Views
9 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 31 งานประชุมวิชาการทางการแพทย - จัดการประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ ประจําป 2560 (ครั้งที่ 61) ระหวางวันที่ 8 -10 กันยายน 2560 ณ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี โดยมีทานผูวาราชการจังหวัด เพชรบุรีใหเกียรติมารวมเปนประธานครั้งนี้ ดวย - การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ หัวขอ “2 nd One Health International Conference (OHIC 2017)” ระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนตแอทเซนทรัลพลาซา ลาดพราว

32 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนงานพัฒนา ประสิทธิภาพองค์กร นอกจากการดําเนินงานในดานของบุคลากร แพทยแลว แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ ยังใหความสําคัญตอสุขภาพของ ประชาชนเปนอันดับแรก และเมื่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวาย ชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันเสารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยมีขอความบางสวนในพระ ราชดํารัส “คนที่สูบบุหรี ่ สมองก็ทึบ ทําไปทํามาก็ ทึบขึ้นทุกที เพราะวาเสนเลือดในสมองมันตีบ มัน เล็ก คิดอะไรไมออก ตอนแรกนึกวาคิดออก แต ทีหลังมันก็คิดไมออก ทีแรกนึกวาคนเราสูบบุหรี่ ทําใหกระฉับกระเฉง ตรงขามไมกระฉับกระเฉง ทําใหรูสึกวาทึบ สมองมันทึบ สมองมันตัน ก็เลย เห็นวาเลิกสูบบุหรี่ดีกวา เห็นมีการรณรงคใหเลิก สูบบุหรี่ แลวก็หามขายบุหรี่ แกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ที่จริงเด็กอายุ 50 ก็ควรจะหาม” ประกอบกับ องคการอนามัยโลกมีคําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกวา “บุคลากรวิชาชีพสุขภาพกับการควบคุมยาสูบ” หมายความวากลุมวิชาชีพสุขภาพโดยเฉพาะแพทย เปนผูที ่จะชวยใหผูคนเขาใจและตระหนักถึงพิษภัย ของบุหรี่ที่ไดผลดีเพราะประชาชนเชื่อถือคําแนะนํา ดานสุขภาพของแพทย ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงสมศรี เผาสวัสดิ์ นายกแพทยสมาคมฯ ใน ขณะนั้นไดรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)เชิญชวนแพทยจากสถาบัน ตางๆรวมกันจัดตั้ง “เครือขายวิชาชีพแพทยในการ ควบคุมการบริโภคยาสูบ” ขึ้นตั้งแต ป 2548 จนถึง ปจจุบันเพื่อรวมกันพัฒนากลยุทธเชิงรุกใหแพทย นิสิตนักศึกษาแพทย และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการดูแล รักษาโรคเสพยาสูบ และ พัฒนาระบบเครือขาย บริการเลิกเสพยาสูบ โดยมีชุมชนเปนฐาน ซึ่งเปน ที่มาของ “คลินิกฟาใส” จํานวน 391 แหงทั่วประเทศ ในขณะนี้ ที่ทําหนาที่ใหบริการเลิกยาสูบแกประชาชน โดยไมมีคาใชจาย และในปเดียวกันไดจัดตั้ง “เครือขายวิชาชีพ สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” โดยเมื่อเริ่มแรก จัดตั้งเครือขายนั้นมีองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุข

Download Brochure - Cancer Association of Botswana
РАМА - Russian American Medical Association
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of Ramming Mass in India Bangkok Thailand SVI
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Ebooks download Bangkok Recipes and Stories from the Heart of Thailand PDF Ebook Full Series
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)