Views
2 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 13 บ้านใหม่ของศูนย์วิจัย ของสมาคมปราบวัณโรคฯ เปนการชั่วคราว และได ยายมาอยูสถานที่ถาวร ที่ซอยศูนยวิจัย เมื่อวันเสารที่ 13 มกราคม 2511 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ แกแพทยสมาคมฯ อยางหาที่สุดมิได และยังความปลาบปลื้มแกแพทย ทั้งปวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ พระราชินีนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จมา ทรงเปดอาคารของแพทยสมาคมฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2511 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี เนื่องจากจํานวนราชวิทยาลัยมีมากขึ้น ประกอบกับกิจกรรมของแตละราชวิทยาลัยที่มุงสู ชุมชนก็เพิ่มขึ้นเปนลําดับ ทั้งยังมีจํานวนสมาชิกที่ เพิ่มขึ้นทุกป แตราชวิทยาลัยตางๆ ก็ยังไมมีที่ทําการ ถาวร เนื่องจากเปนองคกรอิสระมิไดรับการสนับสนุน ทางการเงินจากรัฐและเปนองคกรที่ไมสามารถหา ผลประโยชน (Non Profit Organization) ได หากแต มีหนาที่ในการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง ในสาขา ตางๆ ภายใตการกํากับของแพทยสภามาเปนเวลา มากกวา 20 ป และการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางนี้ ไมไดอยูในแผนพัฒนาของราชการ เปนกระบวนการ อาสาสมัคร ฉะนั้น ตองอิงหรือแอบแฝงกับองคกร ของรัฐ โดยยายไปอาศัยตามสถาบันตางๆ ที่ประธาน หรือเลขาธิการสังกัดอยู จึงทําใหการประสานงาน ตางๆ ตองยุงยากอยูเสมอ เนื่องจากตองยายสํานักงาน บอยๆ จึงทําใหหลายๆ ฝายเริ่มมีความคิดที่จะหา ที่ทําการถาวรของตนเอง ดังนั้น นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯ ในขณะนั้นจึงไดออก จดหมายเชิญ ประธาน รองประธาน เลขาธิการของ ราชวิทยาลัย วิทยาลัย เลขาธิการแพทยสภา และ สมาคมแพทยตางๆ มารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในการที่จะจัดหาสถานที ่ทําการถาวร โดยมีผูแทน จาก 9 สถาบัน รวม 11 ทาน เขารวมการประชุม จาก การประชุมนี้ ทุกสถาบันเห็นพองตองกันวาควรจัดหา สถานที่เพื่อจัดสรางที่ทําการถาวรโดยอาจอาศัย 1. กระทรวงสาธารณสุข 2. แพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ 3. ดําเนินการดวยตนเอง แพทยผูใหญหลายทานไดใชความพยายาม อยางมากที่จะหาสถานที ่เพื่อกอสรางที่ทําการถาวร ของกลุม มีการขอใชที่ดินของโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมการแพทย ไปจนกระทั่งขอใชที่ดินบริเวณ กระทรวงสาธารณสุขใหม แตก็ยังไมมีอะไรคืบหนา มากนัก ตอมาเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ใน ระหวางการประชุมใหญของแพทยศาสตรศึกษาแหง ชาติที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ไดมีการเชิญประชุมครั้งสําคัญขึ้น โดยมี นายแพทย อรุณ เผาสวัสดิ์ ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง ประเทศไทย เปนประธานการประชุม การประชุมใน ครั้งนี้ พลอากาศโทนายแพทยกิตติ เย็นสุดใจ นายก

14 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ไดเสนอใหใชที่ดิน ของแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ สําหรับกอสราง อาคารที่ทํางานถาวรของกลุม ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็น ชอบและไดตั้งกรรมการการกอสรางอาคารขึ้น 8 ทาน เพื่อดําเนินการตอไป นอกจากนี้ ไดมีการเสนอใหตั้งเปน “กลุม สถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง” (Consortium of Medical Specialty Training Institution) เพื่อให กลุมมีความเปนปกแผนที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ได เปนอยางดี ตอมาคณะกรรมการไดมีโอกาสเขาเฝาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และ กราบบังคมทูลพระกรุณาอันเชิญทรงเปนองคอุปถัมภ อํานวยการจัดสรางอาคารดังกลาวเพื่อเปนการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป ในพุทธศักราช 2539 เพื่อเปนอาคาร ที่ทําการของแพทยสมาคมฯ ราชวิทยาลัยตางๆ และ สมาคมทางการแพทยอื่นๆ โดยในระยะแรกกระทรวง สาธารณสุขไดชวยสนับสนุนของบประมาณจาก สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและองคกรตางๆ มา เปนทุนทรัพยเบื้องตนในการกอสราง โดยจัดสราง อาคาร 12 ชั้น พื้นที่ใชสอยรวม 32,000 ตารางเมตร

The Medical NEWS March 2017
The Women’s Studies Association of Japan
Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
The Medical news JUNE 19-07-60 (2)
РАМА - Russian American Medical Association
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
Strategic alliances could be an important source of distinctive ... - Ivie
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
COI in Asylum-PL.indd - International Association of Refugee Law ...
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
3N/4N Singapore, Malaysia & Thailand Cruise - LCC Website
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
to download - Badminton Association of India
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Post Codes of Thailand - Pattaya-at-Night
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
BUS 642 Week 6 DQ 1 Measures of Association
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
BUS 642 Week 6 DQ 1 Measures of Association
The Charter of the Kazakhstan Bar Association
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)