Pe tak, 5. maj 2006. go di ne Broj 2 Go di na I - Forumbosnjaka.com

forumbosnjaka.com

Pe tak, 5. maj 2006. go di ne Broj 2 Go di na I - Forumbosnjaka.com

RI JEČ ČI TA LA CA » » »

Zapis sa skupa naših iseljenika u Luksemburgu

Velibor Ivanović: SA DOMOVINOM U SRCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Bošnjaci u susret referendumu

Abdulah Bato Abdić: ČISTOG OBRAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

INTERVJU

Rifat Fejzić, reis Islamske Zajednice u CG: ODOLJELI SVIM ISKUŠENJIMA . . . . . . . . . . . . .28

DRUŠTVO

Javni servis i manjine

Mirsad Rastoder: OTVORENI EKRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Kako vratiti život Bukovici

Jakub Durgut: ZLOČIN KOJI TRAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Vlada Srbije raspustilaa SO Novi Pazar: REFERENDUM KAMEN SPOTICANJA . . . . . . . . . .35

EKONOMIJA

Pretpostavke za brži razvoj sjevera Crne Gore

Dr Halil Kalač: SIROMASI KOD BOGATSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

OBRAZOVANJE, KULTURA, BAŠ TI NA

Bošnjaci/Muslimani Crne Gore u udžbenicima istorije

Sait Šabotić: RAZMJENA KULTURNIH VRIJEDNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Stanje arhitektonske kulturne baštine Bošnjaka/Muslimana u Crnoj Gori

Rifat Alihodžić: KULU GRADIH, AL’ KAMENA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Uzeir Bećović: GAJRETOV KONVIKT U PLJEVLJIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Odlomak iz romana u pripremi

Saladin Burdžović: ČOKINA MENSTRUACIJA I DRUGE TAJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

KROZ ISTORIJU

Muslimani u društvenom životu Crne Gore

Husein – Ceno Tuzović: RA ME UZ RA ME SA SVI MA - II dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Po ko lje nji ma za us po me nu: POD GO RI ČA NI U AL BA NI JI I TURSKOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

VJERSKI POJMOVNIK

Po jam i zna če nje: KUR’AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

PISMO IZ LUKSEMBURGA

Naš ki smo

ih dočekali

r e v i j a

Zdravo, Rifate,

Kao i što si sam pri mi je tio, a na dam se

da je si, pro te kao je i ovaj skup Bos nja ka

kao i svi oni do sa da.A to jest bi li smo sa -

mo sta tis ti bez tek sa ,bez ze lja i proh tje va,

bez pitanja i podpitanja, kao da nijesmo

ni bili prisutni.Činili smo samo ono sto

naj bo lje zna mo, to jest da slu ša mo, poz -

dravljamo, kličemo, zahvaljujemo, prihvatamo

poklanjamo.

Da, mi slušasmo pozdravismo sve što

rekoše. Klicasmo Milu i Milovićima.

Zahvaljivasmo im se puno na svemu,

ia ko ja ne znam na če mu. Prih va tis mo kao

i uvi jek svo što htje še i na kra ju po klo nis -

mo im to je di no što nam ni je su jos uze -

li(ka ko ko me)taj nas glas to na se DA.

Ja znam da će Boš nja ci u CG da ti svo je

DA za ne za vis nu CG, i tre ba ta ko. Ja znam

da će Bošnjaci u Luxemburgu takođe dati

svo je DA za ne za vis nu CG. I na rav no da

treba tako.

Ali!!!! Htio sam sa mo do da ti još to, da

Boš nja ci tre ba da da ju to svo je DA va lj da

zato sto su dovoljno mudri i politički zreli

da razaznaju , da samo nezavisna suverena

i medzunarodno priznata drzava CG

nudi Bosnjacima šansu i priliku za potpunu

afirmaciju u svim segmentima zivota i

ra da . Nu di im san su da se na je dan de mo -

krat ski na čin bo re i iz bo re za sva ona ele -

men tar na pra va ko ja u da naš njoj CG ne

uži va ju. Da će Boš nja ci za to da ti svo je DA

a ne zbog bi lo ko ga ili bi lo če ga dru gog ,

pa čak ni zbog MI LA.

Htio sam re ći da će Boš nja ci za si gur no

mo ći i zna ti da se bo re za svo ja pra va , i to

kao jedna homogena nacijonalna cjelina ,

svjes na svo je ulo ge i svog mjes ta u na šoj

budućoj zajedničkoj drzavi – Crnij Gori.

Kao i što si sam vi dio pos to ja la je i to -

ga da na cen zu ra, pa sve ovo ni je sam ta mo

mo gao re ći. S ob zi rom na to da na mo me

kompjuteru nema censure odlučio sam

da to uči nim ovim pu tem.

S najsrdačnijim pozdravima

Korać Enver

LUXEMBURG

4 maj 2006. Re vi ja FO RUM

More magazines by this user
Similar magazines