Bu arada sürekli sakinlefltirmeyeçal›flt›m. Kap›ya vurmayabafllad›, gelin bunu al›n, diye.‘Sen de vur’ dedi. Vurdum, yukar›ç›kt›. Art›k kontrolden ç›km›flt›.Camlar› k›rd›, elleri kan içindeydi.Bu arada ben gardiyanlara ‘arkadafliyi de¤il kap›y› aç›n’ diyordum.‘Bekle’ diyorlard›. Bu s›rada elindecam parçalar›yla bana sald›rd›.Küfürler ederek tekme ve yumrukat›yordu. Sonra yine cam al›pbo¤az›ma dayad›. ‘Çabuk aç›n yoksakeserim’ diye. Gardiyanlar nihayetaçt›lar. Asl›nda daha önce deaçabilirlerdi. 5 dakika seyrettiler.Müdüre, ‘A'n›n tan›d›¤› arkadafllarvar, getirin onlar sakinlefltirir’dedim. Müdür ‘tamam sen kar›flma’dedi. Bu arada gardiyanlar da ‘müdürünkarfl›s›nda elin cebinde duramazs›n’diye elimi çekiyorlard›. Benitekli bir hücreye koyduklar›ndaA'n›n sesi hâlâ geliyordu. Duvarlar›y›kmaya çal›fl›yordu.”Sonunda intihara kalk›flt›Ayn› hapishanede bulunan T.B.isimli tutsak, katliam sonras› 1.5 aytek kiflilik hücrede tutuldu. Hücrekoflullar›n›n ona “hediyesi” epilepsiyebenzer bir hastal›k oldu. Anibay›lmalar yaflamaya bafllad›.Birçok defa bu bayg›nl›k nöbetleris›ras›nda kafas›n› betona çarpt›.Yapt›¤› baflvurular sonunda ancakTemmuz 2002'de beyin filmleriniçektirebildi. Doktorun söyledi¤i ise,kendi anlat›mlar› ile flöyle olmufltu:“Nöroloji doktoru; ‘bay›lmalar psikolojiktir,kafana bir fley takmayacak,üzülmemeye dikkat edeceksin’dedi. Nas›l olacaksa...?"Evet, nas›l olacaksa... T.B.’de veonlarca tutsakta bu tahribatlar› yaratankoflullar doktorlar› ilgilendirmiyor.Bu da tecrit politikas›n›n birparças›. Doktorlar en temel doktorlukilkelerini bir yana b›rakmal›; hapishanemüdürleri, a¤›r psikolojiksorun yaflayan arkadafl›n›n sorununaTek kiflilik hücrede kalm›fl,kafas›n› duvara vurarakk›rm›flt›. Geldi¤indeyürümekten bile acizdi.Çok yavafl ve bir o yanabir bu yana yalpalayarakyürüyordu. Bir hafta, neredeysehiç güldüremedikve do¤ru düzgün konuflturamad›k.çözüm bulmaya çal›flan tutsa¤a “senkar›flma” diye, ‘her koyunun kendibaca¤›ndan as›laca¤›n›” hat›rlatmal›,asla dayan›flma, ac›lar› paylaflmagibi erdemlere izin vermemeli; gardiyanlarböyle bir durumda tutsa¤›nas›l hazrolda bekletir “devletin gücünügösteririm”i düflünmeli...F Tipi hücrelerde yaflama geçirilenhiçbir uygulama, bu mekanlar›yönetenlerin hiçbir davran›fl› “fevri,öylesine...” de¤ildir. Tümü tecritpolitikas›n›n bir yan›n› bütünlüyor,her fley buna hizmet ediyor. “Normal”koflullarda ciddi sorun yaflayanbir tutsa¤› tek kiflilik hücreyeatman›n, en küçük bir yard›mlaflman›niyileflmesinde katk›da bulunaca-¤›n› bile bile bunu yapman›n baflkane gibi bir anlam› olabilir. Örnekleryarat›yor tecritçiler; yaratt›klar›örneklerle tüm tutsaklara “teslimolmazsan›z, düflüncelerinizi terketmezsenizsa¤l›¤›n›z› da kaybedersiniz”diyorlar.fiubat 2002 tarihinde tutuklanarakF Tipi hapishaneye at›lan B.S.isimli tutsak 2.5 y›l sonra bu sonuçlar›yaflamaya bafllayanlardanbiri. 33 yafl›ndaki B.S’nin rahats›zl›¤›ilk olarak 29 Temmuz 2004 tarihindepatlak verdi. Kafas›n› duvarlaravurdu, intihara kalk›flt›.29 Temmuz günü ziyaretten sonraduvarlar› yumruklamaya bafllad›-¤›n›, tekme, tokat, yumruk adeta duvarlabütünleflti¤ini, sonra kendikendine konuflmaya ve küfür etmeyebafllad›¤›n› anlat›yor, ayn› hücredekalan arkadafl›.Aradan belli bir süre geçtiktensonra intihara kalk›flt› B.S. fiimdikidurumu ise flu; sabaha kadar uyumuyor,bazen bir saat uyuyup 盤l›k盤l›¤a kalk›yor. Durup dururkentürkü söylüyor, oturup a¤l›yor, hiçsusmuyor. Ara ara sohbet ediyorum.S›k›ld›¤›n›, duvarlar›n üstüne geldi-¤ini, tekrardan intihar edece¤inisöylüyor. ‹ntihar girifliminin ard›ndanpsikolojik yönden tedavisi içinbir giriflim bafllat›lmad›. Sadece kafas›n›duvarlara vururken kulaklar›ndansu geldi¤i için kula¤›na pansumanyap›ld› ve antibiyotik verildi.Yan›nda kalan yoldafl› rahats›zl›-¤›n›n patlak verdi¤i günün ard›ndaniki gece hiç uyumam›fl, intihar girifliminiönlemek için. Tek kiflinin,psikolojik sorun yaflayan biriyle ilgilenmesi,bir kriz an›nda kontroletmesi, bir intihar giriflimini engellemesizor oldu¤undan, yanlar›naiyi tan›yan birinin daha verilmesiiçin dilekçe veriliyor, durumunönem ve aciliyeti anlat›l›yor. Bunara¤men yanlar›na bir kifli daha verilmedi.5-6 ay üst boyutta seyredenrahats›zl›¤›n›n ard›ndan yoldafllar›-n›n ilgisiyle toparlanmaya bafllad›.Tecrit, insan› sistemli birflekilde yoketmek içinB.S. kendi durumunu, nedenleriniflu özlü sözlerle anlat›yor:“Daha önce Ümraniye, Bayrampafla,Metris ve Eskiflehir Hapishaneleri’ndekald›m. Ama onlarcayüzlerce insanla. Bir sorunun oldu-¤unda ilgilenebilecek birçok insanvard›, biri olmasa di¤eri sorunu atlatmanayard›mc› oluyordu. Amaburada, F Tipi’nde öyle de¤il. Her95 fiubat 2006 / 38


Tecritin Fiziksel EtkileriFiziki etkiler, mekandan kaynaklan›yor.Dar alan insan faaliyetlerini s›n›rl›yor vebu hiç fark›na varmasan›z dahi bedeniy›prat›yor. Bu y›pranmay› ancak rutin yaflant›n›z›nd›fl›na ç›kt›¤›n›zda anl›yorsunuz.Dar havaland›rmada 2 tur kofltu¤unuzdanefes kesiliyor, su kovas›n› birkaç saniyeli¤inekald›rd›¤›n›zda kaslar›n›zda titremebafll›yor. Belli bafll› etkileri s›ralayal›m.1) Kas-iskelet a¤r›lar›:Dar mekanda hareketsizlikten, kaslar›n tekyönlü çal›flmas›ndan dolay› kaslar erimeyebafll›yor. Kas demetleri k›sal›yor ve sertlefliyor.Bunu farkedemiyorsunuz. Her günyapt›¤›n›z hareketlerden farkl› bir hareketyapt›¤›n›zda saplanan a¤r›, istem d›fl› titreme,kondisyon düflüklü¤ü flafl›rt›yor insan›.S›rt bölgesindeki kaslar zaman zaman oldukçaa¤r› verecek bir flekilde tutuluyor.Omuzlar da öyle... Vücut giderek esnekli-¤ini yitiriyor.‹skelet a¤r›lar› da hareketlerin s›n›rl› olmas›ndanve sürekli beton zeminde hareketetmekten kaynakl› olarak a盤a ç›k›yor.Her ne kadar spor yapmaya çal›flsan›z dane kadar yard›mc› olunsa da notlarlas›n›rl› oluyor. Ben de, d›flar›danald›¤›m bir haber yüzünden kendimikaybettim ve etraf›mda kimseninolmamas›, sadece bir kiflinin olmas›nedeniyle kald›ramad›m.”Kendisine verilen ilaçlar›n faydal›olmad›¤›n› söyleyen B.S. uyuyamad›¤›n›,kulak ç›nlamalar› bafllad›¤›n›,bu durumun bir y›l› aflk›nsürdü¤ünü belirterek devam ediyor:“Uzun süre her iki hap› da kulland›m.Faydas› olmad›. Daha sonramide kanamas› geçirdim ve acil olarak,ki onda da iki saate yak›n revirdebekletilip hastaneye kald›r›ld›m.Bunu da ne daha önce yatt›¤›m hapishanelerdene de d›flar›da hiç yaflamam›flt›m.Burada yaflad›m.Bence tecrit insan› yoketmekiçin ama sistemli bir flekilde yoketmekiçin, yavafl yavafl, önce aklisonra da bedenen iflas etmesi ve d›-flar› ç›kt›¤› zaman bir çocuk gibi zarars›z,hiçbir fleye karfl› gelmeyen,her fleye boyun e¤en, söylenen herfleyi sorgulamadan yapan, yaflayanölü robotlar haline getirmek için yap›lm›fl,uygulanm›fl bir fley. Hücrelerbunlar› yaratmak için kullan›lanmekanlar...”Cam› yumruklay›p ‘insanhücreye s›¤ar m›’ diyorduBu bölümde anlataca¤›m›z sontutsak, G.K. 19 Aral›k Katliam›’n›Bayrampafla’da yaflad›ktan sonraTekirda¤ 1 No’lu F Tipi’ne sevkedilen G.K.’n›n üzerinde tecritin etkileriönce, içine kapan›kl›k, sürekliuyuma olarak baflgösterdi. Haziran2002’de ise kriz düzeyine s›çrad›.O gün yan›nda olan bir yoldafl›durumunu flu sözlerle anlat›yor:“Kendinden geçmifl bir haldepencereleri çarpmaya bafllad›. Camlar›yumruklay›p k›rd›. Bir yandanda ba¤›r›yordu. ‘‹nsan hücreye s›-bu düz ve esnemez zeminde yap›yorsunuzsporu. Ve bilinçsiz bir spor eklemlerde eka¤r›lara neden olabiliyor. Boyun a¤r›s›,bel a¤r›s›, s›rt a¤r›s›, bacak eklemlerindea¤r›s› olmayan yok gibi hücrelerde.2) Göz Bozuklu¤u:Görüfl alan›n›z›n s›n›rl› olmas›, gözlerdetembelli¤e ve bozuklu¤a yol aç›yor. Hücredeve en fazla birkaç metre öteye bakabiliyorsunuzhep. Uzun süredir hücrelerdebulunan tutsaklar›n hemen hemen hepsigözlük kullanmaya bafllam›flt›r.3- Psikosomatik Rahats›zl›klar:Psikosomatik rahats›zl›klar ne demek k›sacabunu açal›m önce. Psikolojik sorunlar nedeniylea盤a ç›kan ya da artan bedenselrahats›zl›klara psikosomatik rahats›zl›klardenir. Hipertansiyon, mide ülseri, cilt hastal›klar›en bilinen psikosomatik rahats›zl›klar.Hücrelerde a盤a ç›kan psikosomatikrahats›zl›klar›n bafll›calar› ise; kulakç›nlamas›, kalp çarp›nt›s› ve ritim bozuklu-¤u, mide ülseri, nefes darl›¤›, kol ve parmaklardauyuflukluk, hipertansiyon, cilthastal›klar› ve bafl a¤r›lar›.Bunlar› da sonraki bölümde ayr›nt›land›raca¤›z.¤ar m› ulan, insan hücreye s›¤arm›?’ diye. Elleri kesilmifl her yan›kan olmufltu. Duvarlar› yumruklamayave sert bir flekilde kafas›n›vurmaya bafllad›. Engel olmak içinsar›ld›m, bir yandan da sakinlefltirmeyeçal›fl›yordum. Elimden s›yr›ld›,masa ve sandalyeleri savurdu,camlar› k›rd›. Kafas›n› yeniden duvarlaravurdu¤unda yetiflip tuttum.Duvarlar›n üstündeki alç› kaplamalaryumrukland›¤› için içeri göçmüfl,duvarlar ve yerler kanlanm›flt›...10 dakika geçtikten sonra ancakgeldiler. Geldiklerinde onu engelleyebilmekiçin hâlâ bo¤ufluyorduk."G.K. da, yaflad›¤› bu durumakarfl›n hastaneye sevk edilmemifl,revirde yap›lan uyuflturucu i¤nelerve ilaçlarla geçifltirilmiflti. Nitekim,temmuz sonunda yine kriz geçirdi.“Bizi mi dinliyorsunuz, ne istiyorsunuzbizden” diye ba¤›rarak elinegeçirdi¤ini pencereye f›rlatm›flt›.“Rahats›zl›¤› sonras› yemedeniçmeden de kesilmifl, zay›flam›flt›iyice. Ya yeme¤e kalkm›yor ya daçok az yiyordu. Sürekli gergindi ilkaylarda. Sinirli sinirli volta at›yor,kendi kendine konufluyordu. Uykudüzeni bozulmufltu, geceleri sabahlad›¤›olurdu pencerenin önünde.Gündüzleri ise yatard›. Tepkileri uçlaflm›flt›.Konuflarak anlatabilece¤ifleyleri dahi ba¤›rarak söylerdi. Buruh hali zaman zaman patlamalaradönüflürdü. Duvarlar› yumruklar,tekmeler, kafa atard›. Yere boyluboyunca uzan›p çocuklar gibi h›çk›-ra h›çk›ra a¤lam›flt› bu kriz anlar›ndanbirinin ard›ndan.Bu ilk aylar›n ard›ndan gerginruh hali sona ermese de alt seviyelereindi. Yaflama karfl› bir kay›ts›zl›kbafllad› sonra.Yaklafl›k 6-7 ay sonra toparlamayabafllad›. Gazete okumaya, ilgiduydu¤u konularda arfliv tutmaya,arkadafllarla notlaflmaya bafllad›. Budurumdaki insanlar›n hemen hemenhiçbiri rahats›zl›¤›n› kabul etmez veilaç kullanmaz. Bu biliniyor olmas›-na ra¤men sadece ilaç vermekle yetinmek,bafl›ndan savmakla eflde¤erbir tutumdur...”105 fiubat 2006 / 38


7 Kas›m2005 tarihi n d eYÖK’ü protestoetmekiçin Ankara’yagelengençli¤e polissald›rarakgözalt›-na alm›fl ve20 kifli tutuklanm›flt›.Kuruldu¤u günden buyana gençli¤in öfkesini çeken veelefltirmedik kimsenin kalmad›¤›YÖK’ü protesto suçu iflleyenlerhakk›nda aç›lan davan›n ilk duruflmas›Ankara 11. ACM’de 1 fiubatgünü görüldü.F Tipi Üniversite ‹stemiyoruzDuruflma öncesi, 30-31 Ocakgünlerinde Dersim, Eskiflehir veElaz›¤’da düzenlenen eylem ve etkinliklerleça¤r›lar yap›ld›.Dersim Temel Haklar GençlikKomisyonu, dernek binas›nda düzenledi¤ietkinlikte, YÖK’e karfl›mücadelenin meflrulu¤una vurguyapt›. Eskiflehir Gençlik Derne¤i,Adalar Migros önünde yapt›¤› eylemde,tutsak arkadafllar›n›n serbestb›rak›lmas›n› isteyerek “Halk ‹çinBilim Halk ‹çin E¤itim, F Tipi Üniversite‹stemiyoruz” dövizleri açt›.Elaz›¤ Gençlik Derne¤i üyesi 30ö¤renci de Hozat Garaj›'nda birarayagelerek, “Ne YÖK Ne AKP DemokratikÜniversite” pankart› açt›-lar. “Tarihimizden ve gelene¤imizdenald›¤›m›z güçle bu kuflatmay›da yaraca¤›z" denilen aç›klama sonras›Ankara’ya hareket edildi.Duruflmadan bir gün önce ‹stanbul’danyola ç›kan Federasyon üyeleriise, Galatasaray Lisesi önündetopland›lar. Burada pankartlar›n›,DEV-GENÇ amblemli bayraklar›n›açan ö¤renciler, “Ö¤renciyiz Hakl›-y›z Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite‹stemiyoruz, Bask›lar TutuklamalarBizi Y›ld›ramaz” sloganlar› att›lar.Yarg›lanan YÖK OlduGençlik Federasyonu ad›na yap›lanaç›klamada, arkadafllar›n›n tutuklanmas›n›nhukuki bir gerekçesininbulunmad›¤› kaydedilerek, 12 Eylül’denbugüne YÖK’ün gençli¤indemokratik mücadelesi önünde enbüyük engel oldu¤u söylendi. Yap›-lan yürüyüfl sonras› otobüsle hareketedildi.Ne YÖK Ne AKP; DemokratikÜniversite ‹stiyoruzÇeflitli kentlerden gelen ö¤renciler,Ankara’da Toros Sokak’ta buluflarakyürüyüfle geçtiler. Yürüyüflte“Ne YÖK Ne AKP DemokratikÜniversite” ve “YÖK’e Karfl›Mücadele Etmek Suç De¤ildir”pankartlar› tafl›n›rken, dövizlerdekararl›l›¤› anlatan sloganlar vard›.Bayraklar›, pankartlar› ve sloganlar›ylaadliye önüne gelen ö¤renciler,tutsak arkadafllar›n› beklemeyebafllad›lar. Hapishane ringininküçük havaland›rmas›ndan zaferiflareti yapan parmaklar hiçbir bask›n›nbu gençleri teslim alamayaca-¤›n› gösterirken, arkadafllar› onlar›alk›fllar ve sloganlarla destekledi.200’den fazla Federasyon üyesininyan›nda, mücadelenin oldu¤u heryerde sesleri duyulan TAYAD’l›larda vard›. “TAYAD’l› Aileler SizinleGurur Duyuyor” slogan› atan ailelerecevap, gençlerden geldi: “TA-YAD’l› Aileler Onurumuzdur”.Burada, Federasyon ad›na EbruBenek bir aç›klama yaparak, tutuklamasürecini ve arkadafllar›n›n hangipolitikan›n ürünü olarak tutukland›klar›n›anlatt›. 20’si tutuklu olmaküzere 49 arkadafllar›-n›n ‘YÖK’e Hay›r’ dedikleriiçin yarg›land›¤›n› hat›rlatanBenek, konuflmas›-n› flöyle sürdürdü:“6 Kas›m YÖK protestolar›bizler için tarihi biröneme sahiptir. Yap›lanprotestolar gençli¤in 12Eylül karanl›¤›na, emperyalizminyoz kültürüne teslimolmayaca¤›n›n bir göstergesidir.Gençlik bugüne kadartüm sald›r›lara ra¤mende¤erlerini sahiplenmekten,hakk›n› aramaktan vazgeçmemifltirve vazgeçmeyecektir.”Nurgül Acar, Bas›n›n HedefGöstermesiyle Tutuklu Kald›Tutuklu ve tutuksuz tüm ö¤rencilerinkat›ld›¤› duruflma, t›pk› salond›fl›nda oldu¤u gibi, YÖK’üyarg›layan bir havada geçti. Sözalan tüm ö¤renciler YÖK’ü protestoetmenin en meflru hak oldu¤u vurgular›yaparken, YÖK’ün gençli¤eyönelik politikalar›n› teflhir ettiler.Mahkeme 17 ö¤renciyi tahliyeederken Gençlik Federasyonu üyesiNurgül Acar ile YDG'li Engin Aslanve Cihan Ç›nk›’n›n tutukluluklar›-n›n devam›na ve duruflman›n 8Mart’a ertelenmesine karar verildi.7 Kas›m eylemi sonras› bas›ndaNurgül Acar ile ilgili ç›kan haberlerhat›rlanacakt›r. Nurgül için “profesyoneleylemci” içerikli haberler iflleviniböyle görüyor. Hukuken hiçbirfarkl› durumu olmamas›na karfl›n,provokatör bas›n›n hedef göstermesiile tutuklu kald›.Bu arada, so¤uk havaya ra¤mend›flar›da ö¤renciler coflkular›n› hiçyitirmeden marfllarla, “Mahir HüseyinUlafl Kurtulufla Kadar Savafl”sloganlar› ve halaylarla beklediler.Sevinci ve hüznü bir arada yaflayanö¤renciler, yapt›klar› aç›klamada,y›lmayacaklar›n› ifade ettiler.Gençlik Federasyonu üyeleri,mahkemenin ard›ndan, “Yaflas›nAbdi ‹pekçi Direniflimiz” sloganlar›ylagittikleri ‘El’in alt›nda, direnenailelere destek ziyareti yapt›lar.115 fiubat 2006 / 38


“Serdar›-m›z› bas›ndanö¤rendik. ‘Öldü’diye yazm›fllarüç befl sat›r.Ölür mü Serdarlar?Üç sat›r ‘öldü’ diyeyazanlar y›llar var ki unutmufllar Serdarlar›nölmeyece¤ini... Oysa bu topraklardaart›k her çocuk Serdarlar›nad›yla do¤acak, Serdarlar ço¤alacak,Ölür mü Serdarlar?gün gelecek Anadolu Serdar olacak...Mesude Ana’ya baflsa¤l›¤› kart›yazd›k; fakat ‘bafl›n sa¤olsun’ yazamad›k.Yürüyüfl’te röportaj›n› okudukMesude Ana’n›n; bakt›k, ‘baflsa¤l›¤›na’de¤il, Serdar’›n yolunabafl›n› koyanlar›n çoklu¤una özlemivar, ki bu hepimizin özlemi ve elbettegerçek olacak... Serdar’› sloganlar›m›zlave anma törenimizleu¤urlad›k, yolu aç›kt› ve o yol hepaç›k...Serdar’a en son mektup yasa¤›vermifllerdi, bizim mektup yasa¤›-m›z yeni bitmiflti. Serdar’dan ald›-¤›m›z son fakst› o zaman. Bir fakslayetiflmeye çal›flm›flt›k mektup yasa-¤› bafllamadan, yetiflebildik mi bilmiyorum.Son yaz›flmam›z olmufltu...Ölüme yatanlara bile mektupyazman›n yasakland›¤› baflka yervar m› acaba; yani Naziler’den ve osoyun takipçilerinden baflka!..18 Ocak 2006fiadi Özbolat, Kand›ra F TipiSon sözü Serdarlar söyleyecek!Serdar’›n haberini dün 1Nolu’dan at›lan sloganlarla ö¤rendik.Kap›lar kapan›nca radyoiçeride çekmiyor. Uzakta bellibelirsiz sesler gelince, flehit vardedik. Tabii Serdar düfltü yüre¤e.Sonra ismi duyulur gibi olunca bizde kat›ld›k sloganlara.Bugün ö¤len haberlerinde MesudeAnam›z›n konuflmas›n› dinledik. Metanetli,bir o kadar da gurur doluydu anam›z. “‹stedi¤i buydu,vasiyetini yerine getirmek için Çank›r›’ya götürüyoruz”diye duygular›n› dile getirirken havaland›rmada onunyüre¤inin s›cakl›¤›yla dolduk. Mesude Anam›z›n yan›ndaym›flcas›naona s›ms›k› sar›ld›k. Ellerinden doyas›yaöptük. Ald›k yüre¤imizin orta yerine bast›k.Eminiz ki o da bizleri al›p Serdar›m›z gibi ba¤r›nabast›. Gözün arkada kalmas›n Mesude Anam›z, nice evlad›nayn› yolun yolcusu olarak öptüler yi¤idimizin aln›ndan.Söz verdiler.2005 y›l›n›n ilkiydi Faruk. 2006 y›l›n›n ilki oldu Serdar›m›z.Çank›r›’da hiç flehit yok derdi sohbetlerinde. Burayageldikten sonra sadece iki mektubunu alabilmifltim. Di-¤er taraftakiler kalm›flt›. 21 Eylül 2005 günü yazd›¤›mektubu ald›m elime. Bizim buraya zorla sevkedilmemizüzerine yazm›flt› mektubunu. Bir yerinde diyorki:“Sevgili adafl›m, duygular›n› anl›yorum. Çünkü hepimizayn› duygular› yafl›yoruz. Zaten B‹Z’i B‹Z yapanda bu de¤il mi? Her fleye ve herkese ra¤men kimse umutetmezken, B‹Z umudu büyütüyor, yaflat›yoruz. ‹lginç de-¤il mi? ‘Bir avuçsunuz’, ‘bofluna’ diyor hemen her renginumutsuz ve inançs›zlar›. Ama yine de bize yönelmektenvazgeçmiyor hiçbirisi. Madem bofluna, madem biravucuz, niye korkuyorsunuz? Öyle ya, ‘kimsenin umurundade¤il’ ise, ‘kimse ilgilenmiyor’ ise... Korku sahibineher fleyi yapt›r›r. Yapt›r›yor. Bugün yaflananlar dabunun kan›t› iflte. Sürgünlerle, cezalarla sonuç alacaklar›n›san›yorlar.”Serdar da yolculu¤unun bafl›ndan beri bir çok keyfiyetemaruz kald›. Ama son sözü kimin söyleyece¤iniher daim anlatmaktan geri durmad›. 2005’in 19 Aral›ky›ldönümünde bedenini tutuflturdu¤unda, yine engelkoymak istediler ama o, engellerin nas›l afl›laca¤›n› güngün büyük bir irade alt›nda göstermesini bildi. MesudeAnam›z› bile ilk günlerde hat›rlayamamas›na ra¤men,Mengeleleri ve zulmü yere çald›.Faruk (Kad›o¤lu) can›m›zda da öyle de¤il miydi?Yola ç›kar ç›kmaz mektuplar›n› imha ettiler, olmad› yasaklad›lar.Son sözün kimin taraf›ndan söylenece¤ini oda en güzel flekilde bir ilk yaratarak söylemiflti. Fidanlar›m›z›npay›na düflen de bunlar oldu. fiimdi Fatma yolculu¤unuonlar›n s›cakl›¤›yla sürdürüyor. fiimdi biz onlar›ndevrettikleriyle yol al›yoruz.Serdar, yukar›da bir k›sm›n› aktard›¤›m mektubununsonunda mektup cezas›ndan sözederek flöyle bitirmiflti:“Belki bir daha yazamayabilirim. Zira 2 ay de¤il,ben böyle dedikçe, ‘ceza’ ço¤al›yor... Ve dünya fani.. Sizi,ailemi çok seviyorum. Sevgimin, ailemin s›cakl›¤›nasar›l›p inanc›m›n sonsuzlu¤unda yürürken hep yan›mdayd›n›z.Yine öyle olacak! Zafer halay›nda ben de omuzbafl›n›zda olaca¤›m. O güzel günlerin coflkusunda hepinizis›ms›k› kucakl›yorum. Hoflçakal›n. Umutla kal›n.”Bunun üzerine hangi söz söylenir ki... O görkemli halayer-geç çekilecek. En bafl›nda Serdarlar›m›z olacak.Bizler de o halay›n içinde, bizden sonrakilerin omuz bafl›ndaolabiliriz. Bayrak koflusu bu. Dünden bugüne, bugündenyar›na tafl›nan ve sonunda halk›m›z›n özgürlü¤ü,vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› ile taçlanacak bir koflu...15 Ocak 2006Serdar Karaçelik, Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi125 fiubat 2006 / 38


Mücadele Birli¤i Platformu:"Serpil Cabadan Onurumuzdur”Mücadele Birli¤i Platformu 29Ocak’ta yapt›¤› eylemle Ölüm Orucudireniflçisi Serpil Cabadan’›n direniflin200’lü günlerinde oldu¤unuduyurdu.Taksim Tünel'den GalatasarayLisesi önüne kadar k›z›l flamalarlayap›lan yürüyüfl boyunca "SerpilCabadan Onurumuzdur”, “FatmaKoyup›nar Onurumuzdur”, “ÖlümOrucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar”sloganlar› at›ld›.Galatasaray Lisesi önünde yap›-lan aç›klamada flöyle denildi: “Siperyoldafl›m›z Serdar Demirel'inölümsüzleflmesiyle zindanlarda ved›flar›da süren ölüm orucuna destekeylemlerinde ölümsüzleflenlerin say›s›121'e yükseldi. fiu anda GebzeM Tipi Zindanlar›'nda bulunan SerpilCabadan ve Fatma Koyup›narölüm orucu eylemini sürdürüyorlar.Buradan bir kez daha sesleniyoruz,daha fazla sessiz kalmay›n. FTipi zindanlarda yeni ölümlere izinvermeyelim. Yüreklerimizi onlar›nyüreklerinin yan›na koyal›m.”Serdar Demirel An›ld›!29 Ocak Pazar günü Ege Temel Haklar’daBüyük Direnifl'in 121. flehidi Serdar Demireliçin bir anma töreni düzenlendi.Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i ad›-na aç›l›fl konuflmas›n› yapan Bayram ‹çlek, direniflebafllanmas›n›n nedenlerinin bugün halageçerlili¤ini korudu¤unu vurgulayarak, devrimcileritasfiye ve yok etme sald›r›s›na karfl›, direnifliiçeride ve d›flar›da ilk günkü kararl›l›¤›yla‘Tutsak Dergiler’, Tutsaklara Yasak!Bafl›ndan sonuna, her sayfas› tutsaklar›n ürünlerinden oluflan,her sayfas› “Görülmüfltür” damgal› olarak hapishanelerdenç›kan “Tutsak Dergiler” kitab›, Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’ndetutsaklara verilmedi. Kenan Günyel, 24 Ocak2006 tarihli mektubunda flöyle anlat›yor yasa¤›:“Boran Yay›nevi’nden ç›kan Tutsak Dergiler adl› kitab›bekliyorduk sab›rs›zl›kla. Ancak ‘kitab›n verilmemesine’ karar›tutuflturuldu elimize. Hat›rlars›n, ‘Tecrit/ Yaflayanlar Anlat›-yor’ isimli kitap da Tekirda¤ 1 ve 2 Nolu hapishanelerde verilmemiflti.Di¤er F Tiplerine verilmiflti.Tutsak Dergiler adl› kitab›n yan›nda ‘Mustafa Bektafl, 1968Albümü’ ve ‘Z›lg›t’ Dergisi de verilmedi. Gerek albüm ve dergininve gerekse kitab›n “verilmemesine” dair gerekçe, her zamankimatbu gerekçelerden. “Gere¤i düflünüldü: Bahse konuolan dergi ve kitaplarda, cezaevleri hakk›nda as›ls›z iddialarayer verildi¤i, kurum güvenli¤i ve disiplini bozucu yaz›lar›n oldu¤u,hükümlü ve tutuklulara ›slah program› d›fl›nda yay›nyapt›¤›...”Tecritte mant›k yok. Baflka bir deyiflle, tecrit, zaten birmant›ks›zl›k rejimi. Tutsaklar yaz›p çizmifl, hapishane idarelerininonay›yla d›flar›ya ç›km›fl ürünler, d›flar›da bir araya getirilipkitaplaflt›r›l›yor; fakat o kitap onlar› bizzat üreten tutsaklarayasak!!!sürdürmekten baflka bir yol olmad›¤›n› belirtti.‹çlek'in konuflmas›n›n ard›ndan Serdar Demirel'incenaze töreninin görüntüleri izlendi.Daha sonra da Grup Gün›fl›¤›, direnifli anlatantürküleri ve marfllar› seslendirdi. Ayr›ca SerdarDemirel'in sevdi¤i "Gönlüm Da¤larda” türküsüanmaya kat›lanlarca birlikte söylendi."‹nsan Sadece Mezarda Yaln›z Kalabilir"filminin de izlendi¤i anma, "Hakl›y›z Kazanaca¤›z"marfl›n›n hep birlikte söylenmesinin ard›ndansona erdi.TECR‹T’iDuymayanKalmayacak!T A -YAD’l›lar,ellerinde“TECR‹T”kitaplar›ylageçen hafta Bak›rköy’deydiler. 26 Ocak ö¤lensaatlerinde Bak›rköy Özgürlük Meydan›'ndabiraraya gelen TAYAD'l›lar, Bak›rköy Tren Gar›'n›nönünden bafllad›lar kitab›n tan›t›m›na."F Tipi hapishanelerde 121 insan hayat›n›kaybetti duydunuz mu, tecrit sadece F Tipleri'ndede¤il okulda, fabrikada, hayat›n her alan›nda,tecrite karfl› ölüm orucu direnifli 6. y›l›nda...”fleklinde halka seslenen TAYAD’l›larakulak verdi yüzlerce insan. Havan›n karl› ve so-¤uk olmas›na ra¤men, onlarca insan sorularlatecriti anlamaya çal›fl›rken, 26 Tecrit kitab› sat›ld›.135 fiubat 2006 / 38


Devrimciler iflçinin yan›ndaTÜRK-‹fi NEREDE?Temel Haklar Federasyonu, sadece Adana’da de¤il,‹stanbul ve ‹zmir’de de destek eylemleri gerçeklefltirdiler.30 Ocak günü, ‹stanbul Unkapan›’nda bulunan TEKELGenel Müdürlü¤ü’ne do¤ru yürüyüfle geçen Temel HaklarFederasyonu üyeleri, “TEKEL ‹flçileri Yaln›z De¤ildir”pankart› tafl›d›lar. Genci-yafll›s›, çocuklar› ile “Babalar‹flsiz, Çocuklar Aç, AKP Halka Hesap Verecek, EmekçiyizHakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri tafl›nan eylemde,Genel Müdürlük önünde aç›klama yap›larak, “TEKEL’inkapat›lmas› IMF emridir” denildi.Aysu Baykal taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “özellefltirmelere,kapatmalara karfl› direnmek do¤rudan emperyalizmeve iflbirlikçilerine karfl› direnmektir. Tümhalk›m›z› TEKEL iflçilerinin direniflini sahiplenmeyeça¤›r›yoruz” denildi. ‹flçi direnifllerinden memur eylemlerine,F Tipleri’ndeki tecrite karfl› direniflten gecekonduhalk›n›n direnifline kadar halk›n de¤iflik kesimlerinin müemekTEKEL iflçilerinin direnifli Türk-‹fl’in direnifli de¤il mi?Adana TEKEL iflçilerininfabrikay› terk etmemedirenifli 30’lugünleri geçti. Türk-‹flGenel Baflkan› ve yöneticilerininfabrikaya yapt›¤›“lüften” ziyaretinind›fl›nda, bu geçen süreiçinde, direnifli tüm iflçis›n›f›n›n gündemi yapmak,iktidar› zorlamaknoktas›nda att›¤› tek birad›m yoktur ortada. Türk-‹fl yönetimi bu tavr›yla biristanbul kez daha malumu ilanediyorlar. Ne özellefltirmelere,ne fabrikalar›n kapanmas›na, ne de iflçilerin soka-¤a at›lmas›na karfl› de¤ildir Türk-‹fl bürokrasisi. Sözdekarfl›tl›¤›n hükmünün olmad›¤› çok aç›kt›r, iflçi s›n›f›n›npratik olarak karfl›tl›¤›n›n biçimi de bellidir. ‹flçilerin hereylemde hayk›rd›klar› ‘Genel Grev, Genel Direnifl’ fliar›adeta Türk-‹fl duvarlar›na çarp›p geri dönmektedir.Gerek Adana, gerekse Malatya’da süren direnifle, güçlerioran›nda destek veren, direnifli fabrikalar›n d›fl›na tafl›mayaçal›flanlar, baflta Temel Haklar Federasyonu olmaküzere, devrimcilerdir. Devrimcilerin, direnifli destekleyensloganlar› Adana sokaklar›ndan ‹stanbul’a, Malatya’dan‹zmir’e kadar yank›lanmaktad›r.Diliç›k›k: Adana Temel Haklar ‹lkGünden Bu Yana Sürekli Yan›m›zdaAdana Temel Haklar, Adana’n›n Denizli Mahallesi’nde27 Ocak günü düzenledi¤i meflaleli yürüyüflle, direnenTEKEL iflçilerinin sesini gecekondu halk›na ulaflt›rd›.Dispanser önünde bafllayan yürüyüflte "TEKEL ‹flçileriYaln›z De¤ildir” pankart› aç›larak sloganlar at›ld›.Fabrikaya kadar “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, IMF DefolBu Memleket Bizim” sloganlar›yla gelen Temel Haklarüyelerine mahalle halk› alk›fllarla destek verirken yürüyüflekat›lanlar da oldu.Fabrika önünde ise, direniflçi 200 iflçinin "Yaflas›nS›n›f Dayan›flmas›" slogan› ve alk›fllar› ile karfl›land›lar.Fabrika bahçesinde iflçilere hitap eden Dernek Baflkan›fiemsettin Kalkan, “Bizler ancak direnirsek bir olursakbirlikte hareket edersek kazan›r›z” derken, Tek G›da-‹flBölge Temsilcisi Gürsel Diliç›k›k, “Adana Temel Haklar,fabrikan›n kapat›ld›¤› ilk günden bu yana sürekli yan›-m›zda. Gerek burada, gerek mahallelerde yapt›¤› eylemlerleTEKEL’in özellefltirilmesine karfl› olduklar›n› belirttiler.Teflekkür ediyoruz” diye konufltu.Adana Temel Haklar, bir gün önce de ‹nönü Park›'nda5 dakikal›k oturma eylemi yaparak, "TEKEL ‹flçileri Yaln›zDe¤ildir” pankart› açm›fl, sloganlarla ve yapt›klar› konuflmalarlahalk› deste¤e ça¤›rm›fllard›. Oturma eylemininard›ndan ise, kortej halinde D 400 Karayolu üzerindenTEKEL’e kadar yürüyen Temel Haklar üyeleri, güvenlikçileringirmelerine izin vermemesi üzerine fabrikaönünde de bir süre oturma eylemi yapm›fl ve iflçilerin gelmesive hep birlikte at›lan sloganlarla eylemlerine sonvermifllerdi.Adana Temel Haklar üyeleri, direniflin 31. günü olan31 Ocak’ta da fabrikadayd›lar. Adana Küçükdikilli BeldeBelediye Baflkan› Leyla Güven ve belediye çal›flanlar›,mahalle muhtarlar› ve Temel Haklar üyelerinin gerçeklefltirdi¤iziyaret esnas›nda “IMF Defol Bu Memleket Bizim,Buras› Adana Direnifl Var, TEKEL ‹flçisi Yaln›z De-¤ildir” sloganlar› hayk›r›ld›. ‹flçiler, ayn› gün Adana Barosu'naba¤l› 20 avukat taraf›ndan da ziyaret edildi. BaroBaflkan Vekili Soner Çetin, iflçileri desteklemeye devamedeceklerini kaydederken, Diliç›k›k, “Nas›l ki KurtuluflSavafl›'nda Vahdettin emperyalist, kapitalist güçlere teslimolmuflsa, bugün de AKP Hükümeti emperyalist ve kapitalistlerinemrindedir” diye konufltu.‹stanbul ve ‹zmir’den Destek145 fiubat 2006 / 38


cadelelerini hat›rlatan Baykal, “bütün bu direniflleri sahiplenmek,ortak hedefler do¤rultusunda birlefltirmekhaklar ve özgürlükler mücadelesi veren herkesin görevidir”diye konufltu.‹zmir’de ise, Ege Temel Haklar taraf›ndan 31 Ocakgünü Çi¤li Balatç›k’ta bulunan Yaprak Tütün ‹flletmesiönünde eylem yap›ld›. “TEKEL ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”pankart›n› açan dernek üyeleri, burada bir aç›klama yaparakdirenifle destek verdiler. Bu s›rada fabrika güvenlikçilerive polis, mesaisi biten iflçileri d›flar› ç›kartmayarak,eyleme kat›l›m› engellemeye çal›flt›. Tehditlere ra¤men30’a yak›n iflçi eyleme kat›ld›.TEKEL iflçisinin direniflinin tüm halk›n direnifli oldu-¤u kaydedilen aç›klamada, “‹flte bu yüzden TEKEL iflçilerinindirenifli sahiplenilmelidir. TEKEL iflçisiyle omuz omuzadirenilmelidir” denildi. Eylemde “Direnen TEKEL ‹flçisiKazanacak, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, TEKEL’iDe¤il F Tiplerini Kapat›n” sloganlar› at›l›rken, polisinç›kmas›na izin vermedi¤i di¤er iflçiler, eylem sonunda TemelHaklar üyelerinin yan›na gelerek, teflekkür ettiler vegururland›klar›n› kaydettiler.Tüm TEKEL ‹flletmelerinde EylemTEKEL iflçileri 2 fiubat günü ‹stanbul’da Eminönü-Kad›köy vapurundan bir süre inmeyerek sloganlarla eylemyapt›lar. “100 bin insan›m›z aç kalacak” diye hayk›-ran iflçilerden 7’si gözalt›na al›nd›.Tek G›da-‹fl Sendikas›'n›n, kapatma kararlar›na karfl›ald›¤› eylem karar› ise, 26 Ocak akflam› fabrikalarterkedilmeyerek hayata geçirildi. Fabrika terketmemeninyan›s›ra yap›lan aç›klamalar ve çeflitli eylemlerle Adanave Malatya TEKEL iflçilerine destek verildi.Diyarbak›r, Tokat, Ad›yaman, Kahta ve Besni, Siirt,Ankara, Akhisar, ‹zmir, Malatya, Band›rma, ManisaK›rka¤aç’da bulunan TEKEL iflletmelerinde çal›flan iflçilersendikan›n karar› do¤rultusunda fabrikalar›n› terketmedilerve yapt›klar› eylemlerle, direnen iflçilerin yaln›zolmad›¤›n›, onlar›n direnifllerinin kendi direniflleri oldu-¤unu hayk›rd›lar.Diyarbak›r TEKEL iflçileri 1 fiubat’ta da yol kesmeeylemi yapt›lar ve direnen iflçilere destek vermek içinMalatya’ya gittiler.A¤layarak De¤il, DirenerekKapat›lma karar› alan iflletmelerden biri de ManisaSaruhanl› Yaprak Tütün ‹flleme Müdürlü¤ü ve Osmancal›‹flleme Müdürlü¤ü. Bu iflletmelerde çal›flan iflçiler 31Ocak günü sorunlar›n› anlatmak için TBMM’ye geldiler.Kentlerinin milletvekili, Meclis Baflkan› Bülent Ar›nç iflçilererandevu vermezken, Tek G›da-‹fl Manisa fiube Baflkan›Mehmet Seçilmifl baflkanl›¤›ndaki iflçiler, ANAP veCHP milletvekilleriyle görüfltüler. Görüflme s›ras›nda Seçilmifl,Ar›nç’›n kendilerini reddetmesi ve bas›n›n seslerinekulak vermemesini anlat›rken a¤lad›.‹flçi s›n›f›n›, üretimden gelen, hayat› durdurma, iktidarlar›dize getirme gücü varken; milletin vekilli¤i ile ilgisiolmayanlar karfl›s›nda a¤layan, s›zlayan bir konumadüflüren kim? Bu anlay›fl nas›l geliflti, kim yerlefltirdi?Hangi sendikal anlay›fl “hak alma yolu” olarak gözyafllar›n›,yalvarmay› ö¤retti? Tüm bu sorular› sendikac›lar tart›flmayacaklarm›? ‹flçi s›n›f›, onlar›n temsilcisi oldu¤unusöyleyen sendikac›lar ne zamandan beri, soygun düzenininsahipleri karfl›s›nda gözyafl› döküyorlar? Sorun o sendikac›n›nsorunu de¤ildir. Yan›l›yor olabilir; Ar›nç’›n gerçektenkendisinin “vekili” oldu¤unu düflünmüfl olabilir.Belki bugüne kadar do¤rudan yaflamad›¤› için burjuvabas›n›n sansürüne anlam verememifl olabilir, “ekme¤ielinden al›nmak istenen insanlara nas›l kulaklar›n› t›karlar”diye düflünmüfl olabilir. Mümkündür.Ancak as›l tart›fl›lmas› gereken, böyle trajik bir flekildekendini ortaya koyan anlay›flt›r. En köklü flekildeTürk-‹fl’te ifadesini bulan, ancak di¤er sendikalar› dakapsayan direnmeme, çeflitli biçimlerde dilenme tavr›d›r,icazetçi kültürdür.Balatç›k Tütün iflçilerini ziyaretEge Temel Haklar, sadece fabrikaönünde eylem yapmakla yetinmedive iflçileri ziyaret ederek, TE-KEL direnifli üzerine sohbet ettiler.Dernek üyeleri, eksper MustafaYördem ve iflçi Ercan Do¤an ileyapt›klar› görüflmede, iflçiler fabrikadaörgütlü bir güç olmad›¤›n›,sendikan›n da bu konuda bir giriflimiolmad›¤›n› vurgulad›lar. Duyars›zl›¤›nda oldukça fazla oldu¤unuifade eden Yördem ve Do¤an, Band›rma’dakapat›lan iflletmenin ard›ndanburadaki iflçilerin Balatç›k'takiiflletmeyegetirildi¤ini, baflkayerlerde de kapat›lman›n ard›ndanayn› fleyin yafland›¤›n›, iflçilerin bunugörmelerine ra¤men bugün Balatç›k'›nkapat›lmas›yla yaflanacaklaraduyars›z oldu¤unu anlatt›lar.Örgütlü bir güç olsayd› bu sorunlar›nafl›laca¤›n› belirten iflçiler,bugüne kadar iflçilerin direnerekhiçbir fley kaybetmediklerini, iflvereninhaklar› gasbetti¤ini anlatt›lar.Fabrikada 1300 iflçi, 400 memurunçal›flt›¤›n› anlatan iflçiler, GenelMerkez’in eylem program› konusundasendikan›n iflçileri bilgilendirmedi¤inedikkat çektiler ve bueylem program›n›n da ciddi bir eylemprogram› olmad›¤›n› anlatt›lar.Temel Haklar üyeleri de derneklerinive direnifle neden destek verdiklerinianlatt›klar› görüflmenin ard›ndan,1 fiubat günü de Tek G›da-‹fl ‹zmir fiubesi’ni ziyaret ettiler.Ege Bölge fiube Genel SekreteriGürsel Köse ile görüflen derneküyeleri, iflçilere desteklerini ifadeederken, Köse, direnifl için iflletmelerdekomisyonlar oluflturuldu¤unu,Turgutlu’daki iflletmede 49 gündüriflçilerin iflyerini terketmeme eylemiyapt›klar›n› anlatt›.155 fiubat 2006 / 38


TEKEL iflçileri: “Radikal eylem istiyoruz”Mersin’de iflçi k›y›m›Direniflin 31. gününde; AdanaTEKEL iflçileri Süleyman fiahin veAhmet Alpaslan ile görüfltük.8 y›ll›k iflçi olan fiahin, bafllardaiflçilerin fabrikan›n kapat›laca¤›nainanmad›¤›n› ancak vardiyan›n tekeinmesi ile ciddiyetini kavrayarakkenetlendi¤ini belirterek, direniflinbir ay›n› olumlu olarak de¤erlendirdi.15 y›ll›k iflçi Alpaslan ise, baz›iflçilerin sorunun AKP ile çözülece-¤ini düflündü¤ünü ancak yan›ld›klar›n›gördüklerini kaydederek, “AKPgeri ad›m atmayacak. Bunu yapt›-racak tek güç direniflimiz” dedi.Süleyman fiahin, flu ana kadarki, eylemlerin yeterli olup olmad›¤›sorumuza ise flu cevab› verdi:“Olsayd›, sonuç al›nm›fl olurdu.Direniflin TEKEL duvarlar›n› afl›pd›flar›ya aç›lmas› ve d›flar›yla bütünleflmesigerekiyor. Bunu sa¤lamakiçin bedel ödemekten de kaç›-n›lmamal›. Bedel ödemeden mücadelelersonuçlanamaz. Medya genelolarak hükümetin elinde oldu¤u içinhalkla bütünleflmede de gene bizimçaba sarf etmemiz gerekiyor.”S›k s›k vurgulanan “ses getirecekeylemler, radikal eylemler” iste-¤ini hat›rlatt›¤›m›z Ahmet Alpaslanda sözü alarak flunlar› söyledi:“Size kat›l›yorum. Daha radikalolmak gerekti¤ini ben de söylüyorum.Bu iste¤imizi Türk-‹fl Baflkan›Salih K›l›ç’›n ziyareti s›ras›nda birazda protesto mahiyetinde “SözBitti S›ra Eylemde” slogan›yla dadile getirdik. Konuflmalara bak›ld›¤›ndatamam deniyor ama dahabir netlik görmedik. Türk-‹fl’in bunoktada daha net olmas› laz›m.”Türk-‹fl’in bir aydaki tavr›n› de-¤erlendiren Süleyman fiahin, 10dakikal›k ziyaret d›fl›nda Türk-‹fl’innerede oldu¤unu sorarak cevap veriyorve ekliyor: “Bu kadar önemlibir aflamada merkezden bir yöneticibizimle kalabilirdi mesela.”Direnifle destek eylemlerine valilikve polisin engellemelerine iliflkinise flunlar› söyledi iflçiler:Süleyman fiahin: “Biz bu keyfiuygulamalara karfl› ç›k›yoruz. Geçengün Adana Temel Haklar’›n birziyaretinde ayn› sorun yafland›. ‹tirazettik, niye içeri b›rakm›yorsunuzdiye. Benim de içinde oldu¤um 6 arkadaflbundan dolay› müdür taraf›ndança¤r›ld›k, adeta sorguya çekildik.Bunun haks›zl›k ve keyfilik oldu¤unuDYP, ANAP vb. (ki bu politikalardanonlar da sorumlu) birçokparti ve kurum rahatl›kla gelebilirkenneden demokrat, devrimci kurumlar›nengellendi¤ini sorduk. Cevapveremeyen müdür bu kez k›v›rmayaçal›flt›. Bu engellemeler amaçs›zde¤il. Ama istedikleri kadar u¤rafls›nlardireniflimizi ve deste¤i engelleyemeyecekler.”Ahmet Alpaslan: “Çal›flanlariçinde farkl› siyasal düflüncelerdendolay› desteklerin de bir bölümüfarkl› de¤erlendirilebiliyor. Bu farkl›l›klar›yoketmek için usanmadananlat›yoruz. Bu çabam›z sonucundaMersin Toros Tar›m’da çal›flan 20 güvenlikiflçisi 16 Ocak günü iflten ç›kar›ld›. MersinTemel Haklar, yapt›¤› aç›klamada, kuruldu-¤u 1972 y›l›ndan beri Akgübre Fabrikas›’ndasürekli bir iflçi k›y›m› yap›ld›¤›n›, 1989-1990y›l›nda 850 sendikal› iflçinin çal›flt›¤› iflletmeninözellefltirmelerle TEKFEN Holding’e peflkeflçekilmesi sonras› 668 iflçinin ç›kar›ld›¤›,bugün ise 162’ye düflürüldü¤ünü dile getirdi.Özellefltirmenin ayn› zamanda örgütsüzlefltirmeamaçl› oldu¤u ve tekellerin mutlakhakimeyetini amaçlayan küresellefltirme sürecindanba¤›ms›z olmad›¤› dile getirilenaç›klamada, “bu gerçek görülmedi¤inde tektek direnifllerle sald›r› püskürtülemez” denildi.Bunun için öncelikle sendikalar›n, küre-önyarg›lar›n ço¤unu y›kt›k diyebilirim.Burda temel s›k›nt› polisin yönlendirmesive söylemleri.”Son alarak ‘bu aflamadan sonraneler yap›lmal›?’ diye soruyoruz.Süleyman fiahin: “Direniflin d›-flar›ya tafl›nmas› ve AKP’nin dahafazla teflhir edilmesi, örne¤in toplant›lar›n›nbas›lmas›, onlara bu ülkedesiyaset yapman›n haram k›l›nmas›”noktalar› üzerinde dururken,Ahmet Alpaslan: “Ç›tan›n dahayukar› çekilmesi laz›m” sözleriyledirenifli yükseltmenin alt›n› çizdi.Alpaslan’›n önemli bir önerisi ise:“TEKEL çal›flanlar›n›n merkezindeoldu¤u bütün devrimci, demokratyap›lar›n yer alaca¤› bir platformoluflturulmal›” oldu.Adana’da kimi sol gruplarcaoluflturulan böyle bir “platformun”oldu¤u hat›rlatmam›za karfl› ise, buplatformda TEKEL iflçilerinin olmad›¤›n›belirtti ve “iflleyen sonuçal›c› bir platform laz›m” dedi.Fabrikada flu andaki beklenenkapatma karar›n›n ellerine ulaflmas›.Bu durumda daha radikal eylemdüflündüklerini söylüyor iflçiler.“Kilitlenecek ç›kmayaca¤›z” diyorSüleyman fiahin: “Kapatma karar›ylaberaber bir sald›r› olursa dabiz içerde ne pahas›na olursa olsundirenece¤iz. Biz içerde bunu yaparkenflu ana kadar bize destek verenherkes de yan›m›zda olmal› ve fabrikay›içerden-d›flardan kuflatmal›-y›z. Bizim düflüncelerimiz böyle.Sendikan›n da bizimle olmas› laz›m.SEKA’da oldu¤u gibi uzlaflmac› olmadanbizi sahiplenmeli.”selleflmenin ideolojik etkisinden ç›kmas› s›n›fsendikac›l›¤›n› benimsemesine dikkat çekenTemel Haklar flöyle devam etti:“Maalesef ki son örnekte de oldu¤u gibisendikalar bu sald›r› karfl›s›nda hiçbir fleyyapmay›p, sadece izlemifllerdir. Bir tekyemek yememe eylemi yapan Petrol-‹fl Mersinfiubesi, tav›rs›z kalarak iflten at›lmalardasorumlulardan biri olmufltur.”165 fiubat 2006 / 38


Kontrgerilla günlü¤üfiemdinli Soruflturmas›‘Delil Yoketmek’ PolisinUzmanl›k Alan›d›rfiemdinli Emniyet Müdürlü¤ü desoruflturma kapsam›na al›nd›. Bunaneden olan ise, bombac› VeyselAtefl’in gözalt›nda oldu¤u s›rada,‹çiflleri Bakanl›¤› Terörle MücadeleDaire Baflkan› Selim Aky›ld›z taraf›ndan,bilgisayarda al›nd›¤› belirtilen''ilk ifade''nin ortada olmamas›idi. Van Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›,‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’nün bilgisayarlar›nael koyarken, kitleye ateflaç›lmas›yla ilgili olarak yarg›lananve ilk duruflmada serbest b›rak›lanUzman Çavufl Tanju Çavufl'la birlikteemniyet müdürlü¤ünden deatefl aç›ld›¤›n› kayda geçirdi.Halk› taramak, delilleri yoketmek;bunlar J‹TEM’in oldu¤u kadarpolisin de uzmanl›k alan›d›r. Küçükbir ilçede kontrgerilla aleni bombalamalaryapacak ve polis bu ifliniçinde olmayacak; mümkün mü?Ama belirtelim ki, cumhuriyet baflsavc›l›¤›n›nbu soruflturmas›ndan dabir fley ç›kmayacak, üzerini örtmeoperasyonu polisi de içine alarakdevam ettirilecektir.Yeflil dahil hiçbir katile tutuklamaç›karmayan mahkeme, sadece Ayganhakk›nda tutuklama karar› verdi.Çünkü, eski J‹TEM eleman› Aygan,itiraflarda bulunmufl ve J‹-TEM’in ölüm mangalar›n›n bir k›-s›m suçlar›n› kamuoyuna aç›klam›flt›.Güya suçu ortaya ç›karmak vecezaland›rmakla görevli mahkeme,Aygan’› cezaland›rarak amac›n› danet olarak ortaya koydu.Dosyada ad› geçen AbdülkerimK›rca gibilerinin Sezer taraf›ndanDevlet Üstün Hizmet Madalyas› iletaltif edildi¤i düflünüldü¤ünde baflkabir fley beklemek mümkün mü?Devlet katilleri ödüllendirirken,mahkemelere de aklamak düflüyor.Aygan ise, “oyun bozan” olaraksusturulmaya çal›fl›l›yor. Ama art›kAygan’›n itiraflar› oligarflik devletinkanl› tarihinin yerald›¤› arflivlerdekiyerini alm›flt›r ve hiçbir mahkemegeri ç›karamaz.Susurluk Davas›Yerinde Bir TalepSusurluk Davas›’nda yenidenyarg›lanmaya bafllanan korucubafl›,eski DYP Milletvekili Sedat Bucak’›nduruflmas› 1 fiubat günü bafllad›.Bucak’›n avukat› dönemin“zirvesinin”, yani Cumhurbaflkan›Süleyman Demirel’in, BaflbakanTansu Çiller ve askeri yetkililerin‘tan›k’ olarak dinlenmesini istediler.Çok yerinde bir istek. Bucaklar,Susurlukçular ne yapm›flsa, A¤ar’›ndeyifliyle “devletin zirvesinde al›-nan kararlar” do¤rultusunda yapt›-lar. Yaln›z bir terslik var! Sözkonusu“zirve” tan›k de¤il, SANIK s›fat›ylabulunmal›d›r.J‹TEM Her YerdeDeri-‹fl Baflkan›’na Sald›r›Deri-‹fl Tuzla fiube Baflkan› HasanSonkaya, son iki haftada iki kezsald›r›ya u¤rad›. ‹flçilerin direniflinik›rma amaçl› sald›r›lar›n sonuncusu,Sar›gazi'de gerçekleflti. Kendilerinipolis olarak tan›tan 4 kifli taraf›ndanönce 34 U 2085 plakal› minibüsebindirilmeye çal›fl›ld›. Bunubaflaramayan sald›rganlar, Sonkaya'y›bu kez döverek bir binan›nbodrumuna soktular. Sald›rganlar›n,olay yerine gelen Jandarma Üste¤menU¤ur'a 'Yakalad›k komutan›m'diye hitap etmesi ve ard›ndan sald›rganlar›nellerini kollar›n› sallayarakolay yerinden ayr›l›rken jandarman›nSonkaya'y› karakola götürmesi,as›l faillerin kim oldu¤unu dagösterdi: J‹TEM!J‹TEM Davas›Tek Suçlu Aygan M›?Kamuoyunda J‹TEM elemanlar›hakk›nda aç›lan “ilk dava” olarakbilinen ve Türkiye’nin bir hukukdevleti oldu¤unu düflünenlerin birfleyler bekledi¤i J‹TEM Davas› 27Ocak günü görüldü. Davada kimleryok ki; J‹TEM elemanlar› ve itirafç›larMahmut Y›ld›r›m (Yeflil), AbdülkadirAygan, Muhsin Gül, FethiÇetin, Kemal Emlük, Saniye Emlük,Yüksel U¤ur ve AbdülkerimK›rca.Ölüm mangalar›n›n kurtar›lmas›süreci, davan›n askeri mahkemeyekayd›r›lmas› ile bafllam›flt›. Bu duruflmadada bu yönde ad›mlar at›ld›.AKP Önünde fiemdinli Protestosufiemdinli için biraraya gelen ve aralar›nda HÖC’ün de oldu¤u 25 kurumunüyeleri, 28 Ocak günü AKP fiiflli ‹lçe Binas› önündeydi."MGK J‹TEM Kontrgerilla Da¤›t›ls›n, Tüm Sorumlular Aç›klans›n" pankart›aç›lan eylemde, kontrgerilla devletini protesto eden sloganlar at›l›rken,Tuncay Y›lmaz taraf›ndan yap›lan aç›klamada, kontra eleman› Uzman ÇavuflTanju Çavufl’un serbest b›rak›lmas›n›n, “devletin katillere sahip ç›kmagelene¤ini sürdürdü¤ünün kan›t›” oldu¤u söylendi. fiemdinli’nin failinin birkaçJ‹TEM’ci olmad›¤›, onlara emir verenler, kontrgerilla politikalar›n› uygulayanlaroldu¤u kaydedilen eyleme,150 kifli kat›ld›.Ard›ndan Taksim'e kadar "fiemdinli'deYakalanan Devletin Ta Kendisidir!"bafll›kl› ortak imzal› broflür da¤›-t›ld›. Ayn› broflürün da¤›t›m› ‹stanbul’unbirçok bölgesinde de gerçeklefltirildi.175 fiubat 2006 / 38


Tecrit politikas›n›n sonucuSa¤l›k politikas›n›n sonucu ÖLÜMAKP iktidar›n›n tecrit politikas›yladüzene muhalif devrimcileri,sa¤l›k politikalar› ile yoksullar› öldürdü¤ügerçe¤i teflhir edilmeye devamediliyor. Geçen hafta Malatya,Mersin, Elaz›¤ ve Dersim’de düzenleneneylemlerle bu gerçek birkez daha hayk›r›ld›.Hükümet istifa etmelidirMalatya Temel Haklar taraf›ndan27 Ocak günü Merkez Postanesiönünde yap›lan eylemde “AKPSa¤l›k ve Tecrit Politikas›yla Öldürüyor,Hükümet ‹stifa Etmelidir” veyerel kampanyan›n slogan› olan“Hayat›m›z Kimlerin Elinde” yaz›l›iki pankart aç›ld›. Tecrit politikas›-n›n en son katletti¤i Serdar Demirelile kufl gribinden ölen 4 çocu¤un foto¤raflar›birlikte tafl›n›rken, Malatya’dakiishal salg›n›n ard›ndan bafllat›lan“Hayat›m›z Kimlerin Elinde”kampanyas›nda toplanan imzalarSa¤l›k Bakanl›¤›’na postaland›.‹mzalar gönderildikten sonraaç›klama yapan Nurcan Hanbayat,kufl gribinden ölümleri ve SerdarDemirel’i hat›rlatt›ktan sonra flöylekonufltu: “Öldüren sa¤l›k ve tecritpolitikas› bugün AKP’ye aittir. AKPbefl çocu¤umuzu hiçbir önlem almayaraköldürmüfltür. AKP zorla müdahaleninöldürdü¤ünü bile bileSerdar Demirel’e zorla müdahaleyionaylam›fl ve öldürmüfltür. AKP iktidar›suçludur. Halka hesap vermeliyarg›lanmal›d›r. Ve bu suçlar›ndandolay› istifa etmelidir.”Aç›klama s›ras›nda “Tecriti Kald›r›nÖlümleri Durdurun, Kufl GribiDe¤il AKP Öldürür, Serdar DemirelÖlümsüzdür” sloganlar› at›l›rken,daha sonra su sorunu ile ilgili haz›rlanan“Hayat›m›z Kimlerin Elinde”bildirileri merkezde halka da¤›t›ld›.Bir baflka eylem de 26 Ocak günüMersin’de gerçeklefltirildi. TemelHaklar Federasyonu üyeleriAKP il binas› önünde yapt›klar› eylemde,iktidar›n istifas›n› istediler.‹ktidar›n, tecrit ve sa¤l›k politikalar›n›nsonucu olarak yaflanan ölümlerdenbirinci dereceden sorumluoldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada,“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”sloganlar› at›ld›.Dersim’de ise Temel Haklar taraf›ndan30 Ocak günü Sanat Soka-¤›’nda bir aç›klama yap›ld›. “AKPSa¤l›k ve Tecrit Politikas›yla Öldürüyor!Hükümet ‹stifa Etmelidir”pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, kuflgribinde ölenlerin ve Serdar Demirel’infoto¤raflar› tafl›nd›. DernekBaflkan› Murat Kaymaz taraf›ndanyap›lan aç›klamada, düzenin uygulad›¤›politikalar›n halk›m›z› yoksullaflt›rarak,aç b›rakarak öldürmeyedevam etti¤i kaydedilerek, katledilençocuklar›m›z ve Serdar Demirelörnekleri verildi.Kaymaz, “AKP, emperyalizministedi¤i sa¤l›k politikas›n› uygulad›-¤›ndan dolay›, kufl gribinden insanlar›nölümüne neden olmufltur. Emperyalizministedi¤i tecrit ise, AKPhükümetinin uygulad›¤› politikalarakarfl› mücadele eden devrimcilereuygulanmaktad›r. AKP iktidar›halka dair hiçbir sorunu çözebilecekgüçte de¤ildir. Katletmeye, yoketmeye, devam eden AKP iktidar›yaflananlardan sorumludur” diyekonufltu.Elaz›¤'da da 29 Ocak günü ayn›sloganlar duyuldu. Temel HaklarFederasyonu üyelerinin Devlet Hastanesiönünde yapt›klar› eylemde“AKP Tecrit ve Sa¤l›k Politikas›ylaÖldürüyor Hükümet ‹stifa Etmelidir”pankart› tafl›n›rken, “AKP HalkaHesap Verecek, Halk›z Hakl›y›zKazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. Federasyonad›na aç›klama yapan HüseyinÇelik “Halk›m›z sa¤l›k politikas›ylakatledilirken tutsaklar tecritpolitikas›yla katlediliyor” dedi.29 Ocak günü Bursa Devlet Hastanesiönünde toplanan Temel HaklarFederasyonu üyeleri de ayn› konudabir aç›klama yapt›lar.Sa¤l›k politikalar›n› IMF belirliyorSES ve ‹zmir Tabip Odas› 26 Ocak günü AtatürkKültür Merkezi'nde "Kufl Gribi ve Bulafl›c› Hastal›klar›"konulu bir panel düzenledi. Büyükflehir BelediyeBaflkan› Aziz Kocao¤lu’nun konuflmas›n›n ard›ndansöz alan Ege Üniversitesi'nden Dç. Doktor Candan Çiçek,bulafl›c› hastal›klar›n nedenleri üzerine konufltu.Çiçek bulafl›c› ve ölümcül hastal›klar›n %95'nin azgeliflmifl ülkelerde ve Afrika ülkelerinde meydana geldi¤inedikkat çekerek, bunun nedeni olarak da bu ülkelerinIMF'ye borçlu olmalar›n›, bu yüzden yoksullaflmalar›n›ve sa¤l›¤a yeterince para ay›ramamalar›n›gösterdi.Gazanfer Aksako¤lu ise sa¤l›k politikalar›n› iktidarlar›nde¤il IMF ve Dünya Bankas›'n›n belirledi¤ini ifadeederek, iktidarlar›n konuya duyars›z kald›klar›n›, tar›m›öldürdüklerini ve d›fla ba¤›ml› hale getirdiklerinisöyledi. ‹zmir Tabip Odas› Baflkan› Zeki Gül, kufl gribininhalk› haz›rl›ks›z ve bilinçsiz bir flekilde yakalamas›n›nbafll›ca nedeni olarak, yoksulluk ve buna ba¤l›olarak beslenme yetersizli¤ini gösterdi. Gül AKP’yi deüzerine düfleni yapmad›¤›n› belirterek elefltirdi.SES Baflkan› Ergun Demir de, AKP'yi ülkede uygulamayaçal›flt›¤› sa¤l›k politikas› nedeniyle elefltirdi.185 fiubat 2006 / 38


1Böyle öldürüyorlar!2Böyle öldürüyorlar!Halk›n sa¤l›¤›n› hiçe saymak ve halktan gerçeklerigizlemek, tüm iktidarlar›n politikas›d›r. AKP ise bu konudatam bir pervas›zl›k sergilemektedir.Kufl gribi bunun son örne¤iydi. Ondan önce de Ankara’dakolera salg›n›n›n gizlenmesi vard›. Bir süre öncede Malatya’da göz göre göre halka hastal›kl› su içirilmesisözkonusu olmufltu.Sistem de¤iflmedikçe tekellerin ç›karlar›na de¤il halk›nsa¤l›¤›na öncelik veren bir politikan›n da belirlenemeyece¤inisöylüyoruz. S›kça vurgulad›¤›m›z bir gerçekde, hastal›klar›n, salg›nlar›n hep yoksullar› vurdu¤uve bunun bir kader olmay›p bilinçli politikalar›n, yoksulhalk›n sa¤l›¤›n›n hiçe say›lmas›n›n ürünü oldu¤udur.Bu gerçek bir kez daha teyid edildi. Vatan Gazetesiyazar› Mustafa Mutlu’nun verdi¤i bilgilere göre; Batman'daSSPE denilen ölümcül hastal›k kol geziyor vehastal›¤a yakalanan çocuklar›n say›s› 40'› aflt›. Yetkililerise hastal›¤› ve SSPE kaynakl› ölümleri gizliyorlar.SSPE hastal›¤›na, k›zam›ktan sonra beyne yerleflenk›zam›k virüsü neden oluyor. Bu hastal›¤a yakalanançocuklarda ve gençlerde ilk olarak unutkanl›k, sinirlilikve kekemelik bafll›yor. Sonra s›çramalar, titremelergörülüyor ve tek bafl›na yemek yiyebilmesi olanaks›zlafl›yor.Üçüncü dönemde yata¤a ba¤›ml› hale geliyorve sadece burnundan verilen s›v›yla besleniyor.‹ktidar›n (olmayan) sa¤l›k politikas›na iliflkin çokfley söylemek mümkün. Sa¤l›k kurulufllar›n›n alacaklar›n›nsilinmesi dahi, bu iktidar›n IMF’nin emrini yerinegetirmek için halk›n sa¤l›¤›n› nas›l hiçe sayd›¤›n›n aç›kbir göstergesi de¤il mi?Hükümet, sosyal güvenlik kurumlar›nca karfl›l›¤›ödenmesi gereken ilaçlar›n ödenmemesi ya da geciktirilmesikonusunda tam da tüccar zihniyetine uygun“k›rk türlü oyun” çeviriyor.Örne¤in; al›nan ilaçlar bitmeden yenisinin reçetesininyaz›lmamas› uygulamas›. Ya da son olarak uygulamayakoyduklar›, bir ilac›n sadece uzman doktoru taraf›ndanyaz›labilmesi uygulamas›.‹kincisini ele alal›m.Hangi sa¤l›k oca¤›nda uzman doktor var? Hiçbirinde!Hangi kasabada, hatta birçok kentte uzman doktorvar? Hiçbirinde!‹ktidar pratisyen hekimlere sadece belli ilaçlar› yazmaizni veriyor. Bugüne kadar pratisyen hekimlerinyazd›klar› migren, psikiatri, tansiyon, diyabet, kalp-damar,göz ve üst solunum yolu ilaçlar› art›k eczanelerdenverilemiyor.Bunun en basit sonucu; binlerce köy, kasaba ve ilçedekimilyonlarca insan, ilaç yazd›rabilmek için kentlerinyolunu tutmak zorunda. Hatta bir kentte yaflayan birihangi hastanede ihtiyaç duydu¤u hastal›¤›n uzman›varsa, buraya ulaflmak zorunda.Bir de düflünün ki, bu ilac› sürekli kullanmas› gerekiyor.Biri bitmeden ikincisini de yazd›ramayaca¤›nagöre, sürekli olarak kentlerin hastanelerinin yolunu tutmaktanbaflka çare b›rakm›yor.Bu ilaçlar› yazd›rana kadar hasta kaybedilmemiflse!Peki bu iflkencenin alt›nda yatan ne?IMF’nin sosyal güvenlik kurumlar›n›n harcamalar›-n›n k›s›lmas›n› istemesi. ‹ktidar oy hesab› nedeniyle bukesintinin aleni flekilde yapt›¤› k›sm›n› belli bir düzeydetutarken, bu tür yöntemlerle halk›n ilaç almas›n› bilebüyük bir sorun haline getirip, kendi cebinden ç›kan paralarlaoluflturulan fonu afla¤› çekmeyi amaçl›yor.Bir baflka deyiflle, Maliye ve Sa¤l›k Bakanl›klar›,özellikle k›rsal kesimde yaflayan halk›m›z› reçete yazd›rmaktanbezdirmek istiyor.Hükümetin yaklafl›m› flu: IMF’nin istekleri yerinegelsin de, halk ölürse ölsün!Son aflamada ise komaya giriyor. Ölüm, hastal›¤›n ilkbelirtilerinin ortaya ç›kmas›ndan sonraki 6-24 ay aras›ndagerçeklefliyor. Kesin tedavisi olmayan hastal›k, ençok k›zam›k afl›s› olmayan çocuklarda ortaya ç›k›yor.Risk, afl› olanlara oranla 30 kart art›yor.‹ktidarlar›n sorumlulu¤u da tam bu noktada ortayaç›k›yor. Çünkü, Dünya Sa¤l›k Örgütü karar›na göre k›-zam›k afl›s› 1998 y›l›ndan bu yana ‘çift doz’ olarak yap›lmas›gerekiyor. Ancak, dönemin Sa¤l›k Bakanl›¤›“ekonomik kriz var” diye, k›zam›k afl›s› ithal etmiyor veBatman’›n da içinde yerald›¤› yoksul kentlerde “tek dozafl›” uygulamas›n› sürdürüyor.Bugüne kadar 100’e yak›n çocu¤umuz bu hastal›ktanhayat›n› kaybetti, 600 kadar› halen ölümle pençelefliyor.‹ktidar›n bile bile iflledi¤i bu cinayet sonucunda,dünyada görülme s›kl›¤› 300 binde 1 olan hastal›k, Batman’da10 binde 1’e kadar düflüyor.Sa¤l›k Bakanl›¤›, Mustafa Mutlu’nun köflesinde yazmas›n›nard›ndan, “tek doz afl›lama” konusunu yalanlarken,bundan daha vahim bir itirafta bulunuyor. 1998’densonra Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinde kimi kentlerdeafl›lama oran› yüzde 30’lara kadar düflmüfl. Malum yine“ekonomik” nedenlerle! Üstelik iktidar hala hastal›¤›nboyutunu gizlemeye çal›fl›yor. Sadece SSPE Derne¤iad› alt›nda bir araya gelen hastalar›n say›s› 300 iken, iktidar30 hasta bulundu¤unu söylüyor.fiimdi düflünün, SSPE hastal›¤› m› öldürüyor, yoksaiktidarlar m›? Suçlu yoksul halk m›, yoksa kasalar›n›doldurup halka bir afl›y› bile çok görenler mi?...195 fiubat 2006 / 38


Belçika mahkemesinde, Amerikanc› politika!◆Faflizmin ‹flbirlikçileri Devrimcileri Yarg›layamaz!◆Terörle, Devrimciler De¤il, Emperyalistler veFaflistler Suçlanabilir!◆Bu Hukuksuzluk Komedisine Son Verilmelidir!Belçika’n›n Bruges Ceza Mahkemesi’ndegeçen hafta görülen“Knokke Davas›” karar için 28 fiubat’aertelendi.Befl gün süren duruflmalar boyuncagörüldü ki, davaya bakmaklaözel olarak görevlendirilen FederalSavc›, Amerikan emperyalizmininGuantanamo’yla, “terör yasalar›”yla,iflgallerle hakim k›lmaya çal›flt›¤›hukuksuzlu¤u, bu davada uygulamayaçal›flmaktad›r.‹flin içine “terör” demagojisi girince,komünizm düflmanl›¤›, devrimcileriyoketme intikamc›l›¤› girince,burjuva demokrasisinin savc›s›yla,faflizmin savc›s› aras›ndafark kalm›yor.Duruflmalar›n bitmesinin ard›ndanCephe taraf›ndan yap›lan biraç›klamayla, Bruges Ceza Mahkemesi’ndesergilenen hukuksuzlukteflhir edilerek, iddianamenin birmizaha dönüfltü¤ü belirtildi.1 fiubat 2006 tarihli, “BelçikaFederal Savc›s›, Faflizmi Aklamak‹çin, Hukuku Yokediyor!” bafll›kl›aç›klamada Belçika’daki davan›niddianamesinin “devrimcilere düflman,faflizme dost” bir zihniyet taraf›ndanhaz›rland›¤› vurgulanarakdavan›n geliflimine iliflkin bilgilerverildi.Suç yok; ceza çok!Federal Savc›, davada yarg›lanan10 san›k hakk›nda 10 y›ldan bafllayarakçeflitli cezalar istemifltir. Hukukta;ceza, suçun karfl›l›¤›d›r. Pekisuç nedir? Savc›l›¤›n iddianamesindesuç yoktur. Herbiri hakk›nda y›llarcaceza istenen san›klardan kim,neyi yapm›fl, yoktur!Federal Savc›, derin araflt›rmalarsonucunda bula bula “1991 y›l›ndaiki adet molotof at›lmas›n›” bulmufl!Üstelik 15 y›l önceki o molotoflar›nda ne san›klarla, ne DHKP-Cile ba¤›n› kan›tlayan herhangi birbelgeye sahip de¤il. Kan›ts›z ikimolotofla bu kadar ceza isteyemeyece¤inibilen Federal Savc›, alenendemagojiye baflvurup flu mant›¤›dayatm›flt›r mahkemeye: “DHKP-Cbir savafl örgütüdür, burada eylemyapmam›fl olmalar› önemli de¤ildir,Türkiye’de yap›yorlar, o zamanTürkiye’de yapt›klar› -veya yapabilecekleri-eylemlerden dolay› buradayarg›lanabilirler...”Hukuku katletmeye devam ediyorsavc›; diyor ki: “Knokke’de birk›s›m arfliv bulunmufltur. Arfliv bulundu¤unagöre, oras› örgütün merkezidir.Oras› örgütün merkezi oldu-¤una göre, orada bulunanlar daMerkez Komite Üyesi’dir.”Böylelikle, san›klar›n ço¤u biranda “Merkez Komite” yap›lm›fl,bu “Merkez Komite” üyeleri örgütün“tüm dünyada yapt›klar›ndan”(evet, savc›n›n zihniyeti aynen böyle)dolay› sorumlu tutulmufl ve “cezaverilebilir” hale getirilmifltir!Savc› “‹bret-i alemiçin!” ceza istiyor; buOrtaça¤’›n ve Naziler’inhukukudur!Sonuçta Federal Savc›, esin kayna¤›n›Amerikan emperyalizminin“önleyici vurufl doktrini”nden alanflu mant›¤› ortaya sürüyor:“Bugün burada bulunanlar› enüst düzeyden cezaland›rmak durumunday›z.Bu, ülkemizi terör eylemlerindeüs haline getirmek isteyebilecekolan tüm çevrelere bir örnekteflkil etmelidir. Ayr›ca burada yarg›lananlar›nyar›n öbürgün serbestb›rak›ld›klar›nda; Londra metrosundakieylemlerin bir benzeriniBrüksel'de yaparak karfl›m›za ç›kmaihtimali vard›r. Onun için flimdidenönlem almal›y›z. Bunun için ibret-ialem bir ceza verilmelidir...”Hiçbir hukukçu, hukuk ad›na busat›rlar› ciddiye almaz elbette. Çünkübunun insanl›¤›n yüzlerce y›ll›kgelifliminin ürünü olan burjuva hukuklada bir ilgisi yoktur. Dünya buzihniyeti, “flüphelileri” ibret-i alemiçin herkesin ortas›nda yakan Engizisyonmahkemelerinden tan›r.Dünya bu zihniyeti, mesela bir flehirdeeylem yap›ld›¤›nda, karfl›l›-¤›nda flehir halk›ndan 20-30 kifliyiöldüren, toplama kamplar›nda birkiflinin protestosu nedeniyle tümkamp› cezaland›ran Nazi uygulamalar›ndantan›r. Savc› bu zihniyetlerdenhangisinin savunuculu¤unuyapmaktad›r?Federal Savc›, diyor ki, “Yar›neylem yapabilirler, o zaman flimdidencezaland›ral›m”; hukuk var m›bu mant›kta? Bofluna aramay›n, hukukayaklar alt›nda ezilmifl, yokedilmifltir.Federal Savc› bunlar› Amerika’danö¤renmifl olmal›. Amerikanemperyalizminin 11 Eylül’den itibarenç›kard›¤› terör yasalar›na bak›n;hepsi bu mant›kla yap›lm›flt›r.fiüphe y›llarca tutuklamak için yeterlidirAmerika’n›n “terör” politikas›nagöre. Federal Savc›, bu dava-205 fiubat 2006 / 38


da hukuk ad›na s›n›fta kalm›flt›rama “Amerikan’›n teröre karfl› mücadelestratejisi”ne çok iyi uyumsa¤lad›¤› için, Amerikan yetkililerindenbir övgü alabilir!Savc›, örgütün neörgütü oldu¤una kararveremiyor.Federal Savc›, DHKP-C’yi kah“terör örgütü”, kah “kriminal örgüt”olarak adland›rmaktad›r. “Terörörgütü” diye suçlayabilmesi içinortada Belçika’da yap›lm›fl bir “terör”eylemi olmal›; yok! Dahas›, budavaya konu olan operasyon yap›ld›¤›ndazaten Belçika’da bir “teröryasas›” yoktur. Federal Savc›, “terörörgütü” suçlamas›ndan bir fley tutturamamaihtimaline karfl›, yedekolarak “kriminal örgüt” suçlamas›yap›yor. Fakat... Bir örgütün “kriminalörgüt” say›labilmesi için, oörgütün yapt›¤› ifllerin “kiflisel ç›-kar” için yap›lm›fl olmas› gerekiyor;ama savc›n›n böyle bir kan›t›da yok.Federal Savc› için asl›nda bu hukukikriterlerin hiçbir önemi yok: One olursa olsun, nas›l olursa olsun,mutlaka ceza verilmeli mant›¤›ylahareket ediyor. ‹ddianamesi de buzihniyetin ürünü olarak kan›ts›z,belgesiz her tür suçlamayla dolu;hangisi tutarsa!DHKP-C’yle ilgili Belçika’dagörülmekte olan dava, ülkemiz burjuvabas›n›n›n da büyük ilgisini“Yusuf KarataflSerbestB›rak›lmal›d›r”Knokke Davas›’nda, duruflmasalonu d›fl›nda da polisterörüne tan›k olundu.Davay› izlemeye gelen YusufKaratafl keyfi olarak tutukland›. Belçika AnadoluHalk Kültür E¤itim Merkezi (BAHKEM) çal›-flanlar›, 29 Ocak’ta, Belçika Liège fiehri’nde YusufKaratafl’›n serbest b›rak›lmas› için bildiri da-¤›tarak, Knokke Davas›’nda Türkiyeli devrimcilereyap›lan sald›r›lar› protesto ettiler.çekti; “DHKP-C’lilerin cezaland›-r›lmas›” ihtimali, burjuva medyadakisoyguncular›n, Susurluk savunucular›n›na¤›zlar›n›n suyunun akmas›nayetti. Ancak, Belçika Savc›-s›’n›n iddialar› onlara yetmemiflolacak ki, iddianameye kendileri depek çok “katk›da” bulundular. “Erointicareti” gibi, davayla ilgisi olmayaniftiralar› bafll›klara ç›kard›lar.Cephe aç›klamas›nda bu konudaözel olarak flöyle denildi: “Bilinmelidirki, devrimcilere ve özel olarakhareketimize düflman oldu¤u sonderece aleni olan Federal Savc›’n›ndahi böyle bir iddias› yoktur. Davadaasla böyle bir suçlama sözkonusuolmam›flt›r. Olmas› da mümkünde¤ildir.”Faflizmin avukatl›¤›:“Türkiye de¤iflti”Federal Savc› Johan Delmulle’nindavadaki en çarp›c› keflfi,kuflkusuz “Türkiye’nin de¤iflti¤i”tezidir. Federal Savc›, devrimcilereart›k Türkiye’de demokrasi içindemücadele verme ö¤üdünde bile bulunuyor.Türkiye faflizmini aklamakiçin ç›rp›n›yor. Ama mahkemeye“Türkiye gerçe¤i”ni anlatan onlarcadosya sunuluyor. Her sayfas›ndankan akan dosyalar bunlar.Her sayfas›, iflkencelerle, katliamlarla,hapishanelerdeki vahfletle,köy yakmalarla, faili meçhullerle,bask› ve yasaklarla dolu dosyalarkarfl›s›nda, savc›, “de¤iflti” nakarat›-n› tekrarlamaktan öte bir fleysöyleyemiyor.Savc›n›n bu canh›rafl gayretinekarfl›n, Türkiye ad›nadavaya müdahil olarak kat›-lan avukat bile, gerçeklerireddedemeyip, “evet bunlarbir zamanlar ülkemizde oldu,bir zamanlar iflkence yap›ld›,ama gerekçeleri vard›” diyor.Türkiye’nin avukat›, kontrgerillan›nzihniyetini ele vermektenkurtulamad› bu mahkemedede. ‹flkence yap›yordukama gerekçesi vard› demek,yine yapaca¤›z demektir.Federal Savc› iflte böylebir ülkenin “de¤iflti¤ini” kan›tlamayaçal›fl›yor. Türkiye ad›na davayamüdahil olarak kat›lan avukat, buifli para karfl›l›¤›nda yap›yor. PekiFederal Savc›’n›n Türkiye faflizminibu kadar canh›rafl savunmas›n›n nedeninedir?Bu hukuksuzlukkomedisineson verilmelidir!Bruges Mahkemesi’nde befl günboyunca görülen davada ileri sürüleniddialarda, hukuku zorlaman›n,gerçekleri çarp›tman›n s›n›r› yoktur.Hukuksuzluk bu davada bir mizaha,tabii kara mizaha dönüflmüfltür.Türkiye faflizmi, “Belçika teröreyatakl›k yap›yor” demekte, BelçikaFederal Savc›s›, mesaj› al›p “Belçika’n›nteröre yatakl›k yapmad›¤›n›kan›tlamak için”, ibret-i alemlik cezaistemektedir. Belçika hukuku,Türkiye faflizminin isteklerini miyerine getirecektir? Federal Savc›’-n›n istedi¤i budur.“Belçika’da hangihukuk var, görece¤iz!”Cephe taraf›ndan yap›lan 354No’lu aç›klamada, davan›n gidiflat›-na iliflkin sonuç olarak flunlar belirtildi:“Federal Savc›’n›n tüm demagojilerinicevaplamak gereksizdir.Burada sözkonusu olan Belçika’dahukukun uygulan›p uygulanmad›¤›-d›r. Hiçbir suçla suçlayamad›¤›, ilerisürdü¤ü suçlar› kan›tlayamad›¤›kiflilerin “ibret-i alem” için cezaland›r›lmas›n›savunan, Belçika yasalar›nagöre kurulan ve çal›flan birenformasyon bürosunu suçlu ilanetmek için hukuku ve mant›¤› yokedenanlay›fl, ancak faflizmlerde olur.Belçika’da burjuvazinin demokrasisivarsa, Belçika’da bu demokrasininbir parças› olan bir hukuk yürürlükteyse,bu hukukta böyle birsavc›ya, böyle bir iddianameye, hukukukatleden böyle bir zihniyete yerolamaz. Belçika’da burjuva hukukununmu, yoksa Guantanamo hukukununmu geçerli oldu¤unu görece¤iz.”215 fiubat 2006 / 38


u zorbal›¤a direnenlere de “terörist”diyorlar.Filistin halk› ise ezici bir ço-¤unlukla, hem ABD’nin hem deAB’nin “terörist” dedi¤i bir örgütüiktidara tafl›yor. Asl›ndabuna benzer örnekler y›llard›ryaflanmaktad›r. Emperyalistlerkendi ç›karlar› için terörizm demagojisiniistedikleri gibi kullan›rken,halklar›n nabz› çok daha farkl› atmaktave terörizm demagojilerinebüyük darbeler vurmaktad›r. Hamas’›nseçim zaferi terörizm demagojisinevurulan son darbedir. Emperyalistler“teröristle” muhatap olmakdurumundad›rlar ve bunun açmaz›n›yaflamakta, kendilerine manevraalan› yaratacak olan Hamas’›geri ad›ma zorlamaktad›rlar.Hamas ve iktidarHamas’›n kendisinin de böylebir seçim galibiyeti beklemedi¤inisöylemek yanl›fl olmayacakt›r. HattaFilistin davas›n›n tüm sorumluluklar›n›kendi omuzlar›na y›kacakbir sonuç istemiyordu da denilebilir.Bilindi¤i üzere Hamas 2005’te baflkanl›kseçimine özellikle aday göstermemiflti.Hamas'›n amac› bizzatiktidar›n sözcüsü olmak de¤il, iktidardasöz sahibi olmakt›. Böylecebir taraftan direnifli sürdürecek vekitleselli¤ini koruyabilecekti. Di¤ertaraftan ise siyonizm ve emperyalizmile dolayl› görüflecekti. Görüflmelerinolumsuz etkilerini ise, El-Fetih'e y›kacakt›.Hamas flimdi ayn› çerçevede El-Fetih’le birlikte hükümet kurmateklifleri yap›yor. Birleflik bir El-Fetih'ten sözetmek mümkün olmasada genel e¤ilimi itibariyle El-Fetihise buna karfl› görünüyor. Onunamac› ise, Hamas'› hükümette yaln›zb›rakmak ve h›zla kendi kendisiyleçeliflir hale getirmek. El-Fetih'inbaz› kadrolar› seçim yenilgisinikendi önderliklerine yüklediklerikadar, direniflin "sorumsuzlu¤una"da yüklemekteler. "Y›llard›r ‹srail'legörüflmelerin bedelini biz ödedik,iktidar olman›n bedelini bizödedik, Hamas ise hem Filistin Yönetimininnimetlerinden yararland›,hem de bizi teflhir ederek kitleselli-¤ini artt›rd›. fiimdi art›k kendisi bedelödesin" biçiminde özetlenebilecekbir tutum içindeler.Bugün Hamas bir s›navla karfl›karfl›yad›r. ‹slami hareketlerin genelindekiç›karc›l›klar›ndan kaynaklanansahte nesnelli¤i Hamas'taki enönemli zaaf› oluflturuyor. Hamas,ihanet anlaflmalar›n›n ürünü olanbugünkü iktidar› ya Filistin'in kurtulufluyolunda bir mevziye çevirecekya da kendisi bu iktidar›n difllileriaras›nda ö¤ütülecektir. ‹kinciihtimal daha büyük görünüyor. Genelolarak islami örgütlerin, özelolarak Hamas'›n politik tutarl›l›knoktas›ndaki karnelerinin k›r›klarladolu oldu¤u biliniyor.Daha seçimlere kat›l›rken kendien temel ilkeleriyle çeliflkiye düflmüfllerdi.Oslo ihanet anlaflmas›n›reddediyor ve ‹srail'i devlet olaraktan›m›yorlard›. E¤er El-Fetih iktidaraortak olmay› kabul edip kendilerinikurtarmazsa, hükümet olur olmazya Filistin halk›n› fiili bir ekonomik,siyasi ambargoyla karfl› karfl›yab›rakmay› göze alarak ve geniflbir halk cephesi kurarak topyekünbir ulusal direnifle giriflecekler ki,bu zor görevin baflar›lmas› islamc›-lar›n de¤il, her alanda halk›n tamam›n›örgütlemeyi baflaran, do¤rudevrimci önderliklerin, MarksistLeninistler’in baflar›yla uygulayabilece¤ibir politikaya ba¤l›d›r.Veya üzerindeki bask›lara direnemeyip,iktidar olma ad›na ilkelerindentavizler vermesini izah edecek,bir yerlerden bir fetva, hadis ya daayet bulup, sistem içine oturacakt›r.Bugün emperyalistlerin, iktidaragelen Hamas’a yönelik politikalar›-n›n özünü de bu oluflturmaktad›r.‹ktidardaki Hamas, ayn› zamanda“k›vama getirilecek”, sistem içineçekilecek bir Hamas’t›r.Dünden bugüne HamasHamas’›n tarihi de, birçok islamc›örgütün tarihi ile benzerdir.Bugün direnifl çizgisinde olmas›nakarfl›n, onun tarihi, yar›nne yapaca¤›n› da belirsiz halegetiren bir tarihtir. Filistin özgülündefarkl› flekillenmeler mümkünolsa da, islamc› pragmatizmintemel özelliklerini ba¤r›nda tafl›d›¤›unutulmamal›d›r.Müslüman Kardefller’den do¤anve onun politik tüm özelliklerini tafl›yanHamas, birçok ülkede bu kökendengelen örgütlenmeler gibi,Arap ulusalc› güçleri ve sol ile çat›flmahalinde do¤du. El-Fetih1960’larda ‹srail’e karfl› gerilla savafl›bafllatt›¤›nda, Hamas ona karfl›yd›.El-Fetih ve baflta FHKC olmaküzere devrimci örgütlerin zay›flat›lmas›için ‹srail ve ABD taraf›ndangeliflimine gözyumuldu.Filistin ulusal hareketi ve El-Fetih’edestek veren M›s›r Devlet Baflkan›Abdülnas›r’a yönelik 1965’tesuikast girifliminde bulunan AhmedYasin, ayn› zamanda Hamas’›n kurucusudur.1960’lar boyunca komünistlere,devrimcilere karfl› savaflanMüslüman Kardefller, Filistin prati-¤inde de Hamas ad›yla 1970’ler ve1980’ler boyunca FKÖ ve El-Fetih’e,FHKC, FDKC gibi devrimciörgütlere karfl› 20 y›l boyunca sald›-r›lar düzenledi. ‹slamc› pragmatizminen belirgin oldu¤u MüslümanKardefller, Ürdün Kral›’n›n 1970’deFilistinliler’e karfl› bafllatt›¤› ‘KaraEylül’ katliam operasyonuna da destekvermekten geri durmad›lar.1983’te, Hamas Lideri AhmedYasin ‹srailliler taraf›ndan tutukland›¤›nda,evinde bulunan çok say›dasilah› “Filistinli örgütlere karfl› kullan›lmaküzere saklad›¤›” fleklindeaç›klayacak ve b›rak›lacakt›. Ancakkullanma-kullan›lma politikas›n›ntüm dünyada oldu¤u gibi, Filistin’dekiakibeti de farkl› olmad›.Gözyumulan Hamas, Filistin davas›n›ngelifliminin zorunlu sonucuolarak ‹srail’e yöneldi ve bu aflamadansonra yokedilmesi için say›s›zkatliam yaflad›, liderlerini suikast-235 fiubat 2006 / 38


lerde kaybetti.Ayn› Hamas, flimdi iktidar koltu-¤una oturmaya haz›rlan›rken, Amerika’ya“s›cak mesajlar” vermeyeçal›fl›yor. Hamas'›n liderlerindenMahmut Zehar, Amerikan CBSTV'sine verdi¤i demeçte, “Amerika'yadüflman gözüyle bakmad›klar›n›”belirterek, bölge bar›fl›n›nanahtar›n›n Baflkan Bush'un elindeoldu¤unu söylüyor ve Bush'un “adaletitecelli ettirmesini”(!) istiyor.Bütün milliyetçi, islamc› pragmatistlergibi, Zahar da ‘Amerikan ç›-karlar›’ söylemiyle ABD emperyalizminiikna etmeye çal›flarak, “‹nsanlarIrak, Afganistan ve Filistin'deolup bitenler aras›nda ba¤kuracak, bu da Amerikan ç›karlar›-na hiç uymayacakt›r” diyor.‘Filistin Davas›’n›n zaferidevrimci çizgidedirKuflkusuz, Filistin tüm dünyahalklar›n›n gönlünde taht kuran bir‘dava’ haline geldiyse, bunda belirleyiciolan sol ve ulusalc› güçlerdir,El-Fetih’tir, FHKC ve di¤erleridir...Milliyetçilik El-Fetih nezdinde,elde etti¤i baflar›lar›n yan›nda as›lolarak iflas›n› yaflam›flt›r. Bunda entemel nokta, emperyalistlerin rotas›nagirerek ideolojisizleflmesidir.Çürüme, yozlaflma, uzlaflmac›l›kher fley bunun üzerine oturmaktad›r.Hamas’ta ifadesini bulan islamc›l›kda, Filistin davas›n› zafere tafl›-yacak bir ideolojiye sahip olmad›¤›gibi, böyle bir kararl›l›¤› ve Filistingibi bir davan›n zaferi için olmazsaolmaz olan anti-emperyalizmi de tafl›mamaktad›r.Kendi halk›na karfl›da özgürlükler ve halk için demokrasigibi bir amac› zaten yoktur.Kimsenin kuflkusu olmas›n ve“dünün Leyla Halidler’inin yeriniçarflafl› Hamasl›lar’›n ald›¤›n›” düflününlerkayg›lanmas›n ki, Filistindavas› yine solun zafere tafl›yaca¤›bir dava olmaya devam edecektir.Elbette; sol, devrimci iddias›ndakiFilistinli örgütler ideolojik olaraknet ve tavizsiz yürüyebildikleri,örgütlendikleri oranda bu süreciomuzlayabilirler.Saddam davas›: “Sert yarg›ç”oyununa karfl› “militan” tav›r‹flgalcilerin ve iflbirlikçi kukla Irak hükümetinindevrik lider Saddam Hüseyin’i yarg›lama giriflimi 29Ocak günü devam etti. Hat›rlanaca¤› gibi, davan›nönceki “Kürt” yarg›c›, Saddam Hüseyin’e“yeterince sert davranmad›¤›”fleklinde iflgalciler taraf›ndan elefltirilmiflve istifa etmiflti. Yerine atananda (ne tesadüf) yine bir “Kürt” yarg›çt›. Vekendisine söylendi¤i gibi “sert” davranmaya çal›flt›.Kendisine ba¤›ms›z bir mahkemenin hakimi pozuvermeye çal›flan yarg›ç, davay› s›radan bir adlidava haline getirme girifliminde bulundu. Sanki karfl›s›ndabir ülkenin emperyalist iflgalle devrilmifl lideride¤il, s›radan bir “katil” var muamelesi yapmakistedi. Daha duruflman›n bafl›nda, “politik aç›klamalaryapt›rmayaca¤›n›, buna uymayan avukatlar›n duruflmadanç›kar›laca¤›n›” söyledi.Elbette bu talimat Amerika’dan gelmiflti. Amerika,Saddam yarg›lamalar›n› bir tiyatroya dönüfltürmekve karfl›s›nda “süklüm püklüm” bir Saddam resmiçizmek istiyordu. fiu ana kadar bunu baflaramam›fl,aksine direnen bir lider bulmufltu karfl›s›nda. Yeni yarg›ç da amac›naulaflamad›.Önce, Barzan Tikriti, “Bu mahkeme bana göre gayri meflrudur” dedi.Yarg›çla yaflanan tart›flman›n ard›ndan aya¤a kalkan Saddam Hüseyin,“Kahrolsun hainler, kahrolsun Amerikal›lar” diye slogan atarak salonuterketti. Ard›ndan tüm avukatlar salonu terkettiler.Davos’da Protesto EylemleriEmperyalistlerin ve iflbirlikçi hükümetlerin bulufltu¤u WEF (Dünya Ekonomik Zirvesi) 25-29Ocak tarihleri aras›nda ‹sviçre'nin Davos Kasabas›’nda düzenlendi. Emperyalistler sömürüyüdaha nas›l katmerlefltireceklerini tart›fl›rken, d›flar›da anti-kapitalist, anti-emperyalistgösteriler düzenlendi.Kasabada tam bir s›k›yönetim ilan edilirken, ülke genelinde günlerce önce bafllayan zirve karfl›t›eylemlerin temel slogan› ise "emperyalist iflgaller" ve "sosyal hak gasplar›na hay›r" oldu.‹lk gösteri 14 Ocak'ta Bern'de bafllad›. 18 Ocak'ta birçok kentte bilgilendirme toplant›lar›düzenlenirken, 21 Ocak'ta ülke genelinde ufak çapl› eylemlerle teflhir kampanyas›yürütüldü. 26 Ocak'ta Bern'de yap›lan eylemin ard›ndan 28 Ocak günü, polisin yolu kapatmas›sonucu Davos’a ulaflamayan 2 bin kifli, Lanquart Kasabas›’nda gösteri düzenledi.Aralar›nda Türkiyeli örgütlerinde oldu¤u yürüyüfle DHKC taraftarlar› “Emperyalizm Halklar›nDirenifliyle Yenilecek!Yaflas›n Sosyalizm!”pankart› ve bayraklarla kat›ld›-lar. Ölüm orucu flehitlerinin resimlerininde tafl›nd›¤› eylemde, “Mahir, Hüseyin,Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl",“Yaflas›n Enternasyonal Dayan›flma”vb. sloganlar› att›lar.245 fiubat 2006 / 38


Bas›ndan'Tutsak Dergiler...'F Tipi denilen cezaevlerinin varl›¤› sürdükçebenim bu türden yaz›lar›m da sürecek.Çünkü en bafl›ndan beri içime sindiremedi¤imbir uygulama bu. Geçen y›l›nTÜYAP Kitap Fuar›'nda, orta yafllarda biranne-babayla gözlerimizde biriken yafllar›birbirimizden gizlemeye çal›flarak konufluyorduk.Belli ki mütevaz› bir memur ailesiydibu. Üniversite ö¤rencisi o¤ullar› FTipi cezaevlerinden birinde tutukluydu.Tek suçlanma nedeni, ''örgüt üyesi'' olmakt›...Ve flu anda, F Tipi cezaevlerinde ''tecrit''koflullar›nda tutulan (say›lar›n› tamolarak bilmedi¤im, fakat birkaç bin oldu-¤unu tahmin etti¤im) ''siyasi'' tutuklular›npek ço¤unun y›llard›r hapiste ve pek ço¤ununak›l almaz a¤›rl›kta hapis cezalar›naçarpt›r›lm›fl olmalar›n›n genellikle tek birgerekçesi var: ''Örgüt üyesi'' olmak...(...)Birkaç günönce de gazetedekimasam›n çevresindeTAYAD'dankonuklar›m vard›.‹çlerinden biri, FTipi cezaevinde çocu¤uolan bir baflkaanneydi. Bir halk annesi.Ona, geçen y›lkitap fuar›nda ziyaretimegelen tutuklu annesinesöyledi¤im fleylerisöyledim. Bizi kendilerindenayr› görmesinler.Benim annem, babam,baflka kuflaktafllar›-m›n anneleri babalar› dacezaevleri kap›lar›na aylarca,y›llarca gidip geldiler... Sonra birlikte,neler yap›labilece¤ini konufltuk. TA-YAD'l›lar Büyük Millet Meclis'ine bir ziyaretinhaz›rl›¤›ndalar. Ankara yolculu¤una29 Ocak Pazar günü saat 18.00'de GalatasarayLisesi önünde bir bas›n aç›klamas›ylabafllayacaklar. (Sanatç› ve ayd›nlar›da dayan›flmaya ça¤›rd›klar› bu demokratikhaklar›n›n engellenmeyece¤ini umuyorumve diliyorum.) TAYAD'›n mücadelesi,bir kahramanl›k öyküsüdür. Her türlü bask›ya,gözalt›na al›nmalara, dernek lokallerininbas›l›p kapat›lmas›na, tehdide, iflkenceyegö¤üs geren bu insanlar, F tiplerindetecrit koflullar›n›n sona ermesi, bu hücrehapishanelerinin büsbütün ortadan kalkmas›için savafl›mlar›ndan vazgeçmiyorlar.Toplumu ayd›nlatma, daha duyarl› k›lmaçabalar›n› inatla, inançla sürdürüyorlar. Buçaba bence F tiplerinin s›n›rlar›n› çoktanaflm›fl, Türkiye'de demokrasinin gerçektenvar olup olmad›¤›n›n sorgulan›fl›na dönüflmüfltür.****TAYAD'dan ziyaretçilerimin getirdi¤ibirkaç dergi ve broflür aras›nda bir de kitapvard›. Boran Yay›nevi'nce, ''TAYAD'l› ailelerinkatk›lar›yla'' bas›lm›fl bu kitap ''TutsakDergiler'' ad›n› tafl›yor. F Tipi cezaevlerindenald›¤›m mektuplarda, zaman zaman,orada yaz›lm›fl fliirler, çizilmifl karikatürlerolur. Yaklafl›k 600 sayfal›k bu kitap,bu türden fliir, yaz› ve karikatürlerdenderlenmifl... Girifl yaz›s›nda ''Tutsak Dergiler''flu sözlerle tan›t›l›yor:''Bu kitap bir 'dergiler kitab›'. 17 dergiden seçmeler göreceksinizbu kitapta. Bu dergiler,dünyan›n baflka hiçbiryerinde bu flekilde biraraya gelmedi. Çünküdünyan›n hiçbir yerinde,böyle bir 'hapishane bas›n›'na rastlanmad›. Dolay›s›ylaelinizdeki kitap,büyük olas›l›kla,dünyada ilk 'hapishanedergileri' kitab›d›r'' .''Tutsak Dergiler''deki yaz›lar›, çizimlerielefltirebilir, kimilerinifazlaca amatörce,ya da ''sekter''bulabilirsiniz. Fakatüretildikleri koflullar düflünüldü-¤ünde bütün bu de¤erlendirmeler anlams›zkalacak, yap›lacak tek fley onlar› içerideüretmeyi ve d›flar›da yay›mlamay› baflaranlar›alk›fllamak olacakt›r. As›l yap›lmas›gereken ise ''tecrit'' koflullar›n›n bir an öncesona erdirilmesi ve asl›nda ''düflünce suçu''demek olan ''örgüt üyeli¤i'' suçlamas›-n›n (ülkenin üzerindeki bu utanc›n) bütünsonuçlar›yla ve tümüyle ortadan kald›r›lmas›d›r.255 fiubat 2006 / 38ATAOL BEHRAMO⁄LUCumhuriyet 28 Ocak 2006TAYAD'›n mücadelesi,bir kahramanl›köyküsüdür.Her türlübask›ya, gözalt›-na al›nmalara,dernek lokallerininbas›l›p kapat›lmas›na,tehdide,iflkenceye gö-¤üs geren bu insanlar,F tiplerindetecrit koflullar›n›nsona ermesi,bu hücre hapishanelerininbüsbütün ortadankalkmas›için savafl›mlar›ndanvazgeçmiyorlar.Toplumuayd›nlatma, dahaduyarl› k›lma çabalar›n›inatla,inançla sürdürüyorlar.Bu çababence F tiplerinins›n›rlar›n›çoktan aflm›fl,Türkiye'de demokrasiningerçektenvar olupolmad›¤›n›n sorgulan›fl›nadönüflmüfltür.


Halk› soyanlar hep affedildiBurjuva parlamenter sistemde bütünpartilerin ortak özelliklerindenbirincisi, emperyalizmin iflbirlikçileriolmalar› ise, ikincisi vurguncular›,halk› soyanlar› çeflitli yasalar,düzenlemelerle affetmeleridir.Çeflitli kurulufllarca haz›rlanan raporlaragöre; 1950’lili y›llardan buyana hükümetler mali aflar, vergiaflar› ile halk› soyanlar› affediyor.Bu durum tam 37 kez tekrarland›.‹lk vergi aff›n›n 1924’te ç›kar›ld›¤›kay›tlarda yer al›rken, özellikle1960’larla birlikte neredeyse hery›l mali aflar gündeme geldi. Böylebir durumda, elbette kapitalistlervergilerini ödemeyip aflarlakurtulurken, emekçilerin maafllar›ndankesilenlerle devlet çark›döndürüldü. Ancak belirtmek gerekirki, AKP iktidar› neredeyse heryasan›n aras›na s›k›flt›rd›¤› düzenlemelerle,ya da do¤rudan aflarlabu konuda kendinden öncekilerisollam›flt›r. Haklar›nda onlarcayolsuzluk dosyalar› bulunanlardanoluflmufl bir parti olarak bu yasalarlakendilerini affeden iktidar›nç›kard›¤› belli bafll› aflar flöyle:Unak›tan’› da kurtaran naylon faturasuçlar›na af, spor klüplerinin vergiborçlar›na erteleme, iflyerlerineverilen kapatma cezas›n›n kald›r›lmas›,alt›n, gümüfl, platin üreticilerive liman hizmetlerine KDV istisnas›...Kaçak villalara af yasas›...Türk Telekom’un özellefltirilmesiyasas›yla getirilen af... El konulanbankalar›n kredi kart› ve kredilimevduat hesap borcu faizlerininindirimi... Birinci s›n›f tar›m arazisiüzerine fabrika kuran ABD tekeliCargill için özel af...iktidar›n, yolsuzluklar konusundaseçim meydanlar›nda neler söyledi-¤ini hat›rlayal›m. AKP’nin seçimkazanmas›ndaki en etkili söylemlerininbafl›nda “yolsuzlukla mücadele”ningeldi¤i bilinmektedir.“Sosyal, ekonomik, kültürel, siyasalve her fleyden önemlisi ahlakiçöküntü ve çürümüfllü¤ün ürünü vegöstergesi olan yolsuzlu¤un, halk›nbürokrasiye, siyaset kurumuna vegenel olarak devlete ve adalete güvenduygusunu zay›flatt›¤›” belirtilenAKP Seçim Bildirgesi’nde bukonuda flu vurgular yap›l›yordu:“Öncelik, siyasetin ve kamuyönetiminin yolsuzluktan ar›nd›-r›lmas› olmal›d›r.” Sonuç; bugünAKP’lilerin ve onu destekleyen holdinglerinhükümet olanaklar›n› kullanaraknas›l köfleyi döndükleri tart›fl›l›yor.Örne¤in; Denizcilik ‹flletmeleri'neait Ankara Feribotu ihalesizolarak Ulafltırma Bakanı BinaliYıldırım'ın o¤luna kiralan›yor. Unak›tanve Sanayi Bakanı Ali Coflkun'unda yararland›¤› Vergi BarıflıYasası'ndan birçok AKP’li holdingve tüccar yararlan›yor. 23 dönümlükET‹BOR Dinlenme Tesisleri'niniflletmesi, Unakıtan'ın o¤lu AbdullahUnakıtan ile Ulafltırma BakanıYıldırım'ın o¤lu Erkan Yıldırım'ınortak oldu¤u Denport ‹nflaat ve Liman‹flletmecili¤i flirketine peflkeflçekiliyor. Tayyip’in flirketlerininürünlerini da¤›tt›¤› Ülker’in orta¤›olan ABD tatland›r›c› tekeli Cargilliçin özel kanunlar ç›kar›l›yor.Baflka ne deniyordu bildirgede?“Siyaset-sermaye iliflkilerindefleffafl›k sa¤lanmal›d›r.” Sonuç;tüm bilinen ve bilinmeyen örneklerbir yana, Baflbakan ve Maliye Bakan›,Ofer’le lüks otel odalar›nda bakanl›kmakamlar›nda gizli kapakl›görüflmeler yap›yor ve bu görüflmelerinsonucunda Galataport gibi görülmedikbir peflkefl ortaya ç›k›yor.Bu öyle bir peflkefl ki, bir AKP’libakan dahi buna isyan etmek durumundakal›yor.Devam edelim bildirgenin alt›bofl vaatlerinden:“Siyasetçilerin ve kamu yöneticilerininmal varl›klar› fleffafhale getirilecek.” Sonuç: Baflbakanmalvarl›¤›n› gizliyor, öteki bakanve milletvekilleri ne düzeyde soydularbu da belirsiz.“Siyasetin finansman›n›n fleffafhale getirilmesi ve objektifkriterlere ba¤lanmas› için SiyasiPartiler Yasas›’nda gerekli düzenlemeleryap›lacakt›r.” Sonuç; b›rak›nböyle bir yasal düzenlemeyi,RP'ye verilen hazine yard›m›n› içetmekten hüküm giyen Erbakan'›nhapse girmemesi için seferber oldularve cezas›n› evinde çekmesini sa¤lamakiçin özel yasa ç›kar›ld›.“Bir y›l içinde yolsuzlukla mücadelekonusu bafll› bafl›na bir alanolarak ele al›nacak, fleffafl›k temelinde,üzerine net bir flekilde gidilecektir.”(AKP Acil Eylem Plan›)Sözü unutulmufl, göstermelik yolsuzlukdavalar›n›n arkas›na s›¤›n›laraksoygun düzeni sürdürülmüfl, otesbitini yapt›klar›, “çürümenin”büyümesine katk› sunulmufltur. Türkiye’desoygun düzeni ony›llard›rnas›l iflliyorsa, halk nas›l bu vurgunculartaraf›ndan soyuluyorsa, karfl›-s›nda güçlü bir halk muhalefetininolmay›fl›n› f›rsat bilen AKP de ayn›sistemi sürdürmektedir.Daha 1994 y›l›ndaki servet bildirimindekilolarca alt›nlar›, binlercemetrekarelik arsalar›, Emine Han›m’›ntak›lar› ve lüks otolar› ile“halktan biri” olmad›¤› aç›k olanErdo¤an hanedanl›¤›n›n, burjuva siyasetinhalk› aldatma yöntemleriyle“halktan biri, sizden biri” diye pazarland›¤›unutulmamal›d›r.“Teflekkül” art›k hükümetinkendisi olmuflturErdo¤an milletvekili seçilmeseydi,flu anda “zimmet, kalpazanl›k,sahtecilik” ve “cürüm ifllemekiçin teflekkül oluflturmak” suçlar›ndanyarg›lan›yor olacakt›.“Teflekkül” büyümüfl, ad› “hükümet”olmufltur. “Cürüm” genifllemifl,Akbil yolsuzluklar›n›n, Albayraklar’aflaibeli ihalelerin yerini onlarcaözellefltirmenin avantas›, devletihaleleri, hükümet gücünü kullanarakelde edilen pazarlar, o¤ullara,k›zlara verilen avantalar alm›flt›r.H›rs›zl›k, yolsuzluk, nitelikli doland›r›c›l›k,suistimal san›klar›ndanoluflan, yöneticilerinin yüzde 42’sisermayedar olan bir partinin iktidardaayn› iflleri sürdürmesinden dahado¤al ne olabilir ki? Ç›karlar› içindüflüncelerini, inançlar›n› reddedenler,eski dava arkadafllar›n› satanlar,iktidar koltu¤unda “küplerini doldurmaktan”baflka neyi düflüneceklerdi?285 fiubat 2006 / 38


‘‹slamc› kapitalizm’ ve AKPAKP’nin, savundu¤u ideolojiyiyans›tan, yani bir liberal, bir milliyetçipartiden fark›n› koyan ekonomi-politikas›var m›? Daha geniflletereksoral›m; islamc›l›¤›n kendineözgü bir ekonomi-politikas› mevcutmudur?“fieriatla” yönetilen ‹ran gibi ülkelerindurumu, AKP’nin iktidarprati¤i, böyle bir fleyin olmad›¤›n›gösteriyor. Böyle bir aray›fllar› dayoktur. Tek yapt›klar›, “hay›r ifllerini”kurumlaflt›rmakt›r. Ki, bu da sömürüsisteminin halk taraf›ndan itirazs›zkabul edilmesine, flükürcülü-¤ün gelifltirilmesine, adaletin veeflitli¤in oldu¤u bir düzen için mücadeleyerine, eflitsizli¤in kabullenilipdilencili¤in kan›ksat›lmas›nahizmet etmektedir. Yani, kapitalistsömürü politikalar›n› uygulamakkadar, emekçi halka karfl› yap›lm›flen büyük kötülük olmaktad›r.AKP iktidar›, IMF’ye tam sadakatle,tekellerin ç›karlar› do¤rultusundaülkeyi yönetmektedir. SadeceAKP de¤il, hiçbir islamc› partininkapitalizmin d›fl›nda ekonomik program›olmad›¤› gibi, böyle bir aray›fliçinde de de¤illerdir. Tek dertlerimevcut sömürü sisteminin çarklar›-n›n kendi ç›karlar›ndan yana döndürülmesidir.Yani, “islami ekonomi” diye birkavramdan somut olarak söz etmekmümkün de¤ildir. Bir devleti varedentemel ö¤eler yan›yla, gerçekte“islami devleti” oluflturacak ideolojiden,hukuk felsefesinden de yoksundurbu anlay›fl.O zaman flu soru gündeme gelmektedir.AKP, ad›n› koysun ya dakoymas›n kapitalizmde ezildi¤inigören ve sistemin de¤iflmesini isteyenyoksul halk kesimlerini nas›lbir argümanla aldatmaktad›r? Diniduygular›n do¤rudan kullan›m› biryana, ekonomi-politikada “dindarlardaha dürüsttür” anlay›fl›n›n propagandas›n›yapt›¤›, çeflitli biçimlerdebunu yerlefltirmek istedi¤iaç›kt›r.Bir baflka deyiflle, buradan ç›kansonuç; islamc›lar kendilerine özgübir ekonomi-politikaya ihtiyaç duymamaktad›rlar.Yani, onlar›n halka“sömürü düzenini kökünden de¤iflterece¤iz,flöyle bir düzen kuraca-¤›z” söylemi somut bir politik önermeyide¤il, “biz daha dürüstüz, dindar›z,Allahtan korkar›z, öyleyse bizimyönetece¤imiz devlet, yap›s› neolursa olsun daha adaletli olacakt›rve mutlaka baflar›ya ulaflacakt›r”safsatas›n› ifade etmektedir.Bilimsel olarak, alt yap›n›n üstyap›y› belirledi¤i gerçe¤i göz önüneal›nd›¤›nda, kapitalizme itiraz› olmayanbir anlay›fl›n, o sistemin halkaverdi¤i zararlar› yok etmesi mümkünmü? Bir baflka deyiflle, kapitalizmleözdefl olan sömürüyü, rantiyeyi,faizcili¤i, vurgunlar› vb. nas›lyok edecekler? Bireysel yetenekleriylemi? ‹dealist felsefede belki yeriolabilir ama bilimsel hiçbir yan›olmad›¤› nettir.Öte yandan, bu safsatalar› bir angerçekleflebilir kabul etmifl olsakdahi, islamc› partilerin ve yöneticilerininprati¤i ortadad›r. Hangisinin“laikiz” diyenlerden daha dürüst oldu¤usöylenebilir?RP’nin kasas› Mercümek olaylar›,Bosna için “müslüman kardefllerimiz”diye toplanan paralar›n yokolmas›, RP'nin kaybedilen trilyonlar›,Erbakan’›n nereden buldu¤u halameçhul kilolarca alt›nlar›, görünürdehiçbir ticari faaliyeti olmamas›nakarfl›n dünyan›n dört bir yan›ndaokullar açabilecek devasa bir servetehükmeden Fethullah Gülen’indurumu, Erdo¤an'›n serveti, ‹stanbulBelediyesi'nde sa¤›r sultan›nduydu¤u yolsuzluklar, AKP’nin fluk›sac›k iktidar›nda Tayyip’in burnunubile s›zlatan yolsuzluk kokular›,bakanlar›n o¤ullar›na, k›zlar›na veislamc› holdinglere yap›lan iltimaslar...ilk elden akla gelenlerdir.Ve tek bafl›na çarp›c› bir vurgunhikayesi oluflturan ve ço¤u tarikatlaraait islamc› holdinglerin durumubilinmektedir. ‹slamc› holdinglerinyurtd›fl›ndaki emekçilerin, Türkiye’dekitasarruf sahiplerinin diniduygular›n› kullanarak toplad›klar›paralar›n akibeti ortada. Kombassan’danYimpafl’a hepsi bo¤az›nakadar pisli¤in içindedir. Camilerdedualar eflli¤inde toplanan paralar tarikatfleyhlerinin kasalar›na ak›t›lm›fl,büyük bir aldatma olan ve kapitalizmdegerçekleflmesi mümkünolmayan “faizsiz kazanç” elde etmeyibekleyen inançl› insanlar›n‘ah’› kalm›flt›r geriye. Alman DerSpiegel Dergisi’nin 2004 bafl›ndayay›nlad›¤› bir habere göre; sadeceAlmanya’da, aralar›nda Kombassan,Jet-Pa ve Yimpafl'›n da oldu¤uislamc› rantiyeci flirketler, 200 binTürkiyeli emekçiden 5 milyar Euro'yu,“günahs›z ve çok kârl› gelir”vaatleriyle aldatarak toplam›fl ve fle-Çark böyle dönüyorMilliyet yazar› Güneri Civao¤lugayri-meflru yollarla halk› soyanlar›nparalar› nereye aktard›klar›n›,nas›l aklad›klar›n› flöyle anlat›yor:“Her ay Türkiye’ye, küresel devbankalardan, off-shore bankalar›ndanziyaretçilerin geldi¤ini, pahal›otellerin özel salonlar›ndaservet sahibi Türkler’in paralar›n›çekmek ve saklamak için çeflitliönerilerde bulunduklar›n› dinleriz.K›sacas› minarenin k›l›flar›, uluslaras›finans/kapital a¤ içinde modelmodel bu müflterilere otel defilelerindesunuluyor.” (1 fiubat,Milliyet)Hiçbir soygun yoktur ki, kapitalistsistemin iflleyifline ra¤men gerçekleflsin.Kendisi soygun ve sömürüüzerine kurulu kapitalizm;bizim gibi sömürge ülkelerin yönetecilerininpervas›z soygunlar›-n›, diktatörlerin hayas›z vurgunlar›n›ve elbette o anl›-flanl› tekellerinkirli ifllerden elde ettikleri paralar›bu tür yollarla sistem içineçekiyor.Soru: Erdo¤angiller, islamc›l›¤›soygunun k›l›f› yapanlar hangi offshorebanka ile çal›fl›yor?295 fiubat 2006 / 38


iat ekonomisinin karanl›k dehlizlerindeyutmufllard›r. Tarikat holdinglerininpislikleri ortaya ç›kt›¤› kadarda de¤ildir. ‹ktidar taraf›ndan özellikleüzeri örtülmekte, ‹HLAS Holding’ikorumak için özel yasa ç›karmaörne¤indeki gibi çeflitli yollarlaçarklar›n› döndürmeleri sa¤lanmaktad›r.Bunlar m› daha dürüst?Bugün AKP nezdinde yaflananyolsuzluklar, Tayyip’in malvarl›¤›,kapitalist sömürü sisteminden ba-¤›ms›z ele al›nd›¤›nda yanl›fl sonuçlaraulafl›lmaktan kurtulamaz. Bütünburjuva politikac›lar›n oldu¤ugibi, bu iktidar›n yöneticilerinin kiflili¤ini,prati¤ini belirleyen de busistemdir. fiu, bu politikac›n›n akçal›iflleri bir yana, böyle bir sisteminyöneticisi olmak dahi en büyük h›rs›zl›kde¤ilse nedir?Tarihsel bir gerçektir; din her zamanvarolan düzeni meflrulaflt›rmakiçin egemen s›n›flarca kullan›lan enönemli ideolojik araçt›r. Bu araç,bugün “islamc›” kimlikleriyle tekelleflentarikat holdingleri ve onlar›nAKP gibi yönetici elitlerinin elindedir.Bu kesimler s›n›fsal olarak burjuvad›rlar.Halk›n dini duygular›n›ve islamc›l›¤› kapitalist sömürüçarklar›n›n perdesi haline getirmektenbaflka farkl› olarak hiçbir fleyyapmam›fllard›r.fiu gerçek art›k tart›flmas›zd›r:“‹slamc› kapitalizm” de vurgun,ç›kar, haks›z kazanç ve sahtekarl›kdüzenidir...Bu pislikleri bugün AKP’de tart›fl›yoruz.Dün ANAP’›n Yüce Divan’l›kh›rs›zl›klar› ile, milliyetçili-¤i kimseye b›rakmayan MHP’ninbüyük bir ahlaks›zl›k örne¤i olandeprem vergilerini çalmas›yla tart›flm›flt›k.Yar›n da baflka bir partiiktidar›n›n halk› nas›l soydu¤unutart›flaca¤›z.Ne zaman ki, kapitalizm bütünkurum ve kurulufllar› ile yerlebiredilir, sömürüye dayal› sistem ortadankalkar, bu tart›flmalar da o zamanbitecektir. Ve bunu baflaracakolan islamc›l›k de¤il, sosyalizmdir,Marksist-Leninistler’dir.Handal’a Görkemli U¤urlamaYeni Devlet Baflkan› Evo Morales’inyemin törenine kat›lmakiçin gitti¤i Bolivya’dan dönerkenkalp krizi geçiren ve 24 Ocak günühayat›n› kaybeden Schafik JorgeHandal, 29 Ocak günü El Salvador’dason 25 y›l›n en görkemli kitlesininkat›ld›¤› bir törenle u¤urland›.Bir gerilla komutan›na yarafl›rflekilde 100 binin üzerinde insan›nkat›ld›¤› törende, k›z›l bayra¤a sar›lanHandal, Filistin göçmeni, ElSalvador gerilla mücadelesinin önderisimlerinden biriydi.1972’den bu yana El SalvadorKomünist Partisi (PCS) lideri olanHandal, emperyalist iflgale ve oligarflikdevlete karfl› savaflan FMLNgerillalar›n›n da 12 y›ldan fazla birsüre komutanl›¤›n› yapm›flt›.1990’lar›n yenilgi y›llar›ndaFMLN’nin silah b›rakmas›n›n ard›ndanlegal alana ç›kan Handal,mücadelesini yine Komünist Partilideri olarak sürdürdü.Bir çok Latin Amerika ülkesindenliderlerin ve devrimcilerin kat›ld›¤›devasa törende konuflan,San Salvador Baflpiskopos Yard›mc›s›Rosa Chavez, Handal’›ntüm Latin Amerika’ya malolmuflbir lider oldu¤unu belirttikten sonraO’nu flöyle anlat›yordu:“Komutan fiefik, bütün hayat›boyunca ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› vedemokrasi için savaflt›. O, El Salvadorhalk›n›n, kendi kaderini kendisinintayin etmesini istiyordu.Onun tafl›d›¤› bayra¤› flimdi bizlertafl›yaca¤›z.”El Salvador’da ve yabanc› ayd›nlararas›nda büyük bir sayg›nl›-¤› olan Handal, bir röportaj›nda,silahl› mücadeleye uzun y›llar reformistbir çizgide legal zemindemücadele yürüttükten sonra kat›-lan PCS’nin bu karar›n›, “baflta iflçis›n›f› olmak üzere tüm halk›nkurtuluflunu sa¤layacak tek yolunsilahl› mücadeleden geçti¤i” sonucunavar›larak al›nd›¤›n› söylüyordu.Handal, “evet geç kald›k” dedi-¤i silahl› mücadele yolunu seçmelerinde,halk›n “parlamenter yolunç›kmaz oldu¤unu görmesi için seçimlerekat›lmam›z gerekiyordu”fleklinde izah ederken, El Salvadordevrimci hareketinin ana gövdesinioluflturan ve Farabundo Martitaraf›ndan 1930’larda kurulanPCS’nin hiçbir zaman silahl› mücadeleyireddetmedi¤ini de ekliyordu.PCS’nin kat›l›m› ile birlikte,FMLN çat›s› alt›nda toplanan silahl›mücadele cephesi büyük güçkazanarak ülkenin yar›s›n› kontrolalt›na alacak güce ulaflm›flt›. Ancak1992 y›l›nda hükümetle masayaoturuldu¤unda, El Salvador devrimide halk›n›n kurtuluflunu sa¤layacaktek yolu terk etmifl oluyordu.Bu stratejik düzeydeki hatal›karara ra¤men, Handal; ony›llaravaran devrimci yaflam›yla, sayg›nve mücadeleci kiflili¤iyle, 1980’lerboyunca El Salvador ve LatinAmerika halklar›n›n mücadelesindeoynad›¤› rolle, an›lmaya devamedecektir.“Ömür boyu devrimcili¤in”sembollerinden biri olan Handal’›nkavgas›-n›n ezilenhalklar›ndevrimve sosyalizmmücadelesindeyaflayaca¤›n›nalt›n› çiziyor,sayg›ylaan›yoruz.305 fiubat 2006 / 38


21-22 Ocak 2006 tarihlerindeIrak’ta ‹flgaleHay›r Koordinasyonu taraf›ndandüzenlenen ‘EmperyalizmYenilecek DirenenHalklar Kazanacak’sempozyumunun sonuçdeklerasyonu 30 Ocakgünü düzenlenen bas›n toplant›s›ylaaç›kland›. Irak’ta‹flgale Hay›r Koordinasyonu,Birleflik Filistin Kad›nlar Derne¤i,Irak Yurtseverler Birli¤i,Araflt›rmac› -yazar Temel Demirerve Grup YORUM ÜyesiCihan Keflkek imzas›yla yay›nlanandeklerasyon flu flekilde:*Günümüzde baflta ABD olmaküzere emperyalizm dünya halklar›-na yönelik ekonomik, politik, ideolojikve askeri sald›r›lar›n› yükseltereksürdürmektedir. Bizim de birparças› oldu¤umuz Ortado¤u co¤rafyas›ise bu sald›rganl›ktan en büyükpay› almaktad›r.Emperyalist sald›rganl›¤›n art›fl›-na paralel olarak dünyan›n her yerindehalklar›n öfkesi büyümekte,mücadelesi yükselmektedir. Ortado¤u'dabaflta Irak ve Filistin olmaküzere iflgale ve emperyalist sald›rganl›¤akarfl› direnifl büyümekte,Latin Amerika'da halk›n emperyalizmekarfl› öfkesi çeflitli flekillerdepatlamakta, dünyan›n dört bir yan›ndaulusal ve s›n›fsal kurtuluflmücadeleleri geliflmektedir.Bizler, Irak'ta ‹flgale Hay›r Koordinasyonu'nundüzenledi¤i "EmperyalizmYenilecek Direnen HalklarKazanacak" bafll›kl› sempozyumvesilesiyle;◆ Baflta Ortado¤u'da ve bu co¤rafyadayeralan Filistin ve Irak'ta vedünyan›n her yerinde süren direniflmücadelelerini; önderliklerinin niteli¤indenba¤›ms›z olarak, emperyalizmevurduklar› darbe temelindesavundu¤umuzu ve destekledi¤imizi,◆ Emperyalizmin, özelde ABDemperyalizminin, siyonizmin uygulad›¤›teröre ve uluslararas› terörpolitikalar›na karfl› halklar›n mücadelesininyan›nda olaca¤›m›z› veKoordinasyon Sonuç Deklerasyonu’nu aç›klad›DirenenHalklarKazanacakgelifltirece¤imizi,◆ ABD emperyalizminin öncülü¤ündebugün hedef tahtas›na konanSuriye, ‹ran, Kuzey Kore, Nepal,Küba ve Venezüella gibi ülkehalklar›n›n ayr›ca emperyalizme veiflgale direnen Kürt halk›n›n yan›ndaoldu¤umuzu ve tüm gücümüzlebu ülkelere yönelik sald›rganl›¤akarfl› duraca¤›m›z›,◆ Tüm dünya halklar› ve ezilenuluslar›yla enternasyonalist temeldedayan›flmay› sürdürece¤imizi,◆ Emperyalizmin ve onun iflbirlikçilerininsald›r›lar›n›n en a¤›r biçiminemaruz kalan uluslararas› politiktutsaklar ve savafl esirleriyle özeldeIrak ve Filistin'deki politik tutsaklarve savafl esirleriyle dayan›flmaiçinde olaca¤›m›z›,◆ Emperyalizmin ve Siyonizminsavafl suçlar›na ve suçlular›nakarfl› de¤iflik biçim ve yöntemlerlemücadele edece¤imizi,◆ Emperyalizmin ç›karlar›ylaçeliflti¤i noktada çeflitli ülkelerin vebunun yan›nda ulusal ve s›n›fsalkurtulufl mücadelesi veren örgütlereve önderliklerine yönelik oluflturdu-¤u kara listelere karfl› mücadele yürütece¤imizi,◆ Emperyalizminözellikle iflgal sald›r›lar›-na ortak olan ve bu misyonutafl›yan ülkemiz iflbirlikçilerinekarfl› mücadeleyibüyütece¤imizi birkez daha ilan ediyoruz.*Yukar›da vurgulad›¤›m›zmaddeler temelinde anti-emperyalistmücadeleyi gelifltirmekiçin önümüzdeki sürecedair flu kararlar› ald›¤›-m›z› tüm devrimci, demokrat,ilerici, yurtsever, anti-emperyalistkamuoyuna duyuruyoruz:◆ Emperyalizme karfl› sadecebölgesel temelde de¤il, ayn› zamandauluslararas› alanda alternatif güçoluflturma çabas›n›n bir parças› veörgütleyicisi olmak,◆ Latin Amerika'daki anti-emperyalistdirenifllerle ba¤ kurmak,◆ ABD emperyalizminin özellikleOrtado¤u'ya yönelik sald›r›lar›ndakulland›¤› emperyalist askeriüslerin kapat›lmas› ve yenilerininaç›lmas›n› engellemek için mücadeleyürütmek,◆ Emperyalizmi temsil eden kiflive kurumlar›n ülkemizi ziyaretlerinekarfl› çeflitli eylemler gerçeklefltirmek,◆ Irak ve Filistin ile ilgili ileridebelirlenecek bir hafta boyunca dayan›flmaeylem ve etkinlikleri örgütlemek,◆ Uluslararas› alanda örgütlenenanti-emperyalist toplant›, konferansvb. etkinliklere kat›lmak,özellikle Ortado¤u'da yap›lacak iflgalkarfl›t›, anti-emperyalist etkinliklerinörgütleyicilerinden olmak,◆ Irak iflgalinin y›ldönümü uluslararas›iflgal karfl›t› gün olarak protestoetmek, o gün çeflitli eylem veetkinlikler örgütlemek;◆ Sempozyumdan, en az›ndanilk elde sempozyuma kat›lan örgütve kiflilerden oluflan bir ortak iletiflima¤› kurmak ve bu a¤› geniflletmek.315 fiubat 2006 / 38


Yaz› Dizisi: Halk Örgütlülükleri5 BölümYaz› dizimizin bu bölümünde Filistin halk örgütlenmeleriniele alaca¤›z. Filistin; denilebilir ki, taban örgütlenmeleriaç›s›ndan en zengin, en yayg›n örneklerdenbirini oluflturmaktad›r. Yaz›m›z›n ilerleyen bölümlerindegörece¤iniz gibi, bu örgütlenmelerin en temelniteli¤i, hem yaflam› hem direnifli örgütlemeleridir.***Filistin: Tüm Halk›n DirenifliTüm Halk›n ÖrgütlenmesiFilistin halk›n›n iflgal alt›nda y›llara yay›lan direniflininyenilmezli¤i, her alana, her kesime yay›lm›fl halk örgütlülüklerininsonucudur. Halk örgütlülükleri aç›s›ndanintifada süreci bir dönüm noktas› özelli¤i tafl›r. Ogüne kadar Filistinli örgütler esas olarak, iflgal alt›ndakitopraklar›n d›fl›ndad›r. Örgütlerin askeri kollar›/gerillalar,çeflitli Arap ülkelerinde üslenmifltir. Her örgütünmülteci kamplar›nda asgari bir örgütlülü¤ü olsa da, bunlarda esas olarak dar siyasi yap›lard›r.1980’lerin bafl›nda Filistinli örgütler için Lübnan büyükbir üs durumundayd›. Filistinliler, burada “devletiçinde devlet” durumundayd›lar. Ancak 1982’de emperyalistlerindeste¤indeki siyonist sald›r› sonucu Filistinliörgütler, kahramanca direnmelerine ra¤men, Lübnan’›terketmek zorunda kald›lar. Örgütlerin kimi Tunus’a, kimiYemen’e, kimi Suriye’ye gitti. ‹flte bu savrulufl, tümFilistinli örgütleri iflgal alt›ndaki topraklarda örgütlenmeyeyönelten bir rol de oynad›.‹flgal alt›ndaki topraklarda örgütlenme çabas›, 1985-’86’larda sonuçlar›n› vermeye bafllad›. ‹ntifada asl›ndaiflte bu örgütlenmelerin sonucu olmufltur. Filistin direniflininhalk örgütlenmeleriyle bütünleflmesi, intifadan›nhemen öncesindeki bu sürece dayan›r. Bu örgütlenmeleringenel özelliklerine geçmeden önce, bunlardan birini,ilklerden birinin nas›l olufltu¤unu aktarmak istiyoruz:Öncü ve örnek bir örgütlenme; BalataMülteci Kamp›(*): Balata Mülteci Kamp›, 1948'de‹srail birliklerinin sald›r›s›nda yerlerini-yurtlar›n› terkedenFilistinliler’in topland›klar› bir yerdir. Bat› fieria'dakiNablus Kenti’nin güneyine düfler.Balata'daki gençlik “bu orduya karfl› konulabilir” düflüncesineulaflt›ktan sonra, Balata Kamp› ‹srail ordusunakarfl› “kapal› bölge” ilan edildi. Ancak gençlerin 1985'teald›klar› bu karar ancak 1987'de hayata geçecekti.Kamp gençli¤i, ilk baflta bir Gençlik Klübü kurmufltu.‹srail ordusu, "El-Fetih'e üye kazand›ran bir merkez"oldu¤u gerekçesiyle klübü kapatt›, buldozerlerle binay›y›kt›. Gençler, Genç Çal›flma Kurullar› ad›yla yenibir oluflum gerçeklefltirdiler. Amaç toplumsal aç›dankamp mültecilerine yard›mc› olmakt›. Çok geçmeden bukurullar, halk›n hizmetinde komitelere dönüfltüler. Benzerörnekler birçok köy ve kentte yayg›nl›k kazand›.Komitenin önderli¤i, üniversiteli gençlerle hapistenç›km›fl siyasilerin elindeydi. Hareketin geliflim aflamalar›ndakampta bulunan ajanlarla ‹srail iflbirlikçileri pani-¤e kap›ld›lar. O kadar ki kampta kal›p piflmanl›k getirmeklekamp› tümüyle terketmek aras›nda bir seçim yapmakzorunda b›rak›ld›lar.Akflam karanl›¤› çöker çökmez, kamp gençli¤i maskelergiyip sokaklar› dolafl›p dururlar, baz›lar›n›n ellerindedemir çubuklar ya da zincirler bulunur. Maskelidevriyeler, sadece ajanlara karfl› de¤il, ayn› zamandauyuflturucu tafl›y›c›l›¤› yapan, muhabbet tellall›¤› ya dabeyaz kad›n ticaretiyle u¤raflan ve bilardo masalar›ndagününü gün edenlere de çeflitli tav›rlar al›rlar.Böylece genel anlamda kamptaki toplumsal ahlâk›ve ulusal de¤erleri korumak, ‹srail'in kamp üzerindekigünlük denetimini zay›flatt›.Bu çerçevede El-Fetih örgütü, yap›s›n› dört bir yanayayg›nlaflt›rd›. Bu arada birçok örgüt de, ayn› türde yap›lanmalaragiriflti. Yayg›n örgütlenme aflamas›nda örgütselyap›lar›n› ve mekanizmalar›n› gelifltirerek onbinlercekifliye ulaflt›. Teorik aç›dan iflgal alt›ndaki topraklardaher türlü örgütlenme yasa¤› vard›. Ama pratikteher fley El-Fetih'in kumandas›na ba¤lanm›fl, aç›ktan aç›-¤a legal toplumsal örgütlenme faaliyeti yürütülüyordu.Kamptaki toplumsal faaliyetler, örgütlü gönüllülükesas›na dayan›yordu. Sokaklar›n ve kald›r›mlar›n temizlenmesi,parke tafllar›yla kaplanmas›, kanalizasyon yap›m›,su flebekelerinin düzeltilmesi ve camilerin onar›m›gibi ifller yap›l›yordu. Ancak, gençler spora, özellikle defutbola merakl›yd›lar. Örgüt futbol sahas›n› Filistin hareketineasker kazand›rmak için e¤itim alan›na dönüfltürdü.Buradan yola ç›k›larak bir at›l›m daha yap›ld›.Sporla bafllayan örgütlenme, e¤itimsel ve siyasal bir nitelikkazan›yordu. Örne¤in mezarlara toplu çiçek koymalar,semt aralar›nda düzenlenen gece folklor gösterileri,ulusal marfl al›flt›rmalar› ve tutuklu ailelerine birerkilo baklava, helva göndermeler bu faaliyetler aras›ndayd›.Örgütlenme gelifltikçe, kamptaki gençlik toplumsalinisiyatifler koymaya bafllad›. Örne¤in bafll›k paralar›-n›n azalt›lmas› ya da tümüyle ortadan kald›r›lmas› yolundatoplumsal bask› uygulad›lar. Nablus'taki zengin325 fiubat 2006 / 38


doktorlar›n kamp yerlilerine ücretsiz tedavi uygulamas›n›zorunlu k›ld›lar.Böylece "örgüt", kendilerini her yönden ihmal edilmiflsayan ve her fleyden yoksun k›l›nan gençli¤in temelbaflvuru kayna¤›, birinci adresi oluverdi. Adrese baflvuranher genç gittikçe geliflerek ba¤›ms›z inisiyatiflerkullanmaya bafllad›; birço¤u halk›n fliddetini uygulayansavaflç›lar oldular. ‹lk elde ajan ve iflbirlikçi unsurlarkamptan kovuldu. Ard›ndan ‹srail'de çal›flmakta olan iflçilerin,grev günlerinde ifllerine gitmemeleri sa¤land›.Sonunda, ‹srail askerlerinin kampa giriflini önlemek anahedef haline geldi.Böylece karakol polisleriyle askerler tafllanarak, yavaflyavafl kamp d›fl›na ç›kar›ld›. Örne¤in karakol vebenzeri yerler, gecenin belirsiz saatlerinde taflland›, atefleverildi, kundakland›. Olaylarda art›fl olunca, ‹srail askerlerikampa çok az girebildiler...Böylece Balata Mülteci Kamp›, flimdiye kadar yaflanmam›flbir direnifl biçimini gerçeklefltirdi.Balata Mülteci Kamp›’nda flekillenen bu örgütlenmelerve direnifl biçimleri, h›zla tüm mülteci kamplar›-na, köylere yay›ld› ve intifaday› gerçeklefltirecek örgütlenmeninalt yap›s› olufltu. Her kampta, baflta GençlikKurullar› olmak üzere, hayat›n her alan›na iliflkin onlarcahalk komiteleri kuruldu.Elbette tümüyle kendili¤inden, tümüyle “tabandangelen” bir örgütlenme süreci de¤ildir bu. Bu sürecin bafl›ndaoluflturulan, Halk Komiteleri’ni ve intifaday› merkezilefltiren,süreklilefltiren bir baflka örgütlenme dahavard›r: YBÖ.Yafllar›,5, 6, 7...Oyuncakbir silahde¤ilellerindeki.Oyunoynam›-yorlar.Birmültecikamp›ndasilah e¤itimiyap›yorlar. Çünkü al›flmak zorundalar silaha.Silah seslerinden korkmamay›, silahlar›n üstüneyürümeyi, ö¤renmek zorundalar...‹ntifadan›n en ay›rdedici özelliklerinden biriçocuklar› ve kad›nlar› soka¤a dökerek, Filistinulusul kurtulufluna yeni bir güç ve dinamizm kazand›rmas›d›r.Halk Komiteleri’nden biri olan “Nöbetçi Komiteleri”,ço¤unlukla çocuklardan oluflur. Çeflitliyerlerdeki güvenli¤i ve evleri gözler. Yahudiyerleflimcilerinin sald›r›lar›nda ya¤ma ve talan›önler, ‹srail birliklerinin zorla açt›klar› esnaf dükkanlar›n›saptar. Grev s›ras›nda esnaf›n iflgalcilerekarfl› tutumunu gözler, gerekli yerlere bildirir...‹ntifada, çocuklar›n sürekli eylemlilikleriyle,‹srail ordusunu, basit bir kolluk kuvveti olarakçal›flmaya zorlad›. Ordu y›prand›, morali bozuldu.Moral üstünlük halka geçti. ‹flte bunda çocuklar›npay› çok büyüktü...‹ntifadan›n ve halk örgütlülüklerininGenelkurmay›: Yurtsever Birleflik Önderlik:1987 Aral›k ay›nda iflgal alt›ndaki topraklarda ‹srail askerlerininsald›r›s› sonucunda bafllayan intifada, öncedenplanlanm›fl bir eylem de¤ildi. Ama intifadan›n bir “tepki”olarak kalmay›p süreklileflmesi, elbette y›llara yay›-lan ve bir yaflam biçimine dönüflen örgütlenme ve mücadeleseferberli¤inin sonucudur. Bu seferberli¤in merkezindede Yurtsever Birleflik Önderlik (YBÖ) vard›r.YBÖ iflgal alt›ndaki topraklarda oluflturulan bir önderliktir.‹ntifadadan 1.5 y›l önce, 1986 ortalar›nda kuruldu.El-Fetih, FHKC, FDHKC, FKP aras›nda bir güçbirli¤i olarak kurulan YBÖ, ilk kuruldu¤unda kendisini“Uyum Kurulu” olarak adland›rd›. YBÖ’nün amac›,da¤›n›k örgütlenmeler ve kitleler aras›nda uyum sa¤lamak,eylem an›nda tüm kitleyi seferber edebilmektir.‹flgal alt›ndaki topraklarda gerçeklefltirilen bu birlik,d›flar›daki Filistin örgütlerinin birleflmesi için de bir bask›unsuru olmufl ve bu birli¤in sa¤lanmas›nda da büyükölçüde etkili olmufltur.YBÖ yönetiminde 4 ila 12 aras›nda temsilci yeral›-yordu. YBÖ gizliydi. YBÖ yönetimi, örgütlerin sorumlular›n›ngüvenli¤ini sa¤lamak, örgüte süreklilik kazand›rmakiçin örgütlerin 2. dereceden sorumlular›ndanoluflmufltur. “Nöbetlefle Önderlik” yöntemi benimsenmifltir.Kamplardaki çeflitli halk örgütlülükleriyle YBÖaras›nda do¤rudan hiyerarflik bir ba¤ yoktu; ancak tümörgütlülükler k›sa süre içinde YBÖ’nün önderli¤ini kabuledip, onun gösterdi¤i hedefler do¤rultusunda çal›flmayabafllad›.‹ntifaday› süreklilefltiren, ona önderlik eden, halk komiteleriniyönlendiren, FKÖ ile uyumu sa¤layan YBÖolmufltur. (**) YBÖ’nün uzun vadeli hedefi kurulacakba¤›ms›z bir Filistin’in toplumsal ve ekonomik alt yap›-s›n› direnifl sürecinde infla etmekti. Ki halk örgütlenmelerininyayg›nlaflt›r›lmas›yla da bu do¤rultuda önemliad›mlar at›ld›.Halk Komiteleri’nin Kuruluflu ve hayat›nher alan›n› bir a¤ gibi sarmas›: Halk Komiteleri,iflgal alt›ndaki bölgelerde, ‹srail askerlerinin ve yer-335 fiubat 2006 / 38


leflimci Yahudiler’in dur-durak bilmeyen sald›r›lar›na,Filistinliler için yaflad›klar› her yeri bir hapishaneye çevirens›k›yönetim uygulamalar›na karfl›, halk›n en hayatiihtiyaçlar›n› karfl›lamak, savunmas›n› ve dayan›flmas›-n› sa¤lamak amac›yla gündeme geldi.Komitelerin temel esprisi, ‹srail’e ba¤›ml› olmayanbir yaflam› kurabilmekti. Komitelerin k›sa sürede yay›lmas›ve tüm halk› kucaklayabilmesinin nedeni iflte bukoflullardad›r.Kurulufluna üniversite gençli¤i ve hapishaneden ç›-kan kadrolar›n öncülük etti¤i Halk Komiteleri'nin oluflumsüreci, Balata Mülteci Kamp› örne¤inde oldu¤u gibi,‘85-’86 y›llar›na dayan›r ve elbette geçmiflte kurulankomitelerin deneyimleri üzerinde flekillenir.‹lk bafllarda iki türlü Halk Komitesi oluflturulmaktayd›.Birincisi; iflgalci birliklerle hergün karfl› karfl›ya gelen,direnen güçleri yönlendiren komiteler. ‹simleri kimiyerde “Vurucu Güçler” kimi yerde “Gezici Maskeliler”dir.Her an her türlü araç ile eylem yapmaya haz›rolan güçleri kapsamaktad›r. Eylemleri, gösterileri yönlendirmekve sald›r›lara karfl› savunma haz›rlamak veyönetmek de bu komitelerin görevidir.‹kincisi; ayaklanman›n süreklili¤i için gerekli olantoplumsal, ekonomik ve insani ihtiyaçlar› karfl›lamaküzere oluflturulmufl komitelerdir.Bu komiteler, Kad›n Komiteleri, Tar›m Komiteleri,Beslenme Komiteleri, ‹lk Yard›m Komiteleri, TicaretKomiteleri, Enformasyon Komiteleri, Destek Komiteleri,Gözlem Komiteleri, Demirci Komiteleri, NöbetçiKomiteleri, Gönüllü ‹fl Komiteleri, Araflt›rma-SoruflturmaKomiteleri gibi isimler alt›nda örgütlenmifllerdir.Komitenin niteli¤ine göre çocuklar, yafll›lar, kad›nlar,iflsizler, esnaflar k›sacas› halk›n her kesimi bu komitelerdeyeralmaktad›rlar.Mesela bu komitelerden ikisinin pratik içinde nas›lçal›flt›¤›n› anlamak için flu k›sa al›nt›y› aktaral›m:“Demirci Komiteleri: Sürekli olarak ‹srail devriyelerininard›ndan gezer. Bu devriyelerin k›rd›¤› kepenk, kilit,kap›lar› an›nda onar›r. Ya da mühürlenmifl kap›lar›nmührünü bozar.‹ntifada; kad›n-erkek, yafll›-genç-çocuk, iflçi, köylü,esnaf...Tüm Filistinhalk›-n›n direnifliydiveonlar› bualanlarasevkedenHalk Komiteleri’ydi.‹srail yetkilileri, grevler s›ras›nda Filistin halk›n›nulusal disiplinini bozmak için çeflitli yöntemlere baflvururlar.Örne¤in her dükkan›n bafl›nda birçok ‹srail askeridikilir. Kepenk kapat›lmas›n› önlemeye çal›fl›r. Söver,tehdit eder, cam-kilit k›rar. Kepenk mühürler. Böylebir durumda hemen Demirciler Komitesi devreye girer.K›r›lan cam, kilit ve kepenkleri onar›r. Aç›k b›rak›lanyerleri kapat›r. Mühürleri söker. Gözlemci Komiteleri'ninde çal›flma saati bafllam›flt›r art›k. Zorla aç›landükkanlar› tek tek saptar. Eksik-gediklerini belirler. DemirciKomiteleri'ne gerekli raporu verir. Cadde ve sokaklardasürekli devriye gezerek, dükkanlardan mal çal›nmas›n›önler. Esnaf› k›smi greve teflvik ediyor gerekçesiyleyakalanan Filistinli çocuklar›n bulunduklar›yerleri ve durumlar›n› gerekli yerlere iletir...”Bunun d›fl›nda her komitenin iflte böyle sürekli dinamik,sürekli uyan›k olmay› gerektiren görevleri vard›r.Mesela, iflgalciler defalarca herhangi bir kamp›, günlercekuflatma alt›na almakta, baz› sokaklarda, semtlerdehaftalarca soka¤a ç›kma yasa¤› uygulamaktad›rlar. Fakatbeslenme komitelerinden ilk yard›m komitelerinekadar tüm komitelerin seferber olmas›yla, kuflatma, yasakalt›ndaki halk aç susuz habersiz b›rak›lmamakta,halk›n kuflatmaya direnifli her yoldan desteklenmektedir.Bat› fieria'da 20, Gazze fieridi’nde ise 8 mültecikamp› bulunmaktad›r. Ve her bir kampta, büyük kamplar›nçeflitli bölgelerinde bu komitelerin yüzlercesi heran görev bafl›ndad›r.Komiteler, kendi içinde demokratik bir iflleyifle sahiptir.Komitelerin oluflumunda yukar›da belirtilen örgütlerinönderli¤i sözkonusudur fakat kurulduktan sonrakomitelerin her fleyini belirleyen halk iradesi ve inisiyatifidir.Bu iflleyiflin istisnas› YBÖ’dür. Belirtti¤imiz gibi,YBÖ’lerle Halk Komiteleri aras›nda hiyerarflik bir iliflkiyoktur, ço¤u durumda organik, örgütsel bir ba¤ da yoktur.Fakat komiteler YBÖ’nün önderli¤ini kabul etmifl,onun verdi¤i görevleri gerçeklefltirmeyi amaçlar› olarakbelirlemifllerdir. YBÖ’ler halk taraf›ndan seçilmemifltir.Dahas›, YBÖ üyeleri, halk taraf›ndan tan›nmazlar da.Üyeleri, YBÖ’yü oluflturan örgütlerin atad›¤› temsilcilerdenoluflur ve tamamen gizlilik koflullar›nda çal›fl›rlar.Fakat bu YBÖ’nün Halk Komiteleri taraf›ndan do¤alönder olarak kabul edilmesine engel olmam›flt›r.Halk Komiteleri’nin varolufl gerekçesi: ‹srailiflgal boyunca, toplumsal yaflam› tamamen kendisineba¤layacak, Filistinliler’i günlük, hayati ifllerini halletmekiçin iflgalcilere baflvurmak zorunda b›rakacakdüzenlemeler yapm›flt›r.Filistinliler’in sahip olduklar› arazilerin yar›s›na elkonulmufl, birço¤unun üzerine Yahudi Yerleflim Merkezlerikurulmufltu. PTT ve benzeri iletiflim tümüyle ‹sraildevlet ayg›tlar›na ba¤lanm›fl, Filistin ekonomisi iflgalcininekonomisine tabi k›l›nm›flt›. Su kaynaklar› ifl-345 fiubat 2006 / 38


galci taraf›ndan denetim alt›na al›nd›. Tar›m, sanayi iyiceyap›lamaz hale getirildi.Halk Komiteleri, iflte bu koflullarda Filistinliler içiniflgale ra¤men yaflayabilmenin, asimilasyona direnebilmenin,tüm halk›n ekonomik ve siyasi zorla teslim al›nmas›n›nönüne set çekebilmenin araçlar›yd›lar. Bir keziflgalci ‹srail Devleti’ne ba¤l› olmadan yaflama ve iflgalciorduya direnilebilece¤i düflüncesi filizlendikten sonra,bu düflünce kendi örgütlülüklerini de ortaya ç›karacakt›.Direnifl; “evde, bahçede, bostanda, tarlada, atölyedeve dükkanda” k›sacas›, Filistinli’nin bulundu¤u heryerde ve günün 24 saatinde sürdürülecekti. ‹flgalcininFilistinli’yi eritmesinden, kimliksizlefltirmesinden kurtulman›ntek yolu buydu. Halk Komiteleri, iflte bunusa¤laman›n arac› oldular.YBÖ önderli¤indeki Halk Komiteleri, sadece direniflide¤il, bütün olarak hayat› örgütlüyordu.Bunu YBÖ taraf›ndan yay›nlanan bildirilerde çoksomut olarak görürüz. Filistin’de hafta bafl› cumad›r.YBÖ, her hafta bafl›nda bir bildiri yay›nlayarak o haftan›ngörevlerini belirler, ça¤r›lar yapard›.YBÖ bildirilerinde, hem o hafta içinde yap›lacak anmalar,kutlamalar, protesto ve iflgal karfl›t› eylemlere,çat›flmalara iliflkin taktikler belirlenir; hem de halk›nekonomik yaflam›n› sürdürmesi için görevler s›ralan›rd›.Mesela, bu bildirilerde “belli bir zaman dilimi içindebelli bir ürünü üretmek ya da üretmemek, belli birdönem için ya da süresiz biçimde topra¤› ifllemek, tar›msalkesimlere yönelmek, tavuk, kümes hayvanlar› yetifltirmek,kuflatma alt›nda bulunan bölgelere yard›miçin yeni yard›m noktalar› açmak, seyyar sat›fl merkezleriyapmak (soka¤a ç›kma yasa¤› olsa bile), eyleme kat›ld›klar›için evleri y›k›lan kifli ya da ailelere imece yoluylaortaklafla ev yapmak...” gibi görevler de yeral›rd›.Halk Komiteleri’nin bu alanlardaki baflar›s›, tüm Filistinliler’inbu örgütlenmeler etraf›nda kenetlenmesiniberaberinde getirdi. O güne kadar direniflin d›fl›nda kalm›flFilistinliler’i mücadeleye çekti. ‹ntifada yay›ld›¤›zaman, ‹srail ordusunun ilk yöneldi¤i kesimler, hapishanedenç›kan veya hakk›nda dosya tutulan kiflilerdi. Fakat‹srail bir süre sonra gördü ki, intifada eylemleri s›ras›ndayakalad›¤› Filistinli gençlerin hiçbirinin adli-siyasikayd› bulunmamaktad›r.Farkl› bir olguyla karfl› karfl›ya kald›¤›n› anlayan ‹srail,bu geliflmeyi önlemek için Halk Komiteleri’ni yasaklad›¤›n›ilan etti.Halk Komiteleri, iflgalci yönetime karfl› alternatif biryönetim gibiydi. Halk, art›k birçok konuda iflgalcilereihtiyaç duymadan kendi yaflam›n› sürdürebiliyordu.YBÖ; bu örgütlenme belli bir düzeye ulaflt›ktan sonrahalka “günlük yaflamlar›n› bu komiteler arac›l›¤›ylasürdürmeleri, iflgalci yöneticilere baflvurmamalar›" konusundaça¤r› yapt›. Bu ça¤r›ya büyük ölçüde uyuldu.Komiteler gelifltikçe, iflgal güçsüzlefliyor, dayan›ks›zlafl›yordu.‹flgalcinin daha fazla terörden baflka yolu yoktu.1988’de ç›kar›lan genelgeyle, “Komite kuran, ona üyeolan ve yard›m edenler hakk›nda” 10 y›ldan az olmamakkayd›yla hapis cezas› verilece¤i ya da yurtd›fl›nasürgün edilip mallar›na el konulaca¤› ilan edildi.‹flgalci yönetim, bu komitelerde politik olarak gerikesimlerin de bulundu¤undan hareketle, hapis cezas› vemallara el konulmas› gibi cezalar›n etkili olaca¤›n› ummufltu.Fakat yan›ld›. Çünkü iflgal topraklar›ndaki bu örgütlenmelerarac›l›¤›yla Filistin halk› onuruyla, kendiçözümlerini üreterek yaflaman›n yolunu açm›flt›. Art›kbundan vazgeçmeyecekti.‹flgal alt›nda oluflturulan yüzlerce halk komitesi, flunubir kez daha göstermiflti. Direnifl, savafl ve zafer içinbüyük silahlar de¤il, büyük ve yayg›n örgütlenmeler gereklidir.Gereken tüm silah ve donan›m›, o örgütlenmeleryarat›r. Filistin örgütlerinin 1970’lerin ortas›na kadarbafll›ca mücadele yöntemi, iflgal alt›ndaki topraklar d›-fl›nda gerçeklefltirdikleri uçak kaç›rma, siyonistlere yöneliksald›r›lar gibi eylemlerdi. Bu eylemlerin politikamac›, Filistin davas›n› dünyaya anlatmakt›, nitekim bueylemlerle bu amaca da ulafl›lm›flt›r. Ancak bu aflamageçildikten, FKÖ’nün kuruluflunun ard›ndan da ‹srail veiflgal alt›ndaki topraklar d›fl›nda baflka yerlerde eylemyapmama karar› al›nd›ktan sonra, Filistin topraklar› d›-fl›ndaki tüm güçler, bir anda ifllevsizlefltiler. Mücadele,1970’lerin ortalar›nda adeta bir t›kan›kl›kla karfl› karfl›-ya kald›. T›kan›kl›¤›n sonucu, Filistin mücadelesinin“diplomasiye” mahkum olmas›yd›. Askeri, politik anlamdagüçlü örgütleri vard› Filistinliler’in, ama bu örgütlülükleriflgal alt›ndaki topraklar›n d›fl›ndayd›, bellipropagandif, örgütsel, diplomatik çal›flmalar d›fl›nda ellerikollar› ba¤l›yd›. Halk Komiteleri, YBÖ ve onlar›nyaratt›¤› intifada iflte bu dü¤ümü çözdü. Filistin direnifliniyeniden aya¤a kald›rd›, diplomasi masalar›na mahkumolmaktan kurtard›. ‹flgalcilerin karfl›s›nda TÜM F‹-L‹ST‹NL‹LER’‹N oldu¤unu tüm dünyaya gösterdi.(*) Bu bölümde, Faik Bulut’un “‹ntifada Dersleri” adl›kitab›ndan yararlan›lm›flt›r.(**) Bugün Filistin’deki son seçim sonuçlar› de¤erlendirilirken,genellikle “tabanda bire bir çal›flma”n›n, yoksulhalk›n ihtiyaçlar›na dönük organizasyonlar›n Hamas’›n seçimzaferinde önemli bir etken oldu¤u belirtilmektedir. Buyorum yanl›fl de¤ildir. Fakat, burada anlat›lan Halk Komiteleriolgusunda görülece¤i gibi, ‹ntifada sürecinin bafl›nda di-¤er örgütlerin de benzer çal›flmalar› vard›r. El-Fetih hareketininoluflturdu¤u "Gençlik Kurullar›" ve Halk Cephesi'nin"Gönüllü Çal›flma Komiteleri”, sürecin en baflta gelen örgütlenmeleridir.El-Fetih’in iktidar yozlaflmas›n› yaflamas›, HalkCephesi’nin örgütsel ve askeri olarak gerilemesi nedeniylebu alanda do¤an bofllu¤u Hamas doldurmufltur.- devam edecek -355 fiubat 2006 / 38


Katiller AKP’nin Korumas›ndaDersim’de bask›larAKP iktidar› ve Susurluk hukuku,Birtan Altunbafl’› gözalt›nda iflkenceylekatleden polisleri cezaland›rmamapolitikas›n› sürdürüyor. 27Ocak günü görülen duruflma bu gerçe¤ibir kez daha göstermifltir.Duruflmaya iflkenceciler; HasanCavit Orhan, ‹brahim Dedeo¤lu kat›l›rken,daha önce ifadeleri al›nanve “Birtan’a kendilerinin fiziki birmüdahalede bulunmad›klar›n›, sorgugörevlilerinin getirip götürdü¤ünü”söyleyen iki nezarethane görevlisinindinlenmesine karar verildi.‹flkencecileri kurtarman›n bu yenihamlesine karfl› ç›kan, Birtan Altunbafl’›navukatlar›ndan Oya Ayd›n,daha önce befl nezarethane görevlisininifadelerini hat›rlatarak,“fiimdi 2 nezarethane görevlisinintan›k olarak dinlenmek istenmesininsan›klar›n lehine kullan›lmak istenmekteoldu¤u kan›s›nday›m. San›klar›nsuçu sabittir. Bu yüzden tan›klar›ndinlenmesinin gerekli olmad›-¤› kan›s›nday›z” diye konufltu.‹flkencecilerin avukat› dinlenmelerinde›srar ederken, mahkeme heyetide her zaman oldu¤u gibi bu talebidikkate ald› ve “tan›klar›n dinlenmesi”için duruflmay› 24 fiubat2006 tarihine erteledi.AB raporlar›nda art›k yeralmad›-¤› için AKP iktidar›n›n iflkencecilerikoruma tavr›n› aleni sürdürdü¤ü budava, “iflkenceye s›f›r tolerans”söyleminin bütün sahteli¤ini iktidar›nsurat›na çarpmaya devam etmektedir.Hiçbir tart›flmaya yer b›-rakmayacak flekilde “iflkenceyleadam öldürme” suçlar› sabit olanpolislerin tam 15 y›ld›r ellerini kollar›n›sallayarak dolaflmalar›n›nAKP’ninTürkiyesi!baflka bir anlam› olabilir mi?Bu davada art›k mevcut iflkencecilerinflu veya bu flekilde cezaland›-r›lmas› da hiçbir fleyi ifade etmeyecektir.Zira, iflkencenin devlet politikas›oldu¤u bu kadar aleni flekildebu dava ile gündeme oturmufltur. Bugerçek ortaya konularak mahkumedilmeden, bu davada adalet de yerinibulmayacakt›r.Ankara Temel Haklar her duruflmaç›k›fl›nda oldu¤u gibi, yine bugerçekleri ifade ederek, katillerincezaland›r›lmas›n›, iflkence politikas›n›nmahkum edilmesini istedi.Dernek ad›na konuflan MehmetY›lmaz, Birtan Altunbafl’›n ba¤›ms›zve özgür bir vatan istedi¤i içinkatledildi¤ini hat›rlatarak, “Bu davay›sahiplenmek yar›nlar›m›z› sahiplenmektir”diye konufltu.“Birtan Altunbafl’›n KatilleriCezaland›r›ls›n” pankart› ve Altunbafl’›nfoto¤raflar›n›n tafl›nd›¤›aç›klamada, “‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyiYenecek” slogan› at›ld›.Jandarma terörüDersim’de demokratik kitle örgütleri ve sendikalarüzerinde bask›lar sürüyor. Son olarak; keyfi tutuklamalara,sürgünlere, hak gasplar›na karfl› bas›n aç›klamas› yapmak,Tunceli Savc›l›¤› taraf›ndan suç say›ld› ve cezaland›r›ld›.Sürgünlere karfl› ortak yap›lan bas›n aç›klamas›n›okuyan E¤itim-Sen fiube Baflkan› Hanifi Pekmezci’ye“3000 YTL para cezas›” verildi. Yine Dersim Festivali’ninyasaklanmas›na karfl› bas›n aç›klamas›n› okuyanHüseyin Ser’e ayn› ceza verildi.Tunceli Savc›l›¤›, DKÖ’leri, devrimci demokratlar›y›ld›rmak ve sindirmek için “suç üretiyor”. Dersim TemelHaklar ile ESP’nin birlikte düzenledi¤i, 19 Aral›kKatliam›’n› protesto eylemine iliflkin haz›rlad›¤› iddianamede bunun ürünü. Aç›klamay› okuyan Derya Ula¤’dandövizleri tafl›yanlara kadar herkesin cezaland›r›lmas›n›isteyen savc›n›n iddianamesi ise tam bir komedi. Savc›yagöre; tecrit “sözde”, tutsak “sözde”, ortada ölümlerin yaralanmalar›noldu¤u sald›r›lar “sözde”, 19 Aral›k’›n katliamoldu¤u “sözde”, ölüm oruçlar› bir k›s›m tutsa¤›n kötüniyetle bafllatt›klar› bir eylem...En çarp›c› suçlama ise, halk› sald›r›lar karfl›s›nda barikatolmaya, birleflmeye ve mücadele etmeye ça¤›rmak.Tam da mant›k bu, cezalar bunun için; halk birleflmesin,mücadele etmesin ki, faflizm istedi¤i gibi yönetsin.Erzincan’da son bir hafta içinde yaflanan sald›r› vebask›lar, 31 Ocak günü Gençlik Derne¤i, Partizan,Tunceliler Derne¤i, DHP, E¤itim-Sen, ÖDP taraf›ndanVak›flar ‹fl Han› önünde protesto edildi. “Bask›lar BiziY›ld›ramaz, Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›-n›n at›ld›¤› ve dövizlerin tafl›nd›¤› eylemde konuflanE¤itim-Sen’li Hakk› Özkan, sald›r›lar karfl›s›nda y›lmayacaklar›n›dile getirdi.29 Ocak günü Ulalar Beldesi’nde ‹flçi-Köylü Dergisida¤›t›m› engellenmifl, ertesi günü de belde girifllerijandarma taraf›ndan tutularak halk ma¤dur edilmiflti.30 Ocak günü ise, bas›n aç›klamas› yapan Partizangrubu, da¤›lmak üzereyken kolluk güçlerince çembereal›narak faflistler üzerlerine sal›nm›fl, ard›ndan da jandarmamüdahale ederek sekiz kifliyi gözalt›na alm›flt›.TAYAD Baflkan›’na da para cezas›Linç örgütleyicisi Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü, ‹stanbulTAYAD Baflkan› Mehmet Güvel hakk›nda17.11.2005 tarihinde Trabzon Adliyesi önünde yapt›¤›bas›n aç›klamas› nedeniyle 100 YTL para cezas› verilmesiyönünde “‹dari Yapt›r›m Karar›” ald›. Karara gerekçeolarak, “ilan edilen yerler d›fl›nda aç›klama yapmak”gösterildi.365 fiubat 2006 / 38


TKP’lilere Faflist Sald›r›28 Ocak günü Ordu’da dergi sat›fl›yapan TKP üyeleri bir grup faflistinsald›r›s›na maruz kald›. Sald›-r›da bir TKP’li yaralanarak hastaneyekald›r›l›rken, sald›r› ertesi günübir gösteriyle protesto edildi.Sald›r› esnas›nda polisin hiçbirmüdahalede bulunmad›¤› bilgisi verilirken,bunun nedeni ertesi günküprotesto eylemine yönelik sald›r›dadaha da net olarak ortaya ç›kt›.Devletin denetiminde tutarakyönlendirdi¤i faflistler, bir gün öncekisald›r›y› protesto eden TKP’lilereyine polis denetiminde sald›rd›-lar. TKP olay› “polis provokasyonu”olarak de¤erlendirirken, yaflananlarailiflkin flu bilgileri verdi:“29 Ocak günü, yaflanan sald›r›-y› k›namak ve partimizin siyasal çal›flmalar›nadönük emniyet güçlerininve onlar›n kontrolündeki faflistlerinolas› provokasyonlar›na ve en-Çocuklara iflkencegellemele-rine karfl›bir bas›naç›klamas›yapmak üzere biraraya gelen TKPüyelerine bu kez de polis taraf›ndansald›r› gerçeklefltirilmifl ve bir diziüyemiz yaralanm›flt›r. Polis hiçbiryasal gerekçe göstermedi¤i gibi sald›r›y›k›namak için biraraya gelenüyelerimize silah çekmifl ve tehditlersavurmufltur. Anayasal bir hakolan bas›n aç›klamas›na tahammüledemeyen ve "Her ilde yapabilirsinizama Ordu'da yapamazs›n›z" diyenOrdu Emniyet Müdürlü¤ü, sald›r›n›nbizzat sorumlusudur.”Sald›r›n›n ard›ndan, il binas›nagiren TKP’lilerin saatlerce “halktepkisi” ad› alt›nda faflist bir kuflatmayamaruz b›rak›ld›¤› belirtilenTKP aç›klamas›nda, “daha sonrabinadan ç›kmaya çal›flan TKP üyeleri,AKP’ninTürkiyesi!Ankara Elmada¤ Çocuk Cezaevi'nde 178 çocukla görüflerekrapor haz›rlayan Ankara Barosu Hukuki Yard›m Bürosu’nuntespitleri, en çok çocuk tutuklayan ülkeler aras›ndabafl s›ralarda yeralma “onurunu” tafl›yan oligarflinin, çocuklar›tam bir esir kamp›nda tuttu¤unu yeniden hat›rlatt›.Rapora göre; çocuklar hastane ve adliyeye götürülürkendayak yiyorlar, zorla çal›flt›r›l›yor, doktora ç›kart›lm›yor vehastal›klar› tedavi edilmiyor. Avukatlar›n görüfltü¤ü çocuklar›nhemen hepsinde darp izleri, morluklar var.Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klamada,bu tablonun flafl›rt›c› ve ilk olmad›¤› kaydedilerek, “Bak›rköy'dekiçocuk tutuklular›n yaflad›klar› zulme isyan edifllerininüzerinden çok fazla zaman geçmedi. Ya Buca'dakiçocuklar›n nas›l dövüldüklerini kim unutabilir? Çocuklar›-m›z daha fazla daya¤› göze al›pda herkesin gözüne sokarcas›na盤l›k 盤l›¤a zulmü hayk›r›yorlard›. Oysa sesleribizzat TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu'nun gayretleriylebo¤uldu” denildi.Bask› ve iflkencenin yönetme tarz› oldu¤una dikkat çekenFederasyon, çocuklar›n, gençlerin de bunun d›fl›nda olmad›¤›n›belirtti. Aç›klamada, çözümün; yetimlerine, hastalar›na,yafll›lar›na, çocuklar›na de¤er veren adaletli bir düzenyaratmak oldu¤u kaydedilerek, “Bunun için hak ve özgürlüklermücadelesinde birleflmeliyiz” denildi.375 fiubat 2006 / 38araçlar›n›n tahrip edilmesine maruzkalm›fllard›r. Senaryo bildik senaryodur.Vali Kemal Yaz›c›o¤lu,ayanl›¤›n› ilan etti¤i Ordu'da bildi-¤ini okumaktad›r” denildi.***Faflist sald›r›lara her gün bir yenisieklenmeye devam ediyor. Valisi,emniyet müdürleri ile kontrgerillatarz›nda örgütlenen oligarflik devlet,el alt›nda tuttu¤u faflistleri piyasayasürerken, 12 Eylül öncesi“devletin yard›mc› güçleri” misyonunukatliamlar, cinayetler, suikastlerlegerçeklefltiren faflist hareket,bugün ayn› misyonu “vatandafl tepkisi”k›l›f› alt›nda kitlesel sald›r›larlagerçeklefltiriyor. Faflist güruhunaleni terörüne “vatandafl tepkisi”ad›n› veren AKP hükümeti ve tümburjuva partileri ile ayn› söylemlefaflist terörü meflrulaflt›ran burjuvabas›n, bu terörün bafl sorumlular›d›r.Ve bir kez daha hat›rlatmak isterizki; faflist terör kimseye “uzak”de¤ildir ve birleflik mücadele ertelenemezbir sorumluluktur.Herkesi susturun!◆ Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Genel Baflkan›Kaz›m Genç hakk›nda, TCK’n›n 216. maddesinden,“halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik” gerekçesiyleBa¤c›lar Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndansoruflturma aç›ld›. Radikal Gazetesi’nde NefleDüzel’le söylefli nedeniyle aç›lan soruflturmayailiflkin aç›klama yapan Genç, kendisini ifade edenherkesin “bölücü”, “düflman” olarak alg›lanmas›-n› elefltirerek; kendilerinden özür dilenmesini istedive “alevili¤in islam›n içinde olmad›¤›” sözlerininkendilerinin düflüncesi oldu¤unu ifade etti.◆ Cizre Belediye Baflkan› Ayd›n Budak’a, ‘Say›nÖcalan’ dedi¤i için para cezas› verildi.◆ Diyarbak›r Belediye Baflkan› Osman Baydemir’e,Kürtçe yeni y›l mesaj›na iliflkin soruflturmaaç›ld›. Baydemir, davaya dönüflmesi beklenen soruflturmay›,“Kürtçe konuflmaya devam edece-¤im” diye de¤erlendirdi.◆ 12 Eylül faflist cuntas›n›n 25. y›ldönümü dolay›-s›yla bas›n aç›klamas› yaparak generalleri ve 12Eylül uygulamalar›n› elefltiren ‹HD Genel YönetimKurulu Üyesi R›dvan K›zg›n hakk›nda davaaç›ld›. Ne de olsa cunta uygulamalar› sürüyor, düzenkendine yönelik elefltiriyi cezaland›r›yor.


hayat›niçindekiteori‘Bar›flç›l Geçifl’ teorilerive ‘Zor’un zorunlulu¤u -2Zor’un reddi, devriminve sosyalizminreddidirMerhaba! Güncel ve ayn› zamandastratejik bir konu olarakgündemimize ald›¤›m›z “devriminyolu” bafll›kl› sohbetimize devamediyoruz. Sohbetimizin birinci bölümününsonunda, emperyalizmi vedevleti do¤ru çözümleyemeyenlerindo¤ru bir devrim anlay›fl›na da sahipolamayaca¤›na vurgu yapm›flt›k.Önceki bölümde dikkat çekti¤imizönemli bir nokta da, “bar›flç›lgeçifl” teorisiyle proletarya diktatörlü¤ününreddinin hemen her zamanyanyana bulunmas› idi. Bu da “sosyalizmebar›flç›l geçifl” teorilerininasl›nda “sosyalizme geçmeme” teorileriolmas› demektir. Proletaryadiktatörlü¤ünü reddedenler, burjuvaziyitasfiye edip sosyalizmi inflaetme gücüne ve iradesine de sahipolamazlar.Yine önceki sohbetimizden sonbir hat›rlatma; Özlem belirtmiflti san›r›m;bu teoriler, yüzy›ld›r savunulmas›nara¤men, bu teoriler do¤rultusundasosyalizme geçilebilentek bir örnek yok. fiimdi bar›flç›l geçifliteorilefltiren reformizmin, revizyonizminçeflitli dönemlerdekiortaya ç›k›fl biçimlerine ve o dönemlerdedevrim ve sosyalizm mücadelesinene gibi “katk›”larda bulundu¤unabakmaya devam edelim.San›r›m bu bölüm, Mazlum arkadafl›nözel ilgisinin oldu¤u bir dönemetekabül ediyor.Mazlum: Ben Latin Amerika’dakison seçim sonuçlar› üzerineayaklar› havada, zafer sarhofllu¤unakap›lm›fl abart›l› de¤erlendirmelerokudu¤umda akl›ma hep II. Enternasyonalpartilerinin seçim baflar›lar›sonucunda kap›ld›klar› zafer sarhofllu¤ugeliyor. II. Enternasyonalpartilerinin reformizminin derinleflmeside ardarda seçim zaferleri kazanmalar›n›narkas›ndan gelmifltir.Bu sürecin hiç de¤iflmeyece¤ini, öylebar›fl içinde sosyalizme ilerleyebileceklerinidüflünmeye bafllad›lar.Ama bu gidiflat bildi¤imiz gibi onlar›sosyalizme götürmedi.Süreçlerin gelifliminde, dayan›-lan toplumsal kesimlerde çeflitlifarkl›l›klar olsa da, bir nokta dikkatçekici bir benzerlik tafl›yor. Mahirbu döneme iliflkin flunlar› belirtiyor:“Kapitalizmin burjuva anlamdarefah› sa¤lad›¤› bu ‘bar›fl’döneminde,Avrupa'daki II. Enternasyonalpartileri, parlamenter yollardan büyükbaflar›lar sa¤lad›lar. ÖzellikleAlmanya'daki iflçi partisi dev seçimzaferleri kazand›. (Pek çok seçimbölgesinde oylar›n % 50'sinden fazlas›n›ald›.)Bu dönem, bütün bar›fl dönemlerindeoldu¤u gibi solda pasifist vesa¤ e¤ilimlerin palazland›¤› bir dönemdir.”Ayn› dönemi Stalin de flu flekildeözetliyor:“Bu devre, kapitalizmin nisbetensakin bir geliflme devri, emperyalizminfelaketli çeliflkilerinin henüzaç›kça belirmeye vakit bulamad›¤›;iflçilerin ve sendikalar›n ekonomikgrevlerinin az çok 'normal' bir flekildegeliflti¤i; seçim mücadelesininve parlamento gruplar›n›n 'bafldöndürücü' baflar›lar sa¤lad›¤›, legalmücadele flekillerinin övgüleriile göklere yükseltildi¤i ve legaliteyoluyla kapitalizmin yenilece¤ineinan›ld›¤› bir çeflit savafl öncesidevre idi. Bir kelime ile bu devir,‹kinci Enternasyonal partilerininkendilerini besiye çekip semizlendiklerive devrimi, kitlelerin devrimcie¤itimini ciddi surette düflünmekistemedikleri bir devir idi.”(Leninizmin ‹lkeleri, s: 17)O zaman bu zafer sarhofllu¤u sürerken,Engels, II. Enternasyonal reformistlerinin“bar›flç›l geçifl”e iliflkinpasifist ve parlamenter hayallerinisert bir dille elefltiriyor. Elefltirilerifle yaram›yor, onlar parlamentarizminbata¤›na iyice saplan›yorlar.Ve emperyalist paylafl›m savafl›gelip çat›yor.O zaman ne yap›yor dersiniz bu“sosyalist” partiler? Emperyalist birsavafla giriflmekte olan burjuvazi, art›k“bar›fl” döneminin burjuvaziside¤ildir; sert, gaddard›r. Ya direnereksavaflarak sosyalizmi savunacaklar,ya da burjuvaziye tabi olacaklard›r.II. Enternasyonal partileri,ikinci yolu seçiyorlar. Ve emperyalistsavaflta, “kendi” burjuvalar›n›destekleyip iflçi s›n›f›na ihanet ediyorlar.Sosyalizme geçifl falan unutuluyortabii.Kemal: Bundan sonras›na bendevam edeyim. “Bar›flç›l geçifl teorileri”,bundan sonra uzun bir dönemgeri planda kald›. Sovyet devrimide “zor”la, silahl› ayaklanmaylagerçeklefltikten sonra, bu teorilerifazla savunan kalmad›.Ta ki 1950’lerin sonlar›na kadar!Revizyonizmin ve buna ba¤l›olarak “bar›flç›l geçifl”, “parlamentermücadele” teorilerinin revaçtahale geldi¤i ikinci dönem ise,1950’lerin sonlar› ve 1960’l› y›llard›r.(Bir önceki dönemde sözünü etti¤imizT‹P reformizmi de esas olarakbu dönemin ürünüdür.)Bu dönem bar›flç›l geçifl teorilerininbafl›n› çeken ise, –ki bu döneminorjinal yan› buras›d›r– sosyalizmeemekçilerin silahl› ayaklanmas›yoluyla geçen SBKP’den baflkas›de¤ildir.Evet, bu dönemde, dünyan›n üçtebirinde halk iktidarlar› kurulmas›na,onlarca ülkede ulusal sosyal385 fiubat 2006 / 38


kurtulufl savafllar› mayalanmas›nara¤men, 2. Paylafl›m Savafl› öncesinin“dünyadaki tek sosyalist ülkeyikoruma” anlay›fl›n› dayatan, bunund›fl›nda bir fley göremeyen revizyonistbir anlay›fl, SBKP önderli¤iniad›m ad›m ele geçirmifl ve ard›ndanda SSCB’nin ç›karlar› ad›na, tümdünya devrimlerini kurban etmifltir.Revizyonizmin ilk ifli, 1956’dakiSBKP 20. Kongresi’nde Stalin'i"mahkum etmek" oldu. Ard›ndan“bar›fl içinde birarada yaflama”politikas›n›n tümüyle revizyonist,uzlaflmac› yorumuyla silahl› devrimleri,silahl› mücadeleyi reddettiler.SSCB’nin emperyalizmle “uzlaflma”y›esas ald›¤› o koflullar içinde,SBKP ideolojik olarak tüm dünyasoluna “parlamenter mücadeleyi”empoze etmeye bafllad›. Dünyaçap›nda devrimci hareketler politikve maddi anlamda desteksiz b›rak›-l›rken, tüm ülkelerde uzlaflmac›, pasifist,parlamenterist Komünist Partileryarat›l›p desteklendi. Ülkelerinkendi özgün koflullar›ndan dolay› illegaldurumdaki Komünist Partilerde tüm mücadelelerini “yasallaflma”amac›na endekslediler. Yasallafl›pparlamenter yoldan iktidara geleceklerdi!SBKP’deki bu geliflme, emperyalizminzaten pompalay›p durdu¤uStalin düflmanl›¤›na sol’dan da geniflbir koronun kat›lmas›na yolaçt›.Stalin düflmanl›¤›n› proletarya diktatörlü¤ününreddi, diktatörlü¤ünreddini zora dayanan devrimin reddiizliyordu. Revizyonizmin bu ç›-k›fl›, o güne kadarki yenilgilerine,y›lg›nl›klar›na sorumlu arayanlariçin düzene dönüfl yolunu açm›flt›r.Bu koroya gecikmeden Avrupa'n›nüç yenik komünist partisi kat›ld›.Bunlar, iktidar›n efli¤ine gelen amaiktidar› alacak cüret ve kararl›l›¤›,politik önderli¤i gösteremeyen ‹spanya,‹talya ve Frans›z KomünistPartileri'dir.Bunlar›n önderli¤inde “AvrupaKomünizmi” diye bir anlay›fl gelifltirildi.Bu anlay›fl da isim olarak yeniama bildik bir anlay›flt›.Avrupa komünizminin temeltezleri; anti-Stalinizm, proletaryadiktatörlü¤ünün reddi, silahl› mücadeleve ayaklanman›n reddi idi.Mazlum: Yanl›fl bir kavram›nyerleflmemesi için hemen burada birek yapabilir miyim? fiunu belirtelimki, “anti-Stalinizm” diye bir fleyyoktur. Çeflitli kesimler kendileriniböyle ifade etti¤i için biz de zamanzaman kullan›yoruz bunu. Fakat,Stalinizm diye bir düflünce sistemiyoktur ve Stalin Marksist-Leninisttir.Anti-Stalinizm, özünde anti-Marksizm, anti-Leninizm’dir. Evet,buyur Kemal arkadafl.Kemal: ‹flte bu temel tezlerle,burjuvazinin kabul edebilece¤i s›-n›rlar içinde bir “komünizm” anlay›fl›gelifltirildi. Asl›nda, olan biten,II. Enternasyonal, ideolojisi ve milliyetçili¤ininhortlamas›ndan baflkabir fley de¤ildi.Mesela nas›l ki, II. Enternasyonalpartileri, emperyalist savafltakendi burjuvalar›n› desteklemiflse,Avrupa Komünizmi’ni savunan partilerde, mesela, NATO konusunda“ittifak›n yeniden gözden geçirilip,anlam› ve temellerinin sa¤lamlaflt›-r›lmas›n›” öneriyorlard›. Kendi ülkelerininemperyalist politikalar›n›yer yer elefltiriyor görünseler bile,asla o politikalarda karfl› cephedenmücadele etmiyorlard›.Özlem: San›r›m, reformizmin,legalizmin yeniden revaçta oldu¤uüçüncü dönem olarak da 1990’lar›göstermek yanl›fl olmasa gerek.Çünkü özellikle 70’li y›llar devrimcimücadelenin, ulusal veya sosyaltemelde silahl› kurtulufl mücadeleleriningeliflti¤i y›llar. Revizyonizm,ülkemiz özgülünde 12 Eylül’ün ard›ndanama dünya genelinde esasolarak sosyalist sistemin y›k›lmas›-n›n ard›ndan yeniden bafl›n› kald›r›-yor... Bu aç›dan, II. Enternasyonalreformizmi, 60’lar›n reformizmi ile,günümüzün reformizmi aras›nda negibi farklar vard›r?B ugünkü “bar›flç›l geçifl” savunucular›n›n,parlamenter yoldan, “demokrasiiçinde”, zora baflvurmadanmücadeleyi savunan tüm anlay›fllar›nkayna¤›, iflte bu süreçlerdedir.Fikir babalar›, s›ras›ylaBernstein’dan, Kautsky’den, SBKPrevizyonizminden ve Avrupa Komünizmi’ndenbaflkas› de¤ildir.Mazlum: Benim ve Kemal arkadafl›nanlatt›¤› iki dönem, esasolarak reformizmin tüm karakteristiközelliklerini ve tüm klasik tezleriniiçeriyor. Bu anlamda söylem,argüman farkl›l›klar› d›fl›nda günümüzparlamenteristlerinin bir fark›yok. Bugünkü “bar›flç›l geçifl” anlay›fllar›n›n,parlamenter yoldan, “demokrasiiçinde”, zora baflvurmadanmücadeleyi savunan tüm anlay›fllar›nkayna¤›, iflte bu süreçlerdedir.Fikir babalar›, s›ras›yla Bernstein’dan,Kautsky’den, SBKP revizyonizmindenve Avrupa Komünizmi’ndenbaflkas› de¤ildir.“Emperyalizm de¤iflti”, “zor dönemikapand›”, “art›k demokrasiiçinde mücadele vermek gerekir”,“ça¤›m›zda proletarya diktatörlü¤üsavunulamaz” vb. vb. Bugün Kürtmilliyetçili¤inden ÖDP’ye kadartüm reformistlerin, revizyonistlerinsöyledikleri, neredeyse kelime kelime,ta o dönemlerde vard›r.Ve bu anlay›fllar her dönemde,devrimi yolundan sapt›rm›fl, burjuvazinindüzenini sa¤lamlaflt›rm›fllard›r.Bunun da pek istisnas› yoktur.Kemal: “Parlamenter geçifl”imahkum ederken, eksik bir anlafl›lmaolmamas› için flunu da k›sacabelirtelim.Marksistler-Leninistler, “proletaryadevleti ancak zor’a dayanandevrimle kurulabilir” derken legaliteninolanaklar›ndan, burjuva parlamenterizmininolanaklar›ndan yararlanmay›da ihmal etmezler.Marksistler’in en gerici parlamentolardabile çal›flabilecekleri, bunudevrimi gelifltirmek için bir araçolarak kullanabilecekleri, Lenin’denbu yana dile getirilen, savu-395 fiubat 2006 / 38


Enulan bir anlay›flt›r. Burada ayr›mnoktas›, parlamentonun “amaç veyaaraç” olarak ele al›nmas›ndad›r.Marksist-Leninist teori, kapitalistdüzen içinde, parlamenter mücadeleverilirken de, parlamentaristyolla proletarya devletinin kurulmas›n›nimkans›z oldu¤unun bir an olsunbile unutulmamas›n› öngörür.Bu unutuldu¤unda, tersine parlamentodaparmak hesab›yla devrimyapmak, oy ço¤unlu¤uyla sosyalizmiinfla etmek hayalleri kurulmayabaflland›¤›nda, o art›k parlamentermücadelenin devrimci de¤il, reformist,revizyonist halidir.¤er seçimle iktidara gelmifl sosyalistbir parti, devlet mekanizmas›na, emperyalizme,tekellere dokunmazsa, birfley olmaz ama o zaman o iktidar›n sosyalistli¤ininde bir anlam› olmaz.E¤er iktidar, bunlar› tasfiyeye yönelirse,o zaman yine zora dayanan bir kavga,silahl› bir çat›flma kaç›n›lmazd›r.... Devrimde zor’un zorunlulu¤u ifltebu gerçekten kayna¤›n› al›yor.Özlem: Sohbetimizin ilk bölümündefiili örne¤ine -bar›flç›l geçiflinolumsuz bir örne¤i olarak- de¤inilmesinedeniyle fiili’deki durumailiflkin birkaç yere bakt›m. Bunlardanbirinde çok çarp›c› bir belgeyerastlad›m. Bana hem o zaman olacaklar›adeta önceden görmüfl olmas›aç›s›ndan, hem de bizim geçenhafta Latin Amerika’daki yeni seçimzaferleri üzerine yapt›¤›m›z de-¤erlendirmelere paralel tespitler bulunmas›aç›s›ndan çarp›c› geldi. Bunuaktarmak istiyorum.Allende’nin baflkanl›k seçimlerinikazanmas›n›n ard›ndan 13 Ekim1970’de, fiili’de silahl› mücadeleyisavunan MIR (yani Devrimci SolHareket) flöyle bir de¤erlendirmeyapm›fl: MIR diyor ki;“Halk Birli¤i (Unitad Popular)eriflilen oy ço¤unlu¤u temelinde birhükümet kurmak için mücadele etmektedir.Sol yönelimli bir hükümetinkurulmas› sadece baflkanl›k, bakanl›kgibi belirli kamusal makamlaraHalk Birli¤i üyelerinin gelmesianlam›na gelir. Devlet ayg›t›na dokunulmad›¤›müddetçe o, flimdikibürokratik ve askeri yap›s›n› aflamayacakt›r.O daima bir bask› arac›olacak ve klasik rolünü oynamay›sürdürecektir...”Evet, MIR da diyor ki, birincimesele, mevcut devlet ayg›t›n› parçalay›pparçalamamakt›r. MIR’inde¤erlendirmesinde, Halk Birli¤i’nin,Allende’nin mevcut devlet yap›s›ylagöreve bafllayaca¤›ndan dolay› zatenbir askeri darbe tehdidi alt›ndaolaca¤›n› da daha o günden, üç y›lönceden belirtiliyor ve devam›ndaflunlar söyleniyor:“Sol yönelimli bir hükümetinsosyalizmin inflaas›nda ileri biraflamaya ne çapta varabilece¤i, bizimkapitalist devlet ayg›t›n› parçalay›pparçalamamam›za ba¤l›d›r.Bu da, hem emperyalizme, hem demali, sanai ve tar›m sermayesinekarfl› al›nacak önlemleri saptayansiyasal kurullar›n, kitlelerin fiili kat›l›m›naba¤l›d›r. Bunlar›n hepsi,egemen s›n›fla iflçiler aras›nda silahl›bir çat›flma anlam›na gelir.”E¤er seçimle iktidara gelmiflsosyalist bir parti, bunlara, yanidevlet mekanizmas›na, emperyalizme,tekellere dokunmazsa, bir fleyolmaz ama o zaman o iktidar›n sosyalistli¤ininde bir anlam› olmaz.E¤er iktidar, bunlar› tasfiyeyeyönelirse, o zaman yine zora dayananbir kavga, silahl› bir çat›flma kaç›n›lmazd›r.Yani buradan flu ç›k›-yor; flu veya bu koflullar›n sonucuparlamenter yoldan iktidar olundu-¤unda da, e¤er devrim ve sosyalizmyolunda ilerlenirse yine çat›flma kesingibidir...Mazlum: Evet, devrimde zor’unzorunlulu¤u iflte bu gerçekten kayna-¤›n› al›yor. Tart›flmam›z›n ilk bölümündevurgulam›flt›k; bugün LatinAmerika’daki sosyalist iktidarlarAllende gibi bir askeri darbeyle karfl›laflmad›lar.Ama henüz! Konjonktürdarbeler için uygun mu de¤il, ozaman emperyalizmin ve oligarflilerinbaflka sald›r› yöntemleri devreyegirecektir. II. Enternasyonal partilerigibi, “Bu dönemin hep böyle devamedece¤ini sanmak” siyasi körlüktenbaflka bir fley de¤ildir. Oligarflileriniktidar›, tekellerin ç›karlar›n›çat›flmas›z b›rakaca¤›n› düflünmekiçin emperyalizmin demokrasimasallar›na fazlaca kanm›fl veemperyalizmi, burjuvaziyi, s›n›flarsavafl›ndaki iktidar gerçe¤ini anlamam›flolmak gerekiyor.Darbelerin, ekonomik ambargolar›n,askeri sald›r›lar›n olup olmamas›,konjonktüreldir. Ama devrimsadece bir konjonktüre dayan›laraksürdürülemez. Latin Amerika’dakibu “sosyalist” iktidarlar, emperyalizmikovacaklar m›, tekellerin tümvarl›klar›na el koyacaklar m›? Dahas›,bunlar› konjonktür de¤iflikli-¤inde savunabilecekler mi? Ona göreörgütleniyorlar m›, örne¤in silahl›halk örgütlenmeleri oluflturuyorlarm›? Devrim her halükarda çat›flmad›r,zor’dur, y›kmak ve yenidenyapmakt›r. Dolay›s›yla mevcut geliflmeler,en fazla “devrimin önünüaç›c›” bir misyon yüklenebilir; buda tabii bunu de¤erlendirebilecekdevrimci bir gücün varl›¤›nda anlamkazan›r. De¤ilse, bütün bu “sosyalist”iktidarlar›n tarihteki yeri, yinekonjonktürel olarak emperyalizmkarfl›s›nda halklar›n cephesinigüçlendiren ilerici bir geliflme olarakkal›r.Kemal: Buradan yeniden ülkemizegelirsek; ülkemiz reformizmiLatin Amerika’daki geliflmeler karfl›s›ndane kadar öykünmeci davran›yorolursa olsun, mevcut siyasalkonumlar› daha geridir. Çünkü“devrim” ve “sosyalizme geçifl” diyebir söylemleri bile pek yoktur.Devrimci, sosyalist s›fatlar›n› zamanzaman kullan›rlar ama programatikolarak, siyasal bir hedef olarakdevrimden ve sosyalizmden peksözetmezler.Mesela ÖDP, Avrupa Birli¤i’neüyeli¤i savunan tutumuyla zatenbafltan emperyalist tahakküme boyune¤mifl bir görüntü arzetmektedir.Daha iktidar olmadan tekellerin405 fiubat 2006 / 38


hükmetmesine karfl› olmad›klar›n›,sadece “tekellerden daha fazla vergialacaklar›n›” aç›klayarak, bafltanemperyalizme ve oligarfliye güvencevermektedirler. fiimdi böyle birparti, iktidar olsa ne olur? Daha bafltanben sizin ç›karlar›n›za dokunmayaca¤›mve sizinle çat›flmayaca-¤›m diyor.Tüm strateji ve taktiklerini “parlamentermücadele” içinde yeralmakve parlamentoya girmek üzerinekuran di¤er legal partilerin durumuda farkl› de¤ildir. Daha bafltanoligarflinin çizdi¤i s›n›rlar içinde örgütlenmeyi,burjuva parlamenterizmiiçinde mücadele etmeyi kabulederek, “ihtilalci yol”u reddetmifllerdir.Proletarya diktatörlü¤ü gibifleyleri telaffuz bile etmezler zaten.Bugün “reel sosyalizm” söyleminikullanan, bunun yerine “özgürlükçüsosyalizm”, “demokratiksosyalizm” gibi kavramlar gelifltirenler,bu kavramlarla esas›nda burjuvazinin“komünist totaliter diktatörlük”suçlamas›n›n dayatmas› alt›ndaproletarya diktatörlü¤ünü vesosyalizmi reddedifllerini, burujuvaziyeifade etmektedirler.Burjuvazinin tüm dünya çap›ndapolitikas›d›r; solu iktidar için ne ölçüdetehlike teflkil etti¤ine göre, kategorilereay›r›p her kesime ayr› politikalargelifltirir. En tehlikelilereyönelirken, ötekilere belli bir icazetalan› sunar. ‹flte burjuvazinin solukategorilere ay›r›rken en temel ölçülerindenbiri proletarya diktatörlü¤ünüsavunup savunmamakt›r.Düzenin s›n›rlar› içinde, parlamenteryoldan mücadeleyi benimseyenlerher dönem bu noktada proletaryadiktatörlü¤ünü reddettiklerinivurgulamaya özel bir önem atfetmifllerdir.Ülkemizde günümüzünreformistleri, büyük bir keflif yapm›flgibi, “özgürlükçü sosyalizm”den,“demokratik sosyalizm”den sözediyorlar.Halbuki onlardan ony›llarcaönce M. Ali Aybar “Güleryüzlüsosyalizm” diyerek “keflfetmiflti”onu. Çünkü Aybar da ayn› çizgideydi.Reformizm ve revizyonizm geriledikçe,Marksist-Leninist tahlil vetespitlerinden, devrimlerin meflrulu-¤u anlay›fl›ndan iyice uzaklafl›r. Veneticede halklar›n “zor”a baflvurmas›n›gayri-meflru, anti-demokratikilan etme noktas›na gelir.Burjuvazinin ony›llardar tekrarlay›pdurdu¤u “haklar›n›z› demokratikyoldan aray›n”, “sosyalizmiçin mücadele edecekseniz demokratikyoldan mücadele edin” anlay›-fl›, sonuçta onlar›n da anlay›fl› olur.1980 öncesi dönemin revizyonistlerininbir k›sm› en az›ndan “zor’u ilkeselolarak reddetmediklerini”söylerlerdi. Bugün tam tersine, burjuvahümanist anlay›fl›n, sivil toplumculu¤uniçsellefltirilmesiyle zor“ilkesel olarak” reddedilmektedir.Zor’u ilkesel olarak reddedenler,burjuvaziden iktidar› alamayacaklar›gibi, iktidar› almaya cüret bileedemeyeceklerdir. Bugün devrimyolundan, sosyalizme geçiflten hiçsözetmemeleri zaten bunun sonucudur.1960’lar›n sonunda Mahir Çayanlar’›nmücadele etti¤i reformizmintemsilcilerinden biri olan KenanSomer daha o zamandan bu düzeniçili¤iflöyle formüle etmiflti:“Bar›flç› yol = parlamenter yol =demokratik yol; bar›flç› olmayan yol= ihtilâlci yol = anti-demokratikyol.”Ölçü, Mahir’in dedi¤i gibi, burjuvaparlamenterizmi’dir. O zamanlarfazla revaçta olmayan budüflünce, Özlem’in dedi¤i gibi,1990’larda legalizmin, parlamentoculu¤unyeniden revaçta hale gelmesiyle,bu kesimlerin savundu¤ugörüfl haline geldi. Bugün kendinesolcu, sosyalist diyenler bile devrimcifliddet eylemlerini “k›n›-yor”lar, silahl› mücadeleyi b›rakça¤r›lar› yap›yorlar.DÖzlem: Ölüm orucu karfl›s›nda“demokratik mücadele verin” söylemide bunun bir yans›mas› asl›ndade¤il mi? Bu örnek bile, devrimcilerinbu ve benzeri tüm eylem biçimlerinin“anti-demokratik”, “demokrasid›fl›!” görülmesi anlay›fl›n›n nekadar derinlere nüfuz etti¤ini gösteriyor.evrim öncesi zor, iktidar› devralmak,mevcut devlet mekanizmas›-n› parçalamak için; devrim sonras›zor (yani baflka deyiflle proletaryadiktatörlü¤ü) ise, “burjuvazinindirencini k›rmak ve kendi düzeninikurmak için” gereklidir... ‹fltebu anlamdad›r ki, zor’un reddi,devrimin de, sosyalizmin dereddidir.Kemal: Tabii, parlamenter yoldansosyalizme geçifl diye bafllay›pburjuva parlamenterizmine tabioldu¤unda, demokrasi ne, demokratikmücadele siyasi mücadele nedir,demokratik olan ne, anti-demokratikolan ne, bunlar›n hepsi birbirinekar›fl›yor. Sohbetimizi toparlamak,sonuçland›rmak aç›s›ndan flunu ekleyelimburaya:Bizim devrim kavram›yla kastetti¤imiz,sadece siyasi iktidar›n al›nmas›de¤ildir. Bu “politik devrim”dir.Bizim devrim derken kastetti¤imiz“politik ve sosyal devrim”ise iktidar› almakla beraber,afla¤›dan yukar› devlet mekanizmas›n›nparçalanmas› ve yukar›danafla¤›ya sosyalizmin inflas›d›r. Devrimöncesi zor, iktidar› devralmak,mevcut devlet mekanizmas›n› parçalamakiçin; devrim sonras› zor(yani baflka deyiflle proletarya diktatörlü¤ü)ise, “burjuvazinin direncinik›rmak ve kendi düzenini kurmakiçin, burjuvazinin alt ve üst yap›dageliflece¤i veya geliflmesine zeminolabilecek tüm koflullar› ortadankald›rmak için” gereklidir. Devrimciiktidar bunu yapmad›¤›nda, “burjuvazininyüzy›llara dayal› yönetmeal›flkanl›klar›, gücü, emperyalizmdenald›¤› destekle proletaryay› alafla¤›edip yeniden iktidar› almas› hiçde zor olmayacakt›r.” ‹flte bu anlamdad›rki, zor’un reddi, devriminde, sosyalizmin de reddidir.Sevgili okurlar›m›z, bu konudakitart›flmam›z› burada noktal›yoruz.Haftaya yeni bir sohbette buluflmaküzere flimdilik hoflçakal›n.415 fiubat 2006 / 38


NEPAL Halk› Ayakta!Gerillalar›n ateflkesi sona erdirmesinin ve ülkede bulunan7 politik parti ile monarfliye karfl› mutabakat sa¤lamas›n›nard›ndan, askeri eylemler ve kitle gösterileri yo¤unlukkazand›.Geçen hafta Komünist Parti’nin ça¤r›s› ile gerçeklefltirilengenel grevle ülkede hayat dururken, 31 Ocak günüNKP(M) gerillalar› Baflkent Katamandu'nun 400 km bat›-s›nda bulunan Palpa Kasabas›'na bask›n düzenlediler.Yaflanan çat›flmada 20 polis ve asker öldürülürken, gerillalarkay›p vermeden üslerine çekildiler.Seçim oyunu için yeterli aday yok!8 fiubat’ta yap›lacak yerel seçimler ise, monarflik iktidar›nsiyasi olarak tükendi¤ini flimdiden gösteren emareler tafl›yor.NKP(M) ve di¤er muhalif partiler seçimi boykot ediyorlarve halka bu yönde ça¤r›lar yap›yorlar. Bu ça¤r›lar›n sonucu,600 aday seçimlerden çekildiklerini aç›klad›lar. Gerillalar›nadaylara yönelik uyar›lar›n›n bu kitlesel çekilifltekietkisi belirleyici olurken, seçimler öncesinde ilginç birtablo olufltu.Toplam 4146 sandalye için seçim yap›lacak. Yani bu say›daaday ç›kt›¤› koflulda, hiçbir aday›n kaybetme diye birsorunu yok. Ancak, flu anda seçimler için baflvuran aday say›s›sadece 1000 civar›nda. Adayl›kta ›srar eden gerici, monarfliyanl›s› kifliler, “monarflik demokrasi oyunu”na tam dayak›flan flekilde, çeflitli bölgelerdeki gizli noktalara tafl›narak,devlet güçleri taraf›ndan s›k› bir flekilde korunuyor.Birçok aday›n ise, seçime kat›lmak istemedikleri haldedevlet güçleri taraf›ndan zorla aday yap›ld›klar› gelen bilgileraras›nda. Seçim Komisyonu Sözcüsü Tejmuni Bajracharya’n›naç›klamas› da, siyasi tükeniflin adeta itiraf› niteli-¤inde. Sözcü, seçimlerin sadece 36 bölgede yap›laca¤›n›,22 bölgede ise yeterli say›da aday olmad›¤›n› bildirdi.Kral Gyanendra hükümeti ise, arkas›na ald›¤› ve iktidar›n›nhalen y›k›lmamas›n›n tek güvencesi olan ABD, ABemperyalistlerinin ve onlar›n bölge iflbirlikçisi Hindistan rejiminindeste¤iyle, seçimlerin “demokrasiye dönüfl” için birad›m olaca¤› yalan›yla öfkeyi yat›flt›rmaya çal›fl›yor.Son olarak, 1 fiubat günü ö¤rencilerin düzenledi¤i vebinlerce kiflinin kat›ld›¤› gösteriler, Gyanendra’n›n bu ucuztaktiklerinin halk taraf›ndan kabul edilmedi¤inin bir örne¤inioluflturdu.Anlafl›lan o ki, gayr›-meflru kraliyet rejimini meflrulaflt›rmaamaçl› seçimler de çare olmayacak.“Dünyan›n tepesi”nde gerillalar›n ve halk güçlerinin iktidar›sarsan yürüyüflleri tüm görkemiyle yükselmeye devamedecek. Devrimci güçlerin siyasi cüreti ve kararl›l›¤›kuflanmas› karfl›s›nda, emperyalist destek de, köhnemiflrejimi kurtaramayacak, yoksul Nepal halk› kazanacak!not düflüyoruz✔ Bir M‹T’çi baflka ne yapar!Eski M‹T’çi, kontrgerillac› Mehmet Eymür Türkiye’yedöndü. Malum M‹T içindeki it dalafl›, koltukkavgas› yüzünden y›llarca hizmet etti¤i as›l vatan›na,Amerika’ya gitmifl, orada yafl›yordu. M‹Työnetimindeki de¤iflimin ard›ndan ülkeye dönenEymür, ne ifl yap›yor dersiniz? Sola karfl› “so¤uksavafl” döneminin kara propagandalar›n› sürdürmenind›fl›nda gazino, otel ve kumarhaneler zinciribulunan Sudi Özkan’›n dan›flman› oldu. Kendisi,“güvenlikçi olarak de¤il, dan›flman olarak”diye de alt›n› çiziyor.Eski bir M‹T’çi baflka ne yapabilirdi ki! Y›llarcakimle düflüp kalkt›, kimle dost olduysa emekliolunca da ona hizmet edecek. Bu Eymür’e özgübir durum da de¤ildir. M‹T’çilerin deflifre olmuflbütün iliflkilerine bak›n; faflist çeteler, mafyac›lar,ihale vurguncular›, uyuflturucu tacirlerini görürsünüz.Bu arada “dan›flman” olarak Sudi Özkan’ahangi konularda ak›l verece¤i ise ayr› bir konu.✔ Bir “ihaleci” general daha!Yolsuzluk san›¤› generallere bir yenisi daha eklendi.Genelkurmay Askeri Savc›l›¤›’n›n, 3’üncü KolorduKomutan› Korgeneral Ethem Erda¤› hakk›ndabafllatt›¤› soruflturma tamamland›. Savc›l›k,Korgeneral Erda¤› hakk›nda 3 y›la kadar hapisistemiyle dava açt›. Suçlama: Erda¤›’n›n 8’inciKolordu Komutanl›¤› s›ras›nda inflaat ihalesindeusulsüzlük yapmas›.Bunlar su üstüne ç›kanlar! Gerçek bir soruflturma,yayg›n söyleyiflle “temizlik harekat›” yap›ls›n, sizgörün o zaman, bin türlü oyun ve demagojiylehalka “en güvenilir kurum” diye dayat›lan orduyuve onun “milli” komutanlar›n›n halini.Ülkeyi yöneten baflbakan ve bakanlar ne yap›-yor? TBMM’de kameralar karfl›s›nda törenletavuk yiyorlar. Niye? Çünkü tavukçuluk sektörükufl gribi nedeniyle zarardaym›fl, halka“bak›n biz yiyoruz, salg›n geçti, siz de yiyin”demeye getiriyorlar. Bu arada ayn› gün bas›-na “Kufl gribi görülen il say›s› 32'ye yükseldi”haberi yans›yor. Sorumsuzluk, utanmazl›kdiz boyu. Sermayenin kâr› için yapmayacaklar›yoktur bunlar›n.425 fiubat 2006 / 38


Avrupa, sald›r›s›n›n alt›nda kalacakt›r!Komünizmifaflizmle özdefllefltirerek,komünistideolojiyekarfl› sald›r›yageçen emperyalistlerin,komünizmideolojisinive eski ve halen devam eden sosyalistyönetimleri yarg›lamak için AvrupaKonseyi Parlamenterler Meclisi’ne(AKPM) verdikleri tasar›n›nbir k›sm› kabul edilirken, bir k›sm›reddedildi.Önceki say›m›zda bask›ya girerkenald›¤›m›z bilgiler, AKPM’yesunulan bu tasar›n›n reddedildi¤ifleklindeydi. Ancak dergimiz yay›nland›¤›ndabu bilginin eksik oldu¤unuö¤rendik. Evet, tasar›n›n bir k›sm›reddedilmiflti, ancak bir bölümüde kabul edilmiflti. Bu sonuç ideolojikaç›dan sald›r›n›n niteli¤ini ve buanlamda bir önceki say›m›zda söylediklerimizide¤ifltirmemekle birlikte,dergimizde yanl›fl bir kay›tdüflmüfl olmamak için bunu düzeltiyoruz.Parlamenterler Meclisi’ne sunulantasar›, esas olarak birbirine çokyak›n kelimelerle ifade edilmifl ancakaras›nda önemli bir ayr›m olaniki bölümden oluflmaktayd›:Tasar›n›n bir maddesi,“totaliter komünist rejimlerinuluslararası alanda mahkûm edilmesi”yönünde karar al›nmas›n› istiyordu.Di¤er madde ise, “totaliterkomünist rejimlerde ifllenen insanl›ksuçların›n uluslararası ölçektemahkûm edilmesi” fleklindeydi.Daha düzlefltirerek ifade edersek,birincisinde sosyalist rejimlerin “topyekün”mahkum edilmesi sözkonusuiken, di¤er maddede sosyalist rejimleralt›nda ifllendi¤i iddia edilen “insanhaklar› ihlalleri” vb. suçlar›nmahkum edilmesiyle s›n›rl› idi.Avrupa Konseyi ParlamenterlerMeclisi’nde tasar›n›n ilk bölümüreddedilmifl, daha s›n›rl› olan ikincibölümü kabul edilmifltir.435 fiubat 2006 / 38As›l amaç, elbette birincisini Avrupaemperyalistlerinin karar› halinegetirmekti. Fakat bir hamlede birkarar› ç›karman›n zor olaca¤›n› düflünenNazi art›klar›, sald›r›y› bu flekildegündeme getirmifllerdir.Tasar›n›n AKPM’de kabul edilenk›sm›, bir ön sald›r›d›r. Önceki say›-m›zda da belirtti¤imiz gibi, sald›r›sürecektir.Çünkü, emperyalizm komünizmdentarihsel bir intikam almapeflinde oldu¤u gibi, yarat›c›s› oldu-¤u faflizmi aklamak peflinde oldu¤ugibi, ayn› zamanda bugün komünizmisavunan tüm Marksist-Leninistülke yönetimlerini ve örgütleride hedef tahtas›na oturtarak onlar›yoketmek peflindedir.Tasar›n›n bütününde;Sosyalist rejimleri yönetenlerinde, savunanlar›n da mahkum edilmesi,proletarya diktatörlü¤ünü, Leninistörgütlenme anlay›fl›n› savunanlar›nengellenmesi, geçmiflte vehalen proletarya diktatörlü¤ünü uygulayanlar›nve bunlar› savunanlar›naynen Naziler gibi yarg›lanmas›-n› öngören bir anlay›fl vard›r.Emperyalizm, “tek kutuplu dünya”diye tarif etti¤i hegomanyas›n›süreklilefltirmek, pekifltirmek vehalklar›n emperyalist vahflete, ya¤mayakarfl› tepkilerinin sosyalizmkanal›na akmas›n› önlemek için,hem bir ideoloji olarak komünizmiyoketmeyi, hem de bu ideolojiyi savunanlar›yoketmeyi hedefliyor.Fakat bu konuda, emperyalistlerins›kt›¤› her kurflun kendilerinedönecektir.AKPM’den ç›kard›klar› karar,asla emperyalizm için bir “kazan›m”,bir “zafer” anlam›na gelmiyor.Çünkü emperyalizm, 1917’denbafllay›p günümüze kadar süren döneminmuhasebesini halklar önündeaç›kça yapamaz.Bu anlamda sosyalizmle gerçekanlamda tarihsel bir hesaplaflmayagiremez. Çünkü, bu hesaplaflmada,insanl›¤a, halklara karfl›ifllenmifl tüm suçlar, emperyalizminhanesindedir. Nazizm’le komünizmiayn› kefeye koyup birlikteyarg›lamaya kalk›flmak da, kaç›n›lmazve mutlak olarak emperyalizminkendisini vuran bir silaha dönüflür.Çünkü o yarg›n›n ortaya koyabilece¤ive asl›nda tarihin çoktantescil etti¤i tek bir gerçek vard›r:Nazileri yaratan ve baflka halklar›nüzerine süren Avrupa emperyalizmininbir parças› olan Alman emperyalizmidir.Halklar› Naziler’denkurtaran›n kim oldu¤u ise, tarihe 20milyon mezarla yaz›lm›flt›r.Emperyalistler böyle bir hesaplaflmayagiremezler; çünkü,emperyalistler, daha dün denecekkadar yak›n bir geçmiflte sosyalizminhalklara getirdi¤i refah, sosyalve siyasal haklar, halk›n yönetimekat›l›m› konusunda kurdu¤u mekanizmalarkarfl›s›nda eziliyordu. Sosyalizmlerekabet edebilmek için Avrupa’dahalklara sosyal haklar tan›-yor, halklar›n sosyalizme sempatisinik›rabilmek için, tatl› kârlar›n›nbir k›sm›ndan vazgeçerek refah seviyesinidaha da yükseklere çekiyordu.Emperyalizm asl›nda komünizmlede¤il, tarihi gerçeklerle savafl›yor.Tarih karfl›s›nda hiçbir gücünböyle bir savafl› kazanmas›mümkün de¤ildir.Emperyalizm böyle bir sald›r›n›ngalibi olmayacakt›r. Düne kadar“öldü” dedi¤i sosyalizme karfl› bugünsavafl açmas› bile, kendi kendinitekzip etmesi, dünyan›n gündemineyeniden sosyalizmi tafl›mas›-d›r. Komünizmi yoketmek için bafllatt›¤›sald›r›, dönüp onu vuracakt›r.Hala süren ve önümüzdeki süreçtekurulacak olan sosyalist rejimler,emperyalizmin sald›r›s›n› geripüskürtecek as›l mevziler olacakt›r.Ve emperyalistler emin olsunlar ki,70 y›ll›k tarihi tecrübelerinden yararlanan,emperyalist kuflatma karfl›-s›nda enternasyonalizmi gelifltirmiflbir sosyalizm, dünden daha güçlü vey›k›lmaz olacak.


Hz. Muhammed’in çizildi¤i karikatürler,önce Danimarka'n›nJyllands-Posten Gazetesi’nde yay›mland›.Onu Norveç, Danimarkave Fransız gazeteleri izledi.Son olarak ise, “bas›n özgürlü¤üve karikatürleri yay›nlayan gazetelerledayan›flma” ad› alt›nda,‹zlanda, Meksika, Alman gazeteleribu kervana kat›ld›lar.‹slam inanc›na göre resmedilmesidahi “kutsal de¤ere hakaret” olarakalg›lanan Hz. Muhammed’inkarikatürize edilmesi, birçok müslümanülke halk›n›n olay› protestoetmesine neden oldu. Ortado-¤u’dan Asya’ya gösteriler düzenlendi,sözkonusu ülkelerin yönetimlerinin“özür dilemesi” istendi.Halklar›n protestolar›, Arap devletlerinide harekete geçmek zorundab›rakt› ve elçilikleri geriçekme gibi protestolar gündemegeldi.(Burada bir not olarak düflmedengeçmeyelim. Dünyan›n onlarcaülkesinde müslüman halklar gösterilerdüzenlerken, bu yaz› yaz›ld›¤›ndahalen Türkiye’deki islamc›lardanses yoktu. ‹ktidarla bütünleflmeninve AKP iktidar›n›n buAvrupa ülkeleri ile iliflkilerinin zarargörmemesi gibi pragmatisthesaplar›n›n yüzünden olmas›nsak›n bu sessizlik!)***Yaflanan› ne “bas›n özgürlü¤ü” ilede¤erlendirmek mümkün, ne dekimilerinin yapt›¤› gibi, “medeniyetlerçat›flmas›” diye de¤erlendirilebilir.Almanya’daki “VicdanTesti”, Bush’un “haçl› seferi” sözleri,Avrupa ülkelerinde özelliklemüslüman ülke halklar›n›n inançve yaflam tarzlar›na yönelik uygulamalardüflünüldü¤ünde, tekbafl›na bir gazetenin “iflgüzarl›-¤›, provakatif tavr›” diye de eleal›namaz.Avrupa emperyalizminin sömürgeciliktarihi, bu konuda yeterinceayd›nlat›c› binlerce örnekle doludur.Ayak bast›klar› bütün Afrikaülkelerine kendi kültürlerini, inançlar›n›,kiliselerini, yaflam tarzlar›n›dayatt›lar. Bu topraklarda yaflayanhiçbir halk›n de¤erlerine zerrekadar sayg› göstermediklerigibi, bu de¤erlerini paramparçaetmek için özel politikalar gelifltirdiler.Sözünü etti¤imiz bu politikalar“misyonerlik” faaliyetlerininötesinde; k›l›ç zoru dahil her türlüyolu ve yöntemi içeriyordu.Sömürgecilik politikalar›nda biçimselde¤ifliklikler yaflanm›fl olsa da,bu öz hiçbir zaman de¤iflmedi.Bu kez de, emeklerini sömürmekiçin getirdikleri halklara kendi ülkelerindedillerini, kültürlerini, yaflamtarzlar›n› dayatmaya devamettiler. Emperyalistler için, kendiyaflam tarzlar›n›n d›fl›ndaki herinançlara,kültürleresayg› veemperyalizmfley de¤ersiz ve onlara yönelikher türlü sald›r› mübaht›r. Irkç›l›-¤›n siyasal ve ekonomik nedenlerinibir yana not edersek, kültürelzeminini güçlendiren de bu anlay›flt›r.Sözkonusu gazetenin böyle bir karikatürüyay›nlamas›, ortaya ç›-kan tepkilere ra¤men di¤erlerininonu takip etmeleri, bizzat devletlerinyabanc›lara, özelde müslümanülke halklar›na karfl› uygulad›¤›politikalardan güç almaktad›r.Fransa’da camiye bombaatan polisle, Almanya’da ‘VicdanTesti’ ad› alt›nda bir inanc›nyaflam tarz›n› rencide edenlerle,müslüman ülke halklar›na “potansiyelterörist” muamelesi yapanlarla;karikatürleri yay›nlayanlarayn› düflünce ve ruh hali ile hareketetmektedirler.Öte yandan, emperyalistlerin böylebir çeliflkiyi, yani ‘din’ temelindekiçeliflkiyi körüklemekteki siyasalç›karlar› da hesap d›fl› de¤ildir.Böylece; gerek müslüman ülkehalklar›, gerekse de böyle birsürecin do¤al sonucu olarak onlar›nkarfl›s›na ç›kar›lacak Avrupahalklar› gerçek çat›flmadanuzaklaflt›r›lm›fl olacakt›r. Yani,as›l olarak ezenle ezilen aras›ndakiçat›flma, din eksenine kanalizeedilmifl olacakt›r.Bu zeminde emperyalistler kendiülkelerinde de birçok bask› yasalar›n›yinelemek, yenilerini ç›karmakgibi “olanaklar” elde etmiflolacaklard›r.***Avrupa’n›n “çok kültürlülük”, “hoflgörü”gibi masallar›na inananlar11 Eylül’den bu yana yaflanantabloya bakt›klar›nda hala ayn›düflünceyi tafl›ma safl›¤› gösteriyorlarm›, bilemiyoruz. Ancak bumaske art›k düflmüfltür. Avrupaemperyalizminin, Avrupa emekçihalklar›na da ait olmayan, kendiürünü çürümüfl yoz kültürü d›fl›ndahiçbir kültüre, inanca ve yaflamtarz›na tahammülü yoktur.Çünkü bütün bunlar, ayn› zamandahalklar aç›s›ndan çeflitli biçimlerde“direnç dayanaklar›”d›r.Do¤ru ya da yanl›fl, bu ayr› birtart›flmad›r.Bu dayanaklar ne kadar y›prat›l›r,güçsüzlefltirilirse, halklar›n manevide¤erleri “piyasaya düflürülürse”,kendi politikalar› önündekiengeller de o kadar azalm›fl olacakt›r.Asimilasyon da buradaifadesini bulmaktad›r. Yoksa iddiaettikleri gibi, tüm mesele; “buülkede yaflayacaksan, yaflam›n›sürdürebilmen için dilini bilmengerekir” meselesi de¤ildir. Ezenle-ezilenaras›ndaki çat›flman›nkültürel boyuttaki yans›malar›d›r.***Halklar›n de¤erlerine, inançlar›nayönelik sald›r›, ne idü¤ü belirsiz“özgürlük” ya da baflka bir gerekçeylemeflrulaflt›r›lamaz. Herhalk›n inanc›na sayg› duyulmas›-n› istemesi, bunun olmad›¤› yerdemeflru direnme hakk›n› kullanmas›en do¤al hakk›d›r.445 fiubat 2006 / 38


y urtd›fl›Avrupa Irkç› Politikalar›na Öfke BüyüyorVicdan›m›z Test EdilemezAlman vatandafll›¤› için BadenWürtemberg Eyaleti’nde gündemegetirilen ve müslüman ülkelerdengöçmenleri afla¤›layan ‘Vicdan Testi’nekarfl› protestolar büyüyor. Türkiyeliçeflitli demokratik kitle örgütleribas›n aç›klamalar›, imza kampanyalar›düzenlerken, yap›lacakbir mitingin ça¤r›lar› da yap›l›yor.Bu protestolardan biri de, AnadoluFederasyonu taraf›ndan 1 fiubatgünü düzenlendi. Duisburg’dafederasyona ba¤l› faaliyet yürütenAnadolu E¤itim ve Kültür Merkezi’ndedüzenlenen bas›n toplant›s›nda,“vatandafll›k baflvurusu yapanTürkiyeli geleneksel bir ailenin yaflad›klar›n›”anlatan bir skecin ard›ndankonuflan, Dernek Baflkan›Halit Uzunçelebi, ‘Vicdan Testi’ninayr›mc›l›¤a, ›rkç›l›¤a son örnek oldu¤unukaydetti. Sorulara bak›ld›-¤›nda afla¤›lama, hor görme, d›fltalama,düflünce ve inanç hakk›na sald›r›,›rkç› uygulama ve muamele,k›sacas› insan hak ve düflüncelerinesald›r›n›n aç›k görülmekte oldu¤unusöyleyen Uzunçelebi; “Bir kezdaha örgütlü olmam›z gerekti¤inisöylüyoruz. Her yeni uygulama bununaciliyetini gösteriyor” dedi.Ayn› konuda Anadolu Federasyonutaraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamadaise, 30 maddeden oluflan‘test’ için flunlar söylendi:“Çocuklar›m›z›, efllerimizi, inançlar›m›z›,komfluluk ve dostluk iliflkilerimizi,de¤er yarg›lar›m›z› bafltanafla¤› de¤ifltirmemizi isteyen bu testiniçeri¤i bir yana; hiçbir yasa insanlar›ndüflüncelerini de¤ifltirmesiiçin bask› uygulayamaz.”Ayn› süreçte Hollanda’da gündemegelen, insanlar›n kendi anadillerini sokakta konuflmalar›n› yasaklayankarar ve ‘Vicdan Testi’,Anadolu-Der taraf›ndan da protestoedildi. Rotterdam Belediyesi’nindavran›fl rehberinde konulan konuflmayasa¤›n›n, ›rkç› MHP’nin “YaSev Ya Terket” slogan›nda ifadesinibuldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada,uygulaman›n ‘Ya Sev Ya Terket’inFlamancas› oldu¤u dile getirildi.Aç›klamada, Avrupa ›rkç›l›¤›n›nçok veciz bir flekilde kendini ortayakoydu¤u ve yetkililerce sarfedilen;“Bunlar ayak tak›m›d›r!”, “En iyientegrasyon asimilasyondur” gibisözler de hat›rlat›ld› ve “Irkç›l›k vefaflizmin yurdu olmaz. ‹ster Türkiye’de,ister Avrupa’da olsun, faflizminsana, düflünceye, örgütlenmeye,inançlara düflmand›r. Her zamanüstün ›rk düflüncesiyle di¤er uluslarafla¤›lan›r, horlan›r. Bugün AB ülkelerininyabanc›lar politikas›nadamgas›n› vuran bu IRKÇILIK’t›r.Eskiden gizliden yürütülen politikalar,bugün aç›k olarak ifade edilmekte,yasal olarak güvence alt›naal›nmaktad›r” denildi.Almanya’da resmi olarak 2 milyon700 bin Türkiyeli yaflarken, 840bini de Alman vatandafl› ayn› zamanda.Bunun d›fl›nda di¤er müslümangöçmenler de düflünüldü¤ünde,uygulaman›n ne kadar büyük birkesimi hedefledi¤i ortada.***Bu arada, ‘Vicdan Testi’ ve dilyasa¤›n›n kent ve eyalet yönetimlerininkafas›n›n ürünü olmad›¤› dahada netlefliyor. Hollanda Uyum Bakan›Rita Verdonk’un uygulamay›Hollanda geneline yaymak ve vatandafll›ktestini de uygulamak gerekti¤iaç›klamas›n›n ard›ndan, AlmanFederal ‹çiflleri Bakan› WolfgangSchaeuble de Baden WürttembergEyaleti’ndeki ‘vicdan testi’ uygulamas›nasahip ç›karak, “VicdanTesti içerik olarak do¤ru ve mant›kl›.Kural›m›z› be¤enmeyen, Almanya’yagelmek zorunda de¤il”diye konufltu.45 y›l önceydi; biz gelmedik, iflbirlikçilerleyap›lan anlaflmalar sonucueme¤imizi hoyratça sömürmekiçin sizler sürüklediniz yüzbinlerceinsan›m›z› yurtlar›n›za. En pis,en a¤›r ifllerinizi, en ucuza yapt›rd›-n›z ve hala da yapt›rmaktas›n›z.Mültecili¤i de bizim insanlar›-m›z seçmediler. Emperyalist politikalar›n›z›nürünü olarak, onlarca ülkehalklar›n› yoksullaflt›r›p göç yollar›nasürüklediniz. Faflist rejimleridestekleyerek güç verdiniz, silahverdiniz, kan›m›z›n ak›t›lmas›nagörülmedik destek sundunuz, onbinlerceinsana kendi topraklar›n›“dar” ettiniz. fiimdi kendi politikalar›n›z›nsonuçlar›n› yabanc› ülkehalklar›na ödetmek istiyorsunuz.***Sadece Almanya m›, Hollandam›? Yoksa ›rkç› uygulamalarda bafl›çekenlerden biri olan Fransa m› bütünbunlar› yapan? Hay›r! Bu türpolitikalar Avrupa egemen s›n›flar›taraf›ndan belirleniyor ve giderektüm ülkelere yay›l›yor.Avrupa demokrasisinin “örnekülkesi” ‹sveç de yabanc› düflmanl›¤›kervan›na kat›ld›. ‹sveç hükümeti,gizli servisi SAPO’yu, okullarda,kamu kurum ve çal›flma alan›ndakiyabanc›lar› ad›m ad›m izlemeklegörevlendirmeye haz›rlan›yor. Özellikleö¤retmenlerin, ö¤rencilerini izleyip,flüpheli durumunda SAPO’yubilgilendirmekle görevlendirilmesigibi yöntemler içeren uygulama,özellikle müslüman göçmenleri hedefliyor.Belçika: Yabanc›düflmanl›¤›na protesto29 Ocak günü Liège fiehri’ndeBelçikal› sendika ve sol partiler, Belçikadevletinin yabanc›lar politikas›-n› protesto etmek için bir miting düzenlediler.BAHKEM'lilerin de kat›ld›¤›mitingde, 2500 kifli ›rkç› uygulamalar›protesto etti.Belçika’da son dönemde; kimliksizlereyönelik artan sürek av›ndayüzlerce insan, çocuk, kad›n demedens›n›r d›fl› hapishanelerine at›l›-yor. Bu uygulamalar ülkedeki demokratikkurumlar taraf›ndan Belçika'n›nyabanc›lar yasas›n› da tart›flt›rmagündemine oturtmufl durumda.455 fiubat 2006 / 38


halk›nCephesiOkurlar›m›z hat›rlayacakt›r; öncekihafta bu köfledeki yaz›m›z›nbafll›¤› “Birleflik Mücadele” idi.Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›kSigortas› (SSGSS) ile Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) Kanun Tasar›lar›’nakarfl› mücadele çerçevesindeçeflitli Demokratik Kitle Örgütleri’ninça¤r›s›ndan hareketle, halk›nbirleflik mücadelesini örgütlemekiçin, bugüne kadar izlenen çizgininmuhasebesinin yap›lmas›n›n flart oldu¤unuvurgulam›flt›k.Açl›¤a, yoksullu¤a, iflsizli¤e,emperyalist ya¤maya karfl›, bafltaLatin Amerika halklar› olmak üzereçeflitli ülke halklar›n›n gerçeklefltirdi¤idireniflleri ülkemizde gerçeklefltirememek,halktan yana hemenherkesin hay›flanarak sordu¤u birsorudur. Emperyalist tekellerin sald›r›s›ülkemizde daha m› az? Ülkemiziflçisi, köylüsü, esnaf›, memurudaha m› az ma¤dur?Çeflitli ülkelerdeki mücadeleleremaddi, siyasal temeli olmayan öykünmelerin,hay›flanmalar›n yarar›yoktur. Bizim neden birleflik birmücadeleyi örgütleyemedi¤imiztart›fl›lmal›d›r. Bunun neden yap›lamad›¤›n›nküçük çapl› bir örne¤inigeçen hafta yaflad›k. Ve bu nedenlede, bu say›m›zda da “Birleflik Mücadele”konusuna devam etme gere-¤i do¤du.‘Tepeden ‹nmecilik’leDirenifl Örgütlenemez!27 Ocak’ta çeflitli sendikalar›nve odalar›n ‹stanbul flubelerininça¤r›s›yla bir toplant› yap›ld›.Toplant›da, ça¤r› sahipleri, iktidar›nsa¤l›k alan›nda her kesimi ilgilendirensald›r›lar›na karfl› yayg›nkamuoyu oluflturmaktan, sald›r›y›durdurmaktan, hatta genel grevdensözettiler. Ancak sunduklar› yaklafl›m,izledikleri yöntem, bu amaçlarlauyum içinde de¤ildi.Toplant›ya kat›lanlar, flöyle birTekrar BirleflikMücadele Üzerineyöntemle karfl› karfl›ya kald›lar: Bizkarar ald›k, biz program yapt›k, bizeylem takvimi ç›kard›k, gelin bizetabi olun, haz›rlad›¤›m›z bildirileri,broflürleri da¤›t›n....Bu yöntemde, ne birleflik mücadeleanlay›fl› vard›r, ne de halk›n direnifliniörgütleme iradesi.Toplant› davetinin alt›nda ‹stanbulTabip, Eczac›, Difl Hekimleri,Veteriner Hekimleri odalar›n›n,TMMOB ‹stanbul ‹l KoordinasyonKurulu ve Dev Sa¤l›k-‹fl’in ve deKESK, Türk-‹fl ve D‹SK’in ‹stanbulflubelerinin imzalar› vard›.Yani imzac›lar aras›nda ‹stanbul’dakiodalar›n, sendikalar›n büyükbir bölümü vard›r. Bu imzalar›esas ald›¤›m›zda, buradaki imzalar›n›nhakk›n› verirlerse, bu güçler‹stanbul’da hayat› durdurabilir. Bugüçler, iktidara geri ad›m att›rabilir.Fakat bu noktada iki sorun var:Birincisi; imza atan bu kurumlarsald›r›y› püskürtmekte, bunun içinNE GEREK‹YORSA yapmakta kararl›m›d›rlar, bunun için her fleyigöze alm›fllar m›d›r? ‹kincisi; kenditabanlar›n› bu mücadele sürecinekatabilecek durumda m›d›rlar?Ne yaz›k ki, iki soruya da kesin,tereddütsüz “evet” cevab› verilemez.Normalde, üç büyük iflçi memurkonfederasyonunun TÜM ‹S-TANBUL fiUBELER‹ ve odalar›nbirço¤unun imzas›n› yanyana görenbir iktidar, durup düflünür. Fakat,y›llard›r ekonomik, siyasi sald›r›larkarfl›s›nda bu kesimlerin izledikleriçizgi sonucunda, iktidarlar böyle birkorku duymamaktad›rlar. Gerek öncekiiktidarlar, gerek AKP iktidar›,bu konfederasyonlar›n, odalar›nhepsinin içinde yerald›¤› birliklerinbundan önceki daha kapsaml› sald›-r›lar karfl›s›nda bile, “flöyle yapar›z,böyle yapar›z” deyifllerinin arkas›-n›n gelmedi¤ini görmüfllerdir. Benzerikanunlar bir bir meclisten geçmifl,fakat karfl›s›nda s›radan protestoeylemlerini aflan bir direnifl, genelgrev, bir kararl›l›k olmam›flt›r.‹flte bu nedenle, birinci soruya(imza atan kurumlar sald›r›y› püskürtmekte,bunun için NE GEREK‹-YORSA yapmakta kararl› m›d›rlar,bunun için her fleyi göze alm›fllarm›d›r?) evet denilemiyor.‹kinci sorunun (kendi tabanlar›-n› bu mücadele sürecine katabilecekdurumda m›d›rlar?) cevab›n›n nedenolumsuz oldu¤unu da, 27 Ocaktoplant›s›nda sergiledikleri anti-demokratiktutum gösteriyor zaten.Kendi tabanlar›na karfl› da ayn› anti-demokratik,dayatmac›, tepedeninmeci politikalar› uyguluyorlarçünkü.Bu kurumlar taraf›ndan kararlaflt›r›lanve sola dayat›lan eylem program›,bu örgütlerin üyelerinin kat›l›-m›yla flekillendirilmemifltir; onlar›niradesini ve inisiyatifini ortaya ç›karacakbir yaklafl›m yoktur. Sözkonusuimzac›lar›n örgütlü oldu¤uyüzlerce fabrikada, iflyerinde, atölyede,hastanede “bu konuda neleryapmal›y›z, nas›l yapmal›y›z?” diyebir tart›flma örgütlenmemifltir. Gerekörgütlenme anlay›fl›yla, gereksede bugüne kadar ki sonuçsuz mücadele“takvimleriyle”, tabanla aralar›ndakiba¤ giderek gevflemifl, örgütsüzkesimleri örgütlemek bir yana,kendi tabanlar›n› bütünüyle seferberedemez duruma gelmifllerdir.Birlik, iflte bu seferberli¤i yayg›nlaflt›rmakve kitlelere güven verenbir mücadele hatt› yaratmak içinde gereklidir. Tüm halk kesimlerininve tüm devrimci demokratik örgütlülüklerinbirlikte mücadelesindenkaçanlar, asl›nda bundan dakaçm›fl oluyorlar.465 fiubat 2006 / 38


‘Emek Cephesi’ kimdir?Devrimcilerle niye birlikteimza atmazs›n›z?27 Ocak toplant›s›nda, devrimciler,AKP’nin sa¤l›k alan›ndaki sald›r›lar›nakarfl› tüm devrimci demokratikörgütlenmelerin kat›l›m›ylabir platform oluflturulmas›n›önerdiler. Fakat cevap “imzalar de-¤iflmeyecek, genifllemeyecek”, “kesinlikleörgütlerle ayn› metnin alt›-na imza at›lmayacak” oldu. Dikkatiniziçekeriz; burada sözkonusuolan ayn› odalar, sendikalar gibi,ayn› kendileri gibi, DemokratikKitle Örgütleri’dir. Bir sendikan›n,odan›n illegal devrimci örgütlerlebirlikte imza atmay›z demesi anlafl›-l›rd›r, fakat yasall›k/meflruluk içindehareket eden, o zeminde temsiledilen ve bu anlamda da kendilerinindavetiye gönderdikleri örgütlenmelerlebirlikte imza atmamalar›n›nbir izah› olmal›d›r. “‹mzac›lar genifllemeyecek”diyen, böyle bir benmerkezciliksergileyen anlay›fl, sorunutüm kamuoyuna maledebilir,birlikte mücadeleyi sa¤layabilir mi?Karar al›rken, program yaparken,eylem takvimi ç›kar›rken buDemokratik Kitle Örgütleri’ni, siyasiyap›lanmalar› yok sayacaks›n›z,sonra gelin bize tabi olun diyeceksiniz.Bir kere bunun kabul edilemezli¤iortadad›r.Ça¤r›lar›nda, konuflmalar›ndas›k s›k “emek cephesi”nden sözedenimzac›lara sormak isteriz: Peki,“emek cephesi” kimlerden oluflur?Dünyada devrimci hareketleri içermeyen,onlar›n d›fl›nda bir emekcephesi var m›d›r acaba?“Siz emekçilerin d›fl›ndas›n›z”;devrimci hareketleri böyle görüyorolmal›lar.Devrim ve sosyalizm için mücadeleedenleri hala “gençler” diyeadland›ran, tüm rakamsal gerçeklerintersini göstermesine ra¤menölüm orucunda flehit düflenler için“gençler” söyleminde ›srar eden, 1May›s meydanlar›n›n defalarca ortayakoydu¤u gerçeklere ra¤men,devrimci hareketi hala “gençlik hareketi”olarak, “marjinal” olarak görenler,devrimcilere burjuvaziningöstermek istedi¤i pencereden bakmaktankurtulamam›fllar demektir.“Kesinlikle” birlikte imza atmayaca¤›n›z›söyledi¤iniz bu örgütlenmeler,“emek cephesinde” de¤illerse,hangi cephedeler?Birlikte imza atmazsan›z, “fark›n›z›”koymufl olacaks›n›z ve oligarflide size karfl› “hoflgörülü, esnek”davranacak. Böyle mi düflünüyorsunuz?Birlikte imza atmad›¤›n›zda“içinize provokatörler kar›flm›fl, yasad›fl›örgüt militanlar› tahrik ediyor”demagojilerinden kurtulaca¤›-n›z› m› san›yorsunuz?“A¤›rbafll›” olursa, “sa¤duyulu”davran›l›rsa, “radikallik”tenuzak durulursa, hak verilece¤ini misan›yorsunuz?Biz bunlar› sorular olarak dilegetirdik ama birço¤unun düflüncesininböyle oldu¤unu y›llara dayanantecrübelerimizden biliyoruz. Bu düflüncelerlebugüne kadar bir fley eldeedemediklerini de biliyoruz. Fakatonlar bunu görmemekte ›srarediyorlar.Evet, burjuvazi, devrimcilerlearaya mesafe koymay›, radikal direnifllerdenuzak durmay›, zaman zamanödüllendirir. Ama bu ödüllerasla emek cephesinin kazan›mlar›hanesine yaz›lmaz. Bu olgun, sa¤duyulu“taktikler” emekçilere, halkahak ve özgürlüklerini kazand›rmaz.2000’den bu yana peflpefle ç›-kar›lan IMF yasalar› ortada; gasbedilenhaklar ortada. Bir sendika, biroda kalk›p, flu sald›r›da, bu taktikleriizleyip flu haklar›m›z› koruduk diyebilirmi? Diyemez!O halde hâlâ bunlarda ›srar niye?Hangi statükolar› korumak için?Sald›r›y› püskürtmek mi,yasak savmak m› isteniyor?Böyle bir mücadele anlay›fl› vebu tarzdaki “birlik” anlay›fl›yla, iflçis›n›f›n›n, memurlar›n, hekimlerin,eczac›lar›n, mühendislerin statükolar›n›nyani mevcut haklar›n›n korunamad›¤›ortada. O zaman bir tek,bu kurumlar›n ve yöneticilerininkendi statükolar› kal›yor geriye.“Bu sald›r›ya karfl› ‘direnifli’ de kazas›zbelas›z atlatal›m” anlay›fl›ylasald›r›lar püskürtülebilir mi? Öyleya; kaç kezdir ayn› senaryo geliyoremekçilerin önüne; sald›r› yasalar›-n›n ç›kmas›na yak›n bildiri da¤›tmalar,bölge toplant›lar›, bir Ankaramitingi yap›l›p, güya sald›r›ya karfl›direnilmifl, yasak savulmufl oluyor.Yasa da geçiyor ve haklar gasbediliyor.Emekçileri böyle bir “mücadele”anlay›fl›na mahkum etmeyekimsenin hakk› yoktur. Emekçileribu flekilde oyalamaya kimseninhakk› yoktur. Bu anlay›fl›n sonucu,emekçilerin örgütlü kesimlerinin bilegün geçtikçe mücadeleden uzaklaflmas›,umutsuzlaflmas›d›r. Kimseninbuna hakk› yok.Toplant›da “bu sald›r›lar›n durdurulabilece¤ini,AKP'nin teflhiredilebilece¤ini düflünüyoruz. Yayg›nkamuoyu oluflturmal›y›z.”“Bir büyük Türkiye mitingi yapmay›düflünüyoruz. Genel grevindahi hesab›n› yap›yoruz... Bunu yapabilirsekhalk›n onay› olmadanfleklinde bir referanduma götürmeyide düflünece¤iz” denilmifltir.Evet; bunlar baflar›lamaz de¤ildir;fakat baflarabilmek için, farkl›,bugünkünü reddeden bir bak›fl aç›s›gereklidir. Sendikalar›n, odalar›nböyle grupçu, benmerkezci, kendiisimlerinin ön planda olmas›n› dayatanbir tutum içinde olmalar›, DemokratikKitle Örgütü olma niteliklerineterstir her fleyden önce.Elbette devrimciler, baz› sendikave odalar böyle yapt› diye, kenaraçekilmeyecekler; bulunduklar› heralanda, örgütlü olduklar› sendika veodalarda iktidar›n sa¤l›k politikalar›nakarfl› mücadele edecekler. Fakatbu herkesin kendi sloganlar›,kendi program›yla sürdürece¤i“birlefltirilememifl” bir mücadeleolacakt›r, sonuç almas› güçleflecektirve tart›flt›¤›m›z da budur. Yukar›-da ad› geçen sendika ve odalar dabunu tart›flmal›d›r.475 fiubat 2006 / 38


‹nternet Kafelere Karfl› KampanyaOkmeydan› Temel Haklar, mahallelerinde her geçen gün say›lar› dahada artan ‘internet kafe’ler konusunda bir kampanya bafllatt›. Bu amaçla 25Ocak günü bir toplant› düzenleyerek, “‹nternet Kafe De¤il Kütüphane‹stiyoruz” slogan›yla yürütülecek çal›flmay› duyurdu.Toplant›ya dernek üyeleri ve halktan insanlar kat›l›rken, çocuklar›n bumekanlara nas›l çekildikleri, çözüm için neler yap›lmas› gerekti¤i gibi konulartart›fl›ld›. Çal›flmay› örgütleyecek bir komisyonun da belirlendi¤i toplant›da,ailelerin bu konudaki flikayetleri de¤erlendirildi. ‹lkokul ça¤›ndakiçocuklar›n okuldan kaçarak bu mekanlara gittiklerine dikkat çekilirken,“yasaklaman›n” çözüm olmad›¤› da vurguland›.Çözüm olarak, ailelerle internet kafe sahiplerinin biraraya gelmesiyle,belirli bir standart oluflturulabilece¤i, ailelerin ve çocuklar›n e¤itimlerininönemli oldu¤u gibi olgular üzerinde duruldu.Çocuklara “internet kafelere gitmeyin” demenin yeterli olmayaca¤› vurguland›ktansonra, “Onlara alternatif bir mekan sunaca¤›z, bu da kütüphane,kültür merkezi gibi yerler olabilir” denildi. Bunun için de ilk ad›m olarakimza kampanyas›, belediyeye baflvuru karar› al›nd›.“Emperyalizmin korkusukomünizmdir.Hiçbir bask› biziorak çekiçli bayra¤›-m›z› emperyalizminve faflizmin baflkentlerindedalgaland›rmaktanal›koyamayacak.”Geçen hafta dergimizin kapa¤›ndan yola ç›k›larak yap›lan buanons, 29 Ocak günü Gülsuyu gecekondular›nda, ertesi günüde fiirinevler Meydan›’nda duyuldu. Gülsuyu’nda 40 okurumuzunkat›ld›¤› tan›t›m ve sat›fl faaliyetinde 160 dergi yeni okurlar›m›zaulaflt›r›l›rken, fiirinevler’de polisin bütün engelleme giriflimlerine,tacizlerine, insanlar› tedirgin etmek için ellerindengeleni yapmalar›na ra¤men 26 dergi sat›ld›.‘Büyük E¤itimci Yürüyüflü’ne SoruflturmalarEsenler Temel HaklarFilm gösterimiEsenler Temel Haklar’da29 Ocak’ta“Karanl›kta Dans”isimli filmin gösterimiyap›ld›. Mahallehalk›ndan insanlar›nizledi¤i film gösterimiöncesi, k›sabir konuflma yap›larak,örgütlenme, birliktehareket etmeve kolektif yaflamüzerinde duruldu.24-27 Kas›m 2005 tarihlerindedüzenlenen ve polisle çat›flmalar›nyafland›¤› "Büyük E¤itimci Yürüyüflü"nekat›lan E¤itim-Sen üyeleri cezaland›r›lmakisteniyor.Reformizmin barikat›na ra¤menpolise karfl› direnen emekçilerin eylemineiliflkin, polis kay›tlar› CD'lereaktar›larak ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri’negönderiliyor. Müdürlükler,bu görüntüleri okul müdürlerini ça-¤›rarak de¤erlendiriyor ve tek tek kiflilerbelirlenerek haklar›nda soruflturmaaç›l›yor. Tam da polis devletineyak›flan bir uygulama.Soruflturmalar ve ek ders ücretlerineiliflkin 28 Ocak günü bas›n toplant›s›düzenleyen E¤itim-Sen Baflkan›Alaaddin Dinçer, bu tavr›n antidemokratikoldu¤unu kaydetti.‹ktidar üzerine düfleni, s›n›fsaltavr›n› göstererek, emekçilere; “radikalolmayacak, haklar›n›z› sokaktaaramayacaks›n›z” diyor. Bunun karfl›s›ndas›n›fsal tav›r ne olmal›?Her fleyden önce direnifl çizgisi-Temel HaklarFederasyonu’ndanKütüphaneli ‹flkencehanelerHizmetinizdeEmniyet Müdürlü¤ü iflkencehanelerininkötü 'ünü'nü tersine çevirmekiçin yeni bir ata¤a geçmifl..."Art›k nezarethanelerde kütüphanekurulmufl zanl›n›n okuyaca¤› 56 kitaptanoluflan bir liste var. Hattaiçinde Naz›m'›n fliirleri bile var...".... Bu ülkede iflkence bir devletpolitikas›d›r, sokaklara meydanlarataflm›flt›r. Ne yaparlarsa yaps›nlardüzenin iflkenceci yüzünü bütünhalk biliyor. Vitrinlerine koyduklar›hiçbir fley bu ülkede iflkence oldu¤uve devlet taraf›ndan sahiplenildi¤igerçe¤ini de¤ifltiremez.‹flsizlikle Yokedilen HaklarÖrgütlenmeyle Kazan›l›r!Türkiye ‹statistik Kurumu’nagöre ekim ay›nda iflsiz say›s› 64 binkifli daha artarak 2 milyon 487 binkifliye yükselmifl.... ‹flsizli¤e çözüm ne AKP ne dekurulu düzen içindeki bir baflka hükümettengelebilir. Onlar sadecehalk›n sefaletini artt›rabilirler. Bütünyapt›klar› da bundan ibarettir.Bu haklar› kazanmak için haklar veözgürlükler mücadelesinde birleflmek,yaflayabilmek için bile tek ç›-kar yoldur.nin savunulmas› ve bunun pratikleifade edilmesi. ‹ktidar soruflturmam› aç›yor böyle bir eyleme; çok dahakitlesel ve haz›rl›kl› olarak ayn›tarzda, hatta onu da aflan bir eylemlecevap verilmeli örne¤in. Sald›r›lar›ncevaps›z b›rak›lmas› ya da böylebir iktidar ve süreç aç›s›ndan hiçbiryapt›r›m› olmayan aç›klamalarla geçifltirilmesi,oligarflinin cüret ald›¤›temel etkenlerin bafl›ndad›r.E¤itim-Sen’in üyelerine sahipç›kmas›, soruflturmalar karfl›s›ndabarikat olmas› da, sadece bir örnekolarak verdi¤imiz kararl› bir durufllamümkün olabilir.485 fiubat 2006 / 38


‘Plaza de Mayo Anneleri’‘Plaza de Mayo Anneleri’ olarakbilinen, Arjantinli kay›p aileleri, 25y›ld›r her hafta sürdürdükleri geleneksel24 saatlik yürüyüfllerinin sonuncusunu25 Ocak günü yapt›lar.Yafllar› 74 ile 93 aras›nda de¤iflenanneler, sol gruplar›n da kat›ld›¤›eylemde, art›k ilerleyen yafllar› yüzünden“yolun sonuna kadar gidebileceklerini”düflünmediklerinden,“direnifl yürüyüfllerine” son verecekleriniaç›klad›lar.Kay›p Politikas›1976’da yap›lan darbeyle GeneralVidela’n›n bafl›nda bulundu¤ucunta iktidara gelmiflti. Generallerçok geçmeden sokaklar› kan gölüneçevirecek, bütün di¤er darbeciler gibi,ülkenin dört bir yan›nda katliamlardüzenlemeye bafllayacakt›. Emperyalistlerin,sermaye çevrelerininç›karlar› u¤runa y›llarca halka kankusturulacakt›. “Detenidos desapericidos”,(gözalt› kay›plar›) kavram›da, darbenin hemen ard›ndan Arjantinhalk›n›n yaflam›na karanl›k birkabus gibi çöktü. Ç›kar›lan yasalarlagözalt›na alma süresi istenildi¤ikadar uzat›lm›fl, kiflinin yak›nlar›nahaber verme zorunlulu¤u ortadankald›r›lm›fl, kaybetme için alabildi-¤ine genifl bir zemin yarat›lm›flt›.Kay›p politikas›, halk› sindirme politikalar›n›nbafl›nda geliyordu.“Önce y›k›c›lar› yok edece¤iz”diyorlard› generaller, sonra; “sonraiflbirlikçilerini... Sonra; sempatizanlar›n›...Sonra; kay›ts›z kalanlar›...Sonra; zaaf içinde olanlar›...”Binlerce insan ülkenin birçokyerinde oluflturulan iflkence merkezlerindeher türlü iflkenceden geçiriliyorve daha sonra kay›plara kar›fl›yordu.Bask›, iflkence ve her türdenideolojik, psikolojik sald›r›n›n,CIA yetifltirmesi iflkenceci uzmanlartaraf›ndan uyguland›¤› say›s›zyer vard›. Buralar kay›plar›n adresiydiasl›nda. Bu amaçla kullan›ld›-¤› a盤a ç›kan toplama kamplar›n›n,hapishanelerin say›s› 365 civar›ndad›r.Bu tür yerlerde “Ulusal Güvenli¤eyönelik bir tehdit” oldu¤u düflünülenherkes "rehin" olarak tutuluyorlar.Sürekli ismi duyulan vekay›plar›n sorumlusu olarak gösterilenAnti-Komünist Arjantin ‹ttifak›,kontrgerilla yöntemlerinin as›luygulay›c›s›yd›. Bu paramiliter örgütlenmeninmerkezleri "Donanmabinalar› ve Askeri k›fllalar"d›. T›pk›bizim ülkemizde oldu¤u gibi.“33 Orietales” adl› gemi bu iflkencemerkezlerinden biriydi. Buradaiflkence gören birçok siyasi dahasonra kaybedilmiflti. Bir baflkageminin kaptan› ise daha sonra yapt›¤›itiraflarda, her çarflamba 15-20kiflinin uçaklardan denize at›ld›¤›n›söylüyordu. Bu yöntemle kaybedilenlerinsay›s› kaptan›n anlatt›klar›-na göre 2000’i buluyordu. Cuntay›llar› boyunca 30 bin Arjantinlikaybedilmiflti. Bir k›sm› okyanusunkaranl›k sular›na at›lm›fl, birk›sm› da birer iflkence merkezi olank›fllalar›n içinde bulunan toplu mezarlaragömülmüfltü. Daha sonra suyunalt›nda tafllara ba¤lanm›fl olarakbulunan ya da toplu mezarlardan ç›-kar›lan cesetlerde yap›lan incelemelerdeyap›lan iflkenceler bir kez dahabelgelenecekti.Analar MeydanlardaNe var ki uygulad›klar› vahfletlehalk› susturmay› sindirmeyi hedefleyencunta flefleri istedikleri sonucuelde edemediler. Arjantinli analar,o süreçte halk›n susturulamayaca¤›n›nda simgesi haline geldiler.Cuntan›n denetimindeki bas›n iseonlar için, “Perflembe delileri”, “teröristlerinanalar›” diyordu.Dünyada “kay›p”lara karfl› mücadeleilk kez, 1977 y›l›nda, cuntagenel merkezine 100 metre uzakl›ktaolan Plaza de Mayo'da (May›sAlan›) bafllad›. Bir kay›p anas› olanAzucina Villaflor de Vicenti'nin öncülü¤ündebir Perflembe günü biraraya gelerek eylemlerine bafllad›-lar. Say›lar› her geçen gün artt›.ASLA AFFETMEYECEKLERPlaza Del Mayo'dan toplay›p k›r›lan diflleriniyeniden geldiler / Yerlerde sürüklenen ak saçlar›n›taray›p yeniden / Yüzlerindeki morluklarla, çürüyenetleriyle, s›z›lar›yla / O¤ul kokan umutlarla, onlardanbir eflyayla / Onlar›n dudaklar›nda susmufl birflark›yla geldiler. / Uykusuz geceleriyle a¤›rlaflan kirpikleriyle,kanla / K›r›k bilekleriyle dik tutmayaçal›flarak o foto¤raflar›. / O parke tafl› döfleli meydan/ Eskitti tafllar›n›, diktatörlükleri eskitti / Aslaeskitmedi Plaza Del Mayo analar›n›n yüre¤ini.Eduardo GalennoTakt›klar› beyaz bafl örtüleri ile dilekçeleryazd›lar, mumlar yakt›lar,kendilerini resmi kurumlar›n kap›-lar›na zincirlediler, ilanlar verdiler...1971 y›l›nda o¤lu kaybedilen 81yafl›ndaki bayan Pargament, tan›d›-¤› bütün “itibarl›” dostlar›n›n kap›-s›n› afl›nd›rm›fl, hatta cuntan›n adetaalay edercesine kurdurdu¤u “Kay›pBürosu”na bile baflvurmufl ama birsonuç alamam›flt›. Bundan sonras›n›flöyle anlat›yor bayan Pargament:“Bu s›rada bizimle birlikte çocu-¤unun peflinde umutsuzca koflturanbir anne, Villaflor de Vicenti bir günflöyle dedi: 'Biz boflu bofluna koflturuyoruz.Bu flekilde hiçbir yere varamayaca¤›z.Niçin Mayo Meydan›'ndagidip oturma eylemi yapm›-yoruz. Orada derdimizi insanlaraanlat›r ve ilgili yerlere mektup yazar›z'.O gün takvim 30 Nisan1977'yi gösteriyordu. ‹lk perflembegünü Meydan'da oturduk.Polis neyin peflinde oldu¤umuzusordu. Onlara 'Çocuklar›m›z› geriistiyoruz. Mektup yaz›yoruz’ diyeyan›t verdik. 'Öyleyse bu ifli yürüyerekyapmak zorundas›n›z' dediler.Bunun üzerine yürümeye bafllad›k.Tek s›ra halinde resmi dairelerinçevresinde yürüyorduk. Hem yürüyüphem de mektup yazabiliyorduk.Tahmin edece¤iniz gibi polis biziengellemeye kalkt›. Ancak biz annelerhiçbir fleyden korkmuyorduk.”(Cumhuriyet Dergi, 5 Ocak 1997)495 fiubat 2006 / 38


Üçüncü hafta eyleminden itibarenpolis sürekli sald›r›r, yerlerdesürükler fakat ailelerin direnifli karfl›s›ndageri çekilmek zorunda kal›r.Art›k bu meydan bir mevzi halinegelecektir bu kararl›l›k sayesinde.Onlar› tüm dünyan›n tan›mas›ise, 1978 y›l›nda Arjantin’de düzenlenenDünya Futbol Kupas›’ndaolur. Cunta da ayn› süreçte kaybetmeyedevam etmektedir. Sadece kupan›nhaz›rl›klar› ve kupa s›ras›nda413 insan kaç›r›ld›, kaybedildi.Arjantinli analar verdikleri mücadeleyle,Arjantin halk›n›n cuntayakarfl› direniflinin simgesi oldular.Bütün dünya art›k onlar›, “May›sAlan› Analar›” olarak tan›yor, faflizmekarfl› olan herkes onlar›n mücadelesinedestek veriyordu. Bedellerde ödediler. Örne¤in, kay›plara eylemleriilk örgütleyen Vicenti de eklendi.Art›k annelerin elinde Vicenti'ninresmi de vard›r... Ayn› süreçtebirçok kad›n ve analar›n sözcülü¤ünüyapan avukat da kaybedilir. Bütünannelere ve Arjantin kamuoyuna"yokederim" mesaj› verilmektir.Arjantin halk›n›n mücadelesi sonucu,1983’te cuntan›n yerini, yap›-lan seçimlerle birlikte “demokrasicilikoyunu” ald›¤›nda da kay›plar›npeflini b›rakmad›lar. Cuntac›lar yarg›lanarakçeflitli cezalara çarpt›r›ld›-lar. Fakat göstermelik olmaktan öteyegitmiyordu. Nitekim çok geçmedenç›kar›lan af yasalar›yla, faflistcunta flefleri de dahil olmak üzere,1976-83 y›llar› aras›nda gerçeklefltirilenfaflist politikalardan sorumluolanlar serbest b›rak›ld›. Bu s›radaanalar, “katiller affedilmesin” diyemücadele ettiler.Onlar›n mücadelesi ile cunta fleflerininkaybetme politikas› su yüzüneç›kart›lm›fl, 1995’te Arjantin GenelKurmay Baflkan› Martin Balza,“yaflad›¤›m›z dehfleti daha fazla inkaredemeyiz” itiraf›n› yapmak zorundakalm›flt›.Mücadelelerini bitirmek içindevletin terörü sökmeyince, bir türrüflvet önerildi. Analar çocuklar›n›nkan bedeli olan paralar› ellerinintersiyle ittiler. “fiimdi devlet baflkan›m›zkay›p bafl›na bir milyon dolarvereceklerini söylüyor. Devletinkanl› paras›na ihtiyac›m›z yok. Paray›kabul etti¤imiz takdirde sesimizik›s›p oturmak zorunda kalaca¤›z.Bizi tan›m›yorlar. Çocuklar›m›z›nkan›n› satmayaca¤›z. Katilleri affetmeyece¤izve unutmayaca¤›z. Mücadelemizikan›m›z›n son damlas›nakadar sürdürece¤iz. Annelerin mücadelesitümüyle politik bir niteliktafl›yor. Biz tüm ailelere bafllar›n›nüzerinde bir dam, babalara ifl, çocuklarada okuma olana¤› sa¤lanmas›n›istiyoruz. Biz yaflanabilir birülke istiyoruz. Bunu bizim çocuklar›m›zda istiyordu ve s›rf bu yüzdenyitip gittiler. 30 bin kay›p çocuk dahaiyi bir dünya için mücadele veriyordu.Biz anneler, bunu ancak çocuklar›m›z›yitirdikten sonra anlad›k.Do¤ru yolu biz evlatlar›m›zdanö¤rendik.” (Bayan Pargament:Cumhuriyet Dergi, 5 Ocak 1997)Hareket politiklefltikçe, onlarIMF protestolar›nda, Arjantin halk›-n›n aya¤a kalk›fl›nda, Irak’ta iflgalekarfl›, anti-emperyalist eylemlerdede ön saflardayd›lar. Peru'da, TupacAmaru gerillalar›n›n Japon büyükelçili¤ibask›n›nda ‘onlar bizimçocuklar›m›z’ diyerek arabulucuolarak, Che’yi son yolculu¤unau¤urlayanlar aras›nda gördük onlar›.Ancak, gerek Arjantin’in siyasalkoflullar› gerekse baflka etkenlerdendolay›, örgütlenme ve mücadelelerininhedefleri anlam›nda daha ileriyetafl›nan bir hareket niteli¤ine bürünemedi,örgütlü bir halk hareketininparças› olamad›. Buna ra¤men, “kay›paileleri hareketi” olarak, bafltaArjantin olmak üzere, ‘kay›p’ politikalar›n›nteflhiri gibi önemli bir iflleviyerine getirdiler.Mücadeleleri ile halklar›n deste-¤ini, sayg› ve sevgisini kazand›lar.fiehitlerimizin ‘Tek Yol Devrim’ fiiar›n› Daha Da Yükseltece¤iz1998 y›l›nda Adana'da katledilenKurtulufl Dergisi temsilcisi MehmetTopalo¤lu ile Cephe savaflç›lar›Bülent Dil ve Behsat Ayy›ld›zAdana’da an›ld›lar.‹lk anma, Buruk Mezarl›¤›'ndakiMehmet Topalo¤lu'nun mezar› bafl›nda28 Ocak günü yap›ld›. ‘KahramanlarÖlmez Halk Yenilmez’pankart› ve flamalar tafl›yan HÖCüyeleri, "Mehmet Yoldafl Ölümsüzdür"slogan› ile geldikleri mezarl›kta,devrim flehitleri için sayg› durufluile bafllad›klar› anmay›, Mehmet’ianlatan konuflma ile sürdürdüler.fiehitlerin ‘Tek Yol Devrim’ fliar›n›nülkenin dört bir yan›na yay›-laca¤› sözü verilen anma "BizeÖlüm Yok" marfl› ile sona erdi.Ertesi günü ise, Adana TemelHaklar’da gerçeklefltirilen anma etkinli¤inde,Arzu Seçen flehitlerinhayatlar›n› ve mücadelelerini anlatt›.Marfllar flehitler için söylendi.Bir baflka anma etkinli¤i de, 24Ocak 1995’te kaç›r›lmas›n›n ard›ndanuzun süre “kay›p” olarak geçenve katledilerek mezarl›¤a gömülenAyflenur fiimflek içindi. DevrimciMemur Hareketi içinde uzun y›llarmücadele yürüten fiimflek, 28 Ocakgünü, Ankara Gölbafl›'ndaki mezar›bafl›nda devrimci memurlar taraf›ndanan›ld›. Anmada yap›lan konuflmada;Ayflenur’un SES’in örgütlenmesindekikararl›l›¤› hat›rlat›larak,“Sendikal mücadelemizde yi¤itli-¤iyle ön saflardayd›. Onun mücadelesiniörnek al›yoruz" denildi.BES Genel Sekreteri Kenan Akbaba,SES Genel baflkan› KöksalAyd›n ve SES Genel Sekreteri ErkanSümer taraf›ndan yap›lan konuflmalarda,Ayflenur’un Susurlukdevleti taraf›ndan katledildi¤i belirtilirken,"Ayflenur fiimflek Onurumuzdur”sloganlar› at›ld›.505 fiubat 2006 / 38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!