13.07.2014 Views

Súborný katalóg články - 2. časť - Slovenská národná knižnica

Súborný katalóg články - 2. časť - Slovenská národná knižnica

Súborný katalóg články - 2. časť - Slovenská národná knižnica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BIBLIOGRAFIA<br />

SÚBORNÝ KATALÓG ČLÁNKY V SR<br />

Súčasný stav, problémy a perspektívy,<br />

<strong>2.</strong> časť<br />

PhDr. Ľudmila Rohoňová*<br />

V prvej časti štúdie sme priblížili vznik Súborného katalógu Články SR, článok ako zdroj informácií a ako objekt<br />

bibliografického spracovania, formovanie súbežnej Slovenskej národnej bibliografie Články v 40. – 70. rokoch<br />

20. storočia i elektronickú éru súbežnej slovenskej národnej bibliografie, výskum systému Slovenskej národnej<br />

bibliografie a jej strojové spracovanie (1970 – 1975), projekt automatizovaného systému slovenskej národnej<br />

bibliografie (1977 – 1980), projekt Integrovaný knižnično-informačný systém na báze elektronizácie – IKIS (1986<br />

– 1990), projekt CASLIN (1991 – 1996) a projekt Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G). V ďalšej<br />

časti sa budeme venovať organizačnej štruktúre Súborného katalógu a participujúcim knižniciam.<br />

3 SÚBORNÝ KATALÓG ČLÁNKY SR.<br />

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA<br />

A PARTICIPUJÚCE KNIŽNICE<br />

Súborný katalóg Články SR (SK Články SR) je súčasťou<br />

databázy Clas01 – Súborného katalógu monografií<br />

a článkov SR, ktorý je dominantným informačným zdrojom<br />

pre portál ku katalógom a k zbierkam slovenských<br />

knižníc.<br />

Ako sme už uviedli v prvej časti, existencia SK Články<br />

SR sa datuje od októbra 2004, keď začala v systéme VIR-<br />

TUA pracovať Súbežná Slovenská národná bibliografia<br />

(SSNB) Články a knižnice východoslovenského združenia<br />

ZVYKNI. Článkové bibliografické záznamy boli prvými<br />

záznamami v databáze Clas01 a poslúžili ako pilotné<br />

záznamy pri skúšobnej prevádzke databázy. Tomuto<br />

kroku predchádzali školenia, ktorých témou bol klient<br />

VIRTUA, formát MARC 21, katalogizácia článkov a OPAC.<br />

Garantom školení a udeľovania certifikátov bola SSNB<br />

Články.<br />

V súčasnosti participuje na tomto súbornom katalógu<br />

17 regionálnych a verejných knižníc, ale aj štátne vedecké<br />

knižnice, odborné a akademické knižnice, pokiaľ<br />

sa zaoberajú článkovou bibliografiou.<br />

Projektom KIS3G sa začalo v SNK a integrovaných<br />

knižniciach používanie formátu MARC 21 ako nového<br />

medzinárodného formátu na tvorbu a výmenu informačných<br />

údajov. Prechod na tento formát si vyžiadal<br />

konverziu veľkej národnej článkovej databázy a článkových<br />

databáz v systéme VIRTUA. Tak vznikol SK Články<br />

SR, ktorého majoritnou súčasťou je SSNB.<br />

K dňu 7. 11. 2011 SK obsahuje 1 472 386 záznamov.<br />

Z tohto množstva vyprodukovala SSNB Články 1 320 000<br />

bibliografických záznamov, čo predstavuje 89,65 %.<br />

Súborný katalóg Články SR pozostáva z troch základných<br />

komponentov – zo SSNB Články, z článkovej bibliografie<br />

vedeckých a akademických knižníc integrovaných<br />

* Slovenská národná knižnica, Martin<br />

e-mail: ludmila.rohonova@snk.sk<br />

do KIS VIRTUA a z článkovej bibliografie regionálnych<br />

a verejných knižníc integrovaných do KIS VIRTUA.<br />

3.1 SÚBEŽNÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA<br />

ČLÁNKY V SÚBORNOM KATALÓGU ČLÁNKY SR<br />

Súbežná Slovenská národná bibliografia tvorí spolu s retrospektívnou<br />

bibliografiou základné druhy národnej<br />

bibliografie a do roku 2010 patrila do kompetenčnej<br />

oblasti Národného bibliografického ústavu SNK v Martine,<br />

ktorý plnil funkciu národnej bibliografickej agentúry<br />

a sprístupňoval používateľom diela národnej bibliografie.<br />

Zodpovedal za výstavbu a koordináciu národného<br />

bibliografického systému Slovenskej republiky, ktorý<br />

funguje od roku 1981 ako Automatizovaný informačný<br />

systém Slovenskej národnej bibliografie (AIS SNB). Súbežná<br />

slovenská národná bibliografia sa organizačne<br />

členila na SSNB Knihy, série B – S a SSNB Články.<br />

SSNB Články je organickou súčasťou národnej bibliografie,<br />

je živým organizmom, ktorý reagoval na všetky<br />

koncepčné, obsahové a technologické zmeny, ktoré<br />

v minulosti formovali národnú bibliografiu, i na tie, ktorými<br />

prechádza v súčasnosti. Je súčasťou dejín národnej<br />

bibliografie, patrí k jej dnešku a rozmýšľa nad perspektívami<br />

svojej budúcej existencie v nej. Tak ako celá národná<br />

bibliografia aj ona sa usiluje „podať, odovzdať, doručiť<br />

správu o Slovensku a Slovákoch, to bolo od prvopočiatku,<br />

od zrodu slovenskej bibliografie jej prvotnou, kľúčovou<br />

funkciou.“ (Kovačka, 1990, s. 53) 1<br />

Do roku 1968 tvorila slovenská článková bibliografia<br />

súčasť Československého bibliografického katalógu. Po<br />

vzniku Československej federácie v roku 1969 začala kráčať<br />

vlastnou cestou. Do roku 1980 vychádzali jej súpisy<br />

vo forme tlačených mesačných zošitov. Od toho istého<br />

roku bola zverejňovaná paralelne v tlačenej a elektronickej<br />

forme. Do slovenských knižníc sa distribuovala<br />

aj na disketách. V roku 1997 pribudol ešte CD-ROM so<br />

štvrťročnou periodicitou. Vydávanie článkovej národnej<br />

bibliografie vo všetkých štyroch formách trvalo do<br />

roku 2004, a bolo opodstatnené – využívanie internetu<br />

slovenskými knižnicami nedosahovalo dnešnú úroveň,<br />

50 ........................................................................................... K N I Ž N I C A – R O Č . 1 2 , Č . 1 1 – 1 2 ( 2 0 1 1 )


ĽUDMILA ROHOŇOVÁ / SÚBORNÝ KATALÓG ČLÁNKY V SR…<br />

mnohé knižnice využívali iba mesačné zošity alebo CD-<br />

ROM SNB. Od roku 2004 je SSNB Články publikovaná iba<br />

v elektronickej forme a dostupná na portáli Slovenská<br />

knižnica SNK.<br />

3.1.1 Prevádzka a personálne zabezpečenie SSNB<br />

Články<br />

Oddelenie SSNB Články spracúvalo na princípe analytického<br />

rozpisu všetky periodiká – noviny, časopisy a zborníky<br />

a niektoré typy elektronických dokumentov, ktoré<br />

vychádzajú na území Slovenskej republiky a do systému<br />

súbežnej národnej bibliografie sa dostávajú na základe<br />

zákona o povinnom výtlačku. Spracúvali sa súbežne<br />

s ich vydaním, bezprostredne po ich vydaní.<br />

V Oddelení SSNB Články pracovalo v roku 2010 desať<br />

pracovníčok, z ktorých šesť malo vysokoškolské vzdelanie,<br />

ostatné pracovníčky mali stredoškolské knihovnícke<br />

vzdelanie. Analyticky spracovávané periodiká a zborníky<br />

boli rozdelené medzi excerptorov podľa vedných odborov.<br />

Za priaznivý sa považuje fakt, že väčšinu odborných<br />

a vedeckých článkov analyticky popisovali ľudia<br />

disponujúci vzdelaním v danom odbore, resp. v interdisciplinárnych<br />

odboroch. Bolo to tak v prípade filozofie,<br />

náboženstva, ekonómie, verejnej a štátnej správy, jazykovedy<br />

a literárnej vedy, práva, prírodných vied, poľnohospodárstva<br />

zoológie a botaniky, histórie a príbuzných<br />

vedných odborov. Stredoškolsky vzdelané pracovníčky<br />

spracovávali denníky a týždenníky so všeobecným zameraním,<br />

populárno-náučné časopisy, športové noviny<br />

a časopisy. Celú oblasť umenia a techniky excerpovali<br />

dve pracovníčky, ktoré mali s touto problematikou dvadsaťročné<br />

skúsenosti, čo sa odráža aj na kvalite tvorených<br />

bibliografických záznamov. Vysokoškolsky vzdelané<br />

pracovníčky disponovali jazykovými znalosťami z angličtiny,<br />

nemčiny a ruštiny. Každá excerptorka dokonale<br />

poznala obsahovú a typografickú štruktúru analyticky<br />

spracúvaných periodík, ich autorské zázemie i redakčné<br />

špecifiká.<br />

Oblasti informácií a špecifických vedných odborov,<br />

ktoré si vyžadujú adekvátnu vzdelanostnú úroveň alebo<br />

iné jazykové znalosti, ako malo Oddelenie SSNB Články<br />

k dispozícii, boli spracúvané na báze kooperácie s vedeckými<br />

a odbornými knižnicami, resp. s regionálnymi<br />

knižnicami na Slovensku bez ohľadu na to, či boli integrované<br />

v KIS3G.<br />

Bibliografické spracovanie prebiehalo v systémovom<br />

prostredí VIRTUA, v databáze Clas01/Produkčnej databáze,<br />

ktorá funguje na princípe súborného katalógu.<br />

Každá pracovníčka mala svojho klienta VIRTUA, pracovala<br />

v jeho katalogizačnom module online katalogizáciou.<br />

Klient VIRTUA umožňuje vytváranie šablón pre excerpciu<br />

článkov z rôznych druhov periodík, čo je veľmi<br />

efektívne, pretože z jedného periodika sa spracúval väčší<br />

počet článkov. Klient umožňuje takisto modifikáciu,<br />

kopírovanie bibliografických záznamov a ich ukladanie<br />

do databázy alebo lokálnych súborov. Pri tvorbe nového<br />

záznamu, ako aj pri akejkoľvek modifikácii záznamu<br />

možno využiť pri jednotlivých poliach pomocné inštrukcie<br />

– do systému integrované definície a pokyny pre<br />

zápis polí a podpolí formátu MARC 21 pre bibliografické<br />

údaje. Excerptor má k dispozícii funkciu preberania<br />

autorít a funkciu vytvárania autorít (návrhov autorít) vo<br />

formáte MARC 21 pre autoritatívne údaje. Integrovanou<br />

súčasťou klienta VIRTUA je MARC editor.<br />

V prípade článkovej bibliografie nemožno hovoriť<br />

o spracovateľskej linke identickej s bibliografiou kníh<br />

a iných typov dokumentov, ktorej základným princípom<br />

je tzv. nabaľovanie záznamu v jednotlivých oddeleniach<br />

linky na osi akvizícia – katalogizácia – bibliografia. Oddelenie<br />

SSNB Články denne fyzicky preberalo všetky<br />

noviny a časopisy z Odboru doplňovania a spracovania<br />

dokumentov a poverená pracovníčka ich distribuovala<br />

jednotlivým excerptorom. Bibliografické spracovanie<br />

prebiehalo de visu – s dokumentom v ruke, vytváral sa<br />

kompletný bibliografický záznam v dynamickom formáte<br />

MARC 21 pre bibliografické údaje. Po bibliografickom<br />

spracovaní sa noviny a časopisy vrátili späť do Odboru<br />

doplňovania a spracovania dokumentov.<br />

Súčasťou spracovateľskej linky monografií sa SSNB<br />

Články stávala iba pri analytickom rozpise nepravých<br />

periodík – zborníkov, aj to až na jej koncovom bode –<br />

v bibliografii. Knižná bibliografia priebežne odovzdávala<br />

článkovej bibliografii všetky typy zborníkov, ktoré oddelenie<br />

analyticky spracovalo a vrátilo do knižnej bibliografie.<br />

Začiatkom 90. rokov značne stúpol počet vydávaných<br />

periodík, čo výrazne rozšírilo excerpčnú základňu.<br />

V roku 2010 predstavoval počet excerpovaných periodík<br />

cca 600 titulov, z toho 395 titulov tvorili odborné a vedecké<br />

časopisy.<br />

Priemerný ročný prírastok dodaný Oddelením SSNB<br />

Články do SK Články SR predstavuje 40 000 bibliografických<br />

záznamov.<br />

3.1.2 Kooperačný systém SSNB Články<br />

Kooperácia SSNB Články s knižnicami SR má dlhoročné<br />

tradície. Bola budovaná, koncipovaná a metodicky<br />

usmerňovaná počas celej jej elektronickej éry. Je založená<br />

na odborovom i regionálnom princípe a zásade, že<br />

každý účastník kooperácie spracúva dohodnuté dokumenty<br />

v jeho odbore a ručí za kvalitu svojich bibliografických<br />

záznamov. Väčšina kooperujúcich knižníc bola<br />

integrovaná do systému VIRTUA. Bibliografické záznamy<br />

neintegrovaných kooperujúcich knižníc boli dodávané<br />

do SSNB v konvertovaných importoch. Po vzniku SK<br />

Články bola prehodnotená deľba práce a periodiká boli<br />

prerozdelené medzi SSNB a kooperujúce i integrované<br />

knižnice. Všetky knižnice vytvárali úplný bibliografický<br />

popis dokumentov/článkov.<br />

• Štátna vedecká knižnica v Košiciach (zatiaľ neintegrovaná<br />

do KIS3G, predpokladaná integrácia začiatkom<br />

roka 2012) zodpovedá za spracovanie odborných<br />

a vedeckých časopisov a zborníkov z odboru<br />

hutníctvo, metalurgia a baníctvo. Jej záznamy boli<br />

dodávané do SSNB v konvertovaných importoch.<br />

• Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (integrovaná<br />

so KIS3G) dodáva do SSNB Články bibliografické<br />

záznamy z odborov geografia, ekológia, speleológia,<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

K N I Ž N I C A – R O Č . 1 2 , Č . 1 1 – 1 2 ( 2 0 1 1 )............................................................................................<br />

51


ĽUDMILA ROHOŇOVÁ / SÚBORNÝ KATALÓG ČLÁNKY V SR…<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

urbanizmus a krajinná ekológia. Orientuje sa najmä<br />

na odborné a vedecké zborníky.<br />

• Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl<br />

generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom<br />

Mikuláši (integrovaná do KIS3G) dopĺňa do SSNB<br />

Články záznamy z dohodnutých periodík z odborov<br />

vojenstvo a vojenská technika.<br />

• Slovenská lekárska knižnica v Bratislave (neintegrovaná<br />

do KIS3G) zodpovedá za spracovanie všetkých<br />

periodík z odborov medicína a zdravotníctvo. Táto<br />

knižnica používa biomedicínsky tezaurus MeSH, ktorý<br />

SSNB akceptuje a je v jej databáze bezproblémovo<br />

prístupný. Do roku 2006 boli záznamy dodávané<br />

v konvertovaných importoch, v súčasnosti sú prístupné<br />

v databáze Slovenskej lekárskej knižnice cez link<br />

z portálu SNK.<br />

• Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave (integrovaná<br />

do KIS3G) analyticky rozpisuje 90 % periodík<br />

a zborníkov z odborov výchova a vzdelávanie, školstvo<br />

a pedagogika. Je vedeckou knižnicou s celoštátnou<br />

pôsobnosťou. Do roku 2005 budovala databázu<br />

anotovaných článkových záznamov a spolupracovala<br />

s SSNB Články, od roku 2005 je konvertovaná do systému<br />

VIRTUA a SK SR Články a garantuje celoplošné<br />

spracovanie periodík z odboru pedagogiky, výchovy<br />

a vzdelávania.<br />

Na kooperatívnej báze prebiehalo i spracovanie celoslovenských<br />

a regionálnych periodík národnostných menšín.<br />

Článková bibliografia národnostných menšín má tri<br />

roviny.<br />

Prvú reprezentujú bibliografické záznamy z celoslovenských<br />

novín a časopisov, ktoré majú univerzálny charakter.<br />

Druhú rovinu predstavuje slovenská regionálna článková<br />

bibliografia, ktorá zaznamenáva všetky aspekty<br />

života národnostných menšín v geograficky, kultúrne<br />

a historicky ohraničenom regióne.<br />

Treťou a veľmi významnou rovinou je bibliografia<br />

článkov zo všetkých novín, časopisov a zborníkov na Slovensku<br />

žijúcich národnostných menšín. Prvé dve roviny<br />

článkovej bibliografie národnostných menšín tvoria výpoveď<br />

o nich – národnostných menšinách, tretia rovina<br />

je výpoveďou o nás – národnostných menšinách. Suma<br />

všetkých troch rovín prináša v SSNB Články i v celom SK<br />

Články SR ucelený obraz o živote národnostných menšín<br />

v SR.<br />

Kooperatívnymi partnermi pri analytickom bibliografickom<br />

spracovaní celoslovenskej i regionálnej tlače<br />

národnostných menšín sú knižnice pôsobiace v regiónoch,<br />

kde národnostné menšiny žijú. Spolupráca s nimi<br />

sa osvedčila a má vysokú úroveň. Bibliografi disponujú<br />

nielen potrebnými jazykovým znalosťami, ale aj výbornými<br />

znalosťami problematiky. Knižnice pôsobia v dvojjazyčnom<br />

prostredí, v ktorom je koncentrácia konkrétnej<br />

národnostnej menšiny veľmi vysoká.<br />

• Maďarská národnostná menšina vydáva najväčšie<br />

množstvo periodík, ktoré spracúva úsek Bibliografica<br />

Hungarica Žitnoostrovnej knižnice v Dunajskej Strede.<br />

Knižnica nie je integrovaná do KIS3G, pre SSNB<br />

analyticky rozpisuje 14 maďarských periodík vychádzajúcich<br />

na území SR, pričom využíva prideleného<br />

klienta VIRTUA.<br />

• Články z ukrajinských a rusínskych novín, časopisov<br />

(9 titulov) a zborníkov spracúva pre SSNB Štátna vedecká<br />

knižnica v Prešove (integrovaná do KIS3G), ktorá<br />

sa dokumentáciou kultúry a literatúry týchto národnostných<br />

menšín programovo a koncepčne zaoberá.<br />

• Články z rómskych časopisov (2 tituly) spracúvala pracovníčka<br />

SSNB, príslušníčka tejto národnostnej menšiny.<br />

• Tlač nemeckej národnostnej menšiny (1 titul + zborníky<br />

a ročenky) sa excerpovala tiež na pracovisku<br />

SSNB.<br />

3.1.3 Metodická činnosť SSNB Články<br />

SSNB Články sa ako správca SK Články SR rozhodla pre<br />

cieľavedomú organizáciu všetkých činností súvisiacich<br />

s tvorbou článkovej národnej bibliografie a Súborného<br />

katalógu Články SR. Identifikovala úlohy a činnosti, analyzovala<br />

personálny potenciál doma i v integrovaných<br />

a kooperujúcich knižniciach a vytvorila harmonogram<br />

pravidelných školiacich podujatí.<br />

Na základe tejto analýzy a analýzy výsledkov prípravných<br />

školení sa získal prehľad nielen o rozsahu činností<br />

v integrovaných knižniciach, ale aj o prevádzkových<br />

a spracovateľských problémoch článkovej bibliografie<br />

týchto knižníc. Komplexný pohľad doplnila konverzia<br />

článkových bibliografických záznamov národnej bibliografie<br />

a integrovaných knižníc. Bolo dôležité uvedomiť<br />

si, že toto poznanie bude potrebné pretaviť do spôsobu<br />

komunikácie s knižnicami. Jej výsledkom musia byť<br />

transparentné vzťahy a vedomie, že v SK Články SR sa<br />

riešia úlohy a ciele, ktoré navzájom súvisia, a že ich realizácia<br />

si bude vyžadovať disciplínu, jasné pravidlá, ale<br />

i vzájomný rešpekt. Bolo nemysliteľné postaviť sa do<br />

úlohy diktátora a autoritatívne vyžadovať od integrovaných<br />

knižníc absolútne prispôsobenie sa. SSNB Články<br />

bola povinná zohľadniť špecifiká regionálnej bibliografie<br />

a poskytnúť knižniciam nástroj, ktorý by im uľahčil<br />

prácu a ujasnil pohľad na formát MARC 21, pravidlá<br />

AACR2 a ich aplikáciu v bibliografickej praxi. Tým bola<br />

Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou<br />

Pravidiel AACR<strong>2.</strong> Príručka používateľa : verzia V 1.1.<br />

(SNK, 2004). Stala sa predmetom školení, diskusií a dlhodobou<br />

témou komunikácie participantov SK Články<br />

SR. Tento rozsiahly metodický materiál sa pravidelne<br />

inovoval a dopĺňal na základe vznikajúcich spracovateľských<br />

problémov, nejasností a zmien, ktoré prirodzene<br />

vyplynuli z procesu implementácie formátu MARC 21,<br />

Pravidiel AACR2 a systému VIRTUA do článkovej bibliografie.<br />

V roku 2009 vyšla jeho 3. verzia. Každá verzia<br />

obsahovala prehľad polí a podpolí formátu MARC 21<br />

používaných v článkovej bibliografii, pokyny a predpis<br />

pre zápis jednotlivých údajov do polí a podpolí formátu<br />

52 ........................................................................................... K N I Ž N I C A – R O Č . 1 2 , Č . 1 1 – 1 2 ( 2 0 1 1 )


ĽUDMILA ROHOŇOVÁ / SÚBORNÝ KATALÓG ČLÁNKY V SR…<br />

MARC 21 s aplikáciou pravidiel AACR2 a veľké množstvo<br />

interpretácií a praktických príkladov. Súčasťou publikácií<br />

je 10 príloh (napr. abecedný zoznam viacvýznamových<br />

záhlaví, roly autorov, kódy jazykov a krajín, názvy federálnych<br />

štátov a formy kvalifikátorov používaných v doplnku,<br />

formálne deskriptory, kódy lokácií v systéme VIR-<br />

TUA, metodika tvorby korporatívneho hesla pre štátne/<br />

právne celky, orgány štátnej správy a samosprávy vo formáte<br />

MRC 21). Používateľ príručky mal teda metodické<br />

pokyny a všetky základné zdroje na jednom mieste, čo<br />

sa stretlo s kladnou odozvou nielen na domácej pôde,<br />

ale i v partnerských knižniciach.<br />

V tejto novovzniknutej situácii sa vychádzalo z dlhoročných<br />

skúseností Národného bibliografického ústavu,<br />

z koordinácie bibliografickej činnosti na Slovensku a z dlhoročnej<br />

spolupráce s vedeckými, akademickými i regionálnymi<br />

knižnicami v rámci projektov IKIS a CASLIN.<br />

Metodická spolupráca s knižnicami neintegrovanými<br />

do KIS3G pokračovala naďalej. Oddelenie SSNB Články<br />

metodicky usmerňovalo knižnice, ktoré pracujú ešte<br />

s výmenným formátom IKIS a formátom UNIMARC. Východiskovými<br />

materiálmi boli metodické príručky vytvorené<br />

oddelením SSNB pre obidva typy výmenných<br />

formátov. Metodická činnosť a priebežné analýzy súbežnej<br />

článkovej bibliografie sa pravidelne prezentovali<br />

na celoslovenských odborných bibliografických podujatiach<br />

(napr. Dni vedeckých knižníc, Dni regionálnej bibliografie,<br />

Bratislavské bibliografické dni a i.).<br />

Článková bibliografia sa podieľala na kvalitatívnych<br />

i organizačných zmenách národného bibliografického<br />

systému a prispela k flexibilite jeho práce s aktuálnymi<br />

informáciami tým, že na základe diagnostiky a identifikácie<br />

„neuralgických bodov“ navrhovala riešenia a participovala<br />

na nich.<br />

Filozofiou SSNB Články a SK Články SR bolo podieľať<br />

na vytvorení moderného obrazu národného bibliografického<br />

systému a prispieť k tomu, aby bol funkčný, flexibilný<br />

a najmä potrebný.<br />

3.1.4 Článková bibliografia regionálnych a verejných<br />

knižníc integrovaných do KIS VIRTUA<br />

V SK Články SR pracuje 17 regionálnych a verejných knižníc.<br />

Katalóg poskytol nový pohľad na symbiózu národnej<br />

a regionálnej bibliografie v praxi. Regionálna bibliografia<br />

v ňom tvorí obsahový protipól a zároveň doplnok<br />

SSNB.<br />

Národná bibliografia má univerzálny charakter, orientuje<br />

sa na celoslovenské periodiká a články celoslovenského<br />

charakteru. Regionálna článková bibliografia<br />

spracúva významnú časť regionálnej literatúry – regionálne<br />

periodiká a články, ktorých obsahom je ekonomický,<br />

politický a kultúrny život regiónu. Vzniká v priestore<br />

s ohraničenou geografickou, historickou a kultúrnou<br />

identitou. Čo je pre univerzálnu národnú bibliografiu<br />

zdanlivo iba lokálne a bezvýznamné, pre regionálnu<br />

článkovú bibliografiu má značnú informačnú hodnotu.<br />

Informácie o regiónoch sa síce vyskytujú aj v celoslovenskej<br />

tlači, ale zvyčajne len vtedy, keď presiahli regionálny<br />

rámec v súvislosti s významnými udalosťami, resp. osobnosťami.<br />

Regionálna článková bibliografia detailnejšie dopĺňa<br />

univerzálne informácie sprostredkované národnou<br />

bibliografiou. Národná článková bibliografia má univerzálny<br />

celoslovenský záber, v ktorom syntetizuje aj<br />

regionálnu problematiku s celonárodným významom.<br />

Regionálna bibliografia môže prekročiť hranice regiónu<br />

a stať sa významným pramenným dokumentom<br />

mnohých vedných odborov. Po obsahovej analýze regionálnych<br />

článkov má regionálny bibliograf možnosť<br />

zaradiť bibliografické záznamy takýchto článkov do národnej<br />

článkovej bibliografie. Región a štát sú späté –<br />

dianie v štáte sa prelína s dianím v regióne a naopak. SK<br />

Články SR sa tak stal miestom stretnutia regionálnych<br />

a univerzálnych aspektov slovenskej článkovej bibliografie<br />

a priestorom pre koordinované národné bibliografické<br />

služby.<br />

Regionálna a lokálna tlač prešla na Slovensku najmä<br />

po roku 1989 mnohými zmenami. Ovplyvnila ju zmena<br />

spoločensko-politického zriadenia, ekonomických pomerov<br />

a najmä niekoľkokrát sa meniace územnosprávne<br />

usporiadanie, ktoré bezprostredne vplýva aj na „rozkolísaný“<br />

a stále sa meniaci počet titulov periodickej tlače.<br />

Na základe konzultácií s integrovanými slovenskými regionálnymi<br />

knižnicami sa odhaduje počet ich súčasných<br />

regionálnych periodík na 480 – 500 titulov.<br />

Transformáciu regionálnej a lokálnej tlače sleduje vo<br />

svojich prácach Andrej Tušer, ktorý ju z hľadiska regionálnosti<br />

typologicky člení na nadregionálnu (periodiká<br />

vychádzajúce pre viac okresov), regionálnu (periodiká<br />

vychádzajúce pre okres, krajovú oblasť, kraj) a subregionálnu<br />

(periodiká vychádzajúce pre obec, mesto a okolie).<br />

Z hľadiska lokálnosti delí Tušer periodiká na lokálne (vychádzajú<br />

v mestách a obciach) a sublokálne (vychádzajú<br />

v mestských častiach, farnostiach, školách, podnikoch);<br />

(Tušer, 1997a). 2<br />

Články zo všetkých uvedených typov periodík<br />

(okrem inzertných) sú predmetom selekcie a bibliografického<br />

spracovania. Majú územný vzťah k regiónu<br />

– periodikum/miestna tlač sú vydávané a vytlačené<br />

na teritóriu regiónu. Vykazujú autorský vzťah<br />

k regiónu – regionálny autor (novinár, umelec, vedec,<br />

spisovateľ, športovec a pod.) pochádza z regiónu, narodil<br />

sa v regióne alebo v ňom pôsobí, resp. pôsobil,<br />

je v regióne známym a pre región významným. Obsahom<br />

článkov sú informácie o regióne (udalosti, dejiny,<br />

vlastiveda, prírodné pomery, osobnosti a pod.),<br />

majú k regiónu obsahový vzťah. Obsahové kritérium<br />

bez ohľadu na miesto vydania uplatňuje regionálna<br />

článková bibliografia pri výbere článkov z celoslovenských<br />

periodík.<br />

V SK Články SR majú najpočetnejšie zastúpenie (13)<br />

knižnice Košického a Prešovského samosprávneho kraja,<br />

ktoré spolupracovali v rámci Združenia východoslovenských<br />

knižníc ZVYKNI. Do systému VIRTUA vstúpili ako<br />

prvé a patria k regionálnym knižniciam s dlhoročnou<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

K N I Ž N I C A – R O Č . 1 2 , Č . 1 1 – 1 2 ( 2 0 1 1 )............................................................................................<br />

53


ĽUDMILA ROHOŇOVÁ / SÚBORNÝ KATALÓG ČLÁNKY V SR…<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

bibliografickou tradíciou. Zo Západoslovenského kraja<br />

boli do systému VIRTUA integrované 4 knižnice, stredné<br />

Slovensko nemá v súbornom katalógu ani jedného<br />

zástupcu.<br />

Integrácia knižníc sa uskutočnila na dvoch úrovniach.<br />

Článková bibliografia knižníc východného<br />

Slovenska bola integrovaná komplexne – vrátane<br />

konverzie regionálnych článkových databáz zo systému<br />

Libris/Biblis a jeho vnútorného formátu. Ostatné<br />

knižnice pracovali pred integráciou v systémoch<br />

Smartlib, Paris (CDS/ISIS), CDS/ISIS a Rapid Library<br />

a podieľajú sa na súbornom katalógu odo dňa integrácie<br />

do KIS3G, bez konverzie článkových databáz.<br />

Nekonvertované databázy sprístupňujú používateľom<br />

zo svojich knižničných portálov.<br />

Prevádzka a personálne zabezpečenie článkovej<br />

bibliografie v regionálnych knižniciach sa zásadne<br />

odlišujú od prevádzky v SNK v Martine, kde bola bibliografia<br />

primárnou pracovnou náplňou pracovníkov<br />

Oddelenia SSNB Články. Prieskum a osobné konzultácie<br />

s bibliografickými pracoviskami integrovaných<br />

knižníc v druhom polroku 2010 poskytli detailnejší<br />

pohľad na značne rozšírenú pracovnú náplň bibliografov.<br />

Článková bibliografia je súčasťou bibliografických<br />

oddelení, zaradených v organizačnej štruktúre<br />

regionálnych knižníc väčšinou do úsekov bibliograficko-informačnej<br />

činnosti a služieb, oddelení koordinácie<br />

odborných činností, oddelení špecializovaných<br />

knihovníckych činností, útvarov metodiky, koordinácie<br />

a bibliografie a pod.<br />

Na rozdiel od bibliografov v SNK regionálni bibliografi<br />

participujú takmer na všetkých činnostiach<br />

domovskej knižnice. Bibliografické pracoviská sú<br />

prepojené so službami a študovňami, bibliografi sa<br />

podieľajú na informačnej činnosti knižnice (rešerše,<br />

poskytovanie bibliograficko-faktografických informácií),<br />

vypomáhajú v službách a v študovniach, dokonca<br />

pri reprografických službách. V rámci monitoringu regionálnych<br />

periodík budujú výstrižkové albumy. Spolupracujú<br />

na budovaní a retrospektívnej katalogizácii<br />

regionálnych knižničných fondov. Okrem toho sa podieľajú<br />

na edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti<br />

knižnice, ktorej predmetom sú nielen tematické bibliografické<br />

súpisy, výberové a personálne bibliografie,<br />

ale aj vydávanie drobných tlačí – propagačných materiálov<br />

knižnice, bibliografických letákov a pozvánok.<br />

Zapájajú sa aj do prípravy a realizácie podujatí<br />

knižníc, a do organizovania informačnej výchovy pre<br />

žiakov základných a stredných škôl regiónu a rôznych<br />

súťaží, podporujúcich záujem verejnosti o knižnice<br />

a život regiónov.<br />

V regionálnej knižnici sa pohybuje bibliograf tam,<br />

kde ho knižnica a čitateľ potrebuje. V tejto súvislosti<br />

J. Amrichová hovorí: „Knižnica predstavuje jeden celistvý<br />

organizmus, ktorého cieľom je čitateľ, uspokojovanie čitateľských<br />

a informačných potrieb. Práca bibliografa má<br />

jednu nevýhodu. Nie je bezprostredne viazaná na čitateľa.<br />

Relatívne môže počkať, výpožičná činnosť nepočká. Čitateľ<br />

čaká.“ (Amrichová, 2000, s. 226) 3<br />

Zosumarizovaný výsledok prieskumu potvrdil, že v 17<br />

integrovaných knižniciach vytvára regionálnu článkovú<br />

bibliografiu 23,5 bibliografov, čo by znamenalo, že<br />

na 1 knižnicu pripadne priemerne 1,38 bibliografa. Pri<br />

hlbšom rozbore pracovného času bibliografov a počtu<br />

hodín strávených mimo excerpcie, zistíme, že sú knižnice,<br />

ktoré nemajú k dispozícii ani jedného celého bibliografa.<br />

Na otázku, koľko hodín denne sa bibliograf venuje<br />

rozpisu článkov, sme dostali takmer všade rovnakú odpoveď:<br />

úhrnne 1 – 1,5 pracovného dňa v týždni, (čo pokladajú<br />

bibliografi za časovú tieseň a stresujúci faktor).<br />

Na druhej strane priznali, že práca v službách a študovniach,<br />

poskytovanie bibliograficko-faktických informácií<br />

a rešerší pozitívne ovplyvňuje ich bibliografickú prácu,<br />

pretože získavajú predstavu o používateľských nárokoch<br />

a požiadavkách, preferovaných rešeršných témach<br />

i bibliografických problémoch súvisiacich s rešeršnou<br />

činnosťou.<br />

Po integrácii regionálnych a verejných knižníc do<br />

KIS3G sa musela riešiť delimitácia spracovania periodík<br />

medzi národnou a regionálnou bibliografiou.<br />

Základný problém spočíval v tom, že regionálne<br />

pracoviská analyticky rozpisovali články aj z celoslovenských<br />

novín a časopisov, pričom sa riadili obsahovým<br />

kritériom výberu. Ako regionálny klasifikovali<br />

každý článok, ktorý sa obsahovo vzťahoval ku konkrétnemu<br />

regiónu, bez ohľadu na miesto vydania.<br />

V prostredí ich lokálnych článkových databáz to bolo<br />

správne a nevyhnutné. Po konverzii týchto databáz<br />

do SK Články SR však nastal prienik bibliografických<br />

záznamov regionálnych knižníc a záznamov SSNB<br />

Články, čo sa prejavilo početnými duplicitami, ba až<br />

multiplicitami. Príčinou bol výber toho istého článku<br />

z celoslovenského periodika viacerými regionálnymi<br />

knižnicami v jednom územnosprávnom celku.<br />

Po odskúšaní viacerých modelov deľby práce sa dospelo<br />

k rozhodnutiu, že celoslovenské periodiká zostanú<br />

v kompetencii SSNB Články a jej kooperantov. Odborné<br />

a vedecké periodiká sú rozpisované kompletne, regionálne<br />

knižnice sa nepotrebujú k nim vracať. Z periodík<br />

novinového typu (denníkov, týždenníkov), časopisov<br />

s kultúrno-spoločenským a politicko-spoločenským zameraním<br />

selektovala národná bibliografia články s celoslovenskou<br />

tematikou. Regionálne knižnice vyberú<br />

a spracujú články o „svojom regióne“. Pred vytvorením<br />

bibliografického záznamu skontrolujú, či sa záznam<br />

v SK Články SR už nenachádza. Kontrolu treba akceptovať,<br />

v opačnom prípade sa problém multiplicít v rámci<br />

jedného územnosprávneho celku nevyrieši a myšlienka<br />

o jedinom bibliografickom zázname sa nenaplní.<br />

54 ........................................................................................... K N I Ž N I C A – R O Č . 1 2 , Č . 1 1 – 1 2 ( 2 0 1 1 )


ĽUDMILA ROHOŇOVÁ / SÚBORNÝ KATALÓG ČLÁNKY V SR…<br />

Tabuľka 1 Prehľad regionálnych a verejných knižníc participujúcich na SK Články SR, ich pracovísk a excerpovaných regionálnych<br />

periodík (rok 2010)<br />

Názov knižnice<br />

Pracovisko<br />

Počet<br />

pracovníkov<br />

Počet<br />

titulov<br />

Galantská knižnica v Galante Oddelenie bibliografie a informatiky 2 10<br />

Gemerská knižnica P. Dobšinského<br />

v Rožňave<br />

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad<br />

Topľou<br />

Úsek bibliografie a regionálnej literatúry 1 9<br />

Oddelenie bibliografie a regionálnej<br />

literatúry<br />

1 41<br />

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Útvar knižničných fondov 1 33<br />

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove Regionálne bibliografické oddelenie 2 17<br />

Knižnica pre mládež mesta Košice<br />

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni<br />

Oddelenie koordinácie odborných<br />

činností<br />

Oddelenie špeciálnych knihovníckych<br />

činností<br />

1 5<br />

1 3<br />

Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove Úsek knižnično-informačných služieb 1 5<br />

Podduklianska knižnica vo Svidníku<br />

Podtatranská knižnica v Poprade<br />

Oddelenie bibliograficko-informačných<br />

služieb, regionálnej literatúra a automatizácie<br />

Úsek bibliograficko-informačnej<br />

činnosti, regionálneho výskumu<br />

a vydavateľstvo<br />

2 7<br />

1,5 37<br />

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi Náučné oddelenie 1 18<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

Tribečská knižnica v Topoľčanoch Bibliografický úsek 1 9<br />

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach<br />

Odbor bibliografie a metodiky.<br />

Bibliografické oddelenie<br />

2 37<br />

Vihorlatská knižnica v Humennom Bibliografické oddelenie 2 8<br />

Záhorská knižnica v Senici Bibliograficko-regionálne oddelenie 2 21<br />

Zemplínska knižnica v Trebišove<br />

Zemplínska knižnica G. Zvonického<br />

v Michalovciach<br />

Útvar knižnično-informačných služieb.<br />

Bibliografický úsek<br />

Útvar metodiky, koordinácie a automatizácie.<br />

Bibliografické oddelenie<br />

2 4<br />

1 9<br />

Spolu 23,5 273<br />

POZNÁMKY<br />

1<br />

KOVAČKA, M. Bibliografická práca Matice slovenskej. 1990.<br />

2<br />

TUŠER, A. Regionálna tlač v nových podmienkach. 1997a.<br />

3<br />

AMRICHOVÁ, J. Miesto bibliografických pracovísk v činnosti okresných<br />

knižníc. 2000.<br />

LITERATÚRA<br />

AMRICHOVÁ, J. 2000. Miesto bibliografických pracovísk v činnosti<br />

okresných knižníc. In Bibliografický zborník 1996 – 1997. Martin :<br />

Matica slovenská, 2000, s. 225 – 227.<br />

KOVAČKA, M. 1990. Bibliografická práca Matice slovenskej. In Biografické<br />

štúdie 16. Martin : Matica slovenská, 1990, s. 53 – 60.<br />

TUŠER, A. 1997a. Regionálna tlač v nových podmienkach. In Otázky<br />

žurnalistiky. ISSN 0322-7049, 1997, roč. 40, č. 3, s. 197 – 20<strong>2.</strong><br />

K N I Ž N I C A – R O Č . 1 2 , Č . 1 1 – 1 2 ( 2 0 1 1 )............................................................................................<br />

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!