18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gazeto Andaluzia 11

Aprilo - Junio

• Hispane: Coro Esperante: Ĥoro

Temas pri kadiza karnavala muzik-bando, renkontiĝas en ĝi inter 14 kaj

45 homoj, kelkaj kantas kaj aliaj ludas muzikilojn. Temas pri la solaj

bandoj en Kadizo kiu ludas tangojn. La temoj de la kantaĵoj povas esti

ĉu mokemaj, ĉu poeziaj kaj eĉ por depostuli ion aŭ por kritiki kelkan

aferon.

• Hispane: Chirigota Esperante: Ĉirigoto

Apartenas al ĉi tiu karnavala bando inter 12 kaj 15 homoj. La tekstoj

de la kantaĵoj de la ĉirigotoj estas plenaj je ŝercoj kaj ironio.

• Hispane: Comparsa Esperante: Komparso

Renkontiĝas en ĉi tiu karnavala bando 14 homoj. La tekstoj de la

kantaĵoj estas seriozaj, lirikaj kaj foje eĉ poeziaj. Tre similas al

ĉirigoto, tamen la kritiko de la kantaĵoj estas pli eleganta.

• Hispane: Cuarteto Esperante: Kvarteto

La kvarteto konsistas en 4 aŭ 5 homoj. Ili ne nur kantas, ili ankaŭ, en

burleska maniero, parolas kaj imitas karakterizaĵojn de homoj aŭ

situacioj.

• Hispane: Ilegales Esperante: Ne-leĝuloj

Karnavalaj muzik-bandoj en Kadizo kiuj ne partoprenas en la oficiala

konkurso ĉe la Teatro Falla, eble ĉar ili ne observas la neprajn

kondiĉojn por partopreni aŭ simple, ĉar ili ne deziras fari tion. Ili ludas

kaj kantas siajn kantaĵojn kaj parodiojn surstrate.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!