27.05.2018 Views

SG32

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

december 2010 – február 2011<br />

strana 13<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

strana 16<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

strana 21<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

strana 25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.skww.svetgra<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana<br />

7<br />

strana 36<br />

la<br />

marec – máj 2011<br />

Na hranici medzi vedou a duchovným poznaním<br />

strana 6<br />

j i<br />

Nezvyčajný príbeh z dejín modernej jjustície<br />

justície<br />

strana 10<br />

Neviditeľné žiarenia, ktoré<br />

ovplyvňujú naše zdravie<br />

strana 30<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Keď<br />

sa po transplantácii<br />

ntác<br />

človek<br />

cíti ako<br />

niekto iný<br />

strana 13<br />

Nakoľko pravdepodobný<br />

bol vzťah Ježiša s Máriou<br />

Magdalénou?<br />

strana 37<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 33<br />

Vychádza v septembri 2012<br />

Jeme lieky,<br />

ale zdraví nie sme<br />

Prečo niekedy pomáhajú a inokedy nie? Vedeli ste,<br />

že samotné lieky na trvalé uzdravenie nestačia a príčina<br />

každého ochorenia je vždy duchovná? Tvrdí to aj<br />

Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc., ktorá sa roky<br />

zaoberá vedeckým objasňovaním účinkov a toxicity<br />

chemických liečív v tele…<br />

Svet Grálu<br />

26<br />

Zánik sveta v decembri 2012?<br />

Karma – čo to je?<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Svetlo, ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

2012<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika?<br />

8 STRÁN NAVIAC A !<br />

Milí<br />

čitatelia,<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis s opäť rozširujeme<br />

za<br />

nezmenenú nenú cenu.<br />

Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý ýahar<br />

harmonický<br />

život<br />

Skrytý národ<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

Svet<br />

Grálu<br />

27<br />

Zánik hmoty<br />

1944:<br />

4: Posledný ýproces<br />

s čarodejnicami<br />

Radiestézia ia<br />

– cesta<br />

k harmonickému<br />

iké<br />

prostrediu<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Prečo ľudia po transplantácii<br />

preberajú vlastnosti svojich darcov?<br />

Transplantácia<br />

antácia<br />

spomienok<br />

Tajomstvo Márie<br />

Magdalény<br />

Cesty z duševní krize<br />

Pomoc ve strachu a depresi<br />

Ako vzniká strach? Prečo trpí čoraz viac ľudí depresiami v dobe,<br />

kedy sa nám zdanlivo darí lepšie? Čo môžeme sami urobiť, aby<br />

sme prekonali svoju duševnú krízu?<br />

Táto kniha podáva pomocnú ruku k pochopeniu a prekonaniu<br />

duševných kríz. Autori poukazujú na duchovnú zložku osobnosti<br />

človeka a na možnosti, ako si v takých chvíľach môžeme<br />

pomôcť.<br />

Edícia Pomoc z Posolstva Grálu - zväzok 1<br />

Knihy tejto edície sa zaoberajú rôznymi konkrétnymi situáciami,<br />

ktoré prináša život. Autori v nich čitateľovi pomáhajú získať<br />

iný pohľad na určitý problém a tak pomôcť pri jeho riešení.<br />

Vychádzajú z poznania diela „Posolstvo Grálu“ od Abd-rushina<br />

a osobných, praktických skúseností.<br />

Naša cena: 7,70 €<br />

Cena pre predplatiteľa 7,20 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu na konci<br />

časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


Č<br />

lovek mieni… a nakoniec je<br />

všetko inak. V tomto čísle<br />

sme sa chceli venovať vedľajším<br />

účinkom liekov na ľudské zdravie.<br />

Medzitým však do Čiech prišiel<br />

Henry Monfort predstaviť pránickú<br />

stravu a poriadne nám zamiešal<br />

karty. Dostali sme od vás<br />

niekoľko prosieb, aby sme k tejto<br />

téme zaujali stanovisko. Nuž, vyhoveli<br />

sme vám a v tomto čísle si<br />

na tému život bez jedla môžete<br />

prečítať rozhovor s Henrim Monfortom<br />

a pohľad lekára Jana Paloučka.<br />

Pôvodne avizovanej téme<br />

vedľajších účinkov liekov sa budeme<br />

venovať v septembrovom<br />

čísle.<br />

Podtitul časopisu „duchovné<br />

súvislosti v živote“ odkazuje<br />

na duchovnú dimenziu človeka.<br />

Táto dimenzia má však veľa<br />

stránok – popri vzťahu človeka<br />

k Bohu k nej patrí nesporne aj<br />

vzájomné spolunažívanie ľudí,<br />

výchova detí, partnerské vzťahy,<br />

no rovnakou mierou aj umenie<br />

ako prirodzený prejav tvorivého<br />

ducha. Nejde nám primárne o poukazovanie<br />

na rôzne „nadprirodzené“<br />

a výnimočné javy, teda<br />

akúsi „duchárinu“, ani o „vznášanie<br />

sa kdesi v éteri“; chceme<br />

prinášať poznanie, použiteľné<br />

v praktickom živote a prispievajúce<br />

k harmonickému rozvoju<br />

ducha i tela. Preto tiež zaraďujeme<br />

do tohto čísla prvý príspevok<br />

zo série „Pohyb“, ktorý má<br />

byť celkom zámerným podnetom<br />

k tomu, aby sme pri čítaní<br />

duchovnej literatúry neopomínali<br />

vlastné telo, najcennejší dar, ktorý<br />

nám bol pre pobyt na Zemi daný.<br />

Prakticky orientovaná je aj nová<br />

knižná edícia „Pomoc z Posolstva<br />

Grálu“, v ktorej sa snúbi poznanie<br />

z Posolstva Grálu s dlhoročnými<br />

profesijnými a životnými<br />

skúsenosťami autorov. Prepojenie<br />

poznania i osobnej skúsenosti považujeme<br />

za správnu cestu a sme<br />

radi, že v apríli tohto roku uzrela<br />

svetlo sveta prvá publikácia z tejto<br />

edície. Kniha „Cesty z duševnej<br />

krízy – pomoc v strachu a depresii“<br />

dáva cenné rady, ako si človek<br />

môže pomôcť v duševnej kríze.<br />

V tejto chvíli pripravujeme vydanie<br />

druhého zväzku s názvom<br />

„Mosty do zabudnutia – ako pristupovať<br />

k ľuďom s demenciou“,<br />

ktorá sa – ako pevne veríme –<br />

stane dobrým pomocníkom každému,<br />

kto sa stará o takto postihnutých,<br />

alebo sa chce o tejto téme<br />

dozvedieť viac.<br />

Sme presvedčení, že časopis<br />

„Svet Grálu“ je už ôsmy rok<br />

ukazovateľom smeru k jasným<br />

a logickým odpovediam na základné<br />

otázky ľudského života.<br />

Usilujeme sa o to, aby sme sa pri<br />

jeho vytváraní vyhli akémukoľvek<br />

„sektárstvu“, odtrhnutému<br />

od reality, ale aj vedeckému dogmatizmu.<br />

A napriek tomu, že vidíme<br />

vo svete veľa utrpenia a neprávostí,<br />

nechceme len kritizovať,<br />

ale skôr dodať silu a povzbudiť<br />

každého na jeho životnej ceste.<br />

Milé čitateľky a čitatelia, to,<br />

že toto smerovanie podporujete,<br />

nás teší tým viac, že „Svet Grálu“ –<br />

keďže neobsahuje cudziu inzerciu<br />

– môže existovať len vďaka svojím<br />

predplatiteľom a tým, ktorí<br />

si ho kupujú v stánkoch. Vaša<br />

vernosť dokazuje, že konceptom<br />

tohto časopisu – teda stavaním<br />

mostov medzi vedou, náboženstvom<br />

a umením – nemierime<br />

do prázdna, ale vytvárame svojbytnú<br />

príležitosť na osobný rast<br />

a podľa vašich odpovedí vidíme,<br />

že túto príležitosť radi využívate.<br />

Ďakujeme vám všetkým, ktorí<br />

ste nám zaslali vyplnený dotazník<br />

NA ÚVOD…<br />

z decembrového čísla. Dostali<br />

sme ich okolo stopäťdesiat. Veľmi<br />

nás potešilo, že ste celkovú kvalitu<br />

Sveta Grálu ohodnotili priemernou<br />

známkou 1,3 (podľa školského<br />

známkovania) a grafickú<br />

stránku priemernou známkou 1,2.<br />

Vieme, že veľa našich čitateľov má<br />

veľmi kritického ducha a tento<br />

krásny výsledok je pre nás o to<br />

viac mimoriadnou pohnútkou,<br />

aby sme vo vytváraní a vydávaní<br />

tohto časopisu pokračovali.<br />

Niektorí z vás navrhovali, aby<br />

sme Svet Grálu kvôli nižšej cene<br />

tlačili na recyklovaný papier. Žiaľ,<br />

v tomto smere treba dodať, že tlač<br />

na recyklovaný papier by znamenal<br />

naopak zdraženie. Recyklovaný<br />

papier v kvalite použiteľnej<br />

pre tlač je u nás totiž citeľne<br />

drahší než nerecyklovaný, preto<br />

sa naň časopisy u nás prakticky<br />

netlačia. Chápeme však, že papier,<br />

na ktorý sa tlačia iné časopisy,<br />

pre svoju nízku kvalitu môže<br />

pripomínať recyklovaný papier.<br />

Pre Svet Grálu, s relatívne nízkym<br />

nákladom, by to však nebola<br />

vhodná cesta. Jeho pomerne<br />

vyššia cena nie je spôsobená voľbou<br />

papiera, ale neprítomnosťou<br />

platenej reklamy, na ktorej sú<br />

závislé prakticky všetky noviny<br />

a časopisy na trhu. Kto sa zaobíde<br />

bez papiera, môže si už teraz<br />

prezerať časopis v elektronickej<br />

podobe (on-line) na internetovej<br />

stránke nášho časopisu za cenu<br />

o 26 % nižšiu než je cena tlačenej<br />

verzie. Okrem toho tu má prístup<br />

ku všetkým číslam, ktoré doteraz<br />

vyšli.<br />

Ďakujeme vám za vašu doterajšiu<br />

priazeň a tešíme sa na ďalšie<br />

stretnutia na stránkach časopisu.<br />

Vaša redakcia<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


OBSAH<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

TÉMA<br />

„Povedal som svojim bunkám,<br />

že odteraz sa budeme živiť pránou“<br />

FEJTÓN<br />

Jak jsme jedli-nejedli 10<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

O zlých vinohradníkoch 12<br />

TÉMA<br />

Pránická strava – a prečo? 14<br />

ZAUJÍMAVOSTI<br />

Viete že...? 25<br />

DUCHOVNÝ SVET<br />

Volanie po pomocníkovi 26<br />

CVIČENIE<br />

Zabavte sa užitočne!<br />

Päťminútové pohybové cvičenie na každý deň<br />

OSOBNOSŤ<br />

Jan Hus a Martin Luther<br />

Rozhovor s mužom, ktorý žije bez<br />

jedla deväť rokov<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Načo vlastne potrebujeme<br />

náboženstvo?<br />

Aj v 21. storočí má viera v živote<br />

človeka svoje opodstatnené<br />

miesto<br />

O pôsobení dvoch veľkých<br />

reformátorov cirkvi<br />

5<br />

22<br />

30<br />

32<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

„Zbav nás zlého...“<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Desať egyptských rán<br />

Prejavil Boh svoju všemohúcnosť zázrakmi v Egypte?<br />

ROZHOVOR<br />

Integrovaná medicína 42<br />

RECENZIA<br />

„Pretože mám svoj hlas!“<br />

VEDA<br />

Mozog ako nástroj duše<br />

Cez ktoré oblasti mozgu sa prejavuje<br />

duša človeka?<br />

OSOBNOSŤ<br />

Osudové stretnutia<br />

ŽIVOT<br />

Rozhodnutie k vlastnej<br />

zodpovednosti<br />

Život v prítomnom okamihu je oslobodzujúci<br />

V Mögeltönderi,<br />

v odľahlých dánskych<br />

končinách, ďaleko od ľudskej<br />

spoločnosti, stojí starý kostol<br />

Recenzia filmu Kráľova reč<br />

36<br />

38<br />

46<br />

48<br />

„Svetlo priniesť do hlbín ľudského<br />

srdca – to je poslanie umelca!“<br />

50<br />

55<br />

NÁZORY<br />

Listáreň 56


TÉMA<br />

„Povedal som svojim bunkám,<br />

že odteraz sa budeme živiť<br />

pránou.“<br />

Z prednášok Henriho Monforta, ktorý žije už deväť rokov bez jedla. V Českej<br />

republike bol v novembri 2011 hosťom relácie Jaroslava Duška<br />

„Na úvod chcem povedať, že po nikom<br />

nežiadam, aby to robil ako ja. Prinášam<br />

iba svedectvo. Nie som žiadny duchovný<br />

vodca alebo guru. Cesta pránickej výživy<br />

je podľa mňa cestou do neznámej krajiny<br />

a každý deň, keď vstávam, hovorím<br />

si: Pokiaľ to pôjde, budem pokračovať.<br />

Nekladiem si žiadne ciele, že ešte zajtra,<br />

za týždeň, za rok budem robiť to isté“,<br />

hovorí Henri Monfort, päťdesiatosemročný<br />

spisovateľ z juhozápadného Francúzska,<br />

ktorý žije už viac než deväť rokov<br />

bez jedla a ktorý vlani v novembri prijal<br />

pozvanie do diskusnej relácie Jaroslava<br />

Duška. Henri Monfort sa živí pránou.<br />

Tvrdíte, že nejete už deväť rokov<br />

fyzickú potravu. Že sa živíte pránickou<br />

potravou. Čo je to prána?<br />

Prána je všetkým prestupujúca<br />

živá sila svetla, energia života. Slovo<br />

prána pochádza z hinduistickej<br />

tradície a tento pojem nachádzame<br />

aj v čínskom taoizme ako čchi. V japončine<br />

je to ki. V Polynézii a Južnej<br />

Amerike sa tomu hovorí mana.<br />

Takže prána je jednoducho životná<br />

energia.<br />

Ako je možné sa touto energiou<br />

živiť?<br />

To je práve otázka. Je tu možnosť,<br />

ktorú používali už naši predkovia.<br />

Vyrazili von pre potravu a tú<br />

zjedli. Aj hmotnou stravou do seba<br />

dostávate pránu, ale zároveň aj toxíny,<br />

ktoré sa vo vašom tele hromadia.<br />

Prečo? Pretože spravidla jeme<br />

príliš veľa vzhľadom na to, ako sme<br />

v našom súčasnom živote aktívni.<br />

Pre mňa je dnes predstava jesť trikrát<br />

denne úplným bláznovstvom.<br />

Keď jete, musíte najskôr žuť, potom<br />

vám potrava zíde do žalúdka, musíte<br />

ju tráviť. Potom ide do čriev, kde<br />

sa vstrebávajú výživné látky a nakoniec<br />

sa zbavujete zvyškov. Normálny<br />

tráviaci proces zakončuje fáza detoxikácie,<br />

ale kým k nej vôbec môže<br />

dôjsť, opäť sa najete. Telo si povie –<br />

to nič, počkám. A začne opäť od začiatku.<br />

Toxíny sa zatiaľ ukladajú<br />

do kĺbov, svalov a tukov. A telo čaká.<br />

Čaká, čaká, čaká, starne a začína to<br />

pre neho byť únavné. Opotrebováva<br />

sa, ochorie, slabne a umiera.<br />

Teraz si predstavte, že sa budete<br />

živiť pránou priamo. Bez toho, aby<br />

ste sa zaťažovali toxínmi, aby ste<br />

sa zaťažovali odpadmi. Prána vás<br />

bude vyživovať, čistiť i detoxikovať<br />

až do stavu úplného zdravia. Tomu<br />

sa hovorí pránická výživa.<br />

Takže fyzická strava má za následok<br />

to, že sme chorí?<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


TÉMA<br />

Žijeme v spoločnosti, ktorá prijíma<br />

za normálne to, že je človek chorý,<br />

ale normálne to nie je. V tradičnej<br />

čínskej medicíne boli lekári platení,<br />

iba ak boli ľudia zdraví. Pokiaľ<br />

sa človek neuzdravil, lekár nedostal<br />

zaplatené. Podľa lekárskeho slovníka<br />

súvisí s výživou 80 až 85 % chorôb.<br />

Diabetes, cholesterol, hypertenzia,<br />

kardiovaskulárne problémy, črevné<br />

problémy, problémy s jednotlivými<br />

zničenými orgánmi, rakovina. Ľudia,<br />

ktorí ochorejú z jedla, potrebujú<br />

lieky, a to je veľmi výhodné pre farmaceutický<br />

priemysel, pretože pre<br />

mnoho ľudí to znamená brať lieky<br />

dlhodobo alebo až do smrti. Je to<br />

prepojené s poľnohospodársko-potravinárskou<br />

lobby, pretože do potravín<br />

sa pridávajú cukor, tuk, soľ,<br />

farbivá, aditíva, konzervanty, zvýrazňovače<br />

chuti. Všetko, čo zvýši ich<br />

predajnosť, bez ohľadu na následky<br />

na zdravie ľudí.<br />

Kto sa živí pránickou stravou, už<br />

nie je chorý?<br />

Prvá vec, ktorá vás stretne, keď<br />

sa pripravujete na pránickú stravu,<br />

je stav bez choroby. Už neochoriete,<br />

pretože vaše telo neskladuje toxíny<br />

a odpady. Účinok, ktorý sa dostaví,<br />

sa dá zhrnúť do pojmu dokonalé<br />

zdravie. Zavládne dokonalá rovnováha<br />

medzi fyzickým telom, emocionálnym<br />

telom, duševným telom<br />

a duchovným telom. Choroba totiž<br />

existuje iba na určitej vibračnej<br />

úrovni a naopak: existuje vibračná<br />

úroveň, na ktorej sa už choroba nevyskytuje.<br />

Ak je vám toto jasné, tak<br />

už teraz sa vaše duševné obmedzenie,<br />

vaše limity začínajú uvoľňovať.<br />

Dala by sa pránická strava prirovnať<br />

napríklad k pôstu?<br />

Je veľmi dôležité rozlišovať medzi<br />

hladovaním a pránickou výživou.<br />

Pri pôstoch alebo hladovaní<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

telo spotrebováva svoje rezervy<br />

až do chvíle, keď skolabuje. Pokiaľ<br />

v tom pokračujete ďalej a prekročíte<br />

limitnú hmotnosť, nepomôže už,<br />

že začnete znovu jesť. Úbytok váhy<br />

bude pokračovať a zomriete. Gándhí<br />

hladoval štyri mesiace. No potom<br />

sa už neudržal na nohách. Iní ľudia<br />

štvormesačné hladovanie neprežili.<br />

Naproti tomu v koncepcii pránickej<br />

výživy figuruje slovo výživa. Ja sa vyživujem.<br />

Neprestávam jesť, vyživujem<br />

sa bohato a hojne. Len mením<br />

spôsob, akým sa živím. A to je veľmi<br />

dôležité pochopiť, pretože tým naprogramujem<br />

svoje bunky. Namiesto<br />

toho, aby som povedal, že od toho<br />

a toho dňa prestávam jesť, poviem<br />

svojim bunkám, že sa budeme živiť<br />

pránou. Rozumiete tomu rozdielu?<br />

Henri Monfort<br />

hovorí, že sa narodil<br />

so šamanskými<br />

schopnosťami. Vo svojich<br />

osemnástich rokoch<br />

sa rozhodol ísť cestou<br />

poznania seba samého,<br />

prešiel na vegetariánsku<br />

stravu, zaoberal<br />

sa transcendentálnou<br />

meditáciou. Bol často<br />

chorý, mal slabú pečeň.<br />

Zdravotné problémy<br />

a vysoká nadváha ho<br />

dohnali k radikálnej<br />

zmene životosprávy. Pred<br />

deviatimi rokmi prestal<br />

jesť fyzickú stravu.<br />

Je to veľmi dôležité, pretože vaše<br />

bunky počúvajú všetko, čo hovoríte.<br />

Sú veľmi poslušné. Preto je veľmi<br />

dôležité, aby posolstvo, ktoré im<br />

prinášame, bolo jasné, jednoduché<br />

a presné.<br />

Dajme tomu, že chcem prejsť<br />

na pránickú stravu. Treba sa nejako<br />

pripraviť?<br />

Rozhodne áno. Jeden až dva roky<br />

musíte „zjemňovať“ svoju potravu.<br />

A to sa týka množstva i kvality. Nebudete<br />

jesť už trikrát denne, ale začnete<br />

dvakrát, prípadne i jedenkrát,<br />

čo bohato stačí na tie činnosti, ktoré<br />

máte pokryť. Občas sa postíte. Jeden<br />

až tri dni, dlhšie to nemá zmysel.<br />

Na citovej úrovni zo seba musíme<br />

dostať nutkavý vzťah k jedlu a aj


TÉMA<br />

emocionálnu náhradu, ktorú v ňom<br />

nachádzame.<br />

Potom môžeme začať?<br />

Pránickú stravu potom môžete<br />

nastoliť 21-denným procesom, počas<br />

ktorého je vhodnejšie pohybovať<br />

sa v uzavretom prostredí. Nie preto,<br />

že by telo bolo oslabené, ale prechádzate<br />

stavom veľkej citlivosti. Je lepšie<br />

byť v pokoji, bez stresu, na krásnom<br />

mieste niekde v prírode a najlepšie<br />

v skupine, ktorej energiu môžete využiť.<br />

Sú i ľudia, ktorí prechádzajú<br />

týmto procesom bez prerušenia pracovnej<br />

činnosti. Je teda možné ďalej<br />

chodiť do práce. Odporúčam prvý<br />

týždeň prestať jesť, ale neprestať piť<br />

(z dôvodu nebezpečenstva obličkových<br />

kameňov). Pijeme vodu, kávu,<br />

čaj, všetky ovocné i bylinkové čaje,<br />

nepijeme ovocné šťavy. Pijeme po celý<br />

čas prechodu až do doby, keď si telo<br />

samo povie, že už tekutiny nepotrebuje.<br />

Keď sa teda človek cíti skutočne<br />

dobre na fyzickej, emocionálnej, psychickej<br />

i duchovnej úrovni, môže<br />

sa rozhodnúť, že podstúpi týchto 21<br />

dní.<br />

Ako si tento proces predstaviť<br />

v praxi?<br />

Prvý týždeň naštartuje celý proces<br />

prechodu, naprogramuje bunky<br />

na príjem potravy zo svetla. Zo začiatku<br />

si na poludnie a večer v čase<br />

jedla predstavujeme, ako biele pránické<br />

svetlo zostupuje a preniká<br />

celým naším telom až do tých najvzdialenejších,<br />

najkrajnejších buniek.<br />

Počas prvého týždňa telo zakúsi<br />

zmeny na fyzickej úrovni, ktoré<br />

nie sú príjemné, zvlášť prvé tri dni.<br />

Budete mať biely jazyk, dych ako pes<br />

– je to hrozné, ale je nutné tým prejsť<br />

kvôli očiste tela. Po štyroch až piatich<br />

dňoch nastane zvrat na úrovni<br />

buniek, ktoré pochopia, že potrava,<br />

ktorú im dávame, je prána. Potom<br />

už to bude oveľa jednoduchšie, pocit<br />

hladu ako mávnutím čarovného<br />

prútika v okamihu zmizne, budeme<br />

sa cítiť plní a budeme nasýtení.<br />

V ďalšom kroku dôjde k rozširovaniu<br />

schopností vašich zmyslových orgánov.<br />

Máme zmysly a pocity, o ktorých<br />

ani nevieme, a ktoré sú celkom<br />

znečistené jedlom. Keď dám napríklad<br />

ruku dole, cítim, ako klíčia semienka,<br />

ako sa otvárajú listy. Keď<br />

pôjdem do obchodu a dám ruku nad<br />

nejaké ovocie, budem vyživený jeho<br />

tvarom, jeho farbou. Pokiaľ pocítim<br />

jeho vôňu, budem mať vnem jeho<br />

chuti, vôbec k tomu nepotrebujem<br />

do ovocia zahryznúť. Získate schopnosť<br />

vyživovať sa z prostredia, v ktorom<br />

sa nachádzate. Z harmónie krajiny,<br />

z krásy tvarov, zo sochárskych<br />

výtvorov, z obrazov, hudby, zo spevu.<br />

V ďalšej etape sa vám celá aura naplní<br />

pránou a v tej chvíli sa telo vyživuje<br />

všetkými svojimi pórmi. Potom už<br />

sa tým nemusíme vedome zaoberať.<br />

Tretí týždeň venujeme inštalácii<br />

celého procesu. Človek si musí<br />

položiť tri otázky: Je moja hmotnosť<br />

stabilná? Mám dostatok energie?<br />

Skrátila sa doba môjho spánku<br />

na polovicu? Keď totiž držíme pôst,<br />

strácame hmotnosť, nemáme energiu<br />

a celý deň spíme. Naopak keď sme<br />

napojení na nekonečnú vesmírnu<br />

energiu, prekypujeme energiou,<br />

hmotnosť sa ustáli a zníži sa potreba<br />

spánku. Môžeme robiť čokoľvek<br />

a necítime únavu. Tieto tri kritéria<br />

nám umožnia overiť si, či sme skutočne<br />

naštartovali pránickú výživu<br />

alebo nie. Pokiaľ je odpoveď pozitívna,<br />

môžeme bez obáv v pránickej<br />

výžive pokračovať. Ak sú splnené<br />

len dve kritéria, môžeme opatrne<br />

pokračovať a sledovať, či sa aj tretie<br />

kritérium napĺňa. Pokiaľ spĺňame<br />

len jedno, ihneď začíname jesť. Telo<br />

nám tým dáva najavo, že nejaká jeho<br />

zložka to neprijala.<br />

Je možné prejsť na pránickú výživu<br />

v akomkoľvek veku?<br />

Aby sa ľudské telo mohlo vyživovať<br />

pránou, musí byť vyspelé, preto odporúčam<br />

začať najskôr v 25 rokoch.<br />

Ale rodia sa už aj pránické deti, deti<br />

pránických rodičov, a tie nielenže<br />

sú zdravé, ale nejedia. Na www.suprememastertv.cz<br />

môžete vidieť svedectvo<br />

ekvádorského tanečného<br />

páru, ktorý už desať rokov neje. Nedávno<br />

sa im narodilo dieťa, tehotenstvo<br />

prebehlo normálne, po celý čas<br />

matku a dieťa sledovali traja lekári.<br />

Pôrod bol veľmi jednoduchý a dieťa<br />

je od chvíle, keď ho matka prestala<br />

dojčiť, tiež pránické.<br />

Ako ste sa k pránickej strave dostali<br />

Vy?<br />

Kým som prešiel na pránickú<br />

stravu, vážil som 120 kg. Začalo<br />

sa to tým, že som vyšiel pár schodov<br />

a nemohol som polapiť dych, srdce<br />

mi bilo ako splašené. Povedal som si,<br />

že keď to takto pôjde ďalej, čoskoro<br />

tu nebudem. V tom čase som veľa<br />

jedol a pil, aj keď len vegetariánske<br />

jedlá. Tak som po dvoch rokoch diét<br />

a pôstov zhodil 30 kg. O pránickej<br />

strave som v tedy nič nevedel. Potom<br />

sa mi však dostala do rúk kniha Žitie<br />

zo svetla. Prečítal som ju za jednu<br />

noc; bola pre mňa ako zjavenie. Už<br />

veľa rokov predtým som ako liečiteľ<br />

využíval pránu na liečenie, ale nikdy<br />

mi nenapadlo, že by som sa ňou mohol<br />

živiť. Hneď na druhý deň som<br />

sa začal stravovať pránou a odvtedy<br />

som už neprestal.<br />

Musíte robiť nejaké cvičenia, aby<br />

ste mohli prijímať potravu pránou?<br />

Len spočiatku robím vizualizáciu.<br />

Predstavujem si biele svetlo, ktoré<br />

mnou prechádza. Ak pridržím ruky<br />

pri krku, po chvíli sa prána dostane<br />

do slín a vznikne tzv. soma, ktorá má<br />

chuť medu. To však len spočiatku,<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


TÉMA<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

potom ide všetko samo, žiadne cvičenie<br />

nie je potrebné. Výživu prijímam<br />

24 hodín denne, neustále.<br />

Ako sa odvtedy zmenil váš zdravotný<br />

stav?<br />

Až neuveriteľne zázračným spôsobom<br />

sa zlepšil. Trpel som reumatizmom,<br />

neudržal som nič v rukách.<br />

Mal som problémy s chrbticou a vyskočené<br />

platničky. To všetko zmizlo.<br />

Moje telo znovu nadobudlo schopnosti,<br />

akoby malo dvadsať. Už som<br />

bol skoro holohlavý a naraz mi začali<br />

znovu rásť vlasy. Kvôli chorej pečeni<br />

som mal veľmi suchú pokožku, aj tá<br />

sa mi zlepšila, stala sa pružnejšou.<br />

Kývali sa mi zuby a krvácali ďasná.<br />

To zmizlo. A odvtedy, čo nejem jedlo,<br />

som nebol chorý.<br />

Ako reagovalo Vaše telo počas<br />

adaptačného procesu na teplo<br />

a chlad?<br />

Veľmi dobrá otázka. Je to dualita<br />

ako každá iná. Teplo a zimu cítite<br />

stále, ale už na vás neútočí. A intenzívny<br />

chlad alebo intenzívne teplo je<br />

ako pohladenie.<br />

To znie dobre. Môžem začať s pránou<br />

hneď?<br />

Myslím, že je to neprezieravé. Musíte<br />

mať čas a trpezlivosť na prípravu.<br />

Dať sa do poriadku, ozrejmiť si kvantitu<br />

a kvalitu jedla, všetko si pomaly<br />

ujasniť. Možno že na mentálnej<br />

úrovni už máte všetko jasné a urovnané,<br />

ale môžu byť iné časti vášho tela,<br />

ktoré s tým ešte nie sú uzrozumené.<br />

Keď budete robiť malé pôsty, všimnete<br />

si, čo sa deje s vaším telom, keď<br />

mu nedávate potravu. Môžete si aj začať<br />

pri jedle plne uvedomovať, že jete.<br />

Pre prechod na pránickú stravu sú potom<br />

najvhodnejšie letné mesiace, keď<br />

nemusíte prekonávať rozdiely medzi<br />

teplom a chladom.<br />

Dá sa preskočiť obdobie pôstov?<br />

Pôst je potrebný len na vyčistenie<br />

tela, ale nie je to nevyhnutnosť. Ak<br />

nedokážeme držať pôst, môžeme<br />

zostať len na diéte (napr. ovocné<br />

džúsy alebo vývar). To tiež pomôže<br />

telu vyčistiť sa od toxínov. Ale pôst<br />

je veľmi zaujímavý a užitočný. Dozviete<br />

sa, ako vaše telo reaguje, keď<br />

nemá pevnú stravu, ako to zvládate<br />

psychicky.<br />

Pred piatimi rokmi sa Vám narodil<br />

syn. To už ste sa živili pránou…<br />

Bol som štyri roky na práne, takže<br />

môj syn má polovicu pránických<br />

buniek. Žije so svojou matkou v Taliansku<br />

a ja za ním chodievam. Vždy<br />

raz mesačne na týždeň. Vtedy nejedáva,<br />

je zdravý a plný energie. Keď<br />

je so svojou matkou, jedáva, ale je<br />

chorý. V jeho mamke je veľa strachu<br />

a ja s tým nemôžem nič robiť.<br />

Je možné vrátiť sa k bežnej pevnej<br />

strave?<br />

K normálnej strave sa môžeme<br />

vrátiť kedykoľvek, bez akéhokoľvek<br />

programu. Na svete je vraj asi 30 až 40<br />

tisíc ľudí, ktorí praktizujú pránickú<br />

výživu. Ľudí, ktorí už sú pránickí,<br />

pretože prešli tými 21 dňami, no potom<br />

sa opäť vrátili k pevnej strave, je<br />

mnohonásobne viac.<br />

Môžem si dať občas, napr. pri nejakej<br />

oslave, normálnu stravu a potom<br />

pokračovať v pránickej výžive?<br />

Keď idem s priateľmi do reštaurácie<br />

alebo varím svojim deťom nejaké<br />

jedlo, živím sa jednak tým, že to jedlo<br />

pripravujem a potom aj tým, že tí ľudia<br />

okolo mňa jedia. A všetky moje<br />

zmysly mi ponúkajú vnemy, ktoré ponúka<br />

to jedlo. Dám si napríklad len<br />

pohár vody. No keby ste z nejakého<br />

dôvodu vo výnimočnom prípade skutočne<br />

potrebovali zjesť pevnú stravu,<br />

neznamená to, že prestanete byť<br />

pránickou osobou. Len treba to vedieť<br />

deň až dva dopredu a poslať bunkám<br />

odkaz: bude jedno pevné jedlo a potom<br />

sa opäť pokračuje s pránickou<br />

výživou. Nespôsobí to žiadny problém<br />

a možno to takto robiť. Niektorí<br />

ľudia po 21-dennom procese začnú<br />

jesť často pod vplyvom spoločenských<br />

tlakov... deti, rodičia, priatelia, ktorí<br />

začnú vyjadrovať svoje obavy. Môže<br />

to zájsť veľmi ďaleko. V jednej skupine<br />

som mal starší pár vo veku 75<br />

a 78 rokov. Pán bol architekt a pani<br />

univerzitná profesorka, takže neboli<br />

z nejakej nižšej kultúrnej vrstvy.<br />

Po 21-dennom procese vyšli vyliečení<br />

zo svojich chorôb, obaja boli<br />

na práne, spĺňali všetky tri kritéria.<br />

Vrátili sa domov, pozvali dcéru, aby<br />

jej oznámili tú šťastnú správu, a ich<br />

dcéra vzala telefón a zavolala do blázinca.<br />

– Cesta k pránickej výžive je<br />

cesta slobody. Vy ste svojím jediným<br />

pánom.<br />

Môžu byť ľudia sexuálne aktívni<br />

počas 21-denného procesu aj po ňom,<br />

obzvlášť muži?<br />

Je potrebné si uvedomiť, že dva<br />

základné inštinkty, sexuálny a potreba<br />

potravy, fungujú súbežne. Ak<br />

ovládnete jeden, ovládnete zároveň aj<br />

druhý. Už nebudete závislí na svojom<br />

inštinkte. Budete disponovať oveľa<br />

rozvinutejšími formami sexuality než<br />

predtým. Muži môžu ovládnuť svoju<br />

ejakuláciu. V prípade ovládnutej sexuality<br />

sa zbavíme inštinktívneho,<br />

impulzívneho konania na úrovni králikov.<br />

Nie sme oslobodení od sexuality,<br />

ale ovládame ju.<br />

Ako je možné, že pijete kávu, ktorá<br />

je toxická?<br />

Káva je nápoj šamanov, a ja som<br />

odmala vedel, že som šaman. Na určitej<br />

úrovni jednoty už nie sú látky,<br />

ktoré vnímame ako toxické, jedy,<br />

pretože na vyššej vibračnej úrovni je


TÉMA<br />

všetko len prána. Ani mi neprekáža<br />

žiť v meste, kde dýcham znečistený<br />

vzduch. Keď padla bomba na Hirošimu,<br />

meditovali práve v jednom kláštore<br />

mníšky a ani jedna z nich nemala<br />

následky z ožiarenia.<br />

Máte schopnosť regulovať svoju<br />

hmotnosť?<br />

Obézni byť nemôžeme, ale môžeme<br />

pribrať. Môžeme si naprogramovať<br />

svoju hmotnosť. Ja som nechal svoje<br />

telo, aby robilo, ako potrebuje. Spočiatku<br />

som vážil 90 kilogramov, moja<br />

hmotnosť sa potom ustálila na 75 kilách.<br />

Počas procesu som 15 kíl zhodil,<br />

ale ľudia, ktorí si pripadali príliš<br />

chudí, tri až päť kíl zase pribrali.<br />

Ako prebieha látková výmena, čo<br />

je produktom vylučovania, existuje<br />

vôbec?<br />

Keď človek nejedáva, nechodí ani<br />

na záchod. Ale trvá to, než sa črevá<br />

vyčistia. Sám som bol veľmi prekvapený,<br />

keď som zistil, že ešte po štyroch<br />

mesiacoch zo mňa niečo vychádza.<br />

Toxíny a odpad sa lepia na steny<br />

čriev, takže potom trvá, než sa vylúčia.<br />

Nie som za to, aby sa tento proces<br />

nejako urýchľoval, aj keď existujú<br />

mechanizmy, ako si vyčistiť črevá.<br />

Myslím, že telo vie, čo robí, a robí to<br />

presne vtedy, kedy treba. Čo sa týka<br />

močenia, pokiaľ človek pije, močí, pokiaľ<br />

nepije, nemočí. A ani sa už nepotí.<br />

Dalo by sa týmto spôsobom zastaviť<br />

hladovanie na Zemi?<br />

Austrálčanka Jasmuheen predložila<br />

OSN návrh, aby ľudia, ktorí dlhšiu<br />

dobu používajú pránickú výživu,<br />

naučili pránicky sa živiť obyvateľstvo<br />

krajín, kde trpia hladom. Jej návrh<br />

bol odmietnutý. Pretože hladomor<br />

vo svete je niečo, čo je vopred<br />

programované. V Etiópii umierajú<br />

ľudia hladom a nadnárodné spoločnosti<br />

pritom vykupujú ich pôdu, robia<br />

na nej vrtné sondy. Hľadá sa ropa,<br />

urán a ďalšie minerály. Prakticky<br />

všetka humanitárna pomoc slúži<br />

na nákup zbraní, aby tí, čo priamo<br />

nepomrú hladom, zomreli vo vojne.<br />

Boli by ste ochotný podstúpiť klinické<br />

sledovanie, ktoré by vedecky<br />

potvrdilo váš spôsob existencie?<br />

Nie. Nemám chuť. Je mi jedno, či<br />

sa vedecká verejnosť bude alebo nebude<br />

zaujímať o takýto pokus. Nemôžete<br />

presvedčiť ľudí, ktorí nechcú<br />

alebo nemôžu byť presvedčení. Teraz<br />

je to tak, že starý svet so svojím<br />

myslením a so svojimi strachmi odchádza<br />

a nový svet sa rodí. Môže mi<br />

byť toho starého sveta ľúto, ale je to<br />

proste tak. Viacero osôb sa už podrobilo<br />

takému sledovaniu, v mnohých<br />

prípadoch boli výsledné záznamy pozmenené<br />

a výsledok bol úplne odlišný<br />

od skutočnosti. Takže pokiaľ má starý<br />

svet odísť, nemá zmysel tomu brániť.<br />

V Nemecku mám priateľa, volá sa Michael<br />

Werner. Je to chemik, racionálny<br />

človek a pránickú stravu praktizuje<br />

už desať rokov. Veľmi mu záležalo<br />

na tom, aby sa tento spôsob existencie<br />

potvrdil aj vedecky. Preto sa podrobil<br />

dvom pozorovaniam. Jedno bolo<br />

vykonané v Nemecku, druhé v Prahe.<br />

Jeho podmienkou bolo, že výsledky<br />

budú pravdivo publikované. Dodnes<br />

však neboli.<br />

Hovorili ste o reštaurácii v Kalifornii,<br />

ktorá je pránická. Ako funguje?<br />

Áno, pár ľudí sa tam rozhodlo urobiť<br />

pránickú reštauráciu. Ľudia si<br />

v nej zaplatia jedlo a potom už len<br />

dýchajú a ovoniavajú. Jedlo potom<br />

rozdelia medzi chudobných.<br />

Ako si môže obyčajný človek, ktorý<br />

na chvíľu zažil pocit blaženosti,<br />

uchovať tento pocit?<br />

Pocit blaženosti je pocit spolupatričnosti<br />

so všetkým, čo existuje.<br />

Predstavte si vesmír ako obrovské<br />

puzzle. Vy ste jeden jeho diel, ktorý<br />

je jedinečný, pretože druhý taký neexistuje.<br />

Len treba obrúsiť hrany, aby<br />

ste mohli zapadnúť do celku. Napomôžu<br />

tomu pránická strava, filozofia<br />

alebo náboženstvo. V okamihu,<br />

keď zaujmete svoje miesto a stanete<br />

sa súčasťou celku, začnete pociťovať<br />

jeho obrovskú energiu a úplne sa mu<br />

odovzdáte. Ponúknete mu svoj život.<br />

A v tom prípade pocítite aj blaženosť.<br />

Nájdete svoje pravé miesto. Prána je<br />

aj láska. Prestanete pociťovať strach.<br />

Uvoľníte sa. Prestanete si klásť zbytočné<br />

otázky, pretože všetko akceptujete.<br />

Každý deň sa zrýchľujú vibrácie,<br />

pretože ľudstvo bude čoskoro prechádzať<br />

prerodom. Prichádza k nám<br />

obrovská sila pravdy. Všetko, čo bolo<br />

v tieni, vychádza na povrch, nemôže<br />

sa ďalej skrývať. Je to veľká nádej;<br />

nech ľudia otvoria oči a pozrú sa, čo<br />

sa deje.<br />

Ďakujeme za rozhovor.<br />

redakcia<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Niektoré tvrdenia v rozhovore sú iste kontroverzné.<br />

Preto ďalšie objasnenie tohto<br />

fenoménu prinášame v článku Pránická<br />

strava – a prečo? od MUDr. Paloučka<br />

na str. 14<br />

Záznamy Henriho Monforta<br />

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000054-henri-monfort/211251000470001-henri-monfort/<br />

(Praha Uhříněves)<br />

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultu-<br />

ra/154683-on-line-z-divadla-kampa-<br />

-henri-monfort-devet-let-bez-jidla/<br />

(Praha Uhříněves 27.11.)<br />

http://www.youtube.com/watch?v=1ya-<br />

9oKzGI2I (Pardubice 25.11.)<br />

http://www.ulozto.cz/11427938/henri-monfort-ostrava-wma<br />

(Ostrava 24.11.)<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


FEJTÓN<br />

jedli-nejedli<br />

Artur Zatloukal<br />

T<br />

o bylo zrovna na Slovensku, když<br />

jsme se spolu se ženou rozhodli<br />

přejít na rýžovou dietu.<br />

Slovensko je můj osud. Na Slovensku<br />

jsme se poznali s mou ženou<br />

a od sedmnácti do padesáti let<br />

jsme na Slovensku trávili<br />

skoro všechny dovolené.<br />

Většinou, toseví, ve Vysokých<br />

Tatrách, protože takové<br />

hory jinde v Československu<br />

nebyly. Tatry jsou,<br />

jestli to nevíte, sídlem Žulového<br />

božstva. Můžete<br />

je sice uctívat a obdivovat<br />

i zezdola, z hloubky, a můžete<br />

si na ně sáhnout i z turistického<br />

chodníku, ale té<br />

pravé ryzí žuly se můžete<br />

dotknout až na hřebenech<br />

a vrcholech. Je hrubozrnná,<br />

krystalická, pokrytá<br />

velkými šupinami<br />

černého lišejníku, celá taková<br />

potřaskaná a mocná,<br />

a táhne se prosluněným<br />

vzduchem nebo naopak větrem a mlhou<br />

až do nedostižna. Kromě toho<br />

voní a mlčí. Voní tak zvláštně, trochu<br />

jako chleba, a ta vůně je z vás<br />

potom pořád cítit, i když sejdete dolů.<br />

A k tomu ta žula stejně zvláštně mlčí,<br />

a při tom mlčení ční věžemi a stěnami<br />

jako sepjaté ruce Země k nebi,<br />

a vy smíte být u toho. Nejlepší je přitom<br />

taky mlčet, protože neumíte nic,<br />

co by k tomu šlo dodat.<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

Na Slovensku jsem ještě taky trávil<br />

většinu svých služebních cest a pobytů,<br />

ten první trval celý rok a ty<br />

další byly potom kratší, ale to vám<br />

chci říct jen proto, že na Slovensku<br />

vás obklopí lahodná a měkká řeč. To<br />

tak třeba trochu přivřete oči a řeknete:<br />

„Pozdĺž riečky.“ Tahle slova, to<br />

dlouhé „ĺ“ a měkké „rie“ umějí vyslovit<br />

správně jen slovenská ústa, která<br />

se na to od mateřské kolébky připravují<br />

mezi horami, potoky, a v nejhorším<br />

i ve městech. A hned máte před<br />

očima hravou a třpytivou vodu někde<br />

u Prievidzy nebo rovnou v tatranské<br />

Bielovodské dolině, ta voda<br />

na slunci hází lesky a blesky, tančí<br />

vám před očima a chlubí se svou<br />

mladostí a štěstím. Když si ale namísto<br />

toho řeknete česky „podél<br />

řeky“, ocitnete se úplně jinde, někde<br />

u Labe poblíž Neratovic, ta voda je<br />

tam taková temná, pomalu plyne<br />

mezi břehy a nese na zrcadlově tiché<br />

hladině listí z pobřežních stromů.<br />

Je vážná, rozšafná a asi i moudrá, ví,<br />

že teď má plnit jezy a tiše plynout<br />

mezi břehy, ale i takové postesknutí<br />

je v tom, vzpomínky na mladé časy<br />

v Krkonoších a na Šumavě.<br />

No a tak tedy to bylo zrovna na Slovensku,<br />

když jsme se se ženou rozhodli<br />

přejít na rýžovou dietu. Byli<br />

jsme tam na takovém přednáškovém


FEJTÓN<br />

semináři a večer nás u stolu přítel<br />

Miloš okouzlil výhodami rýžové<br />

diety: vyčistí vám tělo, ozdraví vás,<br />

a taky přitom zhubnete.<br />

Hned příští týden jsme doma zasedli<br />

k talíři rýže Natural, uvařené<br />

bez zrnka soli a kapky tuku či koření.<br />

Dali jsme se do jídla. Poslyšte,<br />

znáte někoho, kdo nerad jí? Prý existuje<br />

sekta velmi, ale opravdu velmi<br />

štíhlých dívek, kterým se při pomyšlení<br />

na jídlo dělá špatně, a ty uctívají<br />

své božstvo hladem a nechutí,<br />

postupně přitom hubnou a blednou.<br />

Ale normální neznaboh se bezpochyby<br />

pouští do jídla z přesvědčení,<br />

rád a s chutí, stejně jako se kdysi Karel<br />

Gott vyznal skromně: Zpívám<br />

rád a zpívám dobře. I my jíme rádi<br />

a jíme rádi dobře. No a té rýže jsme<br />

tehdy požívali lžíci za lžicí a přitom<br />

jsme po sobě tak zvláštně nejistě obraceli<br />

oči.<br />

Vzpomněl jsem si na svůj první<br />

ešus kaše z ovesných vloček. Vločkovou<br />

kaši miluji a je to nejlepší<br />

snídaně do hor, jestli nechcete mít<br />

za hodinu hlad z krajíce chleba<br />

s marmeládou nebo se hned za svítání<br />

zhroutit po vepřovém z konzerv.<br />

Ale musíte ji umět uvařit, a to<br />

jsme tehdy neuměli. Tábořili jsme<br />

tenkrát poprvé v Tatrách, v Kačí dolině.<br />

Tehdy před půlstoletím se tam<br />

ještě povolovalo táboření, zatímco<br />

dnes, pokud tam jen vkročíte, vás<br />

strážci tatranského národního parku<br />

okamžitě odstřelí brokovnicí a ještě<br />

vám napaří pokutu v eurech. Já myslím,<br />

že to není ani tak kvůli ochraně<br />

přírody, jako proto, že jim rušíte jejich<br />

kruhy. Když totiž k Archimedovi<br />

vtrhl v době války římský voják s mečem<br />

v ruce, utrhl se na něj vyrušený<br />

matematik: „Neruš mi mé kruhy!“<br />

Za to mu ovšem Říman uštědřil lekci,<br />

na niž Archimedes do smrti nezapomněl:<br />

na místě ho probodl. Vojáci<br />

totiž a státní úředníci špatně snášejí<br />

neúctu k sobě; asi proto, že když<br />

jim zakryjí výložky, stane se z nich<br />

niktoš, to je takové pěkné slovenské<br />

slovo, které nám v češtině dost silně<br />

chybí.<br />

Nu a tak tehdy, za harašení deště<br />

na plátno stanu, jsme my ramenatí,<br />

leč nezkušení devatenáctiletí mladíci<br />

nasypali do litru vody předepsaný<br />

počet lžic vloček, jenomže se nám to<br />

zdálo nějaké řídké a vodovaté. Tak<br />

jsme postupně přisypávali a přisypávali,<br />

až naráz přišel okamžik pravdy,<br />

kaše vzkypěla jako v pohádce Hrnečku<br />

vař, a v ešusu vzniklo něco<br />

jako koncentrovaná antihmota. Protože<br />

jsme ji zapomněli osolit, vybízela<br />

co do konzistence i do chuti, aby<br />

byla nabrána spíše na lžíci zednickou<br />

a zručným švihem nahozena do díry<br />

v omítce. A právě tehdy, když jsme ji<br />

požívali lžíci za lžicí (protože jsme<br />

nic jiného k jídlu neměli), jsme přitom<br />

s kamarádem taky na sebe tak<br />

zvláštně nejistě obraceli oči, jako nad<br />

tou rýžovou kaší. Jako bychom jeden<br />

u druhého hledali nějakou podporu<br />

nebo pomoc.<br />

Rýžovou kaši jsme vydrželi jíst několik<br />

dní. Na jídlo jsme se těšili stejně<br />

jako na návštěvu u zubaře a pokaždé<br />

jsme znovu vybojovávali rozhodování,<br />

jestli je lepší hlad nebo rýže Natural<br />

bez zrnka soli a kapky tuku či<br />

koření. Poté jsme oba zjistili, že nejsme<br />

schopni vylézt do kopce a posléze<br />

už ani do schodů. Vedl jsem<br />

tehdy dost energeticky náročný život;<br />

narozdíl od dřevorubců, kteří si<br />

za soumraku sbalí pilu, dopijí láhev<br />

borovičky a nechají se odvézt domů,<br />

mě čekala po práci ještě další přednášková<br />

a jiná činnost. Docela rád<br />

jsem si pak cestou domů do Brna někdy<br />

ustlal v autě a přes noc dotankoval<br />

pránickou energii z vesmíru<br />

spolu s krajícem chleba. Jednou<br />

v lese za Hradcem Králové do rána<br />

nasněžilo tak, že stromy vypadaly<br />

jako v rozkvetlém jabloňovém sadu,<br />

a jindy jsem při nočním couvání najel<br />

spodkem na pařez a roztrhl práh<br />

auta. Ráno se pak nastupovalo do vezdejšího<br />

zaměstnání v Brně v romantickém<br />

rozpoložení Karla Hynka Máchy<br />

„Na tváři lehký smích,<br />

hluboký v srdci žal.<br />

Vidíš-li poutníka,<br />

an dlouhou lučinou<br />

spěchá ku cíli,<br />

než červánky pohynou?“<br />

No a do toho všeho přišla ta rýžová<br />

dieta. Protože bydlíme ve třetím<br />

poschodí a tehdy jsme ještě neměli<br />

výtah, vznikla otázka, co si počít,<br />

kdyby síly nevystačily až ke dveřím<br />

bytu. Sednout si na schody? Zazvonit<br />

na sousedku? Pracovala jako noční<br />

barmanka, přes den bývala vždycky<br />

doma a k mužům bývala laskavá –<br />

ale vrátila by mě zase nazpět manželce?<br />

Bylo by nemorální laskavé čtenáře<br />

dlouho napína t. Vzdali jsme to.<br />

Vzdali jsme dietu ještě dřív, než jsme<br />

okusili její dobrodiní, tedy očistný<br />

a ozdravný účinek, a zhubli. Zůstala<br />

nám ve svědomí zející rána a vědomí,<br />

že jsme se zařadili do kategorie dietologický<br />

analfabet.<br />

Není pochyb o tom, že všichni<br />

v našem století, přecpaném supermarketovými<br />

potravinami a pozdním<br />

osvícenstvím, jíme příliš mnoho,<br />

příliš hloupě a příliš nezdravě. Jenomže<br />

– není spíš analfabetismus<br />

naordinovat si nějakou jednotnou<br />

dietu, nějaké polojezení, všem stejné<br />

a bez rozdílu?<br />

Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svetgralu.cz<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


NÁBOŽENSTVO<br />

Ježišove podobenstvá<br />

O zlých vinohradníkoch<br />

(Lukáš 20,9–16)<br />

O<br />

MARTIN ERNST<br />

čo v tomto podobenstve ide,<br />

čo sa vlastne stalo? – Ježiš<br />

vošiel do Jeruzalema, „hradu mieru<br />

a pokoja“, hlavného mesta Izraelitov.<br />

Do mesta, ktoré kedysi bolo Bohom<br />

vyvolené, aby medzi jeho múrmi<br />

povstal chrám, ktorý by ukrýval to<br />

najsvätejšie – archu zmluvy s desiatimi<br />

prikázaniami, ktoré Mojžiš vytesal<br />

do kameňa. Tu sa Stvoriteľ zjavil<br />

svojmu národu a vyvoleným<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


NÁBOŽENSTVO<br />

a povolaným kňazom sprostredkoval<br />

múdrosť a pomoc.<br />

Pre Syna Božieho bol pripravený triumfálny<br />

vstup. Ľud dúfal, že ho oslobodí<br />

od útlaku Rimanov a videl v ňom<br />

budúceho pozemského kráľa. Jeho misia<br />

bola však úplne iného druhu. Chcel<br />

svoj národ vyslobodiť z duchovného<br />

otroctva, vyprostiť ho z duchovných<br />

pút, vrátiť mu slobodu aby mohol prijať<br />

neskalenú Božiu Pravdu.<br />

Keď však Ježiš uzrel mesto, zanariekal<br />

nad ním. Došiel k bolestnému<br />

poznaniu, že väčšina obyvateľov,<br />

ku ktorým bol vyslaný, odmietne jeho<br />

posolstvo i jeho samého.<br />

Rozhodol sa ísť k chrámu Božiemu<br />

a tam zvestovať Božie slovo. Vstup<br />

do chrámu však našiel plný predavačov.<br />

S nečakanou prísnosťou vyhnal<br />

kramárov slovami: „Dom môjho Otca<br />

je domom modlitby, ale vy ste z neho<br />

urobili brloh lupičov“ (Lk 19,46). Ježiš<br />

potom v chráme každý deň vyučoval<br />

ľud a zvestoval evanjelium.<br />

Jedného dňa pristúpili k nemu<br />

veľkňazi a zákonníci. Práve boli svedkami,<br />

ako mocne pôsobí na poslucháčov<br />

Ježišovo slovo, cítili prítomnosť<br />

sily, ktorá ich prevyšuje. So záludnosťou<br />

sa ho pýtali, akou mocou tu pôsobí,<br />

a kto je ten, kto mu dal túto moc.<br />

Ježiš pochopil, že je to pasca, aby ho<br />

mohli obžalovsť z „rúhania sa Bohu“.<br />

Preto im odpovedal, ako to často robieval,<br />

podobenstvom:<br />

Začal rozprávať: „Jeden muž vysadil<br />

vinicu, prenajal ju vinohradníkom<br />

a na dlhší čas odcestoval. Od nájomníkov<br />

očakával, že sa o ňu budú<br />

starať a jemu budú odvádzať podiel<br />

z výnosu vinice. V stanovený čas<br />

vyslal k vinohradníkom služobníka,<br />

aby od nich vybral nájomné. Ale vinohradníci<br />

ho zbili a poslali späť naprázdno.<br />

Poslal k nim ďalšieho služobníka,<br />

potom aj tretieho, ale ani im<br />

sa nevodilo lepšie. Tu povedal pán vinice:<br />

„Čo mám robiť? Pošlem svojho<br />

milovaného syna, na neho azda budú<br />

brať ohľad. Keď ho však vinohradníci<br />

uvideli, povedali si: Hľa, to je dedič,<br />

zabime ho a vinica bude naša. A vyvliekli<br />

ho von z vinice a zabili.“<br />

Keď Ježiš dopovedal, rozhliadol<br />

sa po načúvajúcich a spýtal sa ich:<br />

„Čo teda s nimi urobí pán vinice?“<br />

Bez vyčkania odpovede povedal:<br />

„Príde, zahubí tých vinohradníkov<br />

a vinicu dá iným.“ Pre okolostojacich<br />

zákonníkov však ešte poukázal<br />

na dobre známe miesto v žalmoch.<br />

Citoval verš: „Kameň, ktorý stavitelia<br />

zavrhli, sa stal kameňom uholným,<br />

základným. Každý, kto padne na ten<br />

kameň, roztriešti sa; a na koho ten<br />

padne, toho rozdrví.“ (Žalm 118,22)<br />

Zákonníci pochopili, že uholným<br />

kameňom mieni Ježiš seba. Uholný<br />

kameň – klenák – je pri výstavbe<br />

klenby najdôležitejším prvkom, ktorý<br />

celú stavbu zavŕši. Je vsadený na záver<br />

ako klin na najvyššie miesto v oblúku<br />

a je oporou a korunou celého<br />

diela.<br />

Týmto výrokom Syn Boží odpovedal<br />

aj na otázku zákonníkov na moc,<br />

v mene ktorej vystupuje. Je vyslancom,<br />

ktorý ako Syn Boží je splnomocnený<br />

dovŕšiť „Staviteľovo“ dielo a všetkým<br />

hľadajúcim zvestovať Pravdu. Je aj<br />

tým synom, ktorý má od zlých nájomníkov<br />

vymáhať poplatky.<br />

Zákonníci pochopili Kristove slová<br />

a ... začali Ježiša nenávidieť. Keby to<br />

bolo možné, nechali by ho rovno zatknúť,<br />

no zatiaľ sa báli ľudí, ktorí Ježišovi<br />

viseli na perách.<br />

Pre mňa tým podobenstvo o zlých<br />

vinohradníkoch ešte nekončí. Dnes<br />

sa smieme o vinicu, teda o darovanú<br />

zem, starať a ošetrovať ju. Ale ruku<br />

na srdce: robíme tak v pravom, Bohom<br />

zamýšľanom zmysle? A ako je<br />

to s poplatkami? Vieme vôbec, koľko<br />

toho Pánovi dlhujeme? Alebo nepovažujeme<br />

sa snáď – rovnako ako zlí<br />

vinohradníci – za úplne nezávislých?<br />

Nezabudli sme, že „Pán vinice“, darca<br />

všetkých statkov, vôbec existuje?<br />

Na to si budeme musieť odpovedať<br />

sami.<br />

Martin Ernst<br />

martin.ernst@svetgralu.sk<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


TÉMA<br />

Pránická strava – a prečo?<br />

Môže existovať, alebo nie?<br />

P<br />

MUDR. JAN PALOUČEK<br />

ránická strava je útokom na podstatu<br />

materializmu. Preto sa netreba<br />

čud ovať, že sa i tu stretávame<br />

so starým osvedčeným spôsobom<br />

nikdy nie sú tými jedinými skúsenosťami.<br />

Existujú aj menej známe<br />

skúsenosti, ktoré protirečia tým<br />

prvým.<br />

Z čoho je živý človek? Alebo lepšie<br />

povedané, z čoho žije pozemské telo<br />

človeka?<br />

závisí od viacerých individuálnych<br />

okolností, jeho najvzdialenejšia hranica<br />

je viac-menej daná.<br />

Na otázku, či existujú javy spochybňujúce<br />

túto rovnicu, odpovie<br />

väčšina ľudí bez zaváhania: „Nie“.<br />

Napriek tomu je tu však celý rad<br />

jeho obhajoby. Z rôznych miest zaznieva,<br />

že pránická strava je nezmysel,<br />

lož alebo podvod. To sú tri, stáročiami<br />

preverené nádrže, do ktorých<br />

sa splachujú rušivé názory aj s ich<br />

zástancami.<br />

Zdalo by sa, že tentoraz je už vopred<br />

vyhraté, pretože život bez jedla<br />

a bez vody vedie podľa všeobecne<br />

známych skúseností k istej smrti.<br />

Všeobecne známe skúsenosti však<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

Slová hladovanie alebo hladomor<br />

nevyvolávajú príjemný dojem, podobne<br />

ako slovo dusiť sa. V ľudskom<br />

vedomí sú spojené s ohrozením života.<br />

Podobá sa to dokázanej rovnici,<br />

ktorú si ktokoľvek môže znovu<br />

overiť a bez väčších problémov zažiť<br />

jej platnosť.<br />

Ak sa preruší prívod vzduchu, vody<br />

alebo stravy, ustane po určitom čase<br />

i pozemský život. Aj keď tento čas<br />

javov, ktoré svedčia o opaku, alebo<br />

prinajmenšom podkopávajú autoritu<br />

tohto hlasitého „Nie“.<br />

V<br />

STRAVA A PSYCHIKA<br />

ČLOVEKA<br />

äčšina ľudí už určite niekedy zažila<br />

prechodnú situáciu, keď si<br />

zachovali plnú telesnú a duševnú výkonnosť<br />

bez toho, aby jedli. Napriek


TÉMA<br />

výdaju energie nepociťovali hlad.<br />

Mohlo sa to stať v prípade, že boli<br />

naplnení niečím iným. Človek často<br />

hovorí, že je plný dojmov, zážitkov,<br />

radosti, alebo šťastia. Je toho dosť, čo<br />

ponúka nehmotný svet na nasýtenie.<br />

Nie je výnimkou, že hlboký zážitok<br />

anuluje telesný pocit hladu, ktorý by<br />

sa mal za „normálnych“ okolností<br />

dostaviť. Známou skutočnosťou je<br />

i to, že vnútorne vyrovnaný a spokojný<br />

človek sa neprejedá. Naopak,<br />

nespokojnosť, mrzutosť a iné nepríjemné<br />

vnútorné stavy potrebu jedla<br />

enormne zvyšujú. Pritom sa však<br />

nedá povedať, že by títo ľudia získavali<br />

viac energie. V protiklade<br />

k množstvu prijatej stravy je ich telo<br />

skôr vyhladované, pretože strava ich<br />

telom len prechádza, bez toho, aby<br />

sa z nej uvoľnila oná záhadná substancia<br />

nazývaná energia. Aj títo ľudia<br />

sú predsa dôkazom, že telo nežije<br />

len z chemickej energie, pretože<br />

tej majú k dispozícii dostatok. Ich<br />

nadváha je znamením bunkového<br />

hladu, dokladom neschopnosti získať<br />

zo stravy skutočnú vyživujúcu silu.<br />

Uvedené skutočnosti však nepostačujú<br />

na to, aby sme mohli vyhlásiť,<br />

že je možné žiť iba z hlbokých<br />

zážitkov. Väčšinou sa po odznení<br />

takýchto zážitkov človek znovu<br />

s chuťou naje a napije. Môžeme iba<br />

vyvodiť, že pri určitom duševnom<br />

rozpoložení sa potreba jedla znižuje,<br />

lebo sa otvárajú iné cesty, ktorými<br />

telo prijíma energiu.<br />

Rovnakú skutočnosť dokladajú aj<br />

prípady matiek z obdobia 2. svetovej<br />

vojny, které sa čiastočne zriekli<br />

prídelu svojho jedla v prospech<br />

svojich detí. Už tento čin im dával<br />

pocit nasýtenia a ich telo netrpelo.<br />

S týmto krásnym príkladom nesebeckej<br />

lásky sa môže istotne stotožniť<br />

nielen každá dnešná matka,<br />

ktorá svoje dieťa naozaj miluje, ale<br />

aj každý človek, ktorý je schopný<br />

prebudiť v sebe vrúcny cit voči niekomu<br />

inému. Vo vzdaní sa seba samého<br />

spočíva obrovská sila, ktorá je<br />

schopná udržať i život pozemského<br />

tela. Nie sú to teda predovšetkým zážitky,<br />

ktorými pripravujeme radosť<br />

sebe, ktoré nás spájajú s prameňmi<br />

vyšších síl. Je to predovšetkým láska<br />

k druhým ľuďom, ktorá oslobodzuje<br />

dušu a uľahčuje i telu. Preto sa nedá<br />

porovnať pekný zážitok v prírode<br />

alebo na koncerte s radosťou, ktorú<br />

sme si privodili tým, že sme niekomu<br />

pomohli.<br />

Dokonca môžem povedať, že človek,<br />

ktorý to nezažil, je naozajstný<br />

chudák, pretože ten potom hľadá radosť<br />

a šťastie ve veciach, ktoré mu<br />

ich týmto krásnym spôsobom nikdy<br />

nemôžu dať.<br />

Ani tieto krásne zážitky však nezbavujú<br />

väčšinu ľudí natrvalo nutnosti<br />

poriadne jesť.<br />

A<br />

VEDA A ŽIVÝ<br />

ORGANIZMUS<br />

kýmsi predvojom vedy je dnes<br />

kvantová fyzika. Jej momentálny<br />

prínos vidím v tom, že do svojich teórií<br />

zakomponovala ľudské vedomie.<br />

Štandardný priebeh niektorých známych<br />

fyzikálnych kvantových dejov<br />

možno ovplyvniť činnosťou ľudského<br />

mozgu. Napríklad pri niektorých fyzikálnych<br />

pokusoch by výsledky mali<br />

viesť k vzniku Gaussovej krivky (to<br />

je matematická krivka pravdepodobnosti,<br />

ktorá zobrazuje náhodné deje),<br />

ale pod vplyvom koncentrovaného<br />

myslenia pokusnej osoby dochádza<br />

k jej posunu. To znamená, že okrem<br />

pravidelných náhodných dejov tu<br />

pôsobí ešte niečo navyše, niečo ďalšie.<br />

Kvantová fyzika sa nemôže dopracovať<br />

k presným výsledkom, ak<br />

opomína účasť ľudského vedomia<br />

ako jednej z veličín určujúcich priebeh<br />

diania.<br />

Z hľadiska svetonázorových predstáv,<br />

vychádzajúcich z existencie Boha a ľudskej<br />

duše, to nie je žiadny nový objav.<br />

Pre vedu však áno, lebo vedľajším produktom<br />

všetkého vedeckého bádania<br />

bolo doteraz jednoznačné popieranie<br />

tejto skutočnosti.<br />

Je otázka, ako dlho ešte potrvá, než<br />

sa napríklad lekári odhodlajú vziať<br />

tento pioniersky „objav“ na vedomie.<br />

Dovtedy zostane telo oficiálne uzavretým<br />

systémom, do ktorého smie<br />

vstupovať – i ho opúšťať – len hmota.<br />

Že z neho vystupujú myšlienky, nálady<br />

a city, nie je akosi možné zakázať.<br />

V radoch vedcov sa našli vždy takí,<br />

ktorí sa odvažovali prekročiť hranice.<br />

Pokrok nikdy nevyvolávajú ľudia, ktorí<br />

bránia staré hranice, ale tí, ktorí ich<br />

prekračujú.<br />

Albert Freiheer von Herzeele uverejnil<br />

v r. 1879 spis, v ktorom zhrnuje výsledky<br />

päťsto podrobných analýz, dokazujúcich<br />

vznik anorganických látok z bližšie<br />

neuvedenej nehmotnej substancie. Základom<br />

pokusov bolo sledovanie hmotnosti<br />

uzatvoreného systému. Obsahom<br />

uzatvoreného systému bola destilovaná<br />

voda alebo živný roztok s presne stanoveným<br />

množstvom určitého prvku<br />

a v ňom semeno rastliny. Obsah bol pri<br />

neskorších opakovaných pokusoch uzatvorený<br />

v zatavených sklenených skúmavkách.<br />

V priebehu pokusu semeno<br />

vyklíčilo a vyvíjalo sa v rastlinu. Celý<br />

systém po celý čas trvania experimentu<br />

vážili na veľmi presných váhach. Pri<br />

hodnotení výsledkov bola samozrejme<br />

braná do úvahy i chyba merania. Na záver<br />

sa porovnávali hmotnostné zmeny<br />

v rámci systému a v prípade pokusov<br />

s živnými roztokmi aj zmeny v obsahu<br />

látok.<br />

Z hľadiska platného vedeckého poznania<br />

nie je ťažké predvídať priebeh<br />

takéhoto triviálneho pokusu. Preto<br />

nikoho nenapadne, aby takýto pokus<br />

robil. Výsledok je vopred jasný. Hmotnosť<br />

systému musí zostať po celý čas<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


TÉMA<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

V roku 1954 zopakoval Rudolf Hauschka pokusy Alberta von Herzeela z roku<br />

1879 so zmenou hmotnosti rastlín. Pokusy prebehli vo výskumnom laboratóriu<br />

švajčiarskeho Klinickoterapeutického inštitútu v Arlesheime, Bazilej.<br />

Do sklenených ampuliek nasypal výskumný pracovník vždy po 50 semien<br />

žeruchy, zalial ich 31 mililitrami čistej vody z roztopeného snehu a ampulku<br />

1.<br />

na hornom konci vzduchotesne<br />

zatavil. Ampulky potom pravidelne<br />

trikrát denne vážil na presných váhach,<br />

vždy o 9., 15. a 21. hodine. Aby bola<br />

presnosť váženia čo najväčšia, položil<br />

na druhú misku váh rovnakú zatavenú<br />

ampulku s vodou, ale bez semien.<br />

Ramienko váh tak meralo iba malý<br />

rozdiel hmotnosti oboch misiek, a ten<br />

sa dal zmerať veľmi presne, na 0,001<br />

miligramu. Usporiadanie pokusov je<br />

na obr. 1.<br />

Spočiatku dávali pokusy celkom<br />

nulové výsledky, než R. Hauschku napadlo vyskúšať okrem bežne zakúpených<br />

semien aj biologicky pestované semená z dvoch rôznych biozáhrad Hamborn<br />

a Clauss, bez použitia umelých hnojív a postrekov.<br />

Na obr. 2 sú graficky spracované výsledky váženia z marca 1954. Dve horné<br />

plné čiary zachytávajú obe biologicky pestované vzorky, spodná plná čiara<br />

znázorňuje bežne zakúpenú<br />

vzorku. Piateho marca bol<br />

Mesiac v nove, a už predtým<br />

od začiatku marca hmotnosť<br />

ampuliek postupne klesala.<br />

Po vyvrcholení novu došlo<br />

k prudkému nárastu<br />

hmotnosti ampuliek, teda<br />

vlastne k nárastu hmotnosti<br />

2.<br />

klíčiacich semien. Komerčné semená žiadne zmeny nevykázali.<br />

Veľkosť hmotnostného „skoku“ tvorila 0,126 – 0,162 miligramu, čo je hodnota<br />

síce malá, ale zreteľne merateľná. Jej príčinou mohol byť iba úbytok a opätovný<br />

nárast biologickej hmoty päťdesiatich klíčiacich semienok žeruchy.<br />

Klíčky teda museli hmotu odovzdať von, mimo zatavenú ampulku, a zase si<br />

ju zvonka zobrať.<br />

K podobným hmotnostným „skokom“ dochádzalo v období splnu, ale naopak,<br />

smerom hore.<br />

Obrázky reprodukované s dovolením nakladateľstva: Rudolf Hauschka, Heilmittellehre, (c)<br />

VittorioKlostermann 1965, 6. vydanie 2004, str. 77 a 79.<br />

rovnaká. Zvýšenie obsahu prvkov<br />

v rastline musí zodpovedať ich úbytku<br />

v živnom roztoku. V rastline sa môže<br />

zvýšiť len obsah takých prvkov, ktoré<br />

sú obsiahnuté v živnom roztoku.<br />

Výsledky však preukázali celkom<br />

iné skutočnosti. Hmotnosť systému<br />

po celý čas kolísala, a to v závislosti<br />

od mesačného rytmu. V období splnu<br />

dosahovala najvyššie hodnoty, v období<br />

novu hodnoty najnižšie. Obsah<br />

určitých prvkov v rastlinách dosahoval<br />

na konci pokusov vyššie hodnoty,<br />

než aké pripúšťal ich celkový obsah<br />

v uzavretom systéme na začiatku pokusu.<br />

V rastlinách bolo dokázané zvýšenie<br />

obsahu prvkov, ktoré živný roztok<br />

neobsahoval.<br />

K obdobným výsledkom dospel pri<br />

svojich pokusoch v r. 1934 R. Hauschka<br />

a v rokoch 1946 – 1948 francúzsky vedec<br />

H. Spindler. (Ďalšie podrobnosti<br />

sú v rámčeku).<br />

Výsledky týchto pokusov dokazujú,<br />

že všetko je úplne inak. Dokazujú,<br />

že hmota sa rodí a zaniká na dosiaľ<br />

neznámej hranici vnútri živého<br />

organizmu. Znamená to, že hmota<br />

sa v tele tvorí priamo z energie a môže<br />

sa naopak sťahovať späť do formy svojej<br />

„nehmotnej“ preexistencie a stávať<br />

sa opäť energiou. A ak je rastlina<br />

schopná „stiahnuť“ si prvky z tzv. nehmotnej<br />

strany tejto hranice a inokedy<br />

sa ich opäť rovnakou cestou „zbaviť“, je<br />

nutné predpokladať túto schopnosť aj<br />

u ľudského tela. (pozri rámček).<br />

Z<br />

BEZ JEDLA SA DÁ ŽIŤ<br />

ásadný úder doterajším predstavám<br />

o fungovaní ľudského tela<br />

podľa všetkého zasadzujú ľudia žijúci<br />

dlhodobo bez jedla a prípadne<br />

bez vody. Ak budeme hľadať medzi<br />

tými, u ktorých sa lekárom nepodarilo<br />

– napriek najprísnejšiemu dohľadu<br />

a snahe – dokázať podvod, musíme<br />

v prvom rade uviesť jednu ženu:


TÉMA<br />

Terézia Neumannová z Konnersreuthu.<br />

Z jej biografie len stručne: narodila<br />

sa v r. 1898, od mladého veku<br />

pracovala v poľnohospodárstve. V ranej<br />

dospelosti sa jej zdravotný stav začal<br />

postupne zhoršovať, až si nakoniec<br />

vynútil trvalé ošetrovanie. Bola<br />

sčasti ochrnutá, trpela kŕčmi, slepotou<br />

a čiastočnou hluchotou. V r. 1923,<br />

v deň blahorečenia Terézie von Lisieux,<br />

sa nevysvetliteľne (zázračne) uzdravila<br />

zo slepoty. V r. 1925 pominuli<br />

v deň svätorečenia Terézie von Lisieux<br />

rovnako nevysvetliteľne i ostatné<br />

zdravotné problémy. V noci zo štvrtého<br />

na piateho marca 1926 mala víziu<br />

Ježišovho utrpenia na kríži a po prvý<br />

raz sa u nej objavili stigmy v oblasti<br />

srdca. Neskoršie sa objavili aj stigmy<br />

na rukách a na nohách. Od tejto chvíle<br />

prestala prijímať stravu. Pila iba vodu<br />

a jej jediným denným pokrmom<br />

bola jedna hostia. Napriek periodicky<br />

sa opakujúcim krvným stratám<br />

z otvorených rán sa inak tešila dobrému<br />

zdraviu. V r. 1927 ju vyšetrili<br />

lekári. Záverečný posudok znel: Tá<br />

žena nič neje, mala byť už mŕtva. Terézia<br />

Neumannová zomrela v r. 1962<br />

na zlyhanie srdca.<br />

Nikdy nemala v úmysle žiť bez<br />

stravy. Nepodnikla nič, čo by akokoľvek<br />

vysvetľovalo jej mimoriadny<br />

telesný stav. I keby bola jediná medzi<br />

ľuďmi, bol by jej prípad závažným<br />

dôkazom, ktorý úplne spochybňuje<br />

doterajšie predstavy o procesoch odohrávajúcich<br />

sa v ľudskom tele. Pre nás<br />

Európanov je príbeh Terézie Neumannovej<br />

o to zaujímavejší, že sa odohral<br />

„pred našimi zrakmi“, v našom kultúrnom<br />

prostredí, a nemôže byť preto tak<br />

ľahko odsunutý medzi ezoterické báje<br />

a legendy z iného kontinentu.<br />

I naša súčasnosť má svojich nechcených<br />

protagonistov pránickej výživy.<br />

Sú to ľudia, ktorí túto schopnosť získali<br />

bez zvláštneho úsilia. Patrí medzi<br />

nich Ind Prahlad Jani a Ruska Zinaida<br />

Baranova.<br />

Prahlad Jani sa v r. 2000 podrobil<br />

desaťdňovému lekárskemu pozorovaniu,<br />

o ktorého výsledok prejavilo<br />

záujem aj indické ministerstvo obrany.<br />

BIOLOGICKÁ TRANSMUTÁCIA<br />

Transmutácia, teda premena jedného chemického prvku na druhý, bola po stáročia snom alchymistov. Zdá sa, že sa im to<br />

nepodarilo, aspoň po nich nezostal žiaden recept na takú premenu. Dnešná veda pozná iba rádioaktívnu transmutáciu, ktorá<br />

prebieha jadrovou reakciou v atómových reaktoroch. V reaktoroch vzniká transmutáciou napríklad jód, i keď tam predtým<br />

nebol.<br />

Stále viac sa však dostáva do popredia záujmu tzv. biologická transmutácia, teda premena chemických prvkov pôsobením<br />

živej hmoty rastlín alebo živočíchov, človeka samozrejme nevynímajúc.<br />

Albert von Herzeele a neskôr aj iní výskumníci zistili u klíčiacich semien v uzavretých ampulkách nielen zmeny hmotnosti,<br />

ale i zmeny obsahu chemických prvkov. M. Baranger vykonal v laboratóriách Polytechnickej školy v Paríži chemickú analýzu<br />

obsahu fosforu, draslíka a vápnika v semienkach viky siatej. Semená zalial destilovanou vodou s prísadou vápenatej soli (CaCl 2<br />

)<br />

a uzavrel, aby zabránil prístupu cudzích látok zvonka. Po vyklíčení zistil u rastliniek značné zvýšenie obsahu fosforu a 10%-ný<br />

nárast obsahu draslíka, aj keď voda tieto prvky neobsahovala.<br />

V roku 1946 skúmal H. Spindler, riaditeľ Dinardovho morského laboratória, obsah jódu v morských chaluhách druhu<br />

Laminaria a zistil, že chaluhy si vyrábajú jód samé, i keď v „laboratórnej“ vode jód nebol.<br />

Biochemik H. Komaki z japonskej Univerzity Mukogawa laboratórnymi pokusmi v rokoch 1965 a 1967 zistil, že pivné kvasinky<br />

a iné mikroorganizmy sú schopné samé si vyrobiť draslík, ak rastú v laboratórnom prostredí bez draslíka.<br />

Veľkým zástancom myšlienky biologickej transmutácie bol francúzsky výskumník Louis Kervran. Jeho aktivity mu v roku<br />

1975 vyniesli návrh na Nobelovu cenu, ktorú však nedostal. L. Kervran zhromaždil veľké množstvo laboratórnych výsledkov<br />

a dospel k záveru, že živé organizmy si samé transmutujú prvky podľa svojej potreby; napríklad z horčíka a vzdušného kyslíka<br />

si vyrábajú vápnik na tvorbu svojich škrupín.<br />

Tieto prekvapivé výsledky viedli už A. von Herzeela k výroku: „Kde nachádzame vápnik a horčík, boli predtým rastliny. Prvý<br />

miligram vápenca nie je starší než prvá rastlina. Nie pôda vytvára rastliny, ale rastliny pôdu!“<br />

Dnešná veda považuje myšlienku biotransmutácie z väčšej časti za pseudovedu a odmieta ju. Zatiaľ. Ale už v roku 2003<br />

publikovali vedci štyroch inštitútov v Kyjeve a Moskve správu o pokusoch s transmutáciou prvkov rádioaktívneho odpadu<br />

z atómových reaktorov na iné, nerádioaktívne, pomocou mikroorganizmov. Táto téma je natoľko lákavá, že veda svoju nevôľu<br />

podľa všetkého dokáže i prekonať.<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


TÉMA<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

Pri vyšetrovaní boli použité vyspelé<br />

neinvazívne diagnostické metódy. Napriek<br />

očakávaniu lekárov však nebol<br />

dokázaný žiaden podvod. Zúčastnení<br />

lekári vyhlásili tento prípad za najväčšie<br />

prekvapenie svojho života.<br />

Galéria postáv pránickej výživy tým<br />

nie je zďaleka uzatvorená. Existuje<br />

celý rad ďalších ľudí, ktorí<br />

túto schopnosť získali metodicky<br />

na základe svojho predchádzajúceho<br />

rozhodnutia.<br />

Je viac než pravdepodobné,<br />

že donedávna nespochybniteľný<br />

mýtus o jedinom možnom<br />

spôsobe výživy tela sa povážlivo<br />

rúca. Súčasne s ním sa rúca<br />

i predstava o fungovaní ľudského<br />

tela. Prvé kocky domina<br />

padli, a na rade sú ďalšie.<br />

Osobne považujem tento spôsob<br />

výživy tela za možný. Nejde<br />

o hladovanie, ale o prijímanie<br />

životne dôležitej energie inou<br />

cestou. Za obvyklý a doposiaľ<br />

jedine uznávaný zdroj energie<br />

platila bežná strava. Ak sa z nejakého<br />

dôvodu vystupňuje prítok<br />

energie z iného smeru,<br />

stráca strava svoj význam,<br />

lebo potom telo získava energiu<br />

priamo, bez obvyklej účasti<br />

zažívacieho systému. To však<br />

znamená, že v takom prípade<br />

sa telesná hmota obnovuje a vytvára<br />

výhradne z energie prijatej týmto spôsobom.<br />

Ak chce človek dôjsť k logickému<br />

vysvetleniu daných skutočností, ktoré<br />

sa, ako sa zdá, nedajú už poprieť, musí<br />

vziať na vedomie, že trávenie je procesom<br />

uvoľňovania životnej energie,<br />

procesom transformácie hmoty<br />

v energiu.<br />

Ú<br />

SPÄŤ K PSYCHIKE<br />

vahy na tému pránickej výživy<br />

sa sústreďujú prevažne na otázku,<br />

či ide o podvod alebo o preukázateľnú<br />

skutočnosť. Pokiaľ človek dospeje k záveru,<br />

že pránická výživa je realita, zdá<br />

sa táto téma uzatvorená. Domnievam<br />

sa však, že práve v tomto okamihu naberá<br />

téma na závažnosti.<br />

Ak budeme prípady ľudí žijúcich dlhodobo<br />

bez jedla pozorovať ako pozoruhodný<br />

fenomén dokladajúci nedostatočnosť<br />

nášho poznania, je to isto<br />

veľká výzva na zamyslenie, ktorá môže<br />

viesť v dlhodobom horizonte k absolútnej<br />

premene spoločnosti. Situácia<br />

sa však radikálne zmení vo chvíli, keď<br />

pocítime ambície osvojiť si tieto schopnosti<br />

sami. Máme totiž okamžite dojem,<br />

že tým veľmi mnoho získame.<br />

Neobvyklé a vzácne veci sú tu predsa<br />

preto, aby vzbudzovali záujem.<br />

Príčina rastúcej popularity pránickej<br />

výživy nemá pôvod len v tom,<br />

že je sama osebe fascinujúca, ale v tom,<br />

že sľubuje iný spôsob existencie, inú<br />

kvalitu života. Sľubuje riešenie skoro<br />

všetkého a dokonca dosiahnutie toho<br />

najvyššieho, za čím ľudia v každej<br />

dobe neúnavne išli – duchovné osvietenie.<br />

Je isté, že manipulovateľnosť ľudí<br />

sa zvyšuje úmerne s ich vnútornou<br />

dezorientáciou. Masový<br />

úspech mnohých nezmyslov<br />

má príčinu v tom, že ľudia majú<br />

síce určité predstavy o tom, čo<br />

by chceli, ale nechcú sa zodpovedajúcim<br />

spôsobom namáhať.<br />

Preto hľadajú pohodlnejší<br />

a rýchlejší spôsob, ako to dosiahnuť.<br />

Pránická výživa nie je nezmysel.<br />

Ako je to však s prísľubmi,<br />

ktoré dávajú jej protagonisti?<br />

Ak má človek určitú mimoriadnu<br />

schopnosť, je si spravidla<br />

dobre vedomý aj toho,<br />

že pôsobí na druhých ľudí<br />

príťažlivo. V jeho názoroch<br />

a predstavách hľadajú druhí<br />

ľudia oporu a poznanie, lebo<br />

sú presvedčení o tom, že človek<br />

s mimoriadnymi schopnosťami<br />

už mnohým veciam rozumie<br />

lepšie. Preto každý človek obdarený<br />

mimoriadnou schopnosťou<br />

nesie vyššiu zodpovednosť<br />

za svoje názory, lebo tie<br />

vedú mnoho ďalších ľudí na ich životnej<br />

ceste.<br />

PRÍSĽUBY<br />

DUCHOVNÉHO RASTU<br />

J<br />

e ozaj veľa ľudí, ktorí sa usilujú<br />

o duchovný rast. Je aj veľa chorých<br />

ľudí, ktorým by stačilo, keby boli len<br />

o niečo zdravší. Pribúda i ľudí, ktorí<br />

cítia spolunáležitosť s ostatnými ľuďmi,<br />

s prírodou, s planétou Zem, s vesmírom.<br />

Zdá sa, že by nikto z nich o nič<br />

neprišiel, keby prešiel na pránickú výživu.


TÉMA<br />

Dokladajú to viaceré prísľuby:<br />

Cieľom je osvietenie, byť predchnutý<br />

svetlom.<br />

Zvýšenie prietoku prány mení frekvenciu<br />

buniek.<br />

Odstránime tým všetky choroby.<br />

Môžeme byť naplnení láskou a svetlom,<br />

byť planétou osvietených bytostí.<br />

Zvýšením prietoku prány dosiahneme<br />

to, že vesmír na nás bude reagovať<br />

inak.<br />

Ľudia, žijúci z prány, zavŕšili pozemské<br />

štúdium. Nemajú už ďalšie otázky.<br />

Z iného smeru zaznieva prísľub vyriešenia<br />

problému hladu, evolučného<br />

skoku ľudstva alebo dokonca akejsi<br />

nesmrteľnosti buniek.<br />

Zjednodušene povedané, je to<br />

takmer kompletný výpočet všetkého,<br />

po čom väčšina ľudí nevdojak túži.<br />

Väčšina ľudí totiž podvedome tuší,<br />

že väčšinu z týchto vysokých cieľov<br />

je možné naozaj nejakým spôsobom<br />

dosiahnuť. Preto sa nemožno čudovať,<br />

že sa teraz zaujímajú o relatívne ľahkú<br />

možnosť, ktorá sľubuje v tejto veci<br />

úspech. Nechcem polemizovať s každým<br />

jednotlivým tvrdením, uvediem<br />

teda svoju predstavu o tejto záležitosti.<br />

E<br />

A SPÄŤ K DUCHOVNU<br />

ČLOVEKA<br />

nergia – prána – z ktorej žije<br />

aj ľudské telo, je prispôsobená<br />

úrovni Zeme. Nie je to nadpozemská<br />

sila, ale sila určená pre život na Zemi.<br />

Sama osebe nevyvoláva žiaden ťah<br />

hore, ktorý by umožňoval vytúžený<br />

duchovný vzostup, ale umožňuje dosiahnutie<br />

ideálneho telesného stavu<br />

v rámci pozemskej úrovne. Už tento<br />

ideálny telesný stav spojený s mocným<br />

a pritom harmonickým prúdením<br />

energie je sám osebe neopísateľným<br />

zážitkom. K tomuto stavu<br />

sa pripája i stav mysle, ktorá je rozjasnená<br />

a pokojná. Tento stav je spravidla<br />

označovaný ako osvietenie.<br />

Telesné bunky takého človeka sú<br />

naozaj naplnené energiou – svetlom.<br />

Aj jeho aura je preniknutá svetlom.<br />

Zdalo by sa teda, že všetko súhlasí.<br />

Až na jedno. Opísaný stav sa týka tela<br />

a pokoja mysle, nie však úrovne poznania.<br />

Človek si nemôže zmenou stravy<br />

privodiť úroveň poznania, lebo to<br />

sa týka predovšetkým jeho predstáv<br />

o Bohu a o jeho ľudskej úlohe.<br />

O správnosť týchto predstáv musí<br />

viesť každý vážne sa usilujúci človek<br />

tvrdý zápas. Tvrdý preto, že v ňom<br />

prichádza o svoju doterajšiu pozíciu<br />

domnelo významného a určujúceho<br />

činiteľa, od ktorého mienky je všetko<br />

závislé, a dobrovoľne postupuje tieto<br />

atribúty Stvoriteľovi. Je to tvrdý zápas<br />

o pokoru, a na Zemi naň potrebujeme<br />

aj pozemské telo. Rozjasnenie<br />

tela tento zápas uľahčuje, ale tým<br />

jeho úloha aj končí.<br />

A<br />

POJEM BOHA<br />

k chcem hovoriť o pojme osvietenie,<br />

potom si pod tým predstavujem<br />

neskalené spojenie s duchovným<br />

svetom, ktoré človeku dáva<br />

nevšednú silu a hlboký vhľad. Základom<br />

tohto spojenia je však pojem<br />

o Bohu. Akákoľvek, i celkom<br />

scestná predstava o usporiadaní<br />

sveta spôsobí vznik zodpovedajúcehu<br />

pojmu o tejto najvyššej sile. Ak<br />

si človek predstavuje Stvoriteľa ako<br />

svojho blízkeho príbuzného alebo<br />

ako niekoho, s kým môže udržiavať<br />

priamy osobný kontakt, potom si asi<br />

nevytvoril ten správny obraz. Naopak,<br />

človek, ktorý je schopný aspoň<br />

sčasti vytušiť jeho veľkosť a nedosiahnuteľnosť,<br />

môže hovoriť o spojení<br />

s vyššími svetmi, pretože potom<br />

sa vo svojom vnútornom svete približuje<br />

Stvoriteľovi s rovnakou pokorou,<br />

ako to robia obyvatelia vyšších<br />

úrovní.<br />

Ani tu na Zemi si predsa nemôžu<br />

byť skutočne blízki ľudia, ktorí nemajú<br />

zjednotený pohľad na najdôležitejšie<br />

pojmy. Preto ani nemôže<br />

dosiahnuť spojenie s duchovným<br />

svetom človek, ktorý sa nenamáha<br />

vytvoriť si o Stvoriteľovi správny pojem.<br />

Základ biedy nespočíva v nedostatku<br />

stravy, ale v nedostatku pokory.<br />

Dosiahnutie pokory však nie<br />

je možné bez tušenia veľkosti Boha.<br />

S týmto tušením rastie potom celkom<br />

prirodzene aj snaha takého človeka,<br />

aby žil správne. Jedine taký<br />

postoj mu dovoľuje prijímať stále<br />

viac a vedome z milostí, ktoré sú pre<br />

neho pripravené. Nie je ťažké predstaviť<br />

si, že v takých podmienkach by<br />

na Zemi skoro nastal mier, pretože<br />

by sa rozvinula spolupráca s vyššími<br />

svetmi a zosilnelo by poznanie o dokonalosti<br />

zákonov života. Nebol by<br />

hlad, vymizol by strach z budúcnosti<br />

a z chorôb.<br />

P<br />

ŽIVOT MÁ SMEROVAŤ<br />

K POZNANIU<br />

rostredníctvom ľudí živiacich<br />

sa pránou dostávame jednu dôležitú<br />

informáciu: tieto schopnosti nesúvisia<br />

so stupňom poznania. Preto<br />

pránická strava nesúvisí s osvietením.<br />

Tým vyhasína i nádej, že by sa Zem<br />

mohla stať planétou osvietených bytostí<br />

jednoduchým vyradením zažívacieho<br />

systému.<br />

Očakávaný evolučný skok, ktorý<br />

by mal ľudstvu priniesť nové poznanie,<br />

nebude mať určite základ v tom,<br />

že prestaneme používať žalúdok. Evolúcia<br />

je predovšetkým duchovný proces,<br />

ktorý nerobí škrty v prírodných<br />

zákonoch, ale stavia na ich účelnosti<br />

a dokonalosti. Neobvyklé javy, s ktorými<br />

sa môžeme stretávať, nás majú<br />

vytrhnúť z jednostranného uvažovania.<br />

V živote jednotlivca majú svoje<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


TÉMA<br />

miesto, pretože súvisia s jeho osudom,<br />

avšak nie sú výzvou na masové nasledovanie.<br />

Ostatným ľuďom pomáhajú<br />

pochopiť a prijať vyšší zmysel života,<br />

ale ich dosiahnutie zmyslom života<br />

nie je. Život na póloch nie je zdravý;<br />

ani na jednom, ani na druhom. Bez<br />

ujmy ho môžu znášať len ľudia, ktorí<br />

si túto vlohu už priniesli.<br />

Ľudské telo je včlenené do poriadku<br />

prírody. Celkom isto sa ľudské telo nevyvíjalo<br />

státisíce rokov na tento účel,<br />

aby sa nakoniec skonštatovala prebytočnosť<br />

viac než polovice jeho orgánov.<br />

Rovnako je ťažko prijateľná aj predstava,<br />

že by príroda milióny rokov vytvárala<br />

pomery, ktoré sa v čase „osvietenia“<br />

náhle ukážu ako nadbytočné.<br />

Dostávam se teraz k otázke, ktorá<br />

má svoje oprávnenie. Ľudia živiaci<br />

sa pránou sú zdraví. Niektorí dokonca<br />

vyzdraveli zo závažných<br />

chorôb. Nie je to predsa len dôvod<br />

pokúsiť sa o to? A nakoniec súvisiaca<br />

otázka: Je možné predĺžiť si týmto<br />

spôsobom život?<br />

Ž<br />

PRÁNA – OSUD<br />

– ZDRAVIE<br />

ivot každého z nás podlieha zákonitostiam<br />

osudu. Do nášho<br />

osudu je vložených veľa nezameniteľných<br />

konštánt. Rodičov, miesto narodenia,<br />

telesnú konštitúciu a mnoho<br />

ďalších vecí nie je možné zmeniť ani<br />

veľkým úsilím. Ďalšími konštantami<br />

sú osudové termíny – čas, kedy<br />

sú splatné staré dlhy, karma. To sú<br />

medzníky, keď sa v živote musí niečo<br />

odohrať. Nie je však ešte rozhodnuté,<br />

čo to bude. O tom rozhodne spôsobom<br />

svojho života človek sám. Osud<br />

tak vkladá do rúk každému človeku<br />

povestnú osudovú voľbu. Touto voľbou<br />

sú však názory, podľa ktorých<br />

sa dotyčný človek rozhodol žiť.<br />

Táto voľba sa týka i vzťahu k vlastnému<br />

telu. Jeho zdravie ovplyvňuje<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

spôsob zaobchádzania s telom, a ak<br />

je nesprávny, môže privodiť zbytočnú<br />

chorobu alebo predčasnú smrť. To<br />

znamená, že sa stane niečo, čo sa nemuselo<br />

stať, čo nebolo zanesenené<br />

v osudovom pláne ako nevyhnutná<br />

položka. V iných prípadoch môže<br />

síce choroba patriť k osudu človeka,<br />

ale jej tiaž alebo závažnosť sa zlou<br />

starostlivosťou o telo zbytočne vystupňuje,<br />

takže miera nutného utrpenia<br />

je tým nesmierne zvýšená.<br />

Je nutné povedať, že väčšina ľudí<br />

sa dnes o svoje telo dobre nestará.<br />

Preto sa u nich môžu v zosilnenej<br />

miere uplatiť i ďalšie nepriaznivé<br />

okolnosti, ako je stále narastajúca<br />

menejcennosť stravy, životného<br />

prostredia alebo rušivé technické<br />

vplyvy. To znamená, že mnoho ľudí<br />

by sa mohlo tešiť naozaj výbornému<br />

zdraviu, keby svojmu telu venovali<br />

náležitú pozornosť. Namiesto toho sú<br />

chorí a predčasne umierajú. V tomto<br />

všeobecnom spustošení nám pripadá<br />

celkom výnimočné, keď sa tu a tam<br />

nájde niekto v pokročilejšom veku,<br />

kto je telesne celkom zdravý.<br />

Pránická výživa nemôže prekonať<br />

osud človeka a nemôže preto oddialiť<br />

ani okamih smrti. Môže viesť nanajvýš<br />

k tomu, že človek sa v zdraví<br />

dožije všetkých svojich dní, ktoré<br />

mu boli v tomto živote určené. To istotne<br />

nie je málo. Ale k rovnakému<br />

výsledku by došiel i v prípade, keby<br />

svoje telo nezanedbával a zaobchádzal<br />

by s ním podľa „predpisov“ vydaných<br />

prírodou.<br />

Podobne ako nie je pránická výživa<br />

zárukou dlhovekosti, nemôže si robiť<br />

nárok ani na vyliečenie všetkých<br />

chorôb. Utrpenie je do nášho života<br />

vložené vždy na určitý účel. Ak nie<br />

je tento účel ešte naplnený, neexistuje<br />

sila, ktorá by ho mohla odstrániť.<br />

Preto môže pránická výživa liečiť<br />

iba stavy, ktoré vznikli zanedbaním.<br />

Z tohto dôvodu ju nie je možné<br />

považovať za nadradenú iným spôsobom<br />

nápravy.<br />

TRÁVENIE JE<br />

UVOĽŇOVANIE ENERGIE<br />

N<br />

a záver chcem pripojiť jednu<br />

praktickú poznámku pre<br />

tých, ktorí si želajú zlepšiť činnosť<br />

svojho tela a dopriať svojim bunkám<br />

„svetlo“.<br />

Zmienil som sa už o tom, že trávenie<br />

je proces uvoľňovania energie,<br />

ktorú tu nazývame pránou. Toto<br />

uvoľnenie energie má za následkok<br />

chemické reakcie – dochádza k tzv.<br />

štiepeniu živín. Fenomén pránickej<br />

výživy jasne ukazuje, že pohyb energie<br />

predchádza pohybu hmoty. Energetické<br />

zmeny je preto nutné považovať<br />

za prvotné.<br />

Za nimi potom bezprostredne nasledujú<br />

zmeny chemické. Postupný<br />

chemický rozklad potravy v rôznych<br />

častiach zažívacieho systému preto<br />

ukazuje, ako hmota zachytenú energiu<br />

odovzdáva. Tento proces sa začína<br />

v ústach a jeho neoddeliteľnou súčasťou<br />

je, alebo by malo byť, žuvanie. Žuvanie<br />

sa dá prirovnať k homeopatickej<br />

potenciácii, pri ktorej sa odlučuje<br />

podstata – energia – od hmotného nosiča.<br />

Ak je potrava v ústach dokonale<br />

spracovaná, uvoľňuje sa z nej veľké<br />

množstvo žiarivej enegie. To znamená,<br />

že v ústach sa postupne objavuje stále<br />

viac svetla. Ak človek prehltne, potom<br />

doslova prehĺta svetlo. Je dobré vedieť,<br />

že túto počiatočnú svetelnú extrakciu<br />

už ostatné časti zažívacieho systému<br />

nemôžu vykonať. Pri nedostatočnom<br />

spracovaní potravy v ústach prehĺta<br />

človek tmu. Tým sa v ďalších oddieloch<br />

zažívacieho systému uvoľňovanie energie<br />

nesmierne sťažuje, pretože strava<br />

nie je energeticky „otvorená“. Ak človek<br />

dostatočne nežuje, je to ten najjednoduchší<br />

spôsob, ako svojmu telu<br />

spôsobovať vážnu energetickú ujmu.


P<br />

PRÁNICKÁ STRAVA JE<br />

ODKAZOM DNEŠKU<br />

ránickú stravu považujem za jav,<br />

ktorý má primäť k úvahám o podstate<br />

života. Záchrana alebo spása ľudskej<br />

duše nespočíva v tom, že urobí<br />

svoje súčasné pozemské telo nezávislým<br />

od obvyklej stravy.<br />

Cesta duše vedie od Zeme hore.<br />

Zdrojom poznania preto nemôže<br />

byť strava alebo tzv. pránická energia<br />

sama osebe, pretože oboje je viazané<br />

len na hmotnosť. Predstava, že by<br />

skutočné poznanie bolo možné získať<br />

zmenou spôsobu stravovania, je naivná.<br />

Ľudia, ktorí bez vlastného úsilia<br />

dospeli k pránickej strave, prinášajú<br />

dôkaz o tom, z čoho žije telo, ale nie<br />

to, z čoho žije duša. Ich príklad ukazuje<br />

na duchovnú podstatu človeka,<br />

ale neukazuje duchovnú cestu. Telesné<br />

zdravie týchto ľudí nie je výzvou<br />

k hromadnému prechodu na pránickú<br />

stravu, ale poukazom na nesmiernu<br />

záťaž, ktorú uvaľujeme na svoje telá<br />

spôsobom svojho myslenia, konania<br />

a nakoniec i stravovania. Rovnaký stupeň<br />

zdravia možno dosiahnuť prostým<br />

a jednoduchým spôsobom života.<br />

Schopnosť bezprostredného prijímania<br />

pránickej energie je súčasťou<br />

osudu týchto ľudí. Túto schopnosť nadobudli<br />

ako možnosť svojho ďalšieho<br />

vývoja. Avšak táto schopnosť sama<br />

osebe žiaden duchovný vývoj nespôsobuje.<br />

Preto nemôže pránická energia<br />

ako taká rozuzliť ich osud, a tým<br />

menej osudy iných ľudí.<br />

Jan Palouček<br />

Cesta k uzdravení<br />

O daru léčení<br />

JAN PALOUCEK<br />

CESTA<br />

K UZDRAVENI<br />

O DARU LECENI<br />

INTEGRAL BRNO<br />

160 strán,<br />

viazané vydanie,<br />

formát 14,5 x 21 cm,<br />

1. vydanie 2011<br />

Naša cena: 11,60 €<br />

Cena pre predplatiteľa 11,00 €<br />

Choroba a uzdravenie majú svoje pevné pravidlá, ktoré bežne<br />

nie sú známe. Autor opisuje z hľadiska svojej dvadsaťročnej<br />

liečiteľskej praxe zdravie a chorobu ako zákonité dôsledky<br />

nášho poňatia života. Veľkú pozornosť venuje spôsobu<br />

liečenia pomocou prikladania rúk.<br />

Kniha sa môže stať sprievodcom všetkých tých, ktorí sa snažia<br />

porozumieť nielen chorobe, ale aj svojmu životu.<br />

MUDr. Jan Palouček vyštudoval lekársku fakultu Univerzity<br />

Karlovej v Prahe, roky pracoval ako ortopéd-traumatológ.<br />

Od roku 1990 žije v južných Čechách, pôsobí v oblasti<br />

alternatívnej medicíny, zdravého životného štýlu a ako liečiteľ.<br />

Prednáša na témy sebapoznania, rozvoja osobnosti a vnímania<br />

energií. Je spoluautorom knihy Cesta k životu a autorom<br />

knihy Poselství barev, prispieva svojimi článkami do časopisu<br />

Svet Grálu. Je uvedený v životopisnej encyklopédii osobností<br />

Who is…? v Českej republike.<br />

Jan Palouček<br />

jan.paloucek@svetgralu.cz<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu<br />

na konci časopisu, alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk.<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


NÁBOŽENSTVO<br />

Na čo vlastne potrebujeme<br />

náboženstvo?<br />

SIEGFRIED HAGL<br />

Mnohí vedci zastávajú názor, že náboženstvá sú prekážkou v hľadaní pravdy, a pokiaľ<br />

skĺznu do násilného fundamentalizmu, ohrozujú dokonca prežitie ľudstva. No<br />

na druhej strane sa človek ako živý tvor na najvyššom stupni vývoja odlišuje od zvierat<br />

práve aj svojou schopnosťou religiozity. Tá je s ľudským vývojom neoddeliteľne<br />

spätá a mnohí ľudia vnímajú, že ich ľudské bytie by bez tejto danosti nemalo význam.<br />

V čom teda spočíva rozpor medzi vedou a náboženstvom, ktorý obom stranám bráni<br />

vydať sa spoločne za hľadaním pravdy? V čom tkvie hodnota náboženstva?<br />

ČO JE NÁBOŽENSTVO?<br />

P<br />

rečo sa novým náboženstvám<br />

niekedy upiera právo radiť sa medzi<br />

„náboženstvá“?<br />

V západných krajinách sa po dlhé<br />

storočia za náboženstvo považovalo<br />

iba kresťanstvo. Všetko ostatné<br />

sa pokladalo za „pohanské“ alebo<br />

dokonca malo pochádzať od diabla.<br />

Náboženstvá charakterizujú tri základné<br />

aspekty:<br />

• Transcendencia: Na rozdiel od politických<br />

ideológií predstavuje náboženstvo<br />

náuku o existencii nadpozemských<br />

síl, či už neviditeľnej moci,<br />

bytostí alebo náuku o viere v Boha.<br />

• Náuka: Náboženstvo je sotva<br />

mysliteľné bez etiky a vlastného teologického<br />

učenia.<br />

• Kult: Vonkajšia podoba, čiže<br />

praktizovanie náboženstva formou<br />

náboženských rituálov a kultových<br />

úkonov.<br />

N<br />

PRVÉ NÁBOŽENSTVÁ<br />

ajranejšie indície religiozity<br />

možno nájsť u pravekých ľudí<br />

už pred cca 120 000 rokmi. U neandertálcov,<br />

aj neskôr u homo sapiens<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

poukazujú nálezy – predovšetkým<br />

však pozostatky rituálneho pochovávania<br />

– na ich náboženské predstavy<br />

a rituály. Na základe uvedených<br />

kritérií tak môžeme v určitej<br />

komunite predpokladať existenciu<br />

náuky a kultu a tým aj jestvovanie<br />

náboženstva.<br />

J<br />

HĽADANIE ZMYSLU<br />

e prirodzené, že sa človek niekedy<br />

zamyslí nad životom a jeho zmyslom;<br />

patrí to k najhlbším ľudským<br />

pohnútkam. Chce vedieť ako a prečo<br />

sa deje všetko to, čo denne prežíva.<br />

Pokiaľ udalostiam neporozumie,<br />

v snahe o vysvetlenie pripúšťa úvahy<br />

o nadpozemskom pôvode dejov.<br />

Práve toto hľadanie zmyslu chápu<br />

mnohí materialisti ako pôvod náboženstva,<br />

je pre nich v podstate identické<br />

s poverami.<br />

Vďaka vedeckým poznatkom sa už<br />

dnes mnohé prírodné javy – nepriaznivé<br />

počasie, katastrofy ale aj<br />

choroby – neinterpretujú ako tresty<br />

za hriechy alebo ako prejavy hnevu<br />

božstiev. Pokiaľ však ľudí, alebo celé<br />

národy postihne nešťastie, „rana<br />

osudu“, potom sa otázka zmyslu<br />

života alebo Božej spravodlivosti<br />

opäť vynorí. Človek sa vo svojom<br />

vnútri neuspokojí s tým, že by všetko<br />

bola hra náhod, preto hľadá odpovede<br />

na trascendentnej úrovni.<br />

V<br />

ODPOVEDE<br />

NA ZÁKLADNÉ<br />

OTÁZKY ŽIVOTA<br />

náboženstvách hľadáme odpovede<br />

na základné otázky ľudského<br />

bytia. Odkiaľ prichádzam?<br />

Kam idem? Čo je zmyslom môjho<br />

života? Náboženské presvedčenie nie<br />

je možné dokázať vedeckými metódami.<br />

A tak sú metafyzika, religiozita,<br />

spiritualita alebo teológia v ťažkej<br />

situácii, pokiaľ sa hodnotia len<br />

na základe preukázateľnosti vierouky.<br />

Náuka o ďalšej existencii duchovnej<br />

osobnosti človeka po jeho pozemskej<br />

smrti je spoločná prakticky všetkým<br />

náboženstvám. Pozemské telo je<br />

vnímané len ako nástroj, aby nesmrteľný<br />

ľudský duch mohol žiť a pôsobiť<br />

v prostredí hmotnosti, ktorá je vzhľadom<br />

na podstatu človeka celkom odlišného<br />

druhu.<br />

Viera v život po smrti je pravdepodobne<br />

najstaršou a najrozšírenejšou<br />

náboženskou náukou. Materialistické<br />

modely uvažovania túto<br />

predstavu spochybňujú už od antiky.<br />

V dobách Ježiša napríklad saducejovia<br />

neverili na pokračovanie života<br />

po smrti.<br />

• Odkiaľ prichádzam? – Pre ázijské<br />

náboženstvá je samozrejmé,


NÁBOŽENSTVO<br />

že vlastná osobnosť človeka existovala<br />

už pred pozemským životom.<br />

Žila v iných (ľudských) telách<br />

na Zemi, alebo zotrvávala v jemnejších<br />

úrovniach tzv. onoho sveta.<br />

Podľa toho sa teda človek nerodí ako<br />

nevinné batoľa, čistý ako nepopísaný<br />

atď. Tí všetci disponujú hlbším vhľadom<br />

do súkolesia stvorenia a užším<br />

vzťahom k onému svetu. Poslaním<br />

kňazstva bolo zrejme sprostredkovať<br />

prežité vedenie o stvorení, presahujúce<br />

myšlienkové schémy panteizmu<br />

(viera, že všetko je božskej povahy),<br />

list papiera. Narodením si so sebou<br />

prináša mnohostranné skúsenosti,<br />

ale aj mnohé záťaže.<br />

Táto „reinkarnačná náuka“<br />

sa v staroveku rozšírila aj do západných<br />

krajín. Poznali ju grécki filozofovia,<br />

starí Židia i prví kresťania.<br />

Židovstvo, kresťanské náboženstvá<br />

a islam neskôr učenie o opakovaných<br />

pozemských životoch potlačili.<br />

• Kam idem? – Keďže nesmrteľná<br />

duša, duchovná osobnosť človeka,<br />

existovala už pred svojím vstupom<br />

do pozemského života v inom, transcendentnom<br />

svete, po opustení pozemského<br />

tela sa do tohto iného sveta<br />

na istý čas opäť vráti.<br />

• Aký je zmysel života? – Pre biologické<br />

telo je zmyslom života vyrásť<br />

a rozmnožiť sa, aby sa zachoval reťazec<br />

pokračujúceho života. Náboženstvo<br />

a religiozita však napovedajú,<br />

že skutočný zmysel života presahuje<br />

krátke pozemské bytie. Spočíva v nepretržitom<br />

vývoji ľudskej duše, v pohybe<br />

ako základnom princípe stvorenia.<br />

Abd-ru-shin vo svojom diele<br />

„Vo svetle Pravdy“ hovorí, že ľudský<br />

duch má vo svojom súčasnom živote<br />

rozšíriť svoje poznatky o stvorení<br />

a odstrániť eventuálne záťaže,<br />

ktoré sú následkami chybných činov<br />

z tohto alebo z predošlých životov.<br />

Snaha o sebazdokonalenie je teda<br />

samozrejmou súčasťou duchovného<br />

rastu. Skúsenosti, prežitia – to je naše<br />

skutočné vlastníctvo; majetok, ktorý<br />

si vezmeme so sebou a budeme ďalej<br />

využívať. Všetko ostatné je pominuteľná<br />

súčasť života.<br />

DILEMA NÁBOŽENSTVA<br />

O<br />

d svojho vzniku mali náboženstvá<br />

tvoriť most medzi dvomi<br />

„odlišnými“ svetmi – medzi svetom<br />

hmoty a „duchovným“ svetom, ako<br />

ich rozlišujeme my. Medzi oboma<br />

týmito ríšami pôsobili a pôsobia ako<br />

prostredníci napr. avatari, pustovníci,<br />

guruovia, jasnovidci, vyslanci Svetla,<br />

mnísi, mystici, kňazi, rišiovia, šamani,<br />

vizionári, mudrci, čarodejníci,<br />

polyteizmu (viera v mnoho bohov)<br />

alebo monoteizmu (viera v jedného<br />

Boha) a to bez teologickej dôvtipnosti.<br />

To, že zákony stvorenia vychádzajúce<br />

z Boha, alebo prírodné zákony,<br />

pôsobia v prírode všade bez obmedzení,<br />

môžeme na prvý pohľad chápať<br />

ako panteizmus. Veštci alebo<br />

šamani môžu vysoké prírodné bytosti<br />

vnímať ako bohov, z čoho zase<br />

vychádza polyteistické náboženské<br />

chápanie. Monoteizmus nakoniec<br />

vznikol zo zjaveného poznania všemocného<br />

bezbytostného jediného<br />

Boha, z ktorého vôle vzišli prírodné<br />

zákony a prírodné bytosti.<br />

Mylná predstava, že kňazstvo<br />

sprostredkováva poznanie o stvorení,<br />

znamená hlboký problém všetkých<br />

náboženstiev. Prostredníkom medzi<br />

duchovným a pozemským svetom<br />

musí byť spirituálne nadaný človek,<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


NÁBOŽENSTVO<br />

vyvolený vyššou mocou. Samotné<br />

náboženské vzdelanie nestačí. Veď<br />

ani Ježiš si nevybral učeníkov spomedzi<br />

vyštudovaných kňazov. Bolo<br />

by zaujímavé vedieť, či vysokí kňazi<br />

antických čias boli schopní vybrať<br />

do kňazskej služby vyvolené osoby<br />

pomocou vyšších duchovných bytostí<br />

na onom svete. Rovnako sa môžeme<br />

pýtať, či sú aj šamani povolávaní<br />

k šamanstvu neviditeľnými<br />

bytosťami alebo silami.<br />

N<br />

NEVYHNUTNÁ<br />

NÁBOŽENSKÁ<br />

DYNAMIKA<br />

áboženstvá sú spravidla konzervatívne.<br />

Ich vodcovia chcú<br />

zachovávať náuku a rituály a tak ich<br />

aj odovzdávať ďalej. Snahy o zmeny,<br />

doplnenia a ďalší rozvoj sa väčšinou<br />

stretávajú s odporom. Pokiaľ sa bránia<br />

otvorenej výmene myšlienok<br />

a úprimnému vyznaniu vlastného<br />

presvedčenia, tu stagnácia, dogmatizmus<br />

a pokrytectvo sú nevyhnutným<br />

dôsledkom.<br />

Dnes už nikoho nepresvedčí také<br />

náboženstvo, ktorého autority neustále<br />

opakujú ťažkopádne staré<br />

múdrosti a citujú výroky, poplatné<br />

dobe svojho vzniku. Každá generácia,<br />

každý človek musí sám pre seba<br />

znova objaviť základné náboženské<br />

pravdy a aktualizovať ich na základe<br />

súčasného stupňa poznania. Má<br />

hľadať a kriticky skúmať, aby mohol<br />

zaujať vlastný postoj a neopierať<br />

sa o naučené frázy a tradičné autority.<br />

Tým nadobúda naše presvedčenie živosť.<br />

Veď nová doba prináša aj nové<br />

pomoci a nové obzory.<br />

Náboženské pravdy sú vo svojej<br />

podstate nadčasové a univerzálne.<br />

Ich vhodná forma môže otvorenej<br />

mysli pomôcť spojiť to duchovné<br />

so zdanlivo nezlučiteľným vedeckým<br />

poznaním. Náboženstvá by sa preto<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

nemali vyhýbať tejto nepretržitej<br />

konfrontácii s neustále sa vyvíjajúcim<br />

svetom. Inak sa odcudzia životu,<br />

stratia vzťah k prežívanej skutočnosti<br />

– a ich pochybnosti o tom, či je ich<br />

učenie ešte pochopiteľné a duchovne<br />

prínosné, sú namieste.<br />

Náboženskí vodcovia sa spravidla<br />

obávajú spirituálnych diskusií,<br />

vo svojej živosti nevypočitateľných.<br />

Je tu hrozba, že sa debata<br />

môže vymknúť kontrole a obsah<br />

viery spochybniť, čo by zase mohlo<br />

viesť k rozštiepeniu vlastných radov.<br />

Práve obavy o súdržnosť brzdia ďalší<br />

rozvoj náboženských náuk. Z pôvodne<br />

žijúceho náboženstva sa potom<br />

stáva rigidná byrokratická organizácia,<br />

ktorá už nedokáže plniť<br />

vlastné poslanie prostredníka medzi<br />

dvomi svetmi. Vysiľuje sa povrchnou<br />

hyperaktivitou, pretože sa pripravila<br />

o spiritualitu.<br />

D<br />

SPIRITUALITA<br />

NEPOZNÁ DOGMY<br />

ejiny náboženstva sú históriou<br />

úspechov i zlyhaní. Zástupcovia<br />

náboženstva sklamali v tom, že vykonávali<br />

mocenskú politiku, lipli<br />

a stále vytrvalo lipnú na neudržateľných<br />

omyloch.<br />

V náboženskej oblasti chýbali istoty<br />

a objektívne preukázateľné náuky.<br />

Čo však zostalo, čo pretrváva,<br />

je hlboká túžba človeka po pravde,<br />

po poznaní Boha. Pravé hľadanie<br />

pravdy je cestou duchovnej slobody.<br />

Ako potom vnímať konfesný záväzok<br />

k dogmatickej náuke so zákazom<br />

vlastného myslenia? Pravda je<br />

všeobsiahla a žijúca. Nemožno si ju<br />

výlučne nárokovať ani ju definovať<br />

cirkevnými snemami. Ani nijako jej<br />

platnosť časovo obmedziť.<br />

Každý človek je pri svojom hľadaní<br />

pravdy odkázaný sám na seba. Hľadať<br />

vo svojom vnútri, rozhodovať<br />

sa – pre alebo proti svojej osobnej<br />

religiozite, pre alebo proti univerzálnym<br />

požiadavkám materializmu,<br />

pre alebo proti dogmatike etablovaných<br />

učení.<br />

T<br />

PROTIPÓL<br />

MATERIALIZMU<br />

am, kde náboženstvá chýbajú, absentujú<br />

aj dôležité pravidlá života<br />

a otázka jeho zmyslu zostáva bez odpovede.<br />

Svet, príroda, život sú z vedeckého<br />

pohľadu hrou náhody bez<br />

zmyslu, účelu a cieľa. Prírodné vedy<br />

totiž nedokážu duchovnej osobnosti<br />

človeka ponúknuť individuálny vyšší<br />

cieľ jej vývoja. Aj úcta k životu ostatných,<br />

k životu rastlín, zvierat, ľudí, je<br />

hlbokým náboženským prístupom,<br />

ktorý napríklad v západnom kultúrnom<br />

kruhu nachádzal pomerne<br />

málo pozornosti. A tento duchovný<br />

pohľad nemôžu dostatočne nahradiť<br />

ani tie najlepšie ekologické poznatky.<br />

Pre prežitie ľudstva sú rozhodujúce<br />

len tie náboženstvá, ktoré sú otvorené<br />

hľadaniu pravdy. Pokiaľ náboženstvá<br />

neplnia svoju úlohu, kňazi<br />

zlyhávajú, ľudia nedostatočne chápu<br />

význam všetkého živého a chýba im<br />

vedomie zodpovednosti voči Stvoriteľovi,<br />

úpadok spoločnosti je nevyhnutný.<br />

Hodnotu náboženstva alebo<br />

vierovyznania, i kvalitu ich vyznavačov<br />

možno dnes, rovnako ako pred<br />

dvomi tisíckami rokov, rozpoznať<br />

jednoducho podľa Ježišových slov:<br />

„Poznáte ich po ovocí.“ (Matúš 7, 16)<br />

Siegfried Hagl<br />

hagl@svetgralu.sk


ZAUJÍMAVOSTI<br />

VIETE, ŽE...?<br />

Týmito slovami sa často v tlači uvádzajú<br />

rôzne „zaručené“ zaujímavosti. No nie<br />

všetko čo „vieme“, je pravda. Mnohé<br />

populárne omyly sa bez overenia odovzdávajú<br />

od úst k ústam, z generácie<br />

na generáciu.<br />

Tento efekt sa bežne využíva v reklame:<br />

čím častejšie sa nejaké tvrdenie<br />

opakuje, s tým väčšou samozrejmosťou<br />

(nevedomky) sa naň pozerá<br />

ako na „pravdu“. Čo často počujeme,<br />

tomu veríme – veľakrát však neprávom.<br />

Existujú tucty populárnych<br />

omylov, ktoré sa odovzdávajú z generácie<br />

na generáciu – hoci neboli podrobené<br />

žiadnej kritickej skúške.<br />

Určite už každý aspoň raz počul<br />

výrok, že človek využíva len zlomok<br />

svojej mozgovej kapacity – hovorí<br />

sa o púhych 10 až 20 percentách. Zvyšok<br />

vraj zostáva nevyužitý, a môže<br />

sa pomocou cieleného tréningu<br />

rozvíjať. Kto pozná dielo „Vo svetle<br />

Pravdy“ od Abd-ru-shina, bude asi<br />

týmto výrokom zaskočený. Opakovane<br />

sa v ňom totiž poukazuje na prílišné<br />

pestovanie veľkého mozgu<br />

podporovaním jednostrannej intelektuálnej<br />

činnosti. Ako sa to zhoduje<br />

s týmto výrokom? To by sme nemali<br />

všetky možnosti nášho mozgu využívať?<br />

Odpoveď: Nemôže to byť v zhode,<br />

pretože predpoklad, že časť nášho<br />

mozgu „leží nevyužitá“, jednoducho<br />

neplatí. Už dávno totiž vedecké zobrazovacie<br />

postupy dokázali, že v mozgu<br />

nie sú žiadne inaktívne oblasti.<br />

Odkiaľ pramení fáma, ktorej autorstvo<br />

sa pripisuje Albertovi Einsteinovi,<br />

sa už nedopátrame. Pravdepodobne<br />

išlo o nejakú reklamu z plagátu,<br />

ktorá mala vsugerovať, že určité látky,<br />

cvičenie a tréning ľuďom dovolí, aby<br />

„prekonali sami seba“. A kto by tomu<br />

nechcel uveriť?<br />

Tradované, no vedecky nepodložené<br />

sú aj mnohé ďalšie tvrdenia:<br />

Špenát obsahuje obzvlášť veľké<br />

množstvo železa. Tento argument potrápil<br />

už veľa detí, ktoré nemali rady<br />

špenát. Neprávom: varený špenát obsahuje<br />

približne 2,2 mg železa na 100 g<br />

– výrazne menej než iné potraviny<br />

(ako napr. čokoláda). Všeobecne je<br />

tento omyl známy už desiatky rokov<br />

– spôsobila to chyba jedného vedca,<br />

ktorý vo svojich zápisoch z merania<br />

zle umiestnil desatinnú čiarku.<br />

Jedna šumivá tableta vitamínu C<br />

ochráni pred nachladnutím: odporúčané<br />

dávkovanie od dodávateľa.<br />

Na podporu tohto tvrdenia neexistuje<br />

žiadna vedecká práca. Dôležité<br />

však je, že nikto nedostatkom vitamínu<br />

C netrpí (to sa dnes môže stať<br />

len veľmi zriedka).<br />

Strihanie vlasov pomáha proti ich<br />

vypadávaniu. Ide pravdepodobne<br />

o chybný záver, vychádzajúci zo skúsenosti<br />

pri zastrihávaní trávnika. Tu<br />

mnohé rastliny skutočne kompenzujú<br />

strihanie bujnejším rastom, no rast<br />

vlasov časté strihanie nezvyšuje.<br />

V súčasnej ére plastov sa presadzuje<br />

mylný názor, výdatne podporovaný<br />

reklamou, že plasty sú obzvlášť hygienické.<br />

Preto sa na verejných priestranstvách<br />

vymenili kovové kľučky<br />

za plastové a v gastronómii sa napr.<br />

drevené varešky či krájacie doštičky<br />

povinne nahrádzali „hygienickými“<br />

z plastu. No myšlienka, že baktérie<br />

sa s „mŕtvym plastom“ neznášajú,<br />

sa ukázala ako neopodstatnená. Naopak,<br />

určité druhy dreva (napr. borovice)<br />

majú dokonca antibakteriálne<br />

vlastnosti, čo sa o plastoch povedať<br />

nedá.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


„<br />

DUCHOVNÝ SVET<br />

Volanie<br />

po pomocníkovi<br />

PAUL SCHMITT<br />

Ľudstvo potrebuje pomoc. Je však ešte schopné túto<br />

pomoc spoznať?<br />

“<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

Vedeckotechnický pokrok v dvadsiatom<br />

prvom storočí neodstránil problémy,<br />

s ktorými sa ľudstvo od nepamäti potýka.<br />

Núdza, nespokojnosť, bieda a morálny<br />

úpadok sú neustálou súčasťou života<br />

spoločnosti. Z tohto začarovaného<br />

kruhu sa už sami dostať nevieme, potrebujeme<br />

pomocníka. Ibaže naše predstavy<br />

o tom, čo je správne a hodné nasledovania<br />

sú možno úplne odlišné od toho,<br />

čo by nám skutočne pomohlo...<br />

M<br />

y ľudia sme často vnútorne<br />

veľmi rozpoltení. Na jednej<br />

strane si uvedomujeme obrovský vedecko-technický<br />

pokrok uplynulej<br />

doby, vďaka ktorému sme si podrobili<br />

Zem. Naše domy odolávajú<br />

vetru i mrazu. Je v nich teplo a pohodlie.<br />

Dopravné prostriedky ponúkajú<br />

vysoký komfort a sú stále bezpečnejšie<br />

a rýchlejšie. Lietadlom sme<br />

schopní precestovať za krátky čas tisíce<br />

kilometrov a dostať sa kamkoľvek<br />

chceme. Početné médiá nám poskytujú<br />

rozsiahle informácie o dianí<br />

okolo nás. To je len zopár výdobytkov<br />

techniky, ktoré zmenili obraz<br />

sveta dvadsiateho prvého storočia.<br />

Náš rozum, ktorému z podstaty veci<br />

prislúcha utváranie a vylepšovanie<br />

pozemských podmienok a pomerov,<br />

v ktorých žijeme, sa v oblasti techniky<br />

skvele rozvinul a dosiahol skutočné<br />

majstrovstvo!<br />

Na druhej strane existujú určité<br />

schopnosti, ktoré náš rozum rozvíjať<br />

nedokáže. Patrí sem poznanie<br />

Boha, uvedomenie si životných hodnôt,<br />

etika, morálka, schopnosť cítenia,<br />

úsilie o vnútornú rovnováhu<br />

a mnoho ďalších. Tieto vlastnosti sú<br />

znakom silnej osobnosti, ktorá svoje<br />

životné smerovanie zverila jadru svojej<br />

bytosti – duchu. Rozumu pritom<br />

vytýčila to miesto, ktoré mu náleží –<br />

uskutočňovať a pretvárať pozemské<br />

pomery tak, ako rozhodol duch. Avšak<br />

takýto postoj dnes ľuďom chýba.<br />

Väčšina ľudí prijíma ľahostajne,<br />

ako nezmeniteľnú skutočnosť smutný<br />

fakt, že naša Zem je v nepredstaviteľnom<br />

rozsahu drancovaná, preťažovaná,<br />

znečisťovaná jedovatými<br />

látkami, a že spôsob nášho hospodárenia<br />

zapríčiňuje po celom svete<br />

enormnú nestabilitu a veľké utrpenie<br />

miliárd ľudí. Väčšina ľudí je zmierená<br />

aj s tým, že v mnohých štátoch<br />

sa porušujú základné ľudské práva,<br />

čo nás však neodrádza od toho, aby<br />

sme s týmito krajinami udržiavali<br />

čulý obchodný styk.<br />

Mnohým z nás nijako zvlášť neprekáža,<br />

že jazdíme autami často aj<br />

vtedy, keď to vôbec nie je potrebné,<br />

hoci tým znečisťujeme životné prostredie.<br />

Spotreba energie i jej výroba<br />

zahrievajú našu planétu v nebezpečnom<br />

rozsahu a zanechávajú<br />

na milióny rokov životu nebezpečný<br />

atómový odpad. Sme otupení aj voči<br />

vedomiu, že desaťtisíce ľudí každý<br />

deň umierajú hladom, zatiaľ čo my<br />

žijeme v blahobyte.<br />

Väčšinou si nechceme priznať, ako<br />

sa milióny mladých ľudí dennodenne<br />

prepadajú do virtuálneho neskutočného<br />

sveta internetu, počítačov a sociálnych<br />

sietí, a tým strácajú vzťah<br />

k prírode, zanedbávajú zdravý pohyb<br />

tela, a hlavne nerozvíjajú pravé medziľudské<br />

vzťahy.<br />

My ľudia preto smerujeme k obrovskej<br />

kríze, pretože duša, ktorá jediná<br />

je schopná zmysluplne riadiť naše rozumové<br />

konanie, je príliš slabá na to,<br />

aby sa mohla presadiť proti egoistickým,<br />

na pohodlnosť a zištnosť zameraným<br />

snahám nášho rozumu.<br />

To však nie je všetko. Čím viac nechávame<br />

vládnuť svoj rozum, tým<br />

veľkolepejší si pripadáme. Nepovažujeme<br />

sa vďaka svojim schopnostiam<br />

za korunu stvorenia? Za tú<br />

generáciu ľudí, ktorá dosiahla v ekonomike,<br />

štátnictve, medicíne, vede<br />

a v mnohých iných oblastiach oveľa<br />

viac ako predošlé generácie? A to<br />

i napriek tomu, že dôsledky nášho<br />

veľkého zlyhania sú už neprehliadnuteľné<br />

a reálne spejeme k sebazničeniu?<br />

Aj schopnosť poznania Boha,<br />

ktorá u skutočne pokročilého ľudstva<br />

má byť samozrejmosťou, zrejme ešte


DUCHOVNÝ SVET<br />

nikdy nebola na takej nízkej úrovni<br />

ako v súčasnosti.<br />

Skrátka: po duchovnej stránke naliehavo<br />

potrebujeme pomoc, hoci si<br />

to mnohí z nás vôbec neuvedomujú.<br />

Len vo zvláštnych, jasnejších momentoch<br />

života k nám ešte niekedy<br />

prenikne vnútorný hlas a my si túžobne<br />

želáme pomocníka, jasného<br />

ukazovateľa cesty z chaosu dnešnej<br />

doby. Zároveň však dovoľujeme rozumu,<br />

aby mal hlavné a posledné<br />

slovo. Lenže tým vzniká veľké riziko,<br />

ktoré zastiera zrak i tým ľuďom, ktorí<br />

po tomto ukazovateľovi cesty túžia.<br />

Túto situáciu opisuje druhá prednáška<br />

Posolstva Grálu:<br />

„Pozrime len bližšie na všetkých<br />

ľudí, ktorí dnes s obzvláštnou horlivosťou<br />

hľadajú duchovného pomocníka<br />

a očakávajú ho s vnútorným<br />

povznesením. Podľa ich mienky sú<br />

duchovne tak dôkladne pripravení,<br />

že by ho spoznali a začuli jeho slovo<br />

(...).<br />

Ale ako si predstavujú tohto pomocníka!<br />

Je to vskutku žalostné.<br />

Predovšetkým od neho očakávajú,<br />

alebo lepšie povedané vyžadujú, aby<br />

on pripravil každému jednotlivcovi<br />

cestu nahor k Svetlu. On sa má namáhať<br />

stavať mosty na ceste k Pravde<br />

pre stúpencov všetkých vyznaní. On<br />

to má urobiť také jednoduché a zrozumiteľné,<br />

aby tomu každý bez námahy<br />

porozumel. Jeho slová musia<br />

byť volené tak, aby o ich správnosti<br />

ihneď presvedčil všetkých ľudí bez<br />

rozdielu.<br />

Ak sa pritom musí človek sám namáhať<br />

a sám premýšľať, potom to<br />

nie je pravý pomocník. Lebo ak je<br />

povolaný, aby svojím slovom viedol<br />

a ukázal pravú cestu, musí sa prirodzene<br />

o ľudí i starať. Je predsa jeho<br />

vecou, aby ľudí presvedčil, prebudil!<br />

Veď Kristus za to dokonca položil<br />

svoj život.<br />

Je mnoho tých, ktorí dnes takto<br />

uvažujú. Takíto ľudia sa však vôbec<br />

nemusia namáhať, lebo sa podobajú<br />

pochabým pannám z evanjelia a idú<br />

v ústrety svojmu »neskoro«.<br />

Pomocník ich určite neprebudí.<br />

Nechá ich pokojne spať, až sa brána<br />

zatvorí a oni nebudú môcť stúpať<br />

k Svetlu, pretože sa nedokázali včas<br />

vyslobodiť z dosahu hmotnosti, hoci<br />

im pomocník svojím Slovom ukazoval<br />

cestu.<br />

Veď človek nie je taký cenný, ako<br />

si namýšľa. Boh nepotrebuje človeka,<br />

ale človek potrebuje svojho Boha!<br />

Ľudia tohto druhu prejdú okolo pomocníka,<br />

hľadajúc a povýšene kritizujúc<br />

presne tak, ako kedysi chodili<br />

mnohí okolo toho, na ktorého príchod<br />

už bolo všetko pripravené zjaveniami.<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


DUCHOVNÝ SVET<br />

Ako si môžu takto predstavovať<br />

duchovného pomocníka!<br />

On neurobí ľudstvu ani tie najmenšie<br />

ústupky: bude požadovať všade<br />

tam, kde sa čaká, že bude dávať!<br />

Avšak vážne premýšľajúci človek<br />

spozná ihneď, že práve v prísnej a dôslednej<br />

požiadavke pozorného myslenia<br />

spočíva to najlepšie, čo ľudstvo,<br />

hlboko upadnuté do duchovnej lenivosti,<br />

potrebuje na svoju záchranu.<br />

Práve tým, že pomocník na pochopenie<br />

svojich slov už vopred vyžaduje<br />

duchovnú živosť a vážne chcenie,<br />

vlastnú námahu, hravo odlúči hneď<br />

na začiatku plevy od zrna. V tom<br />

spočíva samočinné pôsobenie Božských<br />

zákonov. Ľuďom sa dostane<br />

i tu presne to, čo sami skutočne chcú.“<br />

Práve v poslednom odstavci spočíva<br />

pre nás ľudí, obdarených slobodnou<br />

vôľou, najväčšia výzva! Hovorí<br />

nám jasne, že sa musíme otvoriť<br />

skutočnej pomoci, akceptovať jej<br />

logiku a podľa nej sa potom riadiť.<br />

To znamená, že sa musíme v mnohom<br />

zmeniť – a dôkladne skúmať<br />

vlastné predstavy alebo očakávania.<br />

V prednáške „Volanie po pomocníkovi“<br />

sa preto ďalej hovorí:<br />

„Je však ešte jeden druh ľudí, ktorí<br />

sa domýšľajú, že sú obzvlášť bystrí.<br />

Tí si však utvorili o pomocníkovi<br />

celkom iný obraz, ako sa dá vyčítať<br />

z ich spisov. Nie je však menej groteskný.<br />

Lebo oni v ňom očakávajú…<br />

duchovného akrobata!<br />

Tisíce ľudí dnes považujú jasnovidectvo,<br />

jasnočujnosť, jasnocítenie,<br />

atď. za veľký pokrok; ale v skutočnosti<br />

to tak nie je. Nič takto naučené,<br />

vypestované, dokonca ani prinesené<br />

ako nadanie sa nemôže povzniesť<br />

nad pozemskú pripútanosť. Takéto<br />

javy sa pohybujú len v nízkych úrovniach,<br />

na vyššie si nemôžu robiť nárok,<br />

a sú preto bezcenné (...).<br />

Tieto snahy nemajú so skutočným<br />

duchovným vzostupom nič<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

spoločné. Aj pre pozemské dianie<br />

sú celkom zbytočné. Sú to len duchovné<br />

artistické kúsky, nič iné.<br />

Snáď sú zaujímavé pre jednotlivcov,<br />

ale pre ľudstvo ako celok sú úplne<br />

bezcenné!“<br />

Posolstvo Grálu od začiatku varuje<br />

pred „duchovnou akrobaciou“<br />

a okultným školením. Pravý<br />

duchovný vzostup totiž nespočíva<br />

v získaní určitých schopností alebo<br />

v demonštrácii „povznesenosti“ nad<br />

fyzickým telom:<br />

„Ponechajte týmto ľuďom ich<br />

duchovných komediantov. Sami<br />

čoskoro uvidia, kam to vedie. Oni<br />

sami ani nevedia, o čo sa tým vlastne<br />

usilujú. Domnievajú sa, že veľký<br />

môže byť len ten, ktorého duch<br />

ovláda telo tak, že už nemôže byť<br />

choré.<br />

Každý takýto výcvik je jednostranný<br />

a jednostrannosť privodí<br />

len nezdravý stav a chorobu. Takýmito<br />

vecami sa neposilňuje duch, ale<br />

sa len oslabuje telo! Porušuje sa rovnováha<br />

nutná pre zdravý súlad medzi<br />

telom a duchom, a to sa prejaví tak,<br />

že sa duch nakoniec omnoho skôr<br />

odpúta od týraného tela; ono mu už<br />

nemôže poskytnúť pevný a zdravý<br />

základ na pozemské prežívanie. To<br />

potom pravdaže duchu chýba a on<br />

prichádza do záhrobia nezrelý. Bude<br />

musieť svoj pozemský život prežiť<br />

ešte raz. […]<br />

Ak človek napríklad zamýšľa potlačiť<br />

chorobu uvedením tela do stavu<br />

duchovného vytrženia, je to ako keby<br />

strach pred zubným lekárom mal<br />

potlačiť bolesť zubov. Takéto stavy<br />

vysokého vzrušenia vydrží telo bez<br />

ujmy snáď raz, možno i viackrát, nie<br />

však trvalo, bez vážneho poškodenia.<br />

A ak pomocník toto robí alebo<br />

takto radí, potom nie je hodný byť<br />

pomocníkom, pretože sa tým prehrešuje<br />

proti prirodzeným zákonom<br />

vo stvorení. […]<br />

Človek, ktorého na základe takéhoto<br />

počínania nazývajú majstrom,<br />

je menej než žiak, pretože vonkoncom<br />

nepozná úlohu ľudského ducha<br />

ani potreby jeho vývoja. Je dokonca<br />

škodcom ducha.<br />

Avšak každý nepravý pomocník<br />

bude musieť prežiť trpkú skúsenosť!<br />

Jeho vzostup v záhrobí môže začať<br />

len vtedy, keď dôjde k poznaniu i posledný<br />

z tých, ktorých svojimi duchovnými<br />

hračkami zdržal, alebo<br />

dokonca zaviedol na scestie. Pokiaľ<br />

tu na Zemi pôsobia ešte jeho knihy<br />

a spisy, bude na onom svete zdržiavaný,<br />

i keby tam medzitým došiel<br />

k lepšiemu poznaniu.“<br />

Posolstvo Grálu veľmi dôsledne<br />

poukazuje na naše chyby pri hľadaní<br />

pomocníka, ktorého potrebujeme,<br />

či už vo forme osoby, alebo svetonázoru,<br />

ktorý chceme nasledovať.<br />

Naše predsudky a slabosti silne deformujú<br />

názory na to, čo je správne<br />

a hodné nasledovania, a to dokonca<br />

do tej miery, že mnohí z nás pravdepodobne<br />

tú skutočnú pomoc nespoznajú<br />

a nechajú ju okolo seba prejsť<br />

bez povšimnutia. Tu pre nás platí<br />

omnoho viac než inokedy potreba<br />

zvažovať a skúmať potenciálne pomoci<br />

svojím citom. Nechať to, čo počujeme<br />

alebo čítame pôsobiť na náš<br />

vnútorný život a z toho potom vyvodzovať,<br />

či nás to povzbudí, posilní,<br />

znepokojí – alebo naopak znechutí,<br />

odradí, unaví či nechá úplne<br />

ľahostajnými. A kto takto starostlivo<br />

hľadá, ten pomocníka určite nájde!<br />

Paul Schmitt<br />

schmitt@svetgralu.sk


Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Stuttgart<br />

Abd-ru-shin<br />

VO SVETLE PRAVDY<br />

Posolstvo Grálu<br />

V PONUKE NOVÉ, UŽ 6. VYDANIE!<br />

Názov nemeckého originálu „Im Lichte der Wahrheit,<br />

Gralsbotschaft“. Kniha bola okrem slovenčiny<br />

preložená do angličtiny, francúzštiny, holandčiny,<br />

portugalčiny, španielčiny, ruštiny, poľštiny, češtiny,<br />

maďarčiny, rumunčiny, perzštiny, arabčiny a čínštiny<br />

a vyšla v celkovom náklade presahujúcom milión<br />

výtlačkov.<br />

Prednášky tohto diela sa zaoberajú svetonázorovými<br />

otázkami a odpovedajú na ne jasným a dôsledným<br />

spôsobom. Pred čitateľom sa rozvinú zákonitosti sveta<br />

ako obraz Stvoriteľovej vôle, vylíčené tak, aby ich<br />

mohol pochopiť a nachádzať vo svete okolo seba.<br />

Osud, karma, reinkarnácia :: pohľad do tohto a onoho<br />

sveta :: apokalypsa a posledný súd :: rodina, manželstvo<br />

a sexualita :: milosť, láska a Božia spravodlivosť :: odkiaľ<br />

pochádzame a kam ideme :: misia a „obeť zmierenia Syna<br />

Božieho Ježiša“ ... to sú len niektoré z tém, ktorými<br />

sa Posolstvo Grálu zaoberá. Pritom, ako už samotný<br />

podtitul napovedá, pojem „Grál“ je významnou témou<br />

– predstavuje východiskový bod, odkiaľ do vesmíru<br />

prenikla energia pri slovách „Buď Svetlo“ a odkiaľ<br />

dodnes stále priteká a rozlieva sa do celého stvorenia<br />

na požehnanie všetkých tvorov a všetkého stvoreného.<br />

Abd-ru-shin – autor Posolstva Grálu, občianskym<br />

menom Oskar Ernst Bernhardt začal toto dielo<br />

spisovať a postupne uverejňovať v roku 1923.<br />

V tirolských Alpách založil osadu Grálu, kde žil<br />

a pôsobil. Na sklonku života, po mnohých sklamaniach<br />

s ľudstvom prepracoval svoje dielo do súčasnej podoby<br />

– vydanie z poslednej ruky. Zomrel 6. 12. 1941.<br />

Poznatky, získané z tejto knihy sú také ohromné,<br />

že nezaujatého čitateľa nútia k zamysleniu, skúmaniu<br />

a pomáhajú mu napredovať. Kto sa nebojí nadvihnúť<br />

závoj tam, kde pre neho ešte dnes spočívajú veľké<br />

záhady života, tomu kniha prinesie bohatý úžitok.<br />

Stane sa mu živým posolstvom z Grálu.<br />

slovenský jazyk,<br />

832 strán,<br />

tvrdá väzba,<br />

formát 14 x 21 cm,<br />

6. vydanie,<br />

tri zväzky v jednom,<br />

hmotnosť: 980 g<br />

Bežná cena: 21,00 €<br />

Cena pre predplatiteľa: 19,90 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu v časopise,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


CVIČENIE<br />

Ako pružne prekĺznuť všedným dňom<br />

Zabavte sa užitočne!<br />

Birgit Marie a Philipp Seifertovci<br />

Aj Vám sa zdá, že ste stále stuhnutejší<br />

a menej ohybný? – Keď sa snažíte vyteperiť<br />

z kresla pred televíznou obrazovkou,<br />

pretože sa vám zase minuli<br />

sladkosti? Alebo keď po niekoľkohodinovej<br />

práci pri počítači precitnete<br />

a zisťujete, že tu už nejde o žiadne<br />

zdanie, ale o fakt, ktorý akosi neviete<br />

vyvrátiť. – Pravda, človek by s tým<br />

rád niečo robil... ale čo? Navyše, keď<br />

si uvedomí, čo všetko má zase dnes<br />

postíhať! A tak ako skoro každý večer,<br />

aj dnes si odfúkne: “... ej bisťu, mám<br />

dosť!“ A čo si tak zabehať?! Ale keď<br />

prší, či sneží? ...zas ma bude škriabať<br />

v krku a páliť v pľúcach? – Hm, radšej<br />

nie...<br />

Ak je toto aj Váš prípad, niečo tu<br />

pre Vás máme. – Malú zostavu cvikov<br />

na každý deň, ktorá Vám zaberie<br />

maximálne päť minút. Zato však<br />

budete mať ohybnejšie telo, rozcvičíte<br />

si ruky, uvoľníte stuhnuté svaly,<br />

prehĺbite svoj dych. Cvičenie nie je<br />

viazané na počasie ani na termíny<br />

a nepotrebujete naň nijaké zvláštne<br />

oblečenie; no odporúčam zobliecť si<br />

aspoň sako a zložiť z krku kravatu,<br />

a radšej aj tú šnúrku s mobilom – aby<br />

ste si ju prípadne nepristúpili...;-)<br />

V tomto novom seriáli „Sveta<br />

Grálu“ vám dáme zopár tipov na cvičenia,<br />

ktoré môžete kedykoľvek<br />

veľmi ľahko zaradiť do svojho bežného<br />

dňa. – Chcete si pustiť nejakú<br />

príjemnú hudbu? No jasné! Pôjde<br />

Vám to ešte lepšie.<br />

Teda šup-šup, času je málo, takže<br />

čokoládu odložte na horšie časy<br />

a poďme na to!<br />

Tak, naše prvé cvičenie<br />

na všedný deň:<br />

Postavte sa rovno. Ohnite ramená<br />

dopredu a pritiahnite ich nahor, čo<br />

najvyššie k ušiam, potom dozadu,<br />

dolu, vytočte lakte zľahka von (ako<br />

vták, ktorý rozprestiera krídla) a potom<br />

lakte opäť povoľte. Všímajte si<br />

šírku hrudníka, vzdialenosť medzi<br />

lakťami a dĺžku krku! Vaša hlava<br />

tróni úplne hore. Občas sa pri tom<br />

chrbát trochu prehne v bedrách.<br />

Aby ste tomu predišli, nechajte kostrč<br />

klesnúť, ako keby na nej viselo<br />

malé závažie – ale stále zostaňte<br />

pekne, najlepšie ako sa len dá, natiahnutý<br />

nahor! Cítite tú reťazovú<br />

reakciu až k chodidlám? Podkolenné<br />

jamky sa uvoľnia, napätie<br />

1 2 3


CVIČENIE<br />

sa z nich stratí. Päty a chodidlá tlačíme<br />

k podlahe. Toto môžete robiť<br />

(takmer) vždy a všade – až sa Vám to<br />

stane zvykom. To, či stojíte rovno, si<br />

môžete overiť celkom ľahko. – Keď<br />

Vaše ruky visia voľne pozdĺž švíkov<br />

nohavíc, potom stojíte rovno. Pokiaľ<br />

Vám ruky visia pred stehnami,<br />

ste zhrbený.<br />

A teraz malá zostava<br />

na každý deň:<br />

1.<br />

Postavte sa rovno, ako je popísané<br />

vyššie. Otáčajte sa striedavo<br />

doľava a doprava. Ruky sa kývajú<br />

voľne, pohyb vychádza z panvy.<br />

Nezadržujte dych. Dýchajte plynulo,<br />

úplne prirodzene.<br />

2.<br />

Pokrčte kolená a predkloňte<br />

sa, hornú časť tela<br />

nechajte voľne visieť. Nechajte zvesené<br />

ramená, paže a hlavu. Pohojdávajte<br />

sa striedavo vľavo a vpravo<br />

(obrázok č.3). Potom sa pozvoľna<br />

ale pritom plynulo vyrovnávajte,<br />

snažte sa precítiť stavec po stavci,<br />

až sa znovu vzpriamite – pousilujte<br />

sa narovnať čo najlepšie, ako Vám<br />

to ide.<br />

3.<br />

Zopnite ruky a vzpažte –<br />

stojte vzpriamene, ako<br />

sme popísali na začiatku v cvičení<br />

na všedný deň. Nakláňajte sa mierne<br />

doľava a doprava, ako bambus<br />

vo vetre.<br />

4.<br />

Vzpriamte sa asi tak ako<br />

keď ste hrdí na niečo, čo<br />

sa vám práve podarilo. Vykročte<br />

pravou pätou. Prsty nôh smerujú<br />

k tvári. Ľavá noha je pokrčená,<br />

pravá rovná. Napnite hornú časť<br />

tela najprv rovno dopredu, potom<br />

dolu. Cítite, ako sa Vám napína<br />

spodná časť chrbta a predovšetkým<br />

zadná strana pravej nohy? –<br />

Tak to má byť! Zostaňte v tejto pozícii<br />

a voľne dýchajte. Predkloňte sa,<br />

kostrč smeruje k stropu. Nepredkláňajte<br />

sa v drieku, tak ochránite<br />

svoje bedrá a platničky. Pri dvíhaní<br />

si najprv celkom narovnajte chrbát –<br />

to kvôli platničkám (no veď viete,<br />

aby Vás neseklo...), potom nohy zaprite<br />

do podlahy, ako keby ste ju<br />

chceli odtlačiť, a s rovným, uvoľneným<br />

chrbtom sa narovnávajte – ako<br />

keby Vám hlavu priťahoval k nebu<br />

nejaký magnet.<br />

(Potom tento cvik precvičte aj<br />

druhou nohou.)<br />

5.<br />

Teraz v tejto kráľovskej pozícii<br />

chvíľu zotrvajte. Hľaďte<br />

pred seba, jasne a do diaľky, dýchajte<br />

pokojne a zhlboka! Zapamätajte si<br />

tento moment. Skúste si naň v priebehu<br />

dňa spomenúť, najmä pred ťažkými<br />

situáciami. – Pomáha to!<br />

Birgit Marie a Philipp-Damian Seifertovci<br />

4 31<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


OSOBNOSŤ<br />

Jan Hus a Martin Luther<br />

Dvaja najväčší reformátori stredovekej cirkvi<br />

a odvrátená strana Lutherovho učenia<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

Stredoveká cirkev bola do čias Luthera ešte pomerne jednotná.<br />

Vo veľkej miere ovplyvňovala vtedajší život, a ako to<br />

už býva, príliš veľa moci zvádza k zneužívaniu. Vzďaľovanie<br />

sa cirkvi od pôvodných ideálov vyvolávalo snahy po náprave.<br />

Martin Luther<br />

„Ak vrchnosť povie, že dva a päť je osem,<br />

tak tomu musíš veriť!“<br />

Siegfried Hagl, Zdeněk Křivka<br />

Reformácia v Čechách bola svojím rozsahom<br />

v Európe jedinečná a otvárala<br />

cestu aj nemeckej reformácii. Česká<br />

reformácia prerástla do revolučného<br />

husitstva, skončila hnutím „Pod obojím“<br />

a najkrajší plod vydala až v Jednote<br />

bratskej. Husitstvo však vzniklo<br />

až po násilnej smrti Jana Husa – on<br />

sa preto nestretol s jeho rôznymi prejavmi<br />

počínajúc ušľachtilou miernosťou<br />

až po chiliastické blúznenie a sektársku<br />

krutosť.<br />

Fyzickou likvidáciou J. Husa cirkev<br />

kritikov neumlčala a nešvár neodstránila.<br />

Naopak – obchod s odpustkami<br />

sa ešte zintenzívnil a cirkev tým sama<br />

poskytla Lutherovi dôvody k jeho tvrdej<br />

kritike.<br />

Martin Luther sa naopak veľmi<br />

rýchlo stretol so spoločenskými dôsledkami<br />

svojich myšlienok, vrátane<br />

extrémnych výstrelkov hnutia novokrstencov<br />

i všetkých hrôz, ktoré so sebou<br />

priniesla sedliacka vojna.<br />

Zatiaľ čo v Čechách smrťou Jiřího<br />

z Poděbrad husitstvo v podstate skončilo,<br />

v Nemecku luterstvo prešlo<br />

do protestantizmu. Miestne kniežatá<br />

mocensky presadili Lutherovu reformu<br />

v prevažnej časti Nemecka. To<br />

však neznamenalo slobodu náboženského<br />

vyznania, ale skôr uplatnenie<br />

zásady „cuius regio eius religio“, teda<br />

„čia je vláda, toho je i náboženstvo“.<br />

Feudálna vrchnosť teda svojim poddaným<br />

určovala i náboženstvo. Luther<br />

proti tomu nič nenamietal. Tu môžeme<br />

len špekulovať, ako by sa k tomu<br />

postavil Jan Hus. Z výroku „pravdy


OSOBNOSŤ<br />

každému prajte“ možno usudzovať,<br />

že by túto zásadu neprijal.<br />

Hlavný rozdiel týchto dvoch osobností<br />

vidieť v tom, že Luther bol predovšetkým<br />

teológ a sociálne a politické<br />

otázky ho nezaujímali, zatiaľ čo Hus<br />

kládol dôraz na mravnú stránku náboženstva<br />

a bol predovšetkým kazateľ.<br />

Najviac sa obidve osobnosti stretávajú<br />

v oblasti jazykovej. Hus sa zaslúžil<br />

o zľudovenie češtiny, zavedením diakritických<br />

znamienok ju zjednodušil<br />

a jeho české spisy (písal i v latinčine)<br />

znamenajú zánik staročeštiny. Pripravil<br />

tým cestu k jazyku Biblie kralickej<br />

– vrcholu slovesnej kultúry v predbielohorskej<br />

dobe.<br />

Lutherov vplyv a podiel na vzniku<br />

spisovnej nemčiny je ešte väčší a zjavnejší.<br />

Svojím prekladom Biblie vytvoril<br />

priamo jej základ. Vynález kníhtlače<br />

potom významne pomohol k rýchlemu<br />

rozšíreniu jazyka tohto prekladu<br />

a tým i k rozdeleniu vševládnej stredovekej<br />

cirkvi. Toto rozdelenie sa potom<br />

stalo trvalou súčasťou historického<br />

diania v Európe.<br />

Na prelome 15. a 16. storočia, keď<br />

stredovek vystriedal novovek, panovalo<br />

v Nemeckej ríši veľké napätie.<br />

Krajina bola rozdelená medzi viac než<br />

tisíc kniežat a pánov, ktorí sledovali<br />

svoje vlastné, osobné ciele. Moc cisára,<br />

trpiaceho chronickým nedostatkom<br />

peňazí, bola obmedzená. Neexistovali<br />

žiadne právne istoty obyvateľstva.<br />

NEDÔSTOJNÉ<br />

POMERY V CIRKVI<br />

V cirkvi neskorého stredoveku sa vyskytovali<br />

povážlivé nešváry. Kláštory<br />

nezodpovedali ich mravným nárokom,<br />

duchovní viedli rozmarný život.<br />

Kupovanie úradov, korupcia<br />

a nepotizmus (rodinkárstvo) neboli<br />

pravidlom len v Ríme. Speňažovalo<br />

sa všetko: relikvie (ostatky svätých),<br />

požehnanie, sviatosti, odpustky.<br />

Tieto hanebné pomery v cirkvi boli už<br />

po stáročia predmetom kritiky a sťažností,<br />

napr. od Arnolda z Brescie (popravený<br />

1155), Petra Waldesa (zomrel<br />

1218), Johna Wyclifa (1330–1384),<br />

Jana Husa (1370–1415) alebo Girolama<br />

Savonarolu (1452–1498). Hospodárstvo<br />

prechádzalo zmenou. Mestá<br />

rástli a nadobúdali stále väčší význam,<br />

zatiaľ čo rytierstvo chudobnelo;<br />

len zemské kniežatá na vrchole pyramídy<br />

stále bohatli a primerane tomu<br />

rozširovali svoj vplyv.<br />

SEDLIACI – HRAČKY<br />

PANSKÝCH NÁLAD<br />

V tejto feudálnej spoločnosti niesli<br />

hlavné bremeno sedliaci – utláčaní<br />

a preťažovaní daňami, dávkami a robotami.<br />

Jeden príklad za všetky: premnožená<br />

divoká zver, slúžiaca na lovecké<br />

potešenie pánov, pravidelne<br />

pustošila časť úrody. Sedliaci si nesmeli<br />

stavať ploty na ochranu pred touto zverou,<br />

a pytliačenie bolo kruto trestané.<br />

Pri štvaniciach a honoch sa urodzení<br />

jazdci, sprevádzaní svorkou psov, bezohľadne<br />

rútili naprieč ich poliami. Bezbranní<br />

sedliaci, zbavení svojprávnosti,<br />

boli vydaní napospas panským rozmarom.<br />

Taká bola spoločenská situácia,<br />

keď Martin Luther (1483–1546) učil<br />

vo Wittenbergu teológiu.<br />

KEĎ PENIAZE<br />

V POKLADNIČKE<br />

ZVONIA…<br />

Nešváry v cirkvi, najmä obchod s odpustkami,<br />

viedli augustiniánskeho<br />

mnícha a teológa Martina Luthera<br />

na univerzite vo Wittenbergu k protestu.<br />

V liste svojim cirkevným predstaveným<br />

31. októbra 1517 žiadal<br />

vo svojich slávnych 95 tézach ukončenie<br />

hanebného podvodu s odpustkami.<br />

Obchod s odpustkami sľuboval<br />

vykúpenie z pozemských hriechov<br />

a z hroziaceho očistca. Dokonca i zosnulým<br />

bolo možné pomôcť podľa<br />

motta: „Keď peniaze v pokladničke<br />

cinknú, duše z očistca do neba<br />

šmyknú.“<br />

Obchod s odpustkami sa stal významným<br />

zdrojom príjmov cirkvi,<br />

ktorých sa v žiadnom prípade<br />

nechcela vzdať. Aj pápež Lev X.<br />

(1513–1521) sa kvôli stavbe monumentálneho<br />

peterského chrámu ocitol<br />

vo finančnej tiesni a cítil sa odkázaný<br />

na peniaze z odpustkov. Preto<br />

Luther so svojimi reformnými požiadavkami<br />

u cirkvi nepochodil.<br />

SPUSTENÁ LAVÍNA<br />

Luther pri dišputách na ríšskom<br />

sneme vo Wormse (1521) dokonca<br />

pred cisárom smelo hájil svoje tézy.<br />

Hroziacemu upáleniu na hranici ušiel<br />

len vďaka zásahu svojho zemského<br />

kniežaťa, vojvodu saského. Luther,<br />

spočiatku nechtiac, uvoľnil lavínu.<br />

Zdá sa, akoby mnohí na takýto zápalný<br />

moment čakali. Nedávny vynález<br />

(okolo r. 1450) – kníhtlač – umožňovala<br />

rýchle rozšírenie správ. Letáky<br />

popularizovali nové idey. Keď od roku<br />

1522 vychádzal v nemčine Lutherov<br />

preklad Biblie, kňazi stratili monopol<br />

na jej výklad. V Nemecku tak bibliu<br />

mohlo čítať mnoho laikov. Rozpory<br />

medzi duchovnou náukou a konaním<br />

cirkvi a vrchnosti sa už nedali oddiskutovať.<br />

Rozhorčenie nad spustnutosťou<br />

cirkvi, hospodárske ťažkosti,<br />

nespravodlivé vládnutie, právna neistota,<br />

vykorisťovanie ľudu rozpútali<br />

povstanie, ktoré spočiatku hovorilo<br />

náboženským jazykom a viedlo k rozdeleniu<br />

cirkvi. V priebehu niekoľkých<br />

desaťročí sa veľké časti Nemecka odlúčili<br />

od rímskej cirkvi.<br />

Krajinskí panovníci, ako Fridrich<br />

Saský „Múdry“, ochranca Martina<br />

Luthera, evanjelické (lutherské)<br />

náboženstvo podporovali. Rušili<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


OSOBNOSŤ<br />

kláštory a obohacovali sa ich majetkom.<br />

V neposlednom rade to teda<br />

boli hospodárske záujmy, ktorými<br />

sa nová viera stala pre vrchnosť zaujímavou.<br />

UTLÁČANÍ SEDLIACI<br />

SA BÚRIA<br />

Sedliaci, ktorí nespravodlivým konaním<br />

trpeli, sa búrili. Poukazovali<br />

na biblické zákony, napríklad na desiatok,<br />

požadovali slobodu a spravodlivosť<br />

v zmysle evanjelií a odvolávali<br />

sa na „božské právo“. Martin<br />

Luther bol ich nádejou, od ktorého<br />

očakávali podporu.<br />

20. marca 1525 jedna skupina<br />

vzbúrených sedliakov sformulovala<br />

dvanásť článkov. Bola to písomná<br />

sťažnosť, spolu s nábožensky zdôvodneným<br />

reformným a sociálno-politickým<br />

programom a jedna z prvých<br />

deklarácií ľudských práv. Požadovala<br />

napríklad zrušenie nevoľníctva,<br />

slobodný lov, rybolov a ťažbu dreva,<br />

slobodnú voľbu farárov príslušnou<br />

obcou veriacich, zníženie robotných<br />

povinností, atď. Vládcovia sa však<br />

nehodlali svojich privilégií vzdať.<br />

RADIKÁLNI KAZATELIA<br />

ZA OSLOBODENIE<br />

SEDLIAKOV<br />

Protesty a odboj sedliakov hrozili<br />

rozštiepením reformného hnutia.<br />

Radikálni kazatelia, predovšetkým<br />

Thomas Müntzer, boli za násilné<br />

oslobodenie sedliakov a ospravedlňovali<br />

svoje požiadavky Bibliou.<br />

Martin Luther zostával spočiatku<br />

umiernený, neskôr sa postavil jednoznačne<br />

proti sedliakom. Nechcel<br />

vidieť, že revolučné hnutie vyšlo logicky<br />

z jeho reformátorských požiadaviek.<br />

Medzi Lutherom a Müntzerom<br />

došlo k vážnemu sporu. Luther<br />

bol zaviazaný vojvodovi saskému<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

Bitka pri Frankenhausene, 1525, panoramatický obraz, Werner Tubke<br />

a bez jeho pomoci by so svojou reformou<br />

stroskotal. Mal sa obrátiť<br />

proti svojmu mecenášovi? Okrem<br />

toho, Luther bol a zostával teológom,<br />

pre ktorého bola Biblia stredobodom<br />

všetkého. Sociálne a politické otázky<br />

ho nezaujímali. Od duchovného,<br />

ktorý označoval rozum za „nevestu<br />

diablovu“, sa sotva dali očakávať rozumné<br />

spoločenské reformy.<br />

LUTHEROVA<br />

„EVANJELICKÁ<br />

NE-SLOBODA“<br />

Lutherov spis „O slobode kresťana“<br />

sa vzťahoval výlučne na náboženskú<br />

slobodu. Politické a sociálne slobody<br />

a revolúcie odmietal. Zdôrazňoval<br />

kresťanskú náuku o bezpodmienečnej<br />

podriadenosti ľudu vrchnosti. On<br />

je vlastným pôvodcom náuky o obmedzenom<br />

rozume poddaných a o oprávnenosti<br />

ľubovôle Božej milosti.<br />

„Že dva a päť sa rovná sedem,“ kázal,<br />

„to môžeš pochopiť rozumom;<br />

ale keď vrchnosť povie: dva a päť<br />

sa rovná osem, tak tomu musíš veriť<br />

i proti svojmu poznaniu a cíteniu.“<br />

Luther teda nemohol alebo nechcel<br />

vidieť, že morálne právo bolo<br />

na strane povstalcov. Zato vo svojom<br />

kázaní „Proti vražedným a lúpeživým<br />

bandám sedliakov“ poskytol<br />

zemským vládcom dobrú zámienku<br />

na krvavé potlačenie povstania.<br />

VEĽKÁ OBEŤ SEDLIAKOV<br />

A UKRUTNEJŠIA NÚDZA<br />

S odstupom času sa Lutherovi dostalo<br />

výčitiek za jeho zlyhanie v hospodárskej<br />

a sociálnej politike.<br />

Martin Luther bol bezpochyby vynikajúcou<br />

osobnosťou nemeckých<br />

dejín. Jeho zásluhy sú nepopierateľné.<br />

Ale ani on nedokázal prekročit<br />

svoj tieň. Od teológa, verného<br />

Biblii, vychovaného v neskoro stredovekom<br />

myslení, sa nedalo očakávať,<br />

že by predvídal idey osvietenskej<br />

filozofie.<br />

Z dnešného pohľadu sa dá hovoriť<br />

o „obetovaní sedliakov“: Luther<br />

totiž obetoval spravodlivé prosby<br />

utlačených, aby získal kniežatá pre<br />

evanjelickú náuku. Zemskí vládcovia<br />

síce pomohli presadiť nové<br />

náboženstvo, ale ríša zostala rozpoltená<br />

a reformácia ostala trčať<br />

v polovici cesty. V protestantských<br />

zemiach sa zreformovala cirkev,<br />

sociálne reformy sa však nekonali.<br />

Trvalo ďalšie tri storočia, kým<br />

sa oprávnené požiadavky povstalcov<br />

uviedli do života.<br />

Luther prispel aj k posilneniu suverenity<br />

zemských vládcov voči cisárovi:<br />

ako protivníkovi evanjelickej<br />

náuky mu upreli právo vyžadovať<br />

poslušnosť. Naopak, oni sami mali<br />

rozhodovať o konfesii svojich poddaných.<br />

Ich moc tým vzrástla.


OSOBNOSŤ<br />

Nepochopiteľné bezprávie a „slimačia vojna“<br />

Otto Zierer vo svojej knihe „Z poroby<br />

ku slobode“ ukazuje na príklade<br />

z Bulgenbachu v juhozápadnom<br />

Nemecku, ako neuveriteľne<br />

zaobchádzala vrchnosť so svojimi<br />

utláčanými sedliakmi:<br />

„Sedliak Jockel zomrel pred<br />

týždňom na následky bičovania<br />

na zámku Hohenlupfen, pretože<br />

pri robote nadával. Pred zámkom<br />

totiž leží rybník s rákosím, v ktorom<br />

je plno žiab. Kvákanie žiab<br />

ruší spánok pani grófky. Preto<br />

nariadila, aby tento muž v noci<br />

čeril hladinu vody a bránil tak žabám<br />

kvákať. Sedliak, ktorý musel<br />

živiť desať detí, tri dni v týždni<br />

nadháňal zver, dva dni robotoval<br />

na grófskych lúkach a posledný<br />

deň mohol ísť na svoje pole,<br />

z ktorého žil a z ktorého výnosu<br />

platil nájom, desiatok a dane.<br />

V noci, na smrť unavený, na žabiu<br />

hliadku rozhorčene nadával.<br />

To sa donieslo fojtovi a ten ho nechal<br />

zbičovať.<br />

Sedliak o dva dni nato zomrel.<br />

Jeho žena mala však pre prípad<br />

smrti zaplatiť nájomné: veď<br />

predsa gróf utrpel škodu na svojom<br />

majetku, pretože vlastnil teraz o jedného<br />

sedliaka menej. Predtým bol<br />

sedliakov dvorec voči zámku v slobodnom<br />

nájomnom pomere. Ale<br />

o tomto gruntovnom práve neexistovali<br />

žiadne spisy opatrené pečaťou,<br />

takže sedliakovi chýbal právny dôkaz.<br />

Jedného dňa sa z nájmu stalo<br />

osobné poddanstvo. Fojt ako zástupca<br />

grófa z Hohenlupfenu tvrdil,<br />

že Jockelovi bol statok len požičaný<br />

na doživotné užívanie, a po jeho smrti<br />

sa stáva opäť majetkom grófa. Pritom<br />

Jockelovi predkovia vlastnili statok<br />

od nepamäti.<br />

Gróf sa chcel milostivo uspokojiť<br />

so zaplatením malej zvláštnej dane.<br />

Sedliakova žena so svojimi desiatimi<br />

deťmi mala teda prísť ‚len‘ o najlepší<br />

kus dobytka zo svojej maštale – ako<br />

trest za to, že sedliak nevydržal bičovanie.<br />

Sedliaci však už nechceli trpieť bezprávie.<br />

Zhŕkli sa a bežali do dediny.<br />

I toto rozčúlenie však opadlo, ako<br />

mnoho iných. Po ďalších nehoráznych<br />

požiadavkách zo strany vrchnosti,<br />

najmä grófky Heleny z Lupfenu,<br />

pohár pretiekol – 24. júna 1524 vypukla<br />

vzbura:<br />

Grófka si obľúbila slimačie<br />

domčeky, ktoré sa občas dali<br />

nájsť na brehoch miestnych potokov.<br />

Dajú sa totiž použiť na navíjanie<br />

priadze, za dlhých zimných<br />

večerov. Sedliaci ich teda<br />

toho dňa mali ísť zbierať. Lenže<br />

na poliach im doteraz stálo nezožaté<br />

obilie a hrozila búrka s krupobitím.<br />

Od úsvitu teda pracovali<br />

na poliach.<br />

V Bulgenbachu miestny fojt prečítal<br />

rozkaz grófky a drábi, ktorí<br />

ho sprevádzali, mali ľudí rovno<br />

priviesť na zámok. O hodinu neskôr<br />

všetci obyvatelia dediny, i keď<br />

s reptaním a kliatbami, šli splniť<br />

túto podivnú žiadosť.<br />

K poludniu sa zatiahlo, sedliaci<br />

sa znepokojili, ale fojt bol neúprosný.<br />

Došlo ku zrážke, fojt bol<br />

zabitý…“<br />

To bol začiatok ozbrojeného povstania,<br />

ktoré na jeseň 1524 vyšlo<br />

z dediny Bulgenbach, v grófstve<br />

Stühlingen. Jeho vodcom<br />

bol skúsený bojovník, žoldnier<br />

Hans Müller (narodený cca 1480,<br />

popravený 12. 8. 1525 v Lauffenburgu).<br />

ČO BY SA STALO, KEBY…<br />

O Lutherovom odsúdení sedliackych<br />

povstaní a premeškaných príležitostiach<br />

jeho doby sa bude stále polemizovať.<br />

Jasné priznanie Luthera k väčšej<br />

pozemskej spravodlivosti by zaiste bolo<br />

urobilo dojem. Ale bolo by dalo oporu<br />

sedliakom, občanom a rytierom na presadenie<br />

ich požiadaviek? Bola by bývala<br />

morálna autorita Luthera schopná dať<br />

Nemcom duchovnú silu, aby prekonali<br />

časté konflikty záujmov, aby presadili<br />

sociálnu spravodlivosť? Dokázali by<br />

uskutočniť reformu náboženstva a štátu<br />

tak, aby zjednotila Nemecko pod jedným<br />

evanjelickým vyznaním do mocnosti,<br />

odolávajúcej zásahom zvonku?<br />

Väčšina historikov to považuje za nemožné.<br />

V skutočnosti šlo všetko inak.<br />

Keď sa už protestantizmus rozšíril<br />

v najväčšej časti Nemecka, cisár Karol<br />

V. dokázal vojenskou mocou asi<br />

polovici kniežat vnútiť opäť katolícku<br />

vieru. Tak došlo k nešťastnému rozdeleniu<br />

zeme na prevažne evanjelický<br />

sever a katolícky juh. Potom nasledovala<br />

protireformácia katolíckej cirkvi,<br />

vrcholiaca v tridsaťročnej vojne (1618–<br />

1648). Bol to boj Francúzska, Španielska<br />

a Švédska o nadvládu v Európe.<br />

Boje sa odohrávali prevažne na území<br />

Nemecka, ktoré tým stratilo takmer<br />

polovicu obyvateľstva a vo vývoji bolo<br />

vrhnuté o mnoho desaťročí naspäť.<br />

Siegfried Hagl, Zdeněk Křivka<br />

Text je redakčne krátený.<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


FOTOREPORTÁŽ<br />

Corinna Hübener<br />

„Zbav nás zlého...“<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

V Mögeltönderi, v odľahlých dánskych<br />

končinách, ďaleko od davu<br />

ľudí, sa nachádza starý kostol. Tento<br />

kostol nielenže zdobia nádherné<br />

stropné maľby, aké inde na severe<br />

len tak nenájdete a nielenže sa pri<br />

ňom nachádza najstaršia ulica Dánska<br />

s najstaršími domami, ale ukrýva<br />

aj poklad celkom iného druhu: tradičnú<br />

miestnu legendu a portrét<br />

Petra Hinrichsena.<br />

Tento muž zomrel totiž v roku 1592<br />

ako 127-ročný! Nebol to však len<br />

jeho vek, ktorý mu zabezpečil čestné<br />

miesto v kostole, o čom svedčí aj táto<br />

povesť:<br />

„Keď mal okolo 80 rokov, prišla<br />

veľká prívalová povodeň; zničila<br />

dedinu Süderdorf a jej obyvatelia<br />

sa snažili uniknúť ako sa dalo, bežali<br />

preto na Zámockú ulicu. Tu zúfalo<br />

vo veľkých zástupoch stáli a meravo<br />

hľadeli na pustošiacu povodeň:<br />

niekto si zachraňoval svoj dobytok<br />

zo stajne, iný v rýchlosti zapchával<br />

studňu, ďalší si zabarikádoval<br />

dvere, ale toto všetko nebolo vôbec<br />

nič platné, voda stúpala a stúpala.<br />

Peter Hinrichsen až dovtedy nepovedal<br />

ani slovo, ale teraz spustil: ‘Ľudia,<br />

už ste sa pokúšali o mnohé, ale na to<br />

najlepšie ste zabudli.‘ –‚ Čo také?’<br />

pýtali sa. ‘Modliť sa k Pánovi pánov’,<br />

povedal. ‘Tak to teda skúsme’, povedali,<br />

‘ale čo vlastne máme robiť?’ Tu<br />

viacerí zvolali: ,Nechajme hovoriť<br />

Petra Hinrichsena!‘ Súhlasil a potom<br />

zvolal silným hlasom: ’Muži mögeltönderskí,<br />

zložte si čiapky a padnite<br />

na kolená!‘ Všetci pokľakli a Peter<br />

Hinrichsen rozhodným hlasom<br />

odriekal Otčenáš. A keď sa dostal<br />

k siedmej prosbe, ktorú vyriekol<br />

so zvláštnym dôrazom, voda začala<br />

zrazu klesať. Až dovtedy totiž, hoci<br />

pomaly, ale stúpala. No práve v spomenutom<br />

okamihu začala postupne


FOTOREPORTÁŽ<br />

Oltár zhotovil nemecký maliar<br />

a reštaurátor August Wilckens<br />

(1870–1939) v roku 1897. Tento<br />

umelec vytvoril podklady aj pre<br />

slávne nástenné scherrebecké<br />

koberce, okrem iného napríklad<br />

i oponu pre Nibelungskú<br />

halu v Königswinteri<br />

Portrét zobrazuje unaveného,<br />

no pokojne a pokorne hľadiaceho<br />

starca, ktorý sa údajne dožil<br />

biblického veku 127 rokov.<br />

klesať a nebezpečenstvo bolo zažehnané.“<br />

V šestnástom storočí verili jednoduchí<br />

ľudia mnohým poverám a cirkev<br />

sa snažila využiť každú vhodnú<br />

legendu na upevnenie svojej moci.<br />

Na druhej strane: prežila by táto povesť<br />

takmer 500 rokov, ak by sa v nej<br />

neskrývalo aspoň zrniečko pravdy?<br />

Mňa osobne veľmi fascinovala,<br />

a tak som sa vybrala no ono miesto,<br />

aby som si pozrela kostol, zámockú<br />

ulicu i portrét.<br />

„Na to najlepšie ste zabudli...“ Neplatí<br />

to aj dnes? Postihujú nás katastrofy,<br />

ktoré nami vnútorne doslova<br />

otriasajú, avšak my sa tomu<br />

nedokážeme vzoprieť, stále hľadáme<br />

nejakú vonkajšiu istotu.<br />

Obdivujem predovšetkým rozhodnosť,<br />

s akou Peter Hinrichsen vystúpil<br />

a myslím si, že táto tradovaná<br />

povesť je vo svojom jadre pravdivá.<br />

„Kto hľadá, nájde; kto prosí, dostane<br />

sa mu...“ Kto už dnes môže o sebe<br />

povedať, že dokáže v čase núdze<br />

a tiesne s takouto dôverou vzhliadať<br />

k Bohu?<br />

Corinna Hübener<br />

corinna.hubener@svetgralu.cz<br />

Zámocká ulica v Mögeltönderi patrí k najstarším a najkrajším uliciam Dánska. Niektoré domy<br />

pochádzajú ešte zo 17. storočia. V 18. storočí sa mnohé domy nanovo vybudovali alebo rozšírili.<br />

Literatura<br />

„Šlesvicko-holštajnské<br />

povesti“, Gustav<br />

Freytag Meyer, 1929<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


Desať<br />

egyptských rán<br />

ZASAHUJE BOH SVOJIMI ZÁZRAKMI DO DIANIA VO SVETE?<br />

V<br />

abrahámskych náboženstvách –<br />

teda judaizme, kresťanstve a v islame,<br />

hrajú nadprirodzené udalosti dôležitú<br />

úlohu ako dôkazy Božej všemohúcnosti.<br />

Pre Židov je útek z Egypta a potom osídlenie<br />

vlastného územia jednou z najdôležitejších<br />

udalostí národnej histórie.<br />

Podľa Biblie by sa však bez Božieho zásahu<br />

faraón nikdy neodhodlal prepustiť<br />

Židov, ktorých využíval na nútené práce.<br />

Ich odchod z Egypta tak bol vynútený<br />

krutými udalosťami, tzv. ranami. Aj ich<br />

odchod do zasľúbenej krajiny by bol bez<br />

pomoci nadpozemských síl odsúdený<br />

na neúspech. Pre kresťanov je zase zázrakom<br />

Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré<br />

dokonca zatieňuje aj jeho skutky. Svoje<br />

zázraky má aj islam. Údajne sú vedecky<br />

dokázateľné a potvrdzujú tak správnosť<br />

Mohamedovho učenia.<br />

JESTVUJÚ „ZÁSAHY<br />

ZHORA“?<br />

Jedna z definícií zázraku znie: „Ide<br />

o mimoriadnu a prírodným zákonom<br />

i skúsenostiam odporujúcu udalosť,<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

ktorá je pripisovaná bezprostrednému<br />

účinku božskej moci alebo nadprirodzeným<br />

silám a zároveň vyvoláva úžas“.<br />

Podľa tejto definície zázraky teda nespadajú<br />

do rámca prírodných zákonitostí<br />

a sú pod vplyvom nadpozemských síl.<br />

Táto definícia je však sporná. Teológom<br />

na nej prekáža už samotná definícia<br />

pojmu zázrak – o tom, ako v praxi zistiť,<br />

ktorú prekvapivú udalosť považovať<br />

skutočne za zázrak, ani nehovoriac.<br />

V Starom zákone sa spomína mnoho<br />

„znamení“ a „zázrakov“. Evanjeliá kladú<br />

dôraz na Ježišove zázraky. V prípade<br />

svätého Pavla majú „zázraky a znamenia“<br />

svedčiť o jeho vlastnom poslaní<br />

(Rim 15, 18-19). Podľa katolíckej náuky<br />

sa podobné zázraky viery môžu diať aj<br />

dnes. Aby však mohol pápež vyhlásiť<br />

niektorú osobnosť za svätú, požaduje<br />

sa dôkaz o vykonaní nejakého zázraku.<br />

Zvyčajne ide o zázrak uzdravenia.<br />

Viera v zázraky však naráža na jeden<br />

z hlavných princípov prírodných vied.<br />

Podľa neho prírodné zákony platia vždy<br />

a všade bez výnimky, a všetko sa deje<br />

v prísnom súlade s nimi.<br />

Niet preto divu, že akceptovanie<br />

Božej vôle či iných transcendentných<br />

vplyvov na chod sveta mimo prírodných<br />

zákonitostí vedcov na zázrakoch<br />

tak rozčuľuje.<br />

Od dôb osvietenstva sú biblické zázraky<br />

opakovane skúmané s cieľom vysvetliť<br />

zázračné udalosti prirodzeným<br />

spôsobom. V niektorých prípadoch<br />

sa to naozaj podarilo. Viaceré udalosti,<br />

vrátane už spomenutých egyptských<br />

rán, sa pokúsili vedci vysvetliť v súlade<br />

s prírodnými zákonitosťami.<br />

ZÁZRAK AKO<br />

PREDOHRA UDALOSTÍ<br />

Vyslobodiť Židov z egyptského otroctva<br />

mali Mojžiš a Áron. Tých poslal<br />

Boh k faraónovi, aby na neho zapôsobili<br />

svojimi nadprirodzenými činmi.<br />

V Biblii sa slovo „Faraón“ používa ako<br />

vlastné meno, nie ako kráľovský titul.<br />

Historické meno vládcu, s ktorým<br />

Áron a Mojžiš vyjednávali, je – rovnako<br />

ako dátumy pohrôm a exodu – pre<br />

vedcov veľkou neznámou.


NÁBOŽENSTVO<br />

Boh však vôbec nezasahuje priamo do všetkých týchto malých a veľkých ľudských<br />

starostí, do vojen, do utrpení a do všetkého, čo ešte na zemi je! Od počiatku<br />

votkal do stvorenia svoje dokonalé zákony, ktoré pracujú samočinne<br />

a nepodplatiteľne, takže sa všetko splňuje navlas presne a večne rovnako. Tým<br />

je nadobro vylúčené akékoľvek uprednostňovanie, krivda a nespravodlivosť.<br />

Abd-ru-shin<br />

(„Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“, prednáška „Osud“)<br />

Podľa Vita B. Dröschera sa tieto<br />

udalosti udiali okolo roku 1450 pred<br />

Kristom za faraóna Tutmosisa III.<br />

(1490–1436 pr. Kr.). Jednotný preklad<br />

Biblie však hovorí o neskoršom<br />

období – údajne až niekedy okolo<br />

roku 1250 pr. Kr. za vlády Ramsesa II.<br />

(1304–1237 pr. Kr.). Jeho hlavné mesto<br />

Piramesse údajne pomáhali stavať aj<br />

zotročení Židia.<br />

Boh (podľa Biblie) predvídal faraónovu<br />

neoblomnosť a predpokladal,<br />

že Židov tak ľahko neprepustí. „Vezmi<br />

svoju palicu a hoď ju faraónovi k nohám!<br />

Premení sa na hada“, prikázal<br />

Boh (Ex 7,9). Áron s Mojžišom tak<br />

urobili. Ani tento trik, ktorý demonštroval<br />

Božiu moc, najskôr neviedol<br />

k cieľu. To však pre vedcov nebolo ničím<br />

výnimočným. Podľa Manfreda<br />

Barthela tento trik sa dá vidieť ešte aj<br />

dnes na indických a marockých trhoch.<br />

Podvodníci držia v ruke hada, ktorý<br />

je meravý a pripomína palicu. Potom<br />

ho hodia na zem a had sa začne zvíjať<br />

ako zvyčajne. „Fígeľ je v tom, že hada<br />

uchopia na určitom mieste medzi hlavou<br />

a telom, zabránia tak prúdeniu<br />

krvi, až had zmeravie. Keď ho potom<br />

pustia, mozog sa opäť prekrví, čo opätovne<br />

vleje do zvieraťa život,“ vysvetľuje<br />

M. Barthel.<br />

Privolaní egyptskí čarodejníci tiež<br />

poznali tento trik a dokázali ho zopakovať<br />

(Ex 7,11). No tým sa to neskončilo:<br />

„Áronova palica prehltla palice prítomných<br />

veštcov“ (Ex 7,11). Egypťania<br />

prehrali, lebo „Boží zázrak“ bol silnejší.<br />

Známy zoológ a autor literatúry<br />

faktu Vitus B. Dröscher ponúka názorné<br />

vysvetlenie aj pre túto udalosť:<br />

„V Egypte sa nevyskytovali hady, ktoré<br />

by boli požieračmi iných hadov, ale<br />

v Indii pravdepodobne áno“. Jeden<br />

z nich dorastá do dĺžky 5,5 metra –<br />

kobra kráľovská. Jej obľúbenou korisťou<br />

sú práve menšie druhy kobry. „Ak<br />

by si bol Áron zadovážil z Indie takéto<br />

monštrum, určite by si veľmi rýchlo<br />

poradilo s hadom, dlhým sotva dva<br />

metre,“ myslí si V. B. Dröscher. No ani<br />

po porážke svojich čarodejníkov faraón<br />

neustúpil, a ľud Nílu preto musel<br />

čeliť povestným egyptským ranám.<br />

1 3<br />

PRVÁ RANA<br />

„Zrazu sa všetka voda v Níle premenila<br />

na krv. Ryby zahynuli a rieka páchla,<br />

takže Egypťania z nej už nemohli piť“<br />

(Ex 7,20).<br />

Je možné, že v prípade prvej rany išlo<br />

o nezvyčajne silné záplavy. Tie so sebou<br />

strhli červenozem, zaplavili široké<br />

územia a zničili hrádze (1, s. 56).<br />

K tomu sa pridružil masový výskyt prvokov<br />

ako červenoočko (Euglena sanguinea)<br />

či mikroriasa Haematococcus<br />

pluvialis, ktoré vodu otrávili. Do úvahy<br />

však prichádza aj vláknitá cyanobaktéria<br />

druhu Oscillatoria rubescens. Táto<br />

ekologická katastrofa spustila reťazovú<br />

reakciu. Nasledovali nové pohromy,<br />

ďalšou v poradí boli žaby.<br />

2DRUHÁ RANA<br />

„Tu sa zjavili žaby a zamorili celý Egypt“<br />

(Ex 8,2).<br />

Žubrienky reagujú na stres zrýchleným<br />

rastom. Stresovým faktorom sú<br />

pre ne aj jedovaté riasy. Keďže v rieke<br />

neboli ryby, ktoré by požierali žabie<br />

vajíčka a žubrienky, žaby sa razom<br />

premnožili. Z otrávenej vody potom<br />

hromadne povyliezali a na súši hľadali<br />

ochranu pred spaľujúcim slnkom<br />

– a tak zaliezali do domov.<br />

Heinrich A. Mertens vo svojej knihe<br />

„Príručka biblickej vedy“ píše: „Mŕtve<br />

ryby odplavilo do tŕstia, kde sa potom<br />

začali množiť baktérie sneti slezinnej,<br />

ktoré sa za normálnych okolností vyskytujú<br />

iba v bahne. Žaby museli opustiť<br />

svoje zamorené životné prostredie,<br />

boli však infikované, zahynuli a ich telá<br />

rýchlo zhnili“. Druhá rana tak mohla<br />

podľa neho nasledovať asi s týždňovým<br />

odstupom po prvej. Teda presne<br />

tak, ako sa spomína na konci prvého<br />

biblického rozprávania o egyptských<br />

ranách (Ex 7,25) (10, str. 179).<br />

TRETIA RANA<br />

„Áron vystrel ruku a udrel svojou palicou<br />

o prašnú zem. Zrazu sa z prachu<br />

vyrojili komáre, ktoré začali sadať<br />

na ľudí a dobytok“ (Ex 8,13).<br />

Pre tretiu ranu, zamorenie komármi,<br />

sú dve vysvetlenia: nedostatok<br />

žiab – prirodzeného nepriateľa komárov,<br />

a katastrofálne povodne. Po tých<br />

zostalo v celom kraji množstvo mlák,<br />

ktoré vytvorili ideálne podmienky pre<br />

larvy komárov. Premnožené komáre<br />

potom prenášali choroby, ako napríklad<br />

maláriu.<br />

4ŠTVRTÁ RANA<br />

„Pretože ak nedovolíš môjmu ľudu<br />

odísť, vypustím háveď na teba, na tvojich<br />

služobníkov, tvoj ľud a tvoje domy“<br />

(Ex 8,17).<br />

Predpokladá sa, že išlo o bodavky<br />

maštaľné (Stormoxys calcitrans). Tieto<br />

muchy sa považujú za hlavných prenášačov<br />

kožného antraxu (Anthrax<br />

externus), a môžu teda byť tou šiestou<br />

ranou. Živnou pôdou pre tento druh<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


NÁBOŽENSTVO<br />

ovada sa stali čerstvé vrstvy naplavenín,<br />

kde sa mohli neobmedzene rozmnožovať<br />

(1, str. 62). Hoci Izraelitov zasiahla<br />

rana s muchami, od ovadov boli<br />

ušetrení (Ex 8,18-19). Svedčí o tom aj<br />

geografická poloha izraelských sídiel<br />

v kraji Gosen (8, str. 37).<br />

5PIATA RANA<br />

Ako ďalší nasledoval mor, ktorý postihol<br />

dobytok: „Všetok dobytok Egypťanov<br />

vyhynul“ (Ex 9,6). Za hromadným<br />

úhynom bola pravdepodobne<br />

sneť slezinná, ktorá sa do tela dostala<br />

potravou. „Predpokladá sa, že infikované<br />

žaby zamorili pastviny. Pohroma<br />

však pravdepodobne mala v jednotlivých<br />

regiónoch rôzny priebeh,“ vysvetlil<br />

Hans Gregor Asmussen. Napríklad<br />

v delte Nílu, kam patril aj Židmi<br />

obývaný Gosen, nedošlo podľa neho<br />

v podstate k žiadnym stratám, keďže<br />

tu sa dobytok vyháňal na pastviny<br />

až v neskoršom období.<br />

Iní autori hovoria o takom type dobytčieho<br />

moru, ktorý mal v Afrike<br />

pustošivé následky v 19. storočí. Tento<br />

mor však nepostihol ovce ani kozy, čo<br />

nesúhlasí s popisom v Biblii (8, str. 39).<br />

6 9<br />

ŠIESTA RANA<br />

„Tu sa zrazu na ľuďoch i dobytku začali<br />

tvoriť praskajúce vredy“ (Ex 9,10).<br />

Takéto vredy patria k typickým prejavom<br />

kožného antraxu. Ľudia a dobytok<br />

sa nakazili od ovadov. Trvalo zopár<br />

dní, kým choroba prepukla (1, str. 66).<br />

Mohlo ísť aj o kiahne. Určite to však<br />

neboli pravé – smrteľné čierne kiahne,<br />

ktoré sa objavili až v 4. storočí pred<br />

Kristom na Blízkom východe. Išlo skôr<br />

o akúsi miernejšiu formu, ktorá zodpovedá<br />

našim ovčím kiahňam.<br />

Postupnosť piatej a šiestej rany súhlasí<br />

s možným prenosom spomínaného<br />

moru a kiahní ovadmi. Inkubačná<br />

doba moru dobytka je štyri<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

až sedem dní, v prípade kiahní ide približne<br />

o desať dní.<br />

Keďže Gosen nebol postihnutý náletmi<br />

bodaviek a nemohlo dôjsť k hromadnému<br />

prenosu choroby, Izraeliti<br />

boli ušetrení dobytčieho moru aj vredových<br />

ochorení (8, str. 43).<br />

7 10<br />

SIEDMA RANA<br />

„Ľad zničil v Egypte všetko, čo bolo<br />

na poli“ (Ex 9,25).<br />

Bol to strašný nečas, sprevádzaný<br />

víchricou a ľadovými krúpami, čo je<br />

síce v Egypte zriedkavý jav, no nie nemožný.<br />

Niektorí autori sa dokonca domnievajú,<br />

že krajinu zasiahol ľadový<br />

meteorit.<br />

8ÔSMA RANA<br />

„Na úsvite privial východný vietor kobylky“<br />

(Ex 10,13).<br />

Za určitých vhodných podmienok<br />

sa obrovské počty kobyliek v Afrike<br />

bežne vyskytovali. Preto boli takéto<br />

pohromy dobre známe aj v Egypte. No<br />

na to, aby k nim došlo, museli byť splnené<br />

dve podmienky – jednak prudké zrážky<br />

na pobreží Arábie, kde sa nachádzali<br />

hniezdiská kobyliek, a silný východný<br />

vietor, ktorý ich preniesol do Egypta.<br />

DEVIATA RANA<br />

„Mojžiš vystrel svoju ruku k nebu a tu<br />

sa nad celým Egyptom rozprestrela<br />

tma, ktorá trvala tri dni“ (Ex 10,22).<br />

Pravdepodobne išlo o prudkú búrku<br />

– teda takú, čo dokáže aj dnes zatemniť<br />

oblohu na dlhé dni. „Krúpy a kobylky<br />

neušetrili nič, čo sa zelenelo, krajina zostala<br />

lysá a nechránená, vystavená napospas<br />

spaľujúcemu slnku. Na zemi ležalo<br />

neobyčajne veľké množstvo na prach<br />

rozomletej tropickej červenozeme,<br />

ktorá čakala už len na to, kedy ju odveje<br />

púštna búrka,“ vysvetľuje vtedajšiu situáciu<br />

Hans Georg Asmussen (1, str. 69).<br />

Niekedy sa zodpovednosť za toto zatmenie<br />

pripisuje aj explózii vulkánu<br />

Santorin na juhu Egejského mora. Ten<br />

vyvrhol do vzduchu obrovské množstvo<br />

prachu. Tento výbuch sa však udial<br />

zhruba v polovici druhého tisícročia –<br />

teda skôr, ako sa datujú egyptské rany.<br />

DESIATA RANA<br />

„A potom zomrie každý prvorodený syn<br />

v Egypte“ (Ex 1,5).<br />

V pozadí tohto proroctva stojí magicko-náboženský<br />

význam prvorodenstva.<br />

V Biblii sa o tomto zázraku hovorí<br />

veľa. Podrobne sú opísané hlavne prípravy<br />

Izraelitov (Ex, 12). Zárubne dverí<br />

židovských obydlí sa museli potrieť krvou.<br />

Tento akt sa nám núka ako analógia<br />

starého nomádskeho obradu krvi. Chránil<br />

pred púštnymi démonmi tých, čo<br />

zostali doma, keď pastieri pod ochranou<br />

ozbrojených bojovníkov viedli dobytok<br />

na vzdialené pastviny.<br />

„Smrť prvorodených synov“ sa vedecky<br />

ťažko vysvetľuje; mnohí veriaci<br />

preto skloňujú slová ako Boží zásah.<br />

Dostupný vedecký výklad „zázraku paschy“<br />

vyznieva fantasticky a zdá sa aj<br />

trochu pritiahnutý za vlasy. Vysvetlením<br />

by totiž mohli byť mykotoxíny – jedovaté<br />

látky obsiahnuté v obilí, spôsobené<br />

plesňou Aspergillus flavus. Keďže<br />

najstarší synovia vždy dostávali dvojitú<br />

dávku stravy a navyše smeli jesť ako prví,<br />

mohli tak požiť smrteľnú dávku jedu.<br />

Spisovateľ Immanuel Velikovsky<br />

sa domnieva, že rana sa týkala len smrti<br />

prvorodeného faraónovho syna alebo<br />

zemetrasenia, ktoré postihlo veľkú časť<br />

obyvateľstva. Bohatí „vyvolení“ bývali<br />

vďaka svojmu postaveniu v kamenných<br />

domoch. Tie sa pri zemetrasení zrútili<br />

a pochovali svojich obyvateľov. Chudobní<br />

tak mohli mať vo svojich primitívnych<br />

chatrčiach väčšie šance na prežitie<br />

(11, str. 48).<br />

Podľa Biblie, tak Mojžiš dopredu ohlásil<br />

príchod každej z rán. Keďže faraónovi


NÁBOŽENSTVO<br />

radcovia ich nedokázali predvídať, udalosti<br />

ich zaskočili. Tento moment prekvapenia<br />

rozhodujúco ovplyvnil faraóna.<br />

Ten uveril, že za katastrofami egyptského<br />

ľudu je židovský Boh. (Židia boli<br />

ušetrení vďaka geografickej polohe oblastí,<br />

ktoré obývali.)<br />

VIERA V ZÁZRAKY<br />

ALEBO PRÍRODNÉ VEDY?<br />

Z pohľadu prírodných vied je teda<br />

možné egyptské rany, označované aj<br />

ako zázraky, vysvetliť aj prirodzeným<br />

spôsobom – teda bez „Božích zásahov“.<br />

Dá sa tiež predpokladať, že tá-ktorá<br />

udalosť bola vykreslená černejšie, než<br />

sa naozaj stala.<br />

To, do akej miery mohol Mojžiš katastrofy<br />

predpovedať, je otázne. Niektorí<br />

archeológovia sa domnievajú, že rozprávanie<br />

o ranách je spomienkou na reťaz<br />

ekologických katastrof, ktoré sa stali<br />

pri pelusijskom ramene Nílu v hlavnom<br />

meste Piramesse, za faraóna Ramsesa II<br />

(1279–1213 pr. Kr.). Práve pri jeho stavbe<br />

mali údajne pomáhať aj Židia ako otroci.<br />

K ekologickým katastrofám, ako ich popisuje<br />

Biblia, mohlo dôjsť po postupnom<br />

zanesení ramena Nílu pieskom. Hlavné<br />

mesto tak bolo treba opustiť.<br />

Iní archeológovia pre nedostatok<br />

dôkazov spochybňujú rozprávanie<br />

o ranách i odchode Židov. V každom<br />

prípade je počet „šesťstotisíc mužov“<br />

v zástupe (Ex 12,37) prehnaný. Ak zarátame<br />

ženy, deti a dobytok, bola by z toho<br />

36 kilometrov dlhá pochodujúca kolóna.<br />

Tá by v púšti pre nedostatok vody zahynula<br />

od smädu. Archeológovia Finkelstein<br />

a Silberman si preto myslia:<br />

„Povesť o odchode Židov z Egypta nie<br />

je ani historickým faktom, ani literárnym<br />

výmyslom. Je mocným výrazom<br />

spomienky a nádejí, pochádzajúcich<br />

zo sveta, ktorý sa práve vtedy nachádzal<br />

uprostred zmien. […] Ak by chcel niekto<br />

tento biblický obraz fixovať na jeden<br />

jediný dátum, bola by to zrada páchaná<br />

na vlastnom význame tohto príbehu.<br />

Pascha nie je udalosťou samou pre seba,<br />

ale neutíchajúcou spomienkou na národný<br />

odboj voči vtedajšej nadvláde“.<br />

Z nábožensko-vedeckého pohľadu<br />

nie sú egyptské rany dostatočne spoľahlivo<br />

zdokumentované. Predpokladá<br />

sa, že jestvovali dve súbežné tradičné<br />

línie, ktoré biblický text kombinujú. Jeden<br />

hypotetický zdroj – označovaný ako<br />

kňazský dokument, hovorí o piatich zázračných<br />

znameniach: premena palice,<br />

premena vody na krv, žaby, komáre,<br />

opuchliny u ľudí i zvierat. V interpretácii<br />

druhého, takisto hypotetického autora<br />

– známeho ako Jahwist, sa spomína<br />

sedem rán: úhyn rýb, žaby, ovady, úhyn<br />

dobytka, krupobitie, kobylky, smrť prvorodencov.<br />

Autor textu Biblie skombinoval obe<br />

tieto tradície a dopracoval sa k deviatim<br />

ranám. K nim pričlenil ešte desiatu – zatmenie.<br />

Biblický text sa rozhodne nedá<br />

brať ako správa očitého svedka.<br />

Niektoré z egyptských rán je možné<br />

nájsť aj v Koráne (Súra 7, 104–135).<br />

Okrem triku s hadom a hladomoru ide<br />

v tomto prípade iba o päť rán, bez úmrtia<br />

prvorodencov.<br />

Dôležitú rolu v posudzovaní hrá<br />

otázka osobného postoja k starozákonným<br />

opisom. Buď ich vnímame ako<br />

správy o náboženských udalostiach,<br />

božských znameniach a nadpozemských<br />

zázrakoch, alebo jednoducho<br />

ako zbierku ľudových povestí. Pojem<br />

prírodný zákon možno však chápať<br />

aj ako výraz pre Božiu vôľu. A ak<br />

sa na celú vec pozeráme z tohto hľadiska,<br />

potom Božie pôsobenie nachádzame<br />

nie mimo<br />

všeplatných prírodných<br />

zákonov, ale<br />

priamo v nich.<br />

Siegfried Hagl<br />

siegfried.hagl@svetgralu.cz<br />

BOHOVIA EGYPTA A DESAŤ RÁN<br />

Biblický príbeh o ranách opisuje prevahu židovského Boha nad egyptskými<br />

božstvami. Nasledujúce riadky ukazujú – akiste zo staroegyptského pohľadu,<br />

ako jednotlivé božstvá jedno po druhom zlyhávali a nedokázali ochrániť svojich<br />

uctievateľov, zatiaľ čo Izraeliti našli pomoc a ochranu u svojho „silnejšieho“<br />

Boha:<br />

Níl a ostatné vodstvo sa premenilo na krv. Uviedlo to do hanby boha Nílu<br />

Hapi.<br />

Žaby. Žabia bohyňa Heket nevedela zabrániť tejto rane.<br />

Prach sa zmenil na komáre. Thot, pán mágie, nedokázal pomôcť egyptským<br />

čarodejníkom.<br />

Muchy zamorili celý Egypt, ale vyhli sa Izraelitmi obývanému kraju Gosen.<br />

Žiadny boh tomu nedokázal zabrániť – ani Ptah, stvoriteľ vesmíru a ani Thot,<br />

boh mágie.<br />

Stáda dobytka sa nakazili morom. Ani bohyňa Hathor s kravskou hlavou,<br />

ani býk Apis proti tomu nevedeli nič podniknúť.<br />

Opuchliny. Božstvá Thot, Isis a Ptah, ktoré mali liečiteľské poslanie, nevedeli<br />

pomôcť.<br />

Hrom a krupobitie odhalili bezradnosť Reschefa, vládcu bleskov a Thota,<br />

boha dažďa a hromu.<br />

Kobylky. Táto rana zasadila úder bohyni úrodnosti Min, ktorá bola<br />

ochrankyňou úrody.<br />

Trojdňová tma. Rana tmy zahanbila najvýznamnejšieho boha – boha slnka<br />

Ra a hanbu utŕžil aj Horos, ďalší slnečný boh.<br />

Smrť prvorodencov, medzi nimi i prvorodeného faraónovho syna, ktorý<br />

sa považoval za stelesnenie boha. Ra (Amon-Ra), boh slnka, niekedy zobrazovaný<br />

ako baran, nedokázal tejto rane zabrániť (7, str. 62).<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


Integrovaná medicína<br />

O tom, čo je integrovaná medicína a o ďalších<br />

témach sme sa zhovárali s MUDr. Tiborom<br />

Barancom, lekárom snažiacim<br />

sa vytvoriť most medzi dvoma svetmi,<br />

pre ktorého je medicína hobby a duchovno<br />

potešením.<br />

Vyštudovali ste klasickú medicínu. Prečo ste<br />

sa rozhodli zasvätiť svoj život homeopatii?<br />

Ako a kedy ste sa k nej dostali?<br />

Po niekoľkých rokoch praxe v klasickej<br />

medicíne som s hrôzou zistil,<br />

že existujú aj tzv. nevyliečiteľné<br />

choroby, ale po ďalších rokoch som<br />

dospel k poznaniu, že všetky choroby<br />

sú liečiteľné, nie vždy je však<br />

liečiteľný pacient. S homeopatikami<br />

som sa stretol v rokoch 1991 – 1992,<br />

vtedy už začali byť dostupné aj v našich<br />

v lekárňach. Pomyslel som si<br />

vtedy, čo som to ja za doktora, keď<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

ich nepoznám. V časoch môjho štúdia<br />

na Lekárskej fakulte v Bratislave,<br />

a vôbec počas totality, bola výučba<br />

homeopatie zakázaná. V roku 1993<br />

v rámci prípravy na druhú atestáciu<br />

sme mali prednášku o homeopatii.<br />

Veľmi ma zaujala. Po troch rokoch<br />

praxe a dvoch atestáciách zo všeobecného<br />

lekárstva som pochopil,<br />

že alopatická (klasická) medicína<br />

nevyrieši všetky zdravotné problémy<br />

človeka, a ľudia chcú výsledky,<br />

zbaviť sa svojich ťažkostí. Vtedy ma<br />

homeopatia oslovila a vedel som,<br />

že je to jedna z ciest, ktorou bude<br />

treba ísť.<br />

Myslíte si, že homeopatia môže nahradiť<br />

klasickú medicínu?<br />

V žiadnom prípade. Medicínske poznanie<br />

a myslenie sú nenahraditeľné<br />

a iba pyšný, nevedomý človek by ich<br />

mohol ignorovať. Pýcha je maskovaná<br />

nevedomosť. Tak ako jedenie<br />

nenahradíme pitím – oboje je potrebné<br />

– tak sú potrebné klasická medicína<br />

aj homeopatia. Tu nejde o boj<br />

ani o konfrontáciu, ale o spájanie, integráciu<br />

a spolupôsobenie. Príkladom<br />

takejto spolupráce je India.<br />

Používate vo svojej praxi pri liečbe pacientov<br />

klasickú medicínu aj homeopatiu?<br />

Súčasný život kladie na človeka<br />

mimoriadne veľké nároky. A stará<br />

múdrosť hovorí, že jednoduchšie je<br />

chorobám predchádzať ako ich liečiť.<br />

V tom je človeku maximálne nápomocná<br />

integrovaná medicína. Jej<br />

základom je medicínske poznanie<br />

a myslenie, pričom má tri piliere: detoxikáciu,<br />

suplementáciu a reguláciu.<br />

■ Detoxikácia je vyčistenie organizmu<br />

(fytoterapiou),


ROZHOVOR<br />

■ Suplementácia je doplnenie toho,<br />

čo v tele chýba (minerály, stopové<br />

prvky, aminokyseliny, atď.)<br />

■ Regulácia sa deje pomocou homeopatie,<br />

akupunktúry a ajurvédy.<br />

Integrovaná medicína však v sebe<br />

zahŕňa aj problematiku rozvoja<br />

osobnosti, duchovného rozmeru<br />

človeka a života. Jej sila spočíva<br />

v synergickom efekte – spolupôsobením<br />

všetkých súčastí sa umocňuje<br />

výsledný efekt procesu liečenia.<br />

V rámci integrovanej medicíny<br />

sa venujem klasickej medicíne ako<br />

praktický lekár pre dospelých, homeopatii,<br />

fytoterapii, fyziognomike<br />

a začínam sa venovať ajurvéde. To<br />

je tradičná indická medicína, doslova<br />

veda o živote. Klasická medicína<br />

používa na liečenie a riešenie<br />

všetkých problémov a chorôb jeden<br />

prístup. Integrovaná medicína využíva<br />

na riešenie a liečenie jedného<br />

problému všetky dostupné efektívne<br />

metódy.<br />

Súčasťou integrovanej medicíny je teda aj<br />

liečba homeopatikami. Na akom princípe<br />

fungujú?<br />

Klasická medicína je liečba protichodným,<br />

homeopatia je liečba podobného<br />

podobným. V rovine polarity<br />

– duality existuje komentár:<br />

„kto nejde s nami, ide proti nám.“<br />

V oblasti jednoty: „kto nejde s nami,<br />

ide nám naproti.“ Homeopatická<br />

liečba pracuje s vedomím i nevedomím<br />

a so snami človeka, ktoré dokáže<br />

priaznivo ovplyvniť. V konkrétnych<br />

chorobných stavoch má<br />

človek pocity a ilúzie, spôsob, akým<br />

sa človeku javia, nie aké v skutočnosti<br />

sú. Homeopatiká dokážu tieto<br />

ilúzie ovplyvniť tak, že chorý človek<br />

začne tieto pocity vnímať reálne,<br />

teda také, aké v skutočnosti sú.<br />

Ako súčasť integrovanej medicíny je<br />

teda homeopatia regulačnou metódou,<br />

ktorá vracia človeku stratenú<br />

rovnováhu a harmóniu. Nadväzuje<br />

na detoxikáciu a suplementáciu, čím<br />

umožňuje človeku vyrovnať sa s náročnými<br />

podmienkami života. Nikto<br />

nebude za človeka riešiť jeho životné<br />

problémy, ale za pomoci detoxikácie,<br />

suplementácie, regulácie<br />

a duchovného života bude človek<br />

schopný vysporiadať sa s nimi sám.<br />

Liečenie teda spočíva v stimulácii<br />

vlastných liečivých síl organizmu.<br />

Z radov odporcov homeopatie často počuť<br />

námietku, že ak by homeopatiká naozaj<br />

fungovali, tak by sme denne prijímali mimovoľne<br />

stovky liekov prostredníctvom<br />

vdychovaného vzduchu, ktorý predsa obsahuje<br />

stopové prvky rôznych látok, a tie<br />

by sa teda mali prejaviť. To sa však nedeje.<br />

Viete tento fenomén ozrejmiť?<br />

Východisková substancia musí byť<br />

riedená a dynamizovaná, čo v tomto<br />

prípade chýba. Preto nemôže ísť<br />

o homeopatický účinok. Fungovanie<br />

homeopatík je podmienené výberom<br />

správneho preparátu, jeho správnou<br />

potenciou a správnym dávkovaním.<br />

Minulý rok organizácia Sizyfos uskutočnila<br />

kampaň s názvom 10:23, pri ktorej<br />

400 respondentov naraz prehltlo celé balenie<br />

homeopatického lieku s cieľom dokázať,<br />

že homeopatiká nefungujú. Záverom<br />

sa skonštatovalo, že naozaj nefungujú.<br />

Myslíte si, že má táto kampaň výpovednú<br />

hodnotu?<br />

Nie. Zoberte si takýto príklad: sto<br />

ľuďom od nula do sto rokov dáme<br />

topánky, ale všetci dostanú rovnakú<br />

veľkosť číslo 7. Otázka: ktorým<br />

a koľkým z nich budú topánky číslo<br />

7 dobré? Odpoveď: Iba tým, ktorí<br />

majú nohu 7, ostatným nie. Jeden<br />

z dvoch základných princípov homeopatie<br />

je individualizácia, a pokiaľ<br />

tá nie je dodržaná, nemôže byť<br />

dodržaný ani účinok.<br />

Mnoho ľudí príde do lekárne, vypýta si liek<br />

na prechladnutie, chrípku alebo kašeľ, lekárnička<br />

im podá homeopatický prípravok,<br />

pacient ho vyskúša, liek nezaberie a on odvrhne<br />

homeopatiu ako podvrh, v lepšom<br />

prípade ako niečo, čo možno funguje, ale<br />

na neho neúčinkuje. – Prečo sa to stáva,<br />

resp. prečo homeopatiká na niekoho účinkujú<br />

a na iného nie?<br />

Absolútnou podmienkou účinnosti<br />

homeopatika na pacienta je individualizácia,<br />

to znamená výber<br />

správneho lieku, správnej potencie<br />

a správneho dávkovania. Pre informáciu:<br />

cielený individualizovaný<br />

výber homeopatika pre konkrétneho<br />

človeka sa robí výberom z celkového<br />

dostupného počtu približne<br />

5500 druhov homeopatík, pravda,<br />

Jean De La Bruyere:<br />

„nejestvuje nič, čo<br />

by si ľudia tak veľmi<br />

chceli udržať ako<br />

zdravie a tak málo<br />

sa o to starajú.“<br />

nie u nás. Dobrý terapeut musí mať<br />

prehľad o týchto homeopatikách –<br />

to znamená nevyberať z počtu 100<br />

druhov, ako je to častokrát u nás,<br />

ale z počtu 5500. Nerešpektovanie<br />

správnej metódy spôsobí, že liečivé<br />

účinky sa neprejavia.<br />

Prečo niektorí homeopati dávajú pacientom<br />

užívať vždy len jeden druh, a Vy aj viac<br />

druhov homeopatík naraz? Súvisí to nejako<br />

so „školou homeopatie“, ktorú zastávate?<br />

Áno, súvisí. Už Hahnemann písal:<br />

„Pravdu má ten, kto vylieči.“<br />

Jednoduchí ľudia majú jednoduché<br />

problémy, zložití zložité. Nie každý<br />

človek sa nachádza v rovnakej životnej<br />

situácii a nie každý človek ju<br />

zvláda rovnako.<br />

Mohli by ste vysvetliť mechanizmus fungovania<br />

homeopatík?<br />

Hoci ľudia vnímajú choroby väčšinou<br />

ako telesné, ich ťažkosti<br />

sa odohrávajú v prvom rade v ich<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


ROZHOVOR<br />

mysli a ich vedomí – čo nezvládnu<br />

na mentálnej, emocionálnej (psychickej)<br />

úrovni, to presúvajú do telesnej<br />

roviny: prichádza choroba,<br />

zlomenina, atď. Ťažkosti človeka<br />

nikdy nie sú najprv telesné, ale sú<br />

v prvom rade mentálne a emocionálne.<br />

Karma človeka sa prejaví<br />

najprv ako náročná životná situácia<br />

– konfrontácia, ktorá dokonale preverí<br />

duchovnú (duševnú) úroveň vnímania<br />

človeka. A vzhľadom na to,<br />

že choroba má konkrétny význam,<br />

jej pôvod a príčina sú nemateriálne,<br />

tak aj pri liečbe sa musíme dostať<br />

z materiálnej roviny do nemateriálnej.<br />

Pri výrobe homeopatického<br />

lieku je východisková substancia<br />

„dematerializovaná“ a dynamizovaná<br />

(dynamizovanie – pretrepávanie,<br />

pozn. red.). Účinok lieku tak nie<br />

je chemický, ale dynamický a energoinformačný.<br />

Pri klasickom farmaceutickom<br />

liečive účinok lieku<br />

závisí od množstva prítomnej účinnej<br />

látky. Pri liečbe homeopatikami<br />

je východisková substancia riedená,<br />

a po 15-tom riedení sa tam už nenachádza<br />

ani molekula pôvodnej substancie...<br />

Čiže čím väčšie riedenie, tým silnejší účinok?<br />

Áno, čím je toto riedenie – „odhmotnenie“<br />

väčšie, tým silnejší účinok<br />

má na nemateriálnu podstatu problému.<br />

Dochádza k zmene „vibrácie<br />

vedomia“ na správnu frekvenciu.<br />

Na rozdiel od chemických liekov,<br />

ktoré väčšinou len potláčajú<br />

symptómy, homeopatiká stimulujú<br />

samoliečiace procesy – správna<br />

vibrácia duše sa postupne prenesie<br />

na všetky úrovne človeka vrátane<br />

fyzického tela, a tak môže dôjsť<br />

k vyliečeniu. Avšak každá choroba<br />

má konkrétny zmysel, príčinu a vysvetlenie.<br />

Choroba nie je nehoda<br />

ani náhoda a liečiteľnosť a zmysel<br />

choroby spočíva najmä v pochopení,<br />

uvedomení si problému, v prijatí si-<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

tuácie, s ktorou je človek konfrontovaný,<br />

v akceptovaní duchovného<br />

rozmeru choroby, v odpustení všetkým,<br />

všetkému – i sebe samému –,<br />

a v zmierení sa človeka s Bohom.<br />

Túto duchovnú prácu neurobí za človeka<br />

žiadny liek.<br />

Môže sa človek zmeniť užívaním homeopatík<br />

aj povahovo?<br />

Povahu môžem charakterizovať ako<br />

súhrn pôsobenia kvalít dobra, vášne<br />

a nevedomosti človeka na svoje<br />

okolie, teda ako reaguje človek<br />

na pravdu. Na základe homeopatickej<br />

liečby pacient prestane mať<br />

dočasne ilúzie, ktoré mal (vyčistenie<br />

vedomia a nevedomia), zmení<br />

sa energetika a vyžarovanie. Z tohto<br />

pohľadu sa človek zmení a zmení<br />

sa aj správanie okolia k nemu. Ale<br />

trvalá zmena sa udeje, ak je to spojené<br />

aj s duchovným rastom a duchovnou<br />

premenou – transformáciou.<br />

Takýto človek bude mať už iné,<br />

nové názory a postoje, zodpovedajúce<br />

jeho úrovni vedomia.<br />

Ako by mal podľa Vás postupovať pacient,<br />

ktorý sa dozvie, že príčinou jeho fyzických<br />

problémov sú nezvládnuté životné situácie,<br />

negatívne emócie?<br />

Myslím si, že by sa to dalo zhrnúť<br />

do 12 bodov, nazvime ich 12 duchovných<br />

podmienok liečby: 1. prijatie<br />

situácie, 2. modlitba, 3. prijatie<br />

duchovnej pomoci, 4. prehodnotenie<br />

situácie, názorov, postojov, ambícií,<br />

rozuzlenie problému, 5. riešenie<br />

situácie, 6. uvoľnenie sa z kŕča<br />

a nasmerovanie sa na lásku v srdci,<br />

7. žitie radosti, odpustenie sebe samému,<br />

8. žitie šťastia, 9. odpustenie<br />

všetkým, 10. láska bez podmienok,<br />

11. pokora, 12. pokánie.<br />

Často zdôrazňujete duchovnú premenu, duchovný<br />

rast. Je to v homeopatii bežné, alebo<br />

ste v tom skôr výnimkou?<br />

Rozlišujem tri stupne homeopatie:<br />

1. homeopatia bežná – bez duchovných<br />

súvislostí – v tomto prípade lekár<br />

aj pacient sa nazdávajú, že napr.<br />

k zlomenine došlo náhodou, 2. homeopatia<br />

karmická – uvedomenie<br />

si karmy a začiatok práce s karmou<br />

u pacienta aj terapeuta – pacient<br />

si myslí, že zlomenina sa mu<br />

stala náhodou, ale terapeut ho poučí,<br />

že z náhod sa v živote najčastejšie<br />

vyskytuje žiadna, 3. snaha o integrovanú<br />

medicínu – súčasť všetkého,<br />

integrácia medicínskeho poznania,<br />

zdravej výživy, homeopatík plus<br />

aktívny duchovný život – človek<br />

nepotrebuje mať zlomeninu na to,<br />

aby sa zmenil, stačí mu, keď ju vidí<br />

u iných vo svojom okolí a pochopí,<br />

že sa potrebuje zmeniť, aby sa mu<br />

zlomenina nestala.<br />

Podľa Vás teda za každou chorobou treba<br />

hľadať negatívne emócie, nesprávny životný<br />

štýl, karmu. A čo vplyv životného prostredia<br />

a dedičnosti – nehrá pri chorobách<br />

žiadnu rolu? Podľa mojich zistení dospela<br />

moderná medicína k záveru, že 80 – 90 %<br />

príčin všetkých chorôb je podmienených<br />

dedičnosťou.<br />

V prvom rade treba prestať pracovať<br />

s pojmom náhody. Ak tak urobíme<br />

a začneme uvažovať v širších<br />

súvislostiach, pochopíme, že dedičnosť<br />

sa prejaví podľa vlastnej<br />

karmy človeka, teda človek dostane<br />

telo s takými dispozíciami, ktoré<br />

mu ideálnym spôsobom umožnia<br />

odčiniť karmu a duchovne napredovať.<br />

Vyhovárať sa na dedičnosť<br />

je lacné alibi za náš spôsob života<br />

a karmu z minulých životov – „vyvinením“<br />

sa z vlastných chýb. Podľa<br />

najstaršej medicíny na svete –ajurvédy<br />

– existujú 3 príčiny chorôb: 1.<br />

nedbáme na to, čo je pre nás dobré,<br />

2. nesprávne počínanie nám pripadá<br />

ako správne, 3. nesprávne konanie<br />

praktikované dlhý čas.<br />

Ajurvéda hovorí aj o 3 podmienkach<br />

zdravia: 1. správna výživa, životospráva<br />

a detoxikácia, 2. správne<br />

dýchanie – väčšina ľudí dýcha


ROZHOVOR<br />

plytko, 3. schopnosť mysle udržať<br />

sa v radostnom rozpoložení.<br />

Ako by ste charakterizovali pojem choroba?<br />

Choroba je prostriedok na dosiahnutie<br />

duchovného rastu: človeku<br />

spôsobuje utrpenie, ktoré nie je samoúčelné<br />

a bezvýznamné, ale ho<br />

má priviesť k precitnutiu, úprimnosti,<br />

pokore, k láske k Bohu, blížnemu<br />

a sebe samému. Keď človek<br />

„zrealizuje“ duchovné posolstvo<br />

choroby, nie je dôvod, aby choroba<br />

pretrvávala. Takisto ako nie je<br />

možné vyliečenie pacienta bez toho,<br />

aby sa dosiahol duchovný pokrok.<br />

Choroba je skúška správnosti v tom,<br />

ako človek rešpektuje duchovné<br />

zákony. Ak človek nekoná poctivo<br />

a úprimne, choroba sa ľahko<br />

dostaví. Núti človeka k poctivosti.<br />

Choroba ukazuje na telesnej<br />

úrovni to, čo človek nezvládol<br />

na úrovni mentálnej a emocionálnej.<br />

Chronické ochorenia vznikajú<br />

preto, lebo ľudia sa z predchádzajúcich<br />

ochorení nepoučili – zotrvávajú<br />

pri svojich nesprávnych názoroch<br />

a konaniach. Je to permanentná<br />

upomienka na zmenu, ktorá<br />

nebola uskutočnená. Liečenie je<br />

dvíhanie úrovne vedomia nad vibračnú<br />

úroveň nezvládnutej životnej<br />

situácie. Chorobou akoby ľudia<br />

vystrčili bielu zástavu, že nezvládajú<br />

svoju životnú situáciu. Chorý<br />

nie je schopný chodiť do práce a žiť<br />

svoj život bez obmedzení, preto je<br />

to často jediný spôsob, ako človek<br />

dokáže povedať nie. Podstata liečenia<br />

– to je pozrieť sa pravde do očí,<br />

prijať pravdu.<br />

Aký je Váš postoj k operáciam?<br />

Operácia je liečba v rovine nevedomosti<br />

a „5 minút po dvanástej“.<br />

Napr. strata orgánu je závažný problém<br />

z duchovného a energetického<br />

hľadiska. Materialisticky založený<br />

človek vníma orgány bez duchovných<br />

súvislostí, ako súčiastky stroja,<br />

ktoré je možné kedykoľvek meniť.<br />

Takýto mechano-materialistický<br />

koncept zdravia, odtrhnutý od duchovných<br />

súvislostí, nefunguje: nepracuje<br />

s duchovnou symbolikou<br />

chorôb, s pokorou a duchovnou<br />

prácou na sebe. Je to síce cesta, ale<br />

slepá.<br />

Pokúste sa záverom vyjadriť svoj filozofický<br />

postoj k integrovanej medicíne a jej využívaniu<br />

v prospech zdravia človeka...<br />

Skúsim to metaforou. V mladosti bol<br />

mojím najväčším koníčkom motorizmus<br />

– technická úroveň a kvalita áut<br />

a motoriek, ako aj ich dizajn. Po niekoľkých<br />

rokoch zaoberania sa touto<br />

tematikou som si uvedomil, že kvalita<br />

je menšinový žáner a bežne<br />

sa vyskytuje odporučená nekvalita<br />

za nerozumnú cenu. Bol som udivený<br />

doslova dych berúcim postojom<br />

výrobcu Rolls Roycu k výrobe<br />

automobilov: odmietajte dielo dosť<br />

dobré alebo takmer dokonalé a keď<br />

také nie je, tak také vyrobte. Tak<br />

ako ma fascinovala výroba a kvalita<br />

áut, tak ma fascinuje kvalita liečby<br />

s tým, že keď niekoho liečim, tak<br />

sa ho snažím aj vyliečiť. Sú skutočne<br />

nevyliečiteľné, neliečiteľné choroby?<br />

Niežeby riešenie nebolo, ale ľudia ho,<br />

žiaľ, ako riešenie nevnímajú. Kto je<br />

teda vlastne zodpovedný za zdravie<br />

človeka? Výsledný efekt liečby závisí<br />

od viacerých faktorov: 1. či karma<br />

dovoľuje pacientovi na základe jeho<br />

aktuálneho duchovného stavu vyliečenie<br />

– choroba núti človeka k poctivosti.<br />

Pokiaľ človek nezmení svoje<br />

správanie – nevzdá sa bezbožných<br />

aktivít a činností, nie je možné definitívne<br />

vyliečenie. Ako povedal<br />

Hippokrates: „ak nie si ochotný<br />

zmeniť svoj život, niet ti pomoci.“ 2.<br />

Terapeut musí byť dostatočne kvalifikovaný,<br />

musí mať odborný vhľad<br />

do problematiky pacienta a zároveň<br />

chápať duchovnú symboliku a súvislosti,<br />

pre ktoré pacient prišiel a zároveň<br />

viesť človeka k duchovnému životu.<br />

3. Nie všetky ťažkosti je možné<br />

vyriešiť u pacienta okamžite. Keď<br />

sa však pacient pokorí, zmení svoje<br />

názory, postoje, zmení životosprávu<br />

a začne viesť cnostný život, je už len<br />

otázkou času, kedy sa svojich ťažkostí<br />

zbaví.<br />

Igor Mešťánek<br />

mestanek@svetgralu.sk<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


RECENZIA<br />

„Pretože mám svoj hlas!“<br />

„Kráľova reč“ – dojímavý, majstrovský film Toma Hoopera<br />

Historický / Dráma / Životopisný, Veľká Británia, 2010, 113 min<br />

Réžia: Tom Hooper<br />

Hrajú: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce<br />

V<br />

čom spočíva tajomstvo pôsobivej<br />

reči. Psychológovia vedia, že korením<br />

každej prednášky nie je ani<br />

tak jej obsah, ako spôsob, akým je<br />

prednášaná. Sila hlasu, reč tela, istý<br />

pohľad rozhodujú o tom, akým spôsobom<br />

publikum slová vníma, aká<br />

hodnota je slovám priradená. Ak<br />

pozorujeme pri nejakej prednáške<br />

poslucháčov, už v prvých minútach<br />

sa na ich tvárach zračí sila rečníka.<br />

Po počiatočnej uvoľnenej a otvorenej<br />

atmosfére sa za zdvihnutým obočím<br />

chúli úzkostlivá otázka: môžem tomuto<br />

človeku dôverovať? Má rečník<br />

pre svoje slová oporu<br />

v sebe? Bol na miestach,<br />

o ktorých hovorí, a vrátil<br />

sa odtiaľ s vlastným<br />

presvedčením? Dotýkajú<br />

sa vypovedané<br />

slová i jeho samého<br />

a rezonuje v nich prežité?<br />

Jedine tak môže<br />

sprostredkovať pozorným<br />

poslucháčom<br />

z prameňa osviežujúcu<br />

silu, ktorej sa najskôr<br />

sám v prežití otvoril. Poslucháč<br />

si prekvapivo takto mimovoľne najprv<br />

overuje pevnosť a hĺbku cítenia<br />

prednášajúceho. Vyžarovanie presvedčenia,<br />

autenticita je teda tým, čo<br />

publikum najskôr skúma, až potom<br />

sa otvorí ďalším nástrojom prejavu<br />

rečníka, t.j. sile hlasu, reči tela a pod.<br />

Či sa nechá poslucháč „uniesť“, záleží<br />

na schopnostiach rečníka: či a ako<br />

vykreslí vec v jasných obrazoch, ako<br />

verne obrazy zodpovedajú pojmom.<br />

Môžu tak poslúžiť na neskalené prežitie<br />

obsahu reči.<br />

Č<br />

o sa teda odohralo na prominentnom<br />

balkóne známeho<br />

štadióna vo Wembley v prvej scéne<br />

oskarového filmu „Kráľova reč“? Totálne<br />

zlyhanie základných pilierov<br />

dobrého prejavu, všetkých rečníckych<br />

prostriedkov na udržanie postoja,<br />

z ktorého by poslucháč vnímal<br />

odvahu a súcit. Katastrofa postihuje<br />

hlavnú postavu, ktorá opúšťa miesto<br />

s tvárou plnou strachu. Tvorcovia<br />

filmu dali vzniknúť<br />

fenomenálnemu začiatku,<br />

kde protagonista<br />

vo svojom konflikte<br />

úplne kapituluje.<br />

A<br />

lbert Frederick<br />

Arthur George<br />

(Colin Firth), vojvoda<br />

z Yorku, priateľmi<br />

krátko nazývaný Bertie<br />

má za úlohu predniesť<br />

reč na záverečnej<br />

slávnosti Výstavy Britského Impéria.<br />

To je pre aristokrata, ktorý by mal<br />

byť znalý umenia reči, jednoduchou<br />

záležitosťou. V tomto mimoriadnom<br />

prípade však zlyháva: vojvoda koktá,<br />

neprednesie ani dve súvislé vety bez<br />

odmlky a vzápätí palebnej dávky slov.<br />

Veľký mikrofón strnulo hľadí na rečníka<br />

ako agresívna kobra a hypnotizuje<br />

ho. Pomaly, z kroka na krok<br />

našľapuje vojvoda z Yorku k onej


RECENZIA<br />

akustickej lupe, ktorá o pár krátkych<br />

okamihov jeho slabosť zosilní, prenesie<br />

jeho strach na úctu a rešpekt<br />

zhromaždených divákov. Rozpaky,<br />

pocity trápnosti a sklamania sa zračia<br />

v neistých pohľadoch poslucháčov.<br />

Ten, ktorý mal byť oporou monarchie,<br />

sa ukázal ako nebezpečne slabý<br />

a zraniteľný. Princovi ako druhorodenému<br />

bez priameho nároku na korunu<br />

zostáva prinajmenšom útecha,<br />

že v budúcich rokoch budú tieto bolestné<br />

reprezentatívne povinnosti<br />

pomerne vzácne. Nedbajúc na tieto<br />

skutočnosti stavia sa odvážne Albert<br />

George svojmu problému zoči-<br />

-voči a púšťa sa do všetkých možných<br />

– väčšinou pochybných – procedúr.<br />

Zatiaľ čo šľachta po niekoľkých neúspešných<br />

terapeutických pokusoch<br />

hádže flintu do žita, snaží sa jeho<br />

manželka (Helena Bonham Carter)<br />

ďalej vytrvalo hľadať vhodného logopéda,<br />

až nakoniec narazí na neortodoxného,<br />

svojrázneho Austrálčana<br />

Lionela Loguea.<br />

L<br />

ogopédovi, ktorého brilantne<br />

stvárnil Geoffrey Rush, je i napriek<br />

inkognito pacienta nadmieru<br />

jasné, kto v liečebnej miestnosti nosí<br />

korunu. Počas terapie sa pravidlá, ako<br />

nedbanie na titul, oslovovanie potupnou<br />

prezývkou Bertie i ignorovanie<br />

pacientových pokusov ponechať si<br />

aspoň v súkromnom živote rôzne tabu,<br />

čo sa patrí a nepatrí, neskôr ukážu ako<br />

oprávnené opatrenia. Príležitostný<br />

herec a shakespearovský nadšenec<br />

sa spolieha na svoj intuitívne vyvinutý<br />

systém, ktorý zostavil pre traumatizovaných<br />

austrálskych vojakov počas<br />

1. svetovej vojny. Dôvera, rovnosť<br />

a blízkosť priateľa, ktorý počúva, sú<br />

pre Lionela z jeho vojenskej služby zažité<br />

princípy, ktoré by teraz mali fungovať<br />

i pre vysokú šľachtu. Spočiatku<br />

sa však nedarí, vojvoda podráždený<br />

predvedenými praktikami sa chystá<br />

odísť. Ale skôr ako princ opustí prvé<br />

sedenie, navrhne mu terapeut zaujímavú<br />

stávku, v ktorej garantuje,<br />

že koktavec je schopný „z fleku“ prečítať<br />

úryvok Shakespearovho Hamleta,<br />

bez zaváhania a prerušenia toku reči.<br />

Logue zaznamenáva na gramofóne<br />

slová rečníka, ktorý je pomocou<br />

hudby v slúchadlách akusticky oddelený<br />

od posluchu svojich traumatizujúcich<br />

návykov. Netrpezlivý princ<br />

očakávajúc obvyklý traumatický zážitok<br />

však pôsobivý experiment náhle<br />

preruší, bez toho, že by sa presvedčil<br />

o výsledku. Až vo vlastnej rezidencii<br />

si konečne záznam pustí – a jeho<br />

údiv nad svojím prvým bezchybným<br />

prednesom v živote je obrovský! Prirodzene,<br />

tento úspech definitívne<br />

prelomí ľady a tak môžu obaja začať<br />

so sčasti vtipnými, sčasti bizarnými,<br />

ale pre diváka stále zábavnými jazykovými<br />

cvičeniami.<br />

G<br />

eorgeov brat David má po smrti<br />

ich otca zdediť trón. Plánovaný<br />

sobáš s rozvedenou ženou sa však javí<br />

ako škandál, a tak sa korunný princ<br />

radšej vzdáva trónu. Na miesto Davida<br />

má nastúpiť George ako kráľ Juraj<br />

VI. Táto povinnosť mu však spôsobuje<br />

prudké vnútorné boje a necháva<br />

ho padnúť do ešte väčších pochybností<br />

o sebe. A ako by toho nebolo<br />

málo! Práve v tomto krehkom období<br />

prerodu anglickej monarchie v srdci<br />

Európy zaznieva hlas megalomanského<br />

a výrečného demagóga vyzývajúci<br />

do útoku proti celému svetu.<br />

V deň nástupu do úradu – v predvečer<br />

druhej svetovej vojny – korunného<br />

princa čakajú dve významné<br />

udalosti, ktoré vyžadujú statočného<br />

človeka: korunovačný obrad a ... „kráľovu<br />

reč“, oficiálny prejav do rozhlasu<br />

k blížiacemu sa vstupu do vojny! Pod<br />

veľkým tlakom si budúci kráľ pripravuje<br />

oba prejavy, ktoré BBC odvysiela<br />

po celom svete. Deň pred nástupom<br />

do úradu skúša terapeut svojho panikárskeho<br />

priateľa nalákať, aby čerpal<br />

z rezerv, ktoré má. Zámerne s ním vyprovokuje<br />

spor vo Westminsterskom<br />

opátstve. Tento spor eskaluje, keď si<br />

Lionel Logue sadne na trón a pritom<br />

zosmiešňuje vznešené symboly moci.<br />

Keď učiteľ zľahčuje tieto insígnie, kráľ<br />

sa na neho v hneve oborí a prikáže<br />

mu, nech opustí trón. Učiteľ sa ho<br />

akoby nezaujato pýta, prečo by to<br />

mal urobiť, a budúci kráľ v tej chvíli<br />

povie kľúčovú vetu: „Pretože mám<br />

svoj hlas“, vetu, ktorá nastávajúceho<br />

monarchu konečne oslobodí a nechá<br />

doň prúdiť život. Vo veľmi dôležitej<br />

scéne sa vášnivému terapeutovi darí,<br />

i napriek pochybnostiam ľudí, priviesť<br />

Bertieho až k menovaniu za kráľa.<br />

Záver filmu tvorí hlavná reč, ktorú<br />

režisér Tom Hooper zinscenoval s patričnou<br />

dávkou britskej zdržanlivosti.<br />

Žiadny hlasný tresk, žiadny pátos, len<br />

napínavý prejav človeka, ktorému<br />

sa podarí vďaka láske k priateľovi prekonať<br />

samého seba. V malom prijímacom<br />

priestore, ktorý je prepojený<br />

so svetom len mikrofónom, Lionel<br />

sprevádza Bertieho grandiózne napísanými<br />

slovami, vyvolávajúcimi u poslucháčov<br />

zimomriavky, zatiaľ čo v diaľke<br />

sa nesie Beethovenova 7. symfónia.<br />

Collin Firth v postave koktavého<br />

kráľa divákom veľmi pôsobivo približuje<br />

vnútorný boj a osobnú tragédiu<br />

– koktavého človeka a kráľa zároveň,<br />

ktoré režisér Tom Hopper nakoniec<br />

zladil takým majstrovským spôsobom,<br />

že celkom zaslúžene získal Oskara<br />

v kategórii najlepší herecký výkon<br />

v hlavnej úlohe.<br />

Mehmet Yesilgöz<br />

mehmet.yesilgoz@svetgralu.sk<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


VEDA<br />

Mozog ako nástroj duše<br />

Cez ktoré oblasti mozgu sa prejavuje<br />

duša človeka?<br />

Veda sa dnes snaží vyhnúť používaniu<br />

slova duša. Namiesto toho si osvojila<br />

pojem psyché. Obe slová však označujú<br />

ten istý pojem, sú to synonymá. Medzi<br />

ľuďmi panuje predstava, že duša<br />

a mozog predstavujú dve strany jednej<br />

mince. Stále je však záhadou, ako môže<br />

z objektívne merateľných mozgových<br />

prúdov vzniknúť subjektívny zážitok. Aj<br />

vďaka tomu sa v mnohých ľuďoch vynára<br />

otázka, či duša – na rozdiel od mozgu<br />

– nemá náhodou nehmotný charakter.<br />

Mozog jej pritom má slúžiť ako nástroj<br />

na ovládanie tela, s ktorým je spojená.<br />

Ale ktoré oblasti mozgu sú nevyhnutné<br />

pre činnosť duše? Je niektorá časť mozgu<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

obzvlášť dôležitá na to, aby sa duša<br />

človeka mohla prejavovať?<br />

PSYCHÉ – „DYCH<br />

ŽIVOTA“<br />

Slovo psyché má grécky pôvod a znamená<br />

dych, dušu, život. Staré grécke<br />

predstavy rozlišujú medzi dušou života,<br />

teda „životnou silou miznúcou<br />

po smrti“ a vlastnou psyché, čiže „trvalo<br />

zostávajúcou podobou človeka“.<br />

Psyché, teda duša, nemôže byť nehmotná<br />

v tom zmysle, že by existovala<br />

z ničoho, ako si to mnohí odvodzujú<br />

od slova „nehmotná“. Pôsobí<br />

totiž na naše telo, teda vytvára naň<br />

určitý tlak a to dokazuje, že musí mať<br />

hmotný charakter – hoci jemnejšej<br />

podstaty ako viditeľné okolie. Napríklad<br />

pri smiechu – ako prejave duše<br />

– sa odbúravajú stresové hormóny<br />

a posilňuje imunitná schopnosť tela.<br />

Alebo zdanlivý liek (placebo), hoci<br />

neobsahuje žiadnu účinnú látku, dokáže<br />

do určitej miery zmierniť bolesti.<br />

Tento efekt možno prisúdiť dôvere<br />

človeka v účinok lieku. Duša je<br />

teda iného charakteru ako naše telo,<br />

je jemnejšia, ľahšia, neprístupná našim<br />

meracím prístrojom, pretože tie<br />

sú vyrobené z látky iného druhu. Sú<br />

príliš hutné na to, aby ju dokázali zaznamenať.<br />

Pre niekoho môže byť celkom nepravdepodobná<br />

predstava, že okrem<br />

hmoty ako ju poznáme – ako vytvára<br />

všetky predmety, ktoré nás obklopujú –<br />

by mohla existovať ešte aj iná jej forma.<br />

Toto neporozumenie však vyplýva<br />

z nedostatku skúseností a z povrchného<br />

pozorovania. Pre bežného človeka<br />

je napríklad ťažké predstaviť si<br />

štvrté skupenstvo – plazmu, a predsa<br />

je jej existencia vedecky dokázaná.<br />

Alebo si zoberme ako príklad oheň –<br />

hoci je hmotnej povahy – jeho podstata<br />

je oproti iným hmotným predmetom<br />

predsa len odlišná. Z pohľadu<br />

fyziky je možná aj existencia iných<br />

druhov hmoty. Čias točne známe elementárne<br />

častice sa môžu spojiť aj<br />

takým spôsobom, aký nepoznáme,<br />

a tým vytvoriť nové atómy. V tejto<br />

súvislosti si pripomeňme, že vesmír<br />

tvorí len asi z 20 % nám známa hmota.<br />

Najväčšiu časť nazývame „temná<br />

hmota“, pretože nemá vzájomné pôsobenie<br />

so svetlom. Jej preskúmanie<br />

zostáva vyhradené budúcnosti. Na základe<br />

týchto poznatkov možno predpokladať,<br />

že existujú ešte aj iné formy<br />

hmoty, ktoré človek doteraz nepreskúmal.<br />

Duch, teda jadro človeka musí<br />

byť obalené určitou formou hmoty,


VEDA<br />

aby dokázalo účinne ovládať telo človeka.<br />

Ako nástroj mu na to slúži mozog,<br />

teda presnejšie – istá časť mozgu,<br />

na ktorú má duch priamy vplyv.<br />

KEĎ CHÝBA<br />

MOTIVÁCIA<br />

Svoju dušu vnímame často len v nepríjemných<br />

súvislostiach, napríklad<br />

pri depresii. Ako už naznačuje toto<br />

slovo, ochorenie súvisí s vnútorným<br />

tlakom. Ide však o duševný tlak, nie<br />

fyzický. Pacienti trpiaci týmto ochorením<br />

sú skľúčení a majú slabú motiváciu.<br />

Chýba im akýkoľvek záujem<br />

o dianie okolo seba a na budúcnosť<br />

sa pozerajú pesimisticky. Fyzické<br />

funkcie majú oslabené. Ich myšlienky<br />

krúžia okolo úzkeho okruhu<br />

tém, ktoré často nemusia byť reálne.<br />

Táto bezmocnosť v zdanlivo bezvýchodiskovej<br />

situácii má za následok<br />

zvýšenú aktivitu v amygdale,<br />

čiže v oblasti mozgu, ktorá reaguje<br />

na city: strach, smútok, radosť i lásku.<br />

Človeku ubúda schopnosť radovať<br />

sa, neskôr namiesto smútku nastúpi<br />

vnútorná prázdnota a úplná apatia<br />

až necitlivosť. Amygdala teda úzko<br />

súvisí s citmi – prejavmi duše.<br />

Tento obraz jasne ukazuje, že bez<br />

aktívnej duševnej činnosti toho<br />

z osobnosti človeka veľa nezostáva.<br />

Optimizmus, vnútorný rozmach, stanovenie<br />

si cieľov, ktoré chceme dosiahnuť,<br />

súcit s druhými, to sú aspoň<br />

niektoré z aspektov, charakterizujúce<br />

duševný pohyb.<br />

ZVLÁŠTNE PREPOJENIA<br />

V MOZGU<br />

Jednotlivé časti mozgu nepracujú izolovane<br />

samy pre seba, ale úzko spolupracujú.<br />

Aby mohol človek vykonávať<br />

nejakú činnosť – napríklad čítať, musia<br />

byť aktívne rôzne oblasti mozgu<br />

súčasne. Tie tvoria určitú sieť.<br />

Vedci zistili pozoruhodný jav. Skúmaná<br />

osoba mala zavreté oči a nevykonávala<br />

žiadnu činnosť. Očakávali,<br />

že pri takomto stave panuje v mozgu<br />

relatívny pokoj a existuje len základná<br />

aktivita nervových buniek, ktorá by<br />

sa pri určitých činnostiach zvyšovala.<br />

No pokus ukázal pravý opak. Určité<br />

oblasti mozgu reagovali obrátene.<br />

V pokoji sa zaktivizovali, a pri premýšľaní<br />

a sústredení ich činnosť ustala.<br />

Bola aktívna dokonca aj v spánku.<br />

Na čo slúži časť mozgu, ktorá pracuje,<br />

keď nič nerobíme?<br />

Táto oblasť slúži na triedenie, spracovanie<br />

a vyhodnotenie všetkých zážitkov,<br />

problémov a myšlienok, ktoré<br />

na nás počas dňa pôsobili. Vyhodnocuje,<br />

čo je pre nás dôležité a čo nie.<br />

Určuje, čo si zapamätáme, i spôsob,<br />

ako budeme riešiť svoje problémy.<br />

Na túto časť mozgu pôsobí duša človeka<br />

najsilnejšie a priamo. Naproti<br />

tomu, pri silnej koncentrácii sa činnosť<br />

tejto oblasti preruší. Existuje<br />

však výnimka – a to riešenie morálnych<br />

otázok.<br />

V spomenutom experimente<br />

sa mala pokusná osoba vžiť do situácie<br />

slepca. Mala sa rozhodnúť, či<br />

prijme transplantáciu očí, ktoré pochádzajú<br />

z čierneho trhu, kde pravdepodobne<br />

darca musel obetovať<br />

svoje oči nedobrovoľne. Vznikol tu<br />

teda morálny rozpor, ktorým sa musela<br />

pokusná osoba vnútorne zaoberať.<br />

Zistilo sa, že takéto a podobné otázky<br />

viedli k aktivovaniu tých častí mozgu,<br />

ktoré sú činné najmä v stave, keď človek<br />

toľko nerozmýšľa a má zatvorené<br />

oči.<br />

ZANEDBANÁ<br />

ČINNOSŤ DUŠE<br />

Tieto časti mozgu sa zaoberajú aj<br />

spomienkami. Sú nepostrádateľné<br />

pri plánoch do budúcnosti, na zváženie<br />

našich úmyslov, rozvinutie<br />

cieľov a vnútornej prípravy na ne.<br />

Patrí sem aj empatia, teda schopnosť<br />

vcítenia sa do druhého človeka.<br />

S ňou úzko súvisí sebareflexia<br />

a schopnosť urobiť si o nejakej veci<br />

svoj názor. Zistilo sa, že ak sa z nejakého<br />

dôvodu prerušia dráhy medzi<br />

amygdalou a ostatnými mozgovými<br />

centrami, dochádza k neschopnosti<br />

posudzovať citový význam udalostí,<br />

čo vedie k úplnej nerozhodnosti<br />

a strate motivácie. Výskumy<br />

tiež dokazujú, že zo všetkých informácií,<br />

s ktorými denne prídeme<br />

do kontaktu, si pamätáme len tie,<br />

pri ktorých je amygdala aktívna.<br />

Z toho možno pochopiť mimoriadny<br />

význam tejto časti mozgu pre normálny<br />

život človeka. Jej aktivita je<br />

nevyhnutná na pestovanie morálky<br />

a rozvoja spoločnosti. V dnešnej<br />

dobe je však jej činnosť značne<br />

oslabená prílišným orientovaním<br />

sa na konzumný spôsob života, pri<br />

ktorom nie je čas zaoberať sa morálkou.<br />

Dokonca patrí medzi tie časti<br />

mozgu, ktoré sú pri dlhodobom pití<br />

alkoholu najviac oslabené.<br />

Duša človeka je v skutočnosti<br />

vždy pripravená prejaviť sa, pokiaľ<br />

jej dáme príležitosť: stíšime sa a zaoberáme<br />

sa otázkami morálky a blaha<br />

našich blížnych. Pokiaľ sme ustavične<br />

zaneprázdnení myšlienkami<br />

na svoju prácu, koníčky a podobne,<br />

duša sa prejaviť nedokáže. Záleží<br />

len na nás, či mozgové oblasti, prostredníctvom<br />

ktorých sa duša najviac<br />

prejavuje, náležito využívame a tým<br />

rozvíjame svoje ľudské hodnoty.<br />

Prof. Dieter Malchow<br />

dieter.malchow@svetgralu.sk<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


„Svetlo priniesť<br />

do hlbín ľudského<br />

srdca – to je<br />

poslanie umelca!“<br />

Ro<br />

bert<br />

Schumann<br />

Osudové<br />

stretnutia<br />

JAROSLAV<br />

KLIMECKÝ<br />

Robert Schumann (nemecký hudobný skladateľ, 1810–1856) – bol jedným z popredných<br />

predstaviteľov romantického umenia. Po otcovi zdedil literárne sklony,<br />

no už v detstve prejavoval hudobné nadanie a hudba sa napokon stala jeho poslaním.<br />

Schumannov životný príbeh je pretkaný nezvyčajným úsilím i zaslúženým úspechom<br />

a napriek láskyplnému partnerskému vzťahu aj osobným utrpením.<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


OSOBNOSŤ<br />

HĽADANIE<br />

edného dňa zaklopal osemnásťročný<br />

J študent práva na dvere domu na Novom<br />

trhovisku v Lipsku, aby požiadal<br />

pána Friedricha Wiecka, vychýreného<br />

učiteľa hry na klavíri, o štúdium.<br />

Mladý študent hral na klavíri, aj komponoval,<br />

a nedávno sa pevne rozhodol<br />

zanechať štúdium práva a plne sa venovať<br />

hudbe. Bol to Robert Schumann.<br />

Friedrich Wieck, ktorého nedávno<br />

opustila žena a zanechala mu tri deti<br />

− dvoch synov a najmladšiu dcérku<br />

Claru, musel zastať výchovu i prácu<br />

učiteľa klavíra. Domáce práce pripadli<br />

gazdinej Nanne.<br />

Otec skoro rozpoznal u malej Clary<br />

nevšedný hudobný talent a rozhodol<br />

sa ju vyučovať podľa svojich metód.<br />

Zaviedol tvrdý režim: každý deň hodinu<br />

pri klavíri, dve hodiny teórie, čítania<br />

a písania nôt, harmónie. Potom<br />

dve hodiny prechádzky s otcom, „aby<br />

mala pevné nervy“, a zvyšok dňa bol<br />

venovaný školskému vyučovaniu. Ale<br />

Clara sa sama vracala ku klavíru, malé<br />

rúčky preberali po klávesnici a jej hudobná<br />

pamäť udivovala. Dokázala čítať<br />

a písať noty skôr, ako šlabikár.<br />

Schumann bol Wieckom prijatý<br />

za týchto podmienok: cvičiť každý deň<br />

niekoľko hodín na klavíri a študovať<br />

teóriu u profesora Dorna. Ubytovaný<br />

bol u Wieckovcov v dome, ktorý slúžil<br />

aj ako penzión pre žiakov. Rozhodol<br />

sa dohoniť čas stratený na práve. Pustil<br />

sa do najprotivnejších cvičení, vo svojej<br />

izbe sedával pri klavíri celé hodiny,<br />

podroboval sa až tyranskej disciplíne,<br />

ktorú učiteľ vyžadoval.<br />

Teraz ako starší žiak mal za úlohu<br />

sprevádzať malú Claru na dlhých prechádzkach<br />

namiesto otca. Schumann<br />

považoval Claru za malú žabku, trochu<br />

trucovitú, s veľkými očami, ktorá<br />

má rada zo všetkého najviac – čerešne.<br />

Dievčinka, cupitajúca vedľa<br />

neho, sa hrala, poskakovala a stále<br />

sa na niečo pýtala. Večer potom prichádzala<br />

s oboma bratmi do jeho<br />

izby a počúvali strašidelné rozprávky,<br />

hrali šarády, dávali si hádanky. Boli to<br />

krásne chvíle oddychu po dni plnom<br />

cvičenia, učenia a komponovania.<br />

Vtedajšia doba si potrpela na zázračné<br />

deti. Beethoven mal vtedy päťdesiatpäť,<br />

Mendelssohn šestnásť, Chopin<br />

pätnásť. Podobne ako Liszt, všetci<br />

hrali prvýkrát na verejnosti vo svojich<br />

deviatich rokoch, Mozart v šiestich.<br />

A Friedrich Wieck použil pri Clare<br />

rovnaké metódy ako Leopold Mozart<br />

u svojho syna Wolfganga.<br />

Naplánoval s malou Clarou turné<br />

po veľkých nemeckých mestách. Začali<br />

vo Frankfurte, potom do Darmstadtu<br />

a ďalej až do Paríža. Tam spoznali<br />

Chopina, boli tam Mendelssohn,<br />

Liszt, hral tam Paganini…<br />

KRIŽOVATKA<br />

lara už bola hotová virtuózka. Čakali<br />

ju ďalšie koncerty doma, v lip-<br />

C<br />

skom Gewandhause a vo Zwickau,<br />

rodnom meste jej staršieho „brata“,<br />

ktorým jej vtedy Robert bol. „Prvýkrát<br />

v živote som videl, ako Zwickau<br />

jasá nadšením. To je Clarina zásluha.<br />

Jej hra je majstrovská a krásna,“ zaznamenáva<br />

si Schumann.<br />

Schumann chcel zdokonaliť svoju<br />

techniku. V čase neprítomnosti Wieckových<br />

tak vášnivo a neúnavne cvičil,<br />

až mu ochromela pravá ruka. Žiadne<br />

liečenie nepomáhalo. Bola to katastrofa.<br />

Tým usilovnejšie však začal<br />

komponovať. Bol to aj koniec štúdia<br />

u Wiecka. Odsťahoval sa, ale s rodinou<br />

sa priateľsky stýkal naďalej. Vzťah<br />

ku Clare sa pomaly menil. Už tušil,<br />

čím pre neho Clara je. Písali si.<br />

Tieto listy a takmer každodenný styk<br />

otca Wiecka znepokojili. Vzal celú vec<br />

do svojich rúk a rozhodol sa poslať<br />

Claru do Drážďan pod zámienkou štúdia<br />

teórie u riaditeľa Drážďanskej opery.<br />

Vtedy zomrel Schumannov brat Julius<br />

a Rosalie, manželka brata Karla.<br />

Tieto dve udalosti spôsobili otras a prepuknutie<br />

Schumannovej choroby.<br />

Píše Clare: „V noci mi náhle prišla<br />

na rozum ta najstrašnejšia myšlienka.<br />

Úzkosť ma hnala z miesta na miesto,<br />

dych sa mi strácal pri pomyslení, ako<br />

by bolo, keby som nemohol viac myslieť…<br />

Bežal som v strašnom rozrušení<br />

k lekárovi – povedal som mu všetko,<br />

že moje zmysly často zlyhávajú, že som<br />

nevedel, kam so svojou úzkosťou a dokonca<br />

nemôžem zaručiť, že v takom<br />

stave bezradnosti nevztiahnem ruku<br />

na svoj život…“<br />

„Ožeňte sa,“ radil lekár…<br />

Clara pricestovala do Zwickau, kde<br />

mala koncert. Bol tam. Neodvažovala<br />

sa nahliadnuť do sály. Hrala v krásnych<br />

modrých šatách, ďakovala za potlesk,<br />

ozývalo sa volanie „bravo!“, potom nasledovali<br />

ovácie, ktoré boli na každom<br />

jej koncerte. Prišiel za ňou do šatne, pobozkal<br />

ju a povedal jej, že ju miluje.<br />

PREKÁŽKY<br />

eď Schumann oficiálne požiadal<br />

K o Clarinu ruku, odpoveďou bolo<br />

kategorické nie. Schumann je chudobný<br />

muzikant, ktorého nikto nepozná.<br />

A otec Wieck si predstavuje,<br />

že bude odovzdávať dcéru mužovi bohatému,<br />

s titulom. Alebo i bez titulu,<br />

ale aby ho mal pod svojím vplyvom,<br />

nie takto názorovo odlišného, ako je<br />

Schumann. Po dlhých prieťahoch žiadal<br />

nakoniec Wieck odlúčenie na dva<br />

roky. Dúfal, že Clara sa podrobí a zabudne.<br />

Prvý koncert mala na konzervatóriu.<br />

Trinásťkrát ju vyvolali. Trinásťkrát<br />

sa uklonila „…tak krásne nešikovne,“<br />

písal nadšený kritik. Blahoprajné listy,<br />

návštevy. „Hrala som Ťa tak nadšene,<br />

Robert, že poslucháči boli dojatí.“<br />

Otec Wieck však stále tvrdošijne odmietal<br />

dať súhlas k svadbe, hoci splnili<br />

51<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


OSOBNOSŤ<br />

podmienku dvojročného odlúčenia.<br />

Dokonca sa uchýlil k ohováraniam<br />

a klamstvám. Situácia sa nakoniec tak<br />

vyhrotila, že došlo k súdnemu procesu.<br />

Wieck Schumanna obvinil, okrem<br />

iných klamstiev, z opilstva. Súd by k obvineniu<br />

prihliadol, keby Wieck podal<br />

dôkaz. No svedectvo priateľov pomohlo.<br />

Prišla svedčiť Ernestine von Fricken,<br />

Felix Mendelssohn osobne, rovnako aj<br />

Liszt.<br />

12. septembra 1840 o desiatej hodine<br />

dopoludnia, po súdnom povolení<br />

k svadbe, kráčal malý sprievod alejou<br />

vedúcou ku kostolíku v Schönfelde, dedinke<br />

neďaleko Lipska. Bolo krásne<br />

septembrové predpoludnie. Prišli všetci<br />

priatelia. Organ hral chorál. V ten deň<br />

sa stala Clara Wiecková Clarou Schumannovou.<br />

Obe duše prekonali posledné<br />

protivenstvá.<br />

Doterajšia Schumannova tvorba bola<br />

prevažne komorná. Hlavne klavírne<br />

skladby, piesne, kvartetá, menšie formy.<br />

V roku 1841 začína však aj symfonická<br />

tvorba. Prvým počinom v tomto odbore<br />

je „Jarná symfónia B dur“. To Clara<br />

mu dodala odvahy. Dokonca ho poháňala<br />

i pri komponovaní. Prvé predvedenie<br />

„Jarnej“, 31. 3. 1841 v Gewandhause,<br />

bolo mimoriadne úspešné. Dirigoval<br />

Felix Mendelssohn. Tento veľký dirigent<br />

a skladateľ sa potom podieľal i na ďalších<br />

premiérach Schumannových diel.<br />

Vystupoval aj s Clarou ako pianista pri<br />

štvorručných skladbách alebo pri dielach<br />

pre dva klavíry.<br />

Pre Claru však prichádza doba ťažkých<br />

úloh. Narodilo sa prvé dieťa,<br />

dcérka Mária, a potom nasledovali ďalšie<br />

deti. Bolo ich nakoniec osem. Prišli<br />

hmotné starosti uživiť a opatriť rodinu.<br />

Toho by sa Clara neľakala, keby mohla<br />

naplno hrať a zarábať. Ale žiť so Schumannom<br />

nebolo vôbec ľahké. Pri komponovaní<br />

vyžadoval úplný pokoj, Clara<br />

sa celé dni a týždne nemôže dotknúť<br />

klavíra. Zvládnuť Schumannove nervové<br />

výkyvy, utešovať ho vo chvíľach<br />

52<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

depresií bolo často ťažké. Bola mu nežnou<br />

družkou, dôverníčkou, matkou,<br />

gazdinou, ošetrovateľkou a chcela, musela<br />

zostať umelkyňou. Ale hmotné<br />

ťažkosti donútili oboch, že sa o čas<br />

na prácu museli podeliť. Clara začala<br />

svoje koncertné turné. Začala spoločným<br />

koncertom s Franzom Lisztom<br />

v Lipsku. Potom sa už množili pozvania<br />

do nemeckých miest aj do cudziny.<br />

V decembri 1843 zaťukal nesmelo<br />

ku Clare otec Wieck. Tá mu letela radostne<br />

v ústrety. On potom napísal<br />

Schumannovi pokorný list a pozval ho<br />

na návštevu do Drážďan, kde teraz žil.<br />

Po priam zúrivom boji nastal konečne<br />

mier. Otec uvoľnil Clarine veno a vrátil<br />

jej klavír. Clara jasala. Konečne dva<br />

klavíry!<br />

V novembri 1846 cestovali do Viedne.<br />

Mali tam štyri koncerty. Clara hrala<br />

s Antonom Rubinsteinom Schumannove<br />

variácie pre dva klavíry s orchestrom,<br />

Robert dirigoval „Jarnú symfóniu“.<br />

Eduard Hanslick, kritik a Schumannov<br />

ctiteľ, komentoval chladné prijatie: pre<br />

povrchnú Viedeň príliš ťažká hudba.<br />

Zato Praha, kam došli z Viedne cez<br />

Brno, ich čakala s nadšením. Od začiatku<br />

cítili obrovský rozdiel oproti<br />

viedenskej ľahostajnosti. Prvý koncert<br />

sa konal v Platýze v januári 1847 pred<br />

celkom zaplnenou sálou, v ktorej sa leskla<br />

významná pražská šľachta i s kniežaťom<br />

Windischgrätzom, vojenským<br />

veliteľom Prahy. Bolo tu však i meštianstvo<br />

a univerzitná mládež. Schumann<br />

zožal obrovský úspech. Druhý koncert<br />

bol v Stavovskom divadle. Vrcholom bol<br />

Klavírny koncert a mol.<br />

Z prítomných najviac hudba zaujala<br />

mladého Bedřicha Smetanu. Predstavili<br />

ho manželom Schumannovým v paláci<br />

vojvodu Thuna. Pri tejto príležitosti<br />

Schumannovi predložil niektoré svoje<br />

rané skladby.<br />

Rok 1849, najplodnejší rok. Schumann<br />

v neustálej práci. Ťarcha choroby<br />

dolieha často natoľko, že nie je schopný<br />

zachytiť niť myšlienok, zapamätať si nápad.<br />

Dnes jeho zlé nálady chápeme, vtedajší<br />

súčasníci si však nevedeli dať rady.<br />

Schumann sa im odcudzoval a vzďaľoval.<br />

V tejto situácii prišla ponuka<br />

na miesto hudobného riaditeľa v Düsseldorfe<br />

a Schumann ju prijal.<br />

PRÍCHOD<br />

OČAKÁVANÉHO<br />

olo to jedného dňa v septembri 1853,<br />

B keď zaznel pri dverách Schumannovcov<br />

zvonček. Otvoril sám Schumann.<br />

Na prahu stál plavovlasý mladík jemnej<br />

tváre bez fúzov a slabým ustrašeným<br />

hlasom požiadal, či by mohol hovoriť<br />

s Clarou a Robertom. Mladík bol hudobník,<br />

jeden z množstva hudobníkov,<br />

ktorí prichádzali so svojimi skladbami<br />

pod pazuchou, najčastejšie v rukopise.<br />

Tento však mal odporúčajúci list od Josefa<br />

Joachima, mladého husľového virtuóza,<br />

s ktorým sa Schumann nedávno<br />

stretol na hudobnom festivale. Mladík<br />

povedal, že sa menuje Johannes Brahms,<br />

pochádza z Hamburgu a má dvadsať rokov.<br />

To bolo všetko. Vyzeral ako dieťa.<br />

Hovoril práve tak málo ako Schumann,<br />

bude teda lepšie, keď si sadne ku klavíru<br />

a zahrá svoje skladby.<br />

Začal prvou vetou Sonáty v C. Po niekoľkých<br />

taktoch musel prestať, pretože<br />

Schumann, hlboko vzrušený, volal<br />

do vedľajšej miestnosti: „Clara, Clara,<br />

niečo si vypočuj!“ Prišla Clara a mladík<br />

znova začal hrať svoju prvú skladbu<br />

v prítomnosti najväčšej nemeckej klavírnej<br />

virtuózky. Prvá, druhá, tretia skladba,<br />

Schumannovci boli od radosti bez seba,<br />

dojatí, očarení. V ten deň nebola žiadna<br />

vychádzka. Brahms zostal na obed.<br />

Ubytoval sa v neďalekom hostinci. Neodvážil<br />

sa prijať pozvanie na budúci deň,<br />

Clara po neho musela prísť. A deň nato,<br />

aj všetky ostatné dni musela poňho zakaždým<br />

prísť… V priebehu niekoľkých<br />

dní Schumannovci Brahmsa spoznali.<br />

Podľa Roberta mal mladík zasnený


OSOBNOSŤ<br />

výraz. Pri klavíri bol však ako premenený.<br />

„Čistý ako diamant, nežný ako<br />

sneh,“ písal Joachim.<br />

CHOROBA<br />

ačalo to bolesťou v uchu v noci<br />

Z 10. februára 1854 a migrénou, ktorá<br />

sa nedala ničím utíšiť. Potom počul tón,<br />

ktorý neustával. „Prakticky sme už nespali,“<br />

rozpráva Clara, „niekoľkokrát<br />

opakoval, že sa z toho zblázni, ak to neprestane.<br />

Celý deň 27. februára bol rozrušený,<br />

trápila ho horúčka a blúznil…“<br />

V noci sa nepozorovane vytratil<br />

z domu. Pršalo. Bežal k Rýnu a vrhol<br />

sa do rieky. Lodníci ho vytiahli a dopravili<br />

domov. Clara bola zúfalá. Toto nečakala.<br />

Lekári, so Schumannovým súhlasom,<br />

navrhli súkromné sanatórium<br />

v Endenichu pri Bonne. Sanatórium pre<br />

choromyseľných.<br />

„Bola nedeľa 4. marca,“ píše Clara.<br />

„Krytý kočiar stál pred našimi dverami.<br />

Robert sa rýchlo obliekol, nastúpil<br />

s dvoma ošetrovateľmi do voza, nespýtal<br />

sa na mňa ani na deti a kočiar<br />

odišiel.“<br />

Clara znovu načerpala silu a vyrazila<br />

na turné. Musela sa starať o osem detí<br />

vo veku od štyroch mesiacov do trinásť<br />

rokov a okrem toho odchádzali priatelia,<br />

Joachim, Grimm. Zostal iba Brahms.<br />

V januári už bola zase na cestách. Ponáhľať<br />

sa, usporiadať koncerty, zostavovať<br />

programy, starať sa o lístky, prenájom<br />

sály, nosiča klavíra, ladičov, starať<br />

sa o všetko, stoj čo stoj poznať znovu<br />

radosť, keď ju obecenstvo zahrnie potleskom,<br />

ováciami ako najlepšiu nemeckú<br />

klaviristku. Ale tiež jej šlo o to,<br />

aby hrala hudbu drahého Roberta, aj<br />

aby sa pokúsila získať uznanie hudbe<br />

jeho korunného princa – Brahmsa,<br />

a predovšetkým uživiť osem detí, zaplatiť<br />

opatrovateľky a penzionáty.<br />

Veľký úspech mala v Prahe. Veľký<br />

úspech vo Viedni. Za štvrť roka mala<br />

Clara dvadsaťšesť koncertov. Po celý ten<br />

čas jej Brahms písal. „Najdrahšia priateľka,“<br />

potom „milovaná Clara, myslím<br />

na Vás celý deň.“<br />

Schumannova choroba sa v sanatóriu<br />

zhoršovala. Návštevy dovolili<br />

Len Brahmsovi. Teraz ho Schumann<br />

spoznal a usmial sa na neho. 23. júla<br />

1856 dostala však Clara telegram: „Ak<br />

chcete ešte vidieť manžela živého, čo<br />

najrýchlejšie príďte.“ Clara ho nevidela<br />

od marca 1854. Sprevádzal ju Brahms.<br />

„Uvidela som ho. Usmial sa na mňa<br />

a s veľkou námahou ma objal jednou<br />

rukou, pretože už sa veľmi nemohol<br />

hýbať. Ležala som ticho pri jeho nohách,<br />

on na mňa iba chvíľami pohliadol,<br />

hmlisto síce, ale nevýslovne milo.<br />

Už sa mu nedalo rozumieť. Iba raz som<br />

porozumela.“ „Moja“, chcel asi riecť<br />

„Clara“, pritom sa milo usmieval, „poznám<br />

– ťa.“<br />

Schumann zomrel dva dni nato,<br />

29. júla 1856 popoludní. Sám. Clara,<br />

Johannes i Josef Joachim práve odišli.<br />

TEN, KTORÝ PRIŠIEL<br />

rahmsova symfónia e mol bola<br />

B dokončená v roku 1876 a prvýkrát<br />

uvedená v Karlsruhe. Mala<br />

skvelý úspech. Symfónia putovala<br />

s úspechom do Viedne a ďalej do celého<br />

sveta. V poslednej vete Adagio<br />

sa z nepokojného tremola sláčikov<br />

vynoril prekrásny motív v lesnom<br />

rohu, ktorý preberajú drevené nástroje<br />

a nakoniec celý orchester, všeobecne<br />

známy „Pozdrav Clare Schumannovej“.<br />

Je to iba osem taktov,<br />

naplnených vrúcnou láskou. Sama<br />

Clara bola v siedmom nebi. Génius<br />

jej drahého Johannesa bol konečne<br />

uznaný.<br />

Keď sa jedného dňa vrátila z turné<br />

v Anglicku, zistila, že jej slabne sluch.<br />

„Myslím, že tým môj život končí. Nemám<br />

už silu byť šťastná.“<br />

Ako šesťdesiatsedemročná znovu odcestovala<br />

hrať do Londýna. Po návrate:<br />

„Ach, všetkému je koniec.“ Nemohla už<br />

hrať, reumatizmus jej zabránil sprevádzať<br />

sólistu. Brahms jej poslal pätnásťtisíc<br />

toliarov, pretože „odmietla<br />

hrať“, s listom: „Raduj sa zo všetkého,<br />

čo zajtra prežiješ dobré a krásne…“ Konečne<br />

sa musela rozhodnúť: ohlásila<br />

posledný verejný koncert. Bol 12. marec<br />

1891. Brahmsove Variácie na Haydnovu<br />

tému, pre dva klavíry, musela<br />

opakovať.<br />

Stará dáma dávala ďalej hodiny klavíra<br />

a vymieňala si s Brahmsom listy<br />

plné dobrej, alebo i zlej nálady. Búrlivé,<br />

prudké, a zase také nežné…<br />

Clara zomrela v noci z 20.<br />

na 21. mája 1896. Brahmsa už nevidela.<br />

A ten stratil tú, ktorá ožiarila jeho život<br />

skladateľa a úplne rozvrátila jeho osud<br />

muža. Obyčajnou prítomnosťou vytlačila<br />

všetky ostatné lásky z jeho života.<br />

S priateľmi ju sprevádzal na bonnský<br />

cintorín k Robertovi. Rozlúčili sa.<br />

Johannes doposiaľ komponoval –<br />

jedenásť chorálových predohier pre<br />

organ.<br />

V noci z 2. na 3. apríla 1897 ochorel.<br />

Prvýkrát v živote. Skoro ráno mu<br />

z neznámych dôvodov vstúpili slzy<br />

do modrých, teraz už vyblednutých<br />

očí, ktoré sa iba vzdialene podobali<br />

očiam mládenca z Hamburgu. Stiekli<br />

po vychudnutých lícach a zachytili<br />

sa v šedivých fúzoch. Šťastne sa usmial<br />

a oči zatvoril navždy. Putovanie všetkých<br />

troch hľadajúcich sa duší sa skončilo.<br />

Kruh sa uzavrel.<br />

„V každej dobe existuje tajomný zväzok<br />

spriaznených duší. Uzatvorte vy,<br />

ktorí k nemu patríte, kruh pevnejšie,<br />

aby pravda umenia vždy jasnejšie žiarila,<br />

všade rozširujúc radosť a požehnanie!“<br />

(Robert Schumann)<br />

Jaroslav Klimecký<br />

jaroslav.klimecky@svetgralu.cz<br />

53<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


Kto to nepozná: Je 20 hodín 15 minút.<br />

Presne na 20. hodinu som mal dohovorenú<br />

schôdzku so svojou priateľkou<br />

práve tu, v tejto kaviarni. Zatiaľ tu nie<br />

je. A v našej mysli beží film. Stalo sa jej<br />

niečo? Mali sme sa stretnúť skutočne tu?<br />

Vždy chodí neskoro, všetko ostatné je<br />

zasa dôležitejšie ako ja… a tak ďalej.<br />

o sa v takýchto chvíľach deje?<br />

Č V hlave preberáme paletu starých<br />

osvedčených vzorcov myslenia a pokúšame<br />

sa zaradiť do nich túto situáciu<br />

– hodnotíme ju, hoci nevieme, aká<br />

je príčina oneskorenia. Čo keby sme<br />

raz v takejto chvíli pustili z hlavy zaužívané<br />

vzorce myslenia a zaujali iný<br />

uhol pohľadu? Keby sme radšej pokojne<br />

vyčkali a potom si nechali vysvetliť<br />

dôvod oneskorenia? Čo keby<br />

sme sa z hodnotiteľov stali iba pozorovateľmi?<br />

Čo keby sme sa už raz nezaoberali<br />

tým, čo by bolo, keby… alebo čo<br />

by mohlo byť, keby… a namiesto toho<br />

radšej vedome vnímali predovšetkým<br />

sami seba a veci okolo, skrátka vlastný<br />

život? Pozorovali ho a tým sa stali vedomými<br />

seba samých.<br />

OD HODNOTITEĽA<br />

K POZOROVATEĽOVI<br />

54<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

Čo tým mienim – stať sa z hodnotiteľa<br />

pozorovateľom? Mám tým na mysli,<br />

že sa môžeme raz pokúsiť uniknúť<br />

zo vzorcov, z priehradiek svojho denného<br />

myslenia a pozrieť sa na to, čo<br />

nás stretáva nezaujato – nevyťahovať<br />

zásuvky s podobnými skúsenosťami,<br />

a hneď to práve prežívané hodnotiť.<br />

Keď pozorujeme svoje myslenie, zistíme,<br />

že často svoje správanie hodnotíme<br />

ešte skôr, než sa prejaví navonok.<br />

Premietame si v hlave možné<br />

akcie alebo reakcie, používame vzorce,<br />

ktoré sme si v priebehu života vytvorili,<br />

a tým si vlastne zmaríme šancu<br />

na pokus vyhnúť sa unáhlenému posudzovaniu.<br />

Odložme raz predčasné


ŽIVOT<br />

Rozhodnutie k vlastnej<br />

zodpovednosti<br />

Globálna zmena vedomia začína v nás<br />

hodnotenie, alebo naň pozerajme iba<br />

ako na jednu z nekonečného radu<br />

možností, ktoré sa môžu stať. To potom<br />

bude znamenať, že tým získame<br />

iný uhol pohľadu na situáciu a môžeme<br />

zažiť nejedno prekvapenie. Je veľkou<br />

úľavou, keď sa tým oslobodíme<br />

od ilúzie, že vždy musíme všetko dôkladne<br />

zvážiť a premyslieť, aby sme<br />

urobili správne rozhodnutie. V skutočnosti<br />

dopredu vôbec nevieme, aký<br />

výsledok nás očakáva. Až keď konáme,<br />

môžeme vnímať čo sa deje.<br />

UVEDOMIŤ SI VLASTNÚ<br />

ZODPOVEDNOSŤ<br />

Prečo je také dôležité vedome vnímať<br />

sám seba a svoj život? Pretože tým môžem<br />

spoznávať, kde sa práve nachádzam,<br />

ako som sa sem dostal, kto som<br />

a kam smerujem. Skúsme ísť o krok<br />

ďalej a skúmať vlastné vnútro: kým<br />

by som chcel byť, kam vlastne chcem<br />

a ako tam dôjdem. V týchto otázkach<br />

je ukrytá pravda. Nikto iný okrem nás<br />

nemôže vedieť, čo my sami chceme,<br />

aké rozhodnutie urobíme, akým smerom<br />

sa chceme vyvíjať a aké cesty zvolíme.<br />

Riadime sa – či už vedome alebo<br />

nevedome – vždy sami podľa seba.<br />

Toto poznanie nesmierne oslobodzuje.<br />

Veď znamená, že neexistuje nik iný, kto<br />

určuje, ako sa chcem vyvíjať – iba ja<br />

sám. Kým si myslíme, že naši rodičia,<br />

naši učitelia, naši priatelia, naši partneri<br />

môžu určovať alebo hoci iba spoluurčovať,<br />

ako sa máme rozvíjať, dovtedy<br />

premeškávame možnosť uplatňovať<br />

svoju slobodu – možnosť samostatne<br />

rozhodovať o tom, čo chceme a čo urobíme<br />

– a podľa nej žiť. Nie sme obeťou<br />

okolností – sme tvorcom svojho života.<br />

S rozvojom svojho sebauvedomenia<br />

poznávame, že okolo nás nie je nikto,<br />

kto je zodpovedný za naše rozhodnutia,<br />

kto nesie „vinu“ za naše správanie.<br />

Sme to iba my sami, naša vôľa a naše<br />

rozhodnutia, ktoré robíme za seba<br />

v každom okamihu svojho života.<br />

Naše každodenné rozhodnutia sú vždy<br />

zamerané na nejaké ciele, ktoré sme<br />

si – zasa vedome či nevedome – niekedy<br />

vytýčili. Keď ich vedome skúmame,<br />

potom poznávame, na aký<br />

cieľ boli zamerané. A tu je zrejmé, aké<br />

dôležité je uvedomovať si svoje ciele,<br />

prípadne vedome si ich sám stanoviť.<br />

Keď že niet nikoho, kto nám určuje, čo<br />

musíme v živote dosiahnuť, môžeme si<br />

slobodne voliť.<br />

„Ja chcem…“ povieme si. Na otázku, čo<br />

chcem, stále jestvuje nadriadená odpoveď:<br />

chcem byť šťastný, chcem, aby<br />

sa mi dobre darilo. Táto nadriadená<br />

odpoveď je tu vždy bez ohľadu na to,<br />

do akej hĺbky alebo do akých detailov<br />

sa svojimi cieľmi v jednotlivých životných<br />

etapách zaoberám.<br />

Každý je zodpovedný sám za seba,<br />

a každý má právo aj sám zaujať stanovisko<br />

ku konaniu druhých. Blížni<br />

v našom okolí nám svojím správaním,<br />

alebo často už len svojou existenciou<br />

dávajú možnosť prísť na to, kto skutočne<br />

sme, teda čo je pre nás dobré<br />

a čo nie, čo chceme a čo nie. Práve tu<br />

a práve teraz máme vzájomné možnosti<br />

reflexie a je oveľa lepšie ich využiť<br />

pre seba samých, nezastať pri<br />

hodnotení alebo odsudzovaní svojich<br />

blížnych, ani sa nepokúšať ich zmeniť.<br />

VEDOMÉ ROZHODNUTIE<br />

ZA SEBA<br />

Ak len vedome vnímame seba, odraz<br />

svojich cieľov, naše vedomie sa intenzívne<br />

rozvíja. A ak sa stále častejšie<br />

rozhodujeme sami za seba, je pre nás<br />

vedomé prežívanie – byť tu a teraz –<br />

stále ľahšie. Najdôležitejšie je urobiť<br />

prvý krok a prekonať myšlienkové<br />

štruktúry, opustiť vychodené cestičky<br />

a otvoriť sa novým možnostiam, jednoducho<br />

– pozorovať svet z iného uhla<br />

pohľadu. V každom prípade sa nám<br />

to vyplatí; nemáme čo stratiť, iba veľa<br />

získať.<br />

Každý z nás má absolútnu slobodu<br />

v tom, ako si utvára cestu k vlastnému<br />

sebauvedomeniu. A každá z tých ciest<br />

je iná, veď každý sme jedinečná osobnosť<br />

so svojimi špecifickými danosťami,<br />

skúsenosťami a podmienkami,<br />

robíme vlastné závery a vlastné rozhodnutia.<br />

No spája nás tá dôležitá skutočnosť,<br />

že rozvoj vlastného vedomia je<br />

prvým krokom k zmene globálneho<br />

vedomia. – Zatvorme teda oči a snívajme<br />

o našom svete, aký by sme ho<br />

chceli mať: ako bude vyzerať to globálne<br />

vedomie, ktoré urobí tento sen<br />

skutočnosťou?<br />

Janina Rieck<br />

janina.rieck@svetgralu.sk<br />

55<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


NÁZORY<br />

56<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

Číslo 32/2012, vyšlo 1. 6. 2012.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Vojenská 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Roman Levický (Slanec), Rastislav Podivinský<br />

(Trenčianske Teplice), Tomáš Výboch (Komárno),<br />

Václav Kazda (Brno), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st.<br />

(Brno), Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová, Igor<br />

Mešťánek, Tomáš Mešťánek, Rastislav Podivinský,<br />

Adela Slováčková, Andrea Stúpalová, Vladimír<br />

Trebichalský, Dagmar Trangošová, Tomáš Výboch<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok), Oto Výboch (Komárno)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Alena Nairn (Praha),<br />

Martin Pukančík (Košice)<br />

Tlač:<br />

Tiskárna Grafico s.r.o., Opava<br />

Ilustrácie:<br />

• DepositPhotos.com: Olga Chernetskaya,<br />

Nikolaev, Ukraine (titul); Vasily Pindyurin,<br />

Blagoveschensk, Russian Federation (2); IS_2,<br />

SOHO, United Kingdom (5); Natalia Ulrikh, Orel,<br />

Russian Federation (7); Mirek Lepeska, www.<br />

fotomirekle.cz (8); Jure Porenta (14); Nagy-Bagoly<br />

Arpad (18); Jan Krejza, Ledeč nad Sázavou, Czech<br />

Republic (27); Yuri Arcurs, Århus, Denmark (48);<br />

Erik Reis, Caldas da Rainha, Portugal (54); Vaclav<br />

Volrab, Chlumcany u Prestic, Czech Republic<br />

(zadní strana)<br />

• Dreamstime.com: Nicku (50)<br />

• Svět Grálu: (21,29, 32, 42, 45, 58, 71)<br />

• GralsWelt: (12, 23, 25, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 46, 47)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky,<br />

i odpovede redakcie. Listy, názory a pripomienky<br />

čitateľov – či už súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia.<br />

A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej<br />

hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Spasila Ježišova smrť ľudstvo?<br />

S veľkým záujmom sa zaoberám<br />

tézami katolíckej cirkvi. Dostal som<br />

sa však do konfliktu medzi modlitbou<br />

a vnútorným vyciťovaním: Pri<br />

omši sa modlíme, že Ježiš, Kristus<br />

Svätý „berie na seba“ hriechy sveta.<br />

Na druhej strane sa však uvádza<br />

ako základ všetkého zákon príčiny<br />

a účinku. Aj pri starostlivosti o chorých<br />

a starých je vidieť nadmieru bolestí<br />

a žalostí. Ako je vidieť v mnohých<br />

životných situáciách, nemožno<br />

viny ľudí len tak jednoducho hodiť<br />

do „mora Božieho súcitu“ a očakávať,<br />

že bude celý svet spasený, ako<br />

sa mieni v eucharistii. Môže sa také<br />

množstvo veriacich mýliť – alebo<br />

mám málo dôvery v Boha?<br />

Ježišova úloha spočívala v prvom<br />

rade vo zvestovaní Pravdy priamo<br />

z Boha. Veriaci boli v tých časoch<br />

hlboko zapletení do náboženských<br />

dogiem a stratili žijúci, precítený<br />

vzťah k pravde – i keď sa na druhej<br />

strane snažili vyhovieť početným<br />

pravidlám a predpisom, ktoré boli<br />

odvodené z pôvodne jednoduchých<br />

Božích príkazov. Ježiš chcel zväzok<br />

ľudstva s Bohom obnoviť pomocou<br />

podobenstva o Božej láske a o láske<br />

k blížnemu. Každý, kto nasleduje Ježišovo<br />

Slovo, môže jeho prostredníctvom<br />

dôjsť do „Kráľovstva Božieho“<br />

a vykúpiť sa zo svojich hriechov,<br />

pretože podľa zákona zvratného<br />

pôsobenia musí každý, kto zasieva<br />

dobro, dobro aj zožať.<br />

Ježiš bol ochotný dosvedčiť správnosť<br />

tejto cesty, ktorú ukázal, aj proti<br />

odporu mocných tohto sveta a dokonca<br />

prijať aj smrť na kríži. Dnes<br />

sotva môžeme plne vycítiť, čo táto<br />

obeť znamenala, ale názor, že smrť<br />

na kríži znamenala vykúpenie ľudstva,<br />

je bezpochyby mylný.<br />

Dejiny posledných 2000 rokov<br />

a súčasná situácia jasne dokazujú,<br />

že o tom, akým smerom sa vyvíjame,<br />

rozhoduje naše konanie. Svoj<br />

osud si utvárame sami – podľa zákona<br />

o „sejbe a žatve“, na ktorý Ježiš<br />

poukazoval. Ukázal aj jednoduchú<br />

cestu, ako ujsť nežiaducemu zvratnému<br />

pôsobeniu – a tým byť spasený.<br />

Na túto cestu, ktorá vedie späť<br />

k Bohu, by mala podľa mňa upomínať<br />

v prvom rade každá eucharistia<br />

(„eucharistia“ znamená „vďakyvzdanie“).<br />

A mala by nabádať ľudí – dnes<br />

ešte viac než predtým – podľa Ježišovho<br />

učenia aj žiť!<br />

Ježiš neprišiel, aby – za hriechy<br />

ľudstva – zahynul strašlivou smrťou,<br />

ale aby ľuďom ukázal smer,<br />

akým sa majú uberať. Dokazujú to<br />

jeho slová. Myslím si, že pravá dôvera<br />

v Boha sa neprejavuje v slepej<br />

viere, ktorá odporuje logickému vnímaniu<br />

a jasnému vyciťovaniu. Naopak,<br />

pevnú a hlbokú dôveru v Božiu<br />

spravodlivosť nám dáva vedomie,


NÁZORY<br />

že práve táto spravodlivosť nepripúšťa<br />

odpustenie viny cez prostredníka,<br />

ale každému človeku poskytuje<br />

spravodlivý osud. Práve tak môžeme<br />

dôverovať Božej milosti a láske, ktoré<br />

sme ako vzácny dar dostali, aby sme<br />

sa vyvíjali k vlastnej zodpovednosti.<br />

Všetko to nám neustále ukazuje<br />

správne cesty a nové šance, ako<br />

sa môžeme vyslobodiť z pavučiny<br />

osudu.<br />

Werner Huemer<br />

Anketa<br />

Vážená redakce, přivítala jsem<br />

vaši anketu, protože občas se mi<br />

stává, že s Vámi vedu pomyslný dialog.<br />

I když se domnívám, že jsem<br />

se ve svých odpovědích nevyjádřila<br />

přesně. Proto některé své postřehy<br />

raději rozšířím. Na delší dobu jsem<br />

vypadla z okruhu „skalních“, protože<br />

bylo nutné řešit existenční problémy,<br />

propad na úplné dno i na dno psychických<br />

sil. Nebylo ani pomyšlení<br />

na časopisy, kulturu a podobné, mně<br />

blízké věci. Trvalo to pár let.<br />

V listopadu jsem shodou okolností<br />

uviděla Svět Grálu ve stánku, neváhala<br />

jsem ani sekundu zda si jej mám<br />

koupit nebo ne. V těchto posledních<br />

dvou číslech jsem našla společné<br />

body s tím, o čem přemýšlím, a našla<br />

jsem i odpověď, i když to byla například<br />

je jediná věta nebo myšlenka<br />

v celém časopise.<br />

Je to pro mě velmi povzbuzující<br />

a velmi mi to pomáhá.<br />

Těším se z Vaší znovunalezené<br />

společnosti a rozhodně neměňte tu<br />

úžasnou bílou plochu na obálce. Inspirativní<br />

jsou pro mě i filmové recenze,<br />

zatím jsem se horko těžko dostala<br />

pouze k „Jak přicházejí sny“, ale<br />

stálo to za to. Lidem z mého okolí<br />

tento film pověděl velmi málo, případně<br />

nic.<br />

Je skvělé vidět, že něco děláte s přesvědčením,<br />

výsledek Vašeho snažení<br />

Vás ctí. Doufám, že se to jednou podaří<br />

i mně.<br />

S pozdravem A. S.<br />

Láska muža a ženy<br />

Hezký den přeji, pani Černáková,<br />

píšu, abych Vám poděkoval za Váš<br />

článek, který vyšel v časopise Svět<br />

Grálu č. 30 pod názvem ,,Láska muže<br />

a ženy“. Když jsem časopis otevřel<br />

první co bylo, že mně do očí padl<br />

tento článek. Neváhal jsem a pozorně<br />

jsem se začetl. S upřímností musím<br />

říct, že jsem nic tak krásného, smysluplného,<br />

podáno od A do Z ještě nečetl.<br />

Je v tom tolik citlivosti, která<br />

mne zasáhla, oslovila, tak, že jsem<br />

ne zrovna málo slz uronil:) Moc Vám<br />

děkuji za Vaši snahu předat lidem taková<br />

poselství, která doopravdy obohacují.<br />

Tak jako na fóru v Brně, tak<br />

i v tomto časopise jste se mi moc líbila.<br />

Ještě jednou děkuji a přeji krásné<br />

prožití Vánoc a hodně síly ve Vašem<br />

působení.<br />

(meno v redakcii)<br />

Môžu sa trpiace domáce<br />

zvieratá nechať „uspať“?<br />

Má človek právo nechať utratiť domáce<br />

zviera, ktoré už iba trpí a nemá<br />

žiadnu nádej na uzdravenie?<br />

V tejto otázke sú vlastne obsiahnuté<br />

dve zásadné otázky: Aké povinnosti<br />

máme voči zvieratám? Smie<br />

vôbec človek umelo zasahovať do prirodzených<br />

procesov života ostatných<br />

tvorov?<br />

My ľudia môžeme vďaka svojim<br />

duchovným schopnostiam poznávať<br />

širšie súvislosti vo svete a môžeme<br />

tvorivým spôsobom zasahovať<br />

do diania<br />

v prírode. Môžeme<br />

napríklad<br />

pomocou liekov<br />

alebo operácie<br />

rýchlejšie vyvolať<br />

alebo vôbec umožniť uzdravenie.<br />

Môžeme šľachtiť plemená zvierat,<br />

zakladať záhrady, meniť voľnú prírodu<br />

na poľnohospodársku pôdu.<br />

Schopnosť zasahovať do prirodzených<br />

procesov je teda zakotvená<br />

v duchovnej podstate človeka. Nech<br />

podnikneme čokoľvek, vždy sa to<br />

vo stvorení prejaví. Dôležité však je,<br />

aby všetky naše zásahy viedli k podpore<br />

a zušľachteniu, aby sa pohybovali<br />

v medziach daného kolobehu<br />

v prírode, aby slúžili celku. Práve<br />

naša duchovná podstata nám totiž<br />

umožňuje mať na zreteli jednotu<br />

celku – všeobecné blaho, potreby<br />

svojich blížnych, zvierat, možnosti<br />

životného prostredia – a vďaka<br />

tomu ovládnuť pudovú honbu<br />

za okamžitým vlastným prospechom.<br />

Práve podpora je aj jednou z povinností<br />

voči zvieratám, predovšetkým<br />

voči tým našim, domácim.<br />

Podporovať ich, to znamená darovať<br />

lásku a umožniť vývoj. Pokiaľ<br />

je jasné, že náš zvierací priateľ musí<br />

už len trpieť a nie je skutočne žiadna<br />

nádej na zlepšenie stavu, je eutanázia,<br />

podľa môjho názoru, aktom<br />

milosrdenstva. Skutočný milovník<br />

zvierat prirodzene na nič takého<br />

nechce myslieť a túto eventualitu<br />

berie až ako posledný možný krok.<br />

Pokiaľ je však nevyhnutný, môže<br />

nám ho uľahčiť vedomie, že utrpenie<br />

neposkytuje zvieraťu žiadne<br />

možnosti ďalšieho vývoja. To iba<br />

utrpenie človeka, ako nutný spätný<br />

účinok predošlých pochybení, môže<br />

byť žiadúcou skúsenosťou vedúcou<br />

k jeho dozrievaniu.<br />

Werner Huemer<br />

57<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


NA ZÁVER…<br />

Centrum Sveta Grálu<br />

V<br />

minulom čísle Sveta Grálu<br />

sme vás informovali o vzniku<br />

Centra Sveta Grálu v Košiciach.<br />

Naším zámerom bolo vytvorenie<br />

variabilného a pritom útulného<br />

priestoru, v ktorom sa budú môcť<br />

konať rozličné podujatia pre našich<br />

priaznivcov i širokú verejnosť.<br />

Aktivity pre rodičov i deti,<br />

pre mladých i seniorov. Podľa reakcií<br />

návštevníkov aj účastníkov<br />

podujatí, ktoré sme v uplynulých<br />

týždňoch pripravili, sa nám to<br />

podarilo. Naše priestory Centra<br />

SG dokážeme v priebehu niekoľkých<br />

minút zmeniť z útulnej čitárne<br />

na malú prednáškovú miestnosť<br />

s kapacitou cca 20 miest, z nej<br />

za niekoľko okamihov vytvoriť<br />

podmienky pre tvorivé aktivity.<br />

Jednou z nich bol kurz enkaustiky<br />

– maľba horúcim voskom,<br />

ktorý viedol náš lektor Peter Knap.<br />

Veľmi milé bolo sledovať zanietenie<br />

a sústredenosť účastníkov kurzu,<br />

juniorov i seniorov, medzi ktorými<br />

svoje nadanie objavovali napr. stará<br />

mama spolu s vnučkou. Zažili sme<br />

tu už i viacero filmových večerov.<br />

V rámci kino-klubu sme ešte koncom<br />

februára premietli brazílsky<br />

film Náš Domov, ktorého recenziu<br />

sme uverejnili v predchádzajúcom<br />

čísle časopisu. Priamo v Centre<br />

sa dajú zakúpiť všetky knihy z našej<br />

ponuky; buď počas otváracích<br />

hodín každý utorok a štvrtok, alebo<br />

aj individuálne podľa dohovoru, čo<br />

má veľmi pozitívny ohlas. V dnešnej<br />

dobe, keď sa zdravie stalo tovarom<br />

a predmetom zisku, sme sa rozhodli<br />

pripraviť zaujímavú prednášku:<br />

Samoliečba zápalových chorôb (máj<br />

2012). Prednášať bude objaviteľ tejto<br />

metódy, ktorý poslucháčom zároveň<br />

predstaví aj svoju knihu. Pre záujemcov<br />

z radov širokej verejnosti<br />

pripravujeme aj kurz Samoliečby<br />

pod vedením lektora. V júni<br />

chystáme okrem iných aktivít aj<br />

prednášku pre verejnosť na tému<br />

„Ako odlíšiť pravé od falošného<br />

v každodennom živote“. Presné<br />

termíny našich aktivít sa onedlho<br />

dozviete na www. svetgralu.sk,<br />

na tel. čísle 0905 889 088 alebo<br />

priamo v centre SG na Hlavnej 85<br />

v Košiciach.<br />

Na stretnutie s Vami sa teší<br />

kolektív Centra SG v Košiciach<br />

58<br />

Svet Grálu<br />

32 | 2012


4<br />

Svět Grálu<br />

31 | 2012<br />

CORINNA HÜBENEROVÁ<br />

5<br />

Svět Grálu<br />

31 | 2012<br />

201<br />

S<br />

Jo<br />

Keď<br />

s<br />

Rozh<br />

MUD<br />

11<br />

terap<br />

Bor šovo<br />

str<br />

25<br />

oty<br />

a<br />

es<br />

jn<br />

dernej justíci<br />

ézi<br />

ck<br />

p ost<br />

é ž<br />

ujú naše z<br />

na 0<br />

(87 Sk)<br />

36<br />

Svet Grálu on-line!<br />

OBSAH<br />

TÉMA<br />

Fenomén „slyšení hlasů“<br />

Mozková porucha?<br />

Nebo napojení na onen svět?<br />

MATEŘSTVÍ<br />

Vytoužené dítě 10<br />

TÉMA<br />

Slyšet hlasy? To není normální.<br />

OSOBNOST<br />

Emanuel Swedenborg<br />

Rozhovor se ženou, která začala<br />

slyšet hlasy, které nikdo jiný<br />

neslyšel.<br />

12<br />

TÉMA<br />

Problém není v komunikaci<br />

s jemnější realitou,<br />

ale se špatným zdrojem. 14<br />

Swedenborgova osobnost je<br />

zářným příkladem člověka<br />

upřímně pracujícího na tom, co je<br />

skutečným smyslem lidského bytí.<br />

ROZHOVOR<br />

Navigace u zvířat<br />

Jak se zvířata dokážou díky svým<br />

obdivuhodným schopnostem<br />

bezchybně orientovat<br />

5<br />

17<br />

21<br />

MATERIALIZACE<br />

Materializace. Trik, nebo skutečnost? 24<br />

MÉDIA<br />

Jak vznikají fámy 29<br />

FILM<br />

Náš domov 34<br />

ROZHOVOR<br />

Skutečné uzdravení vyžaduje<br />

energetické zásahy! 36<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Jeskyně obřích krystalů<br />

V roce 2000 člověk musel<br />

pozměnit svou představu o tom,<br />

co je země schopna vytvořit,<br />

realita překonala fantazii, tentokrát<br />

na poli mineralogie.<br />

40<br />

KNIŽNÍ UKÁZKA<br />

Cesty z duševní krize 42<br />

SPOLEČNOST<br />

Hiročernofukušima<br />

V onen osudný pátek se sešly<br />

všechny možné katastrofy:<br />

zemětřesení, tsunami, sopečný<br />

výbuch, studená fronta a k tomu<br />

ještě zamoření radioaktivitou…<br />

44<br />

SPOLEČNOST<br />

Hlas z druhé strany 48<br />

NÁBOŽENSTVÍ<br />

Stárnutí není pro slabochy<br />

Stárnutí je – jako každý úsek života<br />

– dar. „Ve stáří umíme lépe zabránit<br />

nehodám, v mládí je snášíme,“ řekl<br />

Arthur Schopenhauer.<br />

50<br />

NÁBOŽENSTVÍ<br />

Proč vznikly náboženské kulty<br />

a rituály? 52<br />

ZDRAVÍ<br />

„Chceme být zdraví a šťastní,<br />

ale víme jak na to?“ 54<br />

ZÁZRAČNÁ ZÁCHRANA<br />

S<br />

talo se to za první světové<br />

války. Voják, který se nacházel<br />

TÉMA<br />

Fenomén<br />

„slyšení hlasů“<br />

Mozková porucha?<br />

Nebo napojení na onen svět?<br />

se svými kamarády za frontou „Kdo by mohl v této opuštěné oblasti<br />

volat vaše jméno? Asi tr-<br />

v opuštěné boudě, zaslechl u snídaně<br />

náhle hlas své zesnulé matky píte mámením smyslů, ale půjdu<br />

– hlasitě a zřetelně vyslovila jeho s vámi ven, abyste se mohl přesvědčit<br />

sám.“ Následující vteřiny<br />

jméno. Požádal důstojníka o povolení<br />

boudu opustit. Ten souhlasil,<br />

i když to považoval za nesmysl: odchodu z domku ještě<br />

popisuje voják následovně: „Při<br />

vidím,<br />

Predplaťte si on-line časopis SVET GRÁLU<br />

za 7,90 € na rok.<br />

Získate tak neobmedzený on-line prístup<br />

ku všetkým časopisom, ktoré doteraz vyšli,<br />

na obdobie jedného roku.<br />

Predplatné sa uhrádza on-line platobnou<br />

kartou, takže si časopis môžete listovať už<br />

o niekoľko sekúnd po úhrade!<br />

vetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk<br />

Štartovacie predplatné<br />

tlačeného čísla pre nových predplatiteľov<br />

Staňte sa predplatiteľmi Sveta Grálu!<br />

Za cenu 10,62 € získate štyri nové čísla<br />

časopisu od nasledujúceho čísla a dva<br />

staršie časopisy podľa vlastného výberu.<br />

Zo starších si môžete vybrať dva ktorékoľvek<br />

časopisy od čísla 1/2004 po 27/2011.<br />

Svet Grálu Grálu<br />

Svet Grálu Grálu<br />

26<br />

2012<br />

Predposledné Vianoce,<br />

alebo zbytočná panika ?<br />

27<br />

december r 2010 – február 2011<br />

strana 13<br />

Zánik<br />

sveta v decembri 2012?<br />

Karma – čo to je?<br />

strana 16<br />

Seriál MUDr. Jana Paloučka<br />

strana 21<br />

Josef Bohuslav Foerster<br />

Keď sa práca stáva službou Bohu<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

marec – máj 2011<br />

Svetlo,<br />

ktoré lieči<br />

Rozhovor s psychoterapeutkou<br />

peutkou<br />

MUDr. Denisou Borošovou<br />

Milí čitatelia,<br />

od tohto čísla pre vás<br />

časopis opäť rozširujeme<br />

za nezmenenú cenu.<br />

www.svetgralu.sk<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svet<br />

Grálu<br />

strana tana<br />

25<br />

Cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Zánik hmoty<br />

strana 6<br />

Na hranici medzi vedou a duchovným poznaním<br />

1944: 4: Posledný proces<br />

s čarodejnicami<br />

strana<br />

10<br />

Nezvyčajný príbeh z dejín modernej justície<br />

Transplantácia<br />

ntá<br />

spomienok<br />

ok<br />

Prečo ľudia<br />

po transplantác i<br />

preberajú vlastnosti svojich darcov?<br />

Radiestézia – cesta<br />

k harmonickému<br />

prostrediu<br />

Neviditeľné žiarenia, ktoré<br />

ovplyvňujú naše zdravie<br />

Feng Shui<br />

Energia priestoru pre<br />

zdravý a harmonický<br />

život<br />

strana<br />

30<br />

strana 7<br />

Skrytý národ<br />

www.svetgralu.sk<br />

Svet Grálu<br />

Cena 2,89 9€ (87 Sk)<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

O podivuhodnej<br />

spolupráci medzi<br />

prírodou a človekom<br />

strana 36<br />

Transplantácia<br />

spomienok<br />

Keď sa po transplantác i<br />

človek cíti ako niekto iný<br />

strana 13<br />

Tajomstvo Márie<br />

Magdalény<br />

Nakoľko pravdepodobný<br />

bol vzťah Ježiša s Máriou<br />

Magdalénou?<br />

strana 37<br />

Táto akcia platí iba pre nových predplatiteľov,<br />

ktorí u nás ešte neboli zaregistrovaní.<br />

ročné<br />

predplatné<br />

+<br />

2 staršie čísla<br />

zdarma<br />

svetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk : : : www.svetgralu.sk : : : www.svetgralu.s


Obráť svoju tvár<br />

k slnku,<br />

potom budú<br />

všetky tiene<br />

ležať za tebou.<br />

africké príslovie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!