Views
8 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 33 รวมดวย 5 องคกรคือองคกรวิชาชีพแพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัช และนักสาธารณสุข และทานไดเชิญ ชวนองคกรอื่นๆอยางตอเนื ่อง จนปจจุบันเครือขาย วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีองคกร วิชาชีพดานสาธารณสุขจํานวน 22 องคกร รวมกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ และพัฒนาระบบการบริการ เลิกยาสูบใหเขมแข็ง พรอมทั้งใหความรูถึงพิษภัยบุหรี่ และดําเนินการรณรงคมากมาย จนเปนที่ยอมรับทั้ง ในประเทศและตางประเทศทั่วโลก และเมื่อป 2558เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอด บุหรี่ไดรับรางวัล WORLD HEALTH PROFESSIONS ALLIANCE (WHPA) COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015 ณ กรุงเจนีวา ซึ่งเปนรางวัลสําหรับ เครือขายที่มีองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุขรวมกัน ทํางานมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ ผลงานชัดเจน เปนรูปธรรม และในป 2557 แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเล็งเห็นถึงการเกิดนักสูบ หนาใหมที่เพิ่มขึ้นในกลุมวัยรุน อันเปนสาเหตุทําให อัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทยแทบจะไมลดลง เลย แพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ จึงไดจัดตั้ง “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัย ปลอดบุหรี่”เพื่อสงเสริมและสนับสนุน กระตุน และ เสริมแรงใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถ พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยมีการ วางแผนการดําเนินการอยางเปนระบบ การติดตาม กํากับดูแล และประเมินความกาวหนาของการพัฒนา อยางตอเนื่องเพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตาม เกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของประเทศ นับจากชวงเวลาที่แพทยสมาคมแหง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรวมดําเนินการ ควบคุมการบริโภคยาสูบกับภาคีเครือขายตางๆ เปน เวลามากกวา 10 ป ทําใหองคกรภาคีหลักที่ไดรวมกัน ดําเนินงานควบคุมยาสูบเห็นพองตรงกันวา “การ ควบคุมยาสูบยังเปนการดําเนินงานกันในวงจํากัด ทําใหไมมีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเทียบกับ มาตรการเชิงรุกที่เพิ่มขึ้นอยางมากและรุนแรงของ อุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการ ควบคุมยาสูบยังจํากัดอยูเฉพาะหนวยงานภาค สุขภาพ และหนวยงานในเมืองเปนหลัก จึงมีความ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสวงหาความรวมมือรวมแรง เพิ่มขึ้นจากเครือขายทุกภาคสวนที่มีบทบาทในการ พัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งภาค การสาธารณสุขและนอกวงการสาธารณสุข เพื่อรวม กันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบใหทันตอสถานการณที่ เปลี่ยนไปมาก” ดวยเหตุผลขางตนกลุมองคกรภาคีหลักที่ได รวมกันดําเนินงานควบคุมยาสูบ จึงไดเสนอใหมีการ จัดตั้ง “สมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่ (สคสบ)” เปนพันธมิตรรวมสรางความ เขมแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และขับ เคลื่อนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติใหมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหสังคมไทยเปน สังคมปลอดบุหรี่ สมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่ ซึ่งเปนองคกรที่มีสมาชิกประกอบดวย บุคลากรหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเชน องคกรวิชาชีพแพทย องคกรวิชาชีพสุขภาพ องคกร ดานการศึกษา ดานแรงงาน เครือขายพระสงฆ สื่อสารมวลชน ศิลปนดารา มูลนิธิ ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคมและองคกรตางๆทั้งใน ประเทศและตางประเทศรวม 834องคกร รวมเปน พันธมิตรเครือขาย รวมสรางความเขมแข็งในการ ควบคุมการบริโภคยาสูบ และรวมสนับสนุนการ ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหง ชาติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่

34 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การพัฒนาประสิทธิภาพองคกรดวยงาน วิเทศสัมพันธ - สงเสริมความสัมพันธระหวางแพทยสมาคม แหงประเทศไทยฯ และแพทยสมาคมประเทศ ตางๆ โดยเขารวมประชุมกับการประชุม ประจําปของแพทยสมาคมประเทศอื่นๆ อยู เปนนิจ เชน กับแพทยสมาคมสาธารณรัฐ ประชาชนจีน มาเลเซีย ออสเตรเลีย อเมริกา ไตหวัน กัมพูชา เปนตน รวมทั้งเขารวมประชุม Asia Pacific Association of Medical Journal Editors (APAME) ที่เมืองเวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว CMAAO GA ที่โตเกียว และ World Medical Association General Assembly เปน ประจําทุกปตั้งแต 2546 เปนตนมาที่ Fortaleza ประเทศ Brazil, Durban ประเทศ แอฟริกา, กรุงมอสโค, ประเทศรัสเซีย, ไทเป ประเทศไตหวัน เนื่องจากประเทศไทยเปน สมาชิกของ WMA ดวย ทําใหแพทยสมาคมฯ แหงประเทศไทยฯเปนที่รูจัก และยอมรับใน ความเขมแข็ง จากแพทยสมาคมประเทศ ตางๆ

Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
РАМА - Russian American Medical Association
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of Ramming Mass in India Bangkok Thailand SVI
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Ebooks download Bangkok Recipes and Stories from the Heart of Thailand PDF Ebook Full Series
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
NATIONAL ASSOCIATION OF PURCHASING ... - (NAPM) - Buffalo