Views
8 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 37 งานปรับปรุง Website ของแพทยสมาคมฯ ให ทันสมัย และเปนที่นิยม สําหรับตัวเว็บไซตหลักและโดเมนเนม ฝาย ประชาสัมพันธไดทําการกูคืนจาก Google Back lists ที่ติดคางตั้งแตประมาณ 5 ปกอนเรียบรอย ทําใหขณะนี้เราสามารถเขาผาน เว็บไซตทั้ง https://www.mat-thailand.org และ http:// www.mat.or.th ซึ่ง redirect โดเมนเนมเปน เว็บไซตหลักและสามารถผานไดทั้งสองทางอยาง มีประสิทธิภาพ สามารถหาชื่อองคกรไดพบจาก Google Search ในลําดับแรกและภายใน 1-5 ลําดับถัดมา รวมทั้งไดจัดทํา Tag สถานที่ใน Google Map ใหถูกตองและมีรายละเอียดครบ ถวน ในอนาคตจะปรับเปลี่ยนรูปแบบและทําเปน อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น โดยจะครอบคลุมทั้งใน ดาน Website, ดาน Media และ Social เชน official sites ของ Face book, YouTube, Twitter ของแพทยสมาคมฯ ซึ่งไดจัดทําเรียบรอย แลว ในปที่ผานมาไดทํา MOU กับ Platform Private Social Network for Doctors และยังทํา MOU รวมกับทาง CME ทําใหเกิด Platform เฉพาะขึ้นเฉพาะแพทยในประเทศไทย คือ Docquity CME+ ซึ่งจะเนนการสื่อสารในกลุม แพทย เพื่อความปลอดภัยของขอมูล ความลับ จริยธรรม ซึ่งจะเริ่มเปดตัวในป 2561 สําหรับ กาวแรกและกาวถัดไป โดยทาง จพสท.จะผนวก Platform ของ Research Highlight และ Digest มารวมเพื่อใหเกิดการศึกษาและสื่อสาร ในกลุมแพทยแบบครบวงจร (Social-Education and Research) โดยฝายประชาสัมพันธมีความ มุงมั่นตอไปในการเชื่อมตอ ในดานการสื่อสาร ประชาสัมพันธทั้งระบบปด (Private Social Network-MOU)และเปด (Publics-Website, Facebook, You tube station) การศึกษา ตอเนื่อง (CME-MOU) และ Research Network & Digest (JMAT-Research Network in MASEANs-MASEAN GoJ-Research Digest) ซึ่งขณะนี้เริ่มเชื่อมฐานขอมูล การออกและ infrastructure เขาดวยกันแลว เพื่อการพัฒนาตอ ไปแบบยั่งยืน งานดานสวัสดิการสมาชิก ไดจัดใหสมาชิกไปศึกษาสาธารณสุขมูลฐาน ประเทศเพื่อนบานใกลเคียงเปนประจําทุกป ซึ่ง พ.ศ. 2560 จัดไปประเทศอิหราน อารยธรรม เปอรเซีย (เตหะราน-ราชท-หมูบานมาซูเลห- กาซวิน-ชีราซ-เปอรซีโปลิส-ยาซด-นาอิน- อิศฟาฮาน-หมูบานอะบียาเนห-คาชาน) จัดทําเอกสิทธิ์ SCB First ของแพทยสมาคมฯ ใหกับสมาชิกแพทยสมาคมฯและเพื่อนแพทย ที่สนใจ เปนเอกสิทธิ์พิเศษที่ยกเวนเงื่อนไขที่เปน ขอกําหนดปกติของ SCB First ของธนาคาร ไทยพาณิชยโดยการประสานของทานนายก แพทยสมาคมฯ (ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ)

ผู้ป 38 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานบริการของสโมสรแพทย ไดมีหองพัก บริเวณ ชั้นที่ 12 เพื่อความสะดวกแก สมาชิกแพทยสมาคมฯ ในอัตราพิเศษ วันละ 1,000 บาท โค ความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จในการดําเนินงานของแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปัจจุบัน เป็นผลสืบเนื่องมา จากคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกยุค ทุกสมัย ได้ร่วมกันเสียสละ เพื่อพัฒนาองค์กรของเรามาอย่างต่อเนื ่องในทุกๆด้าน ตลอดระยะ เวลา 98 ปี โดยมิได้มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อผดุงศักดิ์ศรี และอํานวยคุณประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก และแพทย์ทุกท่าน ทั้งนี้เพื ่อ หวังที ่จะให้วงการแพทย์ไทย มีชื ่อเสียงเกียรติคุณเป็นที ่ปรากฏขจร ขจายไปทั ่วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนแพทย์ ไทยทุกท่านได้ร่วมกันดําเนินตามรอยพระยุคลบาท ของสมเด็จพระ มหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาของ การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เพื ่อความเจริญรุ่งเรืองสถาพรของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื ่อความ เป็นปึกแผ่นมั่นคงของวงการแพทย์ไทยในภายหน้าสืบไป

Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Western Kurdistan Association - Dr Jawad Mella's Website
C. C. Members in Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Summary - Badminton Association of India
to download - Badminton Association of India
dhe National Association of Regulatory Utility Commissioners
LIST OF REGISTERED WORKERS ASSOCIATION - department of ...
Guidelines wg ang.indd - European Association of Urology
to download - Badminton Association of India
Our DONORS & SPONSORS - Association of Muslim Professionals
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
136 - Association of Management of Coimbatore Anna University ...
Association Of Doctors Of DMS Maharashtra,List Of ... - Webs