13.07.2014 Views

JUDr. Boris Bálent - Slovenská národná knižnica

JUDr. Boris Bálent - Slovenská národná knižnica

JUDr. Boris Bálent - Slovenská národná knižnica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BIOGRAFISTIKA<br />

<strong>JUDr</strong>. BORIS BÁLENT<br />

(1912 – 2012)<br />

Dňa 16. septembra sme si pripomenuli 100 rokov od<br />

narodenia významného slovenského knihovníka, bibliografa,<br />

literárneho historika, redaktora, učiteľa, exlibristu<br />

a bibliofila <strong>JUDr</strong>. <strong>Boris</strong>a Bálenta.<br />

Ak nazrieme do encyklopédií, v Encyclopaedia Beliana<br />

1 z roku 1999 nájdeme na s. 559 len 11,5 krátkeho riadka<br />

o našom zosnulom jubilantovi, v Encyklopédii Slovenska<br />

1. zväzok (A – D) z roku 1977 je mu na s. 107 venovaných<br />

18,5 riadka a Pedagogická encyklopédia Slovenska 1,<br />

A – O z roku 1984 venovala Dr. B. Bálentovi na s. 54<br />

takmer 15 riadkov. Výstižné a obsiahle heslo o Dr. Bálentovi<br />

môžeme nájsť v biografickom súpise Osobnosti<br />

knihovníctva na Slovensku 1945 – 1990, ktorý spracoval<br />

Ján Haliena, ale aj v Biografickom lexikóne Slovenka I<br />

A – B, ktorý vydala Slovenská národná knižnica v Martine<br />

v roku 2002.<br />

Kto bol tento človek, pre mladú generáciu takmer neznámy?<br />

ŽIVOT<br />

<strong>JUDr</strong>. <strong>Boris</strong> Bálent sa narodil 16. septembra 1912 v Gornej<br />

Mitropolji v Bulharsku. Jeho otec Teodor bol evanjelický<br />

farár a matka Mária pochádzala zo starej slovenskej<br />

rodiny Kutlíkovcov. Do roku 1917 žil v Bulharsku, v rokoch<br />

1917 – 1919 v Dechtároch na Liptove a v rokoch<br />

1919 – 1931 v Košiciach, kde navštevoval ľudovú školu<br />

a neskôr reálne gymnázium, ktoré ukončil maturitou<br />

10. júna 1930. Po zápise na Právnickú fakultu Univerzity<br />

Komenského v Bratislave pracoval v roku 1931 štyri<br />

mesiace ako elév na Bernom úrade v Novom Meste nad<br />

Váhom a v rokoch 1932 – 1934 ako výpomocný učiteľ<br />

na ľudovej škole v Starej Turej – Dúbrave a v Hybiach.<br />

Dňa 13. septembra 1934 zložil pedagogické skúšky na<br />

učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach. Za doktora<br />

práv bol promovaný 26. júna 1936. V tom istom roku<br />

nastúpil na dvojročnú vojenskú službu (1936 – 1938).<br />

Po jej skončení nastúpil 1. mája 1939 do služieb Ministerstva<br />

železníc, kde pracoval takmer osem rokov ako<br />

konceptný úradník, v Bratislave a v Prešove po jednom<br />

roku a v Banskej Bystrici a v Novom Meste nad Váhom<br />

po troch rokoch.<br />

V roku 1944 sa oženil s PhDr. Katarínou Pokornou.<br />

V manželstve sa im narodili dve dcéry – Viera a Zora.<br />

Dňa 1. novembra 1946 sa stal tajomníkom Slovenskej<br />

národnej knižnice v Martine. V rokoch 1946 – 1958 redigoval<br />

s ďalšími spolupracovníkmi časopisy pre knižnú<br />

kultúru. Spolupracoval aj s Filozofickou fakultou UK, kde<br />

v rokoch 1951 – 1953 prednášal na novozriadenej Katedre<br />

knihovedy a vedeckých informácií dejiny knihovníctva<br />

na Slovensku, dejiny písma, knihy a tlače a dejiny<br />

slovenského kníhtlačiarstva.<br />

V máji 1954 začal pracovať v Matici slovenskej v Martine,<br />

kde viedol Knihovedné stredisko (do roku 1958)<br />

a potom výskumné oddelenie. V roku 1961 odišiel pre<br />

ťažkú chorobu manželky do Bratislavy. Tu pracoval ako<br />

vedúci Miestneho pracoviska Matice slovenskej, a to až<br />

do konca roku 1976, keď odišiel do dôchodku. Pre Maticu<br />

slovenskú však pracoval externe aj ďalej.<br />

Dr. Bálent bol športovo založený človek. Hral tenis, lyžoval,<br />

lietal, bol horolezcom. Aj preto bol jeho zdravotný<br />

stav takmer do konca života veľmi dobrý. Zomrel v Bratislave<br />

17. júla 1994.<br />

<strong>Boris</strong> Bálent s knihou v roku 1945<br />

(z rodinného archívu)<br />

AKTIVITY V OBLASTI KNIŽNEJ KULTÚRY<br />

<strong>JUDr</strong>. <strong>Boris</strong> Bálent pracoval na poli knižnej kultúry, literatúry<br />

a vôbec na povznesení osvety na Slovensku od roku<br />

1940 až do svojej smrti, teda vyše polstoročia. Začiatky<br />

jeho záujmu o knižnú kultúru možno hľadať vo veľkej<br />

otcovej knižnici, seriózne však začal o takejto práci<br />

premýšľať až po návrate z vojenčiny. Veľké nedostatky<br />

a medzery videl v rozpracovanosti humanistických vied,<br />

z ktorých najmenej bola prebádaná práve oblasť knižnej<br />

kultúry. Črtali sa obrovské pracovné, výskumné, redakčné<br />

aj organizátorské úlohy, ktoré bolo potrebné riešiť.<br />

Na Slovensku však chýbali kvalifikovaní knihovníci.<br />

<strong>Boris</strong> Bálent sa spočiatku nevedel rozhodnúť – lákala<br />

ho história, ale tam videl ťažkosti v nedostatku rečových<br />

znalostí. Cítil potrebu byť užitočným svojmu národu.<br />

Preštudoval odborné diela Ladislava J. Živného, Zdeňka<br />

V. Tobolku a iných, ako aj diela slovenských autorov, najmä<br />

Ľudovíta V. Riznera. Využíval každú voľnú chvíľu na<br />

štúdium knižníc, hlavne historických, archívov tlačiarní,<br />

skladov… Intenzívnym štúdiom získal veľmi cenné poznatky,<br />

ktoré publikoval v Živene, v Literárnohistorickom<br />

50 ...................................................................................................... K N I Ž N I C A – R O Č . 1 3 , Č . 1 0 ( 2 0 1 2 )


VLADIMÍR GRIGAR / BORIS BÁLENT…<br />

zborníku Matice slovenskej, Službe, Cirkevných listoch,<br />

Slovenskej národnej knižnici, Slovenských pohľadoch aj<br />

v Slovenskom typografovi. Boli to články venované vydavateľskej<br />

činnosti a kníhtlačiarstvu, knižnej grafike,<br />

knihovníctvu a knižniciam, retrospektívnej, regionálnej<br />

a personálnej bibliografii, literárnej histórii a i. Písal a vydával<br />

aj životopisné a literárnohistorické štúdie – Súpis<br />

literárnych prác Teodora Bálenta st. (1942), Listy Jána Mocku<br />

Bohdanovi Kutlíkovi (1943) a Prvý pokus o spisovnú slovenčinu<br />

(1945).<br />

So zreteľom na odborné a organizačné schopnosti<br />

pozvali Dr. Bálenta do Slovenskej národnej knižnice<br />

v Martine. Takto sa dostal do centra kultúrneho života na<br />

Slovensku a mohol naplno využívať svoje organizačné,<br />

redakčné a výskumné zámery. Redigoval časopisy Slovenská<br />

národná knižnica (1946 – 1948) a Knižnica (1949<br />

– 1958) a tiež publikoval.<br />

V SNK organizoval bežné knihovnícke práce s povinnými<br />

výtlačkami, zabezpečoval priestory, sťahovanie<br />

fondov, pripravoval národnú bibliografiu, redigoval viaceré<br />

publikácie (práce V. Deckera, P. Halašu, L. Kohúta,<br />

M. Marka, A. Maťovčíka, D. Orlovského, J. Repčáka,<br />

F. Ruttkaya, J. Špetku a ďalších autorov). Okrem toho<br />

rozvíjal spoluprácu s českými knihovníkmi a knižnicami<br />

a staral sa o rozrastajúci personál. Vychoval mnoho knižnično-informačných<br />

pracovníkov. Bol zakladajúcim členom<br />

prvého Zväzu slovenských knihovníkov, kde vykonával<br />

funkciu tlačového referenta (1946 – 1950). V roku<br />

1948 sa zúčastnil na prvom zjazde československých<br />

knihovníkov v Brne.<br />

Dr. Bálent zorganizoval mnohé výstavy, ktoré chápal<br />

ako názorný výchovný prostriedok pri poznávaní knižnej<br />

kultúry. Prvá výstava, ktorú osobne organizoval, sa konala<br />

v roku 1942 a bola venovaná evanjelickej knihe v Banskej<br />

Bystrici. Záujem o prípravu výstav u neho pretrvával<br />

počas celého pracovného a tvorivého obdobia.<br />

Spolupracoval s významnými slovenskými knihovníkmi<br />

– s Dr. Jozefom Repčákom, doc. Antonom A. Baníkom,<br />

Dr. Jánom Čaplovičom, Jozefom Kuzmíkom,<br />

Dr. Jozefom Telgárskym a ďalšími. Zaujímali ho problémy<br />

vydavateľské a kníhtlačiarské, bibliofilstvo, exlibrisy,<br />

knihovníctvo a knižnice, literárna história, prvotlače,<br />

bibliografie, najmä národná retrospektívna. Tieto prvé<br />

profesionálne roky (1946 – 1950) boli najplodnejšie čo<br />

do rozsahu prác. Publikoval mnohé knihovedné a literárnohistorické<br />

práce. V roku 1947 mu vyšlo niekoľko<br />

štúdií – Banskobystrické púťové tlače (Štúdia vyšla ako<br />

2. zväzok kníh, ktoré vydávala SNK nákladom MS. Vytlačila<br />

Neografia v Turčianskom Sv. Martine. 93 s. + 23 s.<br />

príloh s číslami časti súpisu banskobystrických púťových<br />

tlačí, v ktorom boli použité. Cieľom štúdie bolo dopredu<br />

posunúť naše poznatky na poli púťových tlačí a vzbudiť<br />

záujem.), Z dejín banskobystrického kníhtlačiarstva, Bardejovské<br />

katechizmy z rokov 1581 a 1612 (Štúdiu napísal<br />

a s dvoma faksimilami vydal Dr. B. Bálent nákladom<br />

Dr. Pavla Fábryho. V úprave Dušana Šulca vytlačil Kníhtlačiarsky<br />

účastinársky spolok v Turčianskom Sv. Martine.<br />

141 s. Autor podrobne analyzuje neúplné katechizmy<br />

z rokov 1581 a 1612, ktoré slovenská knihoveda pokladá<br />

za 1. a 3. tlač v tzv. bibličtine na Slovensku. Cieľom autora<br />

bolo dať najvýznamnejším slovenským vydavateľstvám<br />

podnet k sústavnému vydávaniu faksimilových vydaní<br />

unikátov našich najstarších literárnych diel. Jadrom štúdie<br />

sú faksimile zlomkov, unikátov slovenského písomníctva.)<br />

a ako spoluautor s Josefom Pospíšilom Exlibris na<br />

Slovensku (Turčiansky Sv. Martin, MS, tlačila Neografia,<br />

34 s. + 23 obr. príl. Jadro štúdie tvorí prierez knižnými<br />

značkami, začínajúc uhorským kráľom – bibliofilom Matejom<br />

Korvínom. Štúdia je priekopníckym dielom o exlibrise<br />

na Slovensku s použitím všetkých, vtedy dostupných<br />

materiálov.).<br />

V roku 1948 to boli štúdie Prvotlače v banskobystrických<br />

knižniciach (Štúdiu vydal Dr. B. Bálent. Vytlačila<br />

kníhtlačiareň „Práca“ Žilina, 80 s. + 12 s. obr. príl. Súpis<br />

je rozdelený na skupiny podľa miesta uloženia prvotlačí<br />

v desiatich knižniciach a prvotlače sú popísané v skupinách<br />

od najstarších. Prvú a hlavnú časť práce tvorí súhrn<br />

5 skupín prvotlačí v banskobystrických knižniciach, a to<br />

z mestskej knižnice, z jezuitskej knižnice, z diecézneho<br />

seminára, zo št. chlapčenského gymnázia a z knižnice<br />

Karola Kiselyho. V druhej časti sú popísané prvotlače zo<br />

širšieho okolia: z Brezna, Kremnice, Medzibrodu, Svätého<br />

Kríža nad Hronom a zo Svätého Beňadika.), ako aj štúdie<br />

Ján Kollár o kníhtlačiarstve, D. Krman: Kniha života J. Dadana,<br />

Katalóg výstavy slovenskej kníhtlače a iné.<br />

Podľa zákona Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej<br />

sa stala táto inštitúcia v roku 1954 Slovenskou<br />

národnou knižnicou a knihovedným ústavom. Dr. Bálent<br />

bol spoluautorom nového zákona a jej štatútu, stal sa<br />

zamestnancom Matice slovenskej a do roku 1958 viedol<br />

Knihovedné stredisko. Roky 1954 – 1958 boli obdobím,<br />

v ktorom mohol naplno využiť svoje riadiace a organizačné<br />

schopnosti. Jeho pracovitosť a nadšenie sa premietli<br />

do mnohých článkov a štúdií, z ktorých vyberáme aspoň<br />

tie najvýznamnejšie: Bibliografické úlohy MS (1954), Knihoveda<br />

(1956), Knihoveda a typový katalóg (1956), Perspektívny<br />

plán práce Knihovedného strediska MS (1957),<br />

Periodizácia dejín kníhtlače na Slovensku (1957), spolu<br />

s J. Syblíkom Knižná grafika a knižné značky národného<br />

umelca Martina Benku (1957), Zoznam tlačených katalógov<br />

knižníc na Slovensku (1958). K faksimile Piesne Jána<br />

Sylvána (1957) napísal obsiahly sprievodný text. Mali<br />

byť nástupom k systematickejšiemu vydávaniu faksimilií<br />

najvzácnejších literárnych diel, či už napísaných<br />

v slovenskom alebo v inom jazyku Slovákmi, prípadne<br />

cudzími autormi o Slovensku. Do akej miery sa mu tento<br />

zámer podarilo naplniť, ukazuje súčasnosť. Významné<br />

štúdie uverejnil časopise Knižnica – Katalóg levočskej<br />

stredovekej knižnice (1956) a Katalóg prvotlačí Univerzitnej<br />

knižnice v Bratislave (1956). Publikoval aj zlepšovacie<br />

návrhy – Bibliografický popis a lístky do nových kníh. Zlepšovací<br />

návrh k práci s knihou (1958), Domyslime myšlienku<br />

Bibliografického katalógu ČSR. Zlepšovací návrh a námet<br />

k diskusii o katalogizácii povinných výtlačkov podľa budúcej<br />

vyhlášky (1958). Zostavil i niekoľko súpisov literatúry<br />

– A. P. Čechov v slovenských časopisoch 1901 – 1910<br />

– 1946 (1954), J. G. Tajovský a J. Jesenský v slovenských časopisoch<br />

1901 – 1910 – 1946 (1955), Hviezdoslav v slovenských<br />

časopisoch 1909 – 1910 – 1946 (1955), Björnsterne<br />

Björnson (1957) a Bibliografia Júliusa Barča-Ivana (1959).<br />

BIOGRAFISTIKA<br />

K N I Ž N I C A – R O Č . 1 3 , Č . 1 0 ( 2 0 1 2 ) ......................................................................................................<br />

51


VLADIMÍR GRIGAR / BORIS BÁLENT…<br />

BIOGRAFISTIKA<br />

K 110. výročiu narodenia Ľ. V. Riznera napísal článok Príspevok<br />

k bibliografii Ľudovíta Vladimíra Riznera (1959).<br />

V tom istom roku publikoval prvý koncept marxistickej<br />

knihovedy.<br />

Na Miestnom pracovisku Matice slovenskej v Bratislave<br />

v rokoch 1963 – 1969 riadil a kontroloval (aj sám<br />

katalogizoval) katalogizačné práce. Spolu s Dr. Jánom<br />

Čaplovičom sa zapojil do redakčného spracovania<br />

bibliografie starých tlačí na Slovensku. V roku 1964<br />

publikoval v Knižničnom zborníku 1964 prácu Príspevok<br />

k problematike a dejinám robotníckych knižníc na Slovensku<br />

do r. 1945 a v zborníku K počiatkom slovenského<br />

národného obrodenia štúdiu K organizácii a vydavateľskej<br />

činnosti Slovenského učeného tovarišstva. Spolu<br />

s Dr. Štefanom Hanakovičom a s Alojzom Kurucom<br />

spracoval výkladový slovník Slovenská knihovnícka terminológia,<br />

ktorý vydala v roku 1965 Matica slovenská<br />

v Martine. Spolupracoval aj na českom variante Terminologického<br />

slovníka knihovníckeho a bibliografického<br />

(Praha 1965), ktorý spracovali Dr. Hana Vodičková<br />

a Dr. Jiří Cejpek. V roku 1966 uverejnil štúdiu Mikuláš<br />

Bakalár Štetina a začiatky tlačiarstva i vydavateľstva<br />

u západných Slovanov.<br />

V roku 1967 založil spolu s niekoľkými zapálenými<br />

ľuďmi Krúžok slovenských exlibristov a bibliofilov (KSEB)<br />

a stal sa jeho predsedom. Pod jeho vedením krúžok organizoval<br />

besedy s grafikmi, upravovateľmi kníh, výstavy<br />

exlibrisov a kníh, prednášky z dejín knižnej kultúry.<br />

Vytvoril si vlastnú tézu: „Odraz bytia je vo vedomí, najvýraznejší<br />

odraz vedomia je v knižnej kultúre, z knižnej kultúry<br />

v knihe a v knihe je to práve exlibris, ktorý ju najlepšie<br />

charakterizuje a sociologicky určuje.“ V rámci KSEB sa<br />

zameral najmä na slovenské a české exlibrisy. Láska ku<br />

knihe a k exlibrisom ho sprevádzala celý život a ostane<br />

jeho zásluhou, že sa pričinil o rozvoj slovenského exlibrisu<br />

a bibliofilstva.<br />

Redakčná činnosť Dr. Bálenta v rokoch 1958 – 1976 už<br />

nebola taká sústavná, ale stále bola bohatá. Redigoval<br />

niekoľko ročníkov Knižničného zborníka, Bibliografického<br />

zborníka a Novinárskeho zborníka. V roku 1974 redigoval<br />

zborník Knihu´74.<br />

V rokoch 1969 – 1976 publikoval články o Ľ. V. Riznerovi<br />

– Rizner o slovenskej bibliografii v Zborníku<br />

o Ľ. V. Riznerovi (1970) a Doplnky Bibliografie písomníctva<br />

slovenského z Riznerových rukopisov v tom istom zborníku,<br />

ako aj mnohé knihovedné články – Ideový aspekt v informatike<br />

v Zborníku teoretického seminára o vzťahoch<br />

knihovedy, knihovníctva, bibliografie a informatiky (1971),<br />

Posudok libreta Pamätníka slovenskej literatúry z hľadiska<br />

primeranosti odrazu slovenskej knižnej kultúry v pripravovanej<br />

expozícii“ v práci Posudok libreta Pamätníka slovenskej<br />

literatúry (1971). Bol členom literárnovednej a sociologickej<br />

spoločnosti SAV.<br />

Odchodom do dôchodku v roku 1976 Dr. Bálent neprerušil<br />

svoje tvorivé aktivity. Mal viac času na riešenie<br />

problémov a úloh, ktoré sa mu nahromadili počas profesionálneho<br />

obdobia na poli knižnej kultúry. Snažil sa<br />

riešiť najmä neobjasnené problémy v slovenskej knižnej<br />

kultúre – uzaviera redakčné práce na Čaplovičovej bibliografii,<br />

najmä na registroch, rozvíja exlibristickú výstavnú<br />

činnosť, doplňuje si vlastný dokumentačný materiál<br />

a snaží sa dokončiť a publikovať jednotlivé rozpracované<br />

témy.<br />

V roku 1978 uverejnil štúdiu Problémy okolo kníhtlačiara<br />

Jána Manlia. Sám si spracoval zoznam vlastných<br />

rozpracovaných tém v systematickom usporiadaní.<br />

Z vydavateľstva a kníhtlačiarstva zostali v rukopise rozpracované<br />

veľké práce – Knižná kultúra na Slovensku,<br />

pokus o encyklopedické spracovanie slovenskej knižnej<br />

kultúry, a Staré územné slovaciká. Z knižnej grafiky<br />

zostali nedokončené diela Súčasné slovenské exlibrisy<br />

+ KSEB s bibliografiou, Bibliofilstvo na Slovensku a Exlibrisy<br />

na Slovensku. Z knihovníctva treba spomenúť dve veľké<br />

rozpracované práce – Knižnica piaristov v Podolinci a Slovenská<br />

národná knižnica 1941 – 1954. V bibliografii ostali<br />

v rukopise nedokončené práce Katalógy slovenských<br />

knižníc, zahŕňajúce katalógy historických knižníc, ale<br />

i súčasnosť do roku 1970, a Bibliografia Bohuslava Šuleka,<br />

takmer hotová bibliografia rodáka zo Slovenska, štúrovca,<br />

zakladateľa a tajomníka Chorvátskej akadémie vied<br />

a jedného z najvýznamnejších chorvátskych vedcov. Nedokončená<br />

zostala i monografia o svojom strýkovi Cyrilovi<br />

Kutlíkovi, slovenskom maliarovi z druhej polovice<br />

19. storočia, zakladateľovi moderného srbského maliarstva<br />

a výtvarnej akadémie v Belehrade. Z kultúrnej histórie<br />

zostala rozpracovaná a nedokončená veľká práca<br />

o J. Bocatiovi a základný materiál veľkých prác Bernolákovci<br />

a Slovenská hymnológia. V tomto čase venoval<br />

Dr. Bálent mnoho úsilia a času svojej najmilšej téme,<br />

Pavlovi Socháňovi, prvému slovenskému vydavateľovi<br />

a autorovi pohľadníc. V pozostalosti Dr. Bálenta zostalo<br />

54 rozpracovaných tém, čo svedčí o širokom rozsahu<br />

jeho pracovných aktivít, záujmov a o usilovnosti.<br />

Bibliografiu publikovaných prác Dr. Bálenta je najvhodnejšie<br />

rozdeliť podľa obsahu, aby vystihovala jeho vedeckú,<br />

odbornú, publikačnú, redakčnú, záujmovú činnosť,<br />

a jednotlivé časti usporiadať chronologicky. (Štruktúra,<br />

s ktorou súhlasil aj Dr. Bálent: Knihoveda, O rukopisoch<br />

a kódexoch, Vydavateľstvo a kníhtlačiarstvo, Knižná<br />

grafika, výtvarné umenie, Bibliofilstvo, Exlibrisy, Knihárstvo<br />

a papiernictvo, Knihovníctvo a knižnice, Slovenská<br />

národná knižnica, Časopisy SNK a Knižnica, Katalógy<br />

prvotlačí a iných špeciálnych fondov, Bibliografia – teória,<br />

Bibliografia národná – súčasná, Bibliografia národná<br />

– retrospektívna, Bibliografia regionálna a špeciálna,<br />

Personálne bibliografie, Výskum neslovenských tlačí, Výstavy<br />

kníh, Ľ. V. Rizner, Literárna história a hymnológia,<br />

Dejiny. Dali by sa ešte pridať časti Drobničky, Beletria,<br />

Šport a Rôzne.)<br />

ZÁVER<br />

S Dr. Bálentom som sa zoznámil v roku 1978. Pre svoju<br />

diplomovú prácu Portréty súčasných informatických pracovníkov<br />

na Slovensku som si vybral aj jeho. Takmer rok<br />

sme strávili pri písaní jeho portrétu – životopisu, hodnotení<br />

jeho práce v oblasti knižnej kultúry, pri zostavovaní<br />

jeho bibliografie. Mal rozsiahly osobný archív, knižnicu,<br />

kde sa dalo hodiny a dni študovať, no najmä mal pre<br />

mňa čas. Okrem našej spoločnej práce nad jeho portré-<br />

52 ...................................................................................................... K N I Ž N I C A – R O Č . 1 3 , Č . 1 0 ( 2 0 1 2 )


ĽUDMILA ROHOŇOVÁ / BLÍZKY I VZDIALENÝ PAVOL STRAUSS…<br />

tom sme viedli nekonečné rozhovory o politike, kultúre,<br />

knihách, svetonázore, o športe… Bol všestranne rozhľadený.<br />

Tak rád by som sa s ním teraz porozprával o týchto<br />

našich spoločných témach a bol by som zvedavý na jeho<br />

postoje a názory. Osobný kontakt som s ním udržoval do<br />

konca jeho života.<br />

Dr. Bálent bol veľmi skromný človek. Nikdy sa nechválil,<br />

čo všetko napísal, vykonal, aké funkcie zastával. Radosť<br />

mu urobilo každé publikovanie jeho článku či štúdie.<br />

Z toho pramenilo aj jeho životné krédo: Byť, nie mať.<br />

Aj preto po sebe nezanechal materiálne bohatstvo, ale<br />

* Slovenská národná knižnica, Martin<br />

e-mail: ludmila.rohonova@snk.sk<br />

obrovské duševné a duchovné bohatstvo v podobe 450<br />

publikovaných článkov, štúdií, kníh a už spomenutých<br />

54 rozpracovaných tém v rukopise.<br />

Dr. <strong>Boris</strong> Bálent patrí medzi zakladateľov organizovaného<br />

slovenského knihovníctva. Aj na jeho diele dnes<br />

stojí moderné slovenské knihovníctvo. Záleží na nás,<br />

ktorí sme ho poznali a mali radi, čítali jeho články, štúdie,<br />

knihy, aby sme ho znovu objavili, zviditeľnili, pokúsili sa<br />

dokončiť niektoré jeho rozpracované práce, lebo on si to<br />

určite zaslúži.<br />

PhDr. Vladimír Grigar<br />

BLÍZKY I VZDIALENÝ PAVOL STRAUSS<br />

Kto by nepoznal Pavla Straussa? Môžeme si položiť túto<br />

otázku? Po preskúmaní literárnych slovníkov, internetových<br />

zdrojov, bibliografických databáz a knižničných<br />

katalógov mu môžeme vystaviť vizitku: slovenský lekár,<br />

básnik, esejista, prekladateľ, kresťanský humanista. Jeho<br />

meno nenájdeme v učebniciach literatúry, kompletizácia<br />

a odborné literárnovedné spracovanie jeho diela sa<br />

začalo realizovať až v 90. rokoch 20. storočia a pokračuje<br />

dodnes. Od 70. rokov minulého storočia proskribovaný<br />

autor, utiahnutý až do roku 1989 do vnútornej emigrácie<br />

umlčaného tvorcu. Píšuci lekár, ako sám seba označuje<br />

vo svojich dielach, sa však nikdy neodmlčal. Zanechal<br />

rozsiahle literárne dielo, ktorým vydáva svedectvo<br />

o sebe, o svojej viere i o dobe a spoločnosti, v ktorej žil.<br />

Spytuje sa v ňom na človeka, oslovuje ho, pochybuje<br />

o ňom, verí mu, povzbudzuje ho, obáva sa o neho, hľadá<br />

pre neho východiská a modlí sa za neho.<br />

ŽIVOTNÉ OSUDY A LITERÁRNA TVORBA<br />

Pavol Strauss sa narodil 30. augusta 1912 v Liptovskom<br />

Mikuláši v rodine židovského advokáta Izidora Straussa<br />

(1881 – 1945) a Vilmy Straussovej, rod. Kuxovej (1891 –<br />

1933). Navštevoval maďarskú, neskôr židovskú ľudovú<br />

školu. V roku 1922 začal študovať na Hodžovom štátnom<br />

reálnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, ktoré<br />

ukončil v roku 1931 maturitou. Na gymnaziálne časy<br />

spomína takto: „Mnoho pekného bolo v týchto gymnaziálnych<br />

rokoch, od prvého oboznámenia až po nábehy na<br />

intelektuálne radosti a zážitky v samovzdelávacom krúžku<br />

Hodžovom, kde som neraz hral na klavíri sám, alebo s priateľom<br />

huslistom Ervínom Smatekom. Pamätám sa ešte na<br />

Biobibliografická skica<br />

PhDr. Ľudmila Rohoňová*<br />

vystúpenia Milana Pišúta, Ruda Brtáňa a Andreja Plávku.<br />

Nebolo oslavy bez našej muziky. Neraz tam recitoval mladý<br />

Martin Rázus.“ 1 Silné väzby k Liptovu ho sprevádzali po<br />

celý život, bol hrdý na svoje rodisko a na jeho významné<br />

osobnosti. Retrospektívne sa vyznáva:<br />

„Každý nemá to šťastie, že sa narodí na Liptove. Kto to<br />

šťastie mal, je opuncovaný pohľadom od Poludnice po Baranec,<br />

Kriváň a z druhej strany po Choč. A to nielen pohľad<br />

vonkajší, ale i vnútorný. Veď z koľkých nadaných Liptákov<br />

to vytrysklo – z Plávku, Rúfusa, Alexyho a iných.“ 2<br />

Aj keď chcel pôvodne študovať filozofiu, rozhodol sa<br />

v roku 1931 nakoniec pre štúdium medicíny na Lekárskej<br />

fakulte vo Viedni. Dôvod tohto kroku sa dozvedáme<br />

z rukopisu Staré smidky, kde hovorí:<br />

„No ja som nemal vzťah k jurisprudencii a prosil som<br />

otca, žeby mi umožnil štúdium filozofie vo Viedni. Ale keď<br />

sme tam došli, bola tam v popredí skupina neopozitivistov<br />

na čele s prof. Carnapom, bol tam aj Witgenstein. To boli<br />

všetko matematici a fyzici. Mal som sklon k poézii a hudbe.<br />

A mne to nesedelo.“ 3<br />

Inklinácia k medicíne bola určite ovplyvnená aj lekárskym<br />

povolaním jeho starého otca MUDr. Bartolomeja<br />

Kuxa, v ktorého dome prežil detské i študentské roky<br />

a spolu s bratom neraz pobudli v jeho ordinácii. Pre lekárske<br />

povolanie sa neskôr rozhodol aj Straussov o päť<br />

rokov mladší brat Juraj.<br />

Na viedenskej univerzite absolvoval dva semestre<br />

a štúdium ukončil v roku 1937 na Nemeckej univerzite<br />

v Prahe. Počas štúdia medicíny vo Viedni sa Strauss venoval<br />

aj štúdiu hudby a prehĺbil sa i jeho vzťah k literatúre<br />

a poézii, najmä nemeckej, čo mu umožňovala dokonalá<br />

znalosť nemeckého jazyka. Stal sa dokonca členom<br />

recitačného seminára profesora Martina Kirschnera pri<br />

Volkstheater vo Viedni. V diele Život je len jeden hovorí:<br />

„Súčasne som študoval klavír u slečny Feuermannovej –<br />

BIOGRAFISTIKA<br />

K N I Ž N I C A – R O Č . 1 3 , Č . 1 0 ( 2 0 1 2 ) ......................................................................................................<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!