13.07.2014 Views

2010 - Slovenská národná knižnica

2010 - Slovenská národná knižnica

2010 - Slovenská národná knižnica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Slovenská národná knižnica – Národná bibliografická agentúra<br />

Bibliografia bibliografií a bibliografických letákov vydaných na Slovensku v<br />

roku <strong>2010</strong><br />

Martin 2011<br />

1


Bibliografia bibliografií a bibliografických letákov vydaných na Slovensku v roku <strong>2010</strong><br />

Vydanie prvé<br />

Slovenská národná knižnica – Národná bibliografická agentúra<br />

Zostavili: PhDr. Ľudmila Rohoňová, Mgr. Marta Jahnátková, Ing. Slavomíra Soláriková<br />

Zodpovedná redaktorka: PhDr. Ľudmila Rohoňová<br />

Vydala Slovenská národná knižnica v Martine roku 2011<br />

ISBN 978-80-89301-82-9<br />

2


Predslov<br />

Cieľom Bibliografie bibliografií a bibliografických letákov vydaných na Slovensku v roku<br />

<strong>2010</strong> je čo najpresnejšie zmapovať bibliografickú činnosť na území Slovenska v roku <strong>2010</strong>.<br />

Bibliografia obsahuje regionálne, personálne, registrujúce, odporúčajúce bibliografie<br />

a bibliografické letáky, ktoré boli doručené do Slovenskej národnej knižnice ako povinný výtlačok<br />

a boli spracované v systéme Virtua do 30. júna 2011. Do súpisu boli zaradené aj bibliografické<br />

letáky obsahujúce menší počet bibliografických záznamov ako desať. V základnej zostave súpisu sú<br />

vyznačené kurzívou. K tomuto rozhodnutiu nás viedol fakt, že bibliografické letáky s menším<br />

počtom bibliografických záznamov sú často zdrojom hľadaných a požadovaných informácií.<br />

V súpise nie sú zahrnuté periodiká (bibliografické ročenky, kalendáriá, mesačníky, štvrťročníky,<br />

knihovnícke časopisy), informačné spravodaje, metodické materiály, plány, rozbory činností,<br />

elektronické bibliografické databázy.<br />

Pri tvorbe bibliograficko-popisnej časti bolo uprednostnené abecedné triedenie samosprávnych<br />

krajov Slovenskej republiky a v rámci jednotlivých krajov abecedné triedenie do nich patriacich<br />

knižníc.<br />

Bibliografia obsahuje aj záznamy o bibliografických súpisoch iných inštitúcií ako sú knižnice.<br />

Zohľadňuje taktiež zahraničné bibliografie vydané korporáciami Slovákov v zahraničí.<br />

Základnú bibliografickú zostavu obsahujúcu 120 bibliografických záznamov dopĺňa autorský<br />

register a predmetový register.<br />

PhDr. Ľudmila Rohoňová<br />

3


OBSAH<br />

Bibliograficko-popisná časť.................................................................. 5-17<br />

Autorský register................................................................................... 18-21<br />

Predmetový register.............................................................................. 22-27<br />

4


I. BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPÁVNY KRAJ<br />

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši<br />

1.<br />

Gaštan jedlý : výberová tematická bibliografia / zostavila Zuzana Unzeitigová. – Veľký Krtíš :<br />

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, <strong>2010</strong>. – 45 s. - 157 zázn. - ISBN 978-80-<br />

85577-24-2<br />

2.<br />

Holica – náučný chodník Horné Príbelce : bibliografický leták / zostavila Zuzana Unzeitigová ;<br />

zodpovedná red. Jana Strašková. – Veľký Krtíš : Hontiansko-novohradská knižnica A. H.<br />

Škultétyho, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([3] s.) - 11 zázn.<br />

3.<br />

Jozef Banáš : bibliografický leták / zostavila Zuzana Unzeitigová ; zodpoved. red. Jana Strašková.<br />

– Veľký Krtíš : Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

4.<br />

Jozef Cíger Hronský : bibliografický leták / zostavila Zuzana Unzeitigová ; zodpoved. red. Jana<br />

Stašková. – Veľký Krtíš : Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list<br />

([5] s.)<br />

5.<br />

Jozef Leikert : bibliografický leták / zostavila Zuzana Unzeitigová ; zodpoved. red. Jana Strašková.<br />

– Veľký Krtíš : Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

6.<br />

Knižnično-informačné služby : bibliografický leták / zostavila Zuzana Unzeitigová ; zodpoved. red.<br />

Jana Stašková. – Veľký Krtíš : Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, [<strong>2010</strong>]. - 1 zlož.<br />

list ([5] s.)<br />

7.<br />

Laco Kerata : bibliografický leták / zostavila Zuzana Unzeitigová ; zodpoved. red. Jana Strašková.<br />

– Veľký Krtíš : Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

8.<br />

Peter Gajdošík : bibliografický leták. – Veľký Krtíš : Hontiansko-novohradská knižnica A. H.<br />

Škultétyho, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([3] s.)<br />

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote<br />

9.<br />

„Som stále Gemerčanka“ : Libuša Mináčová : výberová personálna bibliografia / zost. Silvia<br />

Bodorová ; zodp. Táňa Mikitová ; graf. úpr. Rita Herczegová. – Rimavská Sobota : Knižnica<br />

Mateja Hrebendu, <strong>2010</strong>. – 28 s. - 147 zázn. - ISBN 978-80-88766-66-7<br />

5


Novohradská knižnica v Lučenci<br />

10.<br />

Eva Balážová : personálna bibliografia / [zostavila Zora Nagyová ; zodpoved. Red. Daša Filčíková ;<br />

graf. úpr. Roman Vass. – Lučenec : Novohradská knižnica, <strong>2010</strong>. – 28 s. - 114 zázn. - ISBN 978-<br />

80-85142-56-3<br />

11.<br />

Július Lomenčík : bibliografický leták / zostavila Zora Nagyová ; grafická úprava Martin Kiapeš. –<br />

Lučenec : Novohradská knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([5] s.) - 13 zázn.<br />

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici<br />

12.<br />

Od novembra k slobodným voľbám (1989-1990) : výberová bibliografia / zostavovateľky Blanka<br />

Snopková, Anna Klimová ; zodp. red. Oľga Lauková ; obálka a graf. úprava Peter Valach ;<br />

fotografie Ivo Dokoupil. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. – 230 s. - 2348 zázn. -<br />

ISBN 978-80-89388-15-8<br />

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici<br />

13.<br />

Alexander Matuška : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor<br />

Peter Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

14.<br />

Bea Bazalová : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

15.<br />

Elena Cmarková : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

16.<br />

František Piljar : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

17.<br />

Gabriela Futová : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

18.<br />

Ján Fekete : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

19.<br />

Ján Haruštiak : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

20.<br />

Jana Pronská : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

6


21.<br />

Jozef Banáš : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

22.<br />

Juraj Čambor : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

23.<br />

Juraj Sarvaš : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

24.<br />

Karol Langstein : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

25.<br />

Marek Zákopčan : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

26.<br />

Mária Miadoková : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor<br />

Peter Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

27.<br />

Marta Hlušíková : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

28.<br />

Michal Knitl : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

29.<br />

Milan Jurčo : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

30.<br />

Miroslav Kapusta : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová a Mirolav Kapusta ;<br />

zodpoved. redaktor Peter Klinec. – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1<br />

zlož. list ([5] s.)<br />

31.<br />

O ženách a pre ženy : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor<br />

Peter Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

32.<br />

Pavel „Hirax“ Baričák : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor<br />

Peter Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

7


33.<br />

Ponuka podujatí pre materské školy : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ;<br />

zodpoved. redaktor Peter Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. -<br />

1 zlož. list ([5] s.)<br />

34.<br />

Sandra Vencelová, Marcel Páleš, Oľga Gluštíková : bibliografický leták / zostavila Katarína<br />

Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša<br />

Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

35.<br />

Slavomíra Očenášová-Štrbová, Július Lomenčík : bibliografický leták / zostavila Katarína<br />

Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša<br />

Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

36.<br />

Vojtech Majling : bibliografický leták / zostavila Katarína Donovalová ; zodpoved. redaktor Peter<br />

Klinec . – Banská Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.)<br />

37.<br />

Noc v knižnici – Čo s nástrahami dospievania : [odporúčajúca bibliografia] / zostavila Katarína<br />

Donovalová ; zodpoved. red. Peter Klinec ; grafická úprava Katarína Donovalová. – Banská<br />

Bystrica : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, <strong>2010</strong>. - 23 s. - 71 zázn. - ISBN 978-80-88783-49-7<br />

II. BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ<br />

Mestská knižnica v Bratislave<br />

38.<br />

Farebná záhradka : bibliografický leták z tvorby Márie Rázusovej-Martákovej / zostavila Zuzana<br />

Sekáčová ; zodpoved. red. Eva Šulajová, Kvetoslava Manová – Bratislava : Mestská knižnica,<br />

<strong>2010</strong>. – [8]s. - 18 zázn.<br />

39.<br />

O neviditeľnom Tomášovi : bibliografický leták o tvorbe Jozefa Cígera Hronského / zostavila<br />

Zuzana Sekáčová ; zodp. red. Eva Šulajová. – Bratislava : Mestská knižnica, <strong>2010</strong>. – 8 s. - 21 zázn.<br />

Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava<br />

40.<br />

Autistické dieťa : (literatúra na Slovensku a v Čechách v rokoch 2004-2009) : výberová bibliografia<br />

/ zostavili Miroslava Hajtmánková, Eva Kobelová ; spolupráca Janette Gulčíková ; zodp. red.<br />

Katarína Kurillová. – Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica, <strong>2010</strong>. – 26 voľných listov - 153<br />

zázn.<br />

41.<br />

Domáce násilie : (literatúra na Slovensku a v Čechách v rokoch 2003-2009) : výberová bibliografia<br />

/ zostavili Eva Kobelová, Miroslava Hajtmánková ; zodpovedný redaktor Katarína Kurillová. –<br />

Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica, <strong>2010</strong>. – 28 s. - 183 zázn.<br />

8


III. KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ<br />

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach<br />

42.<br />

Mikuláš Kasarda : výberová personálna bibliografia vydaná k životnému jubileu 85 rokov /<br />

zostavili Anna Horná, Marcela Kobiraničová ; predslov Ingrid Lukáčová ; odborná spolupráca<br />

a menný register Emília Lačná. – Michalovce : Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, <strong>2010</strong>.<br />

– 40 s. - ISBN 978-80-970517-0-9<br />

Zemplínska knižnica v Trebišove<br />

43.<br />

Moje pero prežilo dlhý vek a napísalo tisíce viet : Pavol Ružan : (biografia a personálna výberová<br />

bibliografia) / zostavila Anna Hanulová ; zodp. red. Janka Vargová. – Trebišov : Zemplínska<br />

knižnica, <strong>2010</strong>. – 35 s.<br />

44.<br />

Zemplínsky poet srdcom a dušou : Mikuláš Kasarda : významné životné jubileum, 85 rokov :<br />

(metodický materiál o živote a tvorbe) / zostavila Anna Hanulová ; zodp. red. Janka Vargová. –<br />

Trebišov : Zemplínska knižnica, <strong>2010</strong>. – 32 s. – 10 zázn.<br />

IV. NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ<br />

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch<br />

45.<br />

Friedrich Wilhelm Nietzsche : nemecký filozof, básnik a filológ : bibliografický leták pri príležitosti<br />

110. výročia úmrtia filozofa / zostavil Ondrej Trepáč. – Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka,<br />

<strong>2010</strong>. – 2 zlož. listy ([7] s.) - 12 zázn.<br />

46.<br />

Fryderyk Chopin : Rafel klavíra : bibliografický leták k 200. výročiu narodenia hudobného<br />

skladateľa / zostavila Eva Pintérová. – Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka, <strong>2010</strong>. – 2 zlož. listy<br />

([7] s.)<br />

47.<br />

Jan Amos Komenský : učiteľ národov : bibliografický leták pri príležitosti 340. výročia úmrtia<br />

vedca / [zostavil Ondrej Trepáč ; zodp. red. Martina Szilágyiová] . – Nové Zámky : Knižnica A.<br />

Bernoláka, <strong>2010</strong>. – 2 zlož. listy ([7] s.) - 33 zázn.<br />

48.<br />

Ľudovít Fulla : priekopník slovenskej moderny : bibliografický leták pri príležitosti 30. výročia<br />

úmrtia umelca / zostavil Ondrej Trepáč. – Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka, <strong>2010</strong>. – 2 zlož.<br />

listov ([5] s.) - 17 zázn.<br />

49.<br />

Mark Twain : bibliografický leták pri príležitosti 175. výročia narodenia / zostavil Vojtech<br />

Gottgeisel . – Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka, <strong>2010</strong>. – 2 zlož. listy ([7] s.) - 29 zázn<br />

9


50.<br />

Martin Kukučín : bard slovenského literárneho realizmu : bibliografický leták pri príležitosti 150.<br />

výročia narodenia autora / zostavil Vojtech Gottgeisel. – Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka,<br />

<strong>2010</strong>. – 2 zlož. listy ([7] s.) - 46 zázn.<br />

51.<br />

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. : bibliografický leták pri príležitosti návštevy autora / zostavil Ondrej<br />

Trepáč. – Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([4] s.) - 12 zázn.<br />

52.<br />

Sociálna práca a sociálna politika : bibliografický leták / zostavil Ondrej Trepáč ; zodpoved. Red.<br />

Martina Szilágyiová . – Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka, <strong>2010</strong>. – 2 zlož. listy ([7] s.) - 49<br />

zázn.<br />

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne<br />

53.<br />

Mgr. Miroslav Michela, PhD. : historik : bibliografický leták / zostavila Eva Ďurčová ; zodp. red.<br />

Alžbeta Littvová. – Komárno : Knižnica J. Szinnyeiho, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([3] s.) - 12 zázn.<br />

54.<br />

Timea Keresztényiová : spisovateľka a redaktorka : bibliografický leták / zostavila Eva Ďurčová ;<br />

zodp. red. Alžbeta Littvová. – Komárno : Knižnica Józsefa Szinnyeiho, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([3] s.)<br />

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre<br />

55.<br />

Daniel Hevier : [bibliografický leták] / zostavila Helena Mižáková. – Nitra : Krajská knižnica<br />

Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – [8] s. - 47 zázn.<br />

56.<br />

Ján Milčák : [bibliografický leták] / zostavila Helena Mižáková. – Nitra : Krajská knižnica Karola<br />

Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([4] s.) - 55 zázn.<br />

57.<br />

Klára Jarunková : [bibliografický leták] / zostavila Helena Mižáková. – Nitra : Krajská knižnica<br />

Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([6] s.) - 14 zázn.<br />

58.<br />

Ludwig van Beethoven : bibliografický leták / zostavila Helena Mižáková. – Nitra : Krajská<br />

knižnica Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([6] s.) - 26 zázn.<br />

59.<br />

Miroslav Pius : [bibliografický leták] / zostavili Viola Bieliková, Helena Mižáková. – Nitra :<br />

Krajská knižnica Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([6] s.) - 20 zázn.<br />

60.<br />

Miroslav Saniga : spisovateľ lesa :[bibliografický leták] / zostavila Marta Pernická. – Nitra :<br />

Krajská knižnica Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([6] s.) - 26 zázn.<br />

10


61.<br />

Nataša Tanská : [bibliografický leták] / zostavila Helena Mižáková. – Nitra : Krajská knižnica<br />

Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([6] s.) - 15 zázn.<br />

62.<br />

Ružena Smatanová : bibliografický leták / zostavila Marta Pernická. – Nitra : Krajská knižnica<br />

Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([4] s.) - 5 zázn.<br />

63.<br />

Štefan Debnár : bibliografický leták / zostavila Helena Mižáková. – Nitra : Krajská knižnica Karola<br />

Kmeťka, <strong>2010</strong>. - 1 zlož. list ([5] s.) - 2 zázn.<br />

64.<br />

Zuzka Šulajová : [bibliografický leták] / zostavila Helena Mižáková. – Nitra : Krajská knižnica<br />

Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([4] s.) - 3 zázn.<br />

65.<br />

Stanislav Háber : [bibliografický leták ...] / zostavila Marta Pernická. – Nitra : Krajská knižnica<br />

Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([6] s.) - 14 zázn.<br />

66.<br />

Súpis regionálnych periodík okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce : 2000-2009 / zostavovateľ Viola<br />

Bieliková. – Nitra : Krajská knižnica Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 52 s. - ISBN 978-80-85143-52-2<br />

.Tribečská knižnica v Topoľčanoch<br />

67.<br />

Dušan Jedinák 1999-2000 : personálna bibliografia / zostavila Slavomíra Peťovská ; zodpovedná<br />

redaktorka. Mária Kráľová. – Topoľčany : Tribečská knižnica, <strong>2010</strong>. – 33 s. - 296 zázn. - ISBN<br />

978-80-88761-49-5<br />

68.<br />

Dilong : [bibliografický leták] / zostavila Slavomíra Peťovská ; zodpovedná red. Mária Kráľová. –<br />

Topoľčany : Tribečská knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([5] s.) - 7 zázn.<br />

69.<br />

Ján Pavol II. : bibliografický leták / zostavila Oľga Bujnová ; zodp. red. Mária Kráľová. –<br />

Topoľčany : Tribečská knižnica, <strong>2010</strong>. – 2 zlož. list ([7] s.)<br />

70.<br />

Milan Lasica : ja som optimista- : 3. 2. 1940 : bibliografický leták / zostavila Eva Ďurechová ;<br />

zodp. red. Mária Kráľová. – Topoľčany : Tribečská knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([5] s.) - 4 zázn.<br />

71.<br />

Pavol Jantausch : bibliografický leták / zostavila Eva Vicelová ; graf. úpr. Slavomíra Peťovská ;<br />

zodp. red. Mária Kráľová. – Topoľčany : Tribečská knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([5] s.) -17 zázn.<br />

72.<br />

Svetloslav Veigl : [bibliografický leták] / zostavila Slavomíra Peťovská ; zodpovedná redaktorka<br />

Mária Kráľová. – Topoľčany : Tribečská knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([5] s.<br />

11


V. PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ<br />

Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou<br />

73.<br />

Marián Tkáč : 25. september 1949 : ekonóm, spisovateľ, publicista : [personálna bibliografia] /<br />

zostavila Beáta Ocilková ; zodpovedný redaktor Emília Antolíková – 1. vyd. – Vranov nad Topľou :<br />

Hornozemplínska knižnica, <strong>2010</strong>. – 7 s. - 23 zázn.<br />

Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov<br />

74.<br />

Leonard Stöckel (1510-1560) : personálna bibliografia / zostavila Ľudmila Matuševská ; zodp. red.<br />

Ľudmila Jászayová ; grafická úprava Dana Ristvejová. – Bardejov : Okresná knižnica Dávida<br />

Gutgesela, <strong>2010</strong>. – 34 s. - 158 zázn. - ISBN 978-80-968699-1-6<br />

Podduklianska knižnica vo Svidníku<br />

75.<br />

Potulky svetom [elektronický zdroj] : [výberová bibliografia] / zostavila Nadežda Mičáková ; zodp.<br />

red. Kamil Beňko. – Svidník : Podduklianska knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 elektronický optický disk (CD-<br />

ROM). - ISBN 978-80-85147-45-2<br />

Podtatranská knižnica v Poprade<br />

76.<br />

Nenapraviteľný rebel : personálna bibliografia k životnému jubileu Antona Rákaya / zostavila Anna<br />

Ottová ; zodpov. red. Anna Balejová. – Poprad : Podtatranská knižnica, <strong>2010</strong>. – 44 s. - 168 zázn. -<br />

ISBN 978-80-88692-17-1<br />

77.<br />

Peter Holka : prozaik, dramatik a publicista / zodp. red. Anna Balejová. – Poprad : Podtatranská<br />

knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([6] s.) - 15 zázn.<br />

78.<br />

Roman Brat : prekladateľ, publicista, prozaik, scenárista / zostavila Monika Illenčíková, Iveta<br />

Michalčíková ; zodp. red. Anna Balejová. – Poprad : Podtatranská knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([6]<br />

s.) - 10 zázn.<br />

79.<br />

V bludnom kruhu drog : výberová bibliografia / zostavila Iveta Michalčíková ; zodp. red. Anna<br />

Balejová. – Poprad : Podtatranská knižnica, <strong>2010</strong>. – 52 s. - 251 zázn.<br />

Štátna vedecká knižnica v Prešove<br />

80.<br />

Džupinková, Zuzana : Výberová personálna bibliografia J. Šelepca. In: Historické rukopisy<br />

a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. : (venované životu<br />

a dielu Jozefa Šelepca) / zost. a redigovala Marcela Domenová, Mária Ňachajová. – Prešov : Štátna<br />

vedecká knižnica, <strong>2010</strong>. – ISBN 978-80-85734-86-7. – S. 83-146. – 359 zázn.<br />

12


81.<br />

Kveta a Jozef Stražanovci : personálna bibliografia. / zost. a redigoval Michal Socha ; [autori štúdií<br />

Daniela Lešová, Vladimír Seman, Alžbeta Verešpejová ; zod. red. Valéria Závadská ; recenzent<br />

Adela Mitrová ; jazyk. korektor Lucia Němcová; technický red. Marcela Domenová ; obálka A –<br />

Print s.r.o.]. – Prešov : Štátna vedecká knižnica, <strong>2010</strong>. – [2], 217 s. – 1064 zázn. – ISBN 978-80-<br />

85734-85-0<br />

82.<br />

Naukovi zapysky : (článková bibliografia č. 1. – 19.) / zost. a redigoval Mária Ňachajová ; [autori<br />

štúdií, resumé Jozef Šelepec, Mária Ňachajová ; zod. red. Valéria Závadská ; recenzent, jazyk.<br />

úprava Ľubica Babotová; grafický a technický red. Marcela Domenová ; technický red. Viktor<br />

Szabó, Mária Halienová ; obálka A – Print s.r.o.]. – Prešov : Štátna vedecká knižnica, <strong>2010</strong>. – 128 s.<br />

– 246 zázn. – ISBN 978-80-85734-84-3<br />

83.<br />

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 1-10 : (bibliografický súpis článkov) =<br />

Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins’koji kul’tury u Svydnyku : (bibliohrafičnyj spysok statej č. 1-<br />

10) / zost. Zuzana Džupinková ; [autor úvodu Miroslav Sopoliga ; preklad úvodu Zuzana<br />

Džupinková ; zod. red. Valéria Závadská ; recenzent Marcela Domenová ; jazyk. korektor Milan<br />

Bobák ; technický red. Marcela Domenová, Viktor Szabó, Mária Halienová ; obálka A – Print<br />

s.r.o.]. – Prešov : Štátna vedecká knižnica, <strong>2010</strong>. – 192 s. – 431 zázn. - ISBN 978-80-85734-87-4<br />

Vihorlatská knižnica v Humennom<br />

84.<br />

Aloš Stankovský : personálna bibliografia / zostavili Helena Ambrová, Miriam Vojsová ; zodpoved.<br />

red. Mária Daňová. – Humenné: Vihorlatská knižnica, <strong>2010</strong>. – 12 s. - 91. zázn. - ISBN 978-80-<br />

89308-22-4<br />

VI. TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ<br />

Galantská knižnica v Galante<br />

85.<br />

Svetloslav Veigl (1915-<strong>2010</strong>) : personálna bibliografia 2000-<strong>2010</strong> / zostavila Zuzana Fajnorová ;<br />

zodpoved. red. Štefan Polák. – Galanta : Galantská knižnica, <strong>2010</strong>. – 32. s. - 114 zázn. - ISBN 978-<br />

80-89097-20-3<br />

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave<br />

86.<br />

Ján Navrátil : výberová personálna bibliografia / zostavili Iveta Šimčíková, Emília Dolníková ;<br />

zodp. red. Lívia Koleková. – [Trnava] : Trnavský samosprávny kraj ; Knižnica Juraja Fándlyho,<br />

[<strong>2010</strong>]. – 103 s. - 649 zázn. - ISBN 978-80-88695-23-3<br />

Záhorská knižnica v Senici<br />

87.<br />

Jozef Repko : [bibliografický leták] / zostavila Alena Švecová ; zodp. red. Katarína Soukupová. –<br />

Senica : Záhorská knižnica, <strong>2010</strong>. – 5 voľných listov ([10] s.) - 106 zázn.<br />

13


88.<br />

Július Koreszka : [bibliografický leták] / zostavila Alena Švecová ; zodp. red. Katarína Soukupová.<br />

– Senica : Záhorská knižnica, <strong>2010</strong>. – 5 voľných listov ([10] s.) - 24 zázn.<br />

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede<br />

89.<br />

Somogyi Alfréd : (personálna bibliografia) / zostavila Vargová Marta. – Dunajská Streda :<br />

Žitnoostrovná knižnica, <strong>2010</strong>. – [4] s. - 33 zázn.<br />

90.<br />

Petra Nagyová-Džerengová : (personálna bibliografia) / zost. Marta Vargová. – Dunajská Streda :<br />

Žitnoostrovná knižnica, <strong>2010</strong>. – [4] s. - 35 zázn<br />

VII. TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ<br />

Považská knižnica v Považskej Bystrici<br />

91.<br />

Štefan Závodník : 2.9.1813 Horná Poruba – 12.2.1885 Pružina : (125. výročie úmrtia) :<br />

rímskokatolícky kňaz, národovec, pedagóg, priekopník včelárstva na Slovensku, organizátor<br />

spolkov / zostavovateľ Alena Zelenáková ; zodp. red. Viera Baničová. – Považská Bystrica :<br />

Považská knižnica, <strong>2010</strong>. – [7] s. - 10 zázn.<br />

92.<br />

Národné kultúrne pamiatky v Považskej Bystrici. Považský hrad : (tematická bibliografia) /<br />

zostavila Alena Zelenáková. – Považská Bystrica : Považská knižnica, <strong>2010</strong>. – 16 s. - 69 zázn.<br />

VIII. ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY RAJ<br />

Krajská knižnica v Žiline<br />

93.<br />

Drogy a iné závislosti : výberová bibliografia z fondov Krajskej knižnice v Žiline / zost. Nataša<br />

Lajdová, Ivana Uríková ; zodp. red. Katarína Šušoliaková. - Žilina : Krajská knižnica v Žiline,<br />

<strong>2010</strong>. - 30 s. - 70 zázn.<br />

94.<br />

Kalendárium : výročia osobností okresu Žilina a Bytča a výročia osobností slovenského literárneho<br />

života v roku <strong>2010</strong> / zost. Nataša Lajdová, Božena Sobolová ; zodp. red. Katarína Šušoliaková. -<br />

Žilina : Krajská knižnica v Žiline, <strong>2010</strong>. - 56 s.<br />

95.<br />

Katarína Mikolášová : bibliografický leták / zostavila Nataša Lajdová, Ivana Uríková. – Žilina :<br />

Krajská knižnica, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([4] s.) - 7 zázn.<br />

96.<br />

Zuzana Kuglerová : bibliografický leták k 55. výročiu narodenia / zostavili Nataša Lajdová, Ivana<br />

Uríková. – Žilina : Krajská knižnica Karola Kmeťka, <strong>2010</strong>. – 1 zlož. list ([4] s.) - 20 zázn.<br />

14


Kysucká knižnica v Čadci<br />

97.<br />

Zaslúžilý lekár MUDr. Vladimír Pavlík, CSc. Chirurg, pedagóg, publicista, osobnosť Kysúc :<br />

(životopisný medailón a bibliografia publikovaných prác odborného a popularizačného charakteru<br />

s úryvkami prozaickej tvorby) / autorsky pripravil Vladimír Pavlík ; zostavila a upravila Scarlet<br />

Ďurná. – Čadca : Kysucká knižnica ; Občianske združenie Literárny kompas, <strong>2010</strong>. – 64 s. - 368<br />

zázn.<br />

Liptovská knižnica Gašpara Féjerpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši<br />

98.<br />

Liptovský Mikuláš v kontexte oslobodzovacích bojov : výberová tematická bibliografia pri<br />

príležitosti 65. výročia oslobodenia / zostavila Mária Michníková, Ivona Salajová ; zodp. red.<br />

Marcela Feriančeková. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica Gašpara Féjerpataky-<br />

Belopotockého, <strong>2010</strong>. – 74 s. - 158 zázn. - ISBN 978-80-89373-11-6<br />

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne<br />

99.<br />

Drogy a kriminalita : výberová odporúčajúca bibliografia / zostavili Miriam Kazimírová, Darina<br />

Zemenčíková. – Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, <strong>2010</strong>. – [4] s. - 23 zázn.<br />

100.<br />

Martin Kukučín 1860-1928 : [bibliografický leták] / zostavila Darina Zemenčíková ; zodp. red.<br />

Peter Huba. – Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, <strong>2010</strong>. – 2 zlož. listy ([8] s.) -<br />

50 zázn.<br />

Slovenská národná knižnica v Martine<br />

101.<br />

Macedónska literatúra v juhoslovanskej literárnej kritike 1945-1992 : z bibliografického registra /<br />

Stojan Lekoski. – Martin : Slovenská národná knižnica, <strong>2010</strong>. – 223 s. - 2448 zázn. - ISBN 978-80-<br />

89301-52-2<br />

102.<br />

Pavol Strauss : personálna bibliografia / zostavili Ľudmila Rohoňová, Mária Gašparová. – Martin :<br />

Slovenská národná knižnica, <strong>2010</strong>. – 56 s. – 410 zázn. - ISBN 978-80-89301-78-2<br />

Turčianska knižnica v Martine<br />

103.<br />

PhDr. Peter Mišák : výberová personálna bibliografia / zostavila Beata Adamová ; graf. úprava<br />

Marcela Kubová ; zodp. red. Katarína Vandlíková ; ilustr. na obálke Peter Ďurík ; fotogr. z archívu<br />

Peter Mišák. – Martin : Turčianska knižnica, <strong>2010</strong>. – 54 s. - 338 zázn. - ISBN 978-80-969323-8-2<br />

15


IX. BIBLIOGRAFIE VYDANÉ INÝMI INŠTITÚCIAMI<br />

104.<br />

A kelet-közép-Európai határ menti térségek kutatásának válogatott bibliográfiája / szerkesztetter<br />

Sikos T. Tamás, Tiner Tibor. – Komárom : Selye János Egyetem, 2009. – 137 s. - [900] zázn. -<br />

ISBN 978-80-89234-75-2<br />

105.<br />

Alexander Reško : historik. – Komárno : [s.n.], <strong>2010</strong>. – 11 s. - 238 zázn.<br />

106.<br />

Archeologická bibliografia okresu Piešťany za roky 1992-2001 / zostavili Marián Klčo, Vladimír<br />

Krupa]. – Piešťany : Balneologické múzeum, <strong>2010</strong>. – 54 s. - [550] zázn. - ISBN 978-80-89155-14-<br />

9<br />

107.<br />

Básnická vzájomnosť : bibliografie prekladov poézie / zostavil Ján Jankovič ; predslov Ludwig<br />

Bauer ; kresba na obálke Naďa Rappensbergerová ; obálka a výtvarno-technická spolupráca Mojmír<br />

Zmija. – Bratislava ; Zagreb : Vydavateľstvo Jána Jankoviča, <strong>2010</strong>. – 110 s. - 1822 zázn. - ISBN<br />

978-80-89030-36-1<br />

108.<br />

Bibliografia : Fotoklub pri MsKS v Galante : (články z novín a časopisov za roky 2005-<strong>2010</strong>) /<br />

zost. Judita Kontárová. – Galanta : Fotoklub pri MsKS, <strong>2010</strong>. – [20] s. - 64 zázn.<br />

109.<br />

Bibliografia Andreja Ferku / Víťazoslav Hronec. – Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských<br />

Slovákov, <strong>2010</strong>. – 208 s. - ISBN 978-86-87947-03-0<br />

110.<br />

Bibliografia slovenskej archeológie za roky 1999 a 2000 / zost. Klaudia Daňová, Monika<br />

Kopčeková ; zodp. red. Elena Miroššayová. – Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV,<br />

<strong>2010</strong>. – 122 s. - 480 zázn. - ISBN 978-80-89315-29-1<br />

111.<br />

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2009 / zostavila Iveta<br />

Krnáčová. – Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, <strong>2010</strong>. – 36 s. - ISBN 978-80-<br />

85134-32-2<br />

112.<br />

Croslovaciká 1998-2009 : katalog knjiga zavičajne zbirke = katalóg kníh regionálnej zbierky /<br />

Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice ; [bibliografske kataložne zapise izradila Ružica<br />

Vinčak]. – Našice : Hrvatska Narodna knjižnica i čitaonica, <strong>2010</strong>. – 62, [2] s. - 99 zázn.<br />

113.<br />

Iveta Gályová : zakladateľka zdravotnej telesnej výchovy na Lekárskej a farmaceutickej fakulte<br />

Univerzity Komenského v Bratislave / Eulália Sedláčková. – Bratislava : NOI-VUP, <strong>2010</strong>. – 79 s. -<br />

50 zázn. - ISBN 978-80-89077-93-5<br />

114.<br />

Jozef Hvišč : bibliografia prác a výskumných aktivít / zostavil Štefan Chrappa. – Bratislava :<br />

Stimul, <strong>2010</strong>. – 89 s. - 932 zázn. - ISBN 978-80-89236-96-1<br />

16


115.<br />

Manažment hodnoty stavebného diela : autoreferát [dizertačnej práce] / Peter Pazúr. – Žilina :<br />

Žilinská univerzita, <strong>2010</strong>. – 27 s. – Bibliogr. S. 24-26. Publ. Činnosť autora. 21 zázn. zo zborníkov<br />

116.<br />

Personálna bibliografia : Adolf Kobela / Peter Landsfeld. – [Dubnica nad Váhom] : Peter<br />

Landsfeld, [<strong>2010</strong>]. – 32 s. - 151 zázn. - ISBN 978-80-970436-0-5<br />

117.<br />

Slovenské myslenie o preklade 1970-2009 = Slovak thinking on translation 1970-2009 :<br />

bibliografia / Veronika Čejková, Mária Kusá. – Bratislava : Veda, <strong>2010</strong>. – 112 s. - ISBN 978-80-<br />

224-1169-1<br />

118.<br />

Tisíckrát dopichaná ihličím mäkko kreslí úbočia : básne z pozostalosti : personálna bibliografia /<br />

Viera Prokešová ; zostavovateľka Veronika Čejková ; návrh obálky Eva Mathé ; vedec. red. Mária<br />

Kusá. – Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, <strong>2010</strong>. – 71 s. - 700 zázn. - ISBN 978-80-<br />

88815-18-1<br />

119.<br />

Tvorivý vedec a vysokoškolský pedagóg : životné jubileum : [Prof. RNDr. Koloman Ivanička,<br />

DrSc.] / Koloman Ivanička. – Bratislava : Merkury, 2009. – 174 s. - 1043 zázn. - ISBN 978-80-<br />

89143-96-2<br />

120.<br />

Život zrastený s lesníctvom : spomienky – bibliografia - životopis / Jozef Konôpka. – Bratislava :<br />

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV,<br />

<strong>2010</strong>. – 145 s. - 600 zázn. - ISBN 978-80-8093-104-9<br />

17


Autorský register<br />

A<br />

Adamová, Beata 103<br />

Ambrová, Helena 84<br />

Antolíková, Emília 73<br />

B<br />

Babotová, Ľubica 82<br />

Balejová, Anna 76-79<br />

Baničová, Viera 92<br />

Bauer, Ludwig 107<br />

Beňko, Kamil 75<br />

Bieliková, Viola 66<br />

Bobák, Milan 83<br />

Bodorová, Silvia 9<br />

Bujnová, Oľga 69<br />

Č<br />

Čejková, Veronika 117, 118<br />

D<br />

Daňová, Klaudia 110<br />

Daňová, Mária 84<br />

Dokoupil, Ivo 12<br />

Dolníková, Emília 86<br />

Domenová, Marcela 80-83<br />

Donovalová, Katarína 13-37<br />

Džupinková, Zuzana 80, 83<br />

Ď<br />

Ďurčová, Eva 53-54<br />

Ďurechová, Eva 70<br />

Ďurík, Peter 103<br />

Ďurná, Scarlet 97<br />

F<br />

Fajnorová, Zuzana 85<br />

Feriančeková, Marcela 98<br />

Filčíková, Daša 10<br />

G<br />

Gašparová, Mária 102<br />

Gottgeisel, Vojtech 49, 50<br />

Gulčíková, Janette 40<br />

H<br />

Hajtmánková, Miroslava 40-41<br />

Halienová, Mária 82, 83<br />

Hanulová, Anna 43, 44<br />

Herczegová, Rita 9<br />

Horná, Anna 42<br />

18


Hronec, Víťazoslav 109<br />

Huba, Peter 100<br />

CH<br />

Chrappa, Štefan 114<br />

I<br />

Illenčíková, Monika 78<br />

Ivanička, Koloman 119<br />

J<br />

Jankovič, Ján 107<br />

Jászayová, Ľudmila 74<br />

K<br />

Kapusta, Miroslav 30<br />

Kazimírová, Miriam 99<br />

Kiapeš, Martin 11<br />

Klčo, Marián 106<br />

Klimová, Anna 12<br />

Klinec, Peter 13-37<br />

Kobelová, Eva 40, 41<br />

Kobiraničová, Marcela 42<br />

Koleková, Lívia 86<br />

Konôpka, Jozef 120<br />

Kontárová, Judita 108<br />

Kopčeková, Monika 110<br />

Kráľová, Mária 67-72<br />

Krnáčová, Iveta 111<br />

Krupa, Vladimír 106<br />

Kubová, Marcela 103<br />

Kurillová, Katarína 40, 41<br />

Kusá, Mária 117, 118<br />

L<br />

Lačná, Emília 42<br />

Lajdová, Nataša 93-96<br />

Landsfeld, Peter 116<br />

Lauková, Oľga 12<br />

Lekoski, Stojan 101<br />

Lešová, Daniela 81<br />

Littvová, Alžbeta 53, 54<br />

Lukáčová, Ingrid 42<br />

M<br />

Manová, Kvetoslava 38<br />

Mathé, Eva 118<br />

Matuševská, Ľudmila 74<br />

Mičáková, Nadežda 75<br />

Michalčíková, Iveta 78, 79<br />

Michníková, Mária 98<br />

Mikitová, Táňa 9<br />

19


Miroššayová, Elena 110<br />

Mitrová, Adela 81<br />

Mižáková, Helena 55-59, 61, 63, 64<br />

N<br />

Nagyová, Zora 10, 11<br />

Ňachajová, Mária 80, 82<br />

Němcová, Lucia 81<br />

O<br />

Ocilková, Beáta 73<br />

Ottová, Anna 76<br />

P<br />

Pavlík, Vladimír 97<br />

Pazúr, Peter 115<br />

Pernická, Marta 60, 62, 65<br />

Peťovská, Slavomíra 67, 68, 71, 72<br />

Pintérová, Eva 46<br />

Polák, Štefan 85<br />

Prokešová, Viera 114<br />

R<br />

Rappensbergerová, Naďa 107<br />

Ristvejová, Dana 74<br />

Rohoňová, Ľudmila 102<br />

S<br />

Salajová, Ivona 98<br />

Sedláčková, Eulália 113<br />

Sekáčová, Zuzana 38, 39<br />

Seman, Vladimír 81<br />

Sikos, T. Tamás 104<br />

Snopková, Blanka 12<br />

Sobolová, Božena 94<br />

Socha, Michal 81<br />

Sopoliga, Miroslav 83<br />

Soukupová, Katarína 87, 88<br />

Strašková, Jana 2-7<br />

Szabó, Viktor 82, 83<br />

Szilágyiová, Martina 47, 52<br />

Š<br />

Šelepec, Jozef 82<br />

Šimčíková, Iveta 86<br />

Šulajová, Eva 38, 39<br />

Šušoliaková, Katarína 93, 94<br />

Švecová, Alena 87, 88<br />

T<br />

Tiner, Tibor 104<br />

Trepáč, Ondrej 45, 47, 48, 51, 52<br />

20


U<br />

Uríková, Ivana 93, 95, 96<br />

Unzeitigová, Zuzana 1-7<br />

V<br />

Valach, Peter 12<br />

Vandlíková, Katarína 103<br />

Vargová, Janka 43, 44<br />

Vargová, Marta 89, 92<br />

Vass, Roman 10<br />

Veršpejová, Alžbeta 81<br />

Vicelová, Eva 71<br />

Vinčak, Ružica 112<br />

Vojsová, Miriam 84<br />

Z<br />

Závadská, Valéria 81-83<br />

Zelenáková, Alena 91, 92<br />

Zemenčíková, Darina 99, 100<br />

Zmija, Mojmír 107<br />

21


Predmetový register<br />

A<br />

alkoholizmus 99<br />

amatérska fotografia 108<br />

americkí spisovatelia 49<br />

archeológia 106, 110<br />

autistické deti 40<br />

B<br />

bábkové divadlá 19<br />

Balážová, Eva, 1955- 10<br />

Banáš, Jozef, 1948- 3, 21<br />

Baričák, Pavel "Hirax", 1971- 32<br />

Bazalová, Beata 14<br />

Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 58<br />

bibliografi 80<br />

bibliografické letáky 2-8, 11, 13-36, 38, 39, 45-65, 68-72, 87, 88, 91, 95,<br />

96, 100<br />

bibliografie 12, 80, 82, 83, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 117<br />

biografie 43, 113, 120<br />

biskupi 71<br />

Brat, Roman, 1957- 78<br />

Bytča (Slovensko : okres) 94<br />

C<br />

Castanea sativa p. gaštan jedlý<br />

CD-ROM 75<br />

cestopisy 75<br />

cestovanie 75<br />

cestovatelia 28<br />

cezhraničná spolupráca 104<br />

Cmarková, Elena, 1948- 15, 31<br />

Č<br />

Čambor, Juraj 22<br />

časopisy 66<br />

Česko 40<br />

článková bibliografia 82, 83<br />

D<br />

Debnár, Štefan, 1958- 63<br />

detská literatúra 86<br />

demokracia 12<br />

detská literatúra 4<br />

dialekty 82<br />

Dilong, Rudolf, 1905-1986 68<br />

disent 12<br />

divadelní režiséri 19<br />

domáce násilie 41<br />

dospievanie 37<br />

drogová závislosť 79, 93, 99<br />

22


drogy 79, 93, 99<br />

druhá svetová vojna, 1939-1945 98<br />

E<br />

ekonomická geografia 119<br />

elektronické zdroje 75<br />

etnografia 83<br />

Európa stredná a východná 104<br />

F<br />

Fekete, Ján, 1945- 18<br />

Ferko, Andrej, 1925- 109<br />

folklór 36<br />

folkloristika 83<br />

Fulla, Ľudovít, 1902-1980 48<br />

Futová, Gabriela, 1971- 17<br />

G<br />

Gályová, Iveta, 1930- 113<br />

Glištíková, Oľga, 1987- 34<br />

Gajdošík, Peter 8<br />

Galanta (Slovensko) 108<br />

gaštan jedlý 1<br />

Gemersko-malohontské múzeum<br />

(Rimavská Sobota, Slovensko) 111<br />

geografi 119<br />

H<br />

Háber, Stanislav, 1966- 65<br />

Haruštiak, Ján, 1958- 19<br />

herci 19, 23, 70, 81<br />

Hevier, Daniel, 1955- 55<br />

historici 51, 53, 105<br />

historické knižné fondy 80<br />

Hlušíková, Marta, 1952- 27<br />

Holica (Slovensko : náučný chodník) 2<br />

Holka, Peter, 1950- 77<br />

Hontiansko-novohradská knižnica A. H.<br />

Škultétyho (Veľký Krtíš, Slovensko) 6<br />

Horné Príbelce (Slovensko) 2<br />

hrady 92<br />

Hronský, Jozef Cíger, 1896-1960 4, 39<br />

hudobní skladatelia 46, 58<br />

husliarstvo 22<br />

Hvišč, Jozef, 1935- 114<br />

CH<br />

Chopin, Fryderyk,1810-1849 46<br />

Chorvátska národná knižnica a čitáreň<br />

(Našice, Chorvátsko) 112<br />

chorvátska poézia 107<br />

23


I<br />

informačné služby 6<br />

Ivanička, Koloman, 1929- 119<br />

J<br />

Ján Pavol II., pápež, 1920-2005 69<br />

Jantausch, Pavol, 1870-1947 71<br />

Jarunková, Klára, 1922- 57<br />

Jedinák, Dušan, 1944- 67<br />

Juhoslávia 111<br />

Jurčo, Milan, 1931- 29<br />

K<br />

Kamenec, Ivan, 1938- 51<br />

Kapusta, Miroslav, 1953- 30<br />

Kasarda, Mikuláš, 1925- 42, 44<br />

Kerata, Ladislav, 1961- 7<br />

Keresztényiová, Timea 54<br />

kňazi 71, 85, 89<br />

Knitl, Michal, 1983- 28<br />

knižnice 6, 33, 80<br />

knižničné služby 6<br />

Kobela, Adolf, 1936- 116<br />

Komenský, Jan Amos, 1592-1670 47<br />

Konôpka, Jozef, 1940- 120<br />

Koreszka, Július, 1895-1958 88<br />

kriminalita 99<br />

Kuglerová, Zuzana, 1955- 96<br />

Kukučín, Martin, 1860-1928 50, 100<br />

L<br />

Langstein, Karol, 1969- 24<br />

Lasica, Milan, 1940- 70<br />

Leikert, Jozef, 1955- 5<br />

lekári 80, 97, 112<br />

lesné hospodárstvo 120<br />

lingvistika 82, 83<br />

Liptovský Mikuláš (Slovensko) 98<br />

literárna kritika 101<br />

literárna veda 83<br />

literárne preklady 107<br />

literárni kritici 29<br />

literárni vedci 29<br />

literárny život 94<br />

literatúra pre deti a mládež 38<br />

Lomenčík, Július, 1961- 11, 35<br />

ľudové piesne 36<br />

ľudské práva 12<br />

24


M<br />

macedónska literatúra 101<br />

Majling, Vojtech, 1938- 36<br />

manažment 10<br />

Mark Twain, 1835-1910 49<br />

matematika 67<br />

materské školy 33<br />

Matuška, Alexander, 1910-1975 13<br />

Miadoková, Mária, 1940- 26<br />

Michela, Miroslav,1978- 53<br />

Mikolášová, Katarína, 1963- 95<br />

Milčák, Ján, 1935- 56<br />

Mináčová, Libuša, 1925-2006 9<br />

Mišák, Peter, 1950- 103<br />

mládežnícke subkultúry 37<br />

múzejné zbierky 111<br />

múzejníctvo 111<br />

N<br />

Nagyová-Džerengová, Petra, 1972- 90<br />

národné kultúrne pamiatky 92<br />

náučné chodníky 2<br />

Navrátil, Ján, 1935- 86<br />

nemeckí filozofi 45<br />

novinári 9<br />

Nežná revolúcia, 1989 12<br />

Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900 45<br />

Nitra (Slovensko : okres) 66<br />

O<br />

Očenášová-Štrbová, Slavomíra, 1963- 31, 35<br />

odporúčajúce bibliografie 37, 83, 99<br />

osobné knižnice 80<br />

osobnosti 80, 94<br />

P<br />

Páleš, Marcel, 1986- 34<br />

Pápeži 69<br />

Pavlík, Vladimír, 1931- 97<br />

pedagógovia 51, 74, 113<br />

personálne bibliografie 10, 43, 44, 67-74, 80, 84-86, 89, 90, 97, 102, 103, 109,<br />

113, 114, 116, 118-120<br />

Piešťany (Slovensko : okres) 106<br />

Piljar, František, 1952- 16<br />

Pius, Miroslav, 1942- 59<br />

pohraničné regióny 104<br />

Považský hrad (Považská Bystrica, Slovensko) 92<br />

predškolská výchova 33<br />

preklady 117<br />

Prešov (Slovensko) 80<br />

Prokešová, Viera, 1957-2008 118<br />

Pronská, Jana 20<br />

25


R<br />

Rákay, Anton, 1925- 76<br />

Rázusová-Martáková, Mária, 1905-1964 38<br />

regionálne bibliografie 1, 66, 98, 107, 111<br />

regionálne periodiká 66<br />

regionálny rozvoj 104<br />

registrujúce bibliografie 106<br />

remeselná výroba 36<br />

Repko, Jozef, 1940- 87<br />

Reško, Alexander, 1951- 105<br />

rukopisy 80<br />

rusínčina 82, 83<br />

Rusíni 83<br />

rusínska literatúra 83<br />

Ružan, Pavol, 1922- 43<br />

S<br />

Saniga, Miroslav, 1964- 60<br />

Sarvaš, Juraj, 1931- 23<br />

sexuálne správanie 37<br />

slavisti 80<br />

sloboda 12<br />

slovenská literatúra 26, 30, 31, 34, 35, 38. 54, 57, 61, 62, 64, 72, 90, 94-96,<br />

107, 118<br />

slovenská poézia 31, 34, 72, 107, 118<br />

slovenská próza 31, 34<br />

slovenské divadlo 70, 81<br />

slovenské herečky 81<br />

slovenské poetky 26<br />

slovenské spisovateľky 31, 34, 35, 38, 54, 57, 61, 62, 64, 90, 95, 96, 118<br />

slovenskí básnici 30, 72<br />

slovenskí herci 70, 81<br />

slovenskí maliari 88<br />

slovenskí publicisti 82, 83<br />

slovenskí spisovatelia 3-5, 7-9, 11, 13-18, 20, 21, 23-25, 27, 28, 30, 32,<br />

34, 35, 42, 44, 50, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 72, 74,<br />

80, 82, 83, 84-87, 97, 100, 102, 103, 109, 114<br />

Slovensko 1, 33, 36, 40, 41, 119, 120<br />

Smatanová, Ružena, 1953- 62<br />

sociálna politika 52<br />

sociálna práca 52<br />

Solivajsová, Zlata, 1922-<strong>2010</strong> 31<br />

Somogyi, Alfréd, 1970- 89<br />

srbská poézia 107<br />

Stankovský, Aloš, 1925-2002 84<br />

Stöckel, Leonard, 1510-1560 74<br />

Strauss, Pavol, 1912-1994 102<br />

Stražan, Jozef, 1943- 81<br />

Stražanová, Kveta, 1942- 81<br />

26


Š<br />

Šaľa (Slovensko : okres) 66<br />

Šelepec, Jozef, 1938- 80<br />

špeciálne bibliografie 66<br />

Štrbová-Očenášová, Slavomíra p.<br />

Očenášová-Štrbová, Slavomíra<br />

Šulajová, Zuzana, 1985- 64<br />

T<br />

Tanská, Nataša, 1929- 61<br />

telesná výchova 113<br />

tematické bibliografie 92<br />

teória prekladu 117<br />

Tkáč, Marián, 1949- 73<br />

U<br />

Ukrajinci 82, 83<br />

ukrajinčina 82, 83<br />

ukrajinská literatúra 82, 83<br />

V<br />

vedecká činnosť 82<br />

vedecké spoločnosti 82<br />

Veigl, Svetoslav, 1915-<strong>2010</strong> 72, 85<br />

Vencelová, Sandra, 1986- 34<br />

Veľký Krtíš (Slovensko : okres) 1, 6<br />

verejná správa 10<br />

vnútorná politika 12<br />

Vojvodina (Srbsko) 109<br />

výberové bibliografie 1, 9, 40, 41, 43, 75, 84, 98, 103<br />

výchova a vzdelávanie 47<br />

výtvarní umelci 48<br />

W<br />

Wojtyła, Karol, 1920-2005 p. Ján Pavol II.<br />

Z<br />

Zákopčan, Marek, 1986- 25<br />

záujmová činnosť 108<br />

závislosti 37<br />

Závodník, Štefan, 1813-1885 91<br />

zdravotná telesná výchova 113<br />

zdravý životný štýl 37<br />

Zlaté Moravce (Slovensko : okres) 66<br />

Ž<br />

Žilina (Slovensko : okres) 94<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!