18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

18 Januaro Aprilo - Marto Junio

Gazeto Andaluzia

TIUJ ANTIKVAJ MONEROJ

La 3-an de junio 1904 fiŝkaptisto enterigis fiŝajn restaĵojn en

plaĝo de Kadizo. Kiam li fosis malgrandan truon en la sablo ĝuste tie

aperis arĝentaj moneroj datumitaj en la 18-a jarcento. Li plenigis siajn

poŝojn per kelkaj el tiuj moneroj kaj foriris. La novaĵo tuj trakuris la

stratojn de Kadizo kaj post kelkaj tagoj amaso da homoj iris en la

plaĝon por serĉi tiujn monerojn, kiuj baldaŭ estis konataj kiel “los

duros antiguos” (la antikvaj duroj; la antikvaj moneroj).

En la sekvanta jaro okaze de la karnavala festo la plej fama

tango estis tiu kompozita de Antonio Rodríguez Martínez el tío de la

tiza (la kretulo), sub la titolo “Los duros antiguos”, kantaĵo kiu

ankoraŭ hodiaŭ estas ludata ĉiujare okaze de la karnavalaj festoj en

Kadizo. Ĝi estas konsiderata kiel la himno de la Karnavalo en Kadizo.

Se vi deziras aŭskulti la kantaĵon, ĝi aperas en Jutubo ĉe:

https://www.youtube.com/watch?v=HdcaxH9UgyE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!