13.07.2014 Views

Katalóg - Slovenská národná knižnica

Katalóg - Slovenská národná knižnica

Katalóg - Slovenská národná knižnica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MEMORANDUM<br />

NÁRODA SLOVENSKÉHO<br />

V DEJINNOM KULTÚRNOPOLITICKOM KONTEXTE<br />

Memorandový náramok, pohár a prsteň podľa návrhu J. B. Klemensa


Apológie, petičné hnutie, politické noviny (30.–40. roky 19. storočia)<br />

Maďarizácia a slovenské národné obrany<br />

Počas druhej polovice 18. storočia a najmä po<br />

r. 1790 sa Uhorsko stalo dejiskom silnejúcej asimilačnej<br />

národnostnej politiky praktizovanej maďarskou<br />

a pomaďarčenou šľachtou, ktorá sa v období<br />

zvýšených nacionalistických tendencií v súvislosti<br />

s maďarským národným obrodením snažila<br />

na báze maďarizmu, predovšetkým rečového,<br />

postupne asimilovať všetky nemaďarské národy<br />

v uhorskej časti habsburskej monarchie. V Uhorsku<br />

jedine maďarčina mala byť diplomatickým<br />

a štátnym, teda úradným, neskôr aj školským<br />

a cirkevným jazykom, jediného tzv. politického<br />

uhorského národa, pričom maďarská strana zámerne<br />

stotožnila pojmy uhorský a maďarský,<br />

Uhor a Maďar. Tieto asimilačné kroky sa uskutočňovali<br />

prostredníctvom zákonov prijatých na<br />

uhorskom sneme, ale neraz aj mimo ich rámec,<br />

preto historik Daniel Rapant označil tento proces<br />

výstižným termínom ilegálna maďarizácia.<br />

Dôležitým faktorom v počiatočnej podobe reakcie<br />

na túto zvýšenú maďarizáciu bol zrod modernej<br />

politickej koncepcie a programu slovenského<br />

národného hnutia v 30. a 40. rokoch 19.<br />

storočia. Toto smerovanie sa sprvu prejavilo predovšetkým<br />

explozívnym nástupom politickej literatúry<br />

apologeticko-konzultatívneho charakteru,<br />

ktorá odmietala silnejúci národnostný útlak<br />

a maďarizáciu Uhorska a špecifikovala národnú<br />

identitu Slovákov.<br />

Daniel Rapant (1897-1988), najvýznamnejší<br />

slovenský historik<br />

20. storočia a odborník na problematiku<br />

národného obrodenia,<br />

autor základných diel „K počiatkom<br />

maďarizácie 1-2“ (1937-<br />

–1941), „Slovenské povstanie<br />

1848–49, 1-5“ (1937-1972), „Slovenský<br />

prestolný prosbopis z roku<br />

1842“, „Viedenské memorandum<br />

slovenské z roku 1861“ (obe<br />

1943), „Ilegálna maďarizácia<br />

1790-1840“ (1947), „Tatrín“<br />

(1950) a iných


Apológie v období klasicizmu<br />

-Všetky slovenské národné apológie, nadväzujúce<br />

na vystúpenie Jána Baltazára Magina, označili<br />

Slovákov za slovenský alebo československý<br />

národ, resp. kmeň, s vlastným jazykom, kultúrnymi<br />

tradíciami a etnickým územím, prezentovali<br />

myšlienku národnej rovnoprávnosti, podrobili kritike<br />

veľkomaďarskú ideu jednotného maďarského<br />

politického národa v Uhorsku a z nej prameniacu<br />

reálnu maďarizáciu, opísali začiatky i historický<br />

vývoj a aktuálny stav jej praktickej legálnej i ilegálnej<br />

realizácie. Národné obrany predstavovali<br />

komplex etnografických, historických, kultúrnych,<br />

lingvistických, politologických, právnych a štatistických<br />

argumentov, ktorými ich autori informovali<br />

verejnosť v habsburskej monarchii i v celej Európe<br />

o slovenskej otázke v Uhorsku. Medzi popredných<br />

tvorcov apologetickej literatúry v období<br />

klasicizmu patrili čelní predstavitelia slovenského<br />

národného obrodenia, literatúry, vedy<br />

a kultúry československej orientácie Ján Kollár, Ján<br />

Čaplovič, Samuel Hojč, Ján Chalupka, Ján Pavel<br />

Tomášek a iní. Z týchto osobností treba predovšetkým<br />

vyzdvihnúť Jána Kollára nielen ako autora<br />

národných obrán, ale aj ako vrcholného klasicistického<br />

básnika a všeobecne akceptovaného<br />

ideológa slovanskej vzájomnosti, hoci bol zástancom<br />

československej kmeňovitosti a jednoty.<br />

Ján Čaplovič (1780-1847), advokát, osvietenský<br />

vzdelanec, etnograf, publicista, autor apologetickej<br />

literatúry, účastník slovenského<br />

národného hnutia a spoluorganizátor „Slovenského<br />

prestolného prosbopisu“, r. 1842 člen<br />

delegácie, ktorá ho pod vedením Pavla Jozeffyho<br />

odovzdala predstaviteľom viedenskej<br />

vlády


Apológie v období romantizmu<br />

Na prelome 30. a 40. rokov 19. storočia sa k programu<br />

tvorby apologetických prác prihlásila aj<br />

romantická generácia štúrovcov, ktorá však už<br />

jednoznačne obhajovala tézu o samostatnom<br />

slovenskom národe a slovenčine, patriacich ako<br />

svojbytný národný a rečový celok do veľkej rodiny<br />

slovanských národov. V tomto duchu apológie<br />

koncipovali v predvečer i počas meruôsmej revolúcie<br />

najvýznamnejší muži zo štúrovského tábora<br />

na čele so samotným Ľudovítom Štúrom (prezentoval<br />

sa obranami „Ponosy a žaloby Slovákov na<br />

protiprávne zásahy Maďarov“, 1843; „Devätnáste<br />

storočie a maďarstvo“, 1845), ďalej jeho blízki<br />

spolupracovníci August Horislav Škultéty, Jozef<br />

Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a Benjamín<br />

Pravoslav Červenák. Všetky štúrovské apológie<br />

spresňovali interpretovanie Slovákov ako<br />

samobytného národného spoločenstva a vedecky<br />

spresňovali tézu o jeho samostatnosti. Z viacerých<br />

apologetických prác zvlášť zaujalo Červenákovo<br />

„Zrkadlo Slovenska“, ktoré vydal r. 1844<br />

Hurban, lebo publicisticky moderne aktualizovalo<br />

a popularizovalo závery z vedeckých diel<br />

Samuela Timona, Juraja Papánka, Juraja Fándlyho<br />

a Pavla Jozefa Šafárika o historickej opodstatnenosti<br />

a kontinuite existencie slovenského národa.<br />

Postupne sa od apologetických spisov prechádzalo<br />

k vyššej forme politických zápasov, petičným<br />

akciám a novinám.<br />

Ľudovít Štúr (1815-1856), vedúca osobnosť slovenského<br />

národného hnutia, podľa litografie srbského<br />

maliara a fotografa Anastasa Jovanovića (1817–<br />

–1899), osobného fotografa srbskej kniežacej<br />

rodiny Obrenovićovcov, z r. 1848


„Slovenský prestolný prosbopis“ z r. 1842, štúrovské „Slovenské národné noviny“ (1845-1848)<br />

Vyše 200 vedúcich predstaviteľov slovenských<br />

evanjelikov odmietlo snahy o unifikovanie ich slovenskej<br />

evanjelickej cirkvi s maďarskými kalvínmi<br />

do jednotnej protestantskej únie v Uhorsku, ktorú<br />

s programom maďarizácie presadzovali najmä<br />

Karol Zay a Lajos Kossuth. Ešte r. 1841 vypracovali<br />

Ján Kollár a Ľudovít Štúr koncept petície, ktorá<br />

vošla do dejín pod názvom „Slovenský prestolný<br />

prosbopis“. R. 1842 slovenská delegácia, vedená<br />

Pavlom Jozeffym a zastupujúca 800 000 slovenských<br />

evanjelikov, „Prosbopis“ odovzdala na cisárskom<br />

dvore vo Viedni, pričom v ňom informovala<br />

o maďarizácii v cirkevnom živote na Slovensku.<br />

Národné aktivity štúrovcov nespočívali však len<br />

na báze cirkvi, ale zahrňovali aj celý komplex kultúrnych,<br />

školských, jazykových a postupne i politických<br />

otázok. Za týmto účelom začal Štúr od<br />

1.8.1845 v Bratislave vydávať „Slovenské národné<br />

noviny“ ako tlačový orgán a politickú tribúnu národného<br />

hnutia. Tak sa aj v slovenských reláciách<br />

dostali výraznejšie na program dňa názory spojené<br />

s nevyhnutným reformovaním feudálnej spoločnosti,<br />

demokratizáciou verejného života, zlepšením<br />

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych<br />

pomerov. Touto aktuálnou problematikou sa zaoberal<br />

aj uhorský snem, ktorý zasadal od novembra<br />

1847 v Bratislave, kde vyvrcholila Štúrova<br />

politická činnosť.<br />

Pavol Jozeffy (1775-1848), evanjelický kňaz, cirkevný<br />

hodnostár a národný dejateľ, morálna autorita štúrovskej<br />

generácie, vedúci deputácie, ktorá 4. a 5. 6.<br />

1842 predložila „Slovenský prestolný prosbopis“ na<br />

panovníckom dvore vo Viedni („Podobizeň ev. a. v.<br />

biskupa Pavla Jozeffyho“, olejomaľba Jozefa Božetecha<br />

Klemensa z r. 1844)


Formovanie moderného politického programu r. 1848/49<br />

V marci 1848 európska revolučná vlna zasiahla<br />

aj Uhorsko a Slovensko, kde Ľudovít Štúr nabádal<br />

k organizovaniu táborov ľudu v spojení s petičným<br />

regionálnym hnutím a na ich základe sa<br />

mal skoncipovať celonárodný politický program.<br />

Prvý kultúrnopolitický rekurz sformulovali 27.<br />

a 28. 3. 1848 Michal Miloslav Hodža, Štefan<br />

Marko Daxner a Ján Francisci v Liptovskom Mikuláši,<br />

pričom tento dokument nazývame „Liptovské<br />

žiadosti“. Potom nasledovali ďalšie zhromaždenia<br />

a petície (žiadosti) v Brezne, Ľubietovej,<br />

Martine, Oravskej Porube, Rimavskej Sobote, Župčanoch<br />

a inde, keď jeden z najdôležitejších mítingov<br />

sa uskutočnil pod patronátom Jozefa Miloslava<br />

Hurbana (autora revolučnej proklamácie<br />

„Liptovské žiadosti“ a „Nitrianske žiadosti“<br />

„Bratia, Slováci!“) 28.4.1848 v Brezovej pod Bradlom,<br />

kde boli prijaté „Žiadosti slovenského národa<br />

stolice Nitrianskej“, skrátene známe ako „Nitrianske<br />

žiadosti“. Ich desať bodov popri národno-kultúrnych<br />

zahrňovalo i návrhy na riešenie pálčivých<br />

sociálnych otázok. Dôrazne sa vyslovili aj za prepustenie<br />

štúrovského básnika Janka Kráľa a jeho<br />

druha Jána Rotaridesa, ktorí vystupovali s revolučnými<br />

heslami medzi Slovákmi v Honte, kde ich<br />

maďarské orgány zaistili a od 30.3.1848 väznili<br />

v Šahách. Na Slovensku nastala elektrizujúca revolučná<br />

situácia, preto uhorské ministerstvo (maďarská<br />

vláda) tu zamýšľalo vyhlásiť stanné právo<br />

a vydať zatykače na vedúcich predstaviteľov slovenského<br />

národného hnutia.<br />

Michal Miloslav Hodža, evanjelický farár v Liptovskom<br />

Mikuláši, kde od r. 1844 predsedal štúrovskému<br />

spolku Tatrín, r. 1848 boli na jeho fare 27.<br />

a 28.3. koncipované regionálne „Liptovské žiadosti“<br />

a 10. a 11.5. celonárodné „Mikulášske žiadosti“,<br />

resp. „Žiadosti slovenského národa“


„Mikulášske žiadosti“ – „Žiadosti slovenského národa“<br />

Regionálne požiadavky koncipované a manifestačne<br />

deklarované na zhromaždeniach ľudu zhutnila<br />

štúrovská generácia do prvého moderného<br />

štátoprávneho dokumentu Slovákov – „Žiadostí<br />

slovenského národa“, resp. „Mikulášskych žiadostí“.<br />

Ich štrnásť bodov schválilo dvadsaťosem<br />

popredných slovenských národovcov na čele<br />

s Hurbanom a Štúrom u Hodžu v Liptovskom<br />

Mikuláši 10.5.1848 a slávnostne ich vyhlásili<br />

11.5.1848 na tábore ľudu v Ondrašovej. Tento historický<br />

dokument prvoradého významu, okrem<br />

zabezpečenia rečových, školských a kultúrnych<br />

potrieb slovenského národa, požadoval z politického<br />

hľadiska zriadenie slovenského snemu,<br />

vlády a súdnictva, a to presne na hranicami vymedzenom<br />

území Slovenska. Týmto počinom dali<br />

štúrovci slovenskej politike autonomistický impulz<br />

a maďarskej strane seriózny návrh na prebudovanie<br />

mnohonárodnostného Uhorska na<br />

federatívny štát. „Mikulášske žiadosti“ znamenali<br />

obrovský význam pre sebauvedomenie sa Slovákov,<br />

deklarovali ich požiadavku na samostatný<br />

život, s právom na politickú nezávislosť, národnú<br />

identitu a územnú integritu. Na tieto demokratické<br />

a národno-emancipačné slovenské úsilia<br />

uhorské ministerstvo (maďarská vláda) však neadekvátne<br />

reagovalo stanným právom, vydávaním<br />

zatykačov na slovenských národovcov a ich<br />

väznením, ako aj zákazom vydávania štúrovských<br />

„Slovenských národných novín“.<br />

Ľudovít Štúr, hlavný osnovateľ „Žiadostí slovenského<br />

národa“, resp. „Mikulášskych žiadostí“,<br />

prijatých a proklamovaných 10. a 11. 5.<br />

1848 v Liptovskom Mikuláši; dielo českého<br />

kresliara a litografa Františka Kolářa (1825–<br />

–1894) asi z memorandového r. 1861, podľa<br />

Hurbana verne odrážalo podobizeň jeho<br />

nebohého najbližšieho druha


„Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských“<br />

Pred rozpútaným maďarským terorom slovenská<br />

kultúrnopolitická reprezentácia za dramatických<br />

okolností emigrovala z Uhorska do Prahy, kde sa<br />

aktívne zapájala do organizačných príprav v súvislosti<br />

s blížiacim sa Slovanským zjazdom. Jeho<br />

rokovania sa začali 2.6.1848 za účasti tristo štyridsiatich<br />

delegátov, pozorovateľov a hostí, ktorí pracovali<br />

v troch sekciách, medzi nimi i v českomoravsko-sliezsko-slovenskej.<br />

Hlavné uznesenia<br />

zjazdu sa mali týkať vytvorenia perspektívy únie<br />

slovanských národov v habsburskej monarchii<br />

a jej prebudovania na spolkový federatívny štát.<br />

Slovenská delegácia nastolila ako základnú otázku<br />

riešenie národnostného útlaku a v týchto intenciách<br />

Hurban 7.6.1848 predložil zjazdu dokument<br />

„Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských“,<br />

ktorý v podstate vychádzal z „Mikulášskych žiadostí“,<br />

pričom bol zahrnutý do zjazdových materiálov<br />

určených panovníkovi. Zjazd prerušilo<br />

12.6.1848 vypuknutie pražského povstania, ktoré<br />

bolo potlačené cisárskym vojskom už 17.6.1848.<br />

Pretože v povstaleckých radoch sa angažovali aj<br />

slovenskí národovci, opustili Prahu a odišli na slovanský<br />

juh, kde u nich na základe dovtedajšieho<br />

politického vývoja dozrelo presvedčenie, že dohoda<br />

s maďarskou stranou nebude možná a Slováci<br />

si svoje práva musia vybojovať iba so zbraňou<br />

v ruke. Tak sa po stroskotaní politických riešení<br />

začala príprava na ozbrojené Slovenské povstanie<br />

„Podobizeň Jána Francisciho ako<br />

dobrovoľníckeho kapitána“, olejomaľba<br />

Petra Michala Bohúňa<br />

z r. 1849/50


Marcový „Prosbopis slovenského národa“<br />

Mladý cisár František Jozef I. proklamoval 4. 3.<br />

1849 novú oktrojovanú ústavu, ktorá garantovala<br />

zákonnými článkami národnú rovnoprávnosť<br />

v habsburskej monarchii. Už 10.3.1849 sa členovia<br />

Slovenskej národnej rady a ďalší národovci<br />

stretli na ľudovom zhromaždení v Martine ako<br />

hlavnej základni slovenských dobrovoľníckych<br />

jednotiek severného smeru počas ich druhej, resp.<br />

zimnej výpravy, keď oslobodili temer celú severnú<br />

časť Slovenska, aby tu spísali politickú petíciu<br />

a predostreli ju prostredníctvom osobitnej delegácie<br />

panovníkovi v Olomouci. Marcový „Prosbopis“,<br />

aktuálne prispôsobený oktrojovanej ústave, obsahoval<br />

požiadavku zriadenia Veľkokniežatstva slovenského<br />

v podobe nezávislej krajiny, ktorá by sa<br />

tak vymanila z rámca Uhorska a podliehala by<br />

priamo Viedni, pričom cisár mal získať titul veľkokniežaťa<br />

slovenského. Na čelo slovenského dvadsaťosemčlenného<br />

vyslanectva sa postavili Jozef<br />

Kozáček, Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban,<br />

ktorí predstúpili pred cisára na olomouckej audiencii<br />

20.3.1848. Napriek podpore zo strany<br />

českých kruhov Viedeň tento „Prosbopis“ neakceptovala,<br />

podobne ako po porážke maďarskej<br />

revolúcie na jeseň r. 1849 neprijala ani ďalšie početné<br />

petície so slovenskými požiadavkami. V tom<br />

čase kultúrnopolitický život umŕtvil nástup bachovského<br />

neoabsolutizmu s následným decéniom<br />

centralistickej diktatúry znamenajúcej obdobie<br />

„suchoty a nemoty“.<br />

Dagerotypia s vyobrazením časti slovenskej delegácie, ktorá odovzdala „Prosbopis“ panovníkovi 20.3.1849 na audiencii v Olomouci.<br />

Stojaci zľava: Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Gabriel Lichard, Michal Miloslav Hodža, Ľudovít Štúr (jeho jediná<br />

autentická fotografia), Jozef Miloslav Hurban, Daniel Jaroslav Bórik; sediaci zľava: Michal Rárus, Juraj Holček, Andrej<br />

Ľudovít Radlinský, Karol Kuzmány


„Memorandum národa slovenského“ r. 1861<br />

Pád bachovského neoabsolutizmu, „Októbrový diplom“, „Februárový patent“<br />

Po vojenských porážkach rakúskej armády v Taliansku<br />

sa r. 1859 ocitla habsburská monarchia aj<br />

v hlbokej vnútropolitickej kríze, ktorú František<br />

Jozef I. musel riešiť zrušením neoabsolutistického<br />

systému vládnutia, s prísľubom ústavných demokratických<br />

zmien. V tejto súvislosti 22. 10. 1860<br />

vydal „Októbrový (Neodvolateľný) diplom“, ktorý<br />

síce deklaroval rovnosť občanov pred zákonom,<br />

ale nezaručoval národnú rovnoprávnosť, pričom<br />

zo štátoprávneho hľadiska boli uznané iba tzv.<br />

historické práva jednotlivých korunných krajín<br />

habsburskej monarchie, i keď Viedeň v nich mohla<br />

naďalej zasahovať a rozhodovať o mnohých<br />

otázkach. S týmto ústavným dokumentom nebola<br />

spokojná maďarská politika, požadujúca úplnú<br />

autonómiu Uhorska, odmietli ho i Slováci, lebo tí<br />

nepatrili k tzv. „historickým národom“ a ich predstavitelia<br />

sa obávali reštaurovania starých predrevolučných<br />

uhorských pomerov s novou vlnou<br />

národnostného útlaku. „Februárový patent“, vydaný<br />

26. 2. 1861, dopĺňal a uvádzal do života ustanovenia<br />

„Októbrového diplomu“, pričom akceptoval<br />

princíp obmedzenej samosprávy historických<br />

krajín. Ústavné zmeny na jar r. 1861 síce<br />

podnietili aktivizáciu politického života, no maďarské<br />

kruhy považovali daný stav iba za pokračovanie<br />

viedenského centralizmu, Slováci im vytýkali<br />

fakt, že negarantovali národné práva. Túto nespokojnosť<br />

riešila Viedeň po svojom, vyhlásila absolutistické<br />

provizórium.<br />

Ján Kollár, r. 1849-1852 profesor slovanských<br />

starožitností na univerzite vo Viedni, vodca<br />

skupiny staroslovákov a zástanca „staroslovenčiny“<br />

(češtiny), súčasne od r. 1849 hlavný vládny<br />

dôverník pre slovenské veci, r. 1850 vyznamenaný<br />

rytierskym krížom Radu Františka Jozefa I.,<br />

kým Štúra, Hurbana a Hodžu dala Viedeň v tom<br />

čase pod policajný dozor


Hurbanovo „Memorandum“, Daxnerov „Hlas zo Slovenska“, „Pešťbudínske vedomosti“ (1861-1870)<br />

Ako prvý na ústavné zmeny v habsburskej monarchii<br />

zareagoval Jozef Miloslav Hurban, ktorý už<br />

na začiatku februára 1861 predložil Viedni vlastné<br />

„Memorandum“. Žiadal v ňom štátoprávne<br />

vyčlenenie Slovenska z rámca historického Uhorska<br />

ako osobitnej administratívno-správnej jednotky<br />

habsburskej monarchie. Tento elaborát,<br />

obsahujúci popri politických aj rečové, školské<br />

a kultúrne požiadavky, bol pokračovaním demokratickej<br />

línie štúrovskej revolučnej politiky založenej<br />

na autonomisticko-federalistickom princípe.<br />

Pretože Hurbanova akcia mala iba súkromný<br />

charakter, viedenské orgány sa jeho „Memorandom“<br />

ani nezaoberali. Oveľa širšiu publicitu na<br />

jar r. 1861 si získal spis Štefana Marka Daxnera<br />

„Hlas zo Slovenska“, v ktorom odmietol pokračovanie<br />

procesu pomaďarčovania slovenského národa<br />

a prorocky varoval, že ak Pešť nezačne rešpektovať<br />

národné práva Slovákov a ďalších národností,<br />

samé Uhorsko nemá budúcnosť a zanikne.<br />

V tomto období 19.3.1861 začali z iniciatívy a za<br />

redakcie Jána Francisciho vychádzať v Budíne<br />

„Pešťbudínske vedomosti“ ako ústredný tlačový<br />

orgán slovenského národného hnutia, hlásiace sa<br />

k odkazu štúrovských „Slovenských národných<br />

novín“. „Pešťbudínske vedomosti“ podrobne sledovali<br />

a komentovali rumunské a srbské memorandové<br />

akcie, napokon 17.5.1861 publikovali<br />

Daxnerov koncept „Memoranda národa slovenského“<br />

s pozvánkou na celonárodné zhromaždenie<br />

do Martina.<br />

Jozef Miloslav Hurban, autor „Memoranda“,<br />

ktoré 9.2.1861 odovzdal viedenskej vláde, na fotografii<br />

Pavla Socháňa


Slovenské národné zhromaždenie 6. a 7.6.1861 v Martine, Stály národný výbor<br />

Dňa 6.6.1861 sa na národnom zhromaždení<br />

v Martine zišla politická reprezentácia a zástupcovia<br />

slovenského národa, ktorí dostali mandát<br />

vo forme splnomocnení od regiónov, mestečiek<br />

a obcí na Slovensku, spolu okolo šesťtisíc účastníkov<br />

akoby v úlohe slovenského snemu. Zhromaždeniu<br />

predsedal Francisci a koncept „Memoranda<br />

národa slovenského“ predniesol Daxner.<br />

Ten memorandové články a ustanovenia vysvetlil<br />

a s jeho návrhom sa po neraz búrlivých diskusiách<br />

stotožnila drvivá väčšina prítomných, mimo<br />

skupiny formujúcej sa okolo Jána Palárika, ktorá<br />

sa vyslovila proti základnej požiadavke vymedzenia<br />

slovenského Okolia v Uhorsku. Počas ďalšieho<br />

rokovania však črtajúca sa opozícia (neskôr nazývaná<br />

Nová škola slovenská) ostala v menšine<br />

a presadila sa línia dôsledných zástancov (Stará<br />

škola slovenská) Daxnerovho „Memoranda“. Zároveň<br />

sa na národnom zhromaždení 6. a 7.6.1861<br />

v Martine dohodlo, že „Memorandum“ bude predložené<br />

uhorskému snemu v Pešti, pričom touto<br />

úlohou sa poverí Stály národný výbor, ktorý má<br />

podniknúť kroky aj s ohľadom na prípravy na založenie<br />

Matice slovenskej. Míting sa skončil zvolením<br />

dvadsaťtričlenného Stáleho národného výboru<br />

pod predsedníctvom Jána Francisciho, kde<br />

prijali pozvanie Štefan Marko Daxner, Jozef Miloslav<br />

Hurban, Michal Mudroň, Pavol Mudroň, Ján<br />

Palárik, Viliam Pauliny-Tóth, Štefan Závodník<br />

a ďalšie osobnosti.<br />

„Účastníci memorandového zhromaždenia 6. a 7.6.1861 v Martine“, litografia z r. 1861


„Memorandum národa slovenského“<br />

Medzi dôležité štátoprávne dokumenty slovenskej<br />

politiky 19. storočia sa zaradilo „Memorandum<br />

národa slovenského“ z r. 1861, v ktorom sa navrhovali<br />

nasledovné riešenia:<br />

1.) uznať suverenitu slovenského národa a zakotviť<br />

ju zákonne v uhorskej ústave,<br />

2.) vymedziť slovenské Okolie v hornom Uhorsku<br />

na etnickom princípe s osobitným súdnictvom,<br />

3.) zaviesť slovenčinu ako úradný a vyučovací jazyk<br />

na Slovensku, uzákoniť používanie slovenčiny<br />

uhorským snemom, zriadiť slovenskú školskú<br />

sústavu, povoliť zakladanie národných kultúrnych<br />

spolkov, garantovať národnostné práva Slovákov aj<br />

mimo územia Slovenska a spravodlivé národnostné<br />

zastúpenie v hornej tabuli uhorského snemu,<br />

4.) rešpektovať národnú rovnoprávnosť a toleranciu<br />

a uviesť ju do života v Uhorsku.<br />

V „Memorande národa slovenského“ z r. 1861<br />

však absentovalo dôslednejšie nastolenie otázky<br />

štátoprávneho postavenia Slovenska v Uhorsku<br />

a jeho vnútorného zriadenia. I keď nemožno tvrdiť,<br />

že by memorandisti úplne opustili vlastnú autonomistickú<br />

koncepciu štúrovských „Žiadostí<br />

slovenského národa“ z r. 1848, jednako „Memorandum“<br />

z politického hľadiska nepožadovalo<br />

zriadenie samostatného slovenského snemu a vlády,<br />

uskromnilo sa iba s osobitným slovenským<br />

súdnictvom a so zastúpením v uhorskom sneme.<br />

Text memorandových požiadaviek uverejnený 18. 6.<br />

1861 v „Pešťbudínskych vedomostiach“


Šestnásťčlenná delegácia na čele s predsedom<br />

Stáleho národného výboru Jánom Franciscim<br />

odovzdala už 27.6.1861 „Memorandum národa<br />

slovenského“ v Pešti podpredsedovi uhorského<br />

snemu Kálmánovi Tiszovi, pričom ho napriek<br />

prísľubu nepredložil snemovému rokovaniu. Naopak,<br />

maďarské politické kruhy organizovali na<br />

Slovensku protimemorandové akcie, s cieľom spochybnenia<br />

„Memoranda“ a jeho prezentovania<br />

ako programu úzkej skupinky radikálov, ktorá nemala<br />

mandát od slovenského národa. V ťažkej<br />

situácii ponúkol v novembri 1861 svoje služby<br />

Stálemu národnému výboru banskobystrický biskup<br />

Štefan Moyzes. Ten 12.12.1861 prehovoril na<br />

čele slovenskej delegácie na audiencii u cisára<br />

Františka Jozefa I. vo Viedni, kde mu odovzdal aj<br />

Osudy „Memoranda“<br />

Memorandová delegácia v Pešti, Štefan Moyzes a „Viedenské memorandum slovenské“<br />

„Pamätný spis“, martinské „Memorandum národa<br />

slovenského“ a ďalší dokument – „Návrh na privilégium<br />

a organizáciu slovenského Okolia“, požadujúci<br />

zriadiť Slovensko ako samosprávnu krajinu<br />

v rámci Uhorska s krajinským prezidentom, parlamentom<br />

a administratívou, ktorá by zahrňovala<br />

šestnásť okresov, pričom hlavným mestom sa<br />

mala stať Banská Bystrica a patrónmi slovanskí<br />

apoštoli Cyril a Metod. Cisár toto Moyzesovo tzv.<br />

„Viedenské memorandum slovenské“ odovzdal<br />

na riešenie Uhorskej dvorskej kancelárii a Uhorskej<br />

miestodržiteľskej rade, v ktorých úradujúca<br />

maďarská šľachtická aristokracia tento dokument<br />

označila za protiústavný a znemožňovala jeho realizáciu.<br />

Slovenské memorandové vyslanectvo 27.6.1861 v Pešti. V prvom rade zľava: Štefan Závodník, Jozef Miloslav Hurban, Alexander<br />

Pongrác, Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Ján Palárik, Ján Gotčár, Móric Kellner, Juraj Holček; v druhom rade zľava:<br />

Štefan Hýroš, Viliam Pauliny-Tóth, Ľudovít Turzo, Peter Makovický st., Alexander Androvič, Michal Mudroň, Ondrej Pálka


Výdobytky memoránd – Matica slovenská, patronátne gymnázia<br />

O potrebe založenia Matice slovenskej sa rokovalo<br />

na národnom zhromaždení 6. a 7.6.1861 pri<br />

koncipovaní „Memoranda národa slovenského“<br />

v Martine, kde bol zvolený aj prípravný výbor<br />

(Ján Francisci, Ján Gotčár, Ján Palárik, Viliam<br />

Pauliny-Tóth), ktorý pod vedením Francisciho pripravil<br />

návrh stanov, i na audiencii u cisára pri<br />

predkladaní „Viedenského memoranda slovenského“<br />

12. 12. 1861 vo Viedni. Panovník stanovy<br />

Matice slovenskej potvrdil 31. 5. 1863 a sám na jej<br />

základinu prispel sumou tisíc zlatých. Ustanovujúce<br />

valné zhromaždenie Matice slovenskej sa<br />

konalo 4.8.1863 v Martine, kde za matičného<br />

predsedu zvolili Štefana Moyzesa, za doživotného<br />

čestného podpredsedu Jána Francisciho.<br />

Z Matice sa v krátkom čase stala slovenská akadémia<br />

vied, národná knižnica i múzeum, osvetový<br />

a vydavateľský ústav, literárny a umelecký spolok,<br />

s ktorým v r. 1863-1875 spojili svoje účinkovanie<br />

najvýznamnejší predstavitelia slovenského<br />

duchovna a kultúry. Na požiadavkách „Memoranda<br />

národa slovenského“ začalo od septembra<br />

1862 rozvíjať svoju činnosť slovenské evanjelické<br />

patronátne, postupne vyššie gymnázium v Revúcej,<br />

r. 1867 vzniklo slovenské evanjelické patronátne<br />

nižšie gymnázium v Martine a r. 1869 začalo<br />

vyučovanie slovenské katolícke patronátne<br />

nižšie gymnázium v Kláštore pod Znievom. V „matičných<br />

gymnáziách“ sa do ich násilného zatvorenia<br />

formovala mladá slovenská inteligencia.<br />

Budova Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine, ktorú postavili v novorenesančnom slohu podľa projektu Jána<br />

Nepomuka Bobulu


Memorandisti, Stará škola slovenská a opozičná Nová škola slovenská<br />

Memorandistov ako obhajcov slovenských memoránd<br />

z r. 1861 nazývame aj Stará škola slovenská,<br />

pričom vo svojich kultúrnopolitických aktivitách<br />

kontinuálne vychádzali zo štúrovských „Žiadostí<br />

slovenského národa“ z r. 1848, preto sa usilovali<br />

presadiť program autonómie Slovenska v rámci<br />

Uhorska a politicky sa naďalej orientovali výlučne<br />

na cisársku Viedeň. Už počas národného zhromaždenia<br />

v Martine r. 1861 sa sformovala menšinová<br />

opozičná skupina, ktorá sa postavila proti<br />

jednej z hlavných požiadaviek „Memoranda“, a to<br />

vyčleneniu hornouhorského slovenského Okolia,<br />

súčasne sa usilovala o revíziu smerovania národného<br />

hnutia na viedenské kruhy. Nová škola slovenská<br />

zamýšľala preniesť ťažisko slovenských<br />

kultúrnopolitických snažení na pôdu uhorského<br />

snemu, s cieľom dohody s maďarskými politikmi.<br />

Rozkol medzi Starou a Novou školou vyhrotilo<br />

r. 1867 rakúsko-maďarské vyrovnanie, po ktorom<br />

sa už memorandisti nemohli spoliehať na prípadnú<br />

pomoc Viedne a takticky ťažiť z rozporov<br />

medzi ňou a Pešťou, a nakrátko zanikol, keď oba<br />

tábory národného hnutia odmietli r. 1868 kontroverzný<br />

uhorský národnostný zákon a v súvislosti<br />

so snemovými voľbami r. 1869 v Uhorsku.<br />

Toto zblíženie sa ukázalo iba ako prechodné, lebo<br />

predstavitelia Novej školy sa tesnejšie primkli<br />

k politike maďarskej vlády, pretrvávalo iba v oblasti<br />

podpory Matice slovenskej a slovenských patronátnych<br />

gymnázií.<br />

Obálka básnickej skladby Andreja Sládkoviča „Svätomartiniada“<br />

(Budín 1861, 58 str.), v ktorej poeticky<br />

reagoval na slovenské národné zhromaždenie 6. a 7.<br />

6. 1861 v Turčianskom Svätom Martine a „Memorandum<br />

národa slovenského“


„Národnie noviny“, 10. výročie „Memoranda“ r. 1871, Slovenská národná strana<br />

Od 13. 2. 1870 vychádzali v Martine ako tlačový<br />

orgán memorandistov zo Starej školy slovenskej<br />

„Národnie noviny“, ktoré tu vznikli prenesením<br />

redakcie „Pešťbudínskych vedomostí“ a názov<br />

dostali ako pripomienku na Štúrove „Slovenskje<br />

národňje novini“. Pri slávnosti 10. výročia vyhlásenia<br />

„Memoranda národa slovenského“ sa 6. 6.<br />

1871 konala v Martine ustanovujúca konferencia<br />

Slovenskej národnej strany, ktorá sa na čele s Viliamom<br />

Paulinym-Tóthom v plnom rozsahu prihlásila<br />

k memorandovému politickému programu.<br />

R. 1872 sa Nová škola slovenská pretransformovala<br />

na Slovenskú stranu vyrovnania a ešte výraznejšie<br />

začala spolupracovať s uhorskou vládou.<br />

Časť jej členstva prešla úplne do maďarského tábora,<br />

ďalšia sa r. 1875, po zostrení národnostnej<br />

perzekúcie v Uhorsku, sprevádzanej prenasledovaním<br />

slovenských národovcov aj zatvorením slovenských<br />

patronátnych gymnázií a Matice slovenskej,<br />

pridala k Slovenskej národnej strane, resp.<br />

martinskému národniarskeho konzervatívnemu<br />

centru. Slovenská národná strana ako jediný relevantný<br />

politický subjekt na Slovensku v období<br />

r. 1875–1914 vychádzala zo „Žiadostí slovenského<br />

národa“, „Memoranda národa slovenského“<br />

a „Viedenského memoranda slovenského“, ktoré<br />

sa stali najvýznamnejšími štátoprávnymi dokumentmi<br />

Slovákov v 19. storočí a stáli pri vzniku<br />

a rozvíjaní modernej slovenskej politickej koncepcie.<br />

Pavol Mudroň (1835-1914), advokát a národný<br />

dejateľ, účastník a jeden zo šiestich zapisovateľov<br />

rokovania slovenského národného zhromaždenia<br />

6. a 7.6.1861 v Turčianskom Svätom<br />

Martine, signatár „Memoranda národa slovenského“,<br />

hlavný rečník na slávnosti pri príležitosti<br />

jeho 10. výročia, od r. 1877 predseda Slovenskej<br />

národnej strany


Muži „Memoranda“<br />

Ján Francisci (1822-1905)<br />

Ako vrcholný reprezentant, organizátor a autorita<br />

štúrovskej generácie, memorandovo-matičného<br />

obdobia a martinskej národniarskej éry patril<br />

k vedúcim činiteľom slovenského národného hnutia<br />

v dlhom časovom období od r. 1843 prakticky<br />

až do svojej smrti r. 1905. Počas Slovenského<br />

povstania r. 1848 sa spolupodieľal na koncipovaní<br />

štúrovských „Liptovských“ i „Mikulášskych<br />

žiadostí“, r. 1849 bol jedným z najudatnejších<br />

kapitánov Slovenského dobrovoľníckeho zboru.<br />

R. 1861 inicioval vznik „Pešťbudínskych vedomostí“<br />

ako pokračovateľa štúrovských „Slovenských<br />

národných novín“ a zvolanie národného<br />

zhromaždenia do Martina, kde z titulu funkcie<br />

jeho predsedu (aj v pozícii predsedu Stáleho národného<br />

výboru) sa zásadne podieľal na tvorbe<br />

„Memoranda národa slovenského“. Bol vedúcim<br />

delegácie, ktorá predložila memorandové požiadavky<br />

v Pešti a členom memorandového vyslanectva<br />

vo Viedni. R. 1863 sa pričinil o založenie<br />

Matice slovenskej a zvolili ho za jej čestného doživotného<br />

podpredsedu, pričom sa zaradil medzi<br />

vedúcich reprezentantov a šíriteľov matičnej kultúrnej<br />

misie v prvej etape jej existencie (1863–<br />

–1875). Podporoval slovenské evanjelické patronátne<br />

gymnázium v Revúcej, r. 1868-1870 jeho<br />

hlavný dozorca. Od r. 1870, po presídlení sa do<br />

Martina, stal sa jednou z čelných osobností konzervatívneho<br />

národniarskeho hnutia a morálnou<br />

oporou Slovenskej národnej strany.<br />

Ján Francisci


Z hľadiska slovenských politických dejín je považovaný<br />

za jednu z najpozoruhodnejších postáv<br />

19. storočia, ktorá podstatnou mierou participovala<br />

na vzniku modernej, právnicky argumentačne<br />

presne odôvodnenej politickej koncepcie,<br />

spočívajúcej na zásade samostatnej existencie<br />

slovenského národa a jeho demokratického rozvoja.<br />

Z týchto pozícií r. 1848 sa agilne zúčastnil<br />

na koncipovaní „Liptovských“ a „Mikulášskych<br />

žiadostí“. Po páde bachovského neoabsolutizmu<br />

bol jedným z čelných iniciátorov revitalizácie<br />

národného života v memorandovo-matičnom období,<br />

pričom pokračoval v presadzovaní štúrovskej<br />

politickej línie. V tomto duchu r. 1861 vydal<br />

politologický spis „Hlas zo Slovenska“ a stál pri<br />

Štefan Marko Daxner (1822-1892)<br />

zrode „Pešťbudínskych vedomostí“, v ktorých nanovo<br />

aktualizoval slovenské žiadosti a podnietil<br />

k nim celonárodnú diskusiu. Tá 6. a 7.6.1861 vyvrcholila<br />

národným zhromaždením v Martine, kde<br />

predostrel návrh na vytvorenie hornouhorského<br />

slovenského Okolia („Memorandum“), člen slovenských<br />

memorandových delegácií v Pešti i vo<br />

Viedni. R. 1862 sa zaslúžil o zriadenie slovenského<br />

evanjelického patronátneho gymnázia v Revúcej,<br />

stal sa predsedom jeho patronátu a hlavným<br />

dozorcom. R. 1863 bol zakladajúcim členom Matice<br />

slovenskej a zvolili ho do matičného výboru.<br />

Patril medzi popredné osobnosti Starej školy slovenskej,<br />

rezolútne bránil memorandové požiadavky<br />

aj po rakúsko-maďarskom vyrovnaní.<br />

Štefan Marko Daxner


Štefan Moyzes (1797-1869)<br />

Ako reprezentatívna postava slovenského národného<br />

hnutia sa v ňom v pozícii vedúceho činiteľa<br />

najvýraznejšie angažoval v prvej polovici 60. rokov<br />

19. storočia počas prvej fázy memorandovomatičného<br />

obdobia, pričom jeho vodcovskú rolu<br />

s obdivom rešpektovali i široké ľudové vrstvy, do<br />

ktorých povedomia sa predovšetkým zapísal ako<br />

historicky prvý predseda Matice slovenskej. Po<br />

neúspešnej memorandovej akcii v Pešti rokoval<br />

do novembra 1861 s predstaviteľmi Stáleho národného<br />

výboru o novom slovenskom vyslanectve,<br />

tentoraz nasmerovanom na panovnícky dvor vo<br />

Viedni, kde ním vedená delegácia 12. 12. 1861<br />

predložila „Viedenské memorandum slovenské“<br />

vyplnené aj jeho „Návrhom na privilégium a organizáciu<br />

slovenského Okolia“, ktorý najdôslednejšie<br />

nadväzoval na štúrovské „Žiadosti národa<br />

slovenského“, s požiadavkou autonómneho postavenia<br />

Slovenska v habsburskej monarchii. Na ustanovujúcom<br />

valnom zhromaždení Matice slovenskej<br />

v Martine ho 4. 8. 1863 jednomyseľne zvolili<br />

za jej predsedu a už 10. 9. 1863 priviedol matičnú<br />

delegáciu pred cisára. Založenie Matice slovenskej<br />

i organizácia osláv tisícročného jubilea začiatku<br />

cyrilo-metodskej misie na našom území mu opätovne<br />

verifikovali postavenie vodcovskej autority,<br />

a to až do jeho smrti r. 1869, hoci zhoršený zdravotný<br />

stav mu v záverečnej etape života nedovoľoval<br />

naplno sa venovať národnobuditeľskej, ani<br />

matičnej práci.<br />

„Štefan Moyzes“, olejomaľba Vojtecha Stašíka<br />

z r. 1943


Viliam Pauliny-Tóth (1826-1877)<br />

Po páde neoabsolutistického režimu sa r. 1861<br />

zúčastnil na založení „Pešťbudínskych vedomostí“<br />

a 6. a 7. 6.1861 na národnom zhromaždení v Martine,<br />

kde bol jedným z jeho zapisovateľov, zároveň<br />

sa aktívne zapájal do koncipovania „Memoranda<br />

národa slovenského“, člen memorandovej<br />

delegácie do Pešti. R. 1863 sa stal zakladajúcim<br />

členom Matice slovenskej a patril medzi jej najagilnejších<br />

funkcionárov, r. 1866, po svojom presídlení<br />

sa do Martina, ho zvolili za prvého úradujúceho<br />

matičného podpredsedu a vedúceho delegácie<br />

na panovnícky dvor vo Viedni. R. 1867 sa<br />

ako správca patronátu zaslúžil o zriadenie slovenského<br />

evanjelického nižšieho gymnázia v Martine.<br />

R. 1869-1872 bol poslancom uhorského snemu,<br />

kde obhajoval slovenské politické, kultúrne<br />

a hospodárske požiadavky. V tomto období pri<br />

príležitosti 10. výročia prijatia „Memoranda národa<br />

slovenského“ ako vedúci činiteľ Starej školy slovenskej<br />

inicioval vznik Slovenskej národnej strany<br />

a jednohlasne ho ustanovili za jej prvého predsedu,<br />

r. 1871-1874 redigoval stranícky tlačový orgán<br />

„Národnie noviny“. R. 1875 rezolútne protestoval<br />

proti zrušeniu Matice slovenskej, ktorej vdýchol<br />

tzv. „pauliniovský model činnosti“, pretrvávajúci<br />

do súčasnosti, a slovenských patronátnych<br />

gymnázií. Spoločne s Ľudovítom Štúrom a so Štefanom<br />

Markom Daxnerom sú považovaní za najvýznamnejšie<br />

osobnosti slovenskej politiky 19. storočia.<br />

Viliam Pauliny-Tóth, podobizeň z r. 1860


Základná literatúra a pramene:<br />

Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice.<br />

Bokes, F.-Vajcik, P.: Historický atlas k slovenským dejinám. Bratislava (1942), 9 s.<br />

Červenák, B. P.: Zrcadlo Slovenska. Pešť 1844, 140 s.<br />

Daxner, Š. M.: Hlas zo Slovenska. Pešť 1861, 33 s.<br />

Daxner, Š. M.: V službe národa (editor František Bokes). Bratislava 1958, 533 s.<br />

Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848–1914, zv. 1 – 1848–1867 (zostavovateľ a editor F. Bokes). Bratislava 1962, 473 s.<br />

Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti 1. Bratislava 1998, 514 s.<br />

Dubnická, E.: Peter M. Bohúň. Život a dielo. Bratislava 1960, 475 s.<br />

Eliáš, M.: Martiniada. Martin v slovenských dejinách. Martin 1986, 325 s.<br />

Eliáš, M.–Šarluška, V.: Národná svetlica. Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej. Martin 1988, 321 s.<br />

Hučko, J.: Slovenská jar. Bratislava 1994, 135 s.<br />

Hurban, J. M.: Unia čili spojení lutheránů s kalvíny v Uhrách... Budín 1846, 200 s.<br />

Kálmán, J.: Jozef Božetech Klemens. Bratislava 1978, 54 s.<br />

Kraus, C.: Štefan Marko Daxner (1822–1892). Život, charakter a práca. Bratislava 1973, 54 s.<br />

Letopis Matice slovenskej, roč. 10, 1875, zv. 1 (zostavovateľ V. Pauliny-Tóth), 103 s.<br />

Magin, J. B.: Murices... sive Apologia... Púchov 1728, 114 s.<br />

Memorandum v slovenskej literatúre (antológia, editor František Bokes). Bratislava 1961, 371 s.<br />

Mlynarčík, J. a kol.: Martin. Z dejín mesta. Martin 2000, 706 s.<br />

Národné noviny (redakcia a administrácia v Turč. Sv. Martine), roč. 2, 1871, č. 66 (6.6.1871), č. 68 (10. 6. 1871).<br />

Naše dejiny v prameňoch (zostavili P. Ratkoš, J. Butvin, M. Kropilák). Bratislava 1971, 373 s.<br />

Dokument „Aktá slovenského národného zhromaždenia<br />

v Martine 6. a 7.6.1861, ktoré z podnetu Matice<br />

slovenskej usporiadal a zostavil Andrej Sládkovič“<br />

(matičný výbor mu túto požiadavku adresoval r. 1864,<br />

na „Aktách...“ pracoval r. 1864-1865 osemnásť mesiacov)


Základná literatúra a pramene:<br />

Osudy Memoranda (zborník). Martin 1941, 89 s.<br />

Parenička, P.: Tatrínska sednica čachtická 1847 (Portréty účastníkov). Trenčín–Martin 2007, 92 s.<br />

Parenička, P.–Maťovčík, A.: J. M. Hurban a matiční výtečníci. Trenčín–Martin 2008, 108 s.<br />

Pešťbudínske vedomosti (redakcia a vydavateľstvo nachádza sa v Budíne), roč. 1, 1861, č. 18 (17. 5. 1861), č. 26 (14.6.1861), č. 27<br />

(18. 6. 1861), č. 79 (17. 12. 1861).<br />

Polakovič, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin 1994, 159 s.<br />

Pozdravné listy Štefanovi Moyzesovi v rokoch 1861–1863 (editor Anton Augustín Baník). Martin 1947, 159 s.<br />

Rapant, D.: Ilegálna maďarizácia 1790–1840. Martin 1947, 246 s.<br />

Sládkovič, A.: Svätomartiniada. Budín 1861, 58 s.<br />

Slovanský sjezd v Praze roku 1848. Sbírka dokumentů (editor V. Žáček). Praha 1958, 614 s.<br />

Slovenské národné noviny (správca a vydavateľ Ľ. Štúr), 1848, č. 275 (4. 4. 1848).<br />

Slovenské národné zhromaždenie v Turčianskom Svätom Martine 1861 (editor František Hrušovský). Martin 1941, 297 s.<br />

Slovenské noviny (redakcia Viedeň), roč. 8, 1861, č. 26 (28. 2. 1861).<br />

Štúr, Ľ.: Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus. Viedeň 1845, 36 s.<br />

Tri prejavy Štefana Moyzesa na valných zhromaždeniach Matice slovenskej v rokoch 1863, 1864 a 1865 (editor August Augustín<br />

Baník). Martin 1947, 39 s.<br />

Vaculík, K.: Peter M. Bohúň. Zvolen 1972, nestr.<br />

Volf, F.–Pospíšil, J.: Tragický maliar Peter Bohúň. Bratislava 1971, 57 s.<br />

Memorandove námestie


MEMORANDUM<br />

NÁRODA SLOVENSKÉHO<br />

V DEJINNOM KULTÚRNOPOLITICKOM KONTEXTE<br />

Katalóg výstavného projektu Slovenskej národnej knižnice,<br />

zrealizovaného pri príležitosti 150. výročia Memoranda národa slovenského<br />

Autor výstavy a katalógu: Pavol Parenička<br />

Manažér výstavy: Peter Cabadaj<br />

Výber dokumentov: Pavol Parenička, Ľubica Moncmanová<br />

Odborná spolupráca: Ľubica Moncmanová, Peter Cabadaj,<br />

Ludmila Ďuranová, Dana Lacková, Jozef Beňovský<br />

Výtvarné a technické riešenie výstavy a katalógu: Ján Novosedliak<br />

Technická spolupráca: Radoslav Ondrašovič, Erika Poloncová, Dagmar Sabová, Ivana Poláková,<br />

Iveta Balková, Emília Bieliková, Emil Rišian, Dušan Calík, Pavol Máťuš<br />

Tlač katalógu: Vegaprint, s. r. o., Mošovce<br />

Katalóg výstavy vydala © Slovenská národná knižnica (jún 2011)<br />

Pamiatky prezentované vo výstavnom projekte<br />

Memorandum národa slovenského (v dejinnom kultúrnopolitickom kontexte)<br />

sú súčasťou knižných fondov Slovenskej národnej knižnice,<br />

rukopisných fondov SNK Archívu literatúry a umenia<br />

a muzeálnych zbierok SNK Slovenského národného literárneho múzea<br />

Dátum a miesto konania prvej vernisáže výstavy: 3. 6. 2011,<br />

SNK Slovenské národné literárne múzeum v Martine<br />

(programová súčasť Celoslovenskej spomienkovej slávnosti<br />

pri príležitosti 150. výročia Memoranda národa slovenského)<br />

ISBN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!