13.07.2014 Views

Dlhoočakávané dielo v oblasti katolíckej teológie na Slovensku

Dlhoočakávané dielo v oblasti katolíckej teológie na Slovensku

Dlhoočakávané dielo v oblasti katolíckej teológie na Slovensku

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DLHOOČAKÁVANÉ DIELO V OBLASTI<br />

KATOLÍCKEJ TEOLÓGIE NA SLOVENSKU<br />

PaedDr. Beáta Murinová *<br />

a kol.: TEOLOGICKÝ A NÁBO-<br />

ŽENSKÝ SLOVNÍK. I. diel A – K. Tr<strong>na</strong>va: Spolok<br />

svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o. v Tr<strong>na</strong>ve,<br />

2006. 352 s. ISBN 80-7162-620-1.<br />

VRAGAŠ, Štefan a kol.: TEOLOGICKÝ A NÁBO-<br />

ŽENSKÝ SLOVNÍK. II. diel L – Ž. Tr<strong>na</strong>va: Spolok<br />

svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o. v Tr<strong>na</strong>ve,<br />

2008. 439 s. ISBN 978-80-7162-734-0.<br />

V minulosti, v dobe totalitného režimu náboženské pojmy<br />

absentovali v odborných príručkách i v lexikografických<br />

publikáciách. Slová s náboženskou tematikou boli dlho<br />

v úzadí, dokonca totalitný režim sa ich s<strong>na</strong>žil vymazať<br />

aj zo základných lexikografických diel (<strong>na</strong>pr. z Pravidiel slovenského<br />

pravopisu). Táto skutočnosť spôsobila nielen ich<br />

nez<strong>na</strong>losť, ale <strong>na</strong>jmä nejednotnosť v ich písaní. Chýbalo<br />

<strong>dielo</strong>, ktoré by dané pojmy vysvetľovalo a zároveň poukazovalo<br />

<strong>na</strong> správnu ortografiu teologických a náboženských<br />

pojmov, ktoré sú <strong>na</strong>pokon určené nielen kresťanom<br />

a ich kultúre, ale patria k všeobecnému vzdelaniu vôbec.<br />

Tieto biele miesta vyplnil až Teologický a náboženský slovník,<br />

ktorého I. diel vyšiel v roku 2006 a II. diel v roku 2008.<br />

Prínos uvedeného slovníka spočíva v tom, že prináša<br />

výstižný opis jednotlivých teologických a náboženských<br />

slov, termínov, pojmov a výrazov a zároveň základy ortografie<br />

týchto termínov.<br />

Dielo je výsledkom projektu Vedeckej grantovej<br />

agentúry Ministerstva školstva a Slovenskej akadémie<br />

vied Slovenskej republiky.<br />

V roku 1977 síce vyšiel Malý teologický lexikón, no ten<br />

bol určený len úzkemu okruhu bohoslovcov a poslucháčov,<br />

nie širšej verejnosti. Istý vzostup v <strong>oblasti</strong> náboženskej<br />

terminológie z<strong>na</strong>me<strong>na</strong>l Príručný slovník kresťanstva z roku<br />

2003, ktorý obsahoval 2 200 hesiel so širokým záberom,<br />

pričom heslá vychádzali z rozličných teologických disciplín.<br />

A práve <strong>na</strong> toto lexikografické <strong>dielo</strong> <strong>na</strong>dväzuje Teologický<br />

a náboženský slovník Štefa<strong>na</strong> Vragaša a kolektívu.<br />

Štefan Vragaš, teológ a jazykovedec, je vedúcim projektu<br />

a zodpovedným redaktorom výslednej podoby<br />

slovníka, jeho spolupracovníkmi pri tvorbe I. dielu boli<br />

Viliam Judák, Marián Gavenda a František Vnuk, <strong>na</strong> tvorbe<br />

druhej časti slovníka sa podieľali Karol Bošmanský,<br />

Marián Chovanec, Jozef Krupa a František Vnuk.<br />

RECENZIEVRAGAŠ, Štefan<br />

V úvodnej časti slovníka <strong>na</strong>chádzame pramene, ktoré<br />

boli použité pri koncipovaní hesiel, ako aj zoz<strong>na</strong>m použitých<br />

skratiek. Slovník uvádza biblické spisy, dokumenty<br />

Druhého vatikánskeho koncilu a ďalšie použité<br />

dokumenty.<br />

* Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok<br />

email: murinova@fedu.ku.sk<br />

46 ........................................................................................................ K N I Ž N I C A – R O Č . 1 0 , Č . 9 ( 2 0 0 9 )


ANNA KROMKOVÁ / UŽITOČNÁ POMÔCKA PRE ŠKOLSKÝCH KNIHOVNÍKOV<br />

Heslá sú usporiadané abecedne – I. zväzok tvoria heslá<br />

pod písme<strong>na</strong>mi A – K (1 331 hesiel), druhý zväzok heslá<br />

začí<strong>na</strong>júce sa písme<strong>na</strong>mi L – Ž (1 847 hesiel).<br />

Koncepcia slovníka vychádza z podnetov Druhého<br />

vatikánskeho koncilu, ako aj z pokoncilových teologických<br />

bádaní. Primárne je určený študentom teológie,<br />

kňazom – teológom a kňazom v pastorácii, ale zaujať<br />

môže aj širokú verejnosť.<br />

Spracovanie hesiel sa týka <strong>na</strong>jmä substantívnej kategórie<br />

slov v nomi<strong>na</strong>tívnom tvare. Adjektíva sú použité<br />

iba v spojení s príslušným substantívom a slovesá sa vyskytujú<br />

v substantivizovanej podobe. Autori sa pri zostavovaní<br />

hesiel pridržiavajú jazykových a štylistických zásad<br />

a pravidiel súčasnej spisovnej slovenčiny. Pri cudzích<br />

slovách je uvedený ich pôvod a pri mnohých z nich sa<br />

ponecháva originál<strong>na</strong> podoba.<br />

Z hľadiska obsahu ide o heslá z rôznych teologických<br />

disciplín, ako sú biblické vedy, dogmatika, fundamentál<strong>na</strong><br />

teológia, morál<strong>na</strong> teológia, katechetika, pastorál<strong>na</strong><br />

a spirituál<strong>na</strong> teológia, cirkevné dejiny, liturgika, kánonické<br />

právo, katolícka sociál<strong>na</strong> náuka, ekumenizmus<br />

a svetové náboženstvá a ďalšie. V slovníku sú uvedené aj<br />

heslá týkajúce sa života cirkvi <strong>na</strong> <strong>Slovensku</strong> (<strong>na</strong>pr. názvy<br />

rehoľných kongregácií a pod.).<br />

Z hľadiska koncepcie hesiel by bolo možno vhodné<br />

hlbšie rozpracovanie hesiel s ďalšími odkazmi, keďže<br />

primárne je slovník určený <strong>na</strong>jmä študentom teológie.<br />

Treba povedať, že slovník nemá ani <strong>na</strong>jlepšiu grafickú<br />

úpravu, čo sa odráža <strong>na</strong>príklad vo väčšom type písma,<br />

ktoré nie je typické pre lexikografickú podobu. Menší<br />

typ písma by umožnil zostaviť jeden komplexný slovník.<br />

Aj <strong>na</strong>priek týmto nedostatkom veríme, že slovník uľahčí<br />

prístup k pravdám viery, rozšíri poz<strong>na</strong>nie o nové termíny,<br />

vychádzajúce z koncilových dokumentov, pomôže<br />

ortografii a že ho budú používať nielen kňazi, rehoľníci<br />

a poslucháči teológie, ale aj odborníci z iných oblastí.<br />

UŽITOČNÁ POMÔCKA<br />

PRE ŠKOLSKÝCH KNIHOVNÍKOV<br />

RECENZIE<br />

Mgr. An<strong>na</strong> Kromková *<br />

CENIGOVÁ, Rozália: PRÍRUČKA PRE ŠKOLSKÉHO<br />

KNIHOVNÍKA. Bratislava : Slovenská pedagogická<br />

knižnica, 2008.<br />

Do mnohých škôl a školských knižníc sa tohto roku dostala<br />

publikácia Príručka pre školského knihovníka od Rozálie Cenigovej,<br />

ktorú vydala Slovenská pedagogická knižnica Bratislava<br />

koncom roku 2008. Ide o veľmi prospešnú príručku,<br />

ktorá prináša komplexný pohľad <strong>na</strong> prácu školského knihovníka<br />

a presne informuje o tom, čo všetko má školský<br />

knihovník vedieť a ako by mala vyzerať jeho práca.<br />

Príručka je veľmi dobre spracovaná obsahovo i formálne.<br />

Vhodná postupnosť, stručné priblíženie zákonov, odkazy<br />

<strong>na</strong> internetové adresy či farebné odlíšenie dôležitých<br />

informácií a jednoduchá orientácia pri ich opätovnom<br />

vyhľadávaní – to všetko robí z tohto diela skutočne praktickú<br />

a užitočnú pomôcku.<br />

Text je rozdelený do šiestich kapitol. V 1. kapitole pod<br />

názvom Dokumenty upravujúce činnosť školskej knižnice<br />

nájde čitateľ právne predpisy, metodické materiály, normy<br />

a deklarácie, čo mu umožní ľahko sa zorientovať v legislatíve,<br />

ktorá sa týka školských knižníc. Dobre poslúži nielen zriaďovateľom<br />

školských knižníc, ale aj školským knihovníkom,<br />

pretože ich <strong>na</strong>učí vyz<strong>na</strong>ť sa v spleti zákonov a <strong>na</strong>riadení.<br />

* Základná škola Spišská Stará Ves<br />

e-mail: riaditelka231@gmail.com<br />

V ďalšej kapitole s názvom Zriadenie a riadenie školskej<br />

knižnice sú predchádzajúce informácie transformované<br />

do praktickej podoby.<br />

Pre čitateľov je neoceniteľná 3. kapitola Knižničný<br />

fond, ktorá presne opisuje činnosti školskej knižnice<br />

a možno povedať, že svojimi informáciami čiastočne <strong>na</strong>hrádza<br />

školenie pre školských knihovníkov. Dá sa podľa<br />

nej riadiť aj pri evidovaní a vyraďovaní kníh.<br />

4. kapitola prináša informácie o knižnično-informačnej<br />

službách, o tom, ako sa tvorí knižničný a výpožičný<br />

poriadok, ako prebieha výpožičný proces a ako sa dokumentuje,<br />

skrátka o všetkom, čo potrebuje vedieť školský<br />

knihovník.<br />

5. kapitola je pomôckou <strong>na</strong>jmä pre učiteľov, ktorí by<br />

mali využívať knižnicu aj ako vzdelávacie centrum. Je to<br />

akýsi malý návod <strong>na</strong> informačnú výchovu v školách.<br />

Veľkým prínosom pre školských knihovníkov je určite<br />

kapitola Elektronizácia a internetizácia školskej knižnice,<br />

ktorá ich poúča, aký informačný systém si majú zakúpiť,<br />

aké sú výhody elektronického systému, ako treba pracovať<br />

s elektronickými zdrojmi a pod.<br />

Samozrejme, oceniť treba aj prílohy zakomponované<br />

do príručky, pretože obsahujú príslušné zákony a smernice,<br />

metodické pokyny, ako aj vzory dokumentácie,<br />

ktorú musí mať každá školská knižnica.<br />

Táto príručka je vhodnou pomôckou nielen pre začí<strong>na</strong>júce<br />

knižnice, ale aj pre knižnice, ktoré už fungujú, no<br />

doteraz im chýbali presné informácie o správnom a zákonnom<br />

vedení školskej knižnice.<br />

K N I Ž N I C A – R O Č . 1 0 , Č . 9 ( 2 0 0 9 ) ........................................................................................................<br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!