Views
8 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 47 3 4. รางวัลแพทยดีเดนของแพทยสมาคมฯ ปละ 3 ดาน ไดแก ดานบริหาร ดานบริการ และ ดานวิชาการ 4 5. การเขาถึงหนังสือจดหมายเหตุทางแพทย แพทยสมาคมฯ ทุกๆเดือนและสามารถ download full paper ไดทั้งหมด 5 6. สามารถสงผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารจดหมายเหตุ ทางแพทยฯ 6 7. สามารถสมัครเขารับเลือกตั้ง และแตงตั้งเปนกรรมการ แพทย สมาคมฯ 78. ไดรับสวนลดพิเศษในการเชาสถานที่จัดประชุมอาคารเฉลิม พระบารมี ๕๐ ป จํานวน 40% 8 9. สามารถเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอกรรมการ บริหารแพทยสมาคมฯ 10. สิทธิการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของแพทยสมาคมฯ 9 10 11. สิทธิการใชบริการโครงการ “สมาชิกสัมพันธ” 11 12. สิทธิการเขาใชหองสมุดของแพทยสมาคมฯ 12 13. การสนับสนุนดานจริยธรรม 13 14. สิทธิการไดรับเอกสิทธิ์ SCB First ของธนาคารไทยพาณิชย 15. สิทธิการสมัครและเขารวมเปนสมาชิก แผนกสโมสร ของ แพทยสมา คมฯ 14 ...... ฯลฯ .......

48 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทิศทางการทํางาน: นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ พ.ศ. 2561-2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ ไดกอตั้ง เมื่อป พ.ศ.2464 สถานที่ตั้ง สํานักงาน คือ “อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป” ซึ่ง อาคารแหงนี้ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม อาคาร วา “อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป” และนับ เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังดํารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จพระราชดําเนิน ทรงทําพิธีเปด “อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป” เมื่อวัน ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2540 สมาชิกแพทยสมาคมฯ ทุกทานครับ จาก ประวัติศาสตรอันยาวนาน และถือเปนความภาค ภูมิใจรวมกันของเรานับตั้งแตกอตั้ง มาจนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 97 ป โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา แพทยสมาคมฯ ไดมีการพัฒนา กาวหนามาอยางตอ เนื่อง ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับทั้งในระดับ ชาติและนานาชาติอยางปจจุบันไดนั้น ก็ดวยการ ดําเนินงานของ อดีตนายกแพทยสมาคมฯ ทุกทาน และนับตั้งแตกระผมไดมีโอกาสมาทํางานรวมกับ แพทยสมาคมฯ ก็ไดรับการสอนสั่งจากทานอาจารย ทุกๆทาน ในโอกาสที่กระผมไดรับความไววางใจใหดํารง ตําแหนง นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ ในวาระระหวางป พ.ศ.2561- 2562 นั้น กระผมมีความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับ คณะกรรมการฯ ที่มีความรูความสามารถ ดวยวิสัย ทัศน 2 ป (3C 2S)

РАМА - Russian American Medical Association
Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of Ramming Mass in India Bangkok Thailand SVI
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Ebooks download Bangkok Recipes and Stories from the Heart of Thailand PDF Ebook Full Series
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)