18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gazeto Andaluzia 27

Aprilo - Junio

Gastronomio

La gastronomio en Nerva elstariĝas pro la bongustaj viandaj

stufaĵoj. Estas ankaŭ tre famaj tiuj kuiraĵoj kie estas uzataj gurumelos¸

temas pri la fungo “cezara amanito”. Sepioj kun gurumelos estas

frandaĵo (vidu paĝon 34-an). Tradicie oni kuiras ankaŭ helikojn.

Venont-numere TURISMI EN ….

TREBUJENA (Kadizo)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!