Views
2 weeks ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 25 การบริหาร กรรมการบริหารฯ และกรรมการที่ปรึกษา มี การประชุมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน ซึ่งกรรมการได แตงตั้งกรรมการตางๆ เพื่อชวยดําเนินการในขอบเขต ความรับผิดชอบของแตละฝายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี งานบริหารสํานักงาน เนื่องจากแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ขณะ มีอายุการกอตั้งจะครบ 8 รอบ ไดปรับปรุงหอง นิทรรศการและหองสมุดของแพทยสมาคมฯ ให เปนพิพิธภัณฑอันทรงคุณคาของแพทยสมาคมฯ โดยไดรับเงินสนับสนุนจากทานอาจารยนายแพทย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ - หองนิทรรศการ ใชชื่อวา หอง “แพทยะ สมาคมแหงกรุงสยาม” - หองสมุด ใชชื่อวา “หอง ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” โดยทานอาจารยนายแพทยปราเสริฐ ปราสาท ทองโอสถ ไดใหเกียรติมาเปนประธานในการ เปดหองพิพิธภัณฑ ทั้ง 2 หอง เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ไดรับเกีียรติใหเปนเจาภาพการบําเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสํานักพระราชวังไดจัด วันบําเพ็ญกุศลของแพทยสมาคมแหงประเทศ ไทยฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.

26 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนงานผดุงเกียรติวิชาชีพ และเสริมสร้างจริยธรรม จัดตั้งโครงการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหคํา ปรึกษาและใหความชวยเหลือแกสมาชิกที่มีปญหา ทางกฎหมาย หรือถูกฟองรองอันเนื่องมาจากการ ประกอบวิชาชีพแพทยตลอด 24 ชั่วโมง สรางสื่อสัมพันธถึงสมาชิกใหมากขึ้น ผานชอง ทางตางๆ ดังนี้ - วารสารจดหมายเหตุทางแพทย ออกทุกเดือน - จดหมายขาวแพทยสมาคมฯ ออกทุกเดือน - ลง Website ของแพทยสมาคมฯ www.matthailand.org โครงการปองกันความเสี่ยงในวิชาชีพ - ดําเนินการผลักดัน พ.ร.บ. ที ่เกี่ยวกับการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคลากรวิชาชีพ สุขภาพที่เกิดความเสียหายแกผูปวยจากการ บริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยไม เจตนา ไมสามารถฟองเปนคดีอาญาได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม วัตถุประสงค - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวลาการทํางาน สุขภาพและความปลอดภัย” โดยแพทยสมาคม แหงประเทศไทยฯ รวมกับ สมาพันธแพทย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี - จัดการแถลงขาว บุหรี่: ตัวรายทําลายการ พัฒนา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก. ณ อาคาร เฉลิมพระบารมี ๕๐ ป โดยแพทยสมาคม แหงประเทศไทยฯ รวมกับราชวิทยาลัยแพทย ตางๆ จํานวน 14 ราชวิทยาลัย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2560

Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
РАМА - Russian American Medical Association
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
NATIONAL ASSOCIATION OF PURCHASING ... - (NAPM) - Buffalo
Summary - Badminton Association of India
SUMMARY OF RANKING - Badminton Association of India
Summary - Badminton Association of India
LIST OF REGISTERED WORKERS ASSOCIATION - department of ...
Women's Doubles - Badminton Association of India
Constitution - Spinal Injuries Development Association of Bangladesh
Guidelines wg ang.indd - European Association of Urology